CMS The Compact Muon Solenoid Experiment

advertisement
CMS The Compact Muon Solenoid Experiment
Kompakt Müon Solenoit Deneyi
Colliding Protons and heavy ions at unprecedented energies
Proton ve ağır iyonları şimdiye dek görülmemiş enerjilerde
Çarpıştırmak
To create Localized conditions similar to those that existed a fraction of a billionth of
a second after the Big Bang
Büyük patlamadan saniyenin milyarda birinden de kısa süre
sonraki şartların benzerlerini
Yaratmak
To look for New particles such as the Higgs boson, supersymmetric particles, mini
black holes, gravitons, new states of very hot and dense matter…
Higgs bozonu, süpersimetrik parçacıklar, mini kara delikler,
gravitonlar gibi yeni parçacıkları, maddenin sıcaklığı ve yoğunluğu çok
yüksek yeni hallerini… Aramak
To understand Why the world is the way it is
Why some particles weigh more than others
What constitutes the dark matter of the Universe
If there are more dimensions of space
The properties of hot, dense matter that existed in the early Universe
If we can make further progress towards a unified theory that can
explain ALL physical phenomena
Only results from experiments can reveal Nature’s deeper workings.
CMS is such an experiment
Neden dünyanın algıladığımız gibi olduğunu
Neden bazı temel taneciklerin diğerlerinden daha ağır olduğunu
Evrendeki karanlık maddeyi neyin oluşturduğunu
Uzayın başka boyutlarının olup olmadığını
Evrenin başlangıcında varolan sıcak ve yoğun maddenin
özelliklerini
TÜM fiziksel olguları açıklayabilen birleştirilmiş bir kurama
doğru yaklaşıp yaklaşamayacağımızı Anlamak
Yalnızca deneylerden çıkan sonuçlar doğanın en temelde nasıl
çalıştığını ortaya çıkarabilir. CMS böyle bir deneydir.
http://cms.cern.ch
The Detector and Detectives
Dedektör ve detektifler
CMS is a large technologically advanced detector comprising many layers, each designed
to perform a specific task. Together these layers allow CMS scientists to identify and
precisely measure the energies/momenta of all particles produced in collisions at CERN’s
Large Hadron Collider (LHC).
CMS, herbiri belirli bir iş için tasarlanmış, birçok katmanlardan oluşan gelişmiş
teknolojiye sahip büyük bir dedektördür. CMS’i oluşturan bütün bu katmanlar CMS
araştırmacılarının CERN’ün Büyük Hadron Çarpıştırıcısındaki (BHÇ) çarpışmalarda
oluşacak tüm parçacıkların neler olduklarını, enerji ve momentumlarını hassas olarak
ölçmelerini sağlar.
Electromagnetic Calorimeter
Elektromanyetik Kalorimetre
Nearly 80 000 crystals of lead tungstate (PbWO4) are used to measure precisely the
energies of electrons and photons. A ‘preshower’ detector, based on silicon sensors, helps
particle identification in the endcaps.
Elektron ve fotonların enerjilerini hassas olarak ölçmek için yaklaşık 80.000 kurşuntungstat (PbWO4) kristali kulanılmaktadır. Silikon algılayıcılara dayalı bir “parçacık
sağanağı öncesi” dedektör uçlardaki kapaklarda parçacıkların kimliklerinin
belirlenmesine yardımcı olur.
Hadron Calorimeter
Hadron Kalorimetresi
Layers of dense material (brass or steel) interleaved with scintillators (plastic or quartz)
allow the determination of the energy of hadrons, that is, particles such as protons,
neutrons, pions and kaons.
Yoğun malzeme (pirinç veya çelik) katmanlarının arasına yerleştirilmiş ışıldayıcı (plastik
ya da kuvartz) katmanları hadronların, yani proton, nötron, pion ve kaon gibi taneciklerin
enerjilerini belirlememizi sağlar.
Muon Detectors
Müon Dedektörleri
To identify muons (essentially heavy electrons) and measure their momenta, CMS uses
three types of detector: drift tubes, cathode strip chambers and resistive plate chambers.
CMS, müonları (ağır elektronlar diye de tanımlanabilir) saptamak ve momentumlarını
ölçmek için üç tip dedektör kullanmaktadır: sürüklenme tüpleri, şerit katod odacıkları ve
direnç plaka odacıkları.
