PowerPoint Sunusu - Muhasebat Genel Müdürlüğü

advertisement
MALİ İSTATİSTİK RAPORLAMA VE ANALİZ ŞUBESİ
Aralık 2013
İstatistik nedir?
Malî istatistik, genel yönetim sektörü kapsamındaki idarelerin
gelir, gider, varlık, yükümlülük ve öz kaynaklarına ilişkin bilgiler
sunan ve düzenli olarak yayımlanan istatistiklerdir.
Malî istatistikler, genel yönetim sektörü kapsamındaki
kamu idarelerinin malî işlemlerini kapsar.
İSTATİSTİĞİN İŞLEM AŞAMALARI
VERİLER NASIL TOPLANIYOR?
YAZILI KAYNAK
DENEYSEL
GÖZLEM
ANKET
VERİLERİN SUNULMASI
 TABLOLAR
VERİLERİN SUNULMASI
GRAFİKLER
ÇİZGİ
PASTA
ÇUBUK
VERİLERİN SUNULMASI
GRAFİKLER
ALAN
YÜZEY
VERİLERİN SUNULMASI
GRAFİKLER
HALKA
RADAR
TREND TÜRLERİ
DOĞRUSAL
EĞRİSEL
Uluslararası Hesap Sistemleri
İstatistik
GENEL YÖNETİM MALİ
İSTATİSTİKLERİ NEDİR?
Genel Yönetim
Mali İşlemlerinin
Kayıt Altına Alınması
Sınıflandırılması
Raporlanması
Tablo ve Grafiklerle
Ortaya Konulması
Hukuki Dayanak
 Madde 30: Bütçe politikası, gelir ve giderlerin







izlenmesi
Madde 52: Kapsam, temel ilkeler ve kurumsal çevre
Madde 53: Malî istatistiklerin hazırlanması ve
açıklanması
Madde 54: Malî istatistiklerin değerlendirilmesi
Geçici Madde 18
GYMY Madde 137: Mali tabloların Bakanlığa
gönderilmesi
MİBMY Madde 441:Mali tabloların ilgili
kurumlara gönderilmesi
5 Sıra Nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel
Tebliği
Bütçe Politikası Gelir ve Giderlerin İzlenmesi
 Madde 30- Genel yönetim kapsamındaki
kamu idareleri ve merkezî yönetim
bütçesinden yardım alan kurum,
kuruluş, vakıf ve dernekler ile benzeri
teşekküller;
 malî tablolarını,..
 istenilmesi halinde Maliye Bakanlığına
vermek zorundadırlar.
Kapsam
Madde 52:
Malî istatistikler, genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin
malî işlemlerini kapsar.
Bu Kanunda yer alan genel yönetim kapsamındaki
kamu idareleri tanımına bağlı kalmaksızın; mali
istatistiklerin derlenmesi amacıyla, uluslararası
sınıflandırmalara uygun olarak, Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik
Kurumunun da görüşünü almak suretiyle, ayrıca genel
yönetim sektörü adıyla bir kapsam belirlemeye ve bu
kapsamdaki kamu idarelerinin mali verilerini almaya
Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Malî istatistiklerin hazırlanması ve açıklanması
Madde 53- Genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerine ait malî istatistikler, Maliye Bakanlığınca
derlenir. Merkezî yönetim kapsamı dışındaki kamu
idareleri malî istatistiklerini belirlenmiş ilkelere uygun
olarak hazırlar ve belirlenen süreler içinde Maliye
Bakanlığına gönderir.
Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait
malî
istatistikler,
Maliye
Bakanlığınca
aylık
olarak yayımlanır. Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî
idarelere ait malî istatistikler ile merkezî yönetim
kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler
Maliye Bakanlığınca birleştirilerek, genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler elde
edilir ve üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır.
Malî istatistiklerin hazırlanması ve
açıklanması
Madde 53
(Ek fıkra: 24/7/2008-5793/34 md.) 52 nci maddenin son fıkrasına
göre belirlenen kamu idarelerinden, mali istatistiklerine esas
verilerini süresinde göndermeyenlere Maliye Bakanlığınca bir ay
ek süre verilir. Ek süre sonunda da verilerin gönderilmemesi
halinde, Maliye Bakanlığının talebi üzerine, ilgili kamu
idaresinin üst yöneticileri tarafından mali hizmetler birimi
yöneticisi ile muhasebe yetkilisine, her türlü aylık, ödenek, zam
ve tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemeler toplamı
tutarında idari para cezası verilir. İdari para cezası uygulanmış
olması bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İdari para
cezaları, bu Kanunun 73 üncü maddesi hükümlerine göre tahsil
edilir.
