uygarlık tarihi

advertisement
DİKKATİNİZE:
BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK
OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR.
ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU
ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN
GÖREBİLİRSİNİZ.
UYGARLIK
TARİHİ
KISA ÖZET
KOLAYAOF
UYGARLIK TARİHİ
2
Kolayaof.com 0 362 2338723
Sayfa 2
UYGARLIK TARİHİ
İÇİNDEKİLER
1. ÜNİTE- Dünyanın Oluşumu ve Tarih Öncesi Çağlar……………………….…………………….……...…4
2. ÜNİTE-Eski Mezopotamya Tarihi ve Uygarlığı………………………………………………….…….…. …8
3. ÜNİTE- Eski Mısır Tarihi ve Uygarlığı.. ...........................................................................11
4. ÜNİTE- Eski Anadolu Uygarlıkları...................................................................................14
5.ÜNİTE-Orta Asya ve İran Tarihi ve Uygarlıkları............ …………………………………………….....19
6. ÜNİTE- Eski Yunan Tarihi ve Uygarlığı………………………………………….….……..…………………...24
7. ÜNİTE-Roma Tarihi ve Uygarlığı.....................................................................................26
8. ÜNİTE- Ortaçağ Avrupa Tarihi ve Uygarlığı (5-15. Yüzyıl)………....................................….29
9. ÜNİTE- Doğu Roma (Bizans) Tarihi ve Uygarlığı (4. -15. Yüzyıl)………...........................….34
3
10. ÜNİTE- İslam Tarihi ve Uygarlığı………......................................................................….39
11. ÜNİTE- Yeniçağ’da Avrupa ve Osmanlı (15-17. Yüzyıl)………......................................….43
12. ÜNİTE- Aydınlanma Çağı (18. Yüzyıl)………................................................................….48
13. ÜNİTE- Demokrasi Devrimleri ve Sanayi Devrimi………..............................................….50
14. ÜNİTE- 20. Yüzyıldan 21. Yüzyıla: Savaşlar, Barış ve Küreselleşme Dönemi…………....….54
Kolayaof.com 0 362 2338723
Sayfa 3
UYGARLIK TARİHİ
1. Ünite – Dünyanın Oluşumu ve Tarih Öncesi Çağlar
EVREN, DÜNYA VE CANLILARIN OLUŞUMU
Tam olarak bilinmemekle birlikte, evrenin yaşının yaklaşık 15 milyar yıl olduğu tahmin edilmektedir.
Evren, oluştuğundan bu yana sürekli büyümekte ve evrendeki yaklaşık 200 milyar galaksi, sürekli
olarak birbirlerinden uzaklaşmaktadır. Kanıtlar, evrenin saf enerjiden oluşan küçük, yoğun ve sıcak bir
noktadan meydana geldiğini işaret etmektedir. Bu saf enerji, daha sonra evrenin tüm enerjisini, uzayı
ve maddeyi oluşturmuştur. Zamanın başlangıcında, yani 15 milyar yıl önce, bu nokta büyümeye
başlamıştır. Bu olaya Big Bang yani Büyük Patlama adı verilir. Big Bang, evrenin nasıl oluştuğunu
açıklayan teoriler arasında en çok kabul gören teoridir. Big Bang, aslında gerçek bir patlama değildir.
Bu, daha çok hızla şişen, enerji ve uzaydan oluşan bir balona benzetilebilir. Big Bang’in ayrıntıları hâlâ
bilimin en karmaşık sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Evren büyüdükçe soğumuş ve
enerji yoğunlaşarak maddeye dönüşmüştür. 12 milyar yıl önce, yer çekimi gücünün yoğunlaşan
maddeyi dev kümeler oluşturmaya itmesinin bir sonucu olarak galaksiler oluşmuştur. 5 milyar yıl
önce, bizim güneş sistemimiz Samanyolu galaksisindeki orta boy bir yıldızın etrafında oluşmuştur.
