Kapak - WikiLeaks

advertisement
YENİDOĞU EĞİTİM KURUMLARI MARKA KİTABI
Değer Öğretiyoruz, Değer Yetiştiriyoruz
Yenilik ancak geçmişin birikimi
ile var olabilir. Sosyal, kültürel
ve milli temeller olmaksızın,
yoktan var edilmiş bir yeni
düşünülemez.
Başkanın Mesajı
Özel okulculukta Yenidoğu modeli!
YENİDOĞU EĞİTİM MODELİ
EĞİTİM KÜLTÜRÜ OLAN BİR OKUL
Saygın okulları büyük yapan şey; ne öğrencilerinin sınav başarıları, ne öğretmenlerinin
kalitesi, ne fiyatları, ne de kampüslerinin büyüklüğüdür. Onları saygın yapan şey
kendilerine has okul kültürleridir. Çünkü başarı kültürle gelir.
Bu kültüre ve geleneğe aidiyet hissiyatı zamanla yayılarak okulun kültürünü büyütür.
Kendisini ve temsil ettiği değerleri bir çekim noktasına dönüştürür.
‘’Yenidoğu Okulları, her şeyden önce bir gelecek projesidir.’’
YENİDOĞU EĞİTİM MODELİ
DÜŞÜNEBİLEN, NİTELİKLİ İNSANLAR
Ülkemizin mütedeyyin toplumunun gerçek anlamda düşünebilen insanlara ihtiyacı var.
Sadece tefekkür etmeyen; sorgulayan, hayal eden, deneme yanılma yöntemiyle
düşündüğünü üreten insanlara…
Bu nedenlerle Yenidoğu’nun eğitim modeli; düşünerek hem kendisine hem de topluma
faydalı insanlar yetiştirmek üzerine kurgulanmıştır.
‘’Ancak ve ancak düşünce gücü her değişimi mantıklı bir temele oturtabilir.’’
YENİDOĞU EĞİTİM MODELİ
ÖZGÜVEN SAHİBİ İNSANLAR
Bir toplumdaki insanların birbirlerine güvenmeleri, diğerlerinden önce kendilerine
güvenmeleriyle mümkün olur. Yenidoğu; yüksek diyalog becerisine sahip, empati
yapabilen, isteklerini ve düşüncelerini çevresi ile sağlıklı bir şekilde paylaşabilen ve en
önemlisi dünyaya adapte olabilen nesiller yetiştirerek toplumsal yükselişimize destek
olmayı amaçlar.
‘’İnsan neye hazırsa, o da insan için hazırdır.’’
YENİDOĞU EĞİTİM MODELİ
GÜÇLÜ YÖNLERİNİ BİLEN İNSANLAR
Her insan bir beceriye sahiptir. Ancak farkına varmalarını sağlayacak bir kılavuz olmadan
bu güçleri kolayca heba olur.
Öğrencilerine güçlü yönlerini göstermek ve bu yönleri parlatarak başarılı insanlar
yetiştirmek Yenidoğu’nun okulculuk yaklaşımının en önemli parçalarından bir tanesidir.
‘’Farklılıkların beceriye dönüştüğü yerde, toplumsal yükseliş başlar.’’
Biz kimiz?
YENİDOĞU HAKKINDA
MİSYONUMUZ
Toplumsal yükseliş vizyonumuza katkı sağlayacak,
Çağın gereklerini değerleriyle yorumlayarak içinde yaşadığı dünyaya kolayca adapte
olacak,
Topluma örnek olup insanlara yön verebilecek,
Karşılaştığı sorunları çözme becerisi ve iradesini gösterebilecek,
Vizyon sahibi insanlar yetiştirir.
YENİDOĞU HAKKINDA
VİZYONUMUZ
Eğitim öğretimin her alanında ilklerin ve enlerin temsilcisi olup, eğitim standartlarını
sürekli daha yükseğe taşıyarak ülkemizi dünyada temsil eden, lider bir eğitim kurumu
olmak.
YENİDOĞU HAKKINDA
DEĞERLERİMİZ
Milli Şuur
Eleştirisel Düşünme;
Sınırlı akılla düşünebilen, kısıtlı imkanla yapabilen
Ego ile had bilme arasındaki hassas dengeyi koruyabilen
Maneviyat
Sorgulama
Ahlak
Çalışkanlık
Değer Üretimi;
Milli ve manevi değerlerinin bilincinde, köklerini bilen bir nesil yetiştirme
Kültür
Aile
Gerçekçilik
YENİDOĞU HAKKINDA
EĞİTİME BAKIŞIMIZ
Eğitim sistemimiz
EĞİTİM SİSTEMİMİZ
TEMEL PRENSİPLERİMİZ
Dil Eğitimi; Anadil eğitimi, yabancı dilde öğretim.
