Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi ana sözleşmesi gereğince

advertisement
A
1. Aşağıdaki
kuruluşlardan
hangisi
ana
sözleşmesi gereğince, Takasbank İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama
Bankası A.Ş.'ye ortak olamaz?
5. Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi piyasası
işlemlerinin takasının dayandığı ilkelerden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
İstanbul Ticaret Odası
Aracı kuruluşlar
Kurulmuş ve ileride kurulacak altın ve döviz
borsaları
E) Kurulmuş ve ileride kurulacak vadeli işlem,
menkul kıymet borsaları
6. I.
II.
2. Aşağıdakilerden hangisi takas ve saklama
işlemlerine
içermez?
ilişkin
temel
düzenlemeleri
III.
A) İMKB Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği
B) İMKB Takas ve Saklama Merkezleri
Yönetmeliği
C) İMKB Yönetmeliği
D) Sermaye Piyasası Kanunu
E) Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye
Piyasasında Ara Mali Tablolara İlişkin İlke
ve Kurallar Hakkında Tebliği"
Merkezi takas
Teslim karşılığı ödeme
Netleştirme
Fiziki teslim
Kaydi takas
Kağıt basımını ortadan kaldırarak ihraççı
şirketin maliyetini azaltması
Ortaklık bilgilerinin daha sağlıklı takip
edilmesini sağlaması
Çalınma, sahtecilik, hasar görme risklerini
ortadan kaldırması
Yukarıdakilerden hangileri hisse senetlerinin
kaydileştirilmesinin
sağlayacağı
yararlardandır?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun takas ve saklama
işlemleri
ile
ilgili
düzenleyici
işlem
niteliğindeki
yönetmelik
ve
tebliğleri
aşağıdakilerden
hangisinde
yayınlanarak
yürürlüğe girer?
A)
B)
C)
D)
E)
7. Hisse senedinin fiyatı 5 YTL olan XYZ Şirketi
%100 oranında bedelli sermaye artırımı
yaparak, yeni pay alma hakkını 2 YTL'den
kullandıracaktır. Sermaye artırımından sonra
hisse senedinin fiyatı kaç YTL olur?
TC Resmi Gazetede
Ticaret Sicil Gazetesinde
İMKB Günlük Bülteninde
Sermaye Piyasası Kurulu Genelgesinde
Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteninde
A)
B)
C)
D)
E)
7,0
5,0
3,5
2,5
1,5
4. Aracı kuruluşların, İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası hisse senedi piyasasında 04 04 2003
Cuma günü yapmış oldukları işlemlerinden
kaynaklanan yükümlülüklerini hangi gün
yerine getirmeleri gerekir?
A)
B)
C)
D)
E)
A
04
06
07
08
09
04
04
04
04
04
2003
2003
2003
2003
2003
8. Katıldığı
%300 bedelli sermaye artırımı
sonrasında toplam 1 200 lot hisse senedine
sahip olan yatırımcının, sermaye artırım öncesi
kaç lot hisse senedi vardır?
Cuma günü
Pazar günü
Pazartesi günü
Salı günü
Çarşamba günü
A)
B)
C)
D)
E)
1
30
100
300
400
900
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
9. Aracı
kuruluşların İMKB Hisse Senedi
Piyasası
işlemlerinden
kaynaklanan
yükümlülüklerini
süresi
içinde
yerine
getirmemelerine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
14. I.
II.
III.
Yukarıdakilerden hangileri Takasbank A.Ş.'nin
kredili menkul kıymet ve ödünç menkul kıymet
işlemlerine ilişkin düzenlemeleri kapsamında
kullandırılacak kredilerdendir?
Temerrüt
Takas
Gecikme
Teslim gecikmesi
Takas riski
A)
B)
C)
D)
E)
10. Lehine ciro yapılan kişi belirtilmeyerek sadece
senedi ciro edenin belirtildiği ciro türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
15. I.
Eksik ciro
Beyaz ciro
Tam ciro
Boşa ciro
Tek taraflı ciro
II.
III.
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
II ve III
Menkul kıymet tanımı
Aynı döviz cinsleri
Valör
Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası kesin
alım-satım
işlemlerinde,
yükümlülüklerin
yerine getirilmesinde netleştirme yapılırken
yukarıdakilerden hangileri dikkate alınır?
11. 10.04.2002 tarihinde Türkiye'den ihraç edilen
A)
B)
C)
D)
E)
devlet tahvili 09.04.2003 tarihinde itfa
olacaktır. Bu devlet iç borçlanma senedinin
ISIN kodu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Menkul Kıymet Kredisi
Ödünç Menkul Kıymet Kredisi
Tüketici Kredisi
TRT090403T12
TRT100402T12
TRB090403T12
TRH100403T12
TRG090403K12
Yalnız II
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
12. Türkiye'de ihraç edilen, 06. 07. 2005 tarihinde
itfa edilecek dövize endeksli devlet tahvilinin
tüm kıymetini ifade eden ISIN kodu
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
TRB060705P11
TRT060705F11
UST060705T11
T060705A
T060705K
13. Aşağıdaki yatırım araçlarından hangisi İMKB
UP Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasasında
işlem görür?
A)
TRL üzerinden ihraç edilmiş devlet iç
borçlanma senetleri
B) Hisse senetleri
C) Döviz ödemeli devlet iç borçlanma senetleri
D) Yurtdışında yabancı para cinsinden ihraç
edilmiş Türk eurobondları
E) Yatırım fonları
A
2
TEST BİTTİ.
Download