Atoller (mercan adaları) ve Resifler

advertisement
Atoller (mercan adaları) ve Resifler
Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz
hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.
Kıyıya yakın set şeklindeki kaya zincirlerine de “resif” ismi verilmektedir.
Atol ve Resifler, sıcaklığı 18 derecenin üstünde olan denizlerde görülmektedir. Bu
derecenin altındaki denizlerde bu şekillere rastlanmaz. Bu sıcaklık derecesinde bulunan
denizler 35. kuzey, 32. güney paralelleri arasında yer almaktadır
Okyanusya’da, Avustralya’nın güneydoğu ve kuzeybatı kıyılarında, Hind
Okyanusunda, Afrika ve Amerika kıtalarının doğu kıyı kısımlarında, Endonezya Adaları ile
Kızıldeniz’de Akdeniz kıyılarının bâzı yerlerinde de mercan resiflerine rastlanmaktadır.
Resifler çok az büyürler. Büyüme oranları yılda birkaç milimetre ile üç cm arasında
değişmektedir.
Mercanların denizlerde meydana getirdikleri birikim şekilleri üç kısımdır:
Atoller
Bunlar deniz ortasında dâireler şeklinde, bâzen deniz ortasında büyük yığınlar hâlinde
görülür. Çaplarının 60 km’ye ulaştığı görülür.
Set resifleri
Kıyıdan 100-150 metre kadar açıklarda kıyıya paralel olarak uzanırlar. Avustralya’nın
kuzeydoğu kıyı açıklarında bulunan ve 2400 km uzunluğunda olan “büyük set” diye
isimlendirilen resif çok tipiktir.
Kıyı ve kenar resifleri
Mercanların, hemen karaların kenarlarında kıyı şeridine yerleşmesiyle meydana gelir.
Mercan adası ya da Atol, su yüzüne kadar çıkan yuvarlak mercan iskeletinin istifinden
oluşan adacıklardır Çoğunlukla volkanik bir taban üstünde milyonlarca mercan polipinin
kalkerli iskeletinden oluşmuştur.
Ortasında lagün adı verilen bir göl bulunur
Mercan polipleri ancak duru, ılık ve kirletilmemiş sularda yaşayabildikleri için, dolayısıyla
mercan adalarına (atol) yalnızca ekvatorun iki yanındaki 30" Kuzey enlemi ile 30" Güney
enlemi arasında kalan alanda özellikle de Hint Okyanusu ile Büyük Okyanus'ta rastlanır.
Mercan adası, okyanusların açığında, bazen kıyıdan
binlerce kilometre ötede bulunan bir tür mercan kayalığı ya
da resifidir Bütün mercan kayalıkları gibi mercan adaları
da, milyonlarca yıl boyunca deniz yatağında üst üste
yığılarak biriken milyonlarca mercan iskeletinden oluşur
Aralarındaki tek fark, mercan adalarının açık denizlerde,
mercan resiflerinin ise kıyıya yakın olmasıdır Özellikle
Büyük Okyanus ile Hint Okyanusu'nda rastlanan bu
oluşumların en yaygın biçimi, ortasında sığ bir lagünün
(denizkulağının) yer aldığı halka ya da at nalı biçimindeki
mercan adalarıdır
Atol denen halka biçimi mercanadaların oluşumu
başlıca üç evreden geçer
Çöken bir volkanik adanın
eteklerinde zamanla kıyı resifleri oluşur Ada çöktükçe,
mercan kolonileri ışığa yakın olabilmek için yükselmeye
başlar Sonunda ada sulara gömülür ve geride bir mercan
halkası kalır Bu mercan halkasının bazı bölümleri suyun
altında, bazı bölümleri üstünde kaldığından, görünümü, kanallarla birbirinden ayrılmış bir
adalar zincirini andırır
Dar olan bu kanallardan geçmek tehlikelidir; ama bir kere
geçildiğinde, atolün ortasındaki lagün okyanusun güçlü fırtınalarına karşı oldukça güvenli bir
liman sağlar
Atollerin çoğu, kıyıdan uzaklığına ve okyanus fırtınalarının tehlikelerine karşın,
yüzyıllarca Polinezyalılar, Mikronezyalılar ve Maldivliler gibi deniz halklarını barındırmıştır
Kıtalarla bağlantısı olmayan bu yalıtılmış ortamlar aynı zamanda ender görülen yabanıl
hayvanların ve kuş kolonilerinin yeryüzündeki son barınaklarıdır Ne var ki, bu uzaklık, bir
zamanlar nükleer denemeler için en uygun yer olarak gene atollerin seçilmesine neden
olmuştur Büyük Okyanus'un ortasındaki Kwajalein ile Christmas adaları dünyanın en büyük
atolleridir ve ABD'nin stratejik askeri üslerini barındırır
Büyük Set Resifi Avustralya’nın doğu sahillerinde bulunan Lady Elliot’tan Cape
York’a kadar uzanır.Bu sığ kıyı suları bölgesi hem biyolojik,hem jeolojik hem de sunduğu
manzaralar açısından zengin türlere ev sahipliği etmesi ile dünyanın önemli doğal
harikalarından biri olmuştur.Dünya mirası ve deniz parkı olarak anılmaya başlanması güzel
ama kırılgan alan açısından hayati bir öneme sahiptir.
Büyük Set Resifi’nin (Great Barrier Reef) bugünkü görüntüsünü borçlu olduğu ,deniz
hayvanları yanı sıra öncelikle mercan polipleridir.Bu küçük ,ilkel canlılar geniş koloniler
halinde yaşarlar.Mercan aslında kireçtaşı bir iskelete ve yumuşak bir beden sahip olan ve
resifin ana yapı malzemesini üreten bir organizmadır.Canlı bir resif binlerce yıllık yaşamın ve
ölümün bir ürünüdür.Ana kütlesi poliplerin önceki kuşakların boş iskeletleridir.
Download