Malî istatistiklerin değerlendirilmesi
Madde 54Bir yıla ait malî istatistikler izleyen yılın Mart
ayı içinde; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk,
güvenilirlik
ve
önceden
belirlenmiş
standartlara uygunluk bakımından Sayıştay
tarafından değerlendirilir ve bu amaçla
düzenlenen değerlendirme raporu Türkiye
Büyük Millet Meclisine ve Maliye Bakanlığına
gönderilir.
Bu
raporda
yer
alan
değerlendirmelere ilişkin olarak Maliye Bakanı
gerekli önlemleri alır.
GENEL YÖNETİM MALİ
İSTATİSTİKLERİNİN AMACI NEDİR?
• Hesap
Verilebilirlik
• Mali
Saydamlık
• Karar
Alıcılara
Yardımcı
Olacak
Verileri
Sağlamak
• Performans
Değerlendirm
ede Yol
Gösterici
Olmak
MALİ İSTATİSTİĞİN UNSURLARI
NELERDİR?
Belirli Kriterlere Göre Oluşturulan Kapsam
Gelir, Gider, Varlık ve Yükümlülük Bilgilerine
ilişkin İçerik
Kabul Görmüş İstatistiksel Yöntemlerle
Derleme (İdari Kayıt)
İnceleme ve Doğruluğunu Sağlama
Anlamlı Sonuçlar Verecek Şekilde Tablo ve
Grafiklerle Açıklama,
Belli Sürelerle Yayımlama
Hangi Kriterlere Göre Genel
Yönetim Kapsamı Belirlenmiştir?
5018 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesi
5018 Sayılı Kanunun 52 nci Maddesi
Avrupa Birliği Hesap Sistemi (ESA 95)
Birleşmiş Milletler Ulusal Hesaplar Sistemi
(SNA 93)
IMF Kamu Mali İstatistikleri Sistemi (GFSM
2001)
Genel Yönetim Kapsamı Belirlemenin
Amacı Nedir?
 Uluslararası Sınıflandırmalara Uygun Genel Yönetim
Sektörü Kapsamının Belirlenmesi.
 Uluslararası Kurum Yetkililerince Yapılmakta Olan
Eleştirilerin Önüne Geçilmeye Çalışılması .
 Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, TÜİK,
Kalkınma Bakanlığı ve Kamuoyu tarafından genel
yönetim denince tek bir kapsamın anlaşılmasını
sağlamaktadır.
 Veri Enflasyonunun Önlenmesi.
MALİ İSTATİSTİK VERİLERİ
NASIL TOPLANIYOR?
SAY 2000i
Kamu Harcamaları ve Muhasebe
Bilişim Sistemi (KBS)
SAY 2000İ SİSTEMİNİ KULLANAN BİRİMLERE İLİŞKİN SAYISAL VERİLER VE AÇIKLAMALAR
BİRİMLER VE ALT BİRİMLER
A- Bütçe İçi Birimler
1) Genel Bütçe
2) Özel Bütçe
3) Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
BİRİM SAYISI
AÇIKLAMA
1808
1530
Veriler say2000i sisteminden derlenmektedir. Ancak
Vergi Daireleri günlük, Devlet Borçları Muhasebe
Birimi haftalık ve Cumhurbaşkanlığı Muhasebe Birimi
aylık olarak excel formatında detaylı mizan
göndermekte ve bu veriler incelenerek say2000i
sistemine aktarılmaktadır.
270
Veriler say2000i sisteminden derlenmektedir. Ancak
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu
izleyen ayı takip eden 5 işgünü içinde excel formatında
detaylı mizan göndermekte ve bu veriler incelenerek
say2000i sistemine aktarılmaktadır.
8
Kamu İhale Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu , Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu hariç
olmak üzere say2000i sisteminden derlenmektedir.
Say2000i sistemi dışındaki kurumlar izleyen ayı takip
eden 5 işgünü içinde excel formatında detaylı mizan
göndermekte ve bu veriler incelenerek say2000i
sistemine aktarılmaktadır.
