Ülkemiz ve İlimiz Ekonomisi Üzerine Genel

advertisement
Necdet YILMAZ
Denizli SMMM Odası Başkanı
“Ülkemiz ve İlimiz Ekonomisi Üzerine Genel Değerlendirme”
Ekonomik faaliyetleri kayıt altına alan, denetleyen ve bu kayıtlardan bir sonuç çıkaran,
ekonominin röntgenini ilgililere ve kamuoyuna sunma görevi olan muhasebe meslek mensupları
olarak ekonomi ile iç içeyiz.
Ekonomiyle ilgili beklentileri ve sonuçları, iş âlemine ve kamuoyuna açıklamayı, toplumu
aydınlatmayı en önemli sorumluluğumuz olarak görüyoruz.
Dünyanın dört bir tarafında, ülkemizde ve ilimizde herkesin yakından takip ettiği ve derinden
yaşadığı küresel kriz, mali çevreleri, sanayicilerimizi, işadamlarımızı, işçilerimizi, 7’den 70’e
herkesi önemli derecede etkilemiş ve etkilemeye de devam etmektedir.
Devam eden krizin etkilerini giderebilmek için her ülke çeşitli tedbirler almış ve birden fazla önlem
paketini ortaya koymuştur. Örneğin Fransa Hükümeti, krizin etkilerini azaltmak amacıyla Fransa
Muhasebe Meslek Örgütü’nden mevcut durum ve çözüm önerileri konusunda rapor istemiştir. Ülkemizde,
geç de olsa ekonomik tedbirler alınmaya başlamıştır.
Bu çerçevede; Gelişmiş Ülkeler 20 Topluluğu (G-20), Uluslararası Muhasebeciler
Federasyonu'ndan (IFAC), küresel ekonomide yaşanan sıkıntıların çözümü için genel öneri ve
finansal raporlama standartlarına ilişkin rapor istemiştir. Ülkemize ilişkin Türkiye Raporu da üst
birliğimiz TÜRMOB Genel Başkanlığı koordinatörlüğünde hazırlanacaktır. Bu durum, ülkemizde
meslek mensuplarımızın ve meslek örgütümüzün ürettiği bilgilerin ve hazırladığı raporların ne
derece önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sergilemektedir.
Türkiye Muhasebe Forumu’nda Tekstil Sektörünün Durumunu Anlattık
Nisan ayı içerisinde, Mersin’de, bütün illerin temsilcilerin katılımıyla 4. Türkiye Muhasebe
Forumu gerçekleştirildi. Forumda, ülkemizin genel ekonomik durumu sektörler itibariyle masaya
yatırıldı.
Denizli SMMM Odası olarak, Tekstil Sektörü’nün durumu konusunda bir sunum gerçekleştirdik.
Bilindiği gibi, Tekstil Sektörü, yarattığı katma değer, sağladığı istihdam ve ülke ekonomisine
katkısı yönüyle sadece tekstil sektörüyle uğraşanları değil, ülke ekonomisinde söz sahibi olması
gereken ve konuyla ilgili meslek odalarını ve sivil toplum kuruluşlarını da yakından
ilgilendirmektedir.
Ülkemizde Tekstil ve Konfeksiyon sektörü yaklaşık; Sınai üretimin % 25’ini, Yıllık ihracatın %
26’sını sağlamaktadır. Emek yoğun olarak çalışan bu sektör; 2 Milyonu aşkın çalışanıyla
Türkiye’nin işsizlik sorununun aşılmasında önemli bir yere sahiptir.
Ege Bölgesinde Denizli bir sanayi ve tekstil ihracat merkezi olarak ön plana çıkmış, Devlet
Planlama Teşkilatınca bu gelişme bir mucize olarak değerlendirilmiş ve ülkenin geri kalmış
yörelerinin gelişiminde model olarak önerilmiştir.
Denizli iline Anadolu Kaplanları olarak adlandırılan illerden birisi olmasını sağlayan, hızlı bir
gelişim gösteren ve dışa açık bir yapıya sahip olan tekstil sektörünün gelişim yönü, 24 Ocak
1980 kararları, çizilmiştir. Bu kararlar ile 1980'ler, ihracata dönük sanayileşme politikalarının
başladığı, teşvik tedbirlerinin uygulamaya konulduğu, makro politikalarla desteklendiği, özellikle
de emek-yoğun dokuma ve konfeksiyon sektörüne önem verildiği yıllar olmuştur.
