İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye

advertisement
İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU
Önemli Açıklama
Sermaye Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar
riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada
karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar
vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:V No:46 „„Aracılık Faaliyetleri ve Aracı
Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği‟ nin 13. maddesinde öngörüldüğü üzere
“Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız
gerekmektedir.
Uyarı
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz
sermaye piyasası işlemlerine ilişkin „„Yetki Belgesi‟‟ olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye
piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını
http://www.spk.gov.trveya http://www.tspakb.org.tr/tr/desktopdefault.aspx?tabid=231 web
sitelerinden öğrenebilirsiniz.
Risk Bildirimi
İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak „„Çerçeve Sözleşmesi‟‟nde belirtilen
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir:
1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm
işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili
her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Sermaye Piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi,
kayıplarınız yapacağınız işlemin tümüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda
kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği
ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
4. Aracı kuruluşun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve
yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate
alınmalıdır.
5. Sermaye Piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili
personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu
analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate
alınmalıdır.
6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin
olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği,
devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler
getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
7. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon
ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade
edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren
yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler
hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve
uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu
tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şeklide araştırma yapmalısınız.
1Ekim 2010 tarihi itibari ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında yeni işlem Kuralları
uygulanmaya başlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun 23.07.2010 tarihli kararı ile, Istanbul Menkul Kıymetler Borsası
pazarlarında işlem gören hisse senetleri, Kurul‟ca belirlenen kriterlere göre A, B, C grubu
şeklinde sınıflandırılmış hisse senetlerine ilişkin yeni işlem kurallarını ilişkin detaylı bilgilere
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının 17 Eylül 2010 tarih ve 3395 sayılı Genel Mektubunda
yer verilmekte olup bu İşlem Kuralları Bildirim Formu‟nun ekinde yer almaktadır.
Genel Kriterler
B ve C Gruplarında
A Grubu değerlendirilmeyen
hisse senetleri A
Grubunda yer
alacaktır.
*Halka açık piyasa
değeri 10 Milyon
TL‟nin ve
dolaşımdaki pay
sayısı 10.000.000
adedin altında olan
şirketlerin,
* Halka açık piyasa
değeri 45 milyon
TL ve fiili
B Grubu dolaşımdaki pay
oranı % 5‟in
altında olan
şirketlerin,
*Borsa fiyatı birim
pay değerinin 1,5
katı ve üzeri olan
menkul kıymet
yatırım
ortaklıklarının
payları
*Halka açık
piyasa değeri
için alt ve üst
sınır
belirlenmeksizin
Gözaltı
Pazarı‟nda
işlem gören
şirketlerin,
C Grubu
*Fiili dolaşımdaki
pay sayısı
250.000‟in altında
yer alan şirketlerin,
* Borsa fiyatı birim
pay değerinin 2
katı ve üzeri olan
menkul kıymet
yatırım
ortaklıklarının
payları.
İşlem Saatleri
Alım Satım
Sistemi
Kredili İşlem
ve Açığa Satış
Yatırımcı
Bilgilendirme
Değişiklik
yapılmamıştır.
Sürekli müzayede
sistemi
Kredili işlem
ve açığa satışa
konu
olabilirler.
Ayrıca bir risk
bildirimi (işlem
kuralları)
yapılmayacaktır.
Veri Yayın
Ekranları
Uygulanabilecek
Ek Tedbirler
İMKB
Tarafından
“Otomatik Seans
Durdurma ve
Otomatik Brüt
Değişiklik
Takas
yapılmamıştır.
Uygulamasına
Geçme Sistemi”
kapsamında
tedbirler
alınabilecektir.
Değişiklik
yapılmamıştır.
Sürekli müzayede
sistemi
(İMKB‟nin 329
sayılı Genelgesi
hükümleri saklıdır:
Piyasa değeri 10
milyon TL‟nin
Kredili işlem
altında olan
ve açığa satışa
menkul kıymet
konu olmazlar.
yatırım ortaklıkları,
piyasa yapıcısı ile
işlem görenler
hariç, tek fiyat
sistemi ile işlem
göreceklerdir.)
Bu grupta yer alan
hisse senetlerinde
işlem yapan
yatırımcılara, o hisse
senedi ile ilgili ilk
yatırımlarından önce
ilgili hisse senedi ile
kurallardan haberdar
olduklarına dair
“işlem kuralları
bildirim formu” ile
bildirim yapılır.
Değişiklik
yapılmamıştır.
İMKB
Tarafından
“Otomatik Seans
Durdurma ve
Otomatik Brüt
Takas
Uygulamasına
Geçme Sistemi”
kapsamında
tedbirler
alınabilecektir.
Tek fiyat
sisteminde işlem
görürler, işlem
saatleri ve
müzayede sayısı
İMKB tarafından
belirlenir.
Tek fiyat sistemi
uygulanır. Bununla
birlikte bu grupta
yer alan yatırım
ortaklıklarının
piyasa yapıcısı
bulunması
durumunda tek
Kredili işlem
fiyat sistemi
ve açığa satışa
uygulanmayarak konu olmazlar.
piyasa yapıcılı
sürekli müzayede
sistemi uygulanır.
Ancak bu durumda
da C grubunun
diğer kuralları
geçerliliğini korur.
Bu grupta yer alan
hisse senetlerinde
işlem yapan
yatırımcılara, o hisse
senedi ile ilgili ilk
yatırımlarından önce
ilgili hisse senedi ile
kurallardan haberdar
olduklarına dair
“işlem kuralları
bildirim formu” ile
bildirim yapılır.
“İşlem kuralları
bildirim formu”nda
tek fiyat sistemi ile
ilgili yatırımcılara
ayrıca bilgi verilir.
Veri yayın
ekranlarında
hisse senetleri
ile ilgili
bekleyen
emirlerde
derinlik
bilgileri tek
satır olarak
gösterilir.
İMKB
Tarafından
“Otomatik Seans
Durdurma ve
Otomatik Brüt
Takas
Uygulamasına
Geçme Sistemi”
kapsamında
tedbirler
alınabilecektir.
Download