Güneş’in yörüngesindeki gezegenlerden biri olan Dünya, güneş sistemimizin oluşmasından 500
milyon yıl sonra, yani yaklaşık 4.5 milyar yıl önce, bir gaz ve toz bulutundan meydana gelmiştir. Bu
gevşek gaz ve toz bulutu, gittikçe büzülmeye ve küçülmeye başlamış, artan basınç ve radyoaktif
elementlerin parçalanması sıcaklığı artırmıştır. Bu ısınmanın sonucunda iç taraf akıcı bir hâl alırken
maddeler de ağırlıklarına göre içten dışa doğru dizilmeye başlamıştır. Dış yüzey, zamanla soğumuş ve
kabuk bağlamıştır. Litosfer adı verilen bu dış yüzeyde, zamanla canlılık için gerekli uygun ortam
oluşmuştur. Dış yüzeye çıkan gazlar ve volkanik patlamalar ilksel atmosferi, bu atmosferin içerdiği su
buharı ise zamanla soğuyup suya dönüşerek denizleri meydana getirmiştir. Yaklaşık 4 milyar yıl önce
ilk organik moleküller ortaya çıkmıştır. Peki, ama Dünya’da canlılık nasıl oluşmuştur? Bilim insanları
inorganik bileşimlerden oldukça basit bir laboratuar işleminin sonucunda karbon içeriği bakımından
zengin organik bileşimler üretmeyi başarmışlardır. Bu sonuç bize bu sürecin doğada da gerçekleşmiş
olabileceğini göstermektedir. Bu organik bileşimler, protein yapı taşları olan aminoasitleri meydana
getirebilir. Elbette bir aminoasit, bir canlı formu değildir. Aminoasitlerin canlı formlara dönüşmesi
yaklaşık 500 milyon yıl sürmüştür. İlk basit tek hücreli canlılar yaklaşık 3.6 milyar yıl önce ortaya
çıkmıştır. Bunu biliyoruz; çünkü bilim insanları Grönland’da, Afrika’nın güneyinde ve Avustralya’da bu
zamana ait fosil kalıntılar bulmuşlardır. Bu fosiller, tek hücreli organizma yığınlarının kum ve balçıkla
kaplanıp zamanla taşlaşmasıyla oluşmuşlardır.
Primatlar ve İlk Homininler
Primatlar, zoolojik sınıflandırmada memeliler sınıfı içerisinde yer alan takımlardan biridir. Primatlar
takımının iki alt takımı vardır: Prosimiyenler ve antropoidler
Prosimiyenler: Maymun benzeri ufak primatlar olan lemurlar, lorisler, galagolar ve tarsierlerden
oluşan primat alt takımıdır.
Antropoidler: Eski ve Yeni Dünya maymunları, büyük maymunlar ve insanın üyesi olduğu primat alt
takımıdır. İlk primatlar, günümüzden yaklaşık 55 milyon yıl önce Eosen dönemde ortaya çıkmışlardır.
Eosen dönemde yaşamış olan ilk primatlar, bugünkü prosimiyenlere benzemektedir. Oligosen
dönemde ise bugünkü antropoidlere benzeyen türler ortaya çıkmıştır. Bugünkü büyük maymunlarla
benzerlik gösteren en eski fosiller ise yaklaşık 25 milyon yıl öncesine aittir. Fosil kanıtlar, orangutan ve
goril gibi büyük maymunların Miyosen dönemde evrimsel olarak diğer hominidlerle yollarını
ayırdıklarını göstermektedir. Moleküler genetik araştırmalar da homininlerle diğer büyük
maymunların evrim çizgisinin en azından 6 milyon yıl önce birbirinden ayrıldığını ve tamamen ayrı
yönlerde ilerlediğini göstermektedir.
Tribus: Biyolojik sınıflandırma sisteminde bir kategoridir.
Bipedalizm: İki ayak üzerinde dik duruş ve hareket biçimidir.
