Word Belgesi - Din Kültürü Platformu

advertisement
Ders
Sınıf
Ay
Başlangıç
Bitiş
Hafta
Saat
Konu
Süre
Din Kültürü ve Ahlak B.
10. Sınıf
ARALIK
19.12.2016
25.12.2016
3
1
 2. Hz. Muhammed Bir Peygamberdir
40'
 2. Hz. Muhammed’i diğer insanlardan ayıran en önemli özelliğinin Allah’tan
Kazanımlar
vahiy alması olduğu nu fark eder.
Açıklama
 [!] 2. kazanım işlenirken Hz. Peygamberin sıdk, emanet, ismet, tebliğ ve fetanet
sıfatlarına yer verilecektir.
 [!] Bu ünitede Hz. Muhammed’in de bizim gibi bir insan olduğu ancak Allah
tarafından kendisinin Kur’an’ı açıklamak ve insani değerleri yerleştirmek için
gönderilmiş bir peygamber olduğu vurgulanır.
 [!] 3. kazanım işlenirken Hz. Muhammed’in insanları baskı ve zor kullanmadan
uyarmak ve aydınlatmak görevinin olduğu vurgulanır.
 [!] Öncelikle verilecek değerler; bilimsellik, güven, sevgi, saygıdır.
 [!] Öncelikle verilecek beceriler; araştırma, Kur’an-ı Kerim mealini
kullanabilme, mekân, zaman ve kronolojiyi doğru algılamadır.
 (1 Bu ünitede; açık uçlu, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı sorular sorularak,
tartışma yaptırılarak, proje değerlendirme ölçeği, kavram haritaları, drama,
kullanılarak değerlendirme yapılabilir.
Etkinlik
Adı
 Âlemlere Rahmet: “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” ayeti
çerçevesinde Peygamberimizin insanlık için rahmet olması üzerinde sınıfta
konuşulur (5. kazanım).
 O Vahyi Açıklayandır: Nahl suresi, 44. ayet çerçevesinde Peygamberimizin
Kur'an-ı Kerim’i açıklaması örneklerle değerlendirilir (3. kazanım).
 Peygamberler de insandır: “Onlar şöyle dediler: Bu ne biçim peygamber? Yemek
yiyor, çarşıda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli kendisi ile birlikte o da uyarıcı
olmalı idi.” (Furkan 25/7) ve “De ki; ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Bana
ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor.” (Fussilet 41/6) ayetleri çerçeve¬sinde
Hz. Muhammed’in elçilik ve beşerî yönü değerlendirilir (1-5. kazanımlar).
 Onlar Vahiy Alır: Hz. Muhammed’i diğer insanlardan ayıran en önemli
özelliğinin Allah’tan vahiy alması olduğunu belirten ayetler Kur’an’dan bulunur.
Bu ayetler üzerindeki temel vurgu belirlenir (2-5. kazanımlar).
Hazırlık:
İşleniş:
Değerlendirme:
Konu Özeti:
Kurban: Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasını kazanmak amacıyla belirli bir zamanda (Zilhicce
ayında) uygun özellikleri taşıyan bir hayvanı kesmek demektir.
Kurban kesmek vacib bir ibadettir.
Konuyla ilgili ayet: Onların ne etleri ne de kanları Allah' ulaşmaz. Fakat sizin takvanız (Allah'ın
emirlerine olan bağlılığınız) O'na ulaşır. (Hac suresi, 37. ayet)
Kurban kesmek kimlere vacibtir:
- Müslüman
- Akıllı
- Ergenlik çağına girmiş
- Zekat verebilecek seviyede zengin olan Müslümanlara vacibtir.
Kurban ne zaman kesilir:
- Kurban, hicrî aylardan zilhicce ayı içerisinde yer alan Kurban Bayramının 1., 2. ve 3.
günlerinde kesilir.
Kurbanlık hayvanlar:
Kurban nasıl kesilir: Kurban kesecek kişinin öncelikle bu konuda bilgili olması gerekir. Eğer
kendisi kesemiyorsa kesim işini iyi bilen birisini yerine vekil tayin eder. Kesmeye götürlürken
hayvana iyi davranılmalı, eziyet edilmemelidir. Kurbanlık hayvan kıbleye doğru yatırılır,
Bilmillahi Allahü ekber denilerek kesilir. Bu ibadet yapılırken temizlik kurallarına uyulmalıdır.
Kurban etinin paylaştırılması: Kurban etini üçe ayırmak sünnettir.
- Bir bölümü yoksullara sadaka olarak verilir.
- Bir bölümü misafir ve akrabaya ikram edilir.
- Bir bölümü de ev halkı için ayrılır.
İsteyen kişi kurban etinin tamamını bağışlayabilir. Eğer kesen kişi ihtiyaç sahibi ise tamamını
ev halkına da ayırabilir.
Kurban çeşitleri:
1- Vacib kurban: Kurban bayramında kesilen kurban.
2- Adak kurbanı: Bir isteğimizin olması halinde kesilmek üzere Allah'a adanan kurban. Kesen
kişi ve bu kişinin bakmakla yükümlü olduğu yakınları adak kurbanından yiyemez.
3- Akika kurbanı: Çocuk sahibi olan anne-babanın yeni doğan bebekleri için Allah'a şükretmek
amacıyla kestikleri kurban. Bu kurbanın etinden kesen kişi ve yakınları yiyebilir.
4- Şükür kurbanı: İnsanların müjdeli bir haber veya yeni bir eşya aldıklarında Allah'a şükür
amacıyla kestikleri kurban. Bu kurbanın etinden kesen kişi ve yakınları yiyebilir.
Kurban ibadetinin faydaları:
- Kişiyi Allah'a yaklaştırır.
- Kesen kişi Allah'ın emrine uyarak kulluk bilincini ortaya koyar.
- Kişiyi bencillikten kurtarır, cömertliğe yöneltir.
- Kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar.
- Zenginle fakir arasındaki bağları güçlendirir.
- Hz. İbrahim ve Hz. İsmail gibi kurban kesen kişinin de Allah'ın emirlerine uymaya hazır
olduğunun sembolik bir ifadesidir.
Hazırlık:
İşleniş:
Değerlendirme:
Konu Özeti:
Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan her güzel iş ve davranışa salih amel denir. Salih
amel hiçbir çıkar beklemeksizin sadece Allah rızası için yapılır. Örneğin; bir insana yardım
etmek, aç ve muhtaç durumda olanların karnını doyurmak, ihtiyaçlarını gidermek, toplumun
faydalanacağı hayır ve eğitim kurumları yaptırmak, insanlara selam vermek... Allah Kur'an'da
salih amel işleyenlerin mükafatlandırılacağını bildirmiştir.
İman edip salih amel işleyenlere ne mutlu! Onların sonunda varacakları yer ne güzel! (Ra'd
suresi, 29. ayet)
Hazırlık:
İşleniş:
Değerlendirme:
Konu Özeti:
Download