bölüm 15

advertisement
MEDYA
MEDYA ÜZERİNE KURAMSAL
YAKLAŞIMLAR
• İşlevselcilik
• Çatışma Kuramları
– Ekonomi Politik
– Jürgen Habermas
– Jean Baudrillard
– John Thompson
İŞLEVSELCİLİK
•
•
•
•
•
Toplumun bütünleşmesi için medya nasıl harekete
eder?
Enformasyon: Dünyada neler olduğu hakkında bizi
bilgilendirir.
Bağıntı (korelasyon): Kurulu toplumsal norm ve
değerler etrafında enformasyonu anlamımızı sağlar.
Süreklilik: Yeni toplumsal gelişmeleri fark eder ve
içselleştirirken genel kültürü açıklar.
Eğlence: Toplumsal gerilimi azaltıcı oyalanma ve
eğlenme yolları sunar.
Hareketlilik: Sosyal ve ekonomik hedeflere ulaşmak
için cesareti teşvik eder.
EKONOMİ POLİTİK
• Medya sahipleri kimlerdir ve bu sahiplik onlara
toplum içinde nasıl bir nüfuz kazandırır?
• Medya zenginlik ve güç sahibi kişilerin çıkarların
korunması ve eleştirel seslerin ve güçsüzlerin
seslerinin kısılması için nasıl hareket eder?
• İki yaklaşım vardır:
– Chomsky
– Frankfurt okulu
EKONOMİ POLİTİK: CHOMSKY
•
•
•
•
Büyük medya kuruluşları:
Halka verilen enformasyonun denetlenmesi
Dış tehdit kaynaklı bir korku ortamının
yaratılması
Güçlü kuruluşların hesap verebilir
olmayışlarının sorgulanmaması
Büyük şirketler ile devlet arasındaki ilişkilerin
sorgulanmaması
EKONOMİ POLİTİK:
FRANKFURT OKULU
• Kültürel ürünler diğer başka ürünler gibi aynı
yollarla kitlesel olarak üretilir.
• Film, popüler müzik ve bunun gibi kültür
üretimleri, boş ve ruhsuz ve yatıştırıcı haline
gelir.
• Sanat ve “yüksek kültür” bayağı hale gelir ve
dönüşüm ve meydan okuma gücünü yitirir.
JÜRGEN HABERMAS
• Kamusal alan kavramı ilk kez felsefik
aydınlanmanın ve bilgiye dayalı, demokratik,
kamusal tartışmanın mümkün olabildiği politik
dönüşümün bir parçası olarak gelişmiştir.
• Medya kamusal alanın genişleme ve
derinleşmesinde bir güce sahiptir.
• Medya esasında eğlence ve oyunları
desteklemektedir.
• Siyaset fotoğraf fırsatlarına ve ses parçacıklarına
indirgenmiş olmaktadır – kamusal alanın
değerini düşürme
George Galloway 2006 yılında, Biri Bizi
Gözetliyor şovuna katılmıştır. Çünkü O’nun
iddiasına göre genç insanlara ulaşmanın ve
onları siyasi fikirlere yaklaştırmanın yolu
budur…
JEAN BAUDRİLLARD
• Önceden medya ile onun temsil ettiği ve hakkında bilgi
verdiği sosyal dünya arasında bir ayrım olduğunu düşünmek
mümkündü. Şimdi:
• Modern medya her yerde ve artan şekilde sosyal dünyayı
tanımlıyor ve onu inşa ediyor: Gerçeklik televizyonda ne var
ise o.
• Haber kanalları olayları olmadan önce ve olmaları esnasında
haber olarak sunuyor dolayısıyla onları zaman içinde
şekillendiriyorlar.
• Bu hipergerçeklik içerisinde imajlar başka imajlara atıfla
oluşturuluyorlar, herhangi bir dışsal sosyal gerçekliğe
dayanmıyorlar.
JOHN THOMPSON
• Etkileşimin üç tipi:
– Yüzyüze
– Aracılarla
– Sözde- aracılarla
Frankfurt Okulu, kitle iletişim mesajlarını
tüketenlerin (aracılı sözde-etkileşim) bu mesajları
ne dereceye kadar başka etkileşimlerin etkisiyle
anladıklarını hafife alıyorlar.
Baudrillard, aracılı sözde-etkileşimin sosyal yaşam
üzerindeki hakimiyetini abartıyor.
Download