Ve TMÖZ üyesi 14 100

advertisement
YGS MATEMATİK
DENEMESİ-2
TMÖZ
Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi
Muharrem
ŞAHİN
Eyüp Kamil
YEŞİLYURT
Gökhan
KEÇECİ
Saygın
DİNÇER
Mustafa
YAĞCI
İ:K
Ve TMÖZ üyesi 14 100
matematik ve geometri sevdalısı
tmoz 2011-2012
TÜRKİYE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ZÜMRESİ
1.
x , y  Z
x 5
 z
3 y
Yukarıda verilenlere göre; x+y+z en çok
kaçtır?
A) 9
B) 10
C) 15
D) 17
E) 21
2.
33:3+22:2
İşleminin sonucu kaçtır?
A) 0
B) 1
C) 2
A) 10
B) 12
C) 14
D) 16
E) 18
5. 2,3,4,6,8 rakamlarını kullanarak yazılan,
rakamları farklı ABCDE doğal sayılarından kaç
A B

tanesi
koşulunu sağlar?
E D
A) 24
6.
D) 3
E) 4
B) 16
C) 12
D) 8
E) 4
m ve n tamsayılardır.
mn = 16
eşitliğini sağlayan kaç tane (m,n) sıralı ikilisi
yazılabilir?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
x 1  x + 1
1
x 1 + x + 1
3.
denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
7.
x ve y rasyonel, z irrasyonel sayılardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri
daima doğrudur?
4. AB iki basamaklı doğal sayısına rakamları
toplamı eklendiğinde üç basamaklı bir sayı elde
ediliyor.
Bu koşulu sağlayan en küçük AB iki
basamaklı doğal sayının rakamları toplamı kaçtır?
x+y+z irrasyoneldir.
II. x.y+z irrasyoneldir.
III. x.y.z irrasyoneldir.
I.
A) yalnız I
B) yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I , II ve III
TÜRKİYE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ZÜMRESİ
8. a ve b birden farklı iki doğal sayıdır.
OBEB(a,b) =12 ve OKEK(a,b)= 288 dir.
Buna göre a+b toplamı en az kaçtır?
A) 120
B) 132
C) 144
D) 156
11. Bir A doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan 5,
4 ile bölümünden kalan ise 3 tür.
Buna göre A sayısının 36 ile bölümünden kalan
kaçtır?
A) 1
E) 162
B) 5
C) 8
D) 14
E) 23
12. Ardışık üç tamsayının toplamı, çarpımına eşittir.
9.
20123  1
 2012
2013
Buna göre bu sayıların kareleri toplamı en az
kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 6
D) 14
E) 21
İşleminin sonucu kaçtır?
A) 2010 B) 2014 C) 2012 D) 2013 E) 2011
1 + 101 + 102  103
sayısının ondalık yazılımı aşağıdakilerden
hangisidir?
13.
A) 1,009
10.
a ve b gerçel sayılardır.
1<a<2
1
1
b
3
2
a  2b
b
Yukarıda verilenlere göre c sayısı için
aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?
B) 1,119
D) 1,111
C) 1,109
E) 1,019
c
A) 4 < c < 8
B) 2 < c < 4
C) c=6
D) 3 < c <6
E) 1 < c < 5
14. Hangi negatif gerçel sayının çarpımsal
tersinin iki katı ile, toplamsal tersinin toplamı 1
dir?
A) 1
B)2
C) 3
D) 4
E) 5
TÜRKİYE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ZÜMRESİ
15. a ve b gibi iki pozitif tamsayının karelerinin farkı,
p gibi bir asal sayıya eşittir.
a
Buna göre
aşağıdakilerden hangisi olabib
lir?
p
A)
p 1
p
B)
p 1
p 1
C)
p 1
p 1
E)
p
D) p
18. m’ den küçük m ile aralarında asal olan doğal
sayıların kümesini m ile
m’ nin pozitif tamsayı bölenlerinin kümesini ise
m ile gösterelim.
Örneğin; 6 sayısının pozitif bölenleri 1,2,3,6 olup
6 ={1,2,3,6}
6 den küçük 6 ile aralarında asal olan doğal sayılar
1 ve 5 olup
6  {1, 5} tir.