Tracker
İz bulucu
Finely segmented silicon sensors (strips and pixels) enable charged particles to be tracked
and their momenta to be measured. They also reveal the positions at which long-lived
unstable particles decay.
Çok küçük bölümlere (şerit ve kutucuklara) ayrılmış silikon algılayıcılar elektrik yüklü
parçacıkların izlenmesini ve momentumlarının ölçülmesini sağlarlar. Ayrıca uzun ömürlü
kararsız parçacıkların bozunduğu yerleri gösterirler.
Superconducting Solenoid
Süperiletken Solenoit
Passing 20 000 amperes through a 13 m long, 6 m diameter coil of niobium-titanium
superconductor, cooled to -270°C, produces a magnetic field of 4 teslas (about 100 000
times stronger than that of the Earth). This field bends the trajectories of charged
particles, allowing their separation and momenta measurements.
13 m uzunluğunda ve 6 m çapında -270°C’ye soğutulmuş niyobyum-titanyum
süperiletken sarımdan geçen 20.000 amper 4 tesla’lık (dünyanın manyetik alanının
yaklaşık 100.000 katı) bir manyetik alan üretir. Bu alan elektrik yüklü taneciklerin
yörüngelerini eğerek momentumlarının ölçülmesini ve birbirlerinden ayrılmalarını sağlar.
Pattern Recognition
Örüntü Tanıma
Any new particles discovered in CMS will be typically unstable and rapidly transform
into a cascade of lighter, more stable and better understood particles. Particles traveling
through CMS leave behind characteristic patterns, or ‘signatures’, in the different layers,
allowing them to be identified. The presence (or not) of any new particles can then be
inferred.
CMS’te keşfedilecek parçacıklar çoğunlukla kararsız ve hemen daha hafif, daha kararlı
ve daha iyi anlaşılmış parçacıklar çağlayanına dönüşen türde olacaktır. CMS’ten geçen
parçacıklar değişik katmanlarda onların tanınmasını sağlayan kendilerine özgü örüntüler
ya da “imzalar” bırakırlar. Yeni bir parçacık bulduğumuzu (ya da bulmadığımızı) bu
imzalardan anlarız.
Diagram: Silicon Tracker, Electromagnetic Calorimeter, Hadron Calorimeter,
Superconducting Solenoid, Iron return yoke interspersed with Muon chambers
Diagram: Silikon İz Bulucu, Elektromanyetik Kalorimetre, Hadron Kalorimetresi,
Süperiletken Solenoit, aralarına Müon algılayıcıları yerleştirilmiş demir çekirdek
Key: Müon, Elektron, Elektrik Yüklü Hadron (örn. Pion), Nötr Hadron (örn. Nötron),
Foton
Trigger System
Tetikleme Sistemi
To have a good chance of producing a rare particle, such as a Higgs boson, the particle
bunches in the LHC collide up to 40 million times a second. Particle signatures are
analysed by fast electronics to save (or ‘trigger on’) only those events (around 100 per
second) most likely to show new physics, such as the Higgs particle decaying to four
muons in the figure below. This reduces the data rate to a manageable level. These events
are stored for subsequent detailed analysis.
Higgs bozonu gibi bulunması zor parçacıkların üretilme olasılığını artırmak için parçacık
demetleri BHÇ’nda saniyede 40 milyon kere çarpışırlar. Aşağıdaki şekilde görünen dört
müona bozunmuş Higgs parçacıkları gibi sadece yeni fizik içerme olasılığı yüksek
olayları (yaklaşık olarak saniyede 100 tane) kaydetmek (ya da bu tip olaylar oluştuğunda
veri alımını tetiklemek) için parçacıkların imzalarını hızlı elektronik birimlerde inceleriz.
Bu sayede yalnızca seçilmiş bu ilginç olayları daha sonraki ayrıntılı çözümleme için
kaydederiz. Böylece veri akış hızı idare edilebilir düzeylere iner.
Data Analysis
Veri Çözümleme
Physicists from around the world use cutting-edge computing techniques (such as the
Grid) to sift through millions of events from CMS to produce plots like the one on the left
(a simulation) that could indicate the presence of new particles or phenomena.
