DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 2

advertisement
DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 2
1. Yeryüzünün herhangi bir kesiminde yıl boyunca aynı mevsimin hüküm sürmesi neye bağlıdır?
A) Yeryüzünün sade bir yapıya sahip olmasına
B) Yeryüzünün tümüyle kara ya da tümüyle deniz olmasına
C) Yer yörüngesinin daire biçiminde olmasına
D) Yerin sadece Güneş çevresinde hareket etmesine
E) Yer ekseninin yörünge düzlemine dik olmasına
2.Ankara’da oturan bir kişi, 21 Aralık’ta başka ülkedeki bir kente gidiyor. Gittiği yerde gündüz süresinin
Ankara’dakinden daha uzun olduğunu görüyor.
Bu kişinin gittiği yer, Ankara’ya göre nerede olabilir?
A) Kuzeydoğuda
B) Kuzeyde
C) Güneyde
D) Doğuda
E) Batıda
3. Aydınlanma dairesi, aşağıdakilerin hangisinde verilen tarihlerde kutup noktalarına teğet geçer?
A) 21 Haziran, 23 Eylül
B) 23 Eylül, 21 Aralık
C) 21 Aralık, 21 Mart
D) 21 Mart, 23 Eylül
E) 21 Haziran, 21 Aralık
4.
Yukarıdaki harita üzerinde belirlenmiş noktaların hangisinde gece ve gündüz süresi yıl boyunca
birbirine en yakındır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
5.Yörüngesi elips biçiminde olduğundan Dünya, mart ayında Güneş’e yaklaşmakta, Haziran ayında
Güneş’ten uzaklaşmaktadır. Oysa Türkiye’de sıcaklık ortalamalarının mart ayında Haziran ayından daha
düşük olduğu gözlenmektedir.
Yukarıdaki durumdan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
A) Güneş’e yaklaştıkça Dünya üzerindeki sıcaklık düşmektedir.
B) Haziran ayında Güneş ışınlarının yere değme açıları büyümektedir.
C) Mart ayında atmosfer çok nemli olduğundan sıcaklığı düşürmektedir.
D) Haziran ayında atmosfer incelip seyreldiği için ısıyı iyi iletmektedir.
E) Haziran ayında Güneş daha çok ısı enerjisi yaymaktadır.
6.Türkiye’de ocak ve şubat aylarında görülen hava olayları Arjantin’de temmuz ve ağustos aylarında
görülebilmektedir.
Bu durum Arjantin’in hangi özeliği ile ilgilidir?
A) Batı rüzgârlarına kapalı olmasıyla
B) Sürekli yüksek basınç merkezlerinin etkisinde kalmasıyla
C) Güneydoğu alizelerine açık olmasıyla
D) Kuzey-güney doğrultusunda uzanmasıyla
E) Güney yarımkürede yer almasıyla
7.Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki 23° 27’ lık açı 33° olsaydı, Dünya ile ilgili bir takım olgular
bugünkünden farklı olurdu.
Aşağıdakilerden hangisi böyle bir açı değişiminin sonucu olabilir?
A) Yerin, Güneşten aldığı enerjinin artması
B) Kutup kuşağının ortadan kalkması
C) Ekvator çevresinde yıllık ortalama sıcaklıkların yükselmesi
D) Tropikal kuşağın genişlemesi
E) Yerden uzaya yansımaların artması
8. Yerkürenin kendi ekseni çevresindeki hızı. Ekvatorda yaklaşık 1670 km/saattir. Yerküre çevresinde,
dairesel bir yörüngede hareket eden uzay aracından, Ekvator üzerindeki sabit bir nokta sürekli olarak
görülmekte ise bu uzay aracının hızı için ne söylenebilir?
A) Hep aynı nokta görüldüğünden, Yerin dönme hızına eşittir.
B) Yörüngesi yerküreninkinden kısa olduğu için, Yerin dönme hızından küçüktür.
C) Yerden uzaklığı bilinmediğinden, bir şey söylenemez.
D) Yerçekiminden etkilenip etkilenmediği bilinmediğinden, bir şey söylenemez.
E) Yerkürenin dışında döndüğü için Yerin hızından büyüktür.
