ANALIK EMEĞİ

advertisement
E ME K- DE ĞE R T E OR İ Sİ
VE
Y E N İ B İ R KU R A M O L A R A K
ANALIK EMEĞİ
Berfîn ZÎNÊ
PAJK YAYINLARI
Basım
Yeri:
Basım Tarihi:
2
içindekiler
Önsöz Yerine..…………………………………….……4
Giriş……………...……………………………………..5
Emek-Değer Teorisi……...……………………………8
—Emeğin Tanımı
—Değer Tanımları
—Emek-Değer Teorisi
—Genel Kullanım Teorisi
—Nedret-Kıt, Az Bulunur- Teorisi
Emek-Değer Teorisinin Eleştirisi ve Yeni Bir Kuram
Olarak Analık Emeği..................................................22
Maddi Olmayan Emek
Çağı…………................................50
Sonuç Yerine……………….......................................79
3
ÖNSÖZ YERİNE:
Önderliğimizin “üç destansı çalışmamdan biri, yarım
kalan projem olarak tanımladığı” kadın özgürlüğü
konusuna eğilmek ve bu projeyi Önderlikle yürümenin ve
yoldaş olmanın bir gereği olarak takip edip sürdürmek,
başta Özgürlük Hareketi’nin kadın militanları olarak
bizlerin olmak üzere, tüm örgüt militanlarının ve
Önderlikle yürümenin kararlılığını sergileyen herkesin
görevi. Önderliğimizin söylediği her bir sözün anlam ve
değerini hissedip yaşayarak anlamaya çalışmak, tarih,
günümüz
ve
gelecekle
bağlantısını
kurarak
yürüyüşümüze yön vermek, bizleri başarıya ulaştırmanın
da anahtarını oluşturmaktadır.
Bu çalışma da en temelde Önderliğin perspektifleri
ışığında oluşturulmaya çalışılmıştır. Esasta bir broşür
çalışmasından ziyade, öncelikle eğitim materyali olarak
örgütlendirilen notlardan oluşturulmuştur. Çok derinlikli
ve ayrıntılı bir araştırma sonucunda yazılmış değildir. Bu
nedenle de, elbette ki yetersizlikleri de olacaktır. Fakat
Önderliğimizin ısrarla vurguladığı yeni bir emek-değer
konusuna eğilme noktasında bir başlangıç olması
açısından da önemlidir.
4
GİRİŞ:
Kadın emeği ve onun ekseninde gelişen yaratımları
tekrar tekrar irdeleyip çözümlerken, nasıl oluyor da bu
kadar görünür olan bir gerçeklik böylesine gizlenmiş, bu
kadar açık bir soruyu sormak ve yanıtlarına ulaşmak
böylesine zor, bu denli karmaşıklaştırılabilmiş olabilir
diye hayrete düşüyor insan. İnsanlaşma eylemini
gerçekleştiren ilk faaliyetlerin ve onda vuku bulan emek
olayının bu kadar çok eril biçime kavuşturulması,
böylelikle
görünmez
kılınan
kök
emeğin
normalleştirilmesi nasıl oluyor da bu kadar çok
zihinlerimize ve yüreklerimize hükmedebiliyor? Erkek
hükümranlığını ifade eden toplumsal cinsiyetçiliği
çözümlemede ileriye doğru attığımız her bir adımda
erkek sisteminin gasp, talan ve yalanlarla kendisine ait
kıldığı tüm yaratımların altındaki gerçek şifreleri kırıyor
ve kendi gerçek anlamımıza kavuşuyoruz. Anlama
kavuşma aynı zamanda kendi kimliğini yeniden bulma,
dahası onu yeniden yaratma ve tanımlama içeriğini de
taşıyor. Şu bir gerçek ki; kadınca sorular sormadan,
kadınca cevaplara ve anlamlara kavuşmadan, diğer bir
ifadeyle kadın bakış açısıyla toplumu çözümleyip, bugün
toplumu oluşturan tüm oluşum ve kurumlaşmaları
sorgulamadan, kendi kimliğimizi doğru tanımlamamız ve
bir cins olmasının ötesinde ve öncesinde bir insan olarak
sömürülen kadını ve kadın kimliğini toplumsallaşmanın
temel oluşum kimliği olarak görmemiz de mümkün değil.
Ne de günümüz dünyasında emperyalizmin küreselleşme
5
hamlelerine karşı durmak, onun alternatiflerini
oluşturmak ve saldırılarını geri püskürtmek mümkün.
Ölü bir geçmiş olarak görülen tarihimizi doğru okuyup
tanımakla, dün olduğu kadar bugün ve yarında
insanlaşma ve toplumsallaşmanın kök hücrelerini
oluşturduğunun bilinciyle erkek egemen sistemin tüm
yaratımlarına karşı kendi alternatiflerimizi oluşturabilir,
kimliğimizi
gerçek
tanımına
kavuşturabiliriz.
Tahakkümcü gelenekten çok daha eski ve köklü olan,
aynı zamanda kadın kimliği ve onun ahlak ve felsefesi
etrafında şekillenmiş özgürlükçü geleneğin yeniden
yaşamsallaştırılması, geleceğin özgür insan ve toplum
kimliğinin yaratılması için çağdaş tanrıçalık yürüyüşünü
gerçekleştirmek, yine kendi binlerce yıllık değerlerimize
yüzümüzü çevirmemizle mümkün olabilir.
Kadının tarihsel kırılmalarının ve iktidarcı-egemen
sistemlerce tahakküm altına alınarak kimliğinin ters yüz
edildiğinin, yok sayıldığının ve deyim yerindeyse erkeğin
kadınının
yaratımının
ifadesi
olan
toplumsal
cinsiyetçiliği, diğer bir deyimle erkek toplumunu
aşmak için, kadının emek ve çabasıyla oluşturulmuş tüm
değerleri
yeniden
anlamlarına
kavuşturmak
gerekmektedir. Özellikle günümüz dünyasında toplumun
geldiği kriz aşaması ve tüm değerlerin dejenere edildiği
ve ataerkil sistem içerisinde kadının giderek daha fazla
dibe vurdurulduğu bir süreçte buna daha çok ihtiyaç
duyulmaktadır. En temelde de toplumsallaşmanın,
toplumun her yönüyle tehdit altında tutulduğu bir
dönemde ataerkil değer yargılarına dayalı teorileri
irdeleyip, bunun alternatiflerini oluşturmak ve değeri
gerçek anlamına kavuşturmak ve yerli yerine oturtmak da
daha büyük bir aciliyet taşımaktadır. Topluma bu teoriler
çerçevesinde
özgürlük
adına
sunulanların,
toplumsallaşmanın parçalanmasında bugün devletin üst
6
ve alt yapı kurumlarından daha fazla zarar verdikleri
giderek daha derin açığa çıkmaktadır. Önderliğimizde bu
değer teorilerine ve özelde de Marksizm’e yönelik
eleştirisinde, kapitalizme en gerekli silahları armağan
ettiği biçiminde formüle ettiği diyalektik ilişki de bu
gerçekliği daha somut bir şekilde ortaya koymaktadır.
Yine Önderliğin sistem çözümlemelerinde kadın eksenli
tanımlamalar, salt cins sorununun da ötesinde toplumun,
toplumsallığın tehdit altında olması ile bağlantılıdır. Bu,
Önderlik ideolojisinin hem klasik Marksizmle hem
feminizmle hem de verili diğer ideolojilerle olan farkını
ifade etmektedir. Toplumsal cinsiyetçiliğin aşılmasına
yönelik tüm perspektifler, tahlil ve çözümlemeler de tüm
egemenlikli sistemin aşılmasına dönük belirlemelerdir.
Bu nedenle yaşanılan sorun, yalnızca kadının sorunu
değildir. Hatta ondan daha fazla yakıcı hale gelmiş
egemen erkek ve ona dayalı devlet kurumlaşmasının da
aşılması sorunudur. Nitekim Önderlik ‘devletçi sistemi
erkeğin toplumsal kuruluşu’ olarak adlandırmaktadır. O
halde sorunu da yalnızca dar kapsamda ele almamak, bir
bütenen sistemin çözümlenmesi ve yeninin oluşturulması
temelinde ele alıp irdelemek gerekmektedir.
Toplumsal cinsiyet esasları içerisinde yaşamın her
alanından uzaklaştırılmış olan ‘saçı uzun, aklı kısa(!)’
kadının emekleriyle oluşturulmuş tüm değerlere yeniden
eğilmek, emek ve değerin yeni bir tanımını
gerçekleştirmek bu anlamda önem taşımaktadır.
Toplumsal cinsiyetçiliğin özgürleştirilmesinin temel
ayağı olarak da tanımlayabileceğimiz kadın (analık)
emeğinin yeniden yorumlanması, hem kadın hem de
toplum kimliğinin esas anlamlarına kavuşmasının da
ifadesini taşıyacaktır. Yeni bir emek-değer teorisi
olarak ifadelendirdiği kadın emeğini, analık emeği
tanımıyla yeni bir anlama kavuşturan Önder Apo,
7
bugüne kadar dar ekonomik çözümlerle sınırlı kalan tüm
emek-değer kuramlarına kadın eksenli yeni bir emekdeğer
kuramıyla
cevap
verilmesi
gerektiğini
belirtmektedir. Toplumsal özgürlüğün ve erkek
toplumunun çözülüşünün esas kaynağını oluşturacak olan
analık emeğinin yeniden yorumlanışı, bu anlamda salt
ekonomik kapsamlı bir teorinin çok ötesinde, toplumun
yeniden çözümlenişinin ve yapılandırılmasının kuramı
olarak da ifade edilebilir.
Bu nedenle yeni bir emek-değer teorisini
oluşturabilmek için, yürürlükte olan ve bugüne kadar
ortaya çıkmış olan kuramları da ele almak gerekmektedir.
EMEK-DEĞER TEORİSİ
Emeğin Tanımı: En genel anlamıyla maddi ve
toplumsal dünyaları biçimlendiren ve değiştiren
toplumsal süreç olarak tanımlanır. Karşılıklı bir ilişki
biçiminde emeğiyle değer yaratan insanı, o emek de
toplumsal
varlık
olarak
yaratmakta,
kimlik
kazandırmaktadır. Bu anlamda emek olayını insanın
kimlik kazanması, kimliğini bulması olarak da
ifadelendirebiliriz.
Değer Tanımları: Hem fikir hem hizmet hem de
maddi şeylerin, insanlık ve toplum için taşıdığı yararlı
özellikler olarak tanımlanır.
Değer, her toplumda ve kültürdeki farklılıklar olarak
da tanımlanır. Her toplumun ve kültürün kendine göre bir
değer anlayışı bulunur ve değerin anlamı ve ifadesi
farklılaşır. Örneğin Kürt toplumu ile başka bir
toplumdaki değer anlayışı farklılıklar içerebilir.
Yine toplumsal alanın farklı sahalarına yönelik değer
olguları da farklılıklar taşır. Bugüne kadar açığa çıkan
8
emek-değer kuramları ise daha çok ekonomik alana
yönelik geliştirilmişlerdir. Ekonomi alanında değer
olgusu da, daha çok alış-veriş, yani mübadele üzerinden
ele alınmaktadır. Yani bir mal veya hizmetin karşılığında
başka bir mal veya paranın ödenmesi olarak. Emek-değer
teorisi de ekonomik alana yönelik oluşmuş fikirlerden
geliştirilmiş bir kuramdır.
Bizim değer tanımlamamız: Her toplumsal sistemin
ve oluşumun değer olgusuna yaklaşımı farklılık
gösterdiğini belirttik. Fakat esasta bir tarafta insanlığın
ortak değerlerini oluşturan temel değerler, diğer taraftan
ise eril sistemin geliştirdiği değer sistemleri bulunur.
İnsanlığın ortak değerlerini oluşturan özgürlük, eşitlik,
adalet, barış, paylaşım ve bunların temelini oluşturan
toplumsallaşmanın temel kültürel dokusunu oluşturan bu
gibi değerler yanında, devletçi-iktidarcı-toplumsal
cinsiyet kültürü esaslarıyla örülmüş değer sistemleri de
mevcut. Elbette ki insanlığın değer ortaklaşmasından
çok, kültürel farklılığı değer yargıları gibi yansıtan verili
tanımlamalar, değerin gerçek özünü ve içeriğini
boşaltmaya dönük tanımlamaları da barındırır. Değer
yargıları esasta tamamen yaşam felsefesi ile ilgili
olduğundan, kültürel farklılıkları değer farklılığı gibi
yansıtan teoriler ya da tanımlamalar farklılıkların bir
arada yaşanması temelinde tanımlanan yeni demokratik
sosyalizm teorisinin uygulama alanını daraltan, yaşanmaz
kılan bir zihniyet yapısına yol açarlar. Böylece ya
kültürel asimilasyon –çünkü kültür ve değer kavramları
aynılaştırılarak,
ortak
değerlerin,
kültürlerin
aynılaştırılmasına dayandırılması biçimindeki zihniyet
yanılsaması bu yolla gerçekleştirilmekte - ya da
kültürlerin farklılığını milliyetçiliğin zemini haline
getiren ayrılıkçılığa dayalı parçalanma ve çatışma
9
kaçınılmaz hale getirilmektedir. Ortak ve toplumsal
değerlerin parçalanmasının temel nedenlerinin doğru
açıklanması
ise
farklılıkların
hem
korunarak
zenginleştirilmesi hem de bir arada yaşamanın en temel
gerekliliği haline gelmiştir. Bu nedenle bizim değer
tanımlamamız
toplumsal
değerler
üzerinden
gerçekleştirmekte ve değerin esas özüne yönelmektedir.
Değer tanımlamamız ne salt kültürel farklılıklar ve
özellikler üzerinden, ne de ekonomik temellere
dayandırılarak gerçekleştirilmektedir. İnsanlığın ve
toplumsallığın tüm yaratımlarına dönük olarak değer
tanımlamamızı gerçekleştirmekteyiz.
Emek-Değer Teorisi
Bir kuram olarak; bir metanın değerinin, o metanın
üretimi için gerekli olan toplam emek miktarının
belirlemesi olarak ifade edilir. Teori öncelikli olarak
İngiliz iktisatçılar tarafından ortaya atılmıştır. Bu
iktisatçıların önde gelenlerinden biri, David Ricardo
ismindeki İngiliz iktisatçıdır. Daha sonra Marks bu
kuramı almış ve geliştirmiştir. Bu kuram üzerinden kendi
görüşlerini de oluşturmuştur. Fakat bu konuya geçmeden,
emek-değer teorisinden önce geliştirilmiş olan başka bazı
kuramları da ele almak daha yararlı olacaktır. Zaten
emek-değer teorisi de bu kuramlara karşı bir tez olarak
açığa çıkmış ve yetersiz bulduğu diğer kuramların ortaya
koyduğu hususları kabul etmeme üzerinden gelişmiştir.
Genel Kullanım Teorisi: Bu teoriyi geliştirenlerin ve
öncülüğünü yapanların başında Adam Smith gelmektedir.
Bu teori, bir malın değerini belirleyenin onun kullanımı
olduğu görüşünü içerir. Teoride savunulan görüş,
10
kullanım değeri çok yüksek olan bir malın mübadele
değerinin sıfır olabileceği gibi, kullanım değeri çok
yüksek olan bir malın mübadele değerinin çok yüksek
olabileceği şeklindedir. Buna yönelik olarak elmas ve su
örneği verilmektedir. Elmasın çok pahalı bir mücevher
olması ve az bulunmasına rağmen kullanımının çok az
olduğu, bu nedenle değer kategorisine giremeyeceği; ama
suyun çok daha rahat bulunabilmesinin ve kullanım
değerinin çok yüksek olmasının yanında mübadele
değerinin çok az olduğu belirtilir. Bu nedenle de, bir
şeyin genel için kullanımı ve yararı ne kadar yüksekse,
değer oranının da o kadar yüksek olacağı, değeri
belirleyenin kullanım düzeyi olduğu ifade edilir.
Nedret- Kıt, Az Bulunur- Teorisi: Bu teoride daha
çok doğal kaynaklar gibi değerler ve sanat eserleri ele
alınmaktadır. Buna bir örnek verecek olursak; Da
Vinci’nin ünlü tablosu olan Monalisa bir kez yapılmıştır,
Monalisa’nın bir kez daha yapılabilmesi mümkün
değildir ve bu nedenle de değeri hiçbir şeyle ölçülemez.
Ya da doğal kaynaklar doğaya hastır ve yeniden
üretilemezler, bu nedenle bunlar için bir değer ölçüsü
konulamaz.
***
Emek-değer teorisi ise, daha çok bu kuramlara yönelik
geliştirilen eleştireler temelinde ortaya çıkmıştır.
Örneğin, bir şeyin faydalı olmasından yola çıkılarak
geliştirilen kullanım değerinin, malın değişim değerinin,
yani bir malın başka bir malla değiştirilmesinin, asıl
değerini karşılayamadığı belirtilerek emek-değer teorisi
geliştirilmiştir. Genel kullanım teorisinin faydaya dayalı
kullanım ölçüsünün, değerin temel ölçüsü olarak ele
11
alınamayacağı belirtilir. Bir şeyin yararlı olmasından yola
çıkılarak, değerinin belirlenemeyeceği savunulur. Emekdeğer teorisi ilk etapta bu esas üzerinden ortaya çıkmıştır.
Marks da esasında emek sömürüsü ve artı-değere ilişkin
görüşlerini,
bu
emek-değer
teorisi
üzerinden
geliştirmiştir.
Öncelikli olarak bu görüşler üzerinden şekillenen
emek-değer teorisi, David Ricardo tarafından daha sonra
daha fazla genişletilmiştir. David Ricardo üretim
miktarının ihtiyaca ve talebe göre ayarlanabileceği
mallarda, değerin temelini emeğin oluşturduğunu,
emeğin malın en temel fiyatı olduğunu ve piyasa
fiyatının da emek fiyatı etrafında yükselip indiğini
belirtmiştir. Yani piyasa fiyatının aslında emeğe göre
şekillendiğini söylemiştir. Buna bağlı olarak piyasa
dalgalanmaları değerlendirilmiştir. Bunu örnekleyerek
ortaya koyacak olursak; günümüz dünyasının borsa
alanındaki dalgalanmaları iyi bir örnektir. Birkaç saat
içinde bir para birimi veya altın, hisse senetleri vb.
aniden yükselişe geçiyor, fakat çok kısa bir zaman içinde
tekrardan düşüşe geçebiliyor. Ekonomi dünyasında bu,
dalgalanma olarak ifade edilir. Emek-değer teorisi
kuramcıları da, piyasadaki sürekli dalgalanma halinin
aslında emek etrafında geliştiğini, onun etrafında
döndüğünü, piyasa ekonomisinin emek etrafında yükselip
inişe geçtiğini belirtiyorlar.
Marks’ın da emek sömürü ve artı değere ilişkin
görüşlerini emek-değer teorisini üzerinden tanıma
kavuşturduğunu belirtmiştik. Bu kuramın ortaya koyduğu
belirlemelerden yol çıkarak, bir metanın değerini
belirleyenin esasta üretiminde ona harcanan emek
olduğunu söylemiştir. Değerin, bir üretim için harcanan
emek olduğunu belirtmiştir. Bir malın kişiden kişiye göre
kulanım değerinin değiştiğini, bu nedenle bu kişiden
12
kişiye göre değişebilen kullanım değerinin bir tarafa
bırakılması halinde geriye tek bir özelliğinin kalacağını,
onun da insan emeğinin ürünü olduğunu ortaya
koymuştur.
Değerin
tümünün
emek
etrafında
şekillendiğini belirterek, emek türlerini de somut ve
soyut emek diye ikiye ayırmıştır.
Somut emek; bu emek türünü, bir metanın kullanım
değerinin, o malın yapımında kullanılan insan emeğinin
somut türü ve özellikleri olarak tanımlar.
Soyut emek; değişim değeri ise (alış-veriş) kullanılan
dolaylı ve dolaysız soyut emek miktarına bağlı olarak
belirlenir.
Dolaylı emek; bir üretimde kullanılan girdiler, yani
bir malın üretimi için gerekli olan tüm maddi varlıklar ile
üretim araçlarının içerdiği emek, bunların üretimi için
önceki zamanlarda harcanan toplam emek, yani
hammadde, o hammaddenin işletilmesi, yeni bir ürüne
dönüşmesi için gelişen düşünce, plan, proje, düşünce
vb.dir. Örneğin bir montun yapımında kullanılan
kumaşıdır, o kumaşın bir kumaşa dönüşmesinden önce
hangi maddeden imal ediliyorsa onun dönüşümünden
önceki hali, bunun için harcanan emek, yine montun
yapımında kullanılan ip, zincir vb. ile bunların hepsinin
yapılmasında kullanılan emek girdi olarak ele alınır.
Dolaysız emek, örneğin bir malın yeniden üretimi
gereklidir. Her iki üretim için harcanan emek de dolaysız
emeği oluşturur. Bunları kullanarak yeni üretimi
gerçekleştirmek için harcanan emektir. Her iki emeğin
toplamı yeni malın değerini oluşturur.
Marks, emek fiyatının, yani emekçiye ödenen ücretin
aynı kalmasına rağmen piyasa fiyatının dalgalanmasını
normal koşullardan bir sapma olarak yorumlar. Marks,
işçinin emeği ile oluşturduğu değer ile aldığı ücret
13
arasındaki farkın sermaye sahibine kaldığını ve
sermayenin birikmiş emek olduğunu söyler. İşçinin
sürekli bir emek harcamasına rağmen ona ödenen ücretin
aynı seviyede kalmasına karşılık piyasa fiyatının sürekli
yükselip inmesini sapma olarak değerlendirir. Oluşan bu
dengesizliğin,
yani
emeğin
değerinin
hiç
yükselmemesine karşılık, piyasa fiyatının durmadan
değişmesini bir sapma olarak niteler. Artı-değer ve emek
sömürüsü kuramlarını bu görüş üzerinden geliştirir.
Sermayenin kendisini de, bu değerler arasında ortaya
çıkan farkın bir birikimi olarak ele alır. Bu farkın
sistemin kendisini ayakta tutmasını sağladığını belirtir.
Bu nedenle de, emeğe verilen değerle piyasa değerinin
aynı olması gerektiğini savunur. Aynı olmadığı taktirde
dengesizlik doğar ve kaos, kriz yaşanır. Bunu, bir işçinin
günlük çalışmasını ele alarak örneklendirir. Bir işçi bir
malın günlük üretimi için çok büyük zorluklar yaşayarak
emek harcar. Fakat emeğinin karşılığı değişmemesine
karşılık, piyasadaki değer değişiminin günlük olarak
gerçekleştiğini ve bunun da artı- değeri ortaya çıkardığını
belirtir.
Marks’ın emek-değer teorisine göre, emeğin değeri,
yani işçilere ödenen ücret, işçilerin emek güçlerinin
yeniden üretimi için gerekli olan mal ve hizmetlerin
değerine eşit olmalıdır. Marks, işçilerin bir çalışma
gününde yarattıkları değer ile kendisine ödenen ücret
arasındaki farkları artı-değer olarak adlandırarak, sömürü
kuramını bu temele dayandırmıştır.
Diğer taraftan Marks’ın kendi emek değer teorisini
oluşturmasında, Hegel’in görüşleri de çok önemli bir
etkide bulunur. Marks, emek-değer teorisini oluştururken
tarihsel materyalizmi esas alır ve Hegel’in felsefesinden
yararlanır. Diyalektiği kendi görüşlerine uygulayarak,
tarihsel materyalizm çerçevesinde açıklamıştır. Hegel’in
14
toplumların kendi “içsel çelişmeleri” ya da çatışmaları
nedeni ile yükselip gerileyeceğini belirten, tarihin
diyalektik çerçevesinde geliştiği fikrini kendi düşünce
sistemine uygulamıştır. Önder Apo’nun bu konuda çok
kapsamlı değerlendirmeleri, çözümlemeleri ve eleştirileri
gelişmiştir.
Tarihsel
materyalizm
çerçevesinde
çözümlemelerde bulunan Marks, kapitalizmin esasta çok
fazla kendi yasalarına uyduğunu, kendi yasalarıyla
yürüdüğünü, bu yasalarına çok fazla uyması nedeniyle
çökeceğini belirtir. “Kendi içsel çatışmaları kapitalizmi
çökertecektir” demektedir. Tarihsel materyalizm
ekseninde ele alarak, kapitalizmin kendi içsel
çelişkilerinin onu çöküşe götüreceğini söyler. Buna göre
de ekonominin tek elden, tek merkezden, tek kurumdan
ele alınması ve dağıtımının gerçekleştirilmesi gerektiğini
savunur. Bu merkez de, devlettir. Eşit, adil dağıtım için
tek merkezden ekonominin yönetilmesi gerektiğini,
kapitalizmde gelişen sanayileşmeyle birlikte ekonominin
çok fazla parçalandığını, bunun eşit dağılımı
engellediğini belirtir. Marks’a göre, bu nedenle eşit ve
adil paylaşım, dağıtım için tek otorite olarak devletin
ekonomiyi elinde tutması gerektiği bir ön koşul olarak
konulur. Yani Marks’ın iktisat kuramlarıyla ekonomi tek
elde merkezileşir ve dağıtılır. Geliştirdiği bu görüşlerden
yola çıkarak, kapitalizmin belirli bir aşamaya geldiğini,
bu aşamaya göre de sürekli bir üretimin olduğunu
belirtmektedir. Fakat bunun sürekli bir artı-değer
oluşturduğunu, bunun da kapitalizmin kendi değer
yasasına göre geliştiğini ortaya koyar. En sonunda bunun
öyle bir aşamaya gelerek-ki buna zorunlu gelişim yasası
deniliyor- kendi kendisini aşacağını söyler.
Bu tanımlama ve çözümleme, düz ilerlemeci mantığın
emek değer teorisine yansımış halidir. Marks sınıf
sömürüsünü nihai sömürü olarak adlandırdığı için bu
15
sonuca ulaşmaktadır. Oysa kapitalizmin kendi iç
çelişkileri büyüdükçe bu çelişkilerin daha da artması,
giderek tüm doğal kaynakları, toplumun manevi değer
yargılarını da içinde olmak üzere tüm toplumsal değer
yargılarını kapsamına alarak derinleşmesi ve insanı
giderek tür olarak farklılaşmaya, Önderliğin primatlaşma
olarak tanımladığı gerçekliğin içine itmesiyle bir
ekonomi politiğe yönelmesi söz konusudur. Bugün çok
açıkça görmekteyiz ki, zorunlu gelişim yasasının
gerçekçiliği ortadan kalkmıştır. Bu nedenle de her
gelişmenin ilerici olduğu görüşünün yanlışlığı ortaya
çıkmıştır, ilerici gelişme olabileceği gibi, gelişme gerici
de olabilir. Kapitalizmin zorunlu gelişim yasasına
uyarak, kendi iç çelişmeleri sonucunda çözüleceği görüşü
bugünün koşullarında çürümüştür. Yaşanılan gelişmeler,
sistemin ilerleyişi, ortaya çıkan gerçeklikler - ki kendi
içinde belirli konularda bir çözülüş ve bu nedenle de
kendisini yeniden yapılandırma hamleleri olsa bile- bu,
ilerici değil, tam aksine binlerce yıllık gerici sistemi daha
da pekiştirmeye ve ilerletmeye yönelik bir gelişimdir.
Yani, kapitalizm kendi iç çelişkileri sonucunda bir
çözülüşü yaşayıp bir geriye düşüşü yaşamamış, aksine
çelişkilerinin kendisinde yarattığı çözülüşleri, kendi
sistemini bir üst safhaya sıçratmanın yeni hamlelerine
dönüştürmüştür. Emperyalist aşamaya sıçrayış yapması,
bugün ise küresel emperyalizm hamlesi bunu açık bir
şekilde ortaya koymaktadır.
Marks, kapitalizmin bir başka çelişmesi olarak da
teknolojik gelişmeleri ortaya koymaktadır. Bu görüşe
göre de, teknolojinin aşırı gelişimi ve kullanımını insan
emeğini gereksiz bir konuma getirecektir. İnsanın kol ve
emek gücüne dayalı üretimi azalacaktır. İnsandan daha
çok, teknoloji iş yapacaktır. Fakat bunun karşısında şöyle
bir gerçeklik mevcuttur; artı değer ve emek sömürüsü,
16
insan emeği üzerinden gelişmektedir. Teknolojiye dayalı
üretimin daha çok yaygınlık kazanması ve üretim alanına
teknolojinin hakim olmasıyla birlikte insan emeğine
dayalı üretimdeki azalış, artı-değerde de bir azalma
yaratacaktır. Çünkü artı değeri yaratan ve ortaya çıkaran
insanın kol ve emek gücüdür. Artı-değerin azalması,
kapitalizmi yavaş yavaş bir krizin içine sokacaktır. Krizin
yaşanmaya başlaması, küçük burjuvazinin artık
çalışamamasını ve böylelikle iflasını getirip, proleter
sınıfa dahil olmasını getirecektir. Geriye azınlık bir
kesim olarak sadece büyük burjuva kalacaktır. Bir süre
daha bu büyük burjuva kesimi artı-değer ve sermaye
birikimine devam edecektir. Fakat bir aşamadan sonra o
da öyle bir sürece girecektir ki, çalışamaz ve üretim
yapamaz duruma gelecektir, bu aşamada proletarya
devlet yönetimine el koyup, proletarya devrimini
gerçekleştirecek ve kapitalizm çökecektir.