Dünyanın dört bir bölgesinden fizikçiler CMS’teki milyonlarca olayı eleyip yeni
parçacıkların ya da yeni olguların varlığını gösteren soldaki (simulasyon) gibi grafikler
çıkarmak için en son bilgi işlem yöntemlerini (GRID gibi) kullanmaktadırlar
Diagram: Simulated 250 GeV Higgs decaying to 4 muons
Diagram: 250 GeV’lik Higgs’in 4 müona bozunmasının simulasyonu
The CMS detector comprises 100 million individual detecting elements, each
looking for tell-tale signs of new particles and phenomena—40 million times a second. It
is one of the most complex and precise scientific instruments ever constructed. Situated
100 m underground at the French village of Cessy, just across the border from Geneva in
Switzerland, it will operate for at least ten years starting in late 2007.
CMS Dedektörü herbiri yeni parçacıkların ya da olguların ipuçlarını-- saniyede 40
milyon kere-- arayan 100 milyon saptayıcıdan oluşur. Şimdiye kadar yapılmış en
karmaşık ve hassas bilimsel aletlerden biridir. Cenevre’de İsviçre sınırının hemen
ötesinde Fransız köyü Cessy’de yerin 100 m altına yerleştirilmiş olup 2007 sonlarından
itibaren en az on yıl çalışacaktır.
CMS Parameters
12 500 tonnes
21 m long
15 m diameter
CMS Parametreleri
12.500 ton
21 m uzunluk
15 m çap
The huge size of CMS belies (hides?) the complexity within. A technician
assembles one of the components of the inner tracker using 5-micron thick
wires.
CMS’in çok büyük hacmi içindeki karmaşıklığı gizlemektedir. Resimde bir
teknisyen 5 mikron kalınlığındaki tellerle dedektör içindeki iz bulucunun
elemanlarından birinin parçalarını birleştirirken görülmektedir.
The large pieces of CMS, weighing between 200 and 2000 tonnes each, are
lowered 100 m into the cavern and then assembled into position.
Herbiri 200 ile 2000 ton arasında olan CMS’in büyük parçaları 100 m
aşağıdaki deney yerine indirilip orada birleştirilmektedir.
A Worldwide Enterprise Solving some of the mysteries of the Universe is only
possible with the involvement of scientists, engineers and students from a multitude of
disciplines. Pieces of CMS have been designed and constructed in institutes around the
world, as well as in industry, before being brought to CERN for the final assembly. The
data analysis will be another worldwide endeavour, made possible through innovations in
computing technology such as the Grid.
Dünya çapında bir girişim Evrenin bazı sırlarını çözmek ancak birçok disiplinden
öğrenci, mühendis ve bilim insanının katkılarıyla mümkündür. Deney yerinde kurulum
için CERN’e getirilmeden önce CMS’in parçaları endüstri kuruluşlarının yanı sıra
dünyanın dört bir yanındaki enstitü ve üniversitelerde de tasarlanıp yapılmıştır. Veri
çözümleme de ancak bilgi işlem teknolojisindeki GRID gibi yeniliklerin de kullanılması
ile dünya çapında bir uğraş olacaktır.
A researcher and a PhD student work together to cable and test some of the
readout electronics of CMS.
CMS’in bazı elektronik veri toplayıcılarının kablolarını bağlayıp sınayan bir
araştırmacı ve bir doktora öğrencisi.
Some collaborators gather in the assembly hall to celebrate the end of
construction of an element of CMS.
CMS’in bir parçasının tamamlanmasını kutlamak için toplanan CMS
üyelerinin bir kısmı
CMS Collaborators
37 countries, 155 institutes
2000 scientists, including about 450 students
CMS Üyeleri
37 ülke, 155 kurum
450’si öğrenci olan 2000 bilim insanı
To find out more about all aspects of CMS, visit our web site at: http://cms.cern.ch
www.cern.ch
CMS hakkında daha fazla bilgi edinmek için: http://cms.cern.ch
www.cern.ch adresindeki web sayfamıza bakın.
CERN
European Organization
For Nuclear Research
CH-1211 Geneva, Switzerland
CERN
European Organization
For Nuclear Research
CH-1211 Geneva, Switzerland
Communication Group, September 2006
CERN-Brochure-2006-007-Eng
İletişim Grubu, Eylül 2006
CERN-Broşür-2006-007-Eng
Download