Fen Matematik Eğitimi; Bilgi çağında rekabet, analitik yetenekler.
Sosyal Bilimler Eğitimi
Bütünsel Eğitim
EĞİTİM SİSTEMİMİZ
EĞİTİM SİSTEMİMİZİN TEMELİ
Yenidoğu olarak çevresinin beklentileri ve arzuları tarafından oradan oraya savrulan
öğrenciyi odağa çekerek, tüm süreçlerin kendisi adına kontrol edildiği bir eğitim ortamı
oluşturmak için yola çıktık. Eğitim yaklaşımımızın merkezine de bu anlayışı yerleştirdik.
‘’Öğrenciyi sisteme adapte etmek yerine, sistemi öğrenci için adapte olunabilir hale
getiriyoruz.’’
EĞİTİM SİSTEMİMİZ
REHBERLİK SİSTEMİMİZ
İlim ilim bilmektir.
İlim kendin bilmektir.
Sen kendin bilmezsen.
Bu nice okumaktır.
Kendini ve etrafını tanımayan bir insana
yüklenecek misyonun yaratacağı hayal
kırıklıklarının farkındayız.
Nerede koşacağını, nerede yürüyeceğini ve
nerede duracağını bilen nesiller için
öğrencimizin ve ailelerimizin profesyonelce
tanılanması gerektiğine inanıyoruz.
EĞİTİM SİSTEMİMİZ
EĞİTSEL FAALİYETLERİMİZ – GÖRSEL SANATLAR VE MÜZİK EĞİTİMLERİ
Öğrencinin bugünlerinde ve bir yetişkin olduğunda yarınlarında kendisiyle baş başa
kalabileceği zamanlara ihtiyaç duyacağını iyi biliyoruz. Görsel sanatlar ve müzik
eğitimine bu pencereden bakıyor, bu eğitimlerin gündelik koşuşturmanın içinde durup
bir parça dinlenmek için önemli olduklarını biliyoruz.
‘’Büyük uygarlıklar tarihe imzalarını sanatla atar.’’
EĞİTİM SİSTEMİMİZ
EĞİTSEL FAALİYETLERİMİZ – SPOR EĞİTİMİ
Sporu; enerjinin yönlendirilip bedenin eğitildiği bir alan olmanın yanı sıra; evrensel
spor dili ve kültürünün de kazanıldığı bir alan olarak görüyoruz. Sporun başlı başına bir
gelenek olduğunu ve zihinsel gücün yanı sıra fiziksel alanlarda da başarının şart
olduğunu biliyoruz.
‘’Fiziksel gücünün farkına varan insan, zihin gücünü daha rahat kavrar .’’
EĞİTİM SİSTEMİMİZ
ÖĞRETİM ANLAYIŞIMIZ
Doğru bir öğrenme sürecinin 3 kaynaktan beslendiğine inanıyoruz;
• Düşünebilmek (Felsefe)
• Sistematikleştirmek (Matematik)
• İletişim Kurabilmek (Anadil Eğitimi)
Öğrencilerimizin bu bakış açısıyla yetiştirilerek; öğrenmeyi öğrenen, potansiyelini
keşfeden insanlar olmalarını hedefliyoruz.
‘’Bilgi tek boyutlu değildir. Bu nedenle bir anlayışla öğretilemez.’’
Kurumsal Yapılanmamız
KURUMSAL YAPILANMAMIZ
YENİDOĞU ÖĞRETMEN AKADEMİSİ
Gerçek eğitimin; mesleğini iş olarak görmeyen, geleceğe dair sorumluluklarının
farkında olan, kendini yenileyen ve kendisine emanet edileni nesne olarak değil insan
olarak gören öğretmenlerle yapılabileceğine inanıyoruz.
Bu noktada sadece diplomaya değil; bilgiyi yönetebilme ve aktarabilme yetkinliğine
sahip öğretmenlerin ihtiyacını hissediyoruz. Bu çerçevede mesleğe aday insanların
gelişimi için düşünülmüş süreçlerin planlanmasına emek harcıyoruz.