Kapitalizmin en temel çelişmelerinden biri olarak
koyduğu başka bir husus da, kapitalizmin üretim
biçimidir. Bilindiği gibi köleci veya feodal sistemlerde
üretim daha çok ihtiyaca göredir. Örneğin bir bahçenin
ekimidir, hayvancılıktır vb. o topluluğun veya toplumun
ihtiyacını karşılama temelindedir. Yani çok fazla dışarı
açılım sağlayan, üretimin çok geniş kesimlere ulaştığı bir
gelişim sağlanamamıştır bu dönemlerde. Üretim tesisleri
gelişmemiştir, bu nedenle üretim çok ileri bir düzeyde
gerçekleştirilememektedir. Fakat bu dönemlerde de
üretimi toplumun kullanım ihtiyaçları değil, egemen
sınıfın koşulları belirlemektedir. Kullanıma göre bir
üretimin varlığı yalnızca doğal toplum sürecinde
mevcuttur. Önderliğimiz doğal toplumun üretim biçimini
değerlendirirken; “elinde ürün biriktiren ancak bunu
topluluk üyeleri ile paylaşırsa otoritesine saygı ve
bağlılık gösterilir. Biriktirmeye büyük bir suç gözüyle
17
bakılır. En iyi kişi birikimlerini dağıtan kişidir. Halen
kabile toplumlarında yaygın olan ‘cömertlik’ anlayışı
kaynağını tarihin bu güçlü geleneğinde bulmaktadır.
Bayramlar bile bir nevi fazlayı dağıtım törenleri olarak
başlamıştır. Topluluk biriktirmeyi daha başlangıçta kendi
üzerlerinde en önemli tehdit olarak görmekte ve ona
karşı direnmeyi ahlak ve din anlayışının temeli haline
getirmektedir. Tüm dinsel-ahlaksal öğretilerde bu
geleneğin izlerini güçlü bir biçimde görmek zor değildir.
Toplum hiyerarşiye ancak yararlılığı, cömertliliği bir
şeyler kazandırdığında onay vermektedir. Bu yönlü
hiyerarşi olumlu ve yararlı bir rol oynamaktadır”
belirlemelerinde bulunmaktadır. Devletçi aşamaya
geçişle birlikte ürünün biriktirilmesi ve üretimin
niteliğinin değişmesi kapitalizmle en ileri düzeyine
varmıştır.
Kapitalizm, kendisini tamamıyla meta ekonomisi
üzerinden geliştiren bir sistemdir. Tabii kapitalizmin
genel işleyiş ilkelerini ele alırken sürecin genel tarihi
gelişiminden kopuk ele almamak gerekir. Kapitalizmle
birlikte meta ekonomisine geçiş kapitalist sistemin genel
karakteri olarak işleyiş ilkesi haline gelmişse de, esasta
tüm ataerkil toplumlarda benzer ilke geçerlidir.
Toplumsal ihtiyaçlar değil, egemen sınıf veya kesimin
üretimine göre ihtiyaçlar esastır. Mısır piramitleri,
cenneti andıran kral saraylarının yaşamı, savaşlara neden
olan ekonomik yapı tamamen egemen sınıf çevresinde
şekillendirilmiştir. Ama elbette en kapsamlısı
kapitalizmdir. Çünkü kapitalizm, kendisinden önce
sistemleşmemiş ama egemen sistemlerin kökeninde yatan
bu temel yasayı, bir temel işleyiş ilkesi haline getirip
sistemlileştirerek tümden toplumun metalaştırılmasına
kadar vardırmıştır. İnsan olgusunun metalaştırılması
sürecinin tarihsel gelişimini incelerken kapitalizmi eril
18
sistemin önceki aşamalarından kopuk ele alamayacaksak,
aynı şekilde dayandığı ekonomik yasalar tarihsel
süreçlerden de kopuk ele alınamaz.
Meta ekonomisi üzerinden gelişen bir sistem olan
kapitalizmde, üretim küçük ölçekli ihtiyaçları
karşılamaktan ziyade, daha büyük, kitlesel üretime geçişi
içerir. Sanayileşme üretim sahalarını çok fazla
geliştirmiştir ve üretim artık salt insan ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik değildir. Fakat teknolojinin etkisiyle
üretim çok fazla olması arz ve talep arasında bir
dengesizliği doğurur. Arz ve talebin birbirini
karşılayamaması, harcanan emeğin ve açığa çıkan
değerin oranı ne olursa olsun çok fazla bir kullanımı
doğurmaz. Bu da kapitalizmin kendi işleyişini yerine
getirmesini engeller. Mesela bugün günlük olarak medya
da ekonomi haberlerini dinlediğimizde, enflasyon
(pahalılık), devalüasyon (değer düşürme), deflasyon
(para darlığı) vb. ekonomik konuların çokça işlendiğini,
tartışıldığını, hükümetlerin yıllık enflasyon oranlarını vb.
düşürdüklerini söylediklerini duyarız. İşte bunların
oluşması, ortaya çıkması, yani bu çelişkilerin yaşanması
Marks’a göre kapitalizmin yıkılışını getirecek
nedenlerden birisidir.
Sistemin çöküşüne neden olacak bir diğer husus da
enerjinin aşırı kullanılması olarak konulmaktadır. Buna
göre, enerji kaynaklarının aşırı kullanımı, kriz
yaratacaktır. Çünkü her şeyi yeniden üretilmesinin
imkanları olmasına karşın, enerji kaynakları yeniden
üretilemez. Teknolojinin gelişimiyle birlikte enerji
kullanımı çok fazla gelişmiştir. Fakat enerjiyi yeniden
üretme, dönüştürme gibi bir sorun da bulunmaktadır.
Örneğin, bir jeneratörü çalıştırabilmek için benzin
yakılması gerekir. Benzin tükenince jeneratör çalışmaz.
Çünkü benzini yeniden ne üretebiliyor, ne de
19
dönüştürebiliyoruz. İşte teknolojide bu tür enerji
kaynaklarının sürekli kullanımı, doğadaki enerji
kaynaklarını azaltır. Bu sebepten dolayı da enerji
kaynaklarının yeniden üretilememesi, sistemin bir krize
girmesine yol açacaktır.
Diğer taraftan, teknolojinin çok fazla gelişmesi insan
emeğinin bir tarafa bırakılmasını, atıl kalmasını
getirecektir. İnsan emeği üretime giremeyecektir, devreye
daha çok teknolojik üretim girecektir. Böylesi bir gelişme
artık işçi ordularını değil, işsizler ordusunu açığa
çıkaracaktır. Bu da sınıf çatışmalarını beraberinde
getirecektir. Ortaya çıkan bu durum, kapitalizmin
çöküşünü getirecek olan çelişkilerden biri olacaktır.
Sistem artık yürüyemeyecektir.
Marks’ın bu tahlillerine yönelik birçok kesim
değerlendirmelerde ve eleştirilerde bulunmaktadır. Önder
Apo’da bu konuda
kapsamlı
çözümlemelerde
bulunmuştur. Önder Apo’nun da belirttiği gibi, aslında
Marks kapitalizmin, sistemin yaşadığı krizleri,
bunalımları çözümleyip ortaya koyduğunda, sistemin de
kendi krizlerini, bunalımlarını çözmesini sağlamıştır.
Çünkü kapitalizm, Marks’ın bütün bu görüşlerini alıp
kendi sistemine uyarlamıştır. Örneğin Marks, bu çelişki
kapitalizmi krize sokacaktır diyerek sistemin krizlerini
çözümlemiştir, sistem ise bunu alıp kendi krizlerinden
çıkmanın aracına dönüştürmüştür ve kendisini bunun
üzerinden geliştirmiştir. Önder Apo bu konuda Marks’ın
yaptığı çözümlemelerle kapitalizmin ömrünü iki yüz yıl
uzatmasını sağladığını söylemektedir. Çünkü sistemin
tüm krizlerini, ekonomik çelişkilerinin hepsini ortaya
koyarak, kapitalizmin krizlerini aşmasını ve kendisini
daha fazla geliştirmesini sağlamıştır. Bir yönü bu, bir
diğeri Marks bütün toplumsal çözümlemelerini ekonomik
boyutta yapmaktadır. Esasta bu ekonomik tahliller,
20
Marks’ın
çözümlemelerinin
kilit
noktasını
oluşturmaktadır. Toplumsal çözümlemeler de ekonomik
boyutta olmuştur. Kapsamlı bir sistem çözümlemesi çok
derinliğine gelişememiştir, emek-değer teorisi kültürel,
sosyal, siyasal vb. tüm boyutları da kapsayan bir içeriğe
kavuşturulamamıştır. Marks’ın tahlillerinin bu kilit
noktası işçi sınıfının sistem içileşmesinin de en temel
kaynağını oluşturmaktadır. Esasta ilk işçi hareketleri
sistemin kökten reddini içermektedir. Fakat işçi sınıfının
giderek sosyalizm perspektifini kaybedip ekonomik
talepler etrafında güdükleşmesi, dahası, sosyalizmin
devlet kapitalizmi biçimine bürünmesinde değer
teorisinde yer edinen bu tespitin payı büyüktür. Çünkü bu
yolla toplumsallıktan kaynaklı diğer değer yargıları bir
kenara bırakılarak –feodalizmle aynılaştırılarak- işçi
sınıfı ekonomiye bağlı değer yargıları etrafında yeni bir
kültürle şekillendirilmiştir, bu da özgürlük adına sunulan
çözümlemelerin işçi sınıfı ile kapitalizmi aynı değerler
sistemi içinde istemeden de olsa buluşturmuştur. Böyle
olunca sınıf çelişkisi giderek bir sistem içi çelişkiye
dönüşmüştür. Emek-değer teorisi bu gelişmenin
zeminlerini istemeden de olsa eksik yanlarından kaynaklı
döşemiştir. Özgürlük mücadeleleri açısından sistem
içileşmeme, özgürlük mücadelesini süreklileştirmede
değer yargılarının, dolayısıyla değer teorilerinin düzeyi,
içeriği özgürlük içeriğini birebir yansıtacak öneme
sahiptir. Marksizm temelde bu noktada sistemle
bütünleşmiştir.
Önder Apo’nun en çok eleştirdiği ve “yeni bir emekdeğer teorisine ihtiyaç var’ dediği konular da esasta
bunları kapsamaktadır. Bu nedenle Marks’ın toplumsal
çözümlemelerini sistemin ilk halkasından değil de, son
halkasından alıp çözümlemesi, hem bütünlüklü bir sistem
tahlilinin
geliştirilmesini
engellemiş,
hem
de
21
Marksizm’in ciddi bir başarı kazanmamasını getirmiştir.
Önder Apo bu konuda reel sosyalizm örneklerini
vermektedir. Sovyet deneyimi ve bugün yine devam eden
Çin örneğini vermektedir. Bunların kendi sistemlerini
emek-değer teorisi üzerinden geliştirdiklerini, bu nedenle
de sistemin bir yedeği konumuna düşmekten
kurtulamadıklarını belirtmektedir. Bu nedenle de yeni bir
emek-değer teorisinin oluşturulması ve yeniden
yorumlanması gerektiğini dile getirmektedir. Yalnızca
ekonomik boyutlu bir emek-değer teorisi değil,
toplumsallığı, dini, siyaseti de içeren yeni bir emek-değer
teorisini oluşturmak gereğinin önemini sıklıkla
vurgulamaktadır.
EMEK-DEĞER TEORİSİ’NİN ELEŞTİRİSİ VE
YENİ BİR KURAM OLARAK ANALIK EMEĞİ
Öncelikle Önder Apo’nun görüşleri, yeni paradigması,
çözümlemeleri ekseninde emek-değer teorisini yeni bir
yorumlamaya kavuşturacaksak; diyebiliriz ki, toplumsal
yaşamın, toplumsallaşmayı yaratmanın ve toplumun
kendisi en temel emektir. Bu nedenle de emek ve değer
olgularını en fazla insan ve toplumsallaşma yönüyle ele
alıp değerlendirmek durumundayız.
Çünkü Marksizm’in en fazla kaybettiği yön, sistem
çözümlemelerinde toplumsal ilişkileri çözümlemedeki
yetersizliğidir. Sistemi ve toplumsal ilişkileri maddi
anlamda bir çözümlemeye tabi tutmuştur. Tabii ki
Marks’ın da, Engels’in de topluma, tarihe, insanlığa mal
olmuş çok önemli ve değerli çözümlemeleri vardır.
Devlete, aileye, topluma ilişkin birçok çözümlemeleri
bulunmaktadır.
Fakat
devletçi-iktidarcı
zihniyeti
aşamadıklarından, aslında çok büyük gelişmeler
22
yaratabilecek olan görüşleri yine aynı devlet ve iktidar
ekseninde bir seyir izlemekte, bu da toplumsal ilişkileri
yine salt maddi ilişkiler düzeyinde ele almalarını
getirmektedir. Üretim araçlarını ele geçirerek devlet
yönetimine el koymayı ve böylelikle sosyalist bir üretim
gerçekleştirerek toplumsal yapılanmayı değiştirmeyi
hedeflemeleri, en temel yanılgılarını oluşturmaktadır.
Üretim araçları ve iktidarın el değiştirmesinin,
gerçekleştirilecek üretimin niteliğini değiştiremeyeceğini
kestirememeleri, devlet odaklı geliştirdikleri çözüm ve
üretim anlayışının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Devletçi-iktidarcı zihniyetin sosyalist üretim ve
toplumsal yaşamın, aynı zamanda toplumun ahlak ve
ilkelerini oluşturan maneviyatının karşısında yer aldığını
ve asıl temellerinin bunları ters yüz etmek üzerinden
oluştuğunu çözümleyememeleri, Önder Apo’nun
“firavun sosyalizmi” dediği pratikleri açığa çıkarmıştır.
Ekonomik olarak üretimin sosyalist bir nitelik
kazanamaması bir tarafa, toplumsal çözümlemelerin
temelinde de manevi yön daha çok bir tarafa
bırakılmakta, maddi yön öne çıkmaktadır. Toplumsal
ilişkilerin, toplumsal yaşamın manevi yönünün iyi
çözümlenememesi ve maddi ilişkiler düzeyinde bir değer
çözümlemesine tabi tutulmaması, Marksizm’in de
sistemle aynı krize düşmesini getirmiştir. Bu çerçeveden
baktığımızda Sovyet deneyimini yaşamış bugünkü
Rusya’nın durumu ortadadır. Reel sosyalizm pratiği,
Marksist çözümlemelerdeki yetersizliği çok açık ortaya
koymuştur. Yine reel sosyalizm ardından kadının içine
düştüğü durum, gerçek anlamda bir trajedi olarak
değerlendirilebilir. Sovyet sosyalizminin çözülüşünün
ardından, deyim yerindeyse yıkıntıların altında kalan ve
bu başarısızlığın sonuçlarından en büyük darbeyi yiyen
kadın olmuştur. Kapitalist sistemlerdeki kadının bile çok
23
daha gerisine, en alt seviyeye düşmüş, en dibe vurmuştur.
Tabii kadının içine düştüğü bu durum, toplumun da hangi
konuma geldiğinin göstergesidir. Kadında açık, somut
ifadesini bulan bu durum, aslında reel sosyalizmin
çözülüşünün ardından toplumun da edindiği yeni biçimi
ortaya koymuştur. Çöken reel sosyalizmden çok
toplumun kendisi olmuştur. Bunların hepsini tüyler
ürperten bir vaziyette izledik ve halen de izliyoruz.
Neden bu düzeye gelindi, bu kadar çok savrulma,
toplumsal çöküntü neden yaşandı? Devletçi-iktidarcı
zihniyetle örülmüş bir sosyalist anlayışın yanında, aslında
diyebiliriz ki en temel nedenlerinden biri de, maneviyatın
çözümlenmesi noktasında yaşanılan yetersizliktir.
Toplumun esas sorununu çözümleyememe veya sorunu
esas kaynağından çözümlemekten ziyade ekonomik
boyutta çözümleme, maddi ilişkiler düzeyini açığa
çıkaran, ama manevi ilişkiler düzeyini bir tarafa bırakan
bir yaklaşımı açığa çıkarmıştır. Bu da aslında
kapitalizmin güçlenmesine ve Marksizm’in geriye
düşmesine, reel sosyalizmin çökmesine neden olmuştur.
Marks emek-değer teorisini tarihsel materyalizm
kapsamında geliştirirken, manevi değerleri çok fazla ele
almaz. Dahası maddi çözümleme yaklaşımı, toplumu ilk
halkadan değil de, son halkadan ele alıp çözümlemesini
getirmiştir. Sistem çözümlemesini, toplumsallaşmanın
kök-hücresini oluşturan doğal toplumdan, analık
toplumundan değil de, kapitalizmden başlattığı, yine
çözümleme veya sistemin aşılmasını kapitalizmle ele
aldığı için, yaratılan analık kültürü, gerçek anlamdaki
toplumsal
kültür
karanlıkta
kalmakta,
ortaya
çıkmamaktadır. Marksizm de devletçi-iktidarcı zihniyeti
aşamadığı için devletin, iktidarın çıkışını insanın
toplumsal özden bir kopuşu, toplumsal özün bir
boşalması olarak değerlendirememektedir. Bu nedenle de
24
kendi karşıtına dönüşme, benzeşme durumunu
yaşamaktan kurtulamamaktadır. Mesela her toplumda,
her toplumsal kültürde birçok kural ve ölçüler vardır. Her
toplum, her topluluk da bu toplumsal kural ve ölçülere
göre yürümek zorundadır. Toplumda birçok davranış kipi
de vardır ki, bunlara hiçbir adlandırma veya hiçbir ifade
veya formüllendirme yapılmamıştır. Fakat bunlar, o
toplumun değer ve kurallarıdırlar. Ahlak kuralları
dediğimiz ölçü ve kaideler bu tür davranış kiplerindendir.
Ahlak kuralları yazılı veya çok somut değildirler.
Fakat bir değeri ifade ederler, toplumsal bir değere
sahiptirler. Önder Apo bu nedenle en temelde sapmayı
bunlarla bağlantılı ele almaktadır. İnsanın, doğalkomünal analık toplumunun özünden kopuşunu, onun
yarattığı kural, ölçü ve değerlerini ihlalini, ahlaki
değerlerdeki
yozlaşma
ve
sapma
olarak
değerlendirmektedir. Marks, emek ve onun karşılığında
ödenen değerin, yani harcanan emekle onun karşısında
ödenen ücret arasındaki dengesizliği bir sapma olarak
değerlendirirken, Önder Apo, asıl sapmanın toplumun
kendi oluşturduğu değerlere sırtını dönmesi, ona ters
düşmesi olarak yorumlamaktadır. Marks’ın emek-değer
teorisine karşılık, Önder Apo böyle bir değer teorisi
oluşturmaktadır. Sapmayı da bu tarzda ele almaktadır.
Değeri ele alırken tabii ki sadece insan ve toplum bazında
ele alamayız. Örneğin; doğal toplumda her şeyin bir
anlamı, bir değeri vardır. Doğadaki her şey canlı ele
alınmaktadır, doğal toplum felsefesinde canlıcılık
anlayışı hakimdir. Bu nedenle de, değersiz olan hiçbir
şey yoktur. Fakat toplumsal sistemin değişmesiyle
birlikte, bu değerler sistemi de değişmiştir. Aslında doğal
toplumda ortaya çıkan değerler bütünü, kültürel bir
sistemi ifade etmektedir. Her sistemin kural, ölçü,
kaideleri aslında onun kültürel yapısını ortaya koyar. Bu
25
anlamda doğal toplumun gerek insan, gerek toplum
gerekse de doğaya ilişkin olarak ortaya koyduğu değerler
sistemi, aslında kültürel bir sistemdir. Önder Apo bunu
analık kültürü, ana-tanrıça kültürü olarak tanımladı. Bir
yönü bu, diğer yönü analık toplumu olarak tabir ettiğimiz
doğal toplumda en temel kültür dayanışmadır,
tamamlayıcılıktır, bütünlüktür. Her şey bu kültürel esas
üzerinden gelişir, toplumsallığın kendisi de dayanışma
üzerinden gelişir. Kimsenin bir başkasından daha üstün
olmadığı, ilişkilerin üstünlüğe dayanmadığı, eşitlikçi ve
bütünsel bir sistemdir. Bu biçimdeki dayanışmacı ve
paylaşımcı kültür, toplumsal ilişkilerin ve insanın
doğayla olan ilişkilerini de düzenler. Yaratılan bu tarz
yaşam anlayışı ve bakış açısı, paylaşımı ve dayanışmayı
bir kültür olarak açığa çıkarır. Diyebiliriz ki esasında;
analık toplumunun değerlerini açığa çıkaran; insanın
yaşayabilmek, ortak bir güç haline gelebilmek için birlik
olmaları ve bununla birlikte dayanışma içerisinde
beslenme sorunlarını karşılayabilmeleri ile doğurganlık,
yaşamı örgütleme ve böylelikle toplumu kurma gücünü
gösterme ile tek bir özne etrafında toplanmasıdır. Bu
özne de annedir. Ana, doğal toplumda yaşamı kuran, o
kültürü oluşturan, yaşamı geliştiren en temel öznedir.
En doğal haliyle yaşanılan topluluk ekonomisi olarak
adlandırabileceğimiz bu dönemin üretim anlayışında
paylaşım esas olduğu kadar, henüz üretimin sınıflaşması
da gerçekleşmemiştir. Ürün fazlalığının henüz
devletleşmenin ve sınıflaşmanın zorunlu bir hali, gelişimi
olarak ele alındığı ‘artı ürün’ dönemi başlamamıştır.
Esasta daha sonraki tüm toplumsal sistemlerin de açığa
çıkardığı gibi sorun, artı-ürünün ortaya çıkıp çıkmama
sorunu da değildir. Örneğin; ilk insandan neolitik
topluma doğru, toplumda ihtiyaç olarak tanımlanan
maddi değerlerde de değişim bulunmaktadır. Daha
26
sonrasında ürün fazlasının artı değer olarak
adlandırılmasının temel gerekçesi, bütün toplumsal
ihtiyaçların üzerinde bir tanımlamaya tabi tutulmasıdır.
Oysa toplumsal sorunun kaynağı değerin artılaşması
değil, üretimin sınıfsal ihtiyaçlara göre düzenlenmesi,
değer yargılarının değişmesi, ataerkil zihniyetin kök
salması ve toplumsal paylaşımın eşitsizleşmesidir. Doğal
toplum yaşamı ise bu adlandırmaların tersi bir yaşam
örgütlülüğü, ahlakı ve anlayışıyla gelişim göstermekte ve
kendi yapılanmasını oluşturmaktadır. Toplum temellerini
oluşturan her şey, hukuk, sanat, zanaat, hekimlik, kültür
vs. yeni yeni keşfedilmektedir. Bundan kaynaklı olarak
da manevi değerler çok güçlüdür. Maddi değerlere de
yüksek bir anlam biçilmektedir, fakat toplumun inşasını
oluşturan manevi değerler daha ön plandadır. İnsanın
ortak yaşama imkanları, toplumsallaşmanın ilk nüveleri
oluşmaktadır ve bunun için de çok büyük bir emek ve
çaba harcanmaktadır. Harcanan her türlü emeğe bu
nedenle çok büyük bir saygı duyulmaktadır. Daha sonra
sınıflı toplumla birlikte iktidar, savaş ve devletin ortaya
çıkışı, oluşan tüm bu değerler sistemini kendi lehine
çevirmiş ve bu değerler sistemi üzerinden kendi değerler
sistemini oluşturmuştur. Bundan sonra toplum, günümüz
bio-iktidar çağına kadar, anti konumda gelişen bu
egemenlikli sınıf değerleri üzerinden yürütülmüştür.
İktidar, devlet ve savaşın ortaya çıkmasından günümüze
değin, emeğe, değere verilen anlamda da çok ciddi bir
değişim yaşanmıştır.
Neolitik dönem insanında bugünkü biçimiyle bir
bilimsel düşünüş belki çok azdı, ama bir inanç, her şeye
bir anlam verme üzerinden yürümekteydiler. Fakat bugün
pozitif bilimin oluşturduğu düşünce sistemlerinin dışında
ela alıp irdelediğimizde bilimselliğin en temel ayaklarını
oluşturan bir düşünce sistemine sahip olunduğu da
27
görülmektedir. Özellikle kuantum fiziğinin gelişmesi ve
kuantumik bakış açısının günümüz bilim ve felsefe
anlayışına hakim olmasıyla birlikte, neolitik dönemdeki
animist düşüncenin günümüz pozitif bilimlerinden daha
gerçeğe yakın olduğu ortaya çıkmaktadır. Sınıf, devlet,
iktidar ve savaşların ortaya çıkışıyla birlikte, günümüzün
bu bilimsel düşünüş tarzına en yakın olan düşünce
biçimi, doğal toplum insanının tüm yarattığı değerler, el
değiştirdiği gibi, maddi değerler üzerinde şekillenen bir
sistemsel yapılanmada yaratılmıştır. Yaratılan tüm bu
değerler adeta yok sayılmış, uygarlaşma adı verilen
devletçi sistemin doğuşundan sonra insanlığın tüm bilgi
ve birikimleri, bir sınıflı toplum yaratımlarıymış gibi bir
anlayış ve zihniyet yapılanması geliştirilmiştir. Gasp,
talan ve sömürü düzeni üzerine kurulan bu sistem,
kendisinden sonraki tüm sistemsel oluşumları, düşünce
yapılarını da belirlemiş ve etkilemiştir. En özgürlükçü
anlayışla örüldüğünü savunan ve iddia eden ideoloji,
felsefe ve her türlü oluşumlar bu zihniyet örgüsünden
arınmayı, sıyrılmayı başaramamışlardır. Kadının
emeğiyle yoğrulmuş ve öz değerleriyle açığa çıkarılmış
tüm toplumsal gelişmeler, insanlığın temel öz değerlerini
oluşturan yaratımlar hiçe sayılmıştır. Bundan dolayı da
emeğin özgürleştirilmesine ve emeğin değerinin gerçek
anlamına kavuşması da hiçbir zaman gerçekleşememiştir.
Önder APO’nun Marks ve Engels’e yönelik eleştirileri
de özellikle bu konularda çok ön plana çıkmaktadır.
Marks ve Engels’in dahi komünal değerleri ve tarihi ele
alışlarında devletçi zihniyetin etkileri ağır basmış,
yaklaşımlarında komünal değerleri yaşam gibi canlı ele
alış gerçekleşmemiştir. Bu da sistem sorunlarına
eğilmelerinde yetersiz yaklaşımları açığa çıkarmış ve
zamanla karşıtına benzeşmeyi kendisiyle birlikte
getirmiştir. Hareket olarak eski paradigmamıza
28
baktığımıza bizlerinde Marksizm’den etkilenerek benzer
hatalı yaklaşımlara düştüğümüzü görebilmekteyiz.
Elbette ki Önderliğimizin kadın sorunu, kadro sorunu, bir
bütünen özgürlük sorununa yönelik tespitleri, güç ve
iktidar olgularını ele alıştaki tarzı Marksizm’deki genel
tespitleri aşmaktadır. Hareketin başlangıcından bu yana
gerçekleştirdiği yaşam tanımı, esasta bugünkü
paradigmanın temelidir. Fakat yaşanılan pratikler
içerisinde zaman zaman Marksist bakış açısının ve
uygulama esaslarının etkileriyle hareket olarak yanılgılı
ve hatalı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Önder APO yeni
paradigmasal yaklaşımıyla bunları aşmayı öngörürken,
aynı zamanda bunun özeleştirisinde de bulunmaktadır.
Özgürlük sorununa yönelik geliştirilmek istenen bu yeni
paradigmasal yaklaşım, özgürlüğü ele alıştaki yetersiz ve
yanılgılı yaklaşımların aşılmasının da temelini
oluşturmaktadır. Esas olarak bu, özgürlük mücadelesi
yürüten tüm kesimlerin, kadın ve kadının emeğiyle
yarattığı ve günümüzde halen saklı bir tarzda canlılığını
koruyan komünal yaşam değerlerine karşı vermeleri
gereken bir özeleştiridir. Komünal yaşam değerlerinin
sanki bir tek kendi çağında yaşayıp bittiği, bizlerin, yani
tüm insanlığın sanki farklı bir uygarlıkta yaşadığı
şeklindeki hakim anlayışın kırılması bu anlamda büyük
önem taşımaktadır. Çünkü bu değerler, özellikle
Mezopotamya topraklarında halen çok canlı ve yeniden
yaşanılabilecek özelliktedir. Bunun tersini düşünen ve ele
alan yaklaşımlar ise, tarihi ve toplumu devletçi-iktidarcı
zihniyetle ele alışı ifade eder. Bu nedenle de Önder APO,
Marks ve Engels’i devletçi, iktidarcı, savaşı barındıran,
kısacası yaşanılan pratikler itibariyle gerçekleşen
sosyalizm konularında eleştirmektedir.
Savunmalarda görüldüğü üzere Önder APO, ortaya
çıkarılan
komünal
yaşam
değerlerinin
eskide
29
kalmadığını, yalnızca bir tarihten ibaret sayılacak
değerler olmadığını, bu değerlerin halen canlı olduğunu
ve bizimle yaşadıklarını, halen devletçi-iktidarcı yaşam
anlayışıyla mücadele ve çatışma içerisinde olduklarını
ortaya koymaktadır. Esasında savunmaların tümü bunları
ortaya koyma ve yeniden bu değerleri yaşanılır kılma,
yeni toplumsal yapılanmayı bunun üzerine kurma
üzerinden gelişmektedir.
