İkinci Kurul - Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

advertisement
T. C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2016 – 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ
II. DERS KURULU
( 31 EKİM 2016– 9 ARALIK 2016)
DEKAN
Prof.Dr.Alim KOŞAR
BAŞKOORDİNATÖR
Prof.Dr.Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN
DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ
Doç.Dr.İ.Metin ÇİRİŞ
DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCILARI
Doç.Dr.Şirin BAŞPINAR
Yrd.Doç.Dr.Kemal
Kürşat BOZKURT
DERSLER
Patoloji
Farmakoloji
Mikrobiyoloji ve Kl. Mikrob.
Klinik Biyokimya
Pediatri
Kardiyoloji
Göğüs Hastalıkları
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Radyoloji
Dermatoloji
Tıbbi genetik
Klinik Uygulama Pediatri
Klinik Uygulama İç Hastalıkları
TOPLAM
D.S.: Ders Saati
TEORİK D.S.
16
25
14
5
8
11
8
5
2
4
4
PRATİK D.S.
12
16
12
4
44
101
TOPLAM
28
25
30
5
8
11
8
5
2
4
4
12
4
145
SORU SAYISI
14T + 3P
16
17
5
8
10
8
5
2
4
4
2
1
100
PUAN
17
16
17
5
8
10
8
5
2
4
4
3
1
100
DERS KURULU ÜYELERİ:
Prof. Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN
Doç. Dr. İ. Metin ÇİRİŞ
Yrd. Doç. Halil AŞÇI
DERS KURULU AMAÇLARI
İnsan Papilloma ve Polyoma virüs, Adenovirüsler, Coronavirüsler, tümör virüsleri, Pox virüsler, diğer DNA virüsleri ve Hepatit virüslerinin genel
özelliklerini ve bu virüslerin yaptığı infeksiyonları bilir. (Bilişsel alan). İmmünolojinin temel özelliklerini bilir. Mikroorganizmalara karşı spesifik
bağışıklık, aşırı duyarlılık reaksiyonları, immunolojik tolerans ve otoimmünite, transplantasyon ve doku reddi, aşılama hakkında temel
immunolojik özellikleri bilir. (Bilişsel alan) Kardiyovasküler hastalıkların ilaçla tedavisinde önemli olan yaklaşımları ve temel bilgileri ve
solunum sistemi hastalıklarının ilaçla tedavisinde önemli olan yaklaşımları ve temel bilgileri kavrar. (Bilişsel alan) Akut koroner sendrom tanı ve
izlemini, lipid metabolizması bozukluklarını ve biyokimyasal belirteçlerini bilir ve değerlendirir. (Bilişsel alan + Psikomotor alan). Kalp
hastalıkların temel semptomlarını, sistemin özgü fizik muayeneyini bilir (Bilişsel alan + Psikomotor alan). Kardiyovasküler hastalıklara özgü
temel tanı yöntemlerini bilir. Kalp kapak hastalıkları, aritmiler, kalp yetersizliğinin fizyopatolojisini bilir. (Bilişsel alan) Pediatriye özgü sistem
muayenesini bilir. Psikomotor alan Pediatrik üst solunum yolu enfeksiyonlarını bilir. Göğüs hastalıklarına özgü fizik muayeneyi bilir. (Bilişsel
alan + Psikomotor alan) Bronşiyal astım, KOAH, pnömoniler, interstisyel akciğer hastalıkları, akciğer kanseri, plevra hastalıkları özelliklerini
bilir. (Bilişsel alan)
Solunum ve dolaşım sistemini etkileyen hastalıklarda genetik yaklaşım özelliklerini bilir. (Bilişsel alan) Anestezide
preoperatif vizit, hasta değerlendirilmesini bilir. (Bilişsel alan) Zehirlenmelerin özelliklerini bilir. (Bilişsel alan) Derinin anatomisi, histolojisi ve
1
fizyolojisini bilir. Elemanter lezyonların özelliklerini bilir. (Bilişsel alan) Tekniğine uygun anamnez alır ve fizik muayeneyi tam olarak yapar.