Yukarıda verilen tanıma göre; 30 18 kümesinin
eleman sayısı kaçtır?
A) 1
16. f: [-2,5]
x
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
[3,4]
y=f(x)=a.x + b
y=f(x) fonksiyonu azalan bir fonksiyondur.
Buna göre f(1) değeri kaçtır?
A)
23
7
B)
27
7
C) 2
D)
25
7
E)
5
8
19. Bir miktar para ile 48 litre yağ alınabiliyor.
Yağın litresine % 20 zam yapılırsa aynı
parayla kaç litre yağ alınabilir?
A) 36
B) 38
C) 40
D) 42
E) 44
17. Tanımlı olduğu her x değeri için y=f(x) fonksiyonu
x.f(x) + f(x) = 4 koşulunu sağlamaktadır.
Buna göre f(x) fonksiyonu aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
4x  4
x 1
B)
4x  4
D) 2
x 1
x4
x2  1
C)
4x  4
E)
x 1
4x
x2  1
20. 3, 562 devirli sayı hangi pozitif en küçük
devirli sayı ile toplanırsa sonuç tamsayı olur?
A) 0,437
B) 0,433
C) 0,481
TÜRKİYE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ZÜMRESİ
D) 0,527
E) 0,472
21. Aşağıdaki doğrusal grafiklerden birincisinde ağaç
sayısına göre kg cinsinden elde edilen zeytin miktarı,
ikincisinde ise zeytinden elde edilen zeytin yağının
miktarı verilmiştir.
A)
5.x
2
B)
7x
2
A) 200
B) 225
C) 250
D) 275
E) 300
7x
5
E)
9x
2
%
%x
%y
%z
%t
%k
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi ya da
hangileri doğrudur?
II. t – z = 5
A) yalnız I
B) yalnız II
D) II ve III
f: IR
x
9x
5
Öğrenci sayısı
40
60
20
25
55
I. y – x = 10
22.
D)
24. Bir okulda açılan kulüpleri seçen öğrenci
sayılarının dağılımı ve yüzdelik dilimi aşağıdaki tablo
ile verilmiştir.
Kulüp Adı
Basketbol
Tenis
Matematik
Tiyatro
Latin dans
Buna göre 250 ağaçtan kaç litre zeytin yağı
elde edilir?
C)
III. k – t = 15
C) I ve III
E) I , II ve III
IR
f(x)=x3 3.x2 + 3.x
Yukarıda verilen fonksiyonun tersi f 1(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) f 1(x)  1  3 x  1
B) f 1(x) 1  3 x  1
C) f 1(x)  1  3 x  1
D) f 1(x) 
1
3
x 1 1
E) f (x)  1  x  1
25. Aşağıdaki tabloda A,B,C,D ve E ürünlerine
uygulanan Katma Değer Vergisi (K.D.V) ve Özel
Tüketim Vergisi (Ö:T.V) yüzde olarak verilmiştir.
Ürün Adı
3
23. İki kardeşin yaşları toplamı yaşları farkının 6
katına eşittir.
Küçük olan kardeş x yıl sonra büyüğün
yaşına geleceğine göre büyüğün o günkü yaşının
x cinsinden değeri ne olur?
A ürünü
B ürünü
C ürünü
D ürünü
E ürünü
KDV
%
5
10
12
8
10
ÖTV
%
10
5
8
12
10
Bir ürünün satış fiyatı şöyle belirlenmektedir. Fabrika
çıkış fiyatına Katma değer vergisi eklenmekte sonra
bu fiyatın üzerine Özel Tüketim Vergisi ilave edilerek
satış fiyatı belirlenmektedir.
Bu beş ürünün de fabrika çıkış fiyatı aynı
olduğuna göre aşağıdaki yargılardan hangisi ya da
hangileri doğrudur?
I. A ile B ürününün satış fiyatı aynıdır.
II. C ile D ürününün satış fiyatı aynıdır.
III. En pahalı satış fiyatı E ürününündür.
TÜRKİYE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ZÜMRESİ
A) yalnız I
B) yalnız II
D) I ve III
Bu depoda 20 teneke kutu olduğuna göre, kaç
kutu 5’er litreliktir?
