ders tanımlama formu - Anadolu Üniversitesi

advertisement
DERS TANIMLAMA FORMU
Program:
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Kodu ve Adı
ÇEVRE POLİTİKALARI
Yarıyıl
2015- 2016 İlkbahar
Teorik
3
Uygulama
0
Ders Saatleri
AKTS Kredisi
4.5
Ders Türü
Seçmeli
Ders Dili
Türkçe
Ön şartlar
Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanı
Dr. Ethem TORUNOĞLU
Gruplar/Sınıflar
Yok
Dersin Görüşme Saatleri
Perşembe: 17:00 -18:00
Genel Amaç:
Bu dersin katılımcısı ve parçası olan öğrenciler, mühendislik alanında, özellikle çevre alanı
gibi siyaset biliminin konusu olan bir alanda, çevre bilimi ile politika biliminin çıktılarını
takip edebilme ve özgün sorunlara dair çözümleme yapabilme becerisini kazanır.
Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:
Çevre Politikası kavramını ve bu kavram ile birlikte gündeme gelen olguları ele alarak,
uluslar arası ortamda ya da ulusal düzeyde, herhangi bir çevre sorununun çözümüne yönelik
ilke ve tercihler konusunda çözümleme yapabilme ve bu yöndeki süreçleri planlama
yeteneğine kavuşacaktır.
1.
2. Günümüz
çevre sorunları ile “çevreci ütopyalar” arasında ilişki kurabilecek, uygarlık
tarihinin ve dünyanın değişimi ile yaşamın sürekliliği anlamında çözümlemeler
yapabilecektir.
3. Doğal varlıklar ve doğal kaynaklar arasındaki fark ve bunların kullanım ve değişim
değerlerini açıklayabilecektir.
Çevre sorunlarının tarihsel gelişimi sürecinde, insan unsurunu değişik yönleri ile
değerlendirilecek, bu noktada ekonomik sistemlerin soruna “katkısı” üzerine yorum
yapabilecek düzeyde sosyal bilim ilkeleri ile tanışacaktır.
4.
a.Uygarlık Sorunu ve İnsan
b.Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkışı
c.Ekonomik Sistemler ve Çevre
Çevre politikası kavramını ve uluslar arası ilişkileri yorumlayarak, sorunun kürsel
boyutları üzerine değerlendirme yapabilecektir.
5.
6. Çevre hukuku ve çevre hakkı kavramlarını, gerek meslek ortamlarında ele alabilecek,
gerekse de kamu ya da özel sektörde karar mekanizmalarında sorumluluk üstlenebilecek
düzeyde tasarlıya bilecektir.
7. Çevre hakkı kavramı ve doğanın hakları ile ilgili yaklaşım ve düşünceleri
açıklayabilecektir.
8. Ekolojik akımlar üzerine görüş sahibi olacaktır.
9. Çevre Yönetimi, Çevre Örgütlenmesi gibi genel kavramlar üzerinden, doğa ve çevre
öncelikli politikaları ve süreçleri planlayabilecektir.
10. Çevre Politikaları’nın uluslar arası ilişkileri biçimlendiren ve belirleyen yönlerini
inceleyerek, bu alanda çözümlemeler yapabilecektir.
Genel Yeterlilikler:
Sosyal bilimlere ilgili olma, araştırma ve sorun çözümleme bilgisi, bir yabancı dili etkili
kullanma, mühendislik alanına dair tartışmaları ve uluslaraarsı ilişkileri, çevre hukuku
alanındaki yeni yaklaşımları takip edebilme isteği ve ilgisi…
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Konu Anlatımı
Tartışma
Soru/Yanıt
Ölçme ve
Değerlendirme
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X (2 adet)
40 (20+20)
X
10
X
50
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
DERS PLANI
Hafta
Konular
1.Hafta:
Çevre Politikası Kavramı
2.Hafta:
Çevre, Kavramsal Çerçeve, Çevre Sorunları ve Çevre-İnsan
ilişkileri
3.Hafta:
4.Hafta:
Siyasal Çevre Bilim
Çevrecilik ve Çevreci Hareketler
Çevreci Ütopyalar (Ütopya ve Thomas More ve Güneş ülkesi ve
Tommasso Campanella)
5.Hafta:
Uluslararası Çevre Politikaları ve Küresel Çevre Sorunları
6.Hafta:
I. Ara Sınav
7.Hafta:
Çevre Hukuku; Çevre Hakkı ve Çevre Mevzuatı
8.Hafta:
Doğanın Hakları (Çevre Hakkı ve Gelecek Kuşaklar Kavramı)
Türkiye'de Ulusal Çevre Politikaları
9.Hafta:
10.Hafta:
11.Hafta:
12.Hafta:
13.Hafta:
14.Hafta:
15.Hafta:
Ders Kitabı
Türkiye'de Çevre Yönetimi
Türkiye’de Çevre Örgütlenmesi
II. Ara Sınav
Kentleşme ve Çevre
Sanayileşme ve Çevre
Final Sınavı
 Keleş,Ruşen , Hamamcı Can ve Çoban Aykut, Çevre
Politikası, İmge Kitabevi, Genişletilmiş 7. Baskı 2012,Türkçe
 Çevre Sorunları ve Politikaları, Anadolu Üniversitesi
Yayını No:2554, Editör: Prof.Dr. Ülker Bakır Öğütveren ,
Yazarlar: Dr.Ethem Torunoğlu ( Ünite1,5-8),
Prof.Dr.A.Savaş Koparal (Ünite2), Doç.Dr. Ümran Tezcan
Ün ( Ünite3) , Yrd.Doç. Dr.Serdar Göncü (Ünite4), 1.Baskı,
Haziran 2012, Eskişehir.
Önerilen Kaynaklar
Ve
Okuma Listesi
*Keleş, R., Hamamcı, C. (1993), Çevre Bilim, İmge Kitabevi,
Türkçe
*Keleş Ruşen, Ertan Birol, Çevre Hukukuna Giriş, İmge
Kitabevi,Ocak 2002,Türkçe
*Braudel Fernand, (1996) Uygarlıkların Grameri , Türkçe
*Campanella, (1985) Güneş Ülkesi , Türkçesi Vedat Günyol-Haydar
Kazgan, Sosyal Yayınları
*Kaplan Ayşegül, (1997) Küresel Çevre Sorunları ve Politikaları,
Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları Tezler Dizisi
* Torunoğlu Ethem, Ötekilerin "Çevre"si, Ütopya Yayınevi,Nisan
2006,Türkçe
* Des Jardins,Joseph R. , (1992,2006) Çevre Etiği Çevre Felsefesine
Giriş, Çeviri: Prof. Dr. Ruşen Keleş
* More,Thomas ,(2005) Ütopya
*Campanella,Tommasso ,(2005) Güneş Ülkesi
*Foster, John Bellamy
ve Doğa
, (2000) Marx’ın Ekolojisi Materyalizm
*Bookchin,Murray ,(1995) Toplumsal Ekolojinin Felsefesi
Diyalektik Doğacılık Üzerine Denemeler, Çeviri: Rahmi G. Öğdül
Download