istanbul felsefe kulüpleri platformunun geçmiş yıllardaki etkinlikleri

advertisement
FELSEFE KULÜPLERİNİN EĞİTİMDEKİ ROLÜ
Felsefe eğitimi düşünme eğitimidir.
Düşünmek, herhangi bir bilgiye ulaşmanın ilk adımıdır. Oysa düşünme yetisi insanda
kendiliğinden gelişme göstermez; işlenmesi gerekir. Araştırıcı ve sorgulayıcı bir zihne sahip
olmak herhangi bir bilgiye sahip olmaktan çok daha önemlidir.
Felsefe, bir araştırma ve keşiftir; yöntemli, bağımsız, eleştirel düşünmektir; kendisinin farkında
olmaktır. Bu nedenle arayış içinde olan yetişme çağındaki öğrencilerin, kendilerini tanımak ve
geliştirmek için izleyecekleri en sağlıklı yol, bağımsız düşünmekten vazgeçmeden filozofların
(öğretmenlerin) düşüncelerinden yararlanmak olmalıdır.
Gençlerde felsefe sevgisi , salt geçmişteki felsefeleri öğretmekle yaratılamaz; ancak gencin
günlük deneyimlerinden, yaşadığı problemlerden yola çıkarak uyandırılabilir. Felsefe “şimdi” ve
“burada”olan üstünde düşünmekle başlar. Çocuklarla ve yetişme çağındaki gençlerle felsefeye
başlamanın en iyi yolu, onların yaşadığı dünyadan fazla uzak olmayan sanat yapıtlarından
yararlanmak ve ilgi duydukları konularda farklı bakış açılarını örnekleyen, özenle seçilmiş felsefi
metinler üzerinde tartışmaktır.
Felsefe dersinin, lise son sınıfa kadar eğitimde yer almaması, gençlerimizin eğitimi açısından
büyük bir eksikliktir. Felsefe Kulüpleri hem içerik hem de biçim açısından felsefe eğitimi alanında
yeni bir olanak sunmaktadır. Genci, yöntemli düşünmeye ve düşündüğünün hesabını vermeye
çağırmaktadır. Bu etkinliğin başarıya ulaşması okuma-anlama-tartışma ve yazma etkinliklerinin
bir süreç içinde birbirini izlemesine bağlıdır.
Felsefe Kulüplerinin kurulmasına öncülük eden öğretmenlerimiz ve düşünme uğraşısına girmeyi
isteyen öğrencilerimiz çok önemli bir sorumluluk üstlendiklerini bilmektedirler. Bu sorumluluğu
üstlendikleri için kendilerini kutluyorum.
Nuran Direk
TFK Çocuklar İçin Felsefe Birimi Başkanı
FELSEFE KULÜPLERİ PLATFORMU ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ
Felsefe kulüpleri birlikte çalışır. Bu konuda fazla bilgi için felsefe kulüpleri dosyasına bakılabilir.
Çocuklar İçin Felsefe Birimi bir web sayfası hazırlığı içindedir. Bu sayfa bilgi akışımızı
güçlendirecek, geçmişte yapılanlar hakkında bilgi ve örnekler sunma fırsatı doğacaktır.
İstanbul Felsefe Kulüpleri Platformunda kullanılmakta olan etkinlik formları şunlardır:
1.Ortak okuma etkinlikleri :

Tema seçimi. Öğrencilerin ilgi ve isteklerine bırakılır. (Teklifleri öğretmenler
hazırlayabilir)

Literatür hazırlama: Öğrenciler ve öğretmenler birlikte araştırma yaparlar. Metinler (en
az 4-5 metin) hazırlarlar. Metinlerin konuya yaklaşımları farklı olmalıdır.
Çalışma grubu: Her grup, sorumlu bir öğretmenin yönetiminde metinleri okur, tartışır,
sonuçları çıkarır. Konuyu nasıl sunacaklarını kararlaştırırlar. Bu hazırlık ciddi bir
hazırlanma süresi gerektirir.
Sunumu, her konuyu hazırlayan öğrenciler yapar. Gereğinde öğretmen oturum başkanlığı
yapabilir. Diğer okullardaki öğrencilerin bu metinleri okumuş olarak gelmesi sağlanır. Bu
öğrenciler, sunuş yapanlara sorular yöneltirler.
Her ay ayrı bir grup sunuş yapar. Böylece program yıl boyu sürer.