Günümüzün maddi değerler üzerine kurulu
dünyasından, yeniden manevi değerlerin daha yaşanılır
ve anlamlı kılınması girişimidir de bu aynı zamanda.
Tüm toplumsal değerlerin salt ekonomik boyuta
indirgenmesi, her şeyin para ve pazar üzerinden ele
alınmasının
karşısında
geliştirilen
bu
anti-tez
niteliğindeki değerler dizisi, aynı zamanda demokratik
sosyalizminde özünü oluşturmaktadır. Bu aynı zamanda
sosyalizmin de yeniden yorumlanışıdır. Çünkü Marks da
ekonomik değerler üzerinden bir teori yaratmıştır.
Marks’ın özellikle artı-ürün üzerinden geliştirdiği
çözümlemeleri ve bununla bağlantılı olarak oluşturduğu
değer kuramında, manevi, sosyolojik değerler çok ön
planda değildir. Oysaki ana eliyle kurulmuş bir toplumsal
gerçekliğin varlığı mevcuttur. Fakat bakıyoruz ki, Marks
ve Engels’in de değerlendirmelerinde bunun bir
kayboluşu, yitirilişi var. Elbette ki iktidarcı, devletçi,
savaşçı zihniyetle oluşturulmuş bir sosyalizm anlayışında
değer bir tek ekonomi, ekonomik üretim, yani maddi
olacaktır. Fakat komünal, manevi değerleri görmezden
gelecek bir sosyalizm anlayışında -ki toplum bunun
üzerinden kuruluyor- yanılma, sosyalizmi tam anlamıyla
ayakları üzerine oturtamama payı da o kadar yüksek
olacaktır. Elbette ki Marks ve Engels’in çok doğru,
değerli ve yararlı görüş, çözümleme ve tespitlerinin
olduğu yadsınamaz bir gerçekliktir. Fakat çözümleme ve
30
tahlillerini daha çok maddi açıdan ele almaları yetersiz
bir çözümleme düzeyini de açığa çıkarmıştır. Esasında
ise, bu tarz bir tahlil düzeyine gitmeleri, iktidarcı-devletçi
zihniyetten kaynağını almaktadır. Daha öncede
belirtildiği gibi, iktidarcı sistemin yaratmış olduğu
zihniyet kalıpları, her tür düşünce sistemini de etkilemiş
ve kendi ekseninde bir çözümlemeye götürmeye itmiştir.
Bu da bu zihniyeti çözümleyememekten, devletçiiktidarcı sistemin dışında bir alternatif sistemi tahayyül
edememekten, onun kıskacından kurtulamamaktan
kaynağını almaktadır. Sosyalist ideolojinin kurucularının
da böylesi bir çözümleme düzeyini aşamamaları, bu
zihniyetin yarattığı düşünce ve idrak düzeyini
aşamalarından kaynağını almıştır.
Aslında toplumsal yaşamın kendisi de çok temel bir
ilişki üzerinden gelişmiştir. Günümüz dünyasının her
şeyin anlamını yitirdiği, sevgi ve saygıların tükendiği,
ilişkilerin daha çok pragmatist bir içeriğe kavuştuğu
yaşam anlayışının aksine çok temel bir sevgi ve
ilişkilenme ağı üzerinden insanlık toplumsallaşmanın ilk
adımlarını atmaya başlamıştır. Devletçi sistemin
gelişimiyle birlikte özünden boşaltılan ve dar sınırlar
içerisine hapsedilen analığın, esasta her birimiz için çok
farklı bir anlamı ve değeri olmak durumundadır. Kadının
değerden düşürülüşüyle birlikte ana kavramı ve özünün
değeri de düşmüştür. Ortadoğu ve Kürt toplumunda
anaya olan değerin özü diğer toplumsal yapılanmalara
oranla biraz daha korunsa da, esasta hak ettiği anlama
büründürülememiş ve erkek egemen zihniyetin
biçimlendirmesiyle bir bakış açısı ve yaklaşımdan
kurtulamamıştır. Halbuki analarımıza verdiğimiz değerin,
hiçbir değerle ölçülememesi gerektiği çok açıktır.
Toplumsallaşmanın kendisi de aslında bu esas üzerinden
gelişmiştir. Yani ilk ilişkilenme, ilk toplumsallaşma da
31
kadın ve çocuğu üzerinden gelişim sergilemiştir.
Toplumsal ağ, ana ve çocuğu arasındaki ilişki ağından
beslenmiştir. Toplumsallaşma böylesi güçlü bir temel
üzerinden oluşmuştur. Bu salt kadının biyolojik
doğuruculuk özelliğinden kaynaklı bir ilişkilenme ağı
değildir. Bu doğal toplumun temel felsefik ve ideolojik
yapılanmasını oluşturan canlıcılık anlayışından kaynaklı
düşünce sisteminden, sezgisel bakış açısından, dönemin
tüm yaşam anlayışı ve biçimlerinin bir bütünen onu bir
tanrıça kültü haline getiren özelliklerinden kaynağını
almaktadır. Ana ve çocuk arasındaki bu temel ilişkide bu
esaslar
üzerinden
gelişmektedir.
Zaten
toplumsallaşmanın
kendisi
insanların
birbiriyle
ilişkilenmesidir. Toplumsallaşmanın en temelde ana ve
çocuk arasındaki ilişki üzerinden gelişmesinden kaynaklı,
hem kadının genel anlamda yaşamda oynadığı rol, hem
çocuğu karşısında, hem de kendi çocuğundan başlayarak
toplumsallaşmada harcadığı emek, kadının statüsünü de
belirlemiştir. Doğal toplumdaki ana-tanrıça statüsü, en
temelde bu biçimde açığa çıkmıştır. Bu anlamıyla
kadının statüsünü mitolojilerde de çok açık bir şekilde
görmekteyiz. Bugün arkeolojik kazılar sonucunda ortaya
çıkarılan birçok kadın heykelciği ve figür bunu ortaya
koymaktadır.
Ne var ki ana-kadının yarattığı kültür ve değerler,
devletçi-hiyerarşik sistemin açığa çıkmasından sonra bir
bütünen değişmiştir. Yeni bir değerler sistemi
yaratılmıştır.
Devletçi-iktidarcı
sistemin
açığa
çıkmasından önce üretim ve ilişkilerinin tümü
tamamlayıcılık ve karşılıklı bağımlılık esasları üzerinden
ele alınmaktadır. Sistemin değişmesiyle birlikte karşılıklı
bağımlılık tek yanlı bağımlılığa dönüşmüştür. Bir taraf
artık yalnızca sorumlu ve yürütücüdür, diğer taraf ise
sadece uygulamakla, bağımlı olmakla yükümlüdür.
32
Sistem bir bütünen değişime uğramıştır. Toplumun
optimal dengesi yıkılmış, değişmiştir. Optimal dengenin
ortadan kalkmasıyla, devletçi-iktidarcı sistem bir bütünen
kendi kurumlaşmalarını yaratmaya başlamıştır. Analık
toplumunun yarattığı, ananın emeğiyle yaratılan
toplumsal değerlerin tümü değişmiş ve erkeğin, egemen
sistemin eline geçmiştir. Bu da hem birey, hem toplum
hem de doğaya yaklaşımda yeni bir kültürel sistemi
doğurmuştur. Bizler yeni bir toplum kuruculuğuna
yönelirken, bunu en temel hedef olarak belirlerken,
öncelikli olarak birey, toplum, kadın ve ekolojik bir
yaklaşımın yeniden yaratılması gerektiğini belirtiyoruz.
Bunların tümünün yeniden yaratılması, aslında yeniden
analık kültürüne, doğal toplumsal yaşama geri dönüştür.
Ananın doğal toplumdaki statüsü tanrıça olarak ortaya
konulmaktadır. Kadına yaşamda oynadığı bu tanrıçalık
rolü –ki tanrıça yaratan, koruyan, besleyen, örgütleyen,
yaşatan, öğretendir, bu anlama gelmektedir- üzerinden
saygı duyulur ve böylece her şey onunla ifade edilir.
Fakat bunun değişmesiyle birlikte, erkek egemen
sistemde kadının değeri de yeni bir biçim kazanmıştır.
Yeni bir kültür oluşuyor bu anlamda. Her yönüyle
fethetme kültürü. Kadın başta olmak üzere tüm
toplumun, tek tek her bireyin duyguları, düşünceleri, yani
bir bütünen insan ve bununla birlikte doğa fethedilmiştir.
Kadının değeri en alt düzeye indirgenmiş ve öncelikli
olarak erkeğin cinsel güdülerinin tatmini için bir araç
olarak yeni bir biçim kazanmıştır. Günümüzde de halen
bu değer biçimi kadın aleyhindeki en hakim yargı
biçimidir.
Kadına biçilen bir başka değer biçimi de, eğer bir
üretim gerçekleştiriliyorsa o üretimin kapsamına, üretim
araçlarına, konum ve zamana göre bu üretime katılması
biçiminde gösterilen değer biçimidir. Örneğin çiftçi, yani
33
tarıma dayalı bir toplumsa, kadına o üretime katılması
oranında bir değer biçilmektedir. Kadın bir nevi bir
üretim aracı niteliğinde ele alınmaktadır. Mesela bugün
Türkiye’de Karadeniz bölgesi var. Buradaki kadının
durumu buna iyi bir örnektir. Aslında bu bölgede
üretimin hemen hemen hepsini kadınlar yapmaktadır.
Fakat yine de üretim kadına ait görülmemektedir. Asıl
üretimi kadının gerçekleştirmesine rağmen, buna denk bir
değeri görmemektedir.
Bir diğer değer verme biçimi de, bir aile kurulabilmesi
için kadına ihtiyaç duyulmasıdır. Kadının ancak bu
biçimiyle bir değeri olabilir. Bir ailenin oluşabilmesi bir
tek erkeğin varlığıyla gerçekleşemez, kurum olarak aileyi
yaratmak kadının varlığını da gerekli kılar. Ve ancak
kadının ailede değer görmesi de bu gereklilik üzerinden
olabilir. Ayrıca her erkeğin kendi soyunu sürdürmesi, bir
şecere oluşturabilmesi, geleceğini garanti altına
alabilmesi için çocuk sahibi olması gerekir. Çünkü
toplumsal yaşamını sürdürebilmesi için soy sürülmelidir.
Kadına verilen değerin bir yönü de budur. Ve aslında bu
değer verme biçimi, kadının en temel özelliğinin ona
karşı bir silah olarak kullanılmasını getirmiştir.
Doğurganlığı, toplumu yaratmanın en temel ilişki biçimi
olan anne-çocuk arasındaki ilişki, kadının belki de tek
değer görme rolüne dönüştürülmüş ve annelik rolü
yalnızca dar anlamıyla bununla sınırlandırılmıştır. Tarihi
doğru okuyup incelediğimizde, insanın insan kimliği ve
toplumun kimlik kazanmasında en temel rolü kadının
oynadığını görebilmekteyiz. Fakat bakıyoruz ki; toplum
kimliğinin kökeni, şeceresiz, kimliksiz bırakılmıştır.
Toplumun kökeni ve şeceresinin ifadesi olan kadına ve
kadının kendisine yönelttiği kim, ne, nasıl sorularının
cevapları muğlak kalmakta, parçalanmış, bölünmüş,
krizli bir kimlik tanımı açığa çıkmaktadır. Çünkü her
34
toplumsal sistemin kadına atfettiği değer farklılık
göstermiştir.
Köleci sistemin ortaya çıkışıyla ilk cinsel kırılmanın
yaşanmasının yanında, kadının halen yarattığı analık
kültü değerlerini çok güçlü sahiplediğini, yaratılmak
istenen egemenlikli sisteme ve değerden düşürülme
girişimlerine karşı çok şiddetli çatışma ve çarpışmaları
yaşadığını, yaratılan değerlerin ve kadının, toplumsal
yaşamdan, onun söz sahipliğinden halen tam olarak
silinemediğini, hatta bir anlamda bir dengenin varlığını
birçok mitolojik anlatım, ortaya çıkarılan arkeolojik kazı
ve araştırmalar sonucunda görebilmekteyiz. Toplumsal
cinsiyetçi toplumun başlangıcını teşkil eden bu ilk cinsel
kırılma döneminde, kadın, sınırların içerisine daha çok
fazla hapsedilememiştir. Ama yavaş yavaş bir cendere
altına alınma, değer ve statü kaybını da yaşamaya
başlamıştır. Esas olarak köleci sistemin ileri
dönemlerinde ve son aşamalarında artık kadının yeni
statüsü belirginlik kazanmıştır.
Feodal sistem süreci ile birlikte kadının
toplumsallığının ona karşı bir silah olarak kullanılması
süreci devreye girmiştir. Bu dönem aynı zamanda ikinci
cinsel kırılmanın da yaşandığı, insanlığın en karanlık
çağlarını ifade eden dönem de olmaktadır. Kadının
doğurganlığı, çocuğuna bakması, biyolojik-fizyolojik
durumu
sınırlandırılmasının
bir
aracı
olarak
kullanılmıştır. Emek alanı da daha çok salt yaşadığı
mekanla sınırlı tutulmuş, dahası ana-çocuk arasındaki
ilişki kadının hapsedilmesinin, dört duvar arasına
tıkılmasının bir silahına dönüştürülmüştür. Artık
toplumsal
rolü,
bir
bütünen
analık
rolüyle
sınırlandırılmıştır.
Kapitalizme
gelindiğinde
ise,
teknolojinin gelişmesiyle ekonominin tek yönlü olmaktan
çıkması, yani ihtiyaçtan daha fazlasının üretilmesi ve
35
meta ekonomisine geçiş, üretimin her yere ulaşmasını
sağlama, genişleme ihtiyacını doğurmuştur. Bunun
üzerinden de ekonominin, sermayenin oluşturulması
gerekmektedir. Fakat bu üretimi gerçekleştirebilmek için
daha fazla insan emeğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
ihtiyaçtan kaynaklı kadının yavaş yavaş evden
çıkartılması gereği açığa çıkmıştır. Kadın böylelikle
yavaş yavaş üretimin içine girmiştir.
Elbette ki en kaba hatlarıyla koyduğumuz bu
hususların
tümü
Önder
Apo
tarafından
da
çözümlenmekte ve bu temelde de emek-değer teorisine
yönelik birçok eleştiri geliştirmektedir. Marks’ın emekdeğer teorisini geliştirirken insanlığın en temel
değerlerini göz ardı ettiği eleştirisinde bulunmaktadır.
Önder Apo’nun ortaya koyduğu bu çerçevede ele
aldığımızda
emek-değer
teorisinin
başarıya
ulaşmamasını, bu temel değerleri göz önünde
bulundurmaması olarak koyabiliriz. Çünkü dayanışma,
paylaşım, özgürlük, eşitlik, adalet vb. daha da
genişletebiliriz, analık sistemini yaratan tüm bu değerler,
esasında şunu ortaya koymaktadır; esas emek, maddi
ilişkiler, maddi üretim üzerinden değil, manevi üretim
üzerinden gelişmiştir. Toplumun kendisi manevi üretim,
manevi ilişkiler üzerinden geliştirilmiştir. Diğer bir
ifadeyle manevi emek üzerinden geliştirilmektedir. Kadın
emeği, otoritesi, yaşamı koordine, organize etmesi
üzerinden açığa çıkmaktadır. Önder Apo bu nedenle,
insanın nasıl insan olduğu, nasıl büyüdüğü, bugünkü
konumuna gelene kadar nasıl bir emek harcadığı
konularının tümü değerlendirip çözümlemeden hiçbir
şeyin çözümlenemeyeceğini, hiçbir şeye değer
biçilemeyeceğini söylemektedir. 100.000 yıllık bir tarihin
ürünü olan insanın nasıl bugünkü konumuna kadar
geldiği cevaplanmadan, değerin ölçülemeyeceğini
36
belirtmektedir. Ve dahası insanın bütün bu 100.000 yıllık
emeği göz önünde bulundurulmadan hiçbir emek-değer
teorisinin oluşturulamayacağını ortaya koymaktadır.
Bundan hareketle ele aldığımızda, emek-değer teorisinin
bir tek ekonomik boyutta ve maddi ilişkiler, maddi
üretim üzerinden ele alınamayacağı yaklaşımı açığa
çıkar. Öncelikli olarak insanlığın manevi emeğinden,
manevi değerlerinden başlanması gereği açıktır. Önder
Apo’nun da belirttiği gibi, bunların tümü göz önünde
bulundurulmadan sağlıklı bir şekilde hiçbir emek ve
değer tanımını yapamayız.
Bu nedenle diyebiliriz ki, toplumsallaşmanın,
toplumsallaşmayı yaratmanın kendisi en büyük
emektir. Ve bu eksende ele aldığımızda yine diyebiliriz
ki, toplumsallaşmanın yaratılması da insan değerini açığa
çıkarmıştır. İnsanı insan yapan, insan değerini ortaya
çıkaran da bu toplumsallaşmadır, yani ananın bu büyük
emeğidir. Tabii şu yanlış anlaşılmamalıdır. Manevi
yönün ön planda olması, analık kültüründe de tek yönlü
bir değer yargısının varlığı biçiminde anlaşılmamalıdır.
Bu, analık kültürü olarak adlandırdığımız doğal toplumda
maddi değerlerin hiçbir ifadesi, anlamı olmadığı
anlamına gelmemektedir.
Tekrardan dönüp doğal
topluma baktığımızda aslında yalnızca manevi şeylerin
değil, maddi şeylerin de değerler sisteminin bir bütünü
olduğu kolayca anlaşılır. Örneğin insan yaşamını
sürdürmeye yarayan her şey bir değer taşır. Her tür gıda
bu anlamda bir değere sahiptir. İnsanın yaşamını
sürdürebilmesi için gıda kutsaldır. Kutsallık bu anlamda
ilk önce gıdaya atfedilmektedir. Kutsal kelimesi de
öncelikli olarak gıdadan başlatılmaktadır. Fakat kutsallığı
doğuran da, onu elde etmek için harcanan çabada gizlidir.
İster toplayıcılık ister avcılık yoluyla elde edilen gıdanın
bir değer olarak ele alınmasını, buna bir değer
37
verilmesini sağlayan en temel etken, onu harcanan
emektir. Kutsal olarak ele alınmasını da sağlayan budur.
Bu nedenle Önder Apo Marks’ın insanlığın ilk
oluşumundan günümüze kadar yaratmış olduğu tarihi
birikim ve bilgi birikimlerini, toplumsallaşmada yarattığı
değerleri bir tarafa bırakarak veya hiçe sayarak, bir tek
işçi sınıfı bazında ele almasını eleştirir. Küçük burjuva
anlayışıyla emeğin değer karşılığını ücret talebine
indirgemesinin, aslında onu doğru bir çözümlemeden
uzaklaştırdığını belirtir. Ve aslında işçi sınıfının, neolitik,
köleci ve feodal toplumun bir bütünü olduğunu, bunların
bir toplamı olduğunu söyler. İşçi sınıfını ele alırken bir
tek
bugünle,
kapitalist
sistemle
ele
alınıp
çözülemeyeceğini belirtir. Ancak insanlığın harcadığı
emek, kökeninden başlatıp bugüne kadar getirildiği
taktirde bir emek-değer teorisinden söz edilebileceğini
ortaya koyar. Bu eksende ele aldığımızda, aslında doğal
toplumu ilk emek demokrasisi toplumu olarak
tanımlayabiliriz. Doğal toplumda her birey yaşına,
cinsiyetine, konumuna göre toplumsal yaşama katılmak
zorundadır. Bu toplumsal yaşama katılmayan kişi kim
olursa olsun kabul görmez ve topluluğun dışında kalır.
Herkes kendi yapabileceği ve katılabileceği oranda
yaşına, cinsiyetine ve statüsüne göre toplumsal yaşamda
rolünü oynamak durumundadır. Yani bir emek harcamak
zorundadır. Toplumun bir üyesi olması harcadığı emek
oranıyla bağlantılıdır, ona dayanmaktadır. Emek
harcamadığı taktirde o toplumun bir üyesi olamaz ve
dışında kalır. Bu nedenle de herkes kendi gücü ve
konumuna göre bir emek harcamak durumundadır.
Beklenilen de zaten kendi gücünün üstünde bir katılım
sağlamak değildir. Eşit olmayan bireylerin gücü ve
yapabilecekleri oranında toplumsal yaşama katılmalarıyla
birbirlerini tamamlamaları ve böylelikle eşitsizlerin bir
38
eşitliğinin sağlanması biçiminde bir örgütlülük biçimi
hakimdir. Bu anlamda diyebiliriz ki, doğal toplum ilk
emek demokrasisinin uygulandığı toplumdur. Analık
emeğini de toplumsal emeğin temeli olarak
değerlendirebiliriz.
Diğer taraftan çok tartışma konusu olan, çok çelişki
oluşturan bir konu var ki o da ananın, kadının ev içi
emeğidir. Feministler bunu görünmeyen emek olarak
değerlendirmektedir. Önder Apo ise, anaların bu ev içi
emeğinin hiçbir değerle ölçülemeyeceğini belirtmektedir.
Feministler de benzer görüşleri savunmaktadırlar. Ev içi
emeği konusu Marksistlerle feministler arasındaki keskin
çatışma
ve
çelişkilerin
nedenlerinden
birini
oluşturmaktadır. Çünkü Marksizm, kadın sorununun bu
temelde ele alınamayacağını belirtir. Kadın sorununun
işçi sınıfının iktidara gelmesiyle çözüleceğini, işçi sınıfı
sorununun hal olmasıyla kadın sorununun bir bütünen
ortadan kalkacağını söyler. Bu nedenle, kadın sorununu
ayrı bir sorun olarak ele almanın yanlış olduğunu
savunurlar. Fakat Önder Apo’nun ortaya koyduğu gibi
feministler de kadını bir sınıf olarak tanımlarlar.
Marksizm bu konuda da feministlere karşı çıkar, kadının
bir sınıf olarak değerlendirilemeyeceğini, çünkü
kadınlarında kendi aralarında sınıflara bölündüğünü
belirtirler. Burjuva, köylü, işçi vb. sınıflara ayrıldığını,
egemenliğin bunlar arasında da bulunduğunu, bu nedenle
bunları ortak bir sınıf olarak değerlendirmenin yanlış
olduğu görüşünü tüm Marksist kesimler paylaşırlar.
Marksistlerin bu görüşüne göre, tüm kadınlar ezilen ve
özgürlük ihtiyacı olan bir sınıf, kesim olarak
değerlendirilemez. Bir burjuva kadınıyla bir işçi
kadınının aynı kategoride ele alınamayacağını, bu
nedenle bu tespitin yanlışlığına vurgu yapmaktadırlar.
Ayrıca bu tespitin işçi sınıfı mücadelesini böldüğünü,
39
ezilen sınıfların bir olmasını, doğru bir mücadele
yürütülmesini engellediğini savunurlar.
Marksistlerle bazı feminist akımları arasında bu
konulara
yönelik birçok çelişki
ve
çatışma
bulunmaktadır. Fakat şöyle bir yanılgıya düşmemek
açısından şunu da belirtmekte yarar var: Kadın emeğini,
analık emeğini bir tek ev içi emeğine indirgemek aslında
kadın emeğini, kadın özgürlüğünü çok daraltmaktadır.
Önder Apo; “ananın ev içinde harcadığı emeğin bedeli
hiçbir şeyle ölçülemez” belirlemesinde bulunmaktadır.
Ama ana-kadının genel emeğini salt bir ev içi emeğine
indirgemek, bu bazda bir değerlendirmeye tabi tutmak da
oldukça yanılgılı ve sakıncalı bir yaklaşım olur. Analık
emeğini bir tek ev içinde hapsedilmiş biçimiyle ele
alamayız, onunla sınırlandıramayız. Analık emeği, bir tek
ev içinde harcanan emek değildir. Analık emeğini, yani
en genel ifadeyle kadın emeğini genel toplumsal yaşam
emeği
olarak
ele
almalıyız.
Kadın
emeği
toplumsallaşmayla
ele
alınmalı,
kaldı
ki
toplumsallaşmayı, toplumu yaratanın kadın olduğunu
söylemekteyiz. Bu nedenle salt ev içi emeğine
indirgemek, savunulan ve mücadele yürütülen alanı
sınırlandırır, özgürlük arayışının, özgürlük mücadelesinin
ve yeniden tanımlamanın alanını daraltır. Kadın emeğini
salt ev içi emeği olarak ele almak bir yanılgı olur.
Aslında kadının bir tek ev içi emeğiyle değerlendirilmesi,
emeğin bununla sınırlandırılması ve özgürlük taleplerinin
bu konuda daralması şöyle bir zihniyeti de açığa çıkarır;
sanki kadın işçi sınıfının bir uzantısıymış gibi bir
yaklaşımı doğurur. Halbuki tam tersine, işçi sınıfı analık
emeğinin sömürülmesinin, gasp edilmesinin, hor görülüp
hiçe sayılmasının bir uzantısı olarak ortaya çıkmıştır. İşçi
sınıfının eziliyor olması da, ezilen kadın sınıfının bir
sonucu olarak gelişmiştir. Bu nedenle böylesi bir
40
yanılgıya düşmemek önem taşımaktadır. Elbette ki şu
gerçekliği de asla göz ardı ve inkar edemeyiz.
Analarımızın her birimiz için harcadığı emeğin
karşılığını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Dünyanın en yüce
sevgisi olan ana sevgisinin yerini hiçbir şey tutamaz.
Başka hiçbir kimse ananın çocuğuna verdiği sevginin
üstünde bir sevgiyi veremez ve gösteremez. Ana sevgisi
ve çocuğuna verdiği değer, hiçbir şeyle ölçülemez.
Çünkü bu sevgi, koşulsuz bir sevgidir. Hiçbir çıkar
gözetmeyen bir sevgidir. Bu nedenle emek-değer
teorisini, en temelde bu eksende ele alabiliriz. Çünkü
bütün toplum bu sevgi üzerinden gelişmiştir. Elbette ki
devletçi sistemin gelişmesiyle birlikte, özellikle günümüz
biyo-iktidar sistemiyle bu sevgi ve ana-çocuk arasındaki
ilişki tarzı da bir çıkar döngüsü içine sıkıştırılmıştır. Aile
ilişkileri bu çıkar ve devletçi sistemin en temel çarkı
biçiminde işlemiştir. Kadın ve çocuğu arasındaki ilişkide
bir çıkar ilişkisi tarzına büründürülmüştür. Böylelikle
toplumsal yapılanmada parçalanma, kendi değerlerinden
uzaklaşma ve yeni sistemsel değerlerin yaratılması daha
rahat gerçekleştirilmiştir ve günümüzde bu daha da
derinleştirilerek
ve
kapsamı
genişletilerek
yürütülmektedir. Ananın çocuğu karşısındaki sevgisi ve
harcadığı emek geleceğe bir yatırım tarzına
dönüştürülmüş, çocukta ise mülkleştidiği oranda kendisi
de mülkleştiren ve aynı oranda bir çıkar döngüsü içinde
kendisi için harcanan emeğe bakan ve onu sömüren bir
tarza dönüşmüştür. Ataerkil toplum ana-çocuk ilişkisinin,
genel topluma yansıtılmasıyla, bu ilişki ve sevginin
içeriği boşaltılmış ve oluşan komünal sistem tersine
çevrilmiş, çarpıtılmıştır. Günümüz dünyasının ana-çocuk
ilişki tarzı ve uygulama biçimi de bu anlamda bu ilişkinin
çarpıtılmış halidir. Aile, bu ilişkiyi de çıkara
bulaştırmıştır. Bu, toplumun parçalanmasının en temel
41
nedenlerinden birini oluşturmakla birlikte, aile ve
ailecilik de toplumun en temel kördüğümü haline
gelmiştir. Böylelikle de ana-çocuk ilişkisi bugün en çok
iktidar sistemini üreten ilişki haline dönüştürülmüştür. Bu
ilişkinin bir iktidar üretme sistemine dönüştürülmesinde,
analığın biyolojik doğuruculuğa, çocuğun da mülk haline
getirilmesi temel rol oynamıştır.
Diğer taraftan ev içi emeğine yönelik basit
örneklemelerle başka çözümlemelere de gidebiliriz.
Günlük olarak her bir anne ev yaşamında birçok işe
koşturmakta ve çok büyük emek harcamaktadır. Diğer
taraftan belirli bir çalışma yürüten her birey yaptığı iş
konusunda yorgunluğunu, şikayetini, verilen değerin
oranını dillendirir ve buna yönelik bir yaklaşımın
sergilenmesini talep eder. Ama analar her gün aynı işi
belki de defalarca tekrar edip dururlar. Bazen bütün bir
ömürleri boyunca aynı işi binlerce kez tekrar ederler.
Ama yine de herhangi bir zorlamada bulunmazlar,
herhangi bir işte çalışan biri gibi tutumlar içerisine de
girmezler. Bu nedenle anaların ev içi emeğini asla ne
küçük de görebilir, ne de basit ele alabiliriz. Ama işçi
sınıfının bir uzantısı olarak yorumlamaya götürebilecek
tarzdaki yaklaşımlardan da kaçınmak gerekir.