ÜÇ ÇAĞ SİSTEMİ VE TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR
Kolayaof.com 0 362 2338723
Sayfa 4
4
UYGARLIK TARİHİ
Tarih, yazıyla başlatılır. Yazı sayesinde tarihin kaydının tutulmaya başlaması, bir dönüm noktası olarak
kabul edilir. Buna göre yazının keşfinden sonrası tarihî dönemler, yazının keşfinden önceki zamanlarsa
tarih öncesi (prehistorya) olarak adlandırılır. Bu sınıflandırmadan başka, arkeologlar ve Eskiçağ
tarihçileri tarafından kullanılan ve Üç Çağ Sistemi denen bir sınıflandırma daha vardır. Üç Çağ Sistemi,
tarih öncesi ve erken tarihî çağların, araç gereç yapımında kullanılan ham maddeleri esas alarak üç
evreye bölünmesidir. Bu üç evre şöyle adlandırılmaktadır: Taş Çağı, Tunç Çağı, Demir Çağı.
Tarihleme Yöntemleri: Tarih öncesi çağlara ait tarihler hakkında nasıl bu kadar kesin konuşabiliyoruz?
Prehistorik arkeolojide çeşitli tarihleme yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Yazının bulunmasından
sonraki tarihî çağlar için yazılı kaynaklar önemli bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır. Bununla birlikte
yazılı kaynaklar her zaman yeterli olmayabilir. Bu yüzden arkeolojik ve arkeometrik olarak birbirinden
ayırabileceğimiz çeşitli tarihleme yöntemleri geliştirilmiştir. Tabakalanma ve tipoloji arkeolojik
tarihleme yöntemleridir. Tabakalanma, bir yerleşim yerinin uzun zaman boyunca iskan edilmesi
sonucu üst üste biriken katmanların ait olduğu kültür çağlarının ayırt edilmesidir. Tipoloji, pişmiş
toprak kapkacaklar gibi maddi kültür ürünlerinin teknik ve üsluplarına bakarak yapıldıkları dönemin
belirlenmesidir
PALEOLİTİK ÇAĞ (G.Ö 2.500.000-12.000)
Paleolitik (Eski Taş) Çağ, insan elinden çıkan ilk ürünler olan taş aletlerin yapıldığı çağdır. Bu taş
aletler, en eski teknolojiyi temsil eder. Paleolitik Çağ insanlarının teknolojileri, çakmak taşı ve diğer
işlenebilir taşlardan, ayrıca hayvan kemikleri ve boynuzlardan yapılan aletlerden ibarettir. Bu aletler
arasında el baltaları, taş bıçaklar, kazıyıcılar, ok ve mızrak uçları sayılabilir. Paleolitik Çağ’ın sonuna
doğru çok daha ince işçilik gösteren ve pek çok farklı iş için üretilmiş aletler gelişmiştir. Ayrıca yine bu
son dönemlerde ilk sanat ürünleri ortaya çıkmıştır. İnsanlar mağara duvarlarına resimler çizmiş, küçük
heykelcikler ve takılar yapmışlardır.
Alt Paleolitik Dönem (G.Ö 2.500.000-200.000)
Alt Paleolitik, günümüzden yaklaşık 2.5 milyon yıl ilâ 200 bin yıl öncesini kapsayan dönemdir. Bu
dönemde Homo habilis (ve Homo rudolfensis), Homo erectus (ve Homo ergaster) ve ilk insanlar
yaşamışlardır.
Homo Habilis: Günümüzden 2.5 ilâ 1.5 milyon yıl öncesinde Güney ve Doğu Afrika’da yaşamış olan
Homo genusunun ilk üyesi yani ilk insan türüdür. Bununla beraber Homo habilisler morfolojik
özellikleri bakımından insandan çok Australopithecuslara benzerler. Homo habilisler ortalama 1.3
metre boyunda ufak canlılardır, beyin hacimleriyse Australopithecuslarınkinden sadece biraz fazladır
Homo Erectus: Homo erectus, günümüzden 1.9 milyon yıl öncesinden 100 bin yıl öncesine kadar
Afrika, Asya ve Avrupa’da yaşamış bir insan türüdür. Fosiller Afrika’da, Çin’de, Endonezya’nın Java
Adası’nda, Fransa’da ve İspanya’da bulunmuştur. 1.9 ilâ 1.6 milyon yıl arasına tarihlenen Homo
erectus fosilleri, genellikle ayrı bir tür olarak tanımlanmakta ve Homo ergaster olarak
adlandırılmaktadır. Homo erectusların beyin hacimleri, 950 ve 1100 cm3 arasındadır. Boyları uzun
olup bölgesel farklılıklar göstermekle birlikte ortalama 1.60-1.70 m olduğu söylenebilir.