(Psikomotor alan) Klinik bilimlere giriş uygulamaları ile normal ve patolojik bulguları tanır. (Psikomotor alan) Hastaların kişisel bilgileri
konusunda gizlilik ve yansızlık ilkesini uygulayabilir.(Duyuşsal alan) Tanı ve tedavi işlemlerinde akılcı, etkin, ekonomik ve etik ilkeleri
uygulayabilir. Ekip çalışmasının temel ilkelerini bilir ve uygular. (Psikomotor alan)
2
II. KURUL I. HAFTA
31 EKİM 2016 PAZARTESİ
Serbest çalışma
08.30 09.20
09.30 10.20
FARMAKOLOJİ Otonom Sinir Sistemi
ilaçlarına giriş-1
Dr. H.AŞCI
10.30 11.20
FARMAKOLOJİ Otonom Sinir Sistemi
ilaçlarına giriş-2
Dr. H.AŞCI
11.30 12.20
PEDİATRİ
Pediatride Anamnez Alma
Dr. Ahmet Rifat ÖRMECİ
13.30 14.20
PATOLOJİ
Kalp yetmezliği ve iskemik kalp
hastalığı patolojisi
Dr. M. ÇİRİŞ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
Myokard infarktüsü, ateroskleroz
Dr. M. ÇİRİŞ
15.30 - 16.20
Serbest çalışma
16.30 - 17.20
Serbest çalışma
1 KASIM 2016 SALI
PEDİATRİ
Solunum Sistemi Muayenesi
Dr. M. Özgür PİRGON
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJİ
Parasempatomimetik ilaçlar-1
Dr. H.AŞCI
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJİ
Parasempatomimetik ilaçlar-2
Dr. H.AŞCI
13.30 - 14.20
MİKROBİYOLOJİ
UYGULAMA A
Kan,
– BOS ve püyün
mikrobiyolojik incelenmesi
Dr. B.C. ARIDOĞAN,
Dr. Emel SESLİ ÇETİN)
MİKROBİYOLOJİ
UYGULAMA B
Kan,
– BOS ve püyün
mikrobiyolojik incelenmesi
Dr. B.C. ARIDOĞAN,
Dr. Emel SESLİ ÇETİN)
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
3
2 KASIM 2016 ÇARŞAMBA
08.30 09.20
TIBBİ GENETİK
Solunum sistemini etkileyen
hastalıklarda genetik yaklaşım
Dr.N. Ş. CALAPOĞLU
09.30 10.20
TIBBİ GENETİK
Solunum sistemini etkileyen
hastalıklarda genetik yaklaşım
Dr.N. Ş. CALAPOĞLU
10.30 11.20
KARDİYOLOJİ
Kalp hastalıklarında temel semptomlar
Dr. E. VAROL
11.30 12.20
KARDİYOLOJİ
Kardiyolojide kullanılan tanı yöntemleri
Dr. E. VAROL
13.30 14.20
PEDİATRİ
Yeni Doğanda Solunum Sistemi
Dr. H.ÇETİN
14.30 15.20
PEDİATRİ
Fetal Dolaşım ve Postnatal Adaptasyon
Dr. H. ÇETİN
15.30 16.20
Serbest çalışma
16.30 17.20
Serbest çalışma
3 KASIM 2016 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 FARMAKOLOJİ Parasempatolitik ilaçlar-1
Dr. H.AŞCI
09.30 - 10.20 FARMAKOLOJİ Parasempatolitik ilaçlar-2
Dr. H.AŞCI
10.30 - 11.20 FARMAKOLOJİ Sempatolitik İlaçlar- 1
Dr. H.AŞCI
11.30 - 12.20 FARMAKOLOJİ Sempatolitik İlaçlar- 2
Dr. H.AŞCI
13.30 - 14.20 PEDİATRİ
Pediatride dolaşım sistemi muayenesi
Dr. A.R. ÖRMECİ
14.30 - 15.20
Serbest çalışma
15.30 - 16.20
Serbest çalışma
16.30 - 17.20
Serbest çalışma
4
4 KASIM 2016 CUMA
08.30 - 09.20
BİYOKİMYA
Akut koroner sendrom tanı ve izlemi
Dr. D.K . DOĞUÇ
09.30 - 10.20
BİYOKİMYA
Akut koroner sendrom tanı ve izlemi
Dr. D.K . DOĞUÇ
10.30 - 11.20
Serbest çalışma
11.30 - 12.20
Serbest çalışma
13.30 - 14.20
MİKROBİYOLOJİ
UYGULAMA B
14.30 - 15.20
Virolojik
–
tanıda hücre kültür yöntemleri
Dr. B.C. ARIDOĞAN,
Dr. Emel SESLİ ÇETİN)
15.30 - 16.20
MİKROBİYOLOJİ
UYGULAMA A
16.30 - 17.20
Virolojik
–
tanıda hücre kültür yöntemleri
Dr. B.C. ARIDOĞAN,
Dr. Emel SESLİ ÇETİN)
II. KURUL II. HAFTA
7 KASIM 2016 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 FARMAKOLOJİ
Sempatomimetik ilaçlar-1
Dr. H.AŞCI