KBS SİSTEMİNİ KULLANAN BİRİMLERE İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER
BİRİMLER VE ALT BİRİMLER
BİRİM
SAYISI
B- Bütçe Dışı Birimler
358
1) Fonlar
2) Kefalet Sandıkları
3) Döner Sermayeler
4) Diğer Kurumlar
5) Sosyal Tesisler
4
3
1
8
342
II- Mahalli İdareler
1- İl Özel İdareleri
2- Büyükşehir Belediyeleri
3- Büyük Şehir Dışı İl Belediyeleri
4- İlçe Belediyeleri
5- Belde Belediyeleri
6- Bağlı İdareler
7- Mahalli İdare Birliklerİ
8- Kalkınma Ajansları
9- Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri
III- Sosyal Güvenlik Kurumları
1- Sosyal Güvenlik Kurumu
2- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
3- İşsizlik Sigortası Fonu
4874
83
16
65
892
1976
21
1714
26
81
3
1
1
1
İstatistik
 BELEDİYELER
 MAHALLİ
İDARE
BİRLİKLERİ
TAKİP EDEN AYIN
SONUNA KADAR
GENEL
YÖNETİM
KAPSAMINDAKİ
DİĞER
BİRİMLER
TAKİP EDEN AYIN
SONUNA KADAR
KÜMÜLATİF YILLIK
 İL ÖZEL
İDARELERİ
KÜMÜLATİF ÜÇER AYLIK
KÜMÜLATİF AYLIK
VERİ GİRİŞ DÖNEMLERİ
(5 Sıra Nolu Tebliğ)
GENEL
YÖNETİM
KAPSAMINDAKİ
TÜM BİRİMLER
ŞUBAT AYI
SONUNA KADAR
AYRICA;
NE ZAMANA
KADAR
EYLÜL AYI SONUNA KADAR
HANGİ
TABLOLARI
HANGİ
BİRİMLER
İZLEYEN 3 YILA AİT BÜTÇE
GELİR-GİDER TAHMİNLERİ
FİNANSMANIN EKONOMİK
SINIFLANDIRMASI TABLOLARI
İL ÖZEL İDARELERİ
BELEDİYELER
MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ
DERLENEN MALİ VERİLER KİMLER
TARAFINDAN KONTROL EDİLMEKTEDİR?
 Muhasebe Birimi Kontrol Görevlileri
 İl Kontrol Görevlileri
 Merkezdeki İlgili Şubeler
 Maliye Bakanlığı Denetim Elemanları
 Sayıştay'ca Yapılan İnceleme
VERİ DERLEMEDE GÖREVLİ BİRİMLER
VERİ GİRİŞ GÖREVLİSİ
Verilerin zamanında ve doğru olarak KBS ye
girilmesi,
Kullanıcı bilgilerinin güncel tutulması,
Sorunların bildirilmesi
MUHASEBE BİRİMİ KONTROL GÖREVLİSİ
 Veri girişlerinin zamanında yaptırılması,
 Verilerin doğruluğunun inceleme rehberine göre
kontrol edilmesi,
 Veri göndermeyenlerin uyarılması ve il kontrol
görevlisine bildirilmesi,
 Faaliyetlerinin il kontrol görevlisine bildirilmesi,
İL KONTROL GÖREVLİSİ
 Verilerin zamanında ve doğru bir
şekilde girilmesi için muhasebe
birimi kontrol görevlileri ile
koordineli olarak çalışılması,
 Verilerin kontrol edilip
edilmediğinin takip edilmesi,
 Yeni açılan ve kapanan birimlerin Bakanlığa bildirilmesi,
 Kendilerinin ve muhasebe birimi kontrol görevlilerinin
faaliyetlerinin ve komisyon toplantı tutanağının
Bakanlığa gönderilmesi,
DEFTERDARLIK
 Verilerin derlenmesi için gerekli
tedbirlerin alınması,
 Eğitim programının düzenlenmesi,
 İl kontrol görevlileri ve muhasebe
birimi kontrol görevlilerinin
takibinin yapılması,
VALİLİK
 Yazışmaların yapılması
 Koordinatör Vali Yardımcısı, Defterdar ve il kontrol
görevlisince en az üç ayda bir defa toplanılarak ildeki
genel durumun tutanağa bağlanması,
BAKANLIK
 Genel koordinasyonun
yapılması,
 Sorunların çözümü,
 Denetim yapılması
 Merkezi Ankara'da bulunan kurumların verilerinin
derlenmesi,
 İdari para ceza yazılarının yazılması ve uygulanmasının
takibi
 Genel yönetim sektörünün belirlenmesi
VERİLER HATALI
GÖNDERİLİR VEYA
SÜRESİNDE
GÖNDERİLMEZ İSE
1 AYLIK EK SÜRE VERİLİR
ÜST YÖNETİCİDEN İDARİ
PARA CEZASI
UYGULANMASI İSTENİR
MALİ HİZMETLER BİRİMİ YÖNETİCİSİ
İLE MUHASEBE YETKİLİSİNE İDARİ
PARA CEZASI UYGULANIR
DURUM BAKANLIĞA BİLDİRİLİR
Resmi İstatistik Programında yer alan Maliye
Bakanlığı tarafından yayınlanacak tablolar, yayınlanma
periyodları ve gecikme süreleri aşağıda mevcuttur.
