12. Plasmidler

advertisement
PLASMİDLER
•Bir çok bakteri, kromozomlarından hariç, plasmid olarak adlandırılan
küçük non-kromozomal DNA moleküllerine sahiptir.
•Plasmidler, genellikle 5 ile 100 gen içerirler
•Plasmidler, normal bakteriyel üreme için çok gerekli değildir bu
yüzden kayıpları bakteriye zarar vermez.
Ancak, bazı çevresel koşullar altında bakterilere bazı avantaj sağlarlar
•Plasmidler küçük, çift iplikçikli, helikal non-kromozomal DNA
molekülleridir.
•Plasmidler, kromozomal DNA tarafından kodlanmayan, birkaç
proteinin sentezi için gerekli kodları taşırlar.
•Kromozomal DNA gibi, plazmidi meydana getiren çift iplikçikli DNA
molekülünün iki ucu bir daire oluşturacak şekilde kovalent olarak
bağlanır. Bakterilerin çoğunda supercoiled formdadır ancak bazı
türlerde lineer formda da olabilir.
Replikasyon: Bir plasmidin replikasyonu için bazı diziler gereklidir. Bu
dizilere replikasyon orijini denir.
•Plasmidlerin replikasyon orjini oriV olarak adlandırılır.
Kopya sayısı; Her bir hücrede bulunan plasmid sayısıdır.
Genellikle iki gruba ayrılılar
•Düşük kopya sayılı plasmidler, F plasmidi ve diğer büyük plasmidler
gibi bir hücrede 1-2 tane bulunurlar.
•Yüksek kopya sayılı plasmidler, genellikle daha küçük plasmidlerdir
(<10 kb). Bir hücrede 40 yada daha fazla sayıda olabilirler.
Paylaştırma (partition) mekanizması, hücre bölünmesi sırasında oluşan
her yavru hücrenin plasmide sahip olmasına yardım eder.
Plasmidler Tarafıdan Kodlanan Bazı Özellikler
Bazı gram-negatif bakterilerde bulunan R-plasmidleri hem
birden fazla antibiyotiğe direnç sağlayan, hemde kojugasyon pilusunun
üretimi için gerekli genleri taşır.
Konjugasyon işleminde, konjugasyon pilusu R-plasmidinin bir
kopyasının bir bakteriden başka bir bakteriye transferine imkan verir
böylece o bakterininde birden fazla antibiyotiğe dirençli olmasını ve
konjugasyon pilusu üretebilmesini sağlar.
Buna ilave olarak,
•Bazı ağır metallere direnç,
•Bakteriosin üretimi,
•Substrat katabolizması,
•Virulens faktörleri (tetanoz exotoksini, Escherichia coli enterotoxini
gibi bazı exotoksinler de) plasmidler tarafından kodlanırlar.
Plasmid Moleküllerinin İzolasyonu; izolasyon metotları, bir plasmid
molekülünün küçük, sirküler ve supercoiled formda olmasının
avantajlarından faydalanırlar.
Plasmid izolsayonu için bir çok metot kullanılmaktadır.
TRANSPOZONLAR
Transpozonlar, DNA üzerinde hareket edebilme yeteneğine sahip olan
genetik elementlerdir (non-homologus rekombinasyon ile).
•Prokaryotik ve ökaryotik organizmalarda fazlaca bulunurlar,
•Plasmidler veya DNA üzerinde taşınabilirler,
•Üzerinde DNA üzerinde yer değiştirmesini sağlayan transpozisyon
enzimini (transposase) kodlayan gen bulunur.
•Replikasyonları konakçı hücreye bağımlıdır (plasmidler ve kromozom
gibi otonom replikasyon yetenekleri yoktur).
•Her bir uçta 15-1700 nükleotit uzunluğunda inverted-repeat (tersine
tekrar) dizileri vardır.
Transpozonların özellikleri
•Bir kromozomdan diğerine, aynı kromozom üzerinde bir bölgeden
başka bir bölgeye, kromozom ile plasmid veya iki plasmid arasında yer
değiştirebilen, kendi transferini sağlayabilen küçük, lineer ve çift
iplikçikli DNA sekanslarıdır.
•Konjugasyon fonksiyonlarını kodlayabilirler
•Transpozisyondan başka, antibiyotiklere ve ağır metallere direnç ve
substrat katabolizması gibi diğer fonksiyonları kodlayan genleri
taşıyabilirler.
•Yukarıdaki özellikjlerinden dolayı, transpozonlar antibiyotik
direncinin hızla yayılmasına neden olabilirler
Download