KURUMSAL YAPILANMAMIZ
PROGRAM GELİŞTİRME BİRİMİ
Yenidoğu olarak eğitimin programlı olması gerektiğine inanıyoruz. Öğretim
programlarının güncelliğinin, öğrencinin gelişimsel aşamaları ile uyumluluğunun, iç ve
disiplinler arası tutarlılığının ve hayata dair yönlerinin olmasının bir okulun olmazsa
olmazlarından olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle sürekli incelenen ve geliştirilen
programların gerekliliğine inanıyoruz.
KURUMSAL YAPILANMAMIZ
EĞİTİM MATERYALLERİ BİRİMİ
Somuta indirgenmemiş soyutun nüfuz edeceği yüreklerin, nicelik olarak sınırlı
kalacağını biliyoruz. Bu nedenle öğretim programlarında hedeflenen her şeyin
somutlaştırılmasını sağlayacak materyallerin bir araya getirilmesini ve geliştirilmesini
gerekli görüyoruz.
KURUMSAL YAPILANMAMIZ
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
Sahip olduğu başarıya, çalışanlarının gücü ve desteği ile ulaşan ve en önemli değerinin insan
kaynağı olduğuna inanan Yenidoğu Eğitim Kurumları;
Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırmayı,
Çalışanlarının üretkenliklerini kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir
iletişim ve motivasyon ortamı sağlamayı,
Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran, katılımcı takım çalışması politikasını
izlemeyi,
Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi
desteklemeyi,
Çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı
ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi,
Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarına daima en iyiyi sunmayı,
insan kaynakları politikası olarak benimsemiştir.
Girişimlerimiz
GİRİŞİMLERİMİZ
YENİDOĞU ÖĞRETMEN AKADEMİSİ
Kendisine emanet edilenleri bir nesne gibi değil, insan olarak gören ve her bir insanın geleceği şekillendirmekte
etkili olduğuna inanan,
Bilgiyi yalnızca aktarmakla değil aynı zamanda yönetmekle ve nasıl kullanılacağını da öğretmekle yükümü olduğunu
bilen,
Sınıf içinde felsefemizi, vizyonumuzu ve misyonumuzu temsil eden yegane kişi oluğunu bilen ve attığı her adımda
bu değerleri temsil ettiğini unutmayan,
En önemlisi de mesleğini bir iş olarak değil, geleceğe dair bir sorumluluk olarak gören öğretmenler yetiştirmek
amacıyla faaliyet göstermektedir.
GİRİŞİMLERİMİZ
PROGRAM GELİŞTİRME
Yalnızca öğretilebilmiş bilginin bir değeri olduğunu bilen ve öğretmenin sınırsız yolları
olduğunun farkında olan,
Kümeleştiren metotların işlevini yitirdiğini, her bir bireyin öğrenme mekanizmasının farklı
şekillerde çalıştığını kavramış olan,
Nasıl öğretileceği kadar hangi bilginin kime öğretildiğini de sorgulayan bir anlayışla, en ideal
eğitim sistemlerini araştırmakta ve uygulamaya dökmekte olan kuruluşumuzdur.
GİRİŞİMLERİMİZ
MATERYAL GELİŞTİRME
Eğitimde sadece sözlü yolları kullanarak mutlak bir başarı sağlanamayacağının bilincindeyiz.
Nasıl ki kulağımıza fısıldanan bir hikayeyi zihnimizde canlandırma ihtiyacı güdüyorsak, okul
çatısı altındaki bilgilerin de zihinlerde canlanması gerekmektedir.
Bilginin zihinlerdeki yerinin hazır olduğunu bilen, önemli olanın bu bilgiyi en hissiyatlı şekilde
öğretmek olduğuna inanan bir anlayışla,
Bilgiyi olabildiğince somutlaştırarak çeşitli materyallere dökmeye gayret etmekteyiz.
GİRİŞİMLERİMİZ
YENİDOĞU OKULLARI
Eğitim kurumlarının neredeyse amacını unutacak kadar çoğaldığı ve çeşitlendiği bir dönemde, eskimeyen yenileri
felsefe edinme gayretinde olan,
Başarısı kanıtlanmamış yöntemler yerine, başarılı nesiller yetiştirmiş gelenekleri ‘’yeni’’nin pratikliğiyle yorumlayan,
Tüketim mantığının sonucunda artık sadece sözde kalmış kültürleri yeniden kurumsallaştıran,
Mevcut yaklaşımları en uygun şekilde yorumlayarak hayatın içinden karşılıklar bulmaya çabalayan, kısaca yeniyle
harmanlanmış gelenekseli kurumsallaştıran bir anlayışla faaliyet göstermekteyiz.
Download