2. Akademik Oturumlar:
Yazarlar, düşün adamları, akademisyenlerin, eldeki olanaklara ve alanlarına göre yıllık bir
program yapılarak, konferans vermeleri sağlanır. Öğrenciler bu konferansa gelirken konu
hakkında araştırma ve hazırlık yapmalıdırlar. Amaç, konferans veren kişiye doğru soruları
yöneltebilmektir. Bu, aynı zamanda felsefe öğretmenlerinin de bilgisini arttırmaya yönelik bir
etkinliktir. Bu çalışmalara en donanımlı öğrencileri katmak uygun olur.
3. Felsefe Günleri:
Bu günlerde bir çalışma grubu, alanında yaptıkları semineri bir bildiri haline dönüştürür ve sunar.
Temalar katılmak isteyen il dışındaki felsefe kulüplerine de duyurulursa, daha zengin bir tartışma
ortamı yaratılır. Ortaya çıkan bildiriler bir derleme olarak bir araya getirilir ve o yılın seminer
kitabını oluşturur.
İSTANBUL FELSEFE KULÜPLERİ PLATFORMUNUN GEÇMİŞ
YILLARDAKİ ETKİNLİKLERİ
1993-1994
İstanbul Özel Fransız Saint-Benoît Lisesinde Felsefe Kulübü Kurulması
1994-1995 “Şiddet” semineri (Saint-Benoît Lisesi, İtalyan Lisesi, Bulgaristan’dan
Aneta
Karageorgieva liderliğinde iki lise öğrencisi. Öğrenci bildirileri ve tartışma)
1995-1996
IV Uluslar arası Felsefe Olimpiyatı hazırlık çalışmaları ve düzenlenmesi .
Hazırlık çalışmaları
1997-19998 “Özgürlük” seminerleri
(15 günde bir). Destekleyen Yapı Kredi
Bankası.
1998-1999 “Adalet” seminerleri (15 günde bir)
1999, İzmir Felsefe Kulüplerinin Kurulması
29-30 Mayıs 1999, İzmir 1. Felsefe Günlerine destek ve katılım. Düzenleyen
İzmir Saint-Joseph Fransız Lisesi. Temasız
11 Haziran 1999, Harran 1. Felsefe Günleri. Konu “Birey Olma Açısından
Felsefenin Olanakları”. Destekleyenler: Harran Kaymakamlığı, Urfa Valiliği,
Harran Üniversitesi, İstanbul Felsefe Kulüpleri Platformu, Harran Süleyman
Demirel Lisesi.
1999-2000
Nietzsche Okumaları (akademisyenlerden). Destekleyen Galatasaray
Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi. (15 günde bir)
2000-2001
“Estetik” seminerleri. Destekleyen Türk Tarih Vakfı . (Resim,
Müzik, Yazın ve Mimari alanlarından uzman konuklar ve öğrenci çalışmaları
(karma etkinlik düzeni)
6-7-8 Nisan 2001, İstanbul 1. Felsefe Günleri . Konu Estetik. Düzenleyenler: Özel
Fransız Saint-Benoît Lisesi, Özel Amerikan Robert Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi.
19-20-21 Mayıs 2001, İzmir 2. Felsefe Günleri. Düzenleyen İzmir Saint-Joseph
Lisesi. Katılım: İstanbul Felsefe Kulüpleri Platformu, Antalya Felsefe Kulüpleri.
28-30 Mayıs 2001, Harran 2. Felsefe Günleri. Düzenleyen: Harran Üniversitesi.
Destekleyen Urfa Valiliği, Harran kaymakamlığı. Katılım ve katkı. İstanbul Felsefe
Kulüpleri Platformu, Antalya, Ankara, İzmir Felsefe Kulüpleri. Urfa
ve
Adıyaman’dan bölge liseleri
2-7 Temmuz 2001, Felsefe Öğretmenleri İçin Felsefe Semineri. Düzenleyen
İstanbul Maltepe Üniversitesi. Akademisyenlerin katkılarıyla öğretmen eğitimi.
Katkı sağlayan İstanbul Felsefe Kulüpleri Platformu Felsefe öğretmenleri.
Katılımcılar:İstanbul içi ve dışından felsefe öğretmenleri.
2001-2002
Dünya
Yaklaşımlar.
Problemleri
Karşısında
Felsefe-Etik
DÜNYA SORUNLARI KARŞISINDA FELSEFE
ETİK YAKLAŞIMLAR
16 Kasım 2001 Cuma 16:30 Robert Lisesi - Arnavutköy
1) DÜNYA SORUNLARI KARŞISINDA FELSEFE
Prof.Dr. İoanna KUÇURADİ
2) MEDYA, HABER ALMA HAKKI ve ETİK.............( O R T A K O K U M A )
14 Aralık 2001 Cuma 16:30 Korkmaz Yiğit Lisesi...Arnavutköy
3) BİLİM, TEKNOLOJİ ve ÇEVRE ETİĞİ
*BİLİM ve ETİK *TEKNOLOJİ ve ETİK *ÇEVRE ve ETİK ( O R T A K O K U M A )
18 Ocak 2002 Cuma 16:30 İstek Vakfı Acıbadem Lisesi...Kadıköy
4) ŞİDDET ve ETİK
*ANTROPOLOJİK AÇIDAN ŞİDDET
*DEVLET TERÖRÜ ve ETİK
*ÖRGÜTSEL TERÖR ve ETİK
*AİLE İÇİ ŞİDDET
7 Şubat 2002 Cuma 16:30 Galatasaray Üniversitesi...Çırağan-Beşiktaş
5) İLETİŞİM, EDEBİYAT ve ETİK.................................……… ( O R T A K O K U M A)
8 Mart 2002 Cuma 16:30 Saint-Joseph Fransız Lisesi...Kadıköy
6) YABANCI DÜŞMANLIĞI ve ETİK DEĞERLENDİRMELER
*BEN ve ÖTEKİ..........................................................................( O R T A K O K U M A )
22 Mart 002 Cuma 16:30 Esayan Lisesi – Taksim
*POSTMODERNİZMDE AYRIM
*AVRUPA MERKEZCİLİK DÜŞÜNCESİ
*DÜNYA YURTTAŞLIĞININ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI
*BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İDEALİNİN SORGULANMASI
*KÜLTÜREL KİMLİK SORGULAMALARI
*BAĞIMSIZLIK, ULUS-DEVLET KİMLİĞİ SORUNU
*AYRIMCILIK : IRK , KADIN , POLİTİK ve DİNSEL AYRIMCILIK
5 Nisan 2002 Cuma 16:30 Galatasaray Üniversitesi...Çırağan-Beşiktaş
7) EĞİTİM SORUNLARI ve ETİK
*ULUSAL EĞİTİMLER ve EVRENSEL EĞİTİM İDESİ
*İNSAN ÜRETEN BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM.............( O R T A K O K U M A )
12 Nisan 2002 16:30 Saint-Benoit Lisesi - Karaköy
8) GLOBALLEŞME : DEMOKRASİ ve BARIŞ ETİĞİ
*İNSAN HAKLARI
*SİVİL TOPLUM - POLİTİK TOPLUM
*DEVLET ve ULUSLARARASI DÜZEN
*GÜNÜMÜZDE BAĞIMSIZLIK SORUNU
*EŞİTSİZLİK , YOKSULLUK ve GELİŞME
20-21-22 Nisan 2002 İstanbul Felsefe Günleri
Robert Lisesi - Alman Lisesi - Saint-Joseph Fransız Lisesi
9) DEĞERLENDİRMELER , ÖNERİLER ve FELSEFENİN ROLÜ
*POLİTİK KARARLARIN OLUŞTURULMASINDA FELSEFENİN ROLÜ
*POLİTİK KARARLARIN ÖRGÜTLENMESİ SORUNU
*POLİTİK KARARLARIN İÇERİKLERİNİN DENETLENMESİ SORUNU
*FELSEFENİN POLİTİK ALANA MÜDAHALESİNE OLANAK SAĞLAYACAK
HUKUKSAL ve KÜLTÜREL KOŞULLARIN OLUŞTURULMASI SORUNU
17 Mayıs 2002 Cuma 16:30 Galatasaray Üniversitesi...Çırağan – Beşiktaş
ANTALYA FELSEFE GÜNLERİ
10-11 ŞUBAT 2002
LİSE ÖĞRENCİLER TÜRKİYE FELSEFE SEMPOZYUMU
CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE
FELSEFE
20-21-22 Nisan 2002 İSTANBUL. 2. FELSEFE GÜNLERİ
İSTANBUL 2. FELSEFE GÜNLERİ
BİRİNCİ GÜN
20 Nisan 2002 CUMARTESİ
ROBERT LİSESİ
SABAH
O9.15-10.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
10.00-11.30 OTURUM

I.Salon: MEDYA-HABER ALMA HAKKI

II. Salon: BİLİM,TEKNOLOJİ VE ÇEVRE ETİĞİ
11.30-1145
ARA
11.4-12.30
ETKİNLİK

MUAMMER KETENCİ: YUNAN MÜZİĞİNDEN ÖRNEKLER
12.30- 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
ÖĞLEDEN SONRA
13-30-15.0 OTURUM

