Diploma Eki

advertisement
BOLOGNA (BOLONYA) SÜRECİ
1
BOLOGNA SÜRECİ
TARİHÇE
Bologna Süreci resmi olarak 1999 yılında Bologna Bildirisi’nin 29 Avrupa ülkesinin
yükseköğretimden sorumlu Bakanları tarafından imzalanması ve yayımlanması ile
başlamıştır. Türkiye 2001 yılında sürece dahil olmuştur. Bugün 47 ülke bu süreçte yer
almaktadır.
Sürece üyelik hükümetler/devletler arası herhangi bir anlaşmaya dayanmamaktadır.
Bologna Süreci kapsamında yayımlanan bildirilerin yasal bir bağlayıcılığı
bulunmamaktadır. Süreç tamamen her ülkenin özgür iradeleri ile katıldıkları bir
oluşumdur ve ülkeler Bologna Süreci’nin öngördüğü hedefleri kabul edip etmeme
hakkına sahiptirler.
2
GENEL AMAÇ YÜKSEKÖĞRETİMDE YENİDEN YAPILANMA
Bologna süreci ile üye ülkelerin eğitim sistemlerinin tek tip yükseköğretim
sistemi haline gelmesini kesinlikle arzu edilmemektedir.
Burada asıl amaç, yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları
korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir olması ve uyumlu hale
getirilmesinden ibarettir.
Bu şekilde, bir ülkeden yada yükseköğretim sisteminden bir diğerine geçişin
kolaylaşması ve böylece öğrenciler ve öğretim görevlilerin hareketliliği ve
istihdamının artırılması planlanmaktadır.
3
BOLOGNA SÜRECİ’NİN TEMEL HEDEFLERİ
1.Kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve/veya dereceleri oluşturmak
DİPLOMA EKİ
2.Yükseköğretimde Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere iki aşamalı derece sistemine geçmek,
3.Ortak bir kredi sistemi oluşturmak: AKTS
4.Öğrenci /öğretim elemanı hareketliliği (ERASMUS)
5.Yükseköğretimde KALİTE GÜVENCESİ sistemleri ağını oluşturmak ve yaygınlaştırmak, Üniversitelerde
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları (ADEK) bu sürecin organizasyonu, koordinasyonu ve
yürütülmesinde sorumlu organlardır.
6.Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek.
7.Yaşam boyu öğrenme: (Sürekli eğitim merkezleri, açık öğretim)
8.Öğrencilerin ve yükseköğretim kurumlarının sürece aktif katılımının sağlanması, (ÖĞRENCİ KATILIMI)
9.Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın cazip hale getirilmesi.
10.Avrupa Yükseköğretim Alanı ile Avrupa Araştırma Alanı arasında bir sinerji yaratmak ve doktora çalışmaları
4
BOLOGNA SÜRECİNİN ÖĞRENCİLERE SUNDUĞU FIRSATLAR
1.
Akademik tanınma
2.
Karar alma süreçlerinde eşit paydaşlar olarak yer alma:
“Bakanlar, üniversiteler ve diğer yükseköğretim kurumlarında eğitimin
düzenlenmesi ve içeriğin oluşturulması sürecine öğrencilerin katılması ve yön
vermesi gerektiğini belirtmektedirler.” (Prag Bildirisi)
3.
Üye ülkelerdeki akademik ve kültürel ortamı tanıma
4.
Öğretilen değil; öğrenen birey olma
5
DİPLOMA EKİ NEDİR?
Diploma Eki yükseköğretim kurumları tarafından diplomanın yanı sıra verilen tamamlayıcı ve
açıklayıcı bir belgedir. Sadece verildiği ülkede ne anlama geldiği bilinen diplomanın başka ülkeler
tarafından da anlaşılmasına yardımcı olur. Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafından, Avrupa
Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre
düzenlenir ve aşağıdaki öğelerin ifade edildiği sekiz bölümden oluşur:
1. Diploma Ekini hak etmiş olan kişinin kimliği
2. Diploma Ekini hak etme nedenini teşkil eden, kazanılmış yeti
3. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin düzeyi
4. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları
5. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin işlevi
6. Ek bilgiler
7. Diploma Ekinin resmî tasdiki
8. Ulusal yükseköğrenim sistemi hakkında bilgi
6
DİPLOMA EKİ NE DEĞİLDİR?
•
Bir özgeçmiş (CV) değildir.
•
Transkript (not çizelgesi) veya diploma yerine geçmez.
•
Kendiliğinden akademik veya meslekî tanınmayı garantileyen bir belge değildir.
7
DİPLOMA EKİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?
•
Yurtdışında daha okunabilir ve mukayese edilebilir bir diploma
•
Öğrencinin akademik güzergâhının ve yurtdışında edindiği yeti ve becerilerin tam bir tarifi
•
Öğrencinin başarı ve yetilerinin nesnel ve âdil değerlendirmesi
•
Geleceğe yönelik olarak yurtdışında iş ve eğitim olanaklarına daha rahat ulaşma olanağı
•
Öğrencinin işe alınabilirliğinde destek
8
Download