Homo Heidelbergensis: Günümüzden 500 bin ilâ 200 bin yıl öncesine tarihlendirilen Homo
heidelbergensis fosilleri Avrupa, Asya ve Afrika’da bulunmuştur. Homo heidelbergensislerin beyin
hacimleri oldukça büyüktür. 1100- 1400 cm3 arasındaki beyin hacmi, modern insanınki ile neredeyse
aynıdır.
Orta Paleolitik Dönem (G.Ö 200.000-40.000)
Günümüzden yaklaşık 200 bin ilâ 40 bin yıl öncesinde yaşanmıştır. Bu dönemde Homo
neanderthalensis yaşamıştır.
Homo Neanderthalensis: Homo neanderthalensis veya neandertal insanı olarak adlandırılan bu
insanların fosilleri, günümüzden 200 bin ilâ 30 bin yıl öncesine tarihlendirilmektedir. Neandertaller
Avrupa’da, Yakın Doğu’da ve Orta Asya’da yaşamışlardır. Neandertal fosillerinin bulunduğu yerler
Almanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Irak, İsrail ve Özbekistan’dır. Buzul Çağ’ında yaşamış olan
Neandertallerin anatomik yapıları, soğuk iklime uyum sağladıklarını göstermektedir. Örneğin, kısa
Kolayaof.com 0 362 2338723
Sayfa 5
5
UYGARLIK TARİHİ
kalın bir vücut yapısı, kısa kol, bacaklar ve büyük beyin; soğuk iklime uygun fiziksel özelliklerdir. Bu
özellikler, kutuplara yakın bölgelerde yaşayan günümüz insanlarında da görülmektedir
Üst Paleolitik Dönem (G.Ö 40.000-12.000)
Günümüzden yaklaşık 40 bin ilâ 12 bin yıl önceki dönemdir. Bu dönemde Homo sapiensler yaşamıştır.
Üst Paleolitik dönemde Aurignacian, Gravettian, Solutrean ve Magdalanian kültürleri ve ilk sanat
ürünleri görülür.
Homo Sapiens: Homo sapiens son insan türü, yani modern insandır. Bugün dünya üzerinde yaşayan
bütün insanlar bu türün üyesidirler. Bu nedenle Homo sapiensin kökeni en çok merak edilen ve en
çok tartışılan bilimsel konulardan biridir. Homo sapiensin kökenini açıklayan iki ayrı model
bulunmaktadır: Afrika’dan çıkış modeli ve çok merkezli evrim modeli. Afrika’dan çıkış modelini
savunan bilim insanlarının başında Chris Stringer gelmektedir Bu modele göre anatomik açıdan
modern insanlar olan Homo sapiensler, yaklaşık 200 ilâ 150 bin yıl önce Afrika’da ortaya çıkmış ve
daha sonra Afrika dışına yayılmışlardır.
Moleküler saat: Mutasyonların ortaya çıkma ve birikme süresinin hesaplanmasıdır.
Sanatın Doğuşu: Günümüzden yaklaşık 35 bin yıl öncesinden itibaren Avrupa’da, Afrika’da ve
Avustralya’da insanlık tarihinin ilk sanatsal ürünleri ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında güneybatı Fransa
ve kuzey İspanya’da bulunan mağara resimleri özel bir öneme sahiptir. Resimlerin bulunduğu
mağaralardan bazıları şunlardır: Lascaux (Fransa), Niaux (Fransa), Trois Freres (Fransa) ve Altamira
(İspanya). Bu mağaraların iç kısımlarında duvarlara genellikle bizon, mamut, yabani at, geyik, aslan,
ayı ve yaban keçisi gibi hayvan figürleri resmedilmiştir. Hayvan betimlemeleri çok doğal ve
gerçekçidir.