1.Salon : ŞİDDET

2.Salon: KÜRESELLEŞME
15.00-15.15 ARA
15.15-16.45 6. TÜRKİYE FELSEFE OLİMPİYATI. 1.Konu
16.45-17.30 ETKİNLİK
SARTRE-CAMUS TİYATROSU
İKİNCİ GÜN
21 NİSAN 2002 PAZAR
ALMAN LİSESİ
SABAH
10.00-11.30 OTURUM

1. Salon: İLETİŞİM-EDEBİYAT-ETİK

2.Salon : Eğitim Sorunları
11.30-145
ARA
1145-1230
ETKİNLİK

FİLM: SAVAŞ EDEBİYATI VE ETİK
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
ÖĞLEDEN SONRA
13.30-15.00 OTURUM

1.Salon: ŞİDDET

2.Salon: YABANCI DÜŞMANLIĞI
15.00-15.15 ARA
15.45- 16.45

6.TÜRKİYE FELSEFE OLİMPİYATLARI 2.KONU
1645-17.30 ETKİNLİK

Müzik Dinletisi
ÜÇÜNCÜ GÜN
22 NİSAN 2002 PAZARTESİ
ST:JOSEPH LİSESİ
SABAH
10.00-11.30 OTURUM

1.Salon: ŞİDDET

2.Salon KÜRESELLEŞME

3.Salon: YABANCI DÜŞMANLIĞI
11.30-1145 ARA
11-45-12.30 ETKİNLİK

PİYANO VE ŞİİR DİNLETİSİ
12-30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
ÖĞLEDEN SONRA
13.30-4.30
DEĞERLENDİRME
14.30-14.45 ARA
14.45- NIETZSCHE OKUMA TİYATROSU
Düzenleme Komitesi
Nuran Direk
TFK
Ç İ F. Birimi Başkanı
Gülşen Öz
Robert Lisesi
Felsefe Öğretmeni
Hıfzı Aksay
Alman Lisesi
Felsefe Öğretmeni
Serap Parmaksızoğlu
St. Joseph Lisesi
Felsefe Öğretmeni
ÇAĞDAŞ FELSEFE SEMİNERLERİ
Program Komitesi
Nuran Direk, T.F.K. Çocuklar İçin Felsefe Birimi Başkanı
Ahmet Soysal, İstanbul Fransız Kültür Merkezi Danışmanı
Mehmet Salim Şirin, Özel Saint-Benoît Fransız Lisesi Felsefe Öğretmeni
20 Mayıs 2002, Saat: 16-30-1830. Yer: Saint-Joseph Lisesi. Yrd. Doç DR. Zeynep Direk
(Galatasaray Üniversitesi)
Martin Heidegger
21 Mayıs 2002,
Saat:16-30-1830,
Yer: Saint-Benoît Lisesi, Yrd. Doç. Sanem Yazıcıoğlu
(İstanbul Üniversitesi)
Hannah Arendt
22 Mayıs 2002, Saat: 16-30-1830,
Üniversitesi)
Yer: Saint-Joseph Lisesi,
Doç. Ferda Keskin (Boğaziçi
Michel Foucault
24 Mayıs 2002, Saat: 16-30-1830,
Merkezi)
Yer: Saint-Michel Lisesi, Ahmet Soysal (Fransız Kültür
Emmanuel Levinas
27 Mayıs 2002,
Saat:16-30-1830,
Yer: Notre Dame de Sion Lisesi.
Ahmet Soysal (Fransız Kültür Merkezi)
Prof. Ali Akay (Mimar Sinan Üniversitesi)
Gilles Deleuze
28 Mayıs 2002,
Saat 16-30-1830
"Günümüzde felsefenin insanlara öğrettiği nedir?"
Proje kapsamındakilerin
yönetiminde bütün katılımcılar
Yer: Fansız Kültür Merkezi Konferans Salonu
2002-2003 YILI ETKİNLİKLERİ
DİYALOG VE FELSEFE
1- Açılış: “DÜNYA SORUNLARI KARŞISINDA DİYALOG”
(Prof.Dr.. Ioanna Kuçuradi-Hacettepe Ün./
Prof.Dr. Betül Çotuksöken-Maltepe Ün.)
22 Kasım 2002, Cuma 16.30 Yer: Amerikan Robert Lisesi
2- “ESKİÇAĞ FELSEFESİNDE DİYALOG”
(Dan.Öğrt. Nuran Direk), Prof.Dr. Pınar Canevi
27 Aralık 2002, Cuma Yer: Sainte-Pulchérie Fransız Lisesi
3- “BİR SÖYLEM BİÇİMİ OLARAK DİYALOG”
Postmodernizm,Kavram Sorgulaması ve Düşünme Olarak Diyalog
(Dan.Öğrt. Hakan Erbil), Öğretim Görevlisi Dr.Ferda Keskin- Bilgi Ün.
24 Ocak 2003, Cuma İtalyan Lisesi
4- “EĞİTİM VE DİYALOG”
Statik Eğitimin Alternatifi:Diyalog-Çocuklarla Düşünme Eğitimi
(Dan.Öğrt. Çiğdem Kıralioğlu), Prof.Dr. Betül Çotuksöken-Maltepe Ün.
28 Şubat 2003, Cuma
5- “DEMOKRASİ VE DİYALOG”
(Dan.Öğrt. Gülşen Öz-Alican Şaşmaz), Öğretim Görevlisi Dr. Ferda Keskin,
Dr. Murat Borovalı, Dr. Murat Özbank-Bilgi Ün., Araş.Gör. Mehmet Alkan-İstanbul Ün.
28 Mart 2003, Cuma
6- “ EDEBİYAT VE DİYALOG”
(Dan.Öğrt. Mehmet Salim Şirin), Prof.Dr. Şara Sayın
5-6 Nisan 2003, Cumartesi-Pazar(İstanbul Felsefe Günleri)
7- “PSİKİYATRİ VE DİYALOG”
(Dan.Öğrt. Handan Aydın), Psikiyatr Dr. Özden Tarbaş
2 Mayıs 2003, Cuma
8- DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
9 Mayıs 2003, Cuma
Not.. Başlama saati 16.30dur. Yer değişikleri için telefonla bilgi alınız.
İrtibat Tel: Nuran Direk : 0212-2609521 cep: 0536-520 13 77
XXI. DÜNYA FELSEFE KONGRESİNDE GENÇLER
14 Ağustos 2003
Yer: Notre Dame de Sion Lisesi
Oturum : (10.00-12.00)
Konu:
“ Birey olma açısından felsefenin olanakları”
Dil: Fransızca
Sunumlar
Eda Elodie Moreau- Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi
Çiçek İlengiz – Ankara Tevfik Fikret Lisesi
Andrei Poama –Romanya
Pınar Uluer- St.Joseph Lisesi
Bülay Doğan-St. Joseph Lisesi
Tartışmacı:Damla Turgut Sainte-Pulchérie Lisesi
Grup: katılan bütün öğrenciler
II. Oturum: (14.00-16.00)
Konu: “ Felsefe, medyanın yarattığı problemler karşısında bize insan hakları
açısından bir uyanıklık sağlayabilir mi?”
Sunumlar:
Jana Frühauf –Almanya
Andreas Kališnik- Slovenya
Mark Papp- Macaristan
Mert Bahadır Reisoğlu- Amerikan Robert Lisesi
Elif Gür-Amerikan Robert Lisesi
Sezen Kayhan- Ankara Güzel Sanatlar Lisesi
Tartışmacılar:
Kenta Nishijima- Japonya
Selin Neşeliler- Amerikan Robert Lisesi
Orkide İzci- İtalyan Lisesi
Berkutay Güner –Ümraniye Anadolu Lisesi
Grup: katılan bütün öğrenciler
2003-2004 YILI ETKİNLİK PROGRAMI
FELSEFEDE SINIR SORUNU
1)Başlangıç Toplantısı(Öğretmen-Öğrenci)
10 Ekim Cuma, 16.30, Saint-Benoît Lisesi-Karaköy
2) Felsefede Sınır Sorunu
Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Dr. Ferda Keskin,
Yrd. Doç. Dr. Hüma Nur, Sorumlu öğretmen: Dr. Nimet Küçük
7 Kasım Cuma, 16.30,
Saint-Joseph Lisesi, Kadıköy
3) Sınırın Kökeni Olarak Varlık ve Oluş Sorunu
Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Sorumlu öğretmenler: Emel Akdeniz, Belgin Şahin
19 Aralık Cuma, 16.30, Galatasaray Üniversitesi,Ortaköy
4) Fark, Kimlik ve Sınır Sorunu
Dr. Ferda Keskin, Sorumlu öğretmenler: Ersan Sarıdal, Hakan Erbil
16 Ocak Cuma, 16.30, Saint-Benoit Lisesi, Karaköy
5) Sınır Durum Sorunu
Sorumlu öğretmenler: Mehmet Salim Şirin, Serap Parmaksızoğlu
27 Şubat Cuma, 16.30, Alman Lisesi, Tünel
6) Dinlerde Sınır Sorunu
Prof. Dr. Kenan Gürsoy . Prof.Dr Bogos Zekiyan, Sorumlu öğretmenler: Nuran Direk, Gülşen Öz
26 Mart Cuma, 16.30, Sainte-Pulchérie Lisesi, Taksim
7) Bilim Felsefesinde Sınır Sorunu
Prof.Dr. Gürol Irzık, Çiğdem Kıralıoğlu, Gülfer Birsin
16 Nisan Cuma, 16.30, Özel İstek Semiha Şakir Lisesi, Göztepe
8) Sanatta Sınır Sorunu
Sorumlu öğretmenler: M.Asım Erhanezer, Betül Tufan Atmaca, Handan Aydın
13 Mayıs Perşembe, 16.30, Ulus Özel Musevi Lisesi,Ulus
İSTANBUL LİSELERİ FELSEFE GÜNLERİ
Sorumlu öğretmen: Gülşen Öz
23-24-25 Nisan 2004 Yer: İstanbul Amerikan Robert Lisesi
İstanbul liseleri Felsefe Kulüpleri Platformu
4. İSTANBUL FELSEFE GÜNLERİ
23-24-25 Nisan 2004
Yer : Robert Lisesi
I. GÜN
23 Nisan 2004 Cuma
10:00 – 11:15....AÇILIŞ
Konuşmalar :
Güler Erdur – Livingston Merchant.....Robert Lisesi Müdürleri
“Hoşgeldiniz”
Gülşen Öz ........Robert Lisesi Felsefe Öğretmeni (Platform adına)
“Platform, Çalışmalar ve Felsefe Günleri”
Elif Gür.............Robert Lisesi Öğrencisi (Öğrenci Sekreteryası adına)
“Felsefe Platformu Çalışmalarının Öğrencilere
Kazandırdıkları”
DİNLETİ
BAŞLANGIÇ :“FELSEFEDE SINIR SORUNU”
Prof.Dr.Betül Çotuksöken...Maltepe Üniversitesi
Fen-Ed. Fak. Dekan Yardımcısı
11:15 – 11:30....ARA (İkram)
11:30 – 13:00....OTURUM..... “Olimpiyat Yazıları Üzerine”
Oturum yöneticisi: Nuran Direk...TFK Çocuklar için Felsefe Bir. Başkanı
Katılımcılar :8.Ulusal Felsefe Olimpiyatında ilk 10 dereceye giren
öğrenciler
13:00 – 14:00....YEMEK
14:00 – 15:30....OTURUM.....”Fark, Kimlik, Sınır Sorunu”
 Giriş : Nazmiye Savaş...Köy Hizmetleri An. Lisesi Felsefe Öğret.
 Barkovizyon izletisi