Esasında bugün sistem içinde yürütülen işlerin çok
önemli bir oranı, hatta % 70’i diyebiliriz buna, ev içinde
analar tarafından yürütülmektedir. Hatta anaların ev
içinde yaptıkları işlerin çok önemli bir bölümü sektör
haline de getirilmiştir. Örneğin analar evde yemeği
ücretsiz yaparlar, bu işi sistem ücretli olarak lokantalar,
resturantlar vb. aracılığıyla yürütür. Çocukların bakımı,
büyütülmesini ücretsiz yapar, kreşler buna karşılık ücretli
çalışır. Dikiş nakış işleri, dokumacılık yine evlerde
parasız bir şekilde analar tarafından yürütülürken,
atölyeler, fabrikalarda vb. çalışma yerlerinde bunların
42
hepsi ücretli olarak gerçekleştirilir. Kadının ev içinde
harcadığı emeğin tümü dışarıda bir sektöre
dönüştürülmüştür. Ve hepsinin de bir değeri ve karşılığı
bulunmaktadır. Ama kadının ev içinde harcadığı emeğin
hiçbir karşılığı ve değeri yoktur. Hatta bu bir emek olarak
dahi görülmemekte, bu nedenle de değere tabi
tutulmamaktadır. Birçok kesimin bakış açısına göre
çocuğu doğuran ana olduğuna göre, bakımından, her
şeyinden sorumlu olan da o olmalıdır. Farklı bir tarzda
bunu tartışmanın, buna yönelik farklı yaklaşımlara
girmenin bir anlamı yoktur. Bu nedenle de ev içi
emeğinin bir değeri olamaz zaten. Ücret olarak karşılığı
olmayan bu emeğin, yaklaşım olarak karşılığı ne olursa
olsun, kadın bunları uygulamakla yükümlüdür. Yani ister
kadın fiziksel, ister psikolojik, ister düşünsel saldırıya
uğrasın, isterse de yaptığı bu iş aşağılansın, hiçbir değer
atfedilmesin, o bütün bu işleri herhangi bir talep ve
refleks gösterme hakkına sahip olmadan yapmaya
mecburdur. Anaların işi budur, bu nedenle buna farklı bir
yaklaşım sergilemenin bir anlamı da olamaz
denilmektedir. Kadının ev içindeki emeğine dönük bu
yaklaşım da yine sömürünün iktidar ve sınıflaşmayı
üreten ilişki biçimine oluşturduğu zemin üzerinden
gelişmektedir. Ailenin devletçi sistemin en temel çarkını
oluşturması, ev içi emeğine yönelik yaklaşımlara da yön
vermektedir. Diğer taraftan ise, ev içi emeğin bir sektör
haline getirilmesinde de yine ev içi emeğin ekonomiye
dayalı emek-değer teorilerinin dışına çıkmayan
yorumlarla savunulmasından da payını aldığını görmek
gerekir. Kadın emeğini salt dar sınırlarda tutup, ev içi
emeğine indirgeyen ve görünmez emeği salt bu dar
kapsamda ele alıp çözümleyen çözümlemeler, toplumda
inkar ve çarpıtmaya uğrayan kadının toplumsal emeğinin
bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Oysaki
43
görünmeyen ev içi emeği yalnızca görünmeyen temel
toplumsal emeğin bir yansıması ve biçim değiştirmiş
halini oluşturmaktadır.
Marksizm’in kadın sorununa yönelik yaklaşımların
biri de, toplumsal cinsiyetçilik konusundaki tavrında
açığa çıkmaktadır. Marksizm, kadın sorununu toplumsal
cinsiyetçilik temelinde ele almayı sınıf mücadelesinin
öncelliğinin göz ardı edilmesi olarak değerlendirilir ve
sınıf mücadelesinin bölüneceğini söyler. Marksizm’e
göre kadın sorununun toplumsal cinsiyetçilik temelinde
çözümlenmesi, kadınlar arasındaki sınıf farklarını
gizleyerek işçi mücadelesini zayıflatmaktadır. Bu konuda
da Marksizm ile feminizm arasında çok ciddi çatışma ve
çelişkiler bulunmaktadır. Marksizm kendi sınıf tanımını
koyar ve bu nedenle kadının bir sınıf olarak ele
alınamayacağını belirtir. Kadının ayrı bir sınıf
olamayacağını, her bir kadının konumu ve statüsüne göre
toplumdaki sınıflardan birine tabi olduğunu belirtir. Bu
nedenle de kadın sorununun toplumsal cinsiyetçilik
temelinde ele alınamayacağını belirterek, toplumsal
cinsiyetçilik çözümlemesini reddeder. Ezilen sınıfların
bütünlüğünü bozacağını, mücadeleyi zayıflatacağını
savunur.
Önder Apo ise hem reel sosyalizmi, kapitalizmin bir
mezhebi olarak değerlendirirken, feminizme ilişkinde;
“feministlerin çabalarında birçok önemli öğe varsa da,
hala Batı merkezli demokrasilerin ufkunu aşmaktan
uzaktır. Temelinde kapitalizmin oluşturduğu yaşam
biçimini değil aşma, tam kavramasını bile sağladığı
söylenemez. Durum Lenin’in sosyalist devrim anlayışını
çağrıştırıyor. Onca büyük çabaya rağmen ve kazanılan
birçok mevzi savaşına karşılık, sonuçta kapitalizme
soldan en değerli katkıyı sunmaktan kurtulamamıştır.
Feminizmin başına da benzer sonuçlar gelebilir. Güçlü
44
örgütsel
temelden
yoksunluk,
felsefesini
tam
geliştirememe, kadın militanlığına ilişkin zorluklar
iddiasını zayıflatmaktadır. Kadınlar cephesinin ‘reel
sosyalizmini’ bile sağlamayabilir. Fakat soruna dikkat
çekmek açısından ciddi bir adım olarak değerlendirmek
en doğrusudur” belirlemelerinde bulunmaktadır.
Feminizmin ortaya çıkmasından sonra kadın sorununa
yönelik Marksizm’in feminist kuramlarda kabul ettiği
veya karşı çıkıp çatıştığı yönler olsa bile, esasında ilk
başlarda, yani Marksist kuramın oluşumunda ve ilk
Marksist hareketlerinin başlangıcında kadına yer yoktur.
Feministlerin, özellikle Marksizm’i kabul eden feminist
çevrelerin Marksizm’e yönelik eleştirileri olmakla
birlikte devletçi çözümleri büyük oranda kabul etmeleri,
feminizmin başarıya ulaşamamasının da en temel
sebeplerindendir. Kadın sorununu ele almada devletçiiktidarcı zihniyeti aşamayarak çözüm arayışlarına
yönelme, çözüm alternatiflerine erkek egemen sistem
yaratımları içinde yönelme, yine kadının cendere altına
alınmasının yeni yol ve yöntemlerine dönüşmektedir.
Daha çok kadın ayrı bir sınıf mıdır değil midir çelişkisi
üzerinden yürütülen çatışma, Marksizm’in kadın
sorununu esasında hiç gündemine almadığını, tali bir
sorun olarak gördüğünü de saklı tutmaktadır.
Marksist ideoloji ve bakış açısıyla yola çıkarak
özgürlük mücadelesini geliştiren ve sürekli yeni arayışlar
ve çözümlemelerle Marksizm’in de ötesine geçerek
tarihi, toplumu, insanlığı, bir bütünen dünyamızı yeniden
çözümleyen ve bilimsel devrimlere gitmeden önce
geliştirilen tarzda bir paradigmayla her konuya yönelen
Önder Apo’ya baktığımızda ise, sürekli olarak kadın
konusuna da yeni tanımlar getirmektedir. Kadın için önce
“ilk ezilen sınıf ve cinstir” belirlemelerinin ardından, son
olarak buna bir de “ilk ezilen ulus” tanımını ekledi. Son
45
belirlemeyle birlikte ulus tanımı da farklılaşmaktadır.
Çünkü bundan önce emek bir tek sınıfsal ve ulusal
düzeyde ele alınıyordu. Ama Önder Apo bu
değerlendirmesiyle yeni bir ulus tanımı ortaya
koymaktadır. Ulus tanımının, bir etnik kökene dayalı
olarak yorumlanması aşılmakta, yine ulus ve etnik
kökenin sınırlar içerisinde ele alınmasından
çıkılmaktadır. Ulus, daha çok aynı ortak geçmişe ve
aynı konuma sahip ezilen kesimler biçiminde bir tanıma
kavuşmaktadır. Dar sınırlara hapsedilen ulus tanımının
dışına çıkılarak, aynı tarihi geçmişe, aynı kültürel kökene
sahip başta kadınlar olmak üzere tüm kesimler açısından
dile getirilmektedir.
Önder Apo, geliştirdiği tüm bu tanımların sonucunda
da, emek-değer teorisini bir safsata olarak ele almaktadır.
Bu anlamda, ne köle ne de köle sahiplerini, feodalizmde
ne serf ne de derebeylerini, kapitalizmde ne işçi ne de
burjuvayı birbirinden çok fazla ayırmamaktadır. Hatta
birbirlerine en yakın sınıflar olarak değerlendirmektedir.
Bu belirlemesiyle toplumu asıl köleleştirenlerin, aslında
bu sınıfların bütünü olduğunu söylemektedir. Toplumun
ilk köleleştirilmesinden bu yana, asıl çatışmanın bu
sınıflar arasında değil de, egemen sınıf ile onların
yanaşmaları olarak değerlendirdiği köle, serf ve işçiler ile
anacıl kültür etrafında bir araya gelen doğal toplumun
komünal
değerleri
arasında
yaşandığını
değerlendirmektedir. Bütün bunlar, kadının yarattığı
doğal toplum kültürüne karşı bir saldırı olarak ele
alınmaktadır. Bu belirlemelerle köleler, serfler ve işçiler
sistemi güçlendiren asıl kesimler olmaktadır. Asıl
çatışma da bunların toplamıyla, doğal toplumun komünal
özelliklerini taşıyan kesimler arasındaki çatışmadır.
Geriye kalan tüm çatışma ve çelişkiler, bu asıl çatışmanın
gizlenmesinin bir aracı ve bu gerçekliğin üzerinin
46
kapatılmasıdır. Tüm çatışmalar, esasında kadının anacıl
kültürünün yarattığı değerler üzerindeki çatışmalardır.
Önder Apo, bu sınıfların bir gerçekliğinin bulunmadığını,
aynı özü paylaştıklarını belirtmektedir. Çünkü bu
sınıfların tümü ortak bir şekilde sistemi güçlendirmekte
ve beslemekte, bu nedenle de bir çatışma var gibi
gözükse de, çok temel bir çatışma yaşanmamaktadır.
Çünkü onları aynılaştıran, aralarındaki farkları ortadan
kaldıran, taşıdıkları ortak zihniyettir. Bu sınıfların tümü
iktidar zihniyetiyle bir çatışmaya girdiklerinden,
farklılıkları ortadan kalkmakta, birbirlerine benzemekte
ve aynılaşmaktadırlar. Asıl çatışma ve savaş, kadının
yarattığı değerlere karşı olmaktadır. Günümüzde de asıl
çelişki, işçi sınıfı ile burjuva kesimi arasındaki çelişki
olarak konulmakta, halbuki esas çelişki işsizleştirilen
bütün insanlar ile toplum dışına itilmiş kadın, kısacası
tüm toplum ile iktidarı elinde bulunduran azınlık kesim
arasında olmaktadır. Temel çelişki toplumun esasını
oluşturanlar ile bu iktidar zihniyetine sahip tüm kesimler
arasındaki çelişkidir. Önder Apo bu nedenle, Marks’ın
tahlillerini bu noktada eleştirmektedir. Marks’ın birçok
tahlilinin doğru olmakla birlikte, bütün gelişmeleri sınıf
tahlilleriyle bağlantılandırmasının yetersizliğini ortaya
koymaktadır. Elbette ki Önder Apo sınıf tahlillerini
reddetmiyor, ama sınıfa dayalı devrim teorilerini
reddediyor. Marksizm’in kapitalist sistemi yıkarak
proletarya diktatörlüğünü esas alan devlet-iktidar
zihniyetini eleştirmekte, bunu reddetmektedir. Bu
zihniyetten kaynaklı Marksizm’in çok büyük bir başarı
sağlayamadığını, bunun somut pratiklerde ortaya
çıktığını da belirtmektedir. Yine tüm bu sınıfların
toplumu gerilettiğini, toplum-doğa ilişkisini parçaladığını
söylemektedir. Temel eleştirisini bu konuda yapmakta,
esasında bu sınıfların insanın 10.000 yıllık emeğini,
47
emekle
yarattığı
tüm
kurumları
parçaladığını
vurgulamaktadır. Çatışmanın, insanlığın komünal
değerleriyle,
devletçi-iktidarcı
zihniyet
ve
uygulamalarının bir çatışması olduğunu belirtmektedir.
Bu nedenle de, yeni bir ekonomik düzenlemenin de
yerelden, tabandan başlatılması gerektiğini ifade
etmektedir.
Önder Apo yaptığı tahlillerle, emek-değer teorisinin
özünde, işçi sınıfı ile sermaye kesimi arasındaki pay alma
çelişkisi, savaşı olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle,
emek-değer teorisi çok fazla bir şeyi çözümleyememiştir.
Bu tarz bir emek-değer teorisi esasında toplumu
sömürme kuramına dönüşmekte ve toplum bu eksende
bir sömürüye tabi tutulmaktadır. Dahası işçi sınıfı ile
sermaye kesimi bu çatışmayla birleşip toplumu
sömürmektedirler, çözüm aracı olması beklenen kuram,
çözümsüzlüğün daha da derinleşmesine, kriz ve kaos
ortamının daha da çoğalmasına neden olmaktadır.
Tüm bunları gerçekleşen sosyalizm örneklerinde
görebiliriz. Sovyetlerin reel sosyalist pratiği, yine
günümüzde halen devam eden reel sosyalist pratikler
bunu çok açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu
konuda, birçok günümüz düşünürü, toplum bilimcisi de
hem fikirdir. Hemen hemen tüm kesimler bu konularda
ortak bir görüş birliğine sahiptir. Sovyetlerin çözülüşüne
kadar kapitalist sistemi ayakta tutan aslında reel
sosyalizm olmuştur ve bugün de esasında sistemi daha
çok ayakta tutan, yine özellikle ABD’nin bu kadar
güçlenmesini sağlayan Çin ekonomisidir. Dikkat edilirse
gelecekte hangi devletler veya güçler süper güç olabilir
veya olacak değerlendirmelerinde Çin aday olarak
gösterilmektedir. İleride Çin’in bir süper güç olacağı
belirtilmektedir. Esasında tüm bu reel sosyalist pratikler,
kapitalist-egemen sistemi çok fazla güçlendirmekte,
48
ekonomik, siyasal, kültürel ve diğer tüm alanlarda ayakta
tutmaktadır. Çin’in ileride bir güç olması olasılığı da,
sistem için bir tehdit ve tehlike değil, tam aksine sistemin
ayakta kalmasının, ömrünü uzatmasının, daha fazla
açılım sahaları yaratmanın bir koşulu, dayanağı ve aracı
olacaktır.
Önder Apo’nun da belirttiği gibi; emek-değer teorisi
gibi kuramlarla sorunun kaynağına inememek
egemenlikli-devletçi sistemleri en fazla ayakta tutan
kaynaklar olmaktadır. Bu tarz çözümleme ve kuramlarla
aslında hem toplumsal hem ekolojik sorunlar, hem de
kadın özgürlüğü sorunu geri plana düşürülmekte ve saklı
bırakılmaktadır. Bu da devletçi sisteme dayalı zihniyeti
daha fazla güçlendirmekte, böylelikle de günümüz
dünyasında olduğu gibi finans kapital (mali sermaye)
büyümektedir. Finans kapitalin büyümesi sistemin daha
fazla büyümesine, güçlenmesine neden olmakta, böylece
sistem kendisini daha fazla ayakta tutmaktadır. Ulus
devletler de kendilerini bunun üzerinden güçlendirmekte,
büyümekte ve dışa açılım sağlamaktadır. Bu anlamda
emek-değer teorisi karşıtını zayıflatmadığı gibi,
tahlillerinde çözümleyici bir sonuç da elde edememiştir.
Tam aksine sistemi güçlendirmiştir ve kendisi de
karşıtına benzeşmiş, dahası ezilen kesimler için değil de,
karşıtı için hizmet eder bir konuma girmiştir. Reel
sosyalizmin çözülüşünün de, başarısızlığının da
kaynağını bu oluşturmaktadır.
Tarihe baktığımızda da egemen kültür sistemi ele
geçirmede toplumu oluşturan tüm kurumlaşmaların
yanında ekonomi ve yönetimi de ele geçirmeye çalışarak
kendisini kurumlaştırmaya çalışır. Topluma yönelimi
gerçekleştiğinde, genel toplumsal sistemi bu iki etken
üzerinden ele geçirme girişiminde bulunur. Kendisine
göre yeni bir sistem oluşturur. Güç dengelerini,
49
ilişkilerini, üretim araç ve güçlerini tekeline alır ve
yönetim erkini ele geçirerek, yeni egemenlikli toplumun
tüm kurumlaşmalarını oluşturur. Bugün baktığımızda
aslında ilk ortaya çıkışından günümüze değin, aynı
sistem, aynı yönetim anlayışı devam etmektedir. İlk
günden bu yana devletçi, iktidarcı ideoloji bu iki etken
üzerinden yükselmektedir. Devletçi ideolojide toplanan
değerler sistemi bu iki unsuru içerir ve bu iki unsurun
bileşimini oluşturur. Devletçi-iktidarcı yeni toplumsal
sistemle belirlenen rollerle, statülerle emek olgusu da
parçalanır.
Buna karşılık, yine doğal toplum olarak
ifadelendirdiğimiz ana-tanrıça toplumuna gidecek
olursak, emek parçalanmış değildir, bütünlüklüdür.
Devletçi topluma geçişle birlikte kafa ve kol emeği de
birbirinden ayrılmıştır. Birisi fikir üreten konuma
getirilirken, bir diğeri yalnızca uygulamakla yükümlü
kılınmıştır.
Emek
toplumsallıktan
koparılıp
sınıfsallaştırılmıştır. İnsanın kendisi bölünmüş, hem
düşünsel, hem fiziki, hem ruhsal hem de toplumsal
bütününün bir parçası olarak parçalanmıştır. Toplumun
kendisi parçalanmış, bölümlere ayrıştırılmıştır. Kadına da
tek üretim alanı olarak doğurganlık bırakılmıştır. Yani
kadının emeği bir tek buna indirgenmiştir.
Maddi Olmayan Emek Çağı
Bugün emek, değer, iktidar ve iktidarla bağlantılı tüm
konuların ele alınıp çözümlendiği yeni bir alan da bioiktidar alanıdır. Bio-iktidarın ortaya çıkmasına ve
uygulanmasına yönelik bazı önemli iddialarda
bulunmaktadır. Bu iddia sahipleri ve görüşlere göre,
esasında post-modernizmin ve bio-iktidarın oluşmasına,
ortaya çıkmasına sebep olan Marks’ın görüşleridir. Bu
50
nedenle de post-modernizm ve bio-iktidarı kısaca ele
almakta yarar vardır.
Post-modernizm kavram olarak ilk kez 1943’te
Fransa’da bir felsefe olarak ortaya çıkmıştır. Daha çok
bilim, teknoloji, sanat, sosyal, siyasal, kısacası her alana
ilişkin özgürlüklere yönelik bir felsefe olarak kendisini
göstermiştir. Bazı görüşlere göre de post-modernizm,
Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’yla birlikte
başlamıştır. Esasında bir kavram olarak ilk kez
kullanılması, 1934’te Amerika’da yayınlanan bir şiir
derlemesinde görülmüştür. Fakat daha çok 1950’den
sonra bir kavram olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Ağırlıklı olarak da 1980’lerden itibaren yaygın olarak
kullanılmıştır. Bazı kesimler ise, post-modernizmin
kavram, düşünce ve bir felsefe olarak öncülüğünü
Nietzche’nin yaptığını iddia etmektedirler. Bu felsefenin
oluşmasında Nietzche’nin çok önemli bir rol oynadığını
belirtmektedirler. Bu görüşe göre, kökeni ise ta Platon’a
kadar gitmektedir.
Bio-iktidar da post-modernizmle bağlantılı olarak ele
alınmaktadır. Kavram olarak bio-iktidar, ilk kez Fransız
filozof Michel Foucault tarafından ortaya atılmıştır. En
genel tanımıyla bio-iktidar, insan bedeni üzerine kurulan
iktidarı ifade etmektedir. Foucault modern devletlerin
öncelikli amaçlarını, ‘bedenlerin zapt edilmesi ve nüfusun
kontrol edilmesini başarmak için sayısız ve farklı
tekniklerin uygulanışındaki bir patlama’ aracılığıyla,
özellikle de istatistik ve olasılığın kullanılması yoluyla,
düzenleme pratiğine işaret eden terim olarak
koymaktadır. Foucault devletlerin öncelikli amacını,
bedenlerin hüküm altına alınması olarak koyarken,
böylelikle nüfusun kontrol altına alınarak farklı biçim ve
teknikler aracılığıyla ele alındığını, bunun üzerinden de
bir sistemin yaratıldığını, bunun da yeni bir iktidar biçimi
51
olarak bio-iktidar olduğunu belirtir. Bunu en fazla hangi
araçlarla gerçekleştirir? Öncelikli olarak olasılığın
kullanılması
ve
istatistiksel
veriler
üzerinden
geliştirilmektedir. Örneğin; burada özgürlük üzerine
yapılacak bir istatistiksel araştırma sonucunda özgürlük
konusunda bir sonucu varmak ve bunun üzerinden bir
işleyiş, plan, politika geliştirmek suretiyle uygulanır. Bioiktidar bu şekilde kendisini kurumlaştırır. Bio-iktidar
öncelikli olarak modern ulus-devletlerin ve modern
kapitalizmin ortaya çıkışında önemli rol oynar. Tek tek
insan bedenini ele alarak, tek tek insanlara hükmederek,
tek tek bedenleri ele geçirerek aslında her yerde kendisini
oluşturur. Birkaç yıl önce Hollywood yapımı Matriks
isminde bir film tüm dünyada gösterime girmiş ve büyük
ilgi görmüştü. Bu filmde sistem karşısında sanal bir
dünya aracılığıyla savaşan bir kesim ile sistem içileşen ve
bir bütünen ajanlaştırılmış, her biri birer polis haline
getirilmiş toplumun ve bu sistemin yaratıcıları ile
uygulayıcıları arasındaki savaşım verilmekteydi. Aslında
bu film, çatışan her iki kesim açısından da bio-iktidara
önemli bir örnektir. Yeni bir toplum-sistem arayışı
içerisinde mücadele yürüten kesimin varlıklarının
tamamıyla teknoloji kullanılarak sanal dünya tarafından
kontrol altına alınması ve diğer yandan yeni tekniklerle
yeniden yaratılmasının yanında, sisteme dahil yaşayan ve
tamamıyla kontrol ve denetim altına alınan diğer kesimin
varlığı. Dahası tamamıyla sistem içileşen kesimin kendi
durumlarının farkına bile varamamaları ve toplum
içindeki her bir bireyin sistemin birer ajanı haline
getirilişini yeni iktidar tekniklerini verme açısından
oldukça iyi işlemiş bir örnekti. Foucault insan bedeni
üzerinde kurulan iktidarı açımlarken, toplumdaki her bir
bireyin sistemin bir ajanı konumuna getirildiğini
belirtmektedir. Böylelikle de bir polis toplumu
52
oluşturulmaktadır. Böylelikle de sistem iktidarını
dışarından içeriye değil, direkt toplumun, toplumu
oluşturan bireylerin kendilerinden başlatarak içeriden
dışarıya doğru oluşturarak yaymaktadır.
Bio-iktidarın
bütünlüklü
olarak
ele
alınıp
çözümlenmesi gereğinin yanında, kadın konusunda
çözümlenmesi gereken en önemli alanlardan biri
cinselliktir. Egemen erkek kültürünün açığa çıkmasıyla
birlikte kadına tek üretim alanı olarak bırakılan cinselliği,
bio-iktidar çağında da en temel sömürü ve yine üretim
alanlarından biri olarak işletilmektedir. Çünkü bioiktidar en temelde kadın bedeni, kadının cinselliği
üzerinden tüm topluma yayılmakta ve geliştirilmektedir.
Cinsellik üzerinden kendisini kurumlaştırmaktadır.
Cinsellik yoluyla tüm toplum, sistemin hükümranlığı,
denetimi altına girmektedir. Bu nedenle de bio-iktidarın
öncelikli olarak el attığı, ilgilendiği, konulardan biri
olmaktadır. Cinselliği kurmaya çalıştığı toplumsal
kültüre yarar getirecek ya da yararlanılacak bir olgu
olarak ele alır. Üzerinde iktidarını geliştirebileceğin veya
yöneticiliğini yapabileceğin bir alan olarak görür. Bu
nedenle de cinsellik, yararlılık sistemleri içerisine
alınabilecek, her insanın en üst düzeyde yararlılık, çıkar
sağlayabileceği bir alan olarak değerlendirilmekte ve bioiktidar kapsamına alınmaktadır. Çünkü bir toplumda
cinsellik çok fazla ön plana çıkınca, toplumdaki
uyumsuzluklar, krizler dengelenir, denetim altına alınır.
Bunun hepsi de kadın bedeni üzerinden gerçekleştirilir.
Kadın bedeni aracılığıyla tüm toplum ve insan bedenleri
denetim altına alınarak, toplumsal kontrol sağlanır.
Öncesindeki modern toplumlarda denetim, disiplin
yoluyla gerçekleştirilmekteydi. Her şey bir disiplin
altında yürütülürdü, her şey disiplinize edilerek toplum
örgütlenirdi. Şimdi bu disiplin toplumu aşılmaya
53
başlanmaktadır. Her şey artık disipline edilmekten
çıkarılıp, denetim altına alınmaktadır. Hiçbir şey bu
iktidarın denetimi dışında kalamamaktadır. Günlük
yaşam içerisinde böylelikle her şey denetim altına altınır.
Bir diğeri, yine cinsellik yoluyla topluma çok fazla
yönelim ve müdahalede bulunulmaktadır. Televizyon
ekranlarında her gün izlediğimiz, çoğu zaman izleme
tahammüllüğünü yitirdiğimiz onlarca örneğini görmek
mümkün bu durumun. Sapkınlıkların bu denli çok
gelişmesi önemli bir örneği teşkil etmektedir. 2006
yılının sonlarında Türkiye’de toplumun sapkın bir
konuma getirilmesinin çok açık bir örneği patlak
vermişti. Bu olayla on sekiz aylık bir bebeğe biri 64
yaşında olmak üzere, üç kişinin tecavüz ettiği ortaya
çıkmıştı. Bir diğeri pornografinin çok fazla
geliştirilmesidir. Daha da kötüsü çocuk pornosu çok
yaygın bir hal almaya başlamıştır. Örneğin yine
Türkiye’de bu çok yaygın bir durumda, hatta dünyada
çocuk pornosunun en fazla yaygınlaştığı ülkeler
sıralamasında ilk başlarda yer almaktadır. Bütün bunlar,
toplumun ne kadar çok cinselliğe, sapkınlığa kanalize
edildiğini çok açık bir şekilde sergilemektedir. Bunların
çok fazla geliştirilmesi aslında insan bedenlerinin
denetim altına alınmasının bir göstergesidir. Bu, bir
iktidar aracıdır. Böylelikle, bu cinselliğe dayalı toplumsal
çöküntü üzerine bir iktidar kurulmaktadır. Ve aslında tüm
bunlar, yeni başlayan, bu çağa has gelişmeler değildir.
Temelleri 19. yüzyılda atılmıştır, fakat bugün oldukça
kurumlaşmış, yaygınlaştırılmış bir şekilde açığa
çıkmaktadır. Bu nedenle bio-iktidar salt bugün açığa
çıkmış bir iktidar biçimi değildir. Zaten Foucault’da ulusdevletlerin çıkışında bio-iktidarın rolüne değinir. Bioiktidarın rolünün ulus-devletlerin oluşumunda da esas
olduğunu vurgular.
54
Bu konuda da çözümlemelerde bulunan Foucault,
cinsellik ve iktidarın bağlantısını kurarak, ırkçılık ve
milliyetçiliğinde
esasında
cinsellik
üzerinden
geliştirildiğini belirtmektedir. Örneğin “arî ırkı cinsellik
üzerinden geliştirilmiştir” demektedir. Cinselliğin,
özellikle kadın cinselliğinin, ırkçılığın geliştirilmesinin
en temel aracı olduğunu belirtmektedir. Irkların
kendilerini
büyütmelerinin,
geliştirmelerinin,
yaygınlaştırmalarının en temel aracı, böylelikle cinsellik
ve bu cinselliğin de en temel aracı olarak kadın bedeni
olmaktadır. Bir ırkın bir diğer ırka üstünlüğü, bir ırkın bir
diğer ırka egemenliği bu şekilde geliştirilmeye
çalışılmaktadır. Tüm bunların geliştirilmesi, yapılan tüm
hesaplamaların ve planlamaların hayata geçirilmesi kadın
bedeninin bir araç olarak kullanılmasının sonucu olarak
ortaya çıkmaktadır.
