اَلَ اا يَا وَيْلَتٰى لَيْتَن۪ي لَمْ اَتَّخِذْ ف خَل۪ياَل

advertisement
Aralık-1981
ARKADAŞLIK
‫َيا َو ْيلَ ٰتى لَ ْيتَن۪ ي لَ ْم اَت َّ ِخ ْذ ف َاَلاا‬
‫خَل۪ ياَل‬
(Furkan : 28)
Muhterem Müminler,
Nasıl suyun yaratılışında inişe doğru
akıcılık özelliği varsa, dikilen yeni bir
fidan yukarıya doğru yükselme istidadını
gösteriyorsa, insanın fıtratında da aynı
şekilde İslam karakteri ve İslam ahlakı
vardır. Yani insan kendi haliyle baş başa
bırakıldığı takdirde İslam ahlakını ve İslam
yaşayışını seçecektir. Zira "İslam, en
yüksek
insanlıktır"
şeklinde
tanımlanmıştır. Ancak aile, çevre ve
arkadaş gibi bazı faktörler insanın bu ulvi
ahlak üzerine yetişip büyümesine engel
olur.
Muhterem Müminler,
İyi bir arkadaş insanı kötülüklerin
bataklığından kurtarabileceği gibi kötü
arkadaş da insanı her türlü sefaletin içine
sürükleyebilir. Nice temiz ruhlu insan
vardır ki, kötü insanlarla arkadaşlık
yapmaları neticesinde doğru yoldan
ayrılarak bataklığa düşmüş, ruhi çöküntüler
içine yuvarlanarak dünya hayatları yanında
ahiret hayatları da perişan olmuştur.
"Üzüm bir birine baka baka kararır"
atasözü de bu gerçeğin bir ifadesidir.
Çok kere görürsünüz ki kötü bir kişi
iyi kişinin yanına sokulup onunla
arkadaşlık kurarak önce onu camiden sonra
namazdan alıkoyar. Daha sonra içki kumar
gibi kötü alışkanlıkları ona aşılar. O temiz
insan da arkadaşının hatırını kırmayarak
onun arzularına boyun eğmeye kendisini
sanki mecbur görür, sefaletin bataklığına
düşer. Böylece dünyası da ahireti de
perişan olur. Ona sorulduğu zaman
arkadaşının
hatırını
kıramadığını,
dolayısıyla onun arzularına uyarak bu
kötülüklere alıştığını anlatır. İşte bu gafil
kişi, arkadaşının hatırını Allah ve
Resul’ünün hatırına tercih ettiği için iki
cihan saadetinden yoksun olur. Şair bu
gerçeği şu şekilde dile getirmiştir, "Allah'a
yemin ederim ki kötü arkadaş zehirli
yılandan daha kötüdür. Çünkü zehirli yılan
senin fani, geçici dünya hayatını yok eder.
Kötü arkadaş ise seni cehennem ateşine
sürükleyerek sonsuz hayatını öldürür".
Kötü insanlarla dost ve arkadaş olması
neticesinde imanını yitirip kıyamet
gününde pişmanlığını ifade eden talihsiz
insanın feryadını Cenabı Allah Kuranı
Kerimde şu şekilde beyan eder, "Ah keşke
ben de Peygamberle beraber bir yol
edinseydim. Keşke falancayı (Kötü
arkadaşı) dost edinmeseydim".
Sadii Şirazi de bir beytinde şöyle der,
"Kötü insanlarla işbirliği yapan Lutun
(A.S.) hanımı peygamberlik hanedanından
mahrum kalırken Ashabı Kehfin köpeği de
birkaç gün iyi insanlarla arkadaşlık yaptığı
için insan seviyesine çıktı". Demek oluyor
ki kötü bir arkadaş insanı insanlıktan bile
çıkarıp esfeli safiline düşürdüğü gibi iyi
arkadaş da insanı insanlığın en yüksek
mertebesine çıkarır.
Muhterem Müminler,
Dinimizde, "Allah için sevmek ve
Allah için buğz etmek" prensibi esastır. O
halde şuurlu müslüman, bir kimseyle
arkadaşlık kurarken ne için hangi gaye ile
arkadaşlık yaptığına iyice dikkat etmeli ve
bir
gün
arkadaşının
ahlakiyle
ahlaklanacağını kesinlikle bilmelidir. Zira
huylar, bir insandan diğerine kolaylıkla
geçebilirler. Bunun için Rasulullah
(S.A.V.), "Kişi arkadaşının dini (ve ahlakı)
üzerindedir. O halde her biriniz kiminle
arkadaşlık yaptığına iyice dikkat etsin"
buyurmaktadır.
Ayrıca
Rasulullahın
(S.A.V.) "Kişi (kıyamet günü) sevdiği ile
beraber haşr olunur" mealindeki değerli
sözleri de hatırdan çıkarmamak gerekir.
Download