 Sunumlar : Barış Şensoy...Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi
Selin Aksoy......Vefa Lisesi
 Gitar-keman dinletisi : Aras Savaş...İ.A.A An.Güz.San.Lisesi
Balkan Tüysüz...İ.A.A An.Güz.San.Lisesi
 Soru-Cevap : Bilgi Üniversitesi’nden Ferda Keskin’in katılımı ile.
15:30 – 15:45....ARA
15:45 – 16:15....ARA ETKİNLİK...”Platon’dan Diyaloglar”..
Sona Tarpinyan...TED Koleji Felsefe Öğretmeni ve öğrencileri
16:15 – 16:30....ARA (İkram)
16:30 – 17:00....OTURUM.....”Sanatta Sınır”
Powerpoint sunumu, Beri Ariti, Ulus Özel Musevi Lisesi
17:00 - ..........SULTANAHMET TURU
2. GÜN
24 Nisan 2004 Cumartesi
10:00 – 11:00....OTURUM.....”Sınırın Kökeni Olarak Varlık ve Oluş Sorunu”
“Herakleitos’ta Oluş” ...Gül Batırbaygil, Saint-Michael Fr. Lisesi
“Parmenides’te Varlık”....Damla Us, Saint-Michael Fr. Lisesi
“Heidegger’deVarlık ve Oluş”...Nil Batırbaygil, Saint-Michael Lisesi.
“Sartre’da Oluş”...Funda Üstek, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi
“Platon’da Varlık”...Dilan Tetik, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi
“Kant’ta Sınır” ...Eda Elodie Moreau, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi
10:00 – 11:15....ARA (İkram)
11:00 – 13:00....SORU MERDİVENİ
”Dinlerde Sınır Sorunu Üzerine Felsefi Bir Söyleşi”
 Ney Dinletisi
 Soruları izleyerek metin slaydları üzerinden diyaloglar
13:00 – 14:00....YEMEK
14:00 – 16:00....ARA-YIŞ-LAR
”Sınır Durum Sorununun Felsefi Bir Çözümlenişine Doğru
Teatral Bir Performans”
16:00 – 16:15....ARA
16:15 – 17:30....ARA-YIŞ-LARIMIZ
“Hayatımızdaki ’Sınır Durum’ Örnekleri Üzerine Bir Tartışma”
Mert Bahadır Reisoğlu...Robert Lisesi
Cihan Akkartal.................Erenköy Kız Lisesi
Çiğdem Toparlak..............Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi
17:30 – 18:00....Kuruçeşme’ye Yürüyüş
18:00 – 21:00....TEKNE İLE BOĞAZ TURU ve TEKNEDE AKŞAM YEMEĞİ
3. GÜN
25 Nisan 2004 Pazar
10:00 – 11:15....OTURUM
”Bilim ve İktidarda Sınır-Kusursuz Kayıt”
 Sunumlar :
“Kusursuz Kayıt”....Mert Dokur....Semiha Şakir Lisesi
“
“....Selin Neşeliler....Robert Lisesi
“
“.....Ceren Yalnız-Gülsüm Meriç...Robert Lisesi
11:15 – 11:30....ARA (İkram)
11:00 – 11:45....DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMA
“Küreselleşme”
Nilgün Yaman.....Yüzyıl Işıl Lisesi Tarih Öğretmeni
Aysel Altunkaynak...Yüzyıl Işıl Lisesi Felsefe Öğretmeni
12:15 – 12:30....ARA
12:30 – 13:30....ETKİNLİK :Söyleşi
”Küçük Prens Üzerine Düşünmek...”
Katılanlar :
Selim İleri.........Roman ve köşe yazarı – çevirmen
Nihat İleri.........İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanatçısı
Nuran Direk.......”Küçük Prens Üzerine Düşünmek”kitabının yazarı
Işık Gençer.....................PAN Yayıncılık
Yöneten : Gülçin Gülan....Korkmaz Yiğit Lisesi Felsefe Öğretmeni
13:30 – 14:30....YEMEK
14:30 – 15:30....8.ULUSAL OLİMPİYATI ÖDÜL TÖRENİ
15:30 – 16:00....KONSER...Ömer Özgeç
16:00 – 17:00....KOKTEYL ve KAPANIŞ
2004-2005 Yılı Etkinlikleri
1- Açılış
Barış ve Savaş
Tarih: 22 Ekim 2004 Cuma
Saat: 16.30
Yer: Özel Saint-Benoît Fransız Lisesi / Karaköy
Sorumlu Öğretmen:
Sevil Kuvan (Ümraniye Anadolu Lisesi)
2- UNESCO Dünya Felsefe Günü
Teknoloji Dost mu Düşman mı?
Tarih: 18 Kasım 2004 Perşembe
Saat: 13.00
Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu /Beşiktaş
Sorumlu Öğretmenler:
Nuran Direk (Özel Saint-Pulchérie Fransız Lisesi
Gülşen Öz ( Robert Kolej)
3- ‘Filmlerde Şiddet ve Savaş’
Öğrenci Sekreteryası etkinliği
Tarih: 26 Kasım 2004 Cuma
Saat: 16.30
Yer: Özel İtalyan Lisesi / Karaköy
Sorumlu öğrenciler :
Eda Elodie Moreau (Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi)
Murathan Haznedar (Sainte-Pulchérie Fransız Lisesi)
Orkide İzci (İtalyan Lisesi)
Öyküm Pala (Saint-Michel Fransız Lisesi)
Esra Pike ( Saint-Michel Fransız Lisesi)
4- Kültür ve Şiddet
Tarih: 17 Aralık 2004 Cuma
Saat: 16.30
Yer: İstek Vakfı Semiha Şakir Lisesi / Göztepe
Sorumlu Öğretmenler:
Gülfer Birsin (İstek Vakfı Semiha Şakir Lisesi / Göztepe)
Nihal Eren ( Eyüboğlu Koleji)
Sona Tarpinyan (TED İstanbul Koleji)
Naz Öyken ( Koç Lisesi)
5- Pi Günü ( Felsefe-Matematik ) Bu çalışma hocamız Sayın Nermi Uygur’a ithaf
edilmiştir.
Tarih: 14 Mart 2005 Pazartesi
Saat: 16.00
Yer: Özel Sainte-Pulchérie Fransız Lisesi / Taksim
Sorumlu Öğretmenler:
Nuran Direk (Özel Sainte-Pulchérie Fransız Lisesi)
Gülşen Öz (Robert Lisesi)
Ahmet Tılfarlıgil (Gaziantep Özel Sanko Lisesi)
Akademisyenler : İstanbul Boğaziçi Üniversitesi : Doç. Dr. Berna Kılıç ve Yard.Doç. Ali
Karatay
6- Barış Savaş ve Demokrasi
Tarih: 25 Mart 2005 Cuma
Saat: 16.30
Yer: Özel Saint-Benoit Fransız Lisesi / Karaköy
Sorumlu Öğretmen:
Ersan Sarıdal (Özel Saint-Benoît Fransız Lisesi)
İstanbul Felsefe Günleri 16-17 Nisan 2005
7- Din ve Savaş
Tarih: 16 Nisan 2005 Cumartesi
Yer: Özel Bahçeşehir Koleji / Bahçeşehir
Sorumlu Öğretmenler:
Asım Erhanezer (Özel Ulus Musevi Lisesi)
Handan Aydın (Bahçeşehir Koleji)
Betül Turfan Atmaca
8- Müzik ile Resimde Barış ve Savaş
Tarih: 17 Nisan 2005 Pazar
Yer: Özel Eyüboğlu Koleji / Ümraniye
Sorumlu Öğretmen:
Sedef Özgüle (Avni Akyol Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi)
9- Barışın ve Savaşın Teknoloji Eliyle Örgütlenmesi
Tarih: 29 Nisan 2005 Cuma
Saat: 16.30
Yer: Özel Marmara Koleji / Maltepe
Sorumlu Öğretmenler:
Nazmiye Savaş (Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi)
10- Edebiyatta Barış ve Savaş
Tarih: 27 Mayıs 2005 Cuma
Saat: 16.30
Yer: Özel Saint- Michel Fransız Lisesi / Şişli
Sorumlu Öğretmenler:
Belgin Şahin Sarısoy (Özel Saint-Michel Fransız Lisesi)
5. İSTANBUL FELSEFE GÜNLERİ
5. İSTANBUL FELSEFE GÜNLERİ
16 - 17 NİSAN 2005
16 NİSAN 2005 CUMARTESİ ÖZEL BAHÇEŞEHİR LİSESİ
17 NİSAN 2005 PAZAR ÖZEL EYÜBOĞLU LİSESİ
“ BARIŞ VE SAVAŞ ”
16 NİSAN 2005 CUMARTESİ
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
09:30 – 10:00 İKRAM - KAYIT
10:00 – 10:30 KONUŞMALAR :
Dilek ERZURUMLUOĞLU Bahçeşehir Koleji Müdürü
“Hoşgeldiniz”
Handan AYDIN Bahçeşehir Koleji Felsefe Öğretmeni
Piano Dinletisi : Verjon Mamadhi
Bahçeşehir Koleji Öğrencisi
Meriç BİLGİÇ
Kocaeli Üniversitesi. Felsefe Bölümü
Öğretim Görevlisi
10:30 – 11:10
“BARIŞ ve SAVAŞ” Konulu Şiir Dinletisi
Bahçeşehir Koleji Öğrencileri
Gitar-Aykut Kaya ; Piano-Cem Has
11:10-11:30
“İnsan Hakları “
Nuran DİREK . TFK Çocuklar İçin Felsefe Birimi Başkanı
11:30-12:00
Öğrencilerle Atölye Çalışması
“Eğitim Hakkı”, “İnsan Hakları” ,“Ayrımcılık”, “Kadın Hakları”ARA – İKRAM
12:00-12:30
Atölye Çalışmasına Ait Değerlendirme
Oturum Yöneticisi: Nuran DİREK
12:30- 12:45
SUNUM “EDEBİYATTA BARIŞ ve SAVAŞ”
 Irmak ERAÇAR, Esra PİKE, Öyküm PALA –Saint-Michel Lisesi
Berfü AYDOĞAN, Begüm TURGUT, Betül DENİZ Beşiktaş Anadolu Lisesi
 Serli BALIK -Getronagan Lisesi
 Danışman Öğretmenler; Belgin Şahin SARISOY, Mehmet KALKAN,
Emel AKDENİZ,
Ani PAYLAN, Şenol ÖNSEL
12:45- 14:00 YEMEK
14:00- 14:20 Prof.Dr.Betül ÇÖTÜKSÖKEN
Maltepe Ün. Rek.Yard.
14:20- 14:40 “DİN ve ŞİDDET” Konuşmacı-Prof.Dr. Kenan GÜRSOY
Galatasaray Ün. Fen. Ede. Fak. Dekanı.
14:40- 15:00 ARA- İKRAM
15:00- 16:30 “DİN ve SAVAŞ” SUNUM
 Mosi KONFİDA-Ulus Özel Musevi Lisesi