MEZOLİTİK (EPİPALEOLİTİK) ÇAĞ (G.Ö 12.000-10.000)
Paleolitik ve Neolitik arasında Orta Taş Çağı da denen bir geçiş evresi yaşanmıştır. Avrupa’da yaşanan
Orta Taş Çağı’na Mezolitik, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’dekine ise Epipaleolitik adı verilir. Buzul
Çağları’nın bitişiyle iklimde belirgin bir ısınma olmuş ve bunu diğer ekolojik değişimler izlemiştir.
Mezolitik/Epipaleolitik Çağ’da yaşayan insanlar da bu yeni çevresel koşullara uyum sağlamışlardır. Bu
çağ, geçici iskân yerlerindeki hayatın sona erdiği ve yerleşik yaşama doğru yönelimin gerçekleştiği bir
geçiş evresidir.
Mezolitik: Avrupa’da son Buzul Çağ’ının bitişiyle buzullar kuzeye doğru çekilmiş, deniz seviyesi
yükselmiş, ağırlıklı olarak iğne yapraklı ormanlar ortaya çıkmış ve sulak alanlar genişlemiştir. İnsanlar,
buzulların erimesiyle açılan yeni alanlara doğru yayılmışlar ve avcı- toplayıcılık geçim biçimi olmaya
devam etmiştir. Özellikle nehirlerde ve genişleyen sulak alanların kıyılarında balıkçılık gelişmiştir.
Besin kaynaklarının bol olduğu su kenarlarında sabit, kalıcı yerleşimler kurulmuştur; böylece bu
dönemde yerleşik yaşam başlamıştır. Mezolitik Çağ yerleşimleri, daha çok nehir ve göl kenarlarında
bulunan küçük köyler şeklindedir. Bu çağa özgü alet teknolojisine mikrolit adı verilir
Epipaleolitik: Günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz çevresinde başlayan
bu kültür evresi, bu bölgedeki Neolitik Çağ’a öncülük etmiştir. Buzul Çağları’nın bitişini izleyen
dönemde, iklim ve bitki örtüsü Ortadoğu ve Doğu Akdeniz bölgesinde de değişmiş, bu değişiklikler
kültüre de yansımıştır. Bu bölgede sıcak ve yağışlı iklim, başta arpa ve buğday olmak üzere birçok
yabani tahıl türünün bol miktarda yetişmesini sağlamıştır. Bu yabani tahıllar, insanlar için önemli bir
besin kaynağı haline gelmiş, bunların toplanması ve depolanması ise yerleşik hayata geçmeyi zorunlu
kılmıştır. İnsanların köylerinin çevresindeki yabani tahılları topladığı ve depoladığı bu yeni yaşam
biçimi, tarımın keşfine doğru giden yolda atılan en önemli adım olmuştur.
NEOLİTİK ÇAĞ (İ.Ö. 10.000-5.500)
Taş Çağı’nın sonuncusu olan Neolitik Çağ (Yeni Taş Çağı) bazen Cilalı Taş Çağı olarak da
adlandırılmaktadır. Ancak Neolitik Çağ’da yaşanan kültürel gelişmeler, taş aletlerdeki yeniliklerden
çok daha fazlasıdır. Bu çağda tarım keşfedilmiş ve hayvanlar evcilleştirilmiştir. Neolitik Çağ, aslında
başlangıç ve bitişi kesin tarihlerle sınırlanan bir dönem olmaktan çok tarımın başladığı ve hayvanların
Kolayaof.com 0 362 2338723
Sayfa 6
6
UYGARLIK TARİHİ
evcilleştirildiği bir kültür evresi olarak tanımlanabilir. Bu gelişmeler, dünyanın çeşitli yerlerinde farklı
tarihlerde yaşanmıştır.
Neolitik Çağ’daki diğer bir yenilik çanak çömlek yapımının başlamasıdır. Çanak çömlek yapımı Neolitik
Çağ’ın ortalarında geliştiği için Neolitik Çağ iki evreye ayrılır: Çanak Çömleksiz Neolitik ve Çanak
Çömlekli Neolitik.
Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ: Çanak Çömleksiz Neolitik yerleşimleri, Epipaleolitik Çağ’a ait Natufyen
yerleşimlerinin devamıdır. Bu yerleşimlerin bazılarında bu evrede de kısmen yabani tahıl toplayıcılığı
ve avcılık devam etmiştir. Bu durum, bir geçiş döneminin yaşandığını göstermektedir.
Tarım: Tarımın geliştiği ilk yer, Orta Doğu’da verimli hilal adı verilen bölgedir. Verimli Hilal:
Filistin’den başlayarak Batı ve Kuzey Suriye’yi, Kuzey Mezopotamya’yı, Diyarbakır, Urfa ve Dicle
Nehri’nin doğusunda kalan Zagros Dağları’nın batı eteklerini kapsayan bölgedir. Yeni araştırmalar, ilk
defa tarıma alınan buğdayın ana vatanının Urfa ve Diyarbakır arasındaki Karacadağ olduğunu ortaya
koymaktadır. Bununla beraber tarım, dünyanın başka yerlerinde, örneğin Amerika kıtasında ve
Güneydoğu Asya’da birbirinden bağımsız olarak daha sonra başlamıştır. Tarım, Ortadoğu’da yaklaşık
günümüzden 10.000 yıl önce, Güneydoğu Asya’da günümüzden 8000 yıl önce ve Orta Amerika’da ise
günümüzden 5000 yıl önce başlamıştır. Ancak bu bölgelerde tarımı yapılmaya başlanan bitki türleri
farklıdır. Ortadoğu’da arpa, buğday; Güneydoğu Asya’da pirinç ve Orta Amerika’da ise mısır tarıma
alınan ilk bitkilerdir.
Hayvanların Evcilleştirilmesi: Neolitik Çağ’da tarımdan hemen sonra gerçekleşen en önemli yenilik,
hayvanların evcilleştirilmesidir. Köpek daha Mezolitik Çağ’da evcilleştirilmiştir. Bu nedenle köpek,
evcilleştirilen ilk hayvan olma özelliğine sahiptir. Neolitik Çağ’da ise beslenme amaçlı olarak koyun,
keçi, domuz ve sığır evcilleştirilmiştir. İnsanlar, evcilleştirdikleri hayvanların sütünden ve yününden de
faydalanmışlardır. Evcilleştirme süreci, daha çok süt, daha kaliteli yün, daha fazla et veren ve kolay
evcilleşebilen uysal hayvanların seçilmesi ve üretilmesiyle gerçekleşmiştir. İlk zamanlar evcil hayvan
sayısı az olduğu için avcılık da devam etmiştir
Diğer Gelişmeler: Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’ın başlarında, üstleri dallarla veya kamışlarla örtülüp
çamurla sıvanan yuvarlak kulübeler yapılmıştır. Bu dairesel planlı barınaklar, daha sonra dikdörtgen
planlı, gerçek evlere dönüşmüştür. Bu evlerde mutfak ve kiler işlevi gören ayrı odalar vardır. Bu
evlerle birlikte, düzenli bir yerleşim modeline sahip köyler ortaya çıkmıştır. Bu yerleşim yerlerinde
bazı yapılar, tapınak veya kutsal mekân özelliğine sahiptir.
Çanak Çömlekli Neolitik Çağ: Çanak Çömlekli Neolitik Çağ, sadece çanak çömlek yapımının
başlamasından daha fazla şey ifade eder. Çanak Çömleksiz Neolitik, besin üretici yaşam tarzına doğru
bir geçiş aşamasıdır. Ancak Çanak Çömlekli Neolitik’te, artık besin üretimine dayalı ekonomi tamamen
yerleşmiş, avcılık ve toplayıcılık terkedilmiştir. Bununla beraber bu dönemde yapılan tarım, sadece
yağmura bağlı olan kuru tarımdır. Sulama sistemi yoktur ve saban, döven gibi tarım aletleri
bilinmemektedir. Tohumlar toprağa delikler açarak ekilmekte, hasat çakmak taşından yapılan
oraklarla biçilmekte ve tahıl, taş dibeklerde öğütülmektedir.