Öte yandan bir önceki bölümde kapitalizmde artık
kadının yavaş yavaş iş ve üretim sahalarına girdiğini,
katılım sağladığını belirtmiştik. Kapitalizmle birlikte
hemen hemen her sahada kadınlar şu veya bu şekilde yer
almaya başlamışlardır. Bu da aslında insan bedeninin
denetim altına alınmasının bir diğer biçimini
oluşturmaktadır. Ve aslında kapitalist toplumla birlikte
kadın, daha fazla bir meta konumuna getirilmektedir. Her
sahada her işte bir meta gözüyle bakılmaktadır. Bilindiği
gibi fuhuş tüm dünyada çok gelişkindir. Yine daha önce
de belirttiğimiz gibi, pornografide, televizyon
reklamlarında, filmlerde, müzik kliplerinde, hatta bir
yerin veya malın tanımı aracılığıyla basılan afişlere kadar
her alanda kadın bir meta olarak sunulmaktadır. Tüm
bunlar kadını bir cinsel obje olarak öne çıkarmaktadır.
Örneğin, bir araba fuarının açılışı gerçekleşmektedir.
Fakat bu tür fuarların arabalardan daha çok ilgi çeken ve
en ilginç yönü, arabaların önünde duran ve neredeyse
55
yarı çıplak bir vaziyette poz veren kadınların varlığıdır.
Her bir arabayla birlikte bir kadın! Yani sanki tanıtımı
yapılan, fuarı açılan o arabalar değildir de o kadınlarmış
gibi.
Yine bio-iktidarın sahaları içine aldığı bir diğer husus
da kadının doğurganlığı ve bununla birlikte gerçekleşen
nüfus olayıdır. Bilindiği gibi kadının doğurganlığı
toplumsallaşmada çok temel bir rol oynamaktadır. Daha
önce de belirtildiği gibi, bütün toplum, toplumsal ilişkiler
ana ve çocuk arasındaki ilişki üzerinden kurulmuştur.
Ondan sonraki süreçte kadına bırakılan tek üretim alanı
da zaten çocuk doğurmadır. Günümüz bio-iktidar
sisteminde ise doğumlar, ekonomik sisteme, ekonomik
düzene göre ayarlanmaktadır. Bir devletin ekonomik
sisteminin gelişkin veya dar olmasına bağlı olarak farklı
denetim mekanizmaları oluşturulmaktadır. Ekonomik
sisteminin yavaş yavaş çöktüğü, kriz durumunda olduğu
bir ülkede, doğumlar direkt denetim altına alınmaktadır.
Buna göre planlamalar oluşturulmaktadır.
Ekonominin denetim altına alınmasına Almanya iyi
bir örnek teşkil etmektedir. Bundan birkaç yıl öncesine
kadar Almanya’da aileler para ile ödüllendirme
yöntemiyle üç çocuk doğurmaya teşvik edilmekteydiler.
Ekonomisinin durmaması, zayıflamaması, çökmemesi
için bu gibi yöntemlere başvurmaktadır. Çünkü çalışan,
çalışabilecek bir kesimin sürekli olarak oluşturulması
gerekmektedir. Çalışan kesimin olmadığı veya az olduğu
hallerde doğumların teşvik edilmesi bir yöntem olarak
uygulanmaktadır. Almanya örneğinde olduğu gibi
çalışabilecek insan sayısı az ve yaşlı, yani artık çalışma
yaşını aşmış kesim çok olduğu için, böylesi ödüllendirme
yöntemleriyle toplum daha çok çocuk sahibi olmaya
teşvik edilmektedir. Türkiye’de ise bunun tam tersi bir
uygulama hakim. Nüfusun, böylelikle de ekonominin
56
denetim altına alınmasının yöntemi nüfus planlamaları
olmaktadır. Aile planlaması ve daha iyi bir gelecek
olması idealiyle kadınların veya ailelerin fazla çocuk
sahibi olmaması önerilmektedir. Doğumların olmaması
veya çocuk doğumlarının bir ya da ikiyi aşmaması teşvik
edilmektedir. Çünkü Türkiye ekonomisi fazla nüfusu
kaldıramayacak bir düzeydedir. Ekonomiyi dengelemek
için de doğumların dengelenmesi gerekmektedir. Nüfus,
mevcut ekonominin kaldırabileceği düzeyde denetlenmek
durumundadır. Yani tüm ülkelerde ekonomik sistem,
nüfusların denetim altına alınmasıyla frenlenmektedir.
Hepsi de kadın bedeni üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Doğurgan özelliğinden kaynaklı kadın bedeni üzerinden
frenleme ve denetim gelişmektedir. Bu nedenle toplum
nüfusu, ekonomik sistemlere göre ayarlanmaktadır.
Ekonomi politikalarına göre nüfus kontrolleri, aile
planlamaları yapılmaktadır.
Bir diğeri de kürtaj olayıdır. Bazı devletlerde kürtajlar
yasaklanırken, bazılarında ise serbesttir. Bu da nüfusun
denetlenmesiyle bağlantılıdır. Zaten bio-iktidarda
nüfusun denetlenmesi esasta iki temel üzerinden
gerçekleştirilmektedir. Birincisi savaşlar, diğeri ise
açlıktır. Örnek olarak Irak’ta günlük olarak ölen insan
sayısını ele alalım. Bu kadar çok insanın ölmesi, sistem
için bir zarar teşkil etmemektedir, bu sistemin
yararınadır. Çünkü yaratılmak istenen sistem ve
ekonomi,
bu
iki
olgu
üzerinden
kendisini
güçlendirmektedir. Dünya nüfusunun çoğalmasına veya
oranına bağlı olarak, sistemin ekonomisini de ona göre
ayarlaması, güçlü tutması lazım. Yani ekonominin tüm
nüfusu karşılayabilmesi gerekmektedir. Açlık da bu
şekilde bir rol görmektedir. Mesela bazı kesimler
Afrika’daki açlık için olumlayan değerlendirmeler
yapabilmektedirler. Dünya nüfusunun zaten çok fazla
57
olduğu, bunların ölümünün ekonomik sistemin yararına
olacağını, ekonomiyi dengeleyebileceğini, bu nedenle de
ölümlerinin daha iyi olacağını dillendirmektedirler. Bu
şekilde
de
nüfusun
denetlenme
biçimi
gerçekleştirilmektedir.
Günümüz iktidar anlayışının en belirgin yönlerinden
biri, artık yalnızca devletler tarafından yürütülmediğidir.
İktidar zaten her yerde kendisini üretmektedir. İktidar
sadece devlet ve onun mekanizmaları aracılığıyla
üretilmemekte, onun yoluyla işletilmemektedir. İktidarın
kendisi, kendi kendisini üreten bir konumdadır. Yaşamın
her alanında her sahasında, en ince ayrıntıda kendisini
üretici kılan bir pozisyondadır. Bu nedenle de iktidar
tükenmemekte, bitmemektedir. Çünkü kendi kendisini
üretip, geliştirmektedir. İlişkilerde, yaşamda, kültürde,
her alanda kendisini geliştirdiği için, artık yalnızca
devletin elindeki bir mekanizma olmaktan çıkmıştır.
Yaşamın kendisinde iktidar yaratılmakta, yaşamsal bir
boyut kazanmaktadır.
İnsan bedeni üzerindeki denetimin bir boyutu da bilim
konusunda yaşanılanlardır. Hepimiz bilimin, bilimsel ve
teknolojik gelişmelerin özgürlüğe yol açan yönlerini
biliyoruz ve bunları çokça da tartışmaktayız. Bilimselteknik gelişmelerin kendisiyle birlikte birçok özgürlük
alanı açtığı da bir gerçektir. Bu gelişmelerin sayesinde
günümüzde bilgi, her insana çok rahat ulaşabilmekte, her
insan çeşitli biçimlerde bilgi sahibi olabilmektedir. Önder
Apo’nun da belirttiği gibi, bir çoban bile bugün bir dağ
başında
cep
telefonu
aracılığıyla
bilgiye
ulaşabilmektedir. Bu anlamıyla bilgi, aslında devletin
tekelinden çıkartılmıştır. Böylesi bir gelişme, insanlar
için bir özgürlük alanı açmaktadır. Bu nedenle de
özgürlüğe bir kapı aralanması, denetim altına alınmasını
da gerekli kılmaktadır. Bio-iktidarın birçok farklı araç ve
58
yöntem kullandığını belirtmiştik. Bilginin de denetim
altına alınmasının yöntemleri de bu anlamda çokçadır.
Birçok teknik araç kullanılmaktadır bu konuda. Zaten
eğer ki iktidar bir tek hükmeden, bastıran bir konumda
olsaydı kendisini bu kadar çok ayakta tutamazdı. Bin
yıllardır iktidarın kendisini nasıl bu kadar çok ayakta
tuttuğu çokça tartışılan ve sorgulanan bir konudur. Çünkü
iktidar, bir tek hükmedip bastırmamakta, aynı zamanda
kendisine göre bir özgürlük alanı da açmaktadır. Bunun
üzerinden de kendisini güçlendirip, yürütmektedir. Bu
anlamda bilginin artık topluma kazandırılması,
yaygınlaştırılması da bu esas üzerindendir. Aslında
bilginin topluma yaygınlaştırılmasıyla sistem kendisini
güçlendirmektedir. Yine Önder Apo’nun bu konuda
belirttiği gibi; bir mücadeleyi doğru yürütürsen o sürece
farklı bir yön verebilir, yani başarıya da ulaşabilirsin;
ama doğru bir mücadele yürütemezsen o süreç çok farklı
da evrilebilir ve sisteme bir bütünen hizmet eden bir
pozisyona da girebilirsin. Bilgi ve bilim alanındaki
gelişmeler de böylesi bir gerçekliğe sahip. Açılan bu
özgürlük sahası kendisiyle birlikte güçlü bir zemini de
doğurmakta, insanlığın özgürleşmesi için büyük şansları
da taşımaktadır. Bu konuda bilginin de doğru
kullanılması önem taşımaktadır. Zaten bio-iktidarın
kendisi
de
bilgi-iktidar
kuramının
üzerinden
gelişmektedir. Bilim her alanda gelişmiştir. Aslında
belirli özgürlük alanları açmakla birlikte, insanlığın
yararına olmaktan çok, sistemin yararına ve hizmetinde
gelişim gösterip, çalışmaktadır. Özgürlük sahalarını verili
özgürlük sınırlarıyla tutmaktadır. Onun ötesine geçmeyi
kabul görmemekte, kontrol altına almaktadır.
Bilimin,
sistemin
hizmetindeki
denetleyici
yaklaşımlarını her alanda görmek mümkün. Örneğin; tıp,
psikoloji, sosyoloji vb. birçok dal sisteme hizmet eder bir
59
pozisyonda çalışmaktadırlar. Bunların hepsi aslında
insana önemli hizmetler sunmakla birlikte, asıl hizmet
alanları sistemdir, iktidar alanıdır. Psikolojik sorunlar
yaşayan bir insan bir çözüm gücüne ulaşabilmek için bir
psikologa başvurduğu zaman psikolog, çözümü sistemin
hizmetinde belirli yöntemlerle koymaktadır. Sosyolog en
iyi toplum budur demektedir. Nedir iyi olan toplum?
Sistemin yarattığı toplumdur. Tıp alanında de benzer
şeyler yaşanmaktadır. Bugün tıbbın gelişim düzeyiyle
birlikte, esasında uygulanan tedavi yöntemlerinin tümü
sistemin hizmetinde yürütülmektedir. İnsana sunulan tüm
bu hizmetler, aslında tek bir amaç doğrultusunda
yapılmaktadır. Belirli bir sorunla bu alanlardan her birine
başvuran insanların bir an önce sağlıklı bir pozisyona
kavuşmaları hedeflenmektedir ki, bir an önce üretim
alanına katılabilsinler. Yani sisteme katılım sağlayarak,
sistemi üretebilsinler. Çünkü bireyin sistemden kopması,
sistemi zayıflatır. Bu nedenle her bir bireyin sisteme, bir
şekilde üretime dahil edilmesi, böylelikle sistemi
yaratma,
güçlendirme,
yeniden
yapılandırma
çalışmalarına katılımının sağlanması gerekir. Bu anlamda
bilim ve teknik sahalarında yaşanan gelişmelerle
insanlığın hizmetinde harcanan emek, esasında sistemin
hizmetinde harcanmaktadır. Dahası sistem, kendisini
üzerinden güçlendirip yürütebileceği yeni sömürü ve
emek sahaları açabilmek için, tüm bu alanları devreye
sokarak üretimini gerçekleştirmektedir.
Bilginin iktidarın hizmetinde kullanıldığına bir başka
örnek de her alanda uzmanlaşma, yetkinleşmenin
yaratılıyor
olmasıdır.
Her
insan
bir
alanda
uzmanlaşmakta, bir alanda yetkinleşmektedir. Bunun
doğurduğu sonuç ise, iktidar aracı haline gelmesidir. Esas
olarak da, iktidar da bunun üzerinden güçlenmektedir.
60
Örneğin eskiden bir insan sisteme karşıt bir durumu
yaşadığında ya imha edilirdi veya bir biçimde
etkisizleştirilirdi.
Ama bugün bu
çok
fazla
yapılmamaktadır, yöntemler değişmiştir. Çünkü sistem
için her bir birey gereklidir. Bugün artık kapsayıcılık
esastır. İktidar artık dışlayıcı değil, kapsayıcı bir
pozisyon almıştır. Belirli kesimleri dışlamamakta, her
kesimi içine alarak kapsayıcı olmaktadır. Böylelikle de
sistemin bütünlüklü, kapsayıcı bir biçimi oluşmaktadır.
Önder Apo, bunu küresel emperyalizm olarak
tanımlamaktadır. İktidar, gerçekleştirmek istediği bu
hamlesiyle bütün alanları ve bütün kesimleri kapsayan bir
biçim almaktadır. Çünkü bir sorunu veya sorun olarak
gördüğün bir durumu dışlayarak değil, ancak içine
aldığın,
kendi
yöntemlerinle
eğittiğin
oranda
denetleyebilirsin. Fakat kendi dışında tuttuğun müddetçe
denetleyemezsin, bu nedenle içine almak durumundasın.
Biri bu, bir diğeri ise cinsellik konusunda geliştirilen yeni
iktidar yöntemlerini açımlamıştık. Bio-iktidar cinsellik
üzerinden kendisini kurumlaştırmakta, geliştirmektedir.
Örneğin psikoloji konusunda örnek vermiştik.
Psikolojinin tümü cinsellik, kadın cinselliği üzerinden ele
alınmaktadır. Kadının bedeni, duyguları, düşünceleri,
yapısı üzerinden işletilmektedir. Psikoloji bu biçimde
çözümlenmektedir. Bu biçimdeki çözümleme tarzı
kadının da kendisini böyle çözümlemesini, ele almasını
ortaya çıkarmakta ve bu biçimiyle sisteme dahil olması
sağlanmaktadır. Böylelikle de bio-iktidarda kadının temel
emeği, cinsellik olarak ele alınmaktadır. Aslında kadının
sermayesi, cinselliği olmaktadır. Zaten bio-iktidarda
insanın kendisi sermayedir. Sermaye artık para veya malmülk değildir. Asıl sermaye insandır. Diğer taraftan
cinsellik konusunda en fazla geliştirilen hususların
başında tekleşme ve bireyciliğin geliştirilmesi
61
gelmektedir. Cinsellik alanını daha da geliştirmek için
tekleşme ve bireycilik çok fazla geliştirilmekte ve
cinselliğe dayalı uygulamalar ve politikalar yine en fazla
kadın bedeni üzerinden geliştirilmektedir. Yine diğer
iktidarcı sistemlerde olduğu gibi, kadının çocuk
doğurması da belirli politikalarla bir yeniden üretim
alanına dönüştürülmektedir. Belirli iletişim araçları;
televizyon, radyo, internet vb. gibi araçlarla kadın
bedenine dayalı iktidar anlayışını ekonomik bir yapıya,
sisteme kavuşturmaktadır. Peki, neden kadın bedeni
üzerinde bu kadar denetim gerçekleştiriliyor, neden tüm
sistem kadın bedeni üzerinden oluşturuluyor? Çünkü her
türlü üretim aracı bir şekilde üretimden düşebilir, ama her
zaman sürekli üreten bir konumda olan varlık kadın
bedenidir. Kadın bedeninin sürekli üretici bir konumda
olması, onun en fazla denetim altına alınmasına ve en
fazla iktidar aracına dönüşmesine neden olmaktadır. Bu
temelde tüm toplum, bir piyasa ekonomisi ekseninde ele
alınmaktadır.
Tüm
toplum
piyasa
ekonomisi
çerçevesinde örgütlenmekte, egemenlik de kendisini
piyasa üzerinden geliştirmektedir. Her şey bu piyasa
ekonomisine göre ayarlandığı için, bir metaya
dönüşmektedir. Bu, çok farklı örgütlenme biçimlerini de
açığa çıkarmaktadır. Örneğin; Dünya Bankası, IMF,
Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Ekonomik Topluluğu vb.
Mesela bu tür kuruluşlar, bugün tüm dünya üzerinde
hakimiyet kurmaktadırlar. İktidar, bu biçimiyle
oluşturulmaktadır.
Bilgi iktidarı yoluyla da artık yetenekli insan değil,
kaliteli insan yetiştirilmektedir. İnsan da artık bir mal gibi
kalitelere ayrılmaktadır. Birinci, ikinci, üçüncü kalite
vs… Bunların hepsi de bilgi üstünlüğü üzerinden
geliştirilmektedir. Uzmanlaşma, kaliteleşme ise, insan
benliğinde parçalanmaya yol açmaktadır. İnsan
62
benliğindeki parçalanmalar birçok kesim tarafından
olduğu gibi, bizde de çokça tartışılan ve değerlendirilen
bir konudur. İnsan kişiliğinin, bilincinin parçalandığını
söylüyoruz. Parçalanma, süreksizliği yaşama, bunun
üzerinden yürümektedir. Yaratılan ve insanın yer aldığı
her sahada yaratılmaya çalışılan bu iktidar zihniyetiyle
her gün karşı karşıya kalmaktayız.
Özgürlük mücadelesi yürüten ve özellikle insanlığın
bir bütünen özgürleşmesini amaç edindiği iddiasıyla yol
alan bir hareketin üyeleri olarak, tüm bu iktidar
uygulamalarının, yaratılan bu zihniyetlerin üzerimizde
hiçbir etkisi olmadığını düşünmek veya iddia etmek
gerçekçilikten uzak bir yaklaşım olur. Bu sistemin
içinden çıkarak veya buna karşı mücadele ederek
bunlardan arındığımızı düşünmek, bizimle bir
alakalarının
olmadığını
varsaymak,
bütünlüklü
düşünmemizi ve doğru bir çözümleme ve tahlil gücüyle
mücadele yürütmemizi engeller. Tam aksine, olay ve
olguları doğru tahlil ettiğimizde bu zihniyet ve
uygulamaların üzerimizdeki etkilerini çokça da
görebilmekteyiz. Hem bizde hem de toplumdaki
insanlarda, bu tür yöntemlerin kullanılmasıyla
oluşturulan otorite mekanizmaları nelere yol açmaktadır?
Bu
süreksizlik,
parçalanmışlık,
bölünme
neyi
getirmektedir? Öncelikle bu, insanın gelecek hayallerinin
olmamasını getirir. İnsanın hayalleri yoktur, birbirinden
kopuktur, varsa bile paramparçadır. İnsanların gelecek
için hiçbir tasarı ve projeleri yoktur, çünkü tüm bunlar ve
bunların bir bütünü olarak gelecek reddedilmektedir.
İnsanın bir tek bugün nasıl yaşadığı, bugünde kendisini
nasıl geliştirdiği önemlidir, ama gelecek için tasarım
yoktur, geleceğe tasarım bırakılmamaktadır. Günümüz
insanları artık gelecek tasarımlarını reddetmektedirler,
‘insanların gelecek tasarımları üzerine kafa yormalarına
63
gerek yoktur’ anlayışı hakim kılınmaktadır. Çünkü
tasarımı, sistemin kendisi oluşturmaktadır. Yaşanılan
sadece bugündür, yaşanılan sadece andır. Böylelikle de
egemenlik veya iktidar zamana yayılmamakta, anda
iktidar oluşturulmaktadır. İktidar yaşanılan anda
kendisini kurumlaştırıp, daha fazla olgunlaştırmaktadır.
Bu da kendisiyle birlikte çok büyük bir tatminsizliği
doğurmaktadır. Her birimiz tüm yaratımlarımıza karşın,
günlük yaşam içerisinde tatminsizliği çoğu zaman yaşar
ve bunu kimi zaman dillendiririz de. Aslında bu, bioiktidarın insan üzerinde kurduğu denetimden bağımsız
değildir. Gelecek hayallerinin, tasarımlarının olmayışı
veya geleceğin tasarımlarını reddetmek, tatminsizliği
doğurmaktadır. Asıl parçalanma, asıl benlik kaybı
buradan başlamaktadır.
Diğer taraftan da toplumsal emek böylece yavaş yavaş
farklı bir boyut kazanmaktadır. Bio-iktidarda artık maddi
emek çok fazla ön planda değildir. Toplumsal emek ön
plana çıkmaktadır. Bunun, toplumsallaşmayı parçalamak
üzerinden gelişen iktidar anlayışına ters düştüğü
düşünülebilir. Elbette ki bu toplumsal emeğin
yaratılması, toplumun, insanlığın çıkarına bir emek
yaratımı anlamında değildir. Doğal toplumda manevi
emeğin çok ön planda olduğunu daha önce söylemiştik.
Bugün artık iktidarın yeni formasyonu olan bio-iktidar,
amacının farklılığına dayalı bir toplumsallık ve buna
bağlı olarak bir emek yaklaşımı ortaya çıkarmaktadır.
Toplumsal emeğin geliştirilmesindeki temel amaç ve
hedef, sistemin sürekli olarak üretimi üzerine kuruludur.
Bio-iktidar ve post-modernizmin üretimi üzerinden
toplumsal emeğin ön plana çıkması, önem kazanması
durumu açığa çıkmaktadır. Diğer yandan bio-iktidarda
temel hedef şudur; büyümek için büyümek, kâr için kâr,
üretim için üretim. Bio-iktidarın temel felsefesi, sloganı
64
bu temelde oluşum göstermektedir. Sistemin büyümesi
için insanın büyümesi, sistemin kâr edebilmesi için
insanların kâr elde etmesi, sistemin sürekli üretebilmesi
için insanın üretici konumda olması gerekmektedir. Bu
nedenle bio-iktidar dışlayıcı değil, kapsayıcıdır. Hiçbir
kesimi kendisinin dışında tutmaz, herkesi kendi
bünyesine
alır.
Bunları
gerçekleştirebilmesi,
başarabilmesi için her yönüyle, özellikle duyguda,
düşüncede insanı kontrol altına alması gerekmektedir.
Yani yeni iktidar biçiminin asıl sömürü alanı, insanın
duygu ve düşünceleri olmaktadır. İnsanın maneviyatını,
manevi emeğini de hedef alan, ona yönelen ve buna göre
iktidar politika ve uygulamalarını geliştiren bir yaklaşım
sergilenmektedir. Bu nedenle de hiçbir insan, toplum ve
kesimi dışlamamaktadır. Çünkü sistemin kendisini ayakta
tutabilmesi, geliştirebilmesi için bu sisteme herkes
gereklidir.
Bio-iktidarın kapsam olarak tüm kesimleri hedef
alması ve yaşamın her alanında sürekli bir üretim halinde
bulunması, kendisiyle birlikte bazı sorunları da
doğurmaktadır. Üretim, sürekli işletilip tüketilmediğinde
krizlere yol açmaktadır. Çünkü gerçekleştirilen üretimin
dengesinin sağlanması önemlidir. Arz ve talebin birbirini
karşılaması gerekmektedir. Arz ve talep dengesi
sağlanmadığı zaman bu, kriz durumlarını açığa
çıkarabilmektedir. Bu nedenle de öncelikli olarak insanda
üretim hedefiyle her alanda her yönlü üretim kadar, aynı
oranda bir tüketimi de sağlamak zorundadır. Bundan
dolayı da tüm toplum tüketime, hatta aşırı tüketime teşvik
edilmekte ve tam anlamıyla bir tüketim toplumu
yaratılmaktadır. Üretim dengesinin sağlanması bu şekilde
gerçekleştirilmektedir. Bireylerin tatminsizliği, gelecek
için bir tasarımlarının olmayışı, hayallerinin kopuk
olması, benlik parçalanması hali tüketim toplumunun
65
yaratılmasıyla da bağlantılı bir durumdur. Bu da daha çok
post-modernizm aracılığıyla geliştirilmektedir. Bu
haldeki birey ve toplum üretirken, aynı zamanda tüketen
bir konumdadır da. Zaten biyo-iktidarın kendisi postmodern felsefenin uygulanışıdır, yaşama geçirilmesidir.
Bir taraftan ileri teknolojiyle son derece hızlı bir üretim,
diğer taraftan ise çok hızlı bir tüketim kültürü
geliştirilmektedir. Böylelikle bir denge yaratılmaktadır.
Günümüz
biyo-iktidar
sistemi
karamsarlığı,
tatminsizliği barındırmaktadır. Günümüz toplumu da bir
bütünen bu eksende örgütlenmekte, bu felsefeyle bir
yaşam
anlayışını
benimseyen insan kişilikleri
yaratılmaktadır. Bu nedenle de her gün medyada da
izlediğimiz gibi, toplum korkunç bir tatminsizlik içinde,
adeta çıldıran ve cinnet geçiren bir toplum portresi açığa
çıkmaktadır. Bu toplumun, insanlığın tatminsizliğidir.
Tatminsizliğe düşen toplum, bunu karşılayabilmek için
bu kez çok farklı arayışlara kapılmaktadır.
Bu tabloya bakıldığında insanda adeta karamsarlık
yaratan bir görünüm açığa çıkabilir. Böylesi bir toplumun
varlığı karşısında ürküntü duyulabilir. Fakat Önder
Apo’nun da belirttiği gibi şunu da unutmamak gerekir ki;
asıl toplum, doğal özünü her zaman içinde saklı tutarak,
tüm saldırı ve yok etme girişimlerine karşı bu özü
kendisinde barındırmayı da başarabilmiştir. Özellikle
kadınlar olarak, kendi iç varlığımızda bir arayışa
yöneldiğimizde bu özü bulabilmek mümkündür. Bu,
toplumun, insanlığın esas özünü temsil eden tüm
kesimler açısından da geçerlidir. Fakat binyıllar boyu
egemenlikli iktidar toplumunun yarattığı ideolojiler,
felsefeler, yaşam anlayışları ve kültürleri ve bununla
bağlantılı olarak gelişen sürekli saldırı ve yıpratma
durumu, bu özün gerçek anlamıyla açığa çıkarılmasını ve
yeniden başkaldırısını ya engellemiş veya çok cüzi
66
oranda
tutmuştur.
Yani
toplumun
yeniden
yaratılmasında,
insanlığın
yeniden
şekil
kazanmasında gerekli olan muhteva toplumun kendi
iç bünyesinde saklıdır. Yine egemenliğin, devletçiiktidarcı sistemin el atıp kirletmediği hemen hemen
hiçbir şey kalmamış gibidir. Fakat bir husus vardır ki, her
ne kadar bununla da çok fazla oynanmak istenmiş,
üzerine iktidar zihniyetleri kurulmaya çalışılmış ve belki
de kısmi oranda bu iktidar zihniyetleri yer yer başarılı
olmuşsa da, esasında çok fazla tahribata uğramayan veya
değiştiremeyen öz, analık özüdür. Bir annenin çocuğuna
duyduğu sevgi ve bununla bağlantılı olarak taşıdığı
hümanizm ile duygusal zekası, buna en iyi ve en açık
örnektir. Sistemin tüm kendisine benzeştirme çabalarına
rağmen bu öz, çok ciddi anlamda bir tahribata
uğratılamamıştır. Çünkü özellikle annenin çocuğuna
verdiği emek, aslında topluma verilen emektir. Anne ve
çocuk arasındaki ilişki, kadının toplumsallaşmadaki
emeğidir. Toplum, ananın kendi özgücü ve
örgütlülüğüyle, büyük emek ve çabasıyla doğurduğu
çocuğudur. Ana ve çocuk arasındaki ilişkiyi sistem nasıl
ki tam anlamıyla denetimi altına alamamışsa, esas
toplumla kadın arasındaki ilişkiyi de, esas toplumun
özünü de tam anlamıyla denetim altına alamamıştır.
Aslında diyebiliriz ki, insanın tatminsiz, kopuk, parçalı
kalmadığı, bütünlüğünü koruduğu yer bu ilişkidir.
Bio-iktidarın esasında bilgi iktidarı üzerinden gelişen
bir iktidar biçimi olduğunu belirtmiştik. Bu nedenle de
bilgi sistemlerini de günlük olarak değiştirip
geliştirmektedir. Günlük olarak birçok yeni şey
üretilmektedir. Kendisini günlük olarak geliştirmesinin
altındaki temel ihtiyaç, insanlara belirli bir özgürlük alanı
açmasından ileri gelmektedir. Çünkü daha önce de yine
belirttiğimiz gibi böylelikle kontrol altına almaktadır.
67
Ama diğer taraftan da sürekli bu bilgi iktidarı üzerinden
kendisini geliştirmekte ve üretmektedir. Kendi kendisini
sürekli üreten bir konumda tutmaktadır. Bu biçimiyle
yeni iktidar tarzları da oldukça farklılık arz etmektedir.