İşğan ÇOPUR, Tennur KATGI, Onur EREM, Elodie EDA MOREAU, Dilan TETİKBeşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi
 Irmak ERACAR - St. Michel Fransız Lisesi
 Tolga YAPAN, Boğaçhan AKAYA, Enes SÜTÜTEMİZ-Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
 Danışman Öğretmenler ; Asım ERHANEZER, Handan AYDIN
II. GÜN
17 NİSAN 2005 PAZAR
EYÜBOĞLU KOLEJİ
09:30 – 10:00 İKRAM - KAYIT
10:00 – 10:05 Okul Müdürü Funda Cüceloğlu’nun konuşması
Funda CÜCELOĞLU-Eyüboğlu Koleji Müdürü “Hoşgeldiniz”
10:05- 12:15 “BARIŞ, SAVAŞ ve SANAT”
 Violonsel Quartet-Bike Öner, Zeynep Bingöl, Duygu Akmete, Ece Dursun-Avni Akyol
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
 Sanat Disiplinleri Drama Atölyesi-Guernica- Pınar Duman, Yavuz Şahin, Sezer Arıcı, Hale
Yılancıoğlu, Çisil Çirozlar, Duygu Akmete, Leyla Zaim, Beste Üstün, Müjde Kaygun, Ceyda
Karlı, Deniz Cem Demir, Elif Dikeç, Gülce Eraydın, Ayşegül Arslan, Can Çakalır, Kunt
Aksoy, Ömer Tunca, Selin Araz, Deniz Aydemir, Aras Savaş-Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi
 Yaylı Çalgılar Dörtlüsü – Gülhan Yazan, Hale Yılancıoğlu, Burcu Hayal, Ecesu ErtuğrulAvni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi
 Savaşın İçinde Sanatçı; Sanatçının İçinde Savaş-Hale Yılancıoğlu-Avni Akyol Güzel
Sanatlar Lisesi
 Resimde Savaş ve Barış, Goya, Savaşın Felaketleri-Gülce Eraydın, Sainte-Pulcherie
Fransız Lisesi; Leyla Zaim, Hasan Polatkan Lisesi
Picasso- Guernica-Yavuz Şahin Başar, Sezer Arıcı, Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
Dadaizm-Damla Gürkan, Cağaloğlu Anadolu Lisesi
 Müzikte Savaş ve Barış-Bethoven ve Chopin’de Savaş ve Barış Elif Dikeç-Avni Akyol
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
Mozart mı Wagner mi? – Ayşegül Arslan, Ezgi Türdü, Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar
Lisesi
Popüler Müzik, Savaş Karşıtı Müzik-Çişil Çirozlar, Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar
Lisesi
 Savaşların İçinde ya da Hemen Ardında Neden Hep Bir Hareketliliğe Rastlanır- Aynur
Taşkan, TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi
Danışman Öğretmenler; Sedef ÖZGÜLE, Gülbin ÇELEBİ
Danışman Akademisyen, Hümanur BAĞLI
12.15-13.00
YEMEK
13.00-13.45 Savaş Fotoğrafları Yorumu- Merih AKOĞUL
Marmara Ün. Öğretim Görevlisi
13.45-15.00 Olimpiyat Yazıları Üzerine
Oturum Yöneticisi Nuran DİREK
TFK Çocuklar İçin Felsefe Birimi Başkanı
Katılımcılar: 9. Ulusal Felsefe Olimpiyatında
ilk 10 Dereceyi Alan Öğrenciler
 İyinin Ötesinde-Ebru Öztürk, Bursa Erkek Lisesi
 Köklerini Bilmek ve Özgürlük-Sezen Ünlüönen, TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi
 Yöntemsel Çokseslilik-Çiçek İlengiz, Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi
 Dekonstrüksivizmden Post Teorilere Köklerin Bilgisi ve Çok Kültürlülük ÜzerineBurak Baysun, Silivri Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi




Toprağın “Altından” - Toprağın “Üstünden”-Murat Nedim Selçuk, İzmir Fen Lisesi
Vakit Geldi-Onur Okşan, İzmir Özel Saint-Joseph Lisesi
Kum Saati-Gözde Atasayan, Gebze Anadolu Lisesi
Amiplerden Meditasyona Kısa Bir Dünya Tarihi-Ezgi Taboğlu, Özel Sainte-Pulcherie
Fransız Lisesi
 Varlık ve Bilinç-Çetin Özbaş, Özel Amerikan Lisesi
 İnsan Soyu Sürekli Daha İyiye Doğru İlerlemekte midir?- Necip Tunç, Ankara Atatürk
Anadolu Lisesi
15.00-15.15
İKRAM
15.15-15.35
“KÜLTÜR ve ŞİDDET”
 Freud ve Saldırganlık-Zahide Çetin, Özel Eyüboğlu Koleji
 Töre Cinayetleri-Nil Nuhoğlu, TED İstanbul Koleji
 Sanatta Şiddet-Melda Sezer, İSTEK Semiha Şakir Lisesi
 Çok Kültürlülük-Canem Özyıldırım, Özel Koç Lisesi
15.35-15.55
“MATEMATİĞİN GİZEMİ”
 Doğanın Matematik Dili-Başak Ötüş, Özel Amerikan Robert Lisesi
 Matematikte Platonculuk-Ezgi Taboğlu, Özel Sainte-Pulcherie Fransız Lisesi
 Pi’nin Öyküsü ve Altın Oran-Baran Özbek, Özel Semiha Şakir Lisesi
16.00- 16.45 “ SINEMA ve FELSEFE” - Kısa Filmler:
 Utanç Duvarı, Video Art, Erman Deler ; Savaş Bir Oyun Değildir, Caner Yalçın ; Miss Sarojova, Işıl
Türkfiliz; Gün Ortasında Gece, Ali Can Durbaş
5. İstanbul Felsefe Günleri Etkinliği’ ne katkılarından dolayı;
Bahçeşehir Koleji’ ne
Eyüboğlu Koleji’ ne,
Prof.Dr. Betül ÇÖTÜKSÖKEN’ e,
Prof.Dr. Kenan GÜRSOY’a,
Araştırma Gör. Meriç BİLGİÇ’e,
Fotoğraf Sanatçısı Merih AKOĞUL’a,
TFK Çocuklar İçin Felsefe Birimi Başk. Nuran DİREK’e
teşekkür ederiz.
5. İSTANBUL FELSEFE GÜNLERİ’ni DÜZENLEYENLER:
Bahçeşehir Koleji Felsefe Öğretmeni Handan AYDIN
Bahçeşehir Koleji Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Ayşe ŞENLEN
Eyüboğlu Koleji Felsefe Öğretmeni Nihal EREN
Eyüboğlu Koleji Felsefe Öğretmeni Asuman ACAR
Ümraniye Lisesi Felsefe Öğretmeni Sevil KUVAN
5. İSTANBUL FELSEFE GÜNLER
2005-2006 YILI ETKİNLİKLERİ
ÇERÇEVE PROGRAM ve KAYNAKÇA
FELSEFE AÇISINDAN TARİH
“Tarih ve Tarih Bilinci Nedir?”