C) I ve II
E) I , II ve III
A) 6
26. Enflasyon oranının %50 olduğu bir ülkede,
işçi ücretlerine %20 zam yapılırsa işçinin bir yıl
öncesine göre alım gücünde nasıl bir değişim
olur?
A) %20 artar
B) %20 azalır
C) %30 azalır
D) %10 azalır
E) % 5 azalır.
27.
B
F
C
D
G
H
5
21
B)
2
21
C)
1
4
K
D)
D) 12
E) 14
3.t
5
B)
5.t
4
C)
4.t
5
D) t
E)
5.t
3
30. Bir mağaza sattığı ürünün fiyatında %10 indirim
yaptığında, sattığı ürün miktarı %10 artmıştır.
Buna göre bu mağazanın kasaya giren parasında
nasıl bir değişim olmuştur?
E
Yukarıdaki noktalardan rastgele seçilen dört
noktanın bir dörtgenin köşeleri olma olasılığı
kaçtır?
A)
C) 10
29. Hızları aynı olan iki makine bir işi t sürede
bitirmektedir.
Bu makinelerden birinin hızı yarıya düşürülür
diğerinin hızı iki katına çıkarılırsa aynı işi ne kadar
sürede bitirirler?
A)
A
B) 8
5
8
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Değişmemiştir.
%1 artmıştır.
%1 azalmıştır.
%10 artmıştır.
%10 azalmıştır.
10
21
31. İzmir’de taksilerde taksimetrenin açılış fiyatı 2,30
lira olup, her 200 metre de bir 40 kuruş yazmaktadır.
Bir yolcu 5,5 km yolculuk için kaç lira ödeme
yapar?
28. Bir depoda 5’er ve 6’şar litrelik teneke kutular
içinde toplam 108 litre yağ vardır.
A) 11,30
B) 13,10
C) 13,50
D) 12,40
E) 13,30
TÜRKİYE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ZÜMRESİ
34. ABCD dikdörtgeninin [AB üzerinde |BD|=|AE|
olacak şekilde E noktası alınıyor.
ABD açısının ölçüsü 20 olduğuna göre;
BCE açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
E) 40
32.
35.
Yukarıda verilenlere göre |AD| aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 2x
B) y2x
D) yx
C) 2yx
E) x
Yukarıda verilen ABCD dikdörtgeni [AC] köşegeni
boyunca şekildeki gibi katlanıyor.
DAB' açısı ile B'AC açısının ölçüleri eşit olduğuna
| BA |
göre
oranı kaçtır?
| BF |
A) 3
B) 3
C) 2
D)
4 3
3
33.
Buna göre
A) 2
A1  A3
oranı kaçtır ?
A2
B) 3
5
C)
2
D) 4
13
E)
3
36. Koordinat düzleminde
x0
y0
yx+2
y+x6
Koşullarını sağlayan noktalar kapalı bir bölge
oluşturmaktadır.
Bu bölgenin alanı kaç birim karedir?
E)
5
2
TÜRKİYE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ZÜMRESİ
A) 14
B) 12
C) 10
D) 9
E) 8
A) 6 3
B) 6
C) 3 6
D) 10
E) 12
39.
37.
Yukarıda verilenlere göre CAB açısının ölçüsü kaç
derecedir?
A) 25
B) 30
C) 36
D) 40
E) 60
Yukarıdaki üçgende A merkezli ve [AB] yarıçaplı
çember yayı [CA] nı D noktasında [CB] nı E
noktasında kesiyor.
Buna göre BDE açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 25
B) 20
C) 18
D) 10
40.
38.
(T,ABCD) dik kare
piramit
|TA|= 6 cm
Yukarıda A dan yan yüzey üzerinden yan ayrıtlara
uğrayarak tekrar A noktasına geri dönen bir
hareketlinin alabileceği en kısa yol kaç cm dir?
|AB| = 9 cm
[AC] [CE]
|ED|= 4 cm
[ED] [BD]
[AB][BD]
E) 5
TÜRKİYE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ZÜMRESİ
Yukarıda verilenlere göre |BD| en az kaç cm dir?
A) 6
B) 8
D) 10
D) 12
E) 14
TEST BİTTİ YANITLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Download