türkiye halk bankası a.ş. 2015 yılı kâr dağıtım tablosu

advertisement
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
2015 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU
( 01.01.2015 - 31.12.2015) TÜRK LİRASI
I.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI
1.1.DÖNEM KÂRI
1.2.ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER(-)
1.2.1.Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
1.2.2.Gelir Vergisi Kesintisi
1.2.3.Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
1.2.4.Ertelenmiş Vergi Karşılığı
2.855.642.834,48
540.330.322,64
133.834.012,66
0,00
0,00
-406.496.309,98
A.1 NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)
Ertelenmiş Vergi Aktifi Geliri (-)
A.2 ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİNDEN SONRAKİ NET DÖNEM KÂRI
1.3.GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
1.4.BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.5.BANKADA BIRAKILMASI VE TASAR. ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
2.315.312.511,84
0,00
2.315.312.511,84
0,00
115.765.625,59
0,00
B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A2-(1.3+1.4+1.5)]
2.199.546.886,25
1.6.ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
1.6.1.Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.3.Katılma İntifa Senetlerine
1.6.4.Kâra İştirakli Tahvillere
1.6.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7.PERSONELE TEMETTÜ
1.8.ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.8.1.Hisse Senedi Sahiplerine
1.8.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.8.3.Katılma İntifa Senetlerine
1.8.4.Kâra İştirakli Tahvillere
1.8.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.9.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)*
1.10.STATÜ YEDEKLERİ (-)
1.11.OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.11.1. Olağanüstü Yedekler
1.11.2. Ertelenmiş Vergi Aktifi Geliri
1.12.DİĞER YEDEKLER
1.13.ÖZEL FONLAR
62.500.000,00
62.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169.031.251,18
169.031.251,18
0,00
0,00
0,00
0,00
30.727.265,42
0,00
1.937.288.369,65
1.937.288.369,65
0,00
0,00
0,00
II. YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1.DAĞITILAN YEDEKLER
2.2.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
2.3.ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1.Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.3.Katılma İntifa Senetlerine
2.3.4.Kâra İştirakli Tahvillere
2.3.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
2.4.PERSONELE PAY (-) *
0,00
0,00
231.531.251,18
231.531.251,18
0,00
0,00
0,00
0,00
138.241.403,00
III. HİSSE BAŞINA KÂR
3.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
3.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
1,852
185,23
0,00
0,00
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
4.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
0,185
18,52
0,00
0,00
Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifine İlişkin Diğer Hususlar
1-) Banka ortaklarına ve Banka personeli ile Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesine kar payı dağıtımının 04.04.2016 tarihinde
yapılması,
2-) Banka personeli ile Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesi'ne kar payı dağıtımına ilişkin usul ve esasların Yönetim Kurulu tarafından
belirlenmesi,
3-) TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı uyarınca Banka personeline ve Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesi'ne kar
payının, Genel Kurul kararıyla, ilgili dönemde gider yazılmak suretiyle ayrılan karşılıktan ödenmesi önerilmektedir.
* Söz konusu tutar, II. Tertip Yasal Yedek Akçe hesaplamasına dahil edilmiş; bununla birlikte 2015 yılı karı içerisine, karşılık ayrılmak
suretiyle dahil edildiğinden kar dağıtımına konu edilmemiş, yalnızca tabloda bilgi olarak gösterilmiştir.
Download