EEG

advertisement
Elektroensefalogram (EEG) ve
Olaya İlişkin Potansiyeller (OİP):
Klinik Uygulamaları
İnsandan kaydedilmiş olan ilk elektroansefalogram,
Berger’in 1925’te oğlundan yaptığı kayıt (1929.
Arch.Psychiatr.)
Elektroensefalogram (EEG)
Elektroensefalogram, serebral korteksteki senkronize
postsinaptik potansiyellerden kaynaklanan ve kafa derisi
yüzeyinden kaydedilebilen elektriksel potansiyel
değişimleridir. (Korteks yüzeyine değen derin
elektrodlarla kaydedildiğinde Elektrokortikogram (EKoG)
adı verilir.
Spontan EEG aktivitesi yaşam sürdükçe, derin koma
durumları dışında ritmik doğada bir işaret olarak devam
eder. Derin anestezi veya koma dışında EEG’nin sıfır
hattında uzun süre kalması yasal bir ölüm kriteridir.
EEG’nin Fizyolojik Temelleri
Korteks Piramidal Hücrelerinin Dipol Yapısı
Postsinaptik Potansiyeller
Büyük Hücre Gruplarının Senkronizasyonu
Geometri –
Açık Alan Konfigürasyonu
Korteks Yüzeyine Dik
Elektroensefalogram (EEG)
– Alfa (8-12 Hz, 50 mikroV, düzenli)
• Uyanık ve gevşemiş durumda iken ve özellikle gözler
kapatıldığında, en fazla parieto-oksipital bölgede
– Beta (13-30 Hz, daha düşük genlikli, düzensiz)
• Sinir sistemi aktif olarak bir duysal girdiyi işlerken
veya zihinsel bir aktivite içindeyken
– Teta (4-7 Hz)
• Bebeklerde uyanıkken, erişkinde ise uykuda,
emosyonel streste veya beyin patolojilerinde
görülür
– Delta (0-4 Hz)
• Erişkinlerde uykuda görülür, fakat uyanık bebeklerde
normaldir.
• Uyanık erişkinde görülmesi beyin hasarını gösterir
Elektroensefalogram (EEG)
Elektroensefalogram: Beynin
Durumu
• Elektroensefalogram yaş, beynin uyanıklık
durumu, duysal uyaranlar, beyin hastalıkları,
droglar ve vücuttaki kimyasal değişimlere
bağlı olarak değişimler gösterir
• EEG beyin lezyonlarının, tümörlerinin,
infarktüslerinin, enfeksiyonlarının, ve
epileptik aktivitenin, psikozların ve beyin
ölümünün tanısında kullanılabilir
Epilepsi
• Epilepsi, serebral korteksin gri maddesinde anormal
ve aşırı nöral aktivitenin yarattığı çeşitli davranış ve
algı değişimleri olarak tanımlanabilir.
• Epilepsi yaklaşık olarak popülasyonun %1’inde
görülen, en sık nörolojik bozukluklardan birisidir.
• Beyin dokusunun eksitabilitesini yükselten herhangi
bir durumdan kaynaklanabilir.
Tanı Sınıflandırması
•
Parsiyel Nöbet – spesifik bölge. Basit
veya kompleks olabilir:
1. Basit – 1 modalite (bilinç etkilenmez).
2. Kompleks – Çoğu (%80) temporal
lobdan kaynaklanır. Temporal lob
epilepsisi olarak da adlandırılır (TLE).
(bilinç kaybı).
Tanı Sınıflandırması
•
Jeneralize Nöbet – başlangıçtan
itibaren tüm korteksi içine alır:
1. Konvülzif olmayan (petit mal) – bilinç
kısa süreyle kaybolur, göz kırpma
veya gözde dönme hareketleri.
2. Konvülzif (grand mal)
Grand Mal Epilepsi
– majör nöbetler, tüm vücutta konvülsiyonlar
– Bilinç kaybı, düşer, tonik/klonik kasılmalar
– İdrar, dışkı denetimi kalkar
– genellikle 1-2 dakika sürer, saatler süren
yorgunluk, uyku
– Bir seri status epilepticus ciddi ve ölümcül
olabilir
Petit Mal
– minör epilepsi
– Genellikle çocukluk ve ergenlikte
– Göz dalması, hızlı göz kırpma (10 s ila 2
dak)
– Bilinç kaybı, genellikle düşme veya motor
konvülsiyonlar yok
– günde 100 petit mal nöbete kadar çıkabilir
EEG
• Epilepsi tanısında
önemli yardım
Beyin Tümörleri ve Diğer Yer Kaplayıcı
Lezyonlar
· Büyük tümör veya yer kaplayıcı lezyonlarda,
ilgili bölgede elektriksel aktivitenin bloke olması
saçlı deri üzerinden ölçülen EEG nin silikleşmesine
yol açar.
· Daha sık olarak, tümör çevresindeki nöronal
dokuyu sıkıştırarak bu alanların anormal, yüksek
voltajlı, senkron elektriksel etkinliğine yol açar.
Yüksek genlikli senkron dalgaların genliklerinin
maksimuma ulaştığı bölge tümör bölgesidir.
Beyin Dolaşım Bozuklukları (Serebrovasküler
Olaylar): Beyin dolaşımının bozulması genellikle
temel EEG ritminde yavaşlama ve silikleşme ile
karakterizedir.
Psikozlar : Dikkat sırasındaki ritm reaksiyonu,
alkaloz yaratan hiperventilasyondaki ritm
değişmeleri, alfa iğcikleri ve teta dalgaları saptanır.
EEG Aktivitesinin Tipleri
Spontan EEG
Olaya İlişkin Potansiyeller (OİP)
Belirli olayların öncesi veya sonrasında ortaya
çıkan,
yinelenebilir,
belirli
bir
zaman
karakteristiğine sahip potansiyel değişimleri
Uyarılma Potansiyelleri (UP)
OİP’nin Özel Bir Durumu
Duysal bir uyarana yanıt olarak oluşan OİP
Download