Uçancıbaşı Mahallesi 552 Sokak No: 9 20100 DENİZLİ Telefon: 258 265 65 55
http://www.denizlismmmo.org
Fax: 258 265 48 51
Anadolu Kaplanı Denizli Kan Kaybediyor
1980'li yıllardan itibaren yaşanan ekonomik değişimle birlikte, Türkiye'deki tekstil sektörü
giderek küresel tekstil ve konfeksiyon üretim ağının önemli bir parçası olmuş ve buna bağlı
olarak üretim önemli ölçüde artmıştır.
Ancak 1990'lı yıllardan sonra, özellikle 1996 yılında imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasıyla
yavaş yavaş sıkıntıya girmeye başlayan Tekstil Sektörü, 2005'te Çin üzerindeki kotaların
kaldırılmasıyla küresel rekabetin baskısı altına girmiştir.
Ucuz Çin mallarının piyasayı esir almasının yanı sıra istihdamın üzerinde yer alan yükler, enerji
fiyatlarının rekabet ettiğimiz ülkeler seviyesinden çok daha yüksek olması, yüksek faiz düşük
kur politikası gibi sanayiciyi zora sokan yükler, sanayicinin çözümü; Çin, Hindistan, Mısır gibi
ilkel şartlarda üretim yapılan, uluslararası standartlara uyulmayan, ancak üretimin Türkiye'den
çok daha ucuza yapılabildiği ülkelerde aramasına neden olmuştur.
2002 yılı sonunda tekstil sektöründe 55 bin kişi istihdam edilmekte iken 2008 yılı sonu itibariyle
büyük bir düşüşle 40 bin kişi istihdam edilebilmektedir.
İlimizde 1.2 Milyar TL’lik tekstil ihracatı gerçekleştirilmektedir. 2002 yılında tekstil sektörünün
toplam ihracat içindeki payı %80 iken, 2008 yılında bu pay %50’ye düşmüştür.
Teşvikli yatırımlar, 2002’de 440 milyon TL iken, 2008 yılında 131 milyon TL’ye düşmüştür. Yıllarca
mücadele verilmesine rağmen, ilimiz teşvik kapsamına alınmamış, kendi içinde rekabete zorlanmıştır.
Komşu illerin avantajlı duruma gelmesiyle sanayicimiz yalnız kalmıştır.
Çözüm İçin Birlik Olmalıyız
Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de, kayıtdışı ekonomi, işçilik, enerji ve üretim faktörlerindeki
yüksek üretim maliyetleri, düşük kur – yüksek faiz politikası, kontrolsüz ithalat ve özellikle teşvik
uygulamaları konusunda acil düzenlemeler yapılmalıdır.
Anadolu kaplanı olarak adlandırılan ancak, son yıllarda uygulanan teşvik politikası nedeniyle
büyük darbe alan Denizli, alternatif sektörlerin varlığı ile ayakta durmaya çalışmaktadır.
Bu noktada bizlere düşen görev; ilimizde yer alan tüm kurum ve kuruluşların, meslek odalarının,
sivil toplum kuruluşlarının, ilimiz milletvekillerinin ve Denizli Halkının birlik ve dayanışma
içerisinde olmasıdır. İlimizin hak ettiği konuma ulaşabilmesi ve sesimizin daha gür çıkabilmesi
için kolektif bir güçle hareket etmeliyiz. Devletimizin sosyal devlet anlayışıyla işlevlerini yerine
getirmesi için tek ses olup mücadele vermeliyiz.
Zira, Sosyal Devlet, toplumun huzurunu ve refahını sağlayan, teminat altına alan, kişi ve toplum arasında
denge kuran, emek ve sermaye ilişkilerini dengeli olarak düzenleyen, özel teşebbüsün güvenlik ve
kararlılık içinde çalışmasını sağlayan, çalışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde
gelişmesi için sosyal, iktisadî ve malî tedbirler alarak çalışanları koruyan, işsizliği önleyici ve millî gelirin
adalete uygun biçimde dağılmasını sağlayıcı tedbirler alan, adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu
devam ettirmeye kendini yükümlü sayan, hukuka bağlı kararlılık içinde ve gerçekçi bir özgürlük rejimini
uygulayan devlet demektir.
Ekonominin nabzını tutan meslek örgütü olarak; ülkemiz ve ilimiz ekonomisinin yükselen bir
grafik çizmesi en öncelikli arzumuzdur. Çünkü, refahın göstergesi reel ekonomidir.
Uçancıbaşı Mahallesi 552 Sokak No: 9 20100 DENİZLİ Telefon: 258 265 65 55
http://www.denizlismmmo.org
Fax: 258 265 48 51
Download