KALKOLİTİK ÇAĞ (İ.Ö 5500/5000-3500)
Kalkolitik Çağ (Bakır Çağı), yaklaşık olarak İ.Ö. 5.500/5.000 yıllarında başlar ve Tunç Çağı’nın başlaması
ile birlikte, İ.Ö. 3500’lerde sona erer. Erken Orta ve Son Kalkolitik olarak üç evreye ayrılmaktadır. Bu
evreler Mezopotamya’da Halaf, Ubeyd ve Uruk kültürleri olarak da adlandırılmaktadır.
Neolitik Çağ’a özgü çiftçiliğe dayalı köy yaşamı, birçok yerde uzun süre devam etse de bazı
bölgelerdeki köylerin büyüyüp gelişerek kentlere dönüştükleri görülür. Kalkolitik Çağ’ın en önemli
özelliği, bu dönemde köylerin kentlere dönüşmesi ve tarımcı köy toplumlarından kent devletlerinin
doğmasıdır. Bu dönemde bölgeler arasında sosyo-ekonomik açıdan bir farklılaşma ortaya çıkmıştır.
Dünya tarihinde ilk kez ekonomik çıkar bölgeleri oluşmuştur. Ekonomik merkez, doğal imkânların
zengin olduğu bölgelerden, sulamalı tarım yapma imkânının bulunduğu Dicle ve Fırat arasındaki
Mezopotamya bölgesine kaymıştır. Mezopotamya bölgesi, daha kuzeydeki Güneydoğu Anadolu
Kolayaof.com 0 362 2338723
Sayfa 7
7
UYGARLIK TARİHİ
bölgesine göre daha kurak ve doğal besin kaynakları sınırlı bir bölgedir. Ekonomisi tahıl tarımına
dayalı toplumlarda kuraklık, büyük bir risk anlamına gelmektedir. Bu nedenle kıtlık riski bulunan
bölgelerde artı ürün üretmek ve bunları depolamak son derece önemlidir. Bu bölgelerde artı ürüne
sahip olan yerleşimler, avantajlı duruma geçerler ve bu onlara önemli bir güç kazandırır.
UYGARLIĞIN DOĞUŞU
Sulamalı tarım ve artı ürünün ortaya çıkması, artı ürün üretiminin organize edilmesi, artı ürünün buna
sahip olmayan ve potansiyel bir tehlike oluşturan (göçebe hayvancı) topluluklara karşı korunması,
üreten ve üretimi kontrol eden ekseninde toplumsal tabakalaşmanın ortaya çıkması, nüfus artışı,
yerleşimlerin büyümesi, ticaret ve mesleki uzmanlaşmanın artması bir devlet organizasyonunun
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sulama kanallarının yapımında insanların kitleler halinde çalıştırılması ve
birilerinin bu işi yönetmesi ve planlaması gerekmiştir. Aynı şekilde tapınaklar ve anıtsal binaların
inşasında da insanlar çalıştırılmıştır. Bunun için büyük çaplı bir organizasyona ihtiyaç doğmuştur. Bu
organizasyonda liderler ve onların yardımcıları olmalıdır. Bu amaçla oluşturulan bütün kurumlar,
sonuçta devlet bürokrasisine dönüşmüşlerdir.
