DESIP E-Bulten Ocak2017

advertisement
Bu proje Avrupa B�rl�g� ve Türk�ye Cumhur�yet�
tarafından f�nanse ed�lmekted�r.
[email protected]
E- BÜLTEN
DESİP ile ilgili
tüm gelişmeler ve haberler
Ocak 2017
14 Ocak 2016 tarihinde başlayan DESİP – Dezavantajlı
Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam
Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi 1. uygulama
yılını tamamladı.
Dezavantajlı kişiler için fırsatlar içeren kapsayıcı bir
işgücü piyasasını teşvik ederken bu kişilerin işgücüne
sürdürülebilir entegrasyonunu sağlamak ve işgücü
www.desip.org / e-bulten
piyasasında her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek
projenin hedeflerini oluşturuyor. Bu hedefler kapsamında
birçok faaliyet gerçekleştirildi. Birinci uygulama yılı
içerisinde projenin görünürlük çalışmaları, sivil toplum
kuruluşlarına (STK) yönelik kapasite artırımı eğitimleri
ve sosyal içerme haritalarının hazırlanması gibi
faaliyetler gerçekleştirildi.
>> Devamı 2. sayfada
“ 14 Ocak 2016 tarihinde başlayan DESİP birinci yılını tamamladı.
”
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği yalnızca Niras IC Sp. Z.o. o. liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğundadır.
Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
Bu proje Avrupa B�rl�g� ve Türk�ye Cumhur�yet�
tarafından f�nanse ed�lmekted�r.
Kapsayıcı Kamu İstihdam Politikalarının
Uygulanmasına Yönelik
Kurumsal Kapasitenin Artırılması
Eğitim Programı tamamlandı.
DESİP kapsamında, sosyal içerme alanında aktif olarak faaliyet gösteren STK’lara
Kapsayıcı Kamu İstihdam Politikalarının Uygulanmasına Yönelik Kurumsal Kapasitenin
Artırılması Eğitim Programı Ekim ayında tamamlandı.
Eğitim programı birbirini tamamlayıcı özelliğe sahip 2 modül olarak hazırlandı. 1. Modül,
sosyal içerme ve sosyal dışlanma kavramları, AB politikaları ve stratejileri, sosyal
dışlanmayı önlemeye yönelik destekler-teşvikler ve iyi uygulama örnekleri gibi konuları
içermekteydi. Programın 2. Modülü ise kurumsal kapasite oluşturma esasları, proje döngüsü
yönetimi ve STK’ların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesinde gerekli beceri ve temel
yetkinlikler sağlanması gibi konuları kapsamaktaydı. Eğitimler Ağustos-Ekim aylarında
İzmir ve Şanlıurfa’da düzenlendi.
Sosyal içerme haritaları hazırlandı.
Proje kapsamında, hibe bileşeni içerisindeki dezavantajlı grupların istihdamı konusunda
İstihdam Politikaları Daire Başkanlığı’ nın ileriye yönelik eylem planları için temel teşkil
edecek “Sosyal İçerme Haritaları” hazırlandı. "Sosyal İçerme Haritaları", operasyonun hibe
bileşeninin hedef grupları arasında yer alan "engelliler", "eski hükümlüler, eski tutuklular,
hükümlüler ve tutuklular" ile "çalışan çocuklar ve aileleri" olmak üzere 3 gruba yönelik
oluşturuldu. Bununla birlikte dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliği konusunda
haritalama stratejisi de hazırlandı.
Dezavantajlı
K�ş�ler�n Sosyal
Entegrasyonu �le
İst�hdam
Ed�leb�l�rl�kler�n�n
Desteklenmes�
H�be
Programı
Resim 01: Suçun ikametgahına göre ceza infaz kurumuna giren
Resim 02: Risk altındaki ailelerin dağılımı
hükümlüler
İşgücü eğilim araştırması
çalışmalarına başlandı.
Engelliler, eski hükümlüler, eski tutuklular, hükümlüler ve tutuklular ile çalışan çocuklar
ve aileleri olmak üzere 3 dezavantajlı hedef grubun işgücü piyasasına ilişkin mevcut durum
ve beklentilerini analiz etmek üzere "İşgücü Eğilim Anketi" hazırlama çalışmasına başlandı.
İşgücü Eğilim Anketi çalışması 16 ildeki 3750 kişiyle gerçekleştirilecek. Projenin bu
faaliyeti kapsamında dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına girerken karşılaştıkları
ayrımcılık ve engeller, mevcut istihdam durumları, işyerlerinde dezavantajlı kişilerin
istihdam edilmesine imkan sağlamak için yapılması gereken iyileştirmeler, ücret farkı,
dezavantajlı grupların demografik ve toplumsal cinsiyete dayalı profili ile dezavantajlı
grupların beklentileri ve eğitim ihtiyaçları gibi konular hakkında kapsamlı bir araştırma
yapılacak.
www.desip.org
DESİP web sitesi yayına geçtiği tarihten bu
yana güncelliğini koruyarak proje
hakkındaki detaylı bilgileri ve haberleri
paylaşmaya devam ediyor. Türkçe ve
İngilizce dillerinde yayınlanmakta olan
sitenin içeriğinde Operasyonun Hibe
Programı kapsamında yürütülen projeler de
yer alıyor.
Web sitesinin ana sayfasındaki ISEDP Hibe
Programı logosuna tıklandığında, proje
kapsamında hazırlanmakta olan hibe
yararlanıcıları arasında oluşturulacak
internet tabanlı iletişim ağına yakında
ulaşılabilecek.
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği yalnızca Niras IC Sp. Z.o. o. liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğundadır.
Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
Download