İnsanın tarihselliği
Evrenin tarihselliği
Tarihin boyutları olarak mekan ve zamanın metafiziği
Takiyettin Mengüşoğlu: İnsan Felsefesi Remzi Kitabevi ve “Tarihilik- Tarihsizlik” makalesi
Jean Claude Cariére, Jean Delemau, Umberto Eco, Stephen Jay Gould :Zamanların Sonu
Üzerine Söyleşiler YKY
Öyküler ve Tarihler

Tarihin kökeni olarak efsaneler, mitler ve söylenceler
Anadolu efsaneleri ve mitolojileri
Zeynep Direk : Başkası Deneyimi YKY
Ekrem Akurgal: Anadolu Kültür Tarihi, TÜBİTAK Yay.
Ed Hamilton: Mitoloji
Homeros: İlyada
Homeros: Odysseia
Anadolu mitolojileri
Yaşar Kemal. Üç Anadolu Efsanesi, Köroğlu, Karacaoğlan, Alageyik, YKY
Muazzez İlmiye Çığ: Gılgameş,
Dede Korkut Öyküleri
Küreselleşen Dünyada Tarih


Tarih paradigmaları, Milli Tarih, Evrensel Tarih
Tarihte yöntem ve nesnellik sorunu
E.H. Carr, J. Fontana: Tarih yazımında nesnellik ve yanlılık, İmge Kitabevi
Nietzsche: Tarih Üzerine Say yayınları
Fernand Braudel, Tarih Üzerine Yazılar, İmge Kitabevi
Arnold Toynbee: Tarih Üzerine iki Konferans (Eski bir Ed Fakültesi Yayını)
Salih Özbaran: Tarih,Tarihçi ve Toplum, Tarih Vakfı Yayınları
Arnold Toynbee: Civilization on Trial and The World and the West, Meridian Books
Tarih ve Edebiyat
Anatol France. Allahlar Susamışlardı
Tolstoy: Savaş ve Barış
İlya Ehrenburg: Paris Düşerken
Claude Farrer
Pier Loti
Namık Kemal. Cezmi
Gülseren Engin: Cehennemde bir Ada
Yiğit Okur: Hulki Bey ve Arkadaşları
Turgut Özakman: Şu Çılgın Türkler
Buket Uzuner: Gelibolu
Dido Sotiriyu: Benden Selam Söyle Anadolu’ya
Mine Söğüt: Kırmızı Zaman
Oya Baydar : Erguvan Kapısı
İlhan Selçuk: Yüzbaşı Selahattin’in Romanı
Turan Oflazoğlu IV. Murat
Yaşar Kemal: Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana
Nedim Gürsel: Boğazkesen Fatih’in Romanı
Orhan Pamuk: İstanbul
Kemal Tahir: Devlet Ana
Tarih Felsefeleri Açısından Tarih I-II




