Slayt 1

advertisement
DNA Deteksiyon kiti kullanılarak,
Real-time PZR yöntemiyle klinik
örneklerden Sepsis patojeni
tespitinin değerlendirilmesi
Danışman:Prof.Dr.Mahmut Baykan
Hazırlayan:Arş.Gör.Dr.Özlem Ögüç Şanlı
GİRİŞ
• Sepsis hızlı ve uygun antibiyotik tedavisi
gerektiren ciddi tıbbi bir durumdur
• Konvansiyonel metodlarla patojenin
identifikasyonu ve antimikrobial duyarlılık
testlerinin tamamlanması 3 gün veya daha
fazla sürmektedir
• Kan akımı infeksiyonlarının erken tespitini
sağlamak için klinik uygulamalarda kullanılan,
patojen deteksiyon sistemi olan Septifast ‘in
klinik yararını ve tanısal doğruluğunu
değerlendirmek için yapılan çok merkezli
prospektif gözlemsel bir çalışmadır
Materyal-Metod
• Fungal veya bakteriyel infeksiyon kaynaklı SIRS
şüphesi olan 212 hasta çalışmaya alınmıştır
• Bu hastalardan 407 kan örneği alınmış ve kan
kültürü analizi ile patojenlerin identifikasyonu
gerçekleştirilmiş
• DNA deteksiyon kiti analizi için kan kültürü
örneğinin alımından hemen sonra hastalardan
tam kan örneği alınmış
• DNA deteksiyon kiti, kan kültürü ve diğer
kültür sonuçları karşılaştırılmış
• DNA deteksiyon kiti ve/veya kan kültürü
analizinde pozitif tespit edilen hastalarda
seçilen ampirik antimikrobiyal tedavi ile bu
analiz sonuçlarına göre uygulanan antibiyotik
tedavisinin etkileri karşılaştırılmış
BULGULAR
• Kan kültüründe 43 örnekte pozitiflik tespit
edilmişken, Septifast ile 55 örnek tespit
edilmiş
• DNA detection kiti örneklerin
%11,3’nde(45/400) patojenleri identifiye
etmiş buna karşın kan kültürü %8’ini(32/400)
tespit etmiştir
• 23 patojen sadece Septifast ile tespit edilmiş,
diğer taraftan önemli klinik bakteremisi olan 5
olguyu tespit edememiş(bunlar 2 MRSA,1
Pseudomonas aeruginosa, 1 klebsiella spp., 1
E.faecium)
• Pozitif tespit edilen örnek sayıları, DNA
deteksiyon kiti analizi sonuçlarıyla kombine
edildiğinde anlamlı derecede artış göstermiş(p
≤0,01)
• Septifast kiti kan kültürü analizi ile
karşılaştırıldığında antibiotik tedavisi almayan
hastalarda daha fazla sayıda bakteri ve mantar
tespit etmiş,
• Antibiotik tedavisi alanlarda ise antibiotiğe
maruziyetten daha az etkilenmiştir
SONUÇ
• Bu hızlı multiplex patojen deteksiyon sistemi
geleneksel kültür yöntemlerinin
tamamlayıcısıdır
• Özellikle antibiotik tedavisi öncesi hastalarda
etken patojenlerin zamanında tespiti için
tanısal değeri arttırmak için önerilmektedir
Download