Yayınlanan Tablo Türü
Sorumlu Kurum
Yayımlama Periyotları
Gecikme Süreleri
Merkezi Yönetim; Bütçe
Uygulama Sonuçları,
Gelir Gider, Faaliyet
Sonuçları, Nakit Akım,
Bilanço tabloları
Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel
Müdürlüğü
Aylık ve yıllık olarak
yayınlanır
Aylık t+15 gün, yıllık
t+3 ay
gecikme ile
Genel Yönetim; Mizan,
Bütçe Uygulama
Sonuçları, Gelir Gider,
Faaliyet Sonuçları,
Nakit Akım, Bilanço
tabloları
Genel Yönetim
Fonksiyonel
Harcamaları
Genel Yönetim Mali
İstatistikleri (GFS)
Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel
Müdürlüğü
3 aylık ve yıllık olarak
yayınlanır
3 aylıklar için t+3 ay,
yıllıklar için t+5 ay
gecikme ile
Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel
Müdürlüğü
Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel
Müdürlüğü
3 aylık ve yıllık olarak
yayınlanır
3 aylıklar için t+3 ay,
yıllıklar için t+5 ay
gecikme ile
t+10 ay gecikme ile
Yıllık olarak yayınlanır
MALİ İSTATİSTİK WEB SAYFASI
www.muhasebat.gov.tr
MALİ İSTATİSTİKLERİN
KULLANICILARI KİMLERDİR?
Ülke İçi Kullanıcılar
 İlgili Kamu İdaresi
 Ekonomi Ve Maliye Yönetimi
 Medya ve Kamuoyu
Ülke Dışı Kullanıcılar
 AB-İstatistik Ofisi
 IMF, Dünya Bankası
 OECD
Sayıştay Denetimi
 Maliye Bakanlığınca yayımlanan bir yıla ait
malî istatistikler izleyen yılın mart ayı içinde;
hazırlanma,
yayımlanma,
doğruluk,
güvenilirlik
ve
önceden
belirlenmiş
standartlara uygunluk bakımından denetim
grup başkanlıklarınca değerlendirilir.
 Bu amaçla düzenlenen değerlendirme raporu,
Sayıştay Başkanınca Rapor Değerlendirme
Kurulunun görüşü de alındıktan sonra Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunulur ve Maliye
Bakanlığına gönderilir. Bu raporda yer alan
değerlendirmelere ilişkin olarak Maliye
Bakanı gerekli önlemleri alır.
İstatistik
İstatistik
Bundan kısa bir süre önce Dünya çapında bir istatistik
yapıldı. Sorulan soru şuydu: " Lütfen bize dünyanın diğer
ülkelerinde oluşan besin yetersizliği hakkında fikirlerinizi
söyleyiniz".
Bu soruya alınan cevaplar ise çok ilginçti:
Afrika'da kimse " Besin" in ne anlama geldiğini
bilmiyordu
Avrupa'dakiler ise "yetersizliğin ne anlama geldiğini
bilmiyordu
Doğu Avrupa'da hiç kimse "Fikir "in ne anlama
geldiğini bilmiyordu
Güney Amerika da ise "Lütfen "in anlamını bilen yoktu
ABD de de "Dünyanın diğer Ülkeleri'nin anlamını
bilen tek kişi olmamıştı.
Oktay ARIDURU
Maliye Uzmanı
[email protected]
0 312 415
Download