Yeni iktidar biçiminde, dolaysız bir şekilde bir yerde
iktidar kurmak, orayı kendi iktidar alanına dönüştürmek
veya işgal edip direkt denetime almak değil, iktidarı tek
tek bireyler şahsında yaratarak geçerli bir denetim ağı
oluşturulmaktadır. Tek tek her bireye indirgeyerek, tek
tek her bireyin düşüncesinde, duygusunda, ruh halinde,
kısacası bütün benliğinde bunu yaratarak ele
geçirmektedir.
Bu, aslında bio-politik emek denilen olayın
kendisidir. Bu da emeğin üzerindeki yeni iktidar biçimi
olmaktadır. Bio-politik emekle söz konusu olan, bir tek
ekonomik yönden emeğin denetim altına alınması, gasp
edilmesi değildir. Siyasal, kültürel, toplumsal alanda yeni
bir emek anlayışı oluşturulmaktadır. Bu, tek tek her
bireyin maddi ve manevi emeği üzerinde kurulan, emeği
parçalayarak bölen yeni iktidar biçimidir. Yeni tarz emek
biçimiyle iktidar, çok daha fazla kurumlaşabildiği yeni
yaşam sahaları açmaktadır.
Bu anlamda laissez faire anlayışıyla (bırakınız
yapsınlar, bırakınız geçsinler) oluşan liberalizmi de ele
almak önemli olmaktadır. Çünkü bio-iktidarın yönetim
anlayışı da liberalizmdir. Yüz elli yıllık bir geçmişe sahip
liberal anlayış, diğer tüm iktidar biçimleri gibi bioiktidarda yeniden yapılanmalara kavuşturulmaktadır.
Yeni dönemin liberal tarzı, özellikle 1970’lerden bu yana
oturtulmuştur. Hem toplum hem de birey liberal bir
anlayış çerçevesinde yürütülmektedir. Bilginin artık
devletin tekelinden yavaş yavaş çıktığını söylemiştik.
Bilgi artık her kesime ulaşmakta ve her kesimi kendi
içine almaktadır. Yeni iktidar döneminin yönetim
68
anlayışında da yöneticilik yapabilmek, toplum üzerinde
denetim kurabilmek liberalizmin yeni tarz ve
yöntemleriyle gerçekleştirilmektedir. Ayrıca kapitalizmin
klasik çağında üretim yapabilmek veya bazı üretim
alanları açabilmek için çok yüksek maliyette girişimlerde
bulunmak gerekirken, bio-iktidarda artık bunun yerine
bireylerin
ve
toplumların
kendi
kendilerini
yönetebilmeleri esas alınmaktadır. Neden mi? Çünkü
insan bedeni, duyguları, düşünceleri, psikolojileri
üzerinde denetim kurulmuştur, o nedenle bu insanları
artık bir nebze özgür bırakmak zarar getirmeyecektir. Bu
tarzda tanınmış bir özgürlüğün, sisteme zararı söz konusu
olamaz, sistem karşıtlığını açığa çıkarmaz, tam aksine
sistemi güçlendirir. Çünkü bu sistem, zaten toplumu
kendi içerisinde parçalamak, bölmek istemektedir. Kendi
içinde parçalara ayrılan toplumun denetimi kurulduğu
için, kısmi bir özgürlüğün tanınması sorun
yaratmayacaktır. Böylelikle insana tanınan kısmi
özgürlüklerle disiplin ve denetim altına alma
gerçekleştirilmektedir. Liberal özgürlük anlayışı bu
temelde, bu biçimiyle gelişmektedir. Bugüne kadar
yapılan tüm sistem analizlerinin ortak görüşü, bireylerin
atomize edildiğine dairdi. Fakat bugün bu daha da
derinleşerek sürdürülmektedir aşılmaktadır. Artık klasik
ekonomik sistemdeki gibi, her birey toplumun
parçalanması için bir atom parçacığı tarzında
örgütlendirilmemektedir. Yavaş yavaş, azar azar açılan
özgürlük alanlarında yürütülmektedir. Birey, aynı
zamanda toplumu sistemin gereklerine ve ölçülerine,
denetim mekanizmalarına göre örgütleyen ve üreten bir
konumda yürümektedir. Özgürlük ilkeleri bu temelde
oluşturulmaktadır. Toplumun bu tarz örgütlenişinde, her
birey belirli oranda sorumluluk ve emek sahibi
kılınmaktadır. Özellikle bilgi alanı üzerinden gelişimi
69
esas aldığı için, bireyler bir işe girerken, korkulardan,
kaygılardan
sıyrılarak
bir
yürüyüş
gerçekleştirmektedirler. Çok rahat risk alabilen ve çok
rahat yeni bir işe atılabilen bireyler yaratılmaktadır.
Çünkü bireylere de belirli bir sorumluluk anlayışı
yüklenmektedir. Kendi varlıklarını hissetmelerini
sağlayacak belirli emek alanları açılmakta, oralarda
kendilerini ifade edebilecek yöntemler uygulanmaktadır.
Böylece de bilgi birikimleri ve yetenekler üzerinden bir
rekabet alanı açılmaktadır. Zincirleme bir tarzda rekabet
gelişince sistem güçlenmektedir. Esas toplumun
işbirlikçi, ortaklaşmacı ve dayanışmacı anlayışının tam
tersine, bir iktidar aracı olarak rekabet yoluyla toplum
karşı karşıya getirtilmektedir.
Bir diğeri de, insan bir taraftan özne konumuna
getirilirken, diğer taraftan da nesne olma konumunu
sürdürmektedir. Birey bir açıdan özne olma konumuna
ulaşabilme düzeyine getirtilmekte, ama diğer taraftan da
her yönüyle denetim altında tutulduğu için, nesne
konumu devam etmektedir. Böylece hem özne hem de
nesne konumunu beraber yaşamaktadır. Bu temelde çok
temel bir çelişkiyi de yaşamaktadır. Esasta insanlık için
özne konumundan en az bahsedilecek bir süreçtir bu. Bio
iktidar insanın metalaştırılması sistematiğini öyle
kurmuştur ki, tek başına nesne olma da değil, her
hücresinin nesneleştirilmesi, insanın kendi varlığının
bütünlüğü de ortadan kaldırılmak istenmektedir.
Bireylerde özne olduğu yanılgısı yaratılarak çelişkisiz
kılınmakta, böylece daha rahat ve kolay kontrol altına
alınabilmektedir. Bu durum aslında Önderliğimizin
primatlaşma olarak değerlendirdiği durumu da ortaya
koyan çok çarpıcı bir örnektir.
Bunların yanı sıra konuyu ulusalcılık, ulusal toplumlar
anlamında ele alırsak, artık yeni liberal sistemde, liberal
70
yönetim anlayışında ulusal yapılanmalar yavaş yavaş
önemini yitirmektedir. Kapitalizmin ilk dönemlerinde,
klasik çağında ulus-devletler esas örgütlenme modellerini
oluşturmaktaydı.
Ekonomi
kendisini
ulus-devlet
politikaları
temelinde
örgütlemekteydi.
Tüm
örgütlenmeler ulusal politikalara göre şekillendirilirdi.
Bu biçimiyle bir kolektivizm oluşturulmaktaydı. Bugün
bu, yavaş yavaş aşılmaktadır. Farklı topluluklar,
cemaatler, ekonomik topluluklar oluşmaktadır. Aslında
bugün dünyamızı yöneteler, yürütenler, tüm halkların,
toplulukların üzerinde hükümranlık kuranlar da bu
ekonomik sistemler, oluşumlardır. Bu nedenle de üretim,
bir tek ekonomik yapıdan geliştirilmemektedir. Üretim
çok kapsamlı bir tarzda, çok yönlü, tüm kollardan
geliştirilmektedir. Dünya sorunlarını, çevre sorunlarını
ele alan, toplumsal sorunlara el atan, bu tarzda politika
geliştiren, her alanda söz sahibi olan bir politika
güdülmektedir. Örneğin; günümüzde küresel ısınma
sorunu dünyanın gündemine oturmuş durumda. Bu
küresel ısınma ile insanlığın, dünyamızın karşı karşıya
kaldığı tehlikeler çok büyük. Riskleri çok fazla ve yaşamı
tehdit eder bir konuma gelmektedir. Mesela bu konuda
bu tür topluluklar bir araya gelip, bu konuları tartışmakta,
konferanslar, toplantılar, medyaya kapalı gizli oturumlar
düzenlemektedirler. Yaşanılan krizlere, çatışma ve kaos
ortamlarına
yönelik
sürekli
yeni
politikalar
üretmektedirler. Davos Zenginler Topluluğu, Bilderberg
Topluluğu, G8 ülkeleri vb. gibi oluşumlar bu tür
ekonomik toplulukların en önemlilerinden birkaçıdır.
Dünya ekonomisini ellerinde tuttukları için, politikaları
da asıl belirleyenler daha çok bu ekonomik topluluklar,
diğer anlamıyla sermaye kesimleri olmaktadır. Yalnız tek
bir konuda değil, hemen hemen tüm konularda politika
üreten, devletlerin siyasetlerinde etkili olan bir rol
71
oynamaktadırlar. Yalnızca bir ülkeye, bir bölgeye
yönelik değil, küresel çapta politikalar üretmektedirler,
küresel çapta etkili bir konumdadırlar. Çünkü sistem artık
sadece ekonomik yönüyle ele alınmamakta veya
egemenlik-iktidar artık kendisini ağırlıklı olarak
ekonomik alanda tek söz sahibi kılmamaktadır.
Toplumun temel sorunlarına inilmekte, sorunlara yönelik
tespit ve tahlillerde bulunulmakta ve ona göre bir yol
haritası çizilmektedir. Asıl sermaye kesimlerinin her
konu hakkında faaliyet ve çalışma içerisinde bulunmaları,
sistemin her alanda başlatmış olduğu küresel hamlenin
daha fazla ilerletilmesinin görüş ve arayışlarını da
yansıtmaktadır. Söz sahibi olmaları artık yalnızca
ekonomik alanla veya bir devlet ya da bir bölgeyle sınırlı
kalmamakta, her alana ve her konuya yönelik söz sahibi
olma konumu yaşanmaktadır.
Savaşlar da böylesi bir role sahiptir. Halen sıcaklığını
koruyan ve gündemde olan bir örnek olarak Irak’taki
savaş var önümüzde. Irak’ta yaşanılan savaşın yalnızca
Irak’la sınırlı kalmadığı, tüm Ortadoğu ve dünyayı
etkilediği bilinmektedir. Bu nedenle bölgenin veya
dünyanın herhangi bir yerindeki bir ülkenin veya bir
insanın bu savaştan etkilenmediğini iddia edilemez. Tam
aksine
savaş,
bugün
artık
tek
bir
yerde
yürütülmemektedir. Savaş genel bir durum, küresel bir
hal almaktadır. Küresel bir boyut kazanmaktadır ve bu
nedenle de bitmemektedir. Aslında bu savaşın tümü, yeni
sistemin yaratılmasıdır. Savaşla sistem yeniden
kurulmaktadır.
Bu
nedenle
de
savaşlar
sonlandırılmamakta,
belirli
bir
sonuca
ulaştırılmamaktadır. Çünkü savaşların bitmesi, bir sonuca
ulaştırılması sistemin tükenmesi anlamına gelecektir.
Savaşlarla sistem kendisini sürekli üreten bir konumda
tutmaktadır. Dahası savaşlar, sürekli olarak kendi
72
kendisini üreten bir konuma dönüştürülmektedir. Bu
nedenle de yalnızca bir savaşın yürütüldüğü sahadaki,
bölgedeki, alandaki insanlar değil, tüm dünya, tüm
toplumlar savaştan etkilenmekte, bunun üzerinden de
sistem kendisini yürütmektedir. Böylelikle de savaş,
toplumun yeniden yaratılmasının, yeni örgütlenmesinin
ana ilkesi olmaktadır. Fakat yeni savaş tarzında
farklılıklarda mevcut. Bio-iktidar çağının savaş
anlayışında bir tek öldürmek, yok etmek hakim değil. Bu
nedenle de savaşlar ölümü getirirken, aynı zamanda
kendisiyle birlikte yaşamı da getirmek zorunda. Bir
taraftan ölümler, öldürmeler yaşanırken, diğer taraftan da
yeni yaşam sahaları açılmaktadır. Bio-iktidarın biopolitik rejimi olarak nitelendirilen bu yeni politika
anlayışında, yalnızca öldürme, yok etme üzerinden bir
savaş politikası izlenmemekte, aynı zamanda yaşatan bir
formül de oluşturulmaktadır. Çünkü bir bütünen yok
eden, yaşama imkanı sağlamayan bir politika, iktidarın
genişlemesini, yeni alanlar açmasını daraltacaktır, kendi
ilkelerine ters düşecek, uyuşmayacaktır. Bio-iktidar
üretiminin genişlemesi, küresel sistemin gelişebilmesi
için yeni yaşam sahaları açılarak insanların bu sisteme
entegre, kanalize edilmeleri gerekmektedir. Bundan
kaynaklı bio-iktidarda savaşlar yalnızca yok etmez, aynı
zamanda var eder, yaşatır.
Ayrıca ulusal sistemler aşılmaya başlandığı için, artık
uluslar arası veya ulus üstü sistemler oluşmaya
başlamıştır. Bu sistemlerin oluşmasını savaş sahalarında
çok açık bir şekilde görmek mümkün. Herhangi bir yerde
iki güç arasında başlayan bir savaş durumu, aslında
yalnızca iki gücün karşılıklı savaşımı değildir. Savaşan
iki güçle sınırlı değildir. Sistemsel bir savaş olmasından
ötürü, sık sık başvurduğumuz bir örnek olarak ABD’nin
Irak müdahalesiyle gelişen çatışma durumu, bunu çok
73
açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Halen devam eden
bu savaş, yalnızca ABD ve Irak’taki belirli güçler
arasındaki bir savaş değildir. Savaş, iktidar ve
küreselleşme savaşıdır. Küresel emperyalizmin Irak ve
Ortadoğu üzerinden tüm dünyaya yayılmasıdır. Günümüz
küresel hamlesiyle sistem kendisini bu şekilde
yaymaktadır. Bu nedenle de hiçbir biçimde savaş
kazanılmaz, kazanılmadığı için bitirilmez. Eğer ki savaşı
iki güçten herhangi birinin kazanması durumu açığa
çıkarsa, o zaman bu sistemin aşılmaya başlanması söz
konusu olur ve böylelikle de kendisini yeniden
yapılandırması, kurumlaştırması gerekir. Dahası, yeni bir
sistemin kurulması gerekir. Savaşın bitmesi demek, yeni
bir sistemin ortaya çıkması demektir. Bu da yeni, çok
daha yeni ve farklı politikaların üretilmesini gerektirir.
Bu nedenle de savaş sonuçlanılmaz, bitirilmez. Tabii
savaş bu tarzda sistemin ana ilkelerinden biri olunca, bir
süreklilik halini alır. Savaşın bir yerde durması, başka bir
yerde ve başka biçimlerde açığa çıkmasını gerektirir.
Savaş politikaları, bu iktidar tarzıyla örtüşen bir şekilde
geliştirilmektedir. Bu politikalar yalnızca dış siyaseti
belirlememektedir, iç siyasete de yönelen bir muhteva
içermektedir. Devletler kendi iç ve dış politikalarını aynı
eksen üzerine oturmaktadırlar. İç ve dış politikalar
böylelikle gittikçe birbirinin aynı olmakta ve dışa
uygulanan
politikalar,
içe
de
uygulanmaya
başlanmaktadır. Mesela bugün ABD terörizm karşısında
savaş yürüttüğünü söylemektedir. Fakat savaşılan
düşman net, somut değildir. Düşman soyut bir kavrama
dönüştürülmüştür. Nasıl ki tanrı soyut bir kavramsa ve
bir görünürlüğü yoksa, insanlar belirli ideoloji ve
politikalarla buna inandırılmaktaysa, terörizm ve terör
kavramları da belirli politikalar izlenerek inandırılırlık
seviyesine getirilmiştir. Ve soyut kavramlar oldukları
74
için, çok geniş bir alanı da kapsamakta, açmaktadır.
Bunun üzerinden ittifaklar güçlenmektedir. Tüm dünya,
insanlık, bu soyut kavramlara karşı topyekun bir savaş,
alarm konumunda tek vücut olmaktadır.
Esasında savaşlar bir süreklilik kazandığı için, artık
bir tehlike olmaktan çıkmaktadır. Çünkü savaş, yaşamın
günlük bir akışı haline geldiği zaman tehlike konumunu
aşmaktadır. Bu da beklenildiğinin veya düşünüldüğünün
aksine sistemi geliştirmektedir. Sistemin sürekli
üretilmesini sağlamakta, iktidar mekanizmalarını
aktifleşmektedir. Bu nedenle de savaş, aktif bir konumda
sürdürülmektedir. Bir savaşın bittiği bir anda başka bir
yerde, başka bir savaş durumu yaratılarak, bir ağ
biçiminde devam ettirilmektedir.
Kaldı ki savaşlar artık yalnızca siyasal alanda
yürütülmemektedir. Tek yönlü geliştirilmemekte, tüm
alanlara sızmakta, her yerde savaş durumu
yaşanmaktadır. Askerlik, asker zihniyeti, iktidar zihniyeti
her alanda yaygınlaştırılmaktadır. Asker, bir tek savaş ve
ordu konularında değil, her konuda söz sahibi olmaktadır.
Toplumsal, ekolojik, kadın konularına, kısacası her alana
el atmaktadır. Örnek kabiliyetinde verecek olursak, bir
süre önce Türkiye’de bazı tartışmalar yürütülmekteydi.
Kızların okunmasına yönelik kampanyalar, çalışmalar
örgütlenmektedir. Kardelen Vakfı gibi kızların
okutulmasını teşvik eden bir örgütlenme geliştirilmiştir.
Bu, özellikle Kürdistan’ı hedef alan bir kampanya
tarzında örgütlendi. Kızların bir okur-yazarlık düzeyine
kavuşması, bilinç kazanması açısından belki önemli bir
açılımdı. Bazı yönleriyle olumlu bir gelişmedir de. Fakat
aslında bu, yeni iktidar biçiminden, tek tek bireye inerek
kendisini kurumlaştırma politikasından bağımsız
yürütülen bir politika değildir. Bununla bağlantılı olarak,
yine Kürdistan’da yürütülen savaştan, halkın özgürlük
75
mücadelemiz etrafında kenetlenmesinden, mücadelenin
topluma inmesiyle kadın ve gençliğin oynadığı rolden ve
buna karşılık geliştirilmek istenen pasifleştirme ve
yeniden asimile politikalarıyla sisteme entegre etme,
kendi bireylerini yaratma amacından kesinlikle bağımsız
değildir. Veya bir diğer örnek, Hakkari’de askerin sokağa
dökülüp çöp toplaması olayı vardı. Bunlar öyle salt basit
politikalar veya çalışmalar olarak ele alınmamalı. Bu,
yürütülen savaşın çok yönlülüğünün ifadesi olmaktadır.
İktidar tek bir yönüyle veya salt savaşlar düzeyinde ele
alınmamalıdır. İktidar her alanda açılım ve kurumlaşma
sağlamaktadır.
Buna yönelik bir diğer örnek de, yine son yıllarda
Türkiye’de geliştirilen yeni ekonomik sistemlerdir.
Özellikle
Kürdistan’daki
kadınları
hedefleyerek
geliştirilen
mikro-kredi
sistemi
gün
geçtikçe
yaygınlaştırılmakta, her alanda genişletilmektedir.
Kadınlar bu biçimiyle devletten aldıkları mikro-kredilerle
iş yerleri açmakta, iktidarın ekonomik sahasına
kaydırılmakta ve yeni sistemin birer üyeleri olarak işlev
görmektedirler. Bunu da savaş politikalarından bağımsız
ele
alamayız.
Kadın
özgürlük
mücadelemizin
yükselmesine karşın sistem de kadını belirli yöntemlerle
bu savaşın içine çekmekte, denetlenebilir bir konuma
getirmekte, hiç farkında olmadan çarkın içine çekilen
bireyi, çarkın bir dişlisi, yürütülen savaşın bir neferi
yapmaktadır.
Bu savaş ve iktidar çarkının döndüğü, neferlerinin
yaratıldığı başka bir alan da, kültür sahasıdır. Bioiktidarın belki de en öncelikli ve etkili olarak kendisini
geliştirdiği ve her anlamda yaygınlaştırdığı yer, kültürel
alandır. Emperyal-egemen kültür, kendisini her yerde
yaygınlaştırmaktadır. Örneğin; bugün ABD kültürü tüm
dünyayı etkisi altına almış durumdadır. Dünyanın en ücra
76
köşelerine kadar bu kültür sızmaktadır. Ortadoğu gibi
çok eski, çok güçlü, çok köklü bir kültüre sahip bir bölge
ve bölge ülkeleri dahi bu kültürü sahiplenir bir konuma
getirilmişlerdir. Tüm kültürlerin doğuşuna kaynaklık
etmiş toprakların kaynağı olan Ortadoğu halkları, bugün
bakıyoruz ki yavaş yavaş ABD kültürünün etkisi altına
girmekte, böylelikle kendi kültürlerinden uzaklaşmaya,
binlerce yıllık geçmişe sahip kültürel birikimlerini hor
görmeye başlamaktadırlar. İthal kültüre rağbetin çok
olması, böylelikle köksüzleşmeyi, yabancılaşmayı,
çürümüşlüğü de beraberinde getirmektedir. ‘En iyisinin,
en güzelinin, en moderninin, çağın temsilini yapan
popüler kültürün(!)’ sahiplenilmesi, çağdaşlaşma,
yüzyılın insanı, ülkesi olmaya başlama olarak
görülmektedir. Tarihi birikimler bir yana bırakılarak,
ithal dili en iyi şekilde konuşmak, her türlü ithal üründen
yararlanmak, ithal gelenekler oluşturmak, sinemada,
medyada, basında, kısacası yaşamın her sahasında ithal
bir yaşam yaratan kültürü sahiplenmek, en moda yaşam
biçimi olmaktadır. Kültürlü olmanın, kültürel birikime
sahip olmanın adı, şimdi artık başta ABD olmak üzere,
emperyal güçlerin kültürlerine göre yaşamak demektir.
Kendi kültürünü, dilini geliştirmeye çalışmak, onu
sahiplenmek ise demodelik. Tabii bu kültürün bu şekilde
yaygınlaştırılması ve her alana, her insana sızdırılması,
yaşanılır bir pozisyona sokulması daha çok bilgi-iletişim
ağlarıyla geliştirilmektedir. Teknolojik araçlarla bu
kültür, her alana, tek tek bireylere, tüm toplumsal
kesimlere aktarılmaktadır. Bu şekilde iktidarın tekrar
tekrar kurumlaşması sağlanmaktadır.
Elbette ki yaşanan tüm bu toplumsal krizler, sorunun
asıl kaynağından, ilk çıkış sürecinden gücünü alarak
gelişim
göstermektedir.
Bu
toplumsal
kriz,
yabancılaşmanın, ötekileştirilmenin, her türlü sömürünün
77
ilk başlangıcını teşkil eden toplumsal cinsiyetçilik
farklarının ortaya çıkışına dayanmaktadır. Eril zihniyetle
şekillenmiş bir toplumsal dokunun temelleri üzerinden
günümüze kadar yükselmektedir ve en son aşamada bioiktidar biçiminde kendisini yeniden biçimlendirmektedir.
Cinsiyetçi-eril tarzda bir dokuyla işlenmiş bu toplumsal
yapılanmanın üretim tarzı da, bio-üretim olarak kendisini
göstermektedir. Daha önce belirttiğimiz gibi, kadınların
doğum yapıp yapmaması, savaşlarla, açlıkla, ölümlerle
nüfusun dengelenmesi bio-politik üretim kapsamına
girmektedir. Bunların tümü de kadın bedeni üzerinden
geliştirilmektedir. Çünkü bir ülkenin nüfus oranını
yükselmesi veya inmesi, ancak kadının doğurganlık oranı
ile denetlenebilir. Devletlerin ekonomi-politikalarına
göre toplum şekillendirilir. Toplumsal cinsiyet farkları
pekiştirilerek, toplumsal doku farkları sıkılaştırılarak
üretim gerçekleştirilir. Bu nedenle iktidarcı-devletçi
sistemin istikrarı için cinsler arasında farkların
oluşturulması, sürekli canlı tutulması çok önemli. Kadın
ve erkek olarak toplumun ikiye bölünmesi, insan olma
kimliklerinin dışında farklı iki zıt kutba oturtulması,
egemenlikli-iktidarcı toplumun ilerlemesinin temel taşları
olmaktadır.
Savaşların da yine aslında bu toplumsal cinsiyet
farklarının ortaya çıkmasıyla baş gösterdiği bugün kabul
edilir bir gerçekliktir. Çünkü kaba deyimiyle söyleyecek
olursak, ilk savaş, eril zihniyetin doğmasıyla, analık kültü
etrafında toplanan kesimler ile buna karşı iktidarcıdevletçi sistemin dayatmalarında bulunan eril zihniyet
sahipleri arasında başlamıştır. Başlangıcından bu yana
tüm savaşlar, esasında toplumsal cinsiyet farkları
üzerinden gelişen toplumsal krizin çatışmaları olarak
vücut bulmuşlardır. Günümüz bio-politik üretim
aşamasında da savaşlar ve savaş güçleri, halkanın bir
78
devamı olarak aynı temeller üzerinden kendilerini
kurumlaştırmaktadırlar. Bu nedenle de aslında bu
toplumsal doku içinde bir savaş yürütülecekse eğer,
öncelikli olarak bu ilk halkanın zihniyetine,
yapılanmasına karşı verilmesi gerekmektedir. Kendi
değerlerini korumak ve sahiplenmek için, komünal
yaşam insanının içine girdiği ilk değerler bütünü
savaşımının esas alınarak, bir mücadele anlayışı
geliştirilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde yürütülecek
farklı tarzdaki herhangi bir savaş, kendi karşıtına
dönüşmeyi, sistemi daha da güçlendirecek ve ilerletecek,
ömrünü uzatacak bir savaşımın ötesine gitmeyecektir.
Bugün bio-iktidara yönelik birçok çözümleme
yapılmaktadır; ama aslında bio-iktidara karşı en temel
mücadelenin bu eksende verilmesi gerekmektedir.
Toplumsal cinsiyetçilik farklılaşmaların ortaya çıkardığı
emek, duygu, fikir ve her türlü iktidar disiplinlerine karşı
mücadelenin
yürütülmesi
önem
kazanmaktadır.
Günümüz bio-iktidar aşamasına kadar, mevcut eril
sistemi ayakta tutan ve yürütülen tüm mücadelelerin
gerçek anlamda bir başarı kazanamaması, bu iktidar
disiplinlerini göz ardı etmelerinden, asıl mücadelenin
zihniyet sahiplerinin oluşturduğu bu disiplin sistemlerine
karşı yürütülmemesinden kaynaklanmaktadır. Farklı
ideoloji, felsefe ve bakış açılarıyla da birçok mücadele
tarzı yürütülse de, aynı iktidar disiplinlerini
uygulamaktan, bu disiplinleri oluşturan zihniyetten
kurtulamadıklarından başarıya ulaşamamışlardır.
SONUÇ YERİNE;
Tüm bu çözümlemelerden yola çıkarak Önder Apo;
“en temelde yeni bir emek-değer teorisine ihtiyaç var,
yeni bir emek-değer kuramının geliştirilmesi lazım”
79
demektedir. Yeni bir emek-değer kuramının temeline,
analık emeğini oturtmaktadır. Bu nedenle analık emeği
kavramını kullanırken, basit, dar sınırlar içerisinde ele
almamak gerekmektedir. Emek-değer teorisinin
yeniden analık emeği ekseninde yorumlanması, genel
anlamda eril-iktidarcı zihniyetin kadın emeği
üzerinden toplumda yarattığı toplumsal cinsiyet
farklarının ortadan kaldırılması, yeniden eşit, adil,
özgür bir yaşamın yapılandırılması ve bunun
mücadelesinin verilmesi anlamına gelmektedir. Bu,
kök emek üzerinden geliştirilen tüm ötekileştiren
farklılaştırmaların,
yabancılaştırmaların,
özünden
kopuşun ortadan kaldırılması anlamındadır. Önder Apo
bu nedenle en temelde alternatif olarak üçlü demokratik
sistem tarzında bir örgütlenmeyi önermektedir.
Özgürlükçü ve eşitlikçi yaşamı ortadan kaldıran ve
iktidarcı zihniyeti her alanda yaygınlaştıran, devlet,
siyaset ve hiyerarşik-toplumsal cinsiyetçi örgütleniş ve
kurumlaşmalara alternatif olarak, bunların yeniden
örgütlenmesi ve içerik kazandırılması gerektiğini
belirtmektedir. İktidarın en kurumlaşmış hali olarak
devletin, toplumun hizmetine ve yararına işlev göreceği
iş ve rol koordinasyonuna, yani bir nevi
organizatörlüğüne dönüştürülmesinin gerekliliğini ortaya
koymaktadır. Yine siyasetin de topluma karşı değil,
toplumun çıkar ve haklarını gözetecek bir perspektif
ağına dönüştürülmesinin gerektiğini belirtmektedir.