Ebedi döngü
Doğada evrim, Tarihte ilerleme
Tarihin sonu: İnsanın sonu dünyanın sonu mu?
Doğa filozofları, St Augustinus, Condorcet, A. Comte, Voltaire, Hegel, Herder, Marx)
Robert Bernasconi: Irk Kavramını kim icat etti? Metis Yayınları
Bedia Akarsu: Wilhem von Humboldt’ta Dil ve Kültür Bağlantısı
Hegel, Seçilmiş Yazılar, Remzi Kitabevi “Tarih Felsefesi Üzerine Dersler”
Immanuel Wallerstein: Bildiğimiz Dünyanın Sonu
F.Fukuyama: Tarihin Sonu ve Son İnsan, Simavi Yayınları
S.Huntington :Uygarlıklar Çatışması
Erich Rothacker: Tarihselcilik Sorunu, Çev. Doğan Özlem
Doğan Özlem: Tarih Felsefesi, Dokuz Eylül Yayınları
Tarih- Siyaset ve İdeoloji İlişkileri
Bilimde Avrupa-Merkezcilik Sorunu
Bacon ve Foucault’da Bilgi ve İktidar İlişkileri
J. Derrida, Pera,Peras, Poros, YKY
Levinas : Sonsuza Tanıklık, Metis Yayınevi
Merlau Ponty: Dünyanın Teni, Metis Yayınevi
Foucault: Bilginin Arkeolojisi, Birey Yayıncılık
Uluğ Nutku: İnsan Felsefesi Çalışmaları, Bulut Yayınları “Homo Europeaus Hâlâ Var mı?”
Alain Touraine: Birlikte Yaşayabilecek miyiz?
Levy Straus, Mythologies
Martin Bernal: Kara Atena
Anadolu’da Tarih ve Felsefe Tarihi
 Anadolu , Türk ve Osmanlı tarihini hesaba katmadan bir Avrupa tarihi yazılabilir mi?
Kendi tarihini ve başkalarının tarihini anlamanın ve anlatmanın engelleri: Ben merkezcilik, etnik
merkezcilik, indirgemecilik, önyargılar, etnofobi, ksenofobi
Edgar Morin: Geleceğin Eğitimi İçin Yedi Bilgi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları- Yaratıcı
ve Yıkıcı Tarih
Arslan Kaynardağ: Anadolu’da Felsefe, İstanbul TFK Semineri Konuşması
Genel Kaynakça:
Yirminci Yüzyıl Tarihi, Türk Tarih Vakfı Yayınları
Macit Gökberk, Felsefe Tarihi
Tarih Felsegfesi ,Doğan Özlem,Dokuz Eylül Yayınları
Felsefelogos 2000/1 Tarih Bilinci
UNESCO DÜNYA FELSEFE GÜNÜ
17 Kasım 2005
AÇILIŞ : Başak Ötüş - Bilgehan Bulut
UNESCO
I.
BÖLÜM....40 Dakika
Ayrımcılık kavramı:







Sunum:Ayrımcılık (Barkovizyon), Özel Eyüboğlu Lisesi
Prof. Dr. Betül Çotuksöken Maltepe Üniversitesi “Ayrımcılığın Felsefi
Temelleri”
Ayrımcılığın Kökeni: Zihinsel Ayrılış - İdil Meşe- Koç Lisesi
Ayrımcılığın Yaşadığımız Sonuçları – Müge Şimşek- Koç Lisesi
Kültürel Bir Kopuş Olarak Şarkiyatçılık – Alican Camcı - Hakan Kızılkum Robert
Lisesi
Pozitif Ayrımcılık - Seda Palanduz- Robert Lisesi
Bütün Hayvanlar Eşittir – Işın Taylan - Robert Lisesi
II. BÖLÜM....60 Dakika
Irk Ayrımcılığı


Irk ve Irk Ayrımcılığı -Deniz Kumral- Ali Tunç Tuncel -Alman Lisesi
Irk Kavramının Oluşumu ve Irkçılık İdeolojisinin Görünümleri – Bike AyaskanRobert Lisesi

Soykırım ve Tehcir- Esra Deniz Soner- Robert Lisesi
 Irkçılık Düşüncesinin Kaynakları- Mercan Bakırezen- Koç Lisesi
 Irkçılık Teorileri- Iraz Körezlioğlu – Koç Lisesi
 Hitler ve Nazizmi Anlamak -Aslı Kolcu - Koç Lisesi
 19.ve 20.Yüzyıllarda Anadolu’da Irklar - Can Bogoçlu – Alman Lisesi
 Kitle İletişim Araçlarının Irkçı Ayrımcılıktaki Rolü –Başak Ağca - Duygu Bayraktar Bilgehan Bulut- Alman Lisesi
 Martin Luther King –Buse Yıldırım– Sainte-Pulchérie Fransız Lisesi
 King’in Rüyası- Murathan Haznedar- Sainte-Pulchérie Fransız Lisesi
 Irk Ayrımcılığının Günlük Hayattaki Yansımaları- Duygu Bayraktar- Başak AğcaBilgehan Bulut -Alman Lisesi
 ARA....15 Dakika
III. BÖLÜM....60 Dakika
Sınıf Ayrımcılığı





Sınıf Ayrımcılığı: Gürol Gezer- Robert Lisesi
Sınıf Ayrımcılığının Kaynağı Eşitsizlik mi? Atakan Çiftçi- Sabancı Anadolu Lisesi
Kast Sistemi – Sinan Cengiz Koç Lisesi
Ayrımcılık ve Kölelik –Mısra Özkuş -Mine Erişir –Koç Lisesi
Modern Kölelik- Sedef Can- Sainte-Pulchérie Fransız Lisesi
Cinsiyet Ayrımcılığı







Cinsiyet Ayrımcılığı-Gözde Göksel – Sabancı Anadolu Lisesi
Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet -Begüm Naz Bayırbaç- Koç Lisesi
Kadınlık Üzerine- Deniz Ücelehan –Özel Alev Lisesi
Erkeklik Üzerine-Can Bogoçlu - Mehmet Çağrı Köse- Alman Lisesi
Feminizm - İrem Özçelik - Robert Lisesi
Güzel Olmak Zorunda mıyız? Hakan Söyler- Robert Lisesi
Gensel Ayrımcılık : Berk Öztürk – Robert Lisesi
Dinsel ayrımcılık



Asıl Mesele İnançlar mı? Ezgi Ertuğrul- Özel Alev Lisesi
İnanmak - Ceyhun Aslan – Robert Lisesi
Seksizm ve Din -Esra Canpulat - Begüm Ayaskan Robert Lisesi
IV BÖLÜM...20 Dakika
Ayrımcılığa Karşı Ne Yapabiliriz?



Ayrımcılığa Karşı Eğitim- Kübra Kömek- Robert Lisesi
Ayrımcılığa Karşı Sosyal Adalet- Tuğba Yeşilyurt- Robert Lisesi
Neden Felsefe Yapmıyoruz Hep Beraber? Birce Sultan KarabeyRobert Lisesi
Katkılarından dolayı Yıldız Teknik Üniversitesi ne teşekkür ederiz.
Download