9.“Yerkürenin ekseni yörünge düzlemine dik olsaydı, gece ile gündüz süreleri birbirine eşit olacak, mevsimler
olmayacaktı.”
Eksen eğikliğinin sözü edilen sonucu doğurması, aşağıdakilerin hangisinde meydana getirdiği
değişiklikten kaynaklanmaktadır?
A) Yerküreyle Güneş arasındaki uzaklıkta
B) Yerkürenin yörünge üzerindeki dönüş hızında
C) Yerkürenin kendi çevresindeki dönüş hızında
D) Güneşin yaydığı ısı enerjisi miktarında
E) Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısında
10. Aşağıdaki tarihlerin hangisinde, Güneş aynı meridyen üzerinde bulunan yerlerde aynı anda doğar
ve aynı anda batar?
A) 21 Ocak
B) 21 Mart
C) 21 Haziran
D) 23 Ekim
E) 21 Aralık
11.
Aşağıdakilerden hangisi. Dünya şekilde gösterilen konumdayken gerçekleşen bir durum değildir?
A) Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesine dik gelmesi
B) Ekvator’da gece gündüz sürelerinin eşit olması
C) Kuzey Yarımkürede yaz mevsiminin yaşanması
D) Güney kutup noktasında gündüz süresinin başlaması
E) Aydınlanma dairesinin kutup dairelerine teğet geçmesi
12. Ay yüzeyinde neden meteorolojik olay görülmez?
A) Dünyaya uzak olduğundan
B) Hava ve su bulunmadığından
C) Uydu (bilgi yelpazesi.net) olduğundan
D) İç ısısını kaybetmiş olduğundan
E) Bitki örtüsü bulunmadığından
13.
Yukarıdaki şekilde gösterilen X ve Y noktalarıyla ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Y noktası 21 Aralık’ta Güneş ışınlarını dik alır.
B) X noktasında yıl boyunca gece - gündüz süreleri eşittir.
C) X ve Y noktalarının bulundukları enlemler arasındaki bir yer, yıl içinde iki kez Güneş ışınlarını dik alır.
D) Y noktasının yıl içinde yaşadığı en uzun gece 21 Haziran’dadır.
E) Y noktasındaki gölge boyunun yıl içinde en kısa olduğu tarih 23 Eylül’dür.
14. Şekilde matematik iklim kuşakları gösterilmiştir.
Orta kuşaklarla kutup kuşakları arasındaki sınırın 66° 33’ dan geçmesinde temel alınan ölçüt
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kara ve denizlerin dağılışı
B) Sürekli rüzgarlar
C) Basınç kuşakları
D) Aydınlanma daireleri
E) Buzul alanlarının dağılışı
15.a uçağı Kutup Dairesi, b uçağı Yengeç Dönencesi, c uçağı ise Ekvator üzerinde, yerden aynı yükseklikte
uçarak Dünya çevresindeki turlarını aynı sürede tamamlıyorlar.
Aşağıdakilerin hangisinde, bu uçaklar, hızı en az olandan en fazla olana doğru sıralanmıştır?
A) c<b<a
B) b < c < a
C) c<a<b
D) a<b<c
E) b < a < c
16.Yer ekseni ile Ekvator düzlemi arasında 23°27’ lık bir açı olması nedeniyle, aynı boylam üzerinde, Güneş
21 Haziran’da Türkiye’nin kuzeyindeki bir noktada güneyindeki bir noktaya göre daha geç batar.
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki durumu doğuran nedene bağlı değildir?
A) Kuzey Yarımkürede kış mevsimi yaşanırken Güney Yarımkürede yaz mevsimi yaşanması
B) Ekvator üzerinde yıl boyunca gece ve gündüz süresinin eşit olması
C) Güneş ışınlarının dönencelere yılda birer kez dik gelmesi
D) 21 Aralık ve 21 Haziran’da aydınlanma dairesinin kutup dairelerinden geçmesi
E) Kutup noktalarında 6 ay boyunca Güneş’in batmaması
CEVAP ANAHTARI
1) E
4) D
9) E 10) B
5) B
2) C
6) E
3) D
7) D
8) E
11) D 12) B 13) E 14) D 15) D 16) B
Download