Topluma yönelik ise demokratik toplum modelini ortaya
koymaktadır ve demokratik toplumu da üç ayak
üzerinden tanımlamaktadır. Birincisini ekolojik yaklaşım,
ikincisini kadın özgürlüğü, üçüncüsünü de topluluk
ekonomisi olarak belirlemektedir. İnsanın doğayla,
insanın insanlar, cinslerin birbirleriyle olan ilişkilerinin
yeniden yorumlanmasını ele alırken, alternatiflerinden
80
birisini de ekonomik boyuttaki çözümlemeler temelinde
ele almaktadır. Bu anlamıyla analık emeği, yalnızca
toplum ve tarihin yeniden yorumlanması değil, aynı
zamanda yeni bir ekonomik çözümleme alternatifidir de.
Yeni yorumlama biçimi ve bunun örgütlenmesinin
oluşturulması ekseninde, ekonomik bir sistemin yeniden
kurulması anlamına gelmektedir aynı zamanda.
Ekonomik sistemin yeniden oluşturulmasının en temel
örgütlenme biçimleri de, komünler ve ekonomi
toplulukları olmaktadır. Önder Apo bu örgütlenme
biçiminin, ‘egemenlikli sistemin ve liberalizmin panzehiri
olacağı’ şeklinde bir belirlemede bulunmaktadır. Gücünü
bireycilikten alan küresel finansa alternatif olarak, bu tarz
komün ve toplulukların da yeni ekonomik sistemin güç
kaynağı olacağını dile getirmektedir. Oluşturulan böylesi
bir tarzdaki güç ve birlikle sistem ve liberal ekonomi
karşısında durulabilineceğini, hem de komünler
aracılığıyla
yeni
bir sistemin
kurulabileceğini
belirtmektedir.
Elbette ki en fazla tartışma konusu olan ve ‘nasıl’ına
yönelik birçok sorunun geliştiği konuların başında,
topluluk ekonomilerinin örgütleniş ve dağıtım biçimleri
gelmektedir. Şunu belirtmek gerekir ki; topluluk
ekonomisi hiç denenmemiş ekonomik bir örgütlenme
tarzı değildir. Öncelikle bir tarihsel kökeni,
gerçekleştirilebilmiş bir geçmişi bulunmaktadır. Kadın
eksenli yaşam anlayışının hakim olduğu doğal toplum
yaşam örgütlülüğünün ekonomik yapılanması bu
tarzdadır. Bu örgütlenme tarzında üretim ve üretim
araçları herhangi bir iktidar erkine bağlı olmadığı gibi,
ekonominin dağıtımı da tek elde merkezileşmez.
Ekonomi en üstten, devlet kademesinden belirlenmez,
onun üretim biçimi, dağıtımı, örgütlülüğü tabandan
geliştirilir. Örneğin beş ayrı lokantanın veya atölyenin
81
olduğunu varsayalım, bunların her birisi belirli bir üretim
içerisindedirler ve birbirleriyle rekabet içerisinde
işletilmektedirler. Ama birisinin elde ettiği gelir bir
diğerinden veya hepsinden daha fazladır. Ya da hepsi
birbirleriyle rekabet içerisinde işyerlerini işletme amacı
güttükleri için, ne istedikleri gibi bir kazanç elde
edebilmektedirler, ne de ortaya çıkan kazançlarda bir
eşitlik ortaya çıkmaktadır. Bunların bir araya
getirilmesiyle
oluşturulacak
ve
aynı
zamanda
denetlenebilecek bir üretim tarzıyla, böylelikle herkese
ihtiyacı oranında yetecek ve dengeli, adil bir dağıtımı
sağlayacak bir ekonomik sistem oluşturulabilir. Bu
aradaki rekabeti ortadan kaldıracağı gibi, yeniden
paylaşım ve dayanışma kültürünü de geliştirecektir.
Kendi kendine yeterli olabilecek bir ekonomik
örgütlülük de yine önem kazanan bir diğer yön
olmaktadır. Özellikle ekonomik yeterliliğin sürekli olarak
devlet ve iktidar güçlerinden beklenmesini kıracak olan
ve yeni toplumsal yapılanmanın önemli temellerinden
birini oluşturacak olan böylesi bir örgütlülük, doğal
yaşam anlayışını da daha fazla geliştirecektir. Örneğin bu
konuda toplumun ihtiyaçlarına cevap olabilecek tarımsal
bir ekonominin geliştirilebilmesi oldukça mümkün.
Birkaç tarlanın komünal tarzda işletilerek elde edilecek
ürünle hem yeterli düzeyde bir ekonomi sağlanabilir,
hem de mülkleştirme anlayışı ortadan kaldırılabilir. Aynı
zamanda doğadan ihtiyacı oranında ve kendi kendine
yetebilecek düzeyde bir üretim sağlanması amacıyla da
yararlanması, sürekli olarak devlet odaklı ekonomik
bağımlılığı kıracağı gibi, ekolojik bir yaklaşımın yeniden
kazanılmasını da sağlayacaktır. Nihayetinde doğa, insana
biraz emek ve çabayla ve hiçbir maliyeti olmadan elde
edilebilecek birçok ürün sunmaktadır. Önemli olan
bunlardan nasıl ve doğaya zarar vermeden ne kadar
82
yararlanabileceğini
bilmektir.
Kendi
doğal
ortamlarımızdan bu konuyu örneklendirebiliriz. Özellikle
yılın belirli aylarında, belirli mevsimlerde doğadan
beslenmekte
ve
birçok
ihtiyacımızı
doğadan
karşılamaktayız. Bunun ekonomik bir sisteme
kavuşturularak, komün tarzında bir köy yaşamına
uyarlanmasını düşünelim. Önemli oranda bir ekonomik
gelişim sağlayacaktır. Belirtilen tüm bu tarzdaki komün
ve ekonomik toplulukların geliştirilmesi ve bunların
mahalle, köy vb. meclisleri tarafından denetlenerek
tabandan bir örgütlülüğe kavuşturulması, yaşanılan
toplumsal kaosta ekonomik boyutta halkın kendi kendini
denetleyebileceği ve örgütleyebileceği bir mekanizmayı
da ortaya çıkaracaktır. Aynı zamanda toplumun yeniden
yapılandırılması ve sosyalist üretim ve ekonominin
yaratılmasında önemli bir açılım sağlanmasını
getirecektir.
Toplumsal yaşam içerisinde ekonomik olarak sürekli
bağımlı bir konumda yaşayan özellikle ev kadınları,
aralarında oluşturacakları böylesi komünlerle, kendi
kendilerine
yeterli
bir
ekonomik
örgütlülük
geliştirebilirler. Bir ilimizde ev kadınlarının bir araya
gelerek, yaptıkları yöresel yemekleri lokanta biçiminde
örgütledikleri işyerlerinde hizmete sunmaları buna iyi bir
örnektir. Yine el becerileri vb. konularda benzer
örgütlülüklere kavuşmaları, hem kadın örgütlülüklerinin
gelişmesine katkı sunacak, hem de kadının ekonomik
çıkmazını giderebilecek bir alan açacaktır.
Esas olarak, komün ve topluluk ekonomisi
yaklaşımıyla meta ekonomisi ve maaşa, ücrete dayalı
ekonomik sistem aşılabilir. Ücretli çalışma ve maaş
sistemi bir sınıflı toplum yaratımı olduğu gibi, sınıfsal
uçurumları ve sınıf anlayışını en fazla derinleştiren
konulardan birisidir de. Her halükarda devletçi-iktidarcı
83
yaklaşımları açığa çıkarır. Bu nedenle, demokratik
komünalizm yaklaşımıyla ele alındığında topluluk
ekonomilerinin, devletçi-sınıflı yapılanmalarını aşma ve
onları dönüştürme temelinde bir örgütlülük olduğu
anlaşılmaktadır.
Bu nedenle konfederalizm kavramını kullanmaktan
tutalım, bunun ideolojik argümanlarını daha güçlü ortaya
koymaya kadar, ekonomik olarak da maddi emek-değer
teorisine yönelik bir bakış açısının ve çözüm
alternatiflerinin oluşturulması gerekmektedir. Maddi ve
manevi emek-değer teorisinin sentezi oluşturulmalıdır.
Önder Apo, kooperatifler ve daha ekolojik enerji
kaynaklarının oluşturulmasından söz etmektedir. Bu tür
enerji kaynaklarında su, hava ve rüzgar enerjilerinden
yararlanılabilir,
yine
ekonomik
kooperatifler
oluşturabilir. Böylelikle de küçük üretim ilişkilerinden
başlayarak yerelden bir örgütlenmeye gidilebilir. Örneğin
devasal şirketler var. Bu devasal şirketlerin birçoğu
günümüzde Irak’ta örgütlenmektedirler. Bu şirketlerin
yöneticileri, şirket sahipleri, Irak’taki petrolü gelip
işletip, götürmektedirler. Bu şirketler, daha çok İngiltere,
ABD şirketleri tarafından kurulmaktadır ve böylelikle
bütün bir Ortadoğu petrolü neredeyse ele geçirilmektedir.
Tabii bunun karşısında yerel tarzda bir örgütlenme ve
küçük ölçekli ve ekolojik ekonomi politikalarını
geliştirmek önem taşımaktadır.
Tabii ki ekonomik sistemin yeniden yapılandırılması,
toplumsallığın yeniden inşasının ve emek olayının
yeniden yorumlanıp örgütlendirilmesinin yalnızca bir
boyutunu oluşturmaktadır. Ekonomik kriz ve onun
alternatiflerini oluşturma arayışlarının yanında, her
alanda yaşanılan sistemsel krizlere dönük birçok
çözümleme, toplumu yeniden yapılandırmaya yönelik
arayışlar ve çözüm paketleri de gelişmektedir. Günümüz
84
filozofları, düşünürler, bu konularda birçok farklı çözüm
önerisi ve proje sunmaktadırlar. Yine belirttiğimiz gibi
Önder APO’nun da bu konuların tümüne yönelik
perspektifleri ve önerileri bulunmaktadır. Birçok düşünür
arasında farklı konularda çelişki ve uyuşmazlık bulunsa
da, yine hepsinin ortaklaştığı, aynı görüşler etrafında
buluştuğu husus, sistemin artık yavaş yavaş bir
çözülmeyle karşı karşıya kaldığı konusudur. Bu kadar
çok saldırganlaşması, bu denli çok farklı yöntem ve
uygulamaları geliştirmesi de girdiği çıkmazdan
kaynaklıdır. Toplumu çürümeye sürükleyerek kendine
nefes boruları açmaya çalışmakta ve yol almaktadır.
Fakat iktidarcı-devletçi sistemin tüm bu çabalarına
rağmen, esas toplum olarak nitelendirdiğimiz ve komünal
yaşam değerlerini hala özünde saklı tutan toplumsal yapı,
bu saklı özün gücüyle yeniden bir örgütlenmeyi,
yapılanmayı başarabilecek güce ve koşullara da sahiptir.
Sistemin kendisine daha rahat yol açabilmek için insana,
topluma sunduğu verili özgürlük imkanlarından da
yararlanarak, bilgi çağının getirilerini yeni toplumsal
yapılanmanın
hizmetine
sunarak
bunu
gerçekleştirebilmek mümkündür.
Bu anlamda yeni yorumuyla emek-değer teorisi,
yalnızca ekonomik bir kuram değildir. Toplumsal
cinsiyetçilik, demokrasi, insan hak ve özgürlükleri ve
daha birçok hususla bağlantılı bir konudur. Esas olarak
Önder APO, emek-değer teorisinin yeni yorumuna, her
üç savunmasında ulaşmıştır. Savunmalarda ortaya
koyduğu tüm görüşleri, yeni bir emek-değer teorisinin
bütününü oluşturmaktadır. Doğal toplumun kadın
emeğiyle yoğrulan komünal değerlerinin yeniden
tartışmaya sokulması ve eril iktidar sisteme karşı bir antitez olarak geliştirilmesi, bununla bağlantılı olarak
sistemin barındırdığı tüm kurum ve kuruluşların yeniden
85
yapılandırılması perspektifi, bu kuramın oluşturulmasının
ve bir senteze ulaşılmasının esasını içermektedir. Doğal
toplumun maddi değerler kadar manevi değerlere,
maddi emek kadar manevi emeğe de anlam biçen
zihniyet yapılanmasının yeni kuramın temeline
oturtulması, maddi ve manevi tüm değer ve
oluşumların sentezinden yeni bir değerler sisteminin
açığa
çıkarılması,
bu
kuramın
temelini
oluşturmaktadır.
Sosyalizm hedefiyle yola çıkan bir hareket olarak
bizlerin de hatalı ve yanılgılı yaklaşımlara düştüğümüz
bilinmektedir. Komünal değerleri canlı ele alma, onları
doğru yorumlama, öncülüğünü kadının yaptığı bu
değerlerin günümüze kadar gelişini ve bunların yeniden
gün yüzüne çıkartılması ile yaşamsallaştırma gereğini
bizlerde yeni paradigmasal yaklaşımın ardından
geliştirmeye başlamaktayız. Daha çok, tanrıça-melekAfrodit kültürü diye nitelendirdiğimiz kadın eksenli yeni
bir toplumun yaratılmasıyla bu değerlerin yeniden
güncelleştirilmesini hedeflemekteyiz. Bu değerlerin
yeniden yorumlanması ve bu üçlü kültürün yeniden
oluşumu sağlanmadan, yeni bir emek-değer kuramı da
çok fazla yerli yerine oturmayacaktır. Bu sağlanmadan,
yeni bir toplumsal yapılanmanın oluşumu ve demokratik
bir sosyalizm anlayışının geliştirilmesi pek mümkün
değildir. Bu nedenle, bunları doğru okumak ve gerçek
anlamlarına kavuşturmak çok büyük önem taşımaktadır.
Özellikle Önder APO, geliştirmiş olduğu savunmalar
ekseninde böylesi bir sistemsel yapılanmaya gitmeyi ön
görürken, savunmaları da esasta yeni emek-değer
teorisini ifade etmekte, emeğin ve değerin yeniden
yorumlanışını içermektedir.
Diğer taraftan ise, özellikle post-modernizmden sonra
toplumlar tarihi bilincinde bir kopukluğun yaşandığı da
86
bir gerçektir. Bunun etkilenmeleri bizlerde de kendisini
göstermektedir.
Özellikle
eski
paradigmasal
yaklaşımımızdaki savaş-iktidar ve devlet eksenli zihniyet
yapılanmamız,
düşünce
sistemimizde
dogmatik
yaklaşımın çok yoğun bir şekilde hakim olmasına neden
olabilmekteydi. Olay ve olguları ele alışta, yorumlamada
ve çözümleme düzeyinde adeta her şey donmuş, her şey
birbirinden kopuk ele alınmaktaydı. Elbette ki bu
düşünme tarzında binlerce yıllık zihniyet kalıplarının
yapılanması etkili olduğu kadar, egemenliğin en son
safhaları olan post-modernist düşünce sisteminin etkileri
de çok büyüktür. Bu nedenle, toplumsal çözümlemeleri
ele alırken, cinsiyetçi anlayışın çözümlenmesi, bunun
üzerinden sistemin yeniden ele alınması ve paradigmasal
yaklaşımın özüne uygun bir değerler sistemi anlayışını
hakim
kılmak
önem
taşımaktadır.
Marksist
çözümlemenin manevi değerleri ele alışındaki yetersiz
yaklaşımlarını aşmak, bu anlamda doğru bir sosyalizm
anlayışına kavuşmayı da getirecektir.
Toplumu yaratan maddi ve manevi emeği birlikte
ele alıp, onları doğru yorumlamakla, tarihsel
gerçekliklere teslimini yapmak gerekmektedir. Bu,
aynı zamanda Marksist analizin tamamlanmasının ve
ayakları üzerine oturtulmasının bir gereği, bir görev
olarak da önümüzde durmaktadır. Yine Marksizm’in
hatalı yaklaşımlardan birisi olan psikolojiyi, arkeolojiyi,
etimolojiyi vb. daha birçok bilim dalını sosyolojiden
koparan yaklaşımlarını da aşmak, bu anlamda önem
taşımaktadır. Çünkü bu tarz çözümleme düzeyi, ciddi bir
değişim-dönüşümü yaratamamıştır. İnsanlık için ciddi bir
değişimi ortaya çıkaramamıştır. Bu tarz yetersiz
çözümleme düzeyi, diğer sosyalist düşüncedeki hareket
ve oluşumları da etkilemektedir. Dahası sistemin doğru
çözümlenmesini, aralarında bağların kurulmasını ve ona
87
göre bir mücadele stratejisinin oluşturulmasını da
engellemektedir. Neredeyse olup biten tüm gelişmeler
doğal işleyiş kanunlarıymış gibi bir yaklaşım sergilemek,
aynı zamanda önceden belirlenmeyi reddetmeyi ve ona
karşı mücadeleyi yükseltmeyi de yetersiz kılmaktadır. Bu
nedenle tüm uygarlıksal yapılanmaları birbiriyle
bağlantılı ele almak ve halkaları yerli yerine oturtarak
mücadele yürütebilmek gerekmektedir. En son
halkadaki bio-iktidarı çözümlemek, bu anlamda
önem taşımaktadır. Çünkü iktidarcı sistem, kendisini
sürekli yenileyen ve her şeyi önceden belirleyen yeni
örgütlenme modellerine kavuşturmaktadır. Örneğin;
post-modernizmde de savaş hala siyasetin en
yoğunlaşmış halini oluşturmaktadır.
Bio-iktidar süreciyle birlikte bu kavramlaştırmalar,
tanımlamalarda daha fazla netlik kazanmaktadır. Dahası
günümüz bilim adamları, filozofları ve sosyal bilimcileri
bu tanımı daha da derinleştirmekte ve giderek daha net ve
somut olay ve olgular nezdinde ortaya koymaktadırlar.
Bio-iktidar çözümlemesinde de bu çok net bir biçimde
ortaya koyulmaktadır. Savaşın kendisi bir yaşam biçimi
olmaktadır. Savaş, politika ve iktidar konularında
çözümlemelerde bulunan Önder Apo da şöyle
belirlemelerde bulunmaktadır: “Politika silahların
sustuğu ortamda ordu bağlantılı çalışmanın uzantısı
olarak karşımıza çıkar. Yani Clausewitz’in formülünün
tersi geçerlidir… Savaşı belirleyen politika değil,
politikayı belirleyen savaştır. Savaş düşük yoğunluklu
olduğunda ya da tümüyle durduğunda, onun devamı
olarak politik faaliyet hız kazanır. Demek ki politika,
savaşın silahlı olmayan bölümüdür. Eğitim, örgütlenme
ve eylemliliğin silaha başvurmadan, ama arkasındaki
zihniyete dayalı olarak yürütülen kısmı oluyor.”
Önderliğimiz bu tanımla hem savaşın tanımını
88
derinleştirdi hem de ekonomi üzerindeki giderek
derinleştirerek çözümlemiştir.
Günümüz post-modern çağın yeni toplum yaratma
ideali, eskiden olduğu gibi bir yerin işgaliyle, bir süre o
alanda savaşarak, o ülkenin maddi değerlerini gasp edip
savaşlar yürütülerek geliştirilmemektedir. Bu süreç
aşılmıştır. Savaş artık yaşamsallaşmıştır, yaşam biçimi
haline gelmiştir. Demek ki, şiddet de yaşamsallaşmıştır,
artık doğal bir hal almıştır. Bu da çok büyük bir
tatminsizliği doğurmaktadır. Savaşın eskiden bir kültür
tarzındaki etkisi, günümüzde öncelikli bir plan
olmaktadır. Bu plan çerçevesinde de her şeyi kapsayıcı
bir hal almaktadır. Kültürel, sosyolojik, ekonomik,
psikolojik alanda tüm dünya tek bir renge büründürülmek
istenmektedir. İktidar anlayışı, mantığı en küçük birime,
aileye ve ailenin her bir ferdine kadar inmektedir.
Sistemin, post-modern çağıyla birlikte gerçekleştirdiği
paradigmasal değişimden sonra, tüm bunlar artık
öncelikli bir plan biçiminde gerçekleşmiştir. Esas olarak
sistemde ciddi değişimler gerçekleşmiştir. Ve yine esas
olarak, bu paradigmasal değişimleri, yine canlılığını
koruyan
komünal
değerler
üzerinden
gerçekleştirmektedir. Yararlandığı araçlar, kullandığı
argümanlar, temel başvuru kaynağı yine bu değerler
olmaktadır. Tahlillerde yanlışlıklar, yetersizlikler
olmakla birlikte, halen canlılığını koruyan, komünal
değerlere dayalı ortaya çıkan bir ideoloji, sosyalizm
ideolojisi bulunmaktadır. Sistem, bu ideolojinin
konuşmalarını,
planlamalarını,
analizlerini,
perspektiflerini almakta ve kendi sistemini yeniden
yapılandırmakta, krizlerini aşıp yeni atılımlar yapmada
kullanmaktadır. Örneğin, Sovyetlerde, Küba’da, Çin’de
gerçekleşen devrimlerle, ortaya çıkan sosyalist sistemle
manevi değerlerin yeniden yaşamsallaşma, maneviyatın
89
yeniden öncelik kazanması imkanı da ortaya çıkmıştır.
Gerçekleşen bu devrimlerle, yeniden komünal değerler
sistemini gerçekleştirme fırsatı doğmuştur. Fakat
devletçi-iktidarcı zihniyetle örülen sosyalist anlayış, bu
değerlerin
yeniden
yaşamsallaştırılmasını
da
engellemiştir. Dahası, kapitalist sistem, bu devrimlerle
kısmi de olsa açığa çıkan yaratımları tıpkı Fransız
Devrimi’nde olduğu gibi kendi çıkarlarına uyarlamakta
ve uygulamaktadır.
Tüm bunları ele almak şu tehlikeyi görmek açısından
önem taşımaktadır. Günümüz bio-iktidar sistemi de tüm
tarihsel, toplumsal değerleri kendisinde toplayıp, günlük,
anlık olarak iktidarı geliştirmektedir. Ve bu toplumsal
değerleri toplarken, verili özgürlük alanları da açarak
bunları yeni keşfedilmiş alanlar gibi sunmaktadır.
Böylece de insanlığın ufkunda, benliğinde ne gelecek ne
de geçmiş yer almaktadır. Geçmiş ve gelecek yok
edilmektedir. İnsan günlük olarak, ancak yaşadığı kadar
vardır. Farklı ideolojilerle de bu zihniyet ve anlayış daha
da
körüklenmekte
ve
belirli
formasyonlara
kavuşturularak yaşamsallaştırılmaktadır. Örneğin Önder
Apo milliyetçilik, dincilik, cinsiyetçilik ve bilim
konularının önemine ve bunların iyi irdelenmesi gereğine
vurgu yapmaktadır. Bu ideolojilerin, sistemin yeni
zihniyet yapılanmasıyla yeniden yoğrulması oldukça
hakim bir durum olmaktadır. Günlük olarak bu
ideolojilerin yarattığı sorunlarla, ortaya çıkardığı olay ve
olgularla karşı karşıya kalmaktayız. Her gün bu
konularda değişik haberlerle, konularla yüz yüze
gelmekteyiz. Bu nedenle de, bunların, yeni dönemin
iktidar anlayışıyla bağlantısı doğru çözümlenmek
durumunda. Mesela bio-iktidar mantığının hakimiyetini
en fazla hissettirdiği alanlarından birisi milliyetçilik
olmaktadır. Milliyetçi zihniyet, bio-iktidar mantığıyla
90
çok bağlantılı bir konudur. Geliştirdiği yurtseverlik vb.
argümanlarla toplumu tam bir kaos ve çatışma ortamına
çekerek şiddeti günlük yaşamın olağan bir hali durumuna
getirmektedir. Aynı zamanda yurtseverlik söylemelerini
kullanarak, özünde bu kavramla çatıştırmaktadır.
Böylelikle, yaşanılan şiddet ve çatışma ortamında kendi
yaratımı ve toplumun yabancısı olduğu kültürü empoze
edip, kendisini ayakta tutmaktadır. Bir alanda milliyetçi
dalgalarla bir savaşın çıkması demek, bu kültürün,
sistemin kendisini ayakta tutması demek anlamına
gelmektedir. Bundan dolayı sistem, sürekli olarak
milliyetçiliği canlı ve aktif tutmaktadır. İnsanların,
toplamların yurtseverlik gibi manevi değerlerine hitap
ederek, milliyetçilik gibi gerici bir ideolojiyi, fikri
yükseltmektedir.
Yine insanların binlerce yıllık inançlarının, manevi
değerlerinin eril ideolojilerin ortaya çıkışıyla birlikte
gerici bir inanç ve örgütlenme sistemine dönüştürüldüğü
din konusu da benzer bir biçimde işletilmektedir.
Günümüzde toplumların, halkların, insanların en fazla
karşı karşıya getirildiği ve çatıştırıldığı konulardan biri
din ve mezhepler olmaktadır. İnsanların maneviyat
yüklediği her türlü düşüncesi, inancı, din ideolojisi
kılıflarına büründürülmekte ve toplum bunun üzerinden
bir çatışma ortamına sürüklenmektedir. Komünal yaşam
değerlerleriyle eril sistem değerlerinin, manevi değerlerle
maddi değerlerinin bir çatışmasını ifade eden çatışmaları,
toplumları uyuşturmanın bir aracına dönüştürerek ve
bunu medeniyetler çatışması adı altında argümanlarla
ifade ederek yine kanlı ortamların, şiddet ve gerici
zihniyetlerin daha da derinleştirilmesine neden
olmaktadırlar. Ortadoğu toplumundaki mezhepsel
çatışmalar buna en iyi örneği teşkil etmektedir. Binlerce
yıl bu topraklarda bir arada yaşayan, Sünni, Alevi, Şii
91
kesimler, gerici inançların ve din ideolojilerinin
körüklenmesiyle karşı karşıya getirilmekte ve sürekli
çatışma halinde bırakılmaktadır. İslamiyet’teki bu
mezheplerin hiçbirisi yeni çıkmış mezhepler ve inanç
sistemleri değildir. Ne İslamiyet’in ilk evrelerinde, ne
ortaçağ dönemlerinde, ne de feodal çağın hiçbir
döneminde mezhepler üzerinden bu denli çatışma ve
şiddet ortamı gelişmemiştir. Vahşet bu denli
büyümemiştir,
insanlar
bu
şekilde
kıyımdan
geçirilmemiştir. Fakat günümüz eril sistemin geldiği
aşamada, tüm bu inanç sistemleri birbirlerine karşı
kışkırtılmakta ve sürekli çatışır bir konuma
getirilmektedir.
Çünkü
bu
şekilde
iktidar
pekiştirilmektedir, çünkü bu şekilde yeni hamleler
geliştirilerek plan ve projeler hayata geçirilmektedir.
Özellikle toplumda belirli bozulmalara, yozlaşmalara
maruz kalan kültürleri bu şekilde kullanarak, yaşanılan
sorunlardan sonuçlara ulaşarak savaşlar yaratılmaktadır.
Toplumların binlerce yıllık değerlerini ifade eden tüm
yapılanmalar, özellikle kültürel bozulmalar, savaşların
geliştirilmesinin
en
temel
aracı
haline
dönüştürülmektedir. Böylelikle din ve inanç ideolojileri
üzerinden geliştirilen savaşlarla insanlar ölmekte, dünya
nüfusu azaltılmaktadır. Nüfusun bu şekilde azalması,
sistemin kendisini daha rahat kurabilmesini, ekonomisini
buna göre daha güçlü kılmasını getirmektedir. Bugün
Ortadoğu, özellikle de Irak örneğinde görüldüğü üzere,
bu savaşlarda ölenlerin çok büyük bir oranının
erkeklerden oluşması, toplumu bir kadınlar ve çocuklar
toplumuna dönüştürmektedir. Toplumun, daha güçsüz ve
zayıf olarak nitelendirilen kadın ve çocuklardan
oluşması, sistemin kendisini daha iyi kurumlaştırmasının
ve güçlendirmesinin bir avantajı olarak görülmekte ve
dahası bir avantaj konumuna da gelmektedir. Bilinci,
92
benliği,
bir
bütünen
varlığı
parçalanmış,
kimliksizleştirilmiş ve toplumun dışına itilmiş kadınla;
yönlendirilmeye açık bir varlık, aynı zamanda bir birey
olarak ele alınmayan ve aslında sistemin geleceği için
işletilmesi gereken bir cevher olarak görülen çocukların,
sistemin büyümesi ve daha fazla oturtulması için temel
araçlar konumuna getirtilmesi gerçekleştirilmektedir.
Çünkü kimliği olmayan ve bir irade, birey olarak ele
alınmayan bu iki kesimin varlığı, yeni iktidarcı
kimliklerin kazanılmasına daha yatkın ve üretici olarak
görülmektedir. Bu kimliği, bu kültürü, zihniyeti
kazanan kadın varlığı demek, toplumun bunları
kazanması demek olmaktadır. Çocukların buna göre
şekillendirilmesi, sistemin kendisini garantiye alması
demektir. Garantiye alınması, ömrünün uzaması, daha
fazla hamle yapma şansına erişmesi ve güçlü durması
anlamına gelmektedir. Bu nedenle de her türlü bilimiletişim-teknik araç bunun hizmetine sokulmakta ve
toplum yeniden şekillendirilmektedir. Ve esasta bu
savaşta kadın yine tüm toplum kesiminden daha fazla
savaş mağdurluğunu yaşamakta ve zarar görmektedir.