2.Ünite – Eski Mezopotamya Tarihi ve Uygarlığı
MEZOPOTAMYA’NIN COĞRAFİ KOŞULLARI VE TARİH ÖNCESİ
Mezopotamya, Yunanca “mesos”=ara/orta ve “potamos”=ırmak kelimelerinden türetilmiş “iki ırmak
arası” anlamında bir coğrafi terimdir. Bu ad kuzeyde Toros Dağları’ndan güneyde Basra Körfezi’ne,
doğuda Zagros Dağları’ndan batıda Suriye Çölü’ne kadar uzanan alan için kullanılmaktadır. Dicle
(İdiglat) ve Fırat (Purattu) nehirleri Mezopotamya’ya hayat verir. Fırat Nehri, Doğu Anadolu’dan
doğar. İki ana kolu olan Karasu ve Murat Suyu’nun birleşmesinden sonra Toroslar’ı aşarak güneye
iner, Balih ve Habur nehirlerini alarak güneye doğru devam eder. Basra Körfezi’ne 145 km kala Dicle
Nehri ile birleşir ve Şattülarap Nehri adıyla Basra Körfezi’ne dökülür. Dicle ise Toros Dağlarından
doğar. Diyarbakır havzasında Pamukçay ve doğuya doğru Batman, Garzan ve Botan çaylarını alır.
Daha sonra Büyük Zap, Küçük Zap, Adhem, Diyala nehirleri ve son olarak Fırat ile birleşip Şattülarap
Nehri adıyla Basra Körfezi’ne dökülür. Eskiçağ’da Dicle ve Fırat, bugün denize döküldükleri noktadan
200 km daha içeride birbirlerinden ayrı olarak Basra Körfezi’ne dökülmekteydiler. Nehirlerin getirdiği
alüvyon nedeniyle deniz dolmuş, nehirler yatak değiştirip birleşerek Şattülarap Nehri’ni
oluşturmuşlardır. İ.Ö. 7. binyılın sonlarından İ.Ö. 6. binyılın ilk yarısına kadar yeni çanak çömlek
tarzları gelişti ve basit desenlerin yerini daha ince boyanmış bezemeli çanak çömlek kültürleri almaya
başladı. Kuzey Mezopotamya’daki yerleşme yerlerinden isimlerini alan boyalı çanak çömlek kültürleri
Hassuna Kültürü ve Samarra Kültürü adını taşır. İ.Ö. 5600’ de Kuzey Mezopotamya’da Hassuna
Kültürü’nün yerini Halaf Kültürü (İ.Ö. 5600-5000) aldı. Bu kültür adını, çanak çömlek örneklerinin ilk
buluntu yeri olan Yukarı Habur Bölgesi’ndeki Tel Halaf yerleşmesinden almıştır. Halaf Dönemi’nde
insanlar tholos adı verilen ev tiplerini kullanmışlardır. Bu tip evlerde anne, baba ve çocuklardan
oluşan küçük bir ailenin yaşadığı düşünülmektedir. Halaf Kültürü’nün bir başka özelliği zarif boya
bezemeli çanak çömlekleridir. Geometrik bezemeler yanında, insan ve hayvan motişeri de
kullanılmıştır. Bu kültür Zagros Dağları ile Akdeniz arasında kalan tüm Kuzey Irak, Kuzey Suriye ve
Güneydoğu Anadolu’ya yayılmıştır.
ESKİ MEZOPOTAMYA TARİHİ
Sümerler, Erken Hanedanlar Dönemi (İ.Ö. 2900-2350)
Sümerler, İ.Ö. 4. binyılın sonlarına doğru Mezopotamya’da görülmüşlerdir. Kökenleri tam olarak
bilinememektedir ancak İndus kültüründe aranmaktadır. Obeyt kültürü ile Sümerlerin yaşam şekilleri
arasındaki benzerlikler nedeniyle Mezopotamya’nın yerli halkı olabilecekleri de ileri sürülmektedir.
Erken Hanedanlar Dönemi’nde (İ.Ö. 2900-2350) Sümerler, Güney Mezopotamya’da her biri bir kralın
yönetimindeki kent devletlerinde yaşadılar. Bunların hepsi merkezî bir tapınak etrafında kurulmuştu
ve etraşarı bir sur ile çevrili idi. Çevresinde ise köyler bulunmaktaydı.
Akkadlar (İ.Ö. 2350-2150): Akkadlar, Sami kökenli bir topluluktur. Sümerler Dönemi’nde
Mezopotamya’ya göçen bu topluluk Sümer kültürünü benimsemiştir. Sümerler sonrasında
Kolayaof.com 0 362 2338723
Sayfa 8
8
Download