vahye dayalı d*nler

advertisement
VAHYE
DAYALI
DİNLER
YAHUDİLİK
Yahudiliğin peygamberi Hz.
Musa’dır
. Bu nedenle Yahudiliğe
“Musevilik” de
denir. Yahudi ismi, Yakup’un on
iki oğlundan biri olan Yuda veya
Yahuda’ya nispetle verilmiştir.
Yahudiler tanrının varlığına ve
birliğine inanırlar. Bu dine göre,
tanrı yaratılmamıştır, sonsuzdur,
her şeyi bilir ve her şeyi
yaratmıştır. Yehova, Yahudilerin
Millî tanrısıdır.
Yahudilerin kutsal kitabına
Eski Ahit (Ahd-i Atik) denir.
Buna Yahudiler, Tanah adını
verirler. Tanah’ın bir bölümü
olan Tevrat ise çoğu zaman
Yahudilerin kutsal kitabının
tamamı için kullanılır.
Yahudiler ibadetlerini havra veya
sinagog denilen yerlerde yaparlar.
Tevrat’tan bölümler okuyarak
ibadet ederler. İbadet sırasında
erkekler başlarını “kipa” denilen
küçük bir takke ile örterler. Kadınlar
ayine katılamazlar. Ancak başları
örtülü olarak ayini seyredebilirler.
kipa
sinagog
Sinagoglarda Yahudilerin dinî
sembollerinden biri olan yedi
kollu şamdan (menora) bulunur.
Başka bir sembolleri ise
Kral Davut’un mührü
kabul edilen, iki
üçgenden meydana
gelen altı köşeli
yıldız (Magen Davit) dir.
Yahudilerin önem verdikleri ibadet
yerlerinden biri de Hz. Süleyman
tarafından Kudüs’te yaptırılan
mabettir. Yahudiler, saldırılar sonucu
yıkılan bu mabetten geriye kalan
batı duvarının Önünde dua ederler.
Bu duvara “Ağlama Duvarı” denir.
Yahudiler günlük; sabah, öğle ve akşam
ibadetlerini evlerinde veya sinagoglarda, haftalık
ibadetlerini ise cumartesi günü sadece sinagogda
yaparlar. Bu nedenle cumartesi, onların
özel ibadet
ve
tatil günleridir.
Mecbur kalmadıkça
cumartesi günleri
çalışmazlar.
Yahudilerin
din adamlarına
“haham”
denir.
Yahudilerde, Tanrı, peygamber, kitap,
melek, ahiret ve kader inancı vardır.
İslam dininde olduğu gibi öldükten
sonra iyilerin cennete, kötülerin ise
cehenneme gideceğine inanılır.
Yahudiler, bugün yoğun olarak
İsrail’de yaşamaktadırlar. Ayrıca
dünyanın çeşitli bölgelerinde
de bu dine mensup kişiler bulunur.
HRİSTİYANLIK
Allah’ın vahiy yoluyla bildirdiği üç
dinden birisidir. Filistin bölgesinde
ortaya çıkmıştır. En yaygın olduğu
bölge Avrupa’dır. Kuzey Amerika’nın
tamamı, Güney Amerika’nın kıyı
kesimleri ve Avustralya’nın büyük
çoğunluğu Hristiyan nüfustan
oluşmaktadır. Bunun dışında Afrika
Ve Asya’da da Hristiyan
bulunmaktadır.
Hristiyanlığın peygamberi Hz.
İsa’dır. Hz. İsa Filistin’de Nasıra
denilen bir köyde doğmuştur.
Annesi Hz. Meryem’dir. Hz. İsa
da aynen Hz. Musa gibi
İsrailoğullarının soyundandır.
Ancak Hz. İsa, Yahudilerin ırka
dayalı din anlayışına karşı çıktığı
için Yahudi din adamları onu
dışlamıştır.
Hristiyanlıkta inanç esaslarının
temelini teslis oluşturur. Teslis,
“üçlü tanrı inancı” demektir.
Teslisin unsurları; Baba, Oğul ve
Kutsal Ruhtur. Hristiyanlarda; Allah,
peygamber, kitap, melek, kader
ve öldükten sonra dirilme inancı
vardır. Hristiyanlığın kutsal kitabı
İncil’dir.
Hristiyanların ibadetleri; günlük,
haftalık ve yıllık olarak üç bölümden
oluşur. Günlük ibadetler sabah akşam,
haftalık ibadetler pazar günü, yıllık
ibadetler ise dinî bayramlarda yapılır.
Hristiyanların ibadet yeri “kilise ve
katedral”dir. Din adamları ise papaz,
rahip ve rahibedir. Hz. İsa’nın idam
edildiğine inandıkları çarmıh (haç)
Hristiyanlığın sembolüdür.
Kilise
Hristiyanlığa göre bütün insanlar günahkâr
olarak doğarlar. Bu nedenle bütün bebekler ve
Hristiyanlığa girenlerin kutsal su ile yıkanarak
günahlarından arındığına inanılır. Buna vaftiz
ayini denir.
Hristiyanlıkta günah işleyenler
günahlarını din adamının önünde itiraf
ederler. Din adamı ise kilise adına bu
kişilerin günahlarını affeder. Bu yönüyle
Hristiyanlıkta din adamlarına büyük
ayrıcalıklar tanınmıştır.
Hristiyanlıkta tarihi süreç içinde bazı
mezhepler oluşmuştur. Katoliklik,
Ortodoksluk ve Protestanlık
Hristiyanlığın önemli
mezheplerindendir.
İSLAM
Allah tarafından Hz.
Muhammed aracılığıyla
insanlara gönderilmiş son
ilahî dindir. Miladi VII.
Yüzyılın başlarında
Arabistan’da ortaya çıkan
İslam dini buradan bütün
dünyaya yayılmıştır.
İslam dininin, başta ülkemiz
olmak üzere, Ortadoğu’da,
Afrika’da, Asya’da, Avrupa’nın
bazı kesimlerinde ve
dünyanın diğer bölgelerinde
mensubu bulunmaktadır.
İslam dininin temel inanç esası,
Allah’ın varlığına ve birliğine
(tevhide) inanmaktır. Bunun yanı
sıra Allah’ın gönderdiği bütün ilahî
kitaplara ve peygamberlere,
ahiret gününe, meleklere, kadere
inanmak da İslam’ın inanç
esaslarındandır.
İslam dininde, namaz
kılmak, oruç tutmak, zekât
vermek ve hacca gitmek
temel ibadetlerdir.
İslam dini, inanç ve
ibadetlerin yanı sıra ahlaka
da büyük önem vermiştir.
İslamiyetin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı
Kerim 610 yılının ramazan ayında, Kadir Gecesi’nde
indirilmeye başlanmış, 23 yıl içerisinde
tamamlanmıştır. Kur’an ayetleri ilk indirildiği Günden
itibaren ezberlenerek ve yazılarak korunmuştur.
Kur’an-ı Kerim’de inanç esasları, ibadetler ve sosyal
ilişkilere yönelik bilgiler ile insanları iyiye, güzele
yönelten ahlaki öğütler bulunur.
Download