Yine toplumsal cinsiyetçilik üzerinden gelişen eril
sistemin en fazla el attığı ve kullandığı alanlardan biri de
cinsiyetçiliktir. Sistemin yaratılmasının en küçük
parçasını ifade eden aile, bu konuda büyük bir role sahip
olmaktadır. Ailede kadın ve erkeğe belirlenen roller
üzerinden sistem kurumlaşmış ve geliştirilmiştir. Kadın
ayrı erkek ayrı yetiştirilmektedir, iktidar böylelikle aileye
kadar girmiştir. Bio-iktidar çağıyla birlikte, kadının kendi
çocuğuna harcadığı emek olgusuna da farklı bir biçim
kazandırılmaya çalışılmakta ve yine sistemin hizmetinde
bir sunuma dönüştürülmektedir. Sarsılmaz tek otorite
konumundaki erkekle, bu otoritenin eksiksiz
uygulanışının
ve
yürütücüsünün
bir
neferi
93
konumundaki kadın, çocukları da bu otoritenin en
temel yürütücüsü olarak yetiştirmek zorundadır. Her
ne kadar ana ve çocuk arasındaki sevgi en katıksız ve
koşulsuz sevgi olsa da, eril zihniyetin kadında yarattığı
parçalanma ve etkilenmelerle, aile ve mülkiyet
anlayışının kadında yarattığı zihniyet yapılanmasıyla
kadın da bu konuda kendi özüne ters düşen yaklaşımlar
içine
düşebilmektedir.
Tarihsel
gelişmeleri
incelediğimizde, özellikle de devlet otoritesinin içinde
yer alan belirli kadınları irdelediğimizde gördüğümüz
gibi, kadında da bir iktidar mantığı geliştirilmiştir. Fakat
bu iktidar mantığı, salt toplumun elit kesimini oluşturan
toplulukların içinde yer alan kadında tek değil, tek iktidar
alanı ev, aile olan kadında da geliştirilmiştir. Sistemin
genel toplum, devletin tüm bireyler, iktidarın erkek,
erkeğin kadın üzerinde uyguladığı tüm iktidar ve
egemenlik uygulamaları, bu kez de daha farklı bir biçim
kazanarak kadının kendisinin tek iktidar alanı olan ev
içinde çocuğuna karşı yürüttüğü bir iktidar alanına
dönüşmektedir. Kadın adeta kendisinin yerine çocuğunu
koyarak, bir bireyi değil, kendisinin hayalleri ve
istemlerine göre yetiştirmek istediği çocuğunu bu
anlamda bir araç konumuna getirebilmektedir. Bu
yetiştirme tarzında da yine kadın ve erkeğe, kız ve oğlan
çocuklarına toplumsal alanda biçilen roller temelinde bir
eğitim ve öğretim sistemi uygulanmakta, iktidarın kök
hücresini, en temel alanını oluşturan cinsiyetçilik
üzerinden sistemin mekanizmaları en sağlam ellerle
işletilmektedir. Kadının toplumsal alanda, ev içinde
harcadığı emek, yine eril sistemin hizmetine sokulan,
onun
bir
sürümüne
dönüştürülen
bir
araca
dönüştürülmektedir. Manevi değerler maddi çıkar
ilişkilerine büründürülmekte ve maneviyat maddiyatla
şekil kazanan bir hal almaktadır. Eril sistemin en temel
94
dişlisi olan cinsiyetçiliğin sürekli güçlü tutulması, eril
çarkın güçlü ve süreksiz dönmesinin temel taşı
olmaktadır. Bu anlamda kadın da iktidara bulaştırılmıştır,
kadın da belirli oranlarda iktidarda yerini almıştır ve
almaktadır. Çünkü cinsiyetçilik, bir tek kadın üzerinde
baskı ve fiziki şiddet uygulamalarını ifade etmemektedir;
cinsiyetçilik, duyguda, düşüncede, ruhta, her konuda
uygulanan iktidarsal baskıyı ifade etmektedir.
Günümüz bio-iktidar sisteminde de bu cinsiyetçi
uygulama, her kesime kadar indirgenmiştir ve bir zincirin
halkaları biçiminde kadını, erkeği, çocuğu, genci,
yaşlısını içine almıştır.
Tüm bunların yanında günümüz bilim-teknik çağında
en fazla iktidar, tahakküm ve hükümranlığın aracı olan
konuların başında bir de bilim konusu gelmektedir. Doğa
dengelerinin, iklimlerin bozulduğuna, ozon tabakasının
delindiğine, kuzey kutbundaki buzların erimesine, suların
yükselmesine, çok fazla kuraklık olduğuna, küresel
ısınmanın daha da artacağına ilişkin haberleri hemen
hemen her gün basından takip etmekteyiz. Medya
aracılığıyla tam bir imdat havası estirilmektedir. Ya da
tam tersine, yaşamdaki her türlü işin çok daha fazla
kolaylaştırılmasının gerçekleştirildiğini görmekteyiz.
Özellikle kuantumdan fiziğinin geliştirilmesinden sonra
bazı maddelerin üretilmesiyle çok küçük aletlerin
geliştirilmesi gerçekleşmiştir. İnternet, cep telefonları vb.
birçok tekniki araç buna örnektir. Yaşam, yalnızca bir
düğmeye basma üzerinden yürütülebilmektedir. Ama
diğer taraftan bir de bakıyoruz ki, bu tekniksel araçlar
aracılığıyla toplumda korkunç bir kontrol mekanizması
geliştirilmektedir. Teknikle her yere ulaşılabilmekte, her
şeye el atılabilmektedir. Bu anlamda bilim ve
teknolojinin de bir iktidar aracı olarak kullanılması
mevcut. Bilim adamları insanlığa hizmet eden bilim
95
insanları olmanın ötesinde, egemen-iktidarcı sisteme
hizmet eden, gerçekleştirilen bilimsel gelişmeleri
sistemin hizmetine sokan, insanlığı da daha çok bu ağın
içine çekme görevini yerine getiren bir pozisyon
sergilemektedirler. Tüm bilimsel gelişmeler esasta aynı
ağın içinde işletilmekte, aynı çarkın bir dişlisi olmaktadır.
Bu noktada her dört ideoloji, çağın yeni
formasyonuyla işletilen iktidar anlayışla bağlantılı
gelişen bir seyir izlemektedirler. Her dört ideoloji,
sistemin yeni liberal yönetim anlayışıyla ve ulus üstü
sermayenin hizmetinde çalışan bir biçimde rol
üstlenmektedirler. Bunlar aracılığıyla sistem, her alanda
komünal yaşamın tüm manevi değerlerini alıp, kendisine
göre yeniden şekillendirmektedir. Farklı ideolojik
formasyonlarla manevi değerler giderek yok edilmekte,
tüm saldırılara karşın bugüne kadar varlığını sürdüren
insanlığın en temel değerleri böylelikle tüketilmeye
çalışılmaktadır.
Tarihsel
toplumsal
gerçeklikler
birbirinden
kopartılmakta,
toplumsal
yanlar
köreltilmekte,
böylelikle
de
insanlar,
toplum
çürütülmektedir. Önder Apo “bizim komünal değerleri
yaşamsallaştırma gibi bir sorunumuz var” demektedir,
elbette ki bunun karşısında sistemin de bunları
çürütme gibi bir derdi bulunmaktadır. Bu nokta çok
önemli, bunu iyi görmek gerekmektedir. Bu anlamda
sistemden çıkmayı, yalnızca sistemin karşısında belirli
bir ideoloji ve onun oluşturduğu örgütlülük çerçevesinde
mücadele etme olarak ele alma yanılgılı olur. Var olan
sistemsel gerçekliğe karşı mücadele yürütmeyi,
sistemden çıkma gibi algılama ve her yönüyle özgürlüğe
ulaştığını sanma, çok yanılgılı bir yaklaşımı doğurur.
Çünkü sistemin nüfuz etme alanları, ağ kurma, içine
alma, kapsama ve yönlendirme yöntemleri de çok çeşitli
ve farklı olmaktadır. Sistemin kirinden arınıldığı
96
düşünüldüğü an, kimi zaman ağın içine en fazla düşülen
an olmaktadır. Bu nedenle de bunun yöntemlerini,
zihniyet yapılanmasını, ağ kurma ve bu ağın içine alma
biçimlerini iyi kavrayabilmek, ona göre bir mücadeleye
yöntemini belirlemek gerekmektedir. Günlük, anlık
olarak ağın içine çekme yöntemine karşı, günlük,
anlık olarak bilinç yükseltme ve mücadele yürütme
önem taşımaktadır. Çünkü iktidar artık sadece bir erkin
bir diğeri üzerindeki erki değildir, iktidar artık öyle bir
hale gelmiştir ki, her insanın mantığında, duygularında,
düşüncelerinde, hatta bedeninde bile etkileri vardır.
Bu konuda, özellikle kadının üzerindeki toplumsal
cinsiyetçiliğin etkilerini iyi tespit etmek gerekir. Kadına
yüklenilen
klasik,
geleneksel
kadın
rolleri,
hareketlerinde,
davranışlarında,
mimiklerinde,
düşüncelerinde çok yoğun bir şekilde açığa çıkmaktadır.
Tüm bunların üzerimizdeki etkilerini irdelemeden,
bunları gerici, çağ dışı kalmış, aşılmaya yüz tutmuş
ideolojiler olarak değerlendirmek, erkin uygulanma
araçlarını doğru tespit edememek olur. Bu ideolojilerin
günlük, anlık olarak çağın getirilerine göre kendilerini
yeni biçimlere kavuşturarak yaptığı atılımlarına karşı
doğru bir mücadele yöntemi sergileyememek anlamına
gelecektir. Bunları yüzeysel, birbirinden, kendimizden,
mücadele gerekçelerimizden, iktidar ağlarının tüm
yönlerinden kopuk ele almak, sığ bir yaklaşımı
doğuracaktır. Özellikle toplumların, halkların bu
ideolojilerin
yoğun
etkisi
altında
olduğu
düşünüldüğünde, onları yönelik mücadele perspektifini
de bu temelde oluşturmak gerekmektedir. Bu ideolojilerle
günlük, anlık olarak yeni hamleler başlatıldığı, ağ
oluşturulduğu ve ağların ahtapot gibi her yeri ve herkesi
kapsamaya çalıştığı göz önünde bulundurularak, bunlara
karşı günlük, anlık olarak mücadele yürütebilmek, bilinç
97
yükseltmek,
karşıt
ağlarını
oluşturmak
önem
taşımaktadır. Özellikle sistemin de en ciddi çıkmazlarının
yaşandığı bu kaos sürecinde, yine sistemin nefes
borularını oluşturan bu egemenlik araçlarına karşı en
güçlü şekilde durmak, onların içimizdeki, birebir bizi
etkileyen, bizi ağına alan yönlerini, en temelde ise
zihniyetini çözümlemekle gerçekleşebilir. Yaşanılan
manevi erozyona karşı, toplumu yeniden yaratma ve
yaşanılır kılma mücadelesinde maddi emek kadar manevi
emeği de ön plana çıkartarak, ikisinin dengesini
oluşturarak toplum kuruculuğuna yönelmek önem
taşımaktadır.
Çürütülmek, yabancılaştırılmak istenen değerleri
yeniden yaşamsallaştırmak, toplumun ebelik rolünü
yeniden bu topraklarda üstlenmek, komünal değerleri
doğru tanımlamaktan geçer. İnsanı insana, insanı doğaya,
kadını-erkeği-çocuğu birbirine, insanı bulunduğu
yaşama, zamana, ana yabancılaştırarak buna karşılık an
felsefesini geliştiren düşünce sistemlerine karşı
mücadelede, tüm bunları ancak yeniden adlandırmak,
anlamlandırmak, her şeyi birbirine karşı bir tamamlayıcı
emek ve karşılıklı bağımlılık ilişkisi içinde ele almakla
mümkün olabilir. İnsanın binlerce yıllık tarihine
yabancılaşmasının ortadan kaldırılması da ancak bu
şekilde gerçekleştirilebilir.
Çünkü çok sistemli bir şekilde, medya aracılığıyla,
günlük politikalarla, savaşlarla, ekonomiyle, çok çeşitli
yöntemlerle, tabiri caizse bu gizli savaş yürütülmekte ve
tüm toplumun, insanlığın üzerinde hakimiyet kurmak
istenmektedir. Bu nedenle Önder Apo iktidarı tek bir
sözcükle tanımlamaktadır. “Fethetmek!” Yani bugün
kapitalist, modern sistem tamamıyla insan üzerinde bir
fetih, hakimiyet yaratmak istemektedir. Yine Önder Apo
bu konuda; “kapitalist modern yaşamdan kopuş, benim
98
paradigmama giriştir, paradigmamı uygulamadır”
demektedir. Bu nedenle özgürlük mücadelesinde başarılı
bir yürüyüş ve verilen emeklerin karşılığını alarak
başarıya ulaşma, öncelikle bu zihniyetten bir kopuşu
yaratmaktan geçmektedir. Yeni bir ahlakın, yeni bir
kültürün yaratılması yine bu iktidarcı paradigmalardan
kopuşu gerektirmektedir. Bu nedenle de Önder Apo’nun
özellikle sistemsel kaosun yaşandığı bir süreçte önümüze
koyduğu yeni emek-değer teorisini (analık emeğini), yani
komünal değerlerin gündemleştirilmesini, bu ahlak ve
kültürün yeniden yaratılması ısrarını iyi irdelemek
gerekmektedir.
Sistemin çıkmazlarını ve bu çıkmazlardan çıkma
arayışlarını değerlendiren özellikle 20. yüzyılın ve
günümüz bilim adamları da maneviyatın göz ardı
edilmesini değerlendirmektedirler. Önceleri inanç
üzerinden yürüyen insanlığın, daha sonra bilim üzerinden
bir yürüyüşü gerçekleştirmeye başladığını ve bu
yaklaşımın tehlikelerini ortaya koymaktadırlar. Bunları
çözümlerken, manevi yönün ne denli geri planda
bırakıldığını, salt deneme-yanılma yoluyla her şeyin ele
alınıp çözüm aranmasının getirdiği kaybedişleri ve halen
var olan risklerini belirtmektedirler. Bilim insanının da
böylesi hatalara düştüğünü belirterek, bundan kaynaklı
bir sistemin yaratılamadığını söylemektedirler. Tüm
düşünürlerin bugün ortaklaştığı görüşlerden biri bu
olmaktadır. Bu nedenle de eşit ve özgür, paylaşımcı bir
yaşam ideali olan tüm kesimlerin, komünal değerleri
yeniden canlandırıp bunu ileriye götürme gibi bir
sorumluluğu bulunmaktadır. Ama bunun karşısında da
günlük olarak anda, şu an içinde bulunduğumuz an içinde
bile bu komünal değerleri çürüten, sürekli saldırı
geliştiren, sürekli dejenere eden sistemin yaklaşımları da
mevcuttur. O nedenle, çok ciddi bir mücadele ve arayış
99
gerekmektedir. Yeni bir emek-değer teorisinin ihtiyacı da
en çok bu nedenlerden kaynaklı ortaya çıkmaktadır. Bu,
özellilke toplumsal cinsiyetçiliğin özgürleştirilmesiyle
çok bağlantılı bir konudur. Bu nedenle cinsiyet
konusunun, kadın ve erkek kimliklerinin, toplumsal
kültürün yeniden tanımlanması kadar; milliyetçilik
karşısında yurtseverlik ve evrensel vatandaşlığın,
dinciliğe karşı dinin- yani siyasal dine karşı kültürel
dinin- , bilimin, ekolojinin yeniden tanımlanması da
gerekmektedir. Fakat bu şu anlama da gelmemektedir.
Marks’ın maddi emek olgusuna, değeri ele alış tarzına
eleştiri yöneltirken, bir tek manevi emeği, manevi
değerleri de ön plana çıkarmak, bunun tek çıkış yolu
olduğuna kanaat getirmemek gerekir. Önder Apo da
Marksı eleştirirken, maddi emek olgusunu devletçiiktidarcı tarzda ele alışını değerlendirmektedir. Bu
nedenle de manevi ve maddi bir emek-değer teorisinin
bir sentezini oluştururken, ki buna analık emeği diyoruz,
maddi anlamda emek-değer teorisinin nasılını da ele
almak, bunun için çözüm önerileri sunmak
gerekmektedir. Bir tek manevi değerleri ele alış ve ona
yöneliş, bizleri de tek boyutlu düşünme ve çözüm
olasılıklarına yöneltecektir ki, bu da ayrı bir tehlikeyi ve
yeni çıkmazları kendisiyle beraber getirecektir.
Bir diğeri analık emeğinden bizim esas anlamamız
gereken en temel hususlardan birisi, adaletli yaklaşımdır.
Ana, çocukları arasına fark koymaz. Bilindiği gibi
özellikle feodal toplumlarda erkek çocukların daha fazla
öne çıkartılması, daha fazla değer görmesi gibi bir durum
mevcuttur. Elbette ki bunun kadın üzerindeki yansımaları
ve uygulama tarzları da bulunmaktadır. Fakat bunun
karşısında derinlemesine bir gözlemlemede, incelemede
bulunduğumuzda,
kadının
tüm
eril
zihniyet
yapılanmalarının etkilerine rağmen çocukları arasına fark
100
koymayan, adaletli yaklaşımı belirgindir. Çocuklarıyla
ilişkilerinde, emek ve değer verme de eşitlikçi ve adaletli
yaklaşım sergilemektedir. Bütün çocuklarına aynı
düzeyde bir emek harcar ve yaşam koşullarını sağlamaya
çalışır. Gücünü ve ideolojisini komünal toplum
değerlerinden alan hareketimiz ve Önder Apo’nun
felsefesinde de bu çok önemli bir noktadır. Bugün iktidar
mekanizmalarının farklı argümanlarla komünal yaşam
değerlerine topyekun bir saldırı ve çürütme içerisinde
olduğu bir çağda, bizim bunu yaşamda çok daha fazla
güncelleştirmemiz, yaşamsallaştırmamız, yaşam bakış
açımıza, felsefemize oturtmamız için, Önder Apo
analığın bu felsefesini yeniden ortaya koymaktadır.
Çünkü doğal toplum kültüründe de kadın salt kendisi
için değil, bütün topluluk için bir şeyler üretme, bir şeyler
yaratma, yaratıcılığını bu şekilde kullanarak işlevsel olma
rolü görmektedir. Bunun karşısında ise eril sistem
kapitalist-modern sisteme gelene dek beş bin yıllık evre
içinde açığa çıkardığı yeni sistemsel yapılanmasıyla, bu
kültür, emek ve değerler sistemine karşı bir savaş
yürütmüş, bunun üzerinden de kadını sürekli fethetmek
istemiştir. Önder Apo’nun kadını yalnızca ezilen bir cins,
bir sınıf değil, bir ulus olarak da tabir etmesi bundan
kaynağı almaktadır. Böylesi bir savaşın yürütülmesi için,
sistemin öncelikli olarak kadını fethetmesi, fethetme
savaşımı
vermesi
gerekmiştir.
Toplumun
ele
geçirilmesinde
bütünlüklü
bir
fethin
gerçekleştirilebilmesi için kadını tamamıyla denetimi,
kontrolü altına alması gerekmektedir. Çünkü sistemin
yaratılması, kadının denetim, kontrol altına alınmasına
bağlı olarak gelişmektedir. Günümüzde de tamamıyla bu
anlayış ve tarz devam etmektedir. Yani kadını fethederek
geliştirilen iktidarlaşma tüm toplumun fethedilmesi
demektir.
Kadının
cinselliğinden,
düşüncesinde,
101
duygusunda, kültüründe vb. tüm bu alanlarda
fethedilerek geliştirilen iktidar olgusu, tüm toplumların,
insanların da denetim altına alınması, kontrolde
tutulması, fethedilmesini beraberinde getirmiştir. Ve
bugün sistemi ayakta tutan, gelişmesini sağlayan bu
gerçekliktir, bu zihniyettir, bu bakış açısıdır.
Sistemin bunları yapmasının yanında kendisine farklı
nefes boruları açmak için birey özgürlüğü, birey hakları
gibi kapılar açması da fethetmemin başka yolları
olmaktadır. Bunlar, sisteme karşı bir mücadelenin
gerçekleşmemesi için açılan kapılar, nefes borularıdır.
İnsan hakları, birey hakları, eşitlik, özgürlük kavramları
özellikle birey açısından ifade edilirken, aslında sistemin
kendisini yaşatmasının nefes borulardır. Tabii bunları
geliştirirken, mümkün olduğu kadar insanları toplumsal
sorumluluktan uzak tutmaktadır. Birey için geliştirilen bir
hak, birey özgürlüğü olarak ifade ettiğimiz bireysel
haklar, toplumsal düşünceden, toplumsal sorumluluktan
uzak tutulmaktadır. Bireylerin harcadığı emek ve çaba,
yüklendikleri sorumluluklar toplumsallıktan, toplumsal
örgütlülükten uzak bir yaşam anlayışını geliştirmektedir.
Bireyin bireycileşerek salt kendi egosuna endeksli
sorumluluk ve çaba sarf etmesi, toplumsal kültürün
dışına çıkmasını beraberinde getirmektedir. Oysa analık
emeğinde toplumsallık esastır. Yapılan bir şeyin tüm
topluma yarar sağlaması, herkesin kullanabilmesi,
herkesin yaşayabilmesi esastır. Eril sistem ise bunun
tersini yapmakta ve yaratmaktadır. Bireysel haklar adıyla
bireyciliğin geliştirilmesi yoluyla toplumsallıktan,
toplumsal yarar ve ortak kullanımdan uzaklaştırma,
böylelikle de bireyin ait olduğu toplumsala
yabancılaşması yaşanmaktadır. Bu şekilde insanı
toplumsallıktan alı koyarak, toplumsallığın dışında bir
102
yaşam alanı açma ve böylelikle aslında insanı susturma
gerçekleştirilmektedir.
Özgürlük ve haklar olarak ifadelendirilenler esasta,
insanların ve toplumların susturulmasının bir kanalıdır.
Elbette ki bu birey ve insan haklarının olmaması, bunları
geliştirmenin bir bütünen yanlış olduğu anlamında
değildir. Bunun eleştirisini yaparken, esas olarak
bireyselliğin, birey hak ve özgürlüklerinin toplumsallıkla
ne kadar bağlantılı olup olmadığı konusuna yöneliktir.
Bu hak ve özgürlüklerin tanınmasında, bireyin belirli
özgürlüklere kavuşturulmasında bunun ne denli toplumun
hizmetinde olup olmadığı önemlidir. Birey özgürlüğüyle
toplumsal
özgürlüğün
birbirini
tamamlayıp
tamamlamadığı, bir bütünlük içerisinde ele alınıp
alınmadığı, bunların karşılıklı bir ilişki ve etkileşim
içerisinde olunduğunun gözetilip gözetilmediği, tüm bu
konuda verilen mücadelelerin ve harcanan emeğin
toplumsal olup olmadığı konusu önem taşımaktadır.
Elbette ki özgür birey yaratma amacını güderken, ölçü
olarak alınması gereken bir konudur bu. Toplum ve birey
dengesini sağlayan, karşılıklı hak ve özgürlükleri
gözeten, toplumun ve bireyin bütünlüklü ele alınarak bir
yaşam anlayışının oturtulmasıdır esas olan. Bu analık
kültürünün
devam
ettirilmesinin
ve
yeniden
yaratılmasının da bir gereğidir. Bu noktada emeğin ve
değerin esas öznesi, insanın kendisidir. Bu anlamda
Önder Apo,
kadını, analık emeğinin, toplumun,
yaşamının gelişmesinin nesnesi olarak değil, öznesi
olarak tanımlamaktadır. Yani toplumsallaşmanın
geliştirilmesinde,
yaşamın
özgürleştirilmesinde,
insanların eşit ve sorumlu bir biçimde yaşama
katılmasında,
bilinçliliğin
bu
eksen
üzerinde
geliştirilmesinde kadını esas özne olarak ele almaktadır.
103
Bu nedenle de böyle bir bilinci kendimizde oluşturup
oluşturmamamız, böyle bir bilinçle yaşama katılıp
katılmamamız soruları önem taşımaktadır. Özgürlüğü
yaratmada, bunu emeğiyle yoğurmada, kendi toplumsal
emeğine, onu oluşturan öz değerlerine sahip çıkamama,
katılımında yetersiz ve yokmuş gibi sayma, bu anlam
özünü inkardır ve insanın ve kadının kendisine
yabancılaşması da işte burada başlamaktadır. İnsanın
kendisine, toplumuna, temel değerlerine yabancılaşması,
esas olarak bunlara yeteri kadar anlam biçememe,
emekle, çabayla yaratılan değerlere sahip çıkamamayla
ortaya çıkmaktadır. Özlü olan, insanın özünü oluşturan,
kaygısızca, hesapsızca değerlerin yeniden yaratılmasına,
onların yeniden yaşamsallaştırma mücadelesine katılma
noktasındaki özveri ve fedakarlığın gereksizliğine
inanarak, bunun insana zarar verdiğini düşünerek bir
katılım tarzı gerçekleştirmek ve bunu değiştirme
noktasındaki arayışlar aslında bir köksüzleşmedir,
yabancılaşmadır. Gerek birey için gerekse de toplumlar
için bu durumun yaşanması, çürümenin, benzeşmenin ve
nihayetinde var olan mevcut gerçeklik içinde erimenin
potansiyelidir. Çünkü sınıflı toplum tarihinde de
görüldüğü üzere analık kültürü etrafı gelişen yaşamından
kopuş,
ondan
uzaklaşma,
insanın
kendisine
yabancılaşmasını getirmiştir. Bu, en temelde de kadının
kendisine yabancılaşmasını açığa çıkarmıştır, en tehlikeli
olan da esasta budur. Kadının, yaşam sorumluluğunun,
toplumsal katılımının ve bunda sarf ettiği emek ve
çabanın, oynadığı rolün yalnızca kendisi için değil,
bulunduğu ortama, topluma karşı en yüce görev ve
sorumluluk olduğunun bilinciyle hareket etmesi önem
taşımaktadır. Bunun dışına çıkan kadınsa, bu anlamda
iktidarın bir aracı, onun bir kuklası ve cinsiyet olarak
104
kadın, zihinsel olarak ise eril bir kadınlığı ifade
etmektedir.
Tüm bunlardan yola çıkarak diyebiliriz ki, analık
emeğini, analığın yarattığı değerleri, diğer bir deyimle
tanrıçalık
kültürünü
kadın
olarak
kendimizde
yaşamsallaştırma, kendimizi ona ulaştırma noktasında
daha fazla kendini sorgulayabilen bir düzeye getirmek
önem taşımaktadır. Bu öncelikli olarak bireyin kendinde
bin yıllık kirlerin, erkek dünyası tarafından empoze
edilmiş ve kanıksattırılmış duygu ve düşünceleri
mücadelesini, insanın-kadınlığın doğal özüyle, kendisine
sonradan yakıştırılmış veya bir anlamda kazandırılmış
özelliklerin çok keskin bir çarpışmasını kendi
gerçekliğinde yaratarak, arınmayı gerçekleştirmek
gerekmektedir. Önder Apo’nun da bugün kadında
yaratmak istediği kadın gerçekliği bunu gerektirmektedir.
Kadın özgürlüğünü tüm özgürlüklerin temeline
yerleştirerek, onun öznesi olarak ortaya koymaktadır.
Eğer sistem bu kadar kadın etrafından bir erozyon
yaratmışsa, tabii ki kadın etrafında yeni bir sistemin, yeni
bir yaşamın, yeni bir toplumun yaratılmasına yol vermez.
Mümkün değil, bunu engellemek için her türlü yönteme
başvurur. Bu nedenle de kadın kimliğini, kadının
toplumsallaşmadaki rolünü ve yerini çok güçlü
hissetmek, bunun karşısındaki tüm yaratımlara ve
yaptırımlara karşı bir duruş sergilemek gerekmektedir.
Kişiliğimizde bunu yaratmada noktasındaki engelleri
tespit ederek, öncelikli mücadelenin kendi kişiliğimizde
ve kazandırılmış kimliklerimizde verilmesi gerektiği
açıktır.
Elbette ki yeni bir toplum kuruculuğuna yönelmek bir
aşk işidir. Gerek Önder Apo’nun, gerekse de çağımızın
filozof ve düşünürleri de yeni toplum kuruculuğuna
yönelmeyi aşk düzeyinde ele almaktadırlar. Önder Apo,
105
gerçek aşk tanımını özellikle bu çerçeveye oturmaktadır.
Bu anlamda özüne inecek olursak, gerçek aşk toplumu
yeniden kurmak, insanı yeniden yaratmak, yeni bir sistem
kurmaktır. Çünkü her ne kadar toplumun yeniden
yapılandırılmasına yönelik çözüm önerileri ve paketler
sunulsa da, belirli bir mücadele anlayışı geliştirilse de,
yeni toplumun yaratılması aşk düzeyinde ele alınmadığı
müddetçe insanın özüyle gerçek buluşması, ona yeniden
kavuşması pek fazla gerçekleşmeyecektir. Emeğindeğerin anlamına kavuşması ve gerçek değerin değerinin
teslim edilmesi de ancak, yeniyi yaratmaya aşkla
bağlılıkla mümkündür.
106
KAYNAKÇA:
1- Bir Halkı Savunmak
2- Sümer Rahip Devletinden Halk Cumhuriyetine
Doğru
3- Urfa Savunması
4- Önder Apo’yla Yapılan Görüşme Notları
5- İnternet Bilgileri
107
Download