HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS BİLGİ FORMU

advertisement
HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS BİLGİ FORMU
Eğitim Biriminin Adı
Fen-Edebiyat Fakültesi
Bölüm/Program Adı
Biyoloji Programı
Dersin Adı
Genlerin Moleküler Biyolojisi
Kodu
Dersin Kredi ve Saat
Bilgileri
0230512
Yarıyılı Teorik Uygulama Toplam
Bahar
3
Lisans ( )
0
3
Kredi
AKTS
3
7,5
Dersin Düzeyi
Ön Lisans ( )
Yüksek Lisans ( X )
Doktora ( )
Dersin Türü
Zorunlu ()
Dersin Sorumlusu
Dersin Amacı
Genlerin yapı ve organizasyonlarım moleküler düzeyde incelemek.
Seçmeli (X)
Dersin Özet İçeriği
Nükleik asitler genetik bilgiyi taşırlar, DNA ve RNA’nın yapısı,
Kromozom, kromatin ve nüklezom kavramları, DNA replikasyonu, DNA
mutasyonları ve tamir mekanizmaları, Transkripsiyon mekanizmaları, RNA
splaysı ve Translasyon, Genetik kod, Prokaryotlardan gen düzenlenmesi,
Ökaryotlarda gen düzenlenmesi, Gelişme döneminde gen düzenlenmesi.
Ön Koşul Dersleri
-
Öğretim Yöntemleri
Ders anlatımı, Soru-Cevap, Tartışma, Problem çözme, Ödev
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Ölçme ve
Değerlendirme
Ara Sınavlar
Ders Kitabı / Önerilen
Kaynaklar
1. Molecular Biology Of The Celi,1994, Bruce Alberts, Dennis Bray, Julian
Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, James D. Watson, Garland Publishing,
NY. USA
2. Moleküler Hücre Biyolojisi, 2006, Prof. Dr. Haşan Veysi, Güneş, Kaan
Kitabevi, Eskişehir
3. Molecular Biology of The Gene, 2004,James D. Watson, Tania A. Baker,
Stephen P. Bell, Alexander Gann, Michael Levine and Richard Losick,
Pearson Benjamin Cummings-CSHL PRESS, USA
4. Genes VII, 2000, Benjamin Lewin, Oxford University Pres
5. Moleküler biyoloji, 2007, Ahmet Yıldırım, Fevzi Bardakçı, Mehmet
Karataş, Bahattin Tanyolaç, Nobel Yaym Dağıtım, Ankara
6. An Introduction to Genetic Analsis, 2000, Anthony J. F. Griffıths, Jeffrey
H. Miller, David T. Suzuki, Richard C. Lewontin, William M. Gelbart, W.
H. Freeman and Company, NY. USA
Nükleik asitlerin genetik bilgiyi taşıyan moleküller olduğunu kavrar.
Nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonlarını öğrenir. Genetik kod ile protein
sentezi arasındaki ilişkiyi kavrar. Gen ifadesinin farklı canlı gruplarında
düzenlenme esaslarını öğrenir
Katkı
Araçlar
Sayısı
Yüzdesi
Kısa Sınav(lar)
Sınav(lar)
1
40
Yarıyıl/Yıl İçi Uygulamaları
Arazi Çalışmaları
Ödev(ler)
Proje(ler)
Laboratuvar(lar)
Diğer (………………………..…..….)
40
Yarıyıl İçi Toplamı (Toplamı 40 olmalıdır.)
Yarıyıl Sonu Sınavlar
Kısa Sınav(lar)
Sınav(lar)
Yarıyıl/Yıl İçi Uygulamaları
Arazi Çalışmaları
Ödev(ler)
Proje(ler)
Laboratuvar(lar)
Diğer (………………………..…..….)
Yarıyıl Sonu Toplamı (Toplamı 60 olmalıdır.)
1
60
60
HAFTALIK DERS İÇERİĞİ
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Mendelin dünya görüşü
Nükleik asitler genetik bilgiyi taşırlar
DNA ve RNA’nm yapısı
Kromozom, kromatin ve nüklezom kavramları
DNA replikasyonu
DNA mutasyonları ve tamir mekanizmaları
ARA SINAV
Transkripsiyon mekanizmaları
RNA splaysı ve Translasyon
Genetik kod,
Prokaryotlardan gen düzenlenmesi
Ökaryotlarda gen düzenlenmesi
Gelişme döneminde gen düzenlenmesi
FİNAL SINAVI
DERSİN PROGRAM YETERLİKLERİNE KATKISI
No
PY.1
PY.2
Programın Öğrenme Çıktıları
Biyoloji alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve
derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama
becerisi
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi
tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri
bütünleştirebilme becerisi
Katkı
Düzeyi
5
5
PY.3
Biyolojik problemleri kurgulayıp, çözüm önerileri geliştirme ve çözümlerde
yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
5
PY.4
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya
süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
1
PY.5
PY.6
PY.7
Biyolojide uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları
hakkında kapsamlı bilgi
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama
becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve
yorumlama becerisi
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve
değerlendirmede ileri düzeyde beceri
2
2
1
PY.8
PY.9
PY.10
PY.11
PY.12
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm
yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
2
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve
uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü
olarak aktarabilme becerisi
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki
tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık;
gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
Biyolojik uygulamalarının canlı ve çevre boyutlarını anlama ve doğaya
uygun hale getirme bilgi ve becerisi
1
2
1
2
Katkı Düzeyi: 0- Katkı Yok 1- Çok Düşük 2- Düşük 3- Orta 4- Yüksek 5-Çok Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
Teorik Ders
14
3
Uygulamalı Ders
Ödev(ler) / Seminer(ler)
Dönem Ödevi / Proje
1
35
Uygulama (Laboratuvar, Atölye, Arazi Çalışması)
Ders Dışı Etkinlikler
5
1,5
Kısa Sınav(lar)
Ara Sınav(lar)
1
38
Yarıyıl Sonu Sınav(lar)
1
65
Diğer (…………………………………………………………..)
Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü / Haftalık İş Yükü (25)Dersin AKTS Kredisi
Toplam
İş Yükü
42
35
7,5
38
65
187,5
7,5
Download