09.30 - 10.20 FARMAKOLOJİ
Sempatomimetik ilaçlar-2
Dr. H.AŞCI
10.30 - 11.20 FARMAKOLOJİ
Antihipertansif İlaçlar-1
Dr. H.AŞCI
11.30 - 12.20 FARMAKOLOJİ
Antihipertansif İlaçlar-2
Dr. H.AŞCI
13.30 - 14.20 MİKROBİYOLOJİ
UYGULAMA A
14.30 - 15.20
Klinik
–
mikrobiyoloji uygulamasında
viral hastalıkların tanısında
kullanılan çeşitli serolojik
tanı metodları
Dr. B.C. ARIDOĞAN,
Dr. Emel SESLİ ÇETİN)
15.30 - 16.20 MİKROBİYOLOJİ
UYGULAMA B
16.30 - 17.20
Klinik
–
mikrobiyoloji uygulamasında
viral hastalıkların tanısında
kullanılan çeşitli serolojik
tanı metodları
Dr. B.C. ARIDOĞAN,
Dr. Emel SESLİ ÇETİN)
8 KASIM 2016 SALI
08.30 - 09.20
FARMAKOLOJİ
Antihipertansif İlaçlar
5
Dr. H.AŞCI
09.30 - 10.20
FARMAKOLOJİ
Diüretikler ve Beta Blokörler
Dr. H.AŞCI
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJİ
Periferik Vazodilatörler
Dr. H.AŞCI
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJİ
Antianginal ilaçlar
Dr. H.AŞCI
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
Kalbin iltihabi hastalıkları
Dr. M. ÇİRİŞ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
Kardiomyopatiler, kalb tümörleri
Dr. M. ÇİRİŞ
15.30 - 16.20
PATOLOJİ
Larinks ve boyun bölgesi lezyonları
Dr. M. ÇİRİŞ
Serbest çalışma
16.30 - 17.20
9 KASIM 2016 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
KARDİYOLOJİ
Kalp hastalarında fizik muayene-1
Dr. E. VAROL
09.30 - 10.20
KARDİYOLOJİ
Kalp hastalarında fizik muayene-2
Dr. E. VAROL
10.30 - 11.20
BİYOKİMYA
Lipit metabolizması
hiperlipoproteinemiler
bozuklukları
Dr.
ve B. GÖKÇE
11.30 - 12.20
BİYOKİMYA
Lipit metabolizması
hiperlipoproteinemiler
bozuklukları
Dr.
ve B. GÖKÇE
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
Anevrizmalar ve vaskülitler
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
Venöz hastalıklar, lenfatik hastalıkları Dr. K.K.BOZKURT
15.30 - 16.20
PATOLOJİ
Kan ve lenf damarı tümörleri
Dr. K.K.BOZKURT
Dr. K.K.BOZKURT
Serbest çalışma
16.30 - 17.20
10 KASIM 2016 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
FARMAKOLOJİ
Kalp Yetmezliğinde Kullanılan İlaçlar-1 Dr. H.AŞCI
09.40 - 10.30
FARMAKOLOJİ
Kalp Yetmezliğinde Kullanılan İlaçlar-2 Dr. H.AŞCI
10.50 - 11.40
FARMAKOLOJİ
Antiaritmik İlaçlar-1
Dr. H.AŞCI
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJİ
Antiaritmik İlaçlar-2
Dr. H.AŞCI
6
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
Akciğerin doğumsal ve
damarsal bozuklukları
Dr. Ş. BAŞPINAR
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
Solunum sisteminin iltihabi hastalıkları -Dr.
1 Ş. BAŞPINAR
15.30 - 16.20
PATOLOJİ
Solunum sisteminin iltihabi hastalıkları -Dr.
2 Ş. BAŞPINAR
Serbest çalışma
16.30 - 17.20
11 KASIM 2016 CUMA
İnsan Papilloma ve Polyoma virüs
Dr. B. ARIDOĞAN
Adenovirüsler ve Coronavirüsler
Dr. B. ARIDOĞAN
MİKROBİYOLOJİ
Hepatit virüsleri-I
Dr. B. ARIDOĞAN
11.30 - 12.20 MİKROBİYOLOJİ
Hepatit virüsleri-II
Dr. B. ARIDOĞAN
PATOLOJİUygulama (A)
Vaskülit, damar tümörleri örnekleri
Dr. Şirin Başpınar
PATOLOJİUygulama (B)
Vaskülit, damar tümörleri örnekleri
Dr. Şirin Başpınar
08.30 - 09.20
MİKROBİYOLOJİ
09.30 - 10.20 MİKROBİYOLOJİ
10.30 - 11.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
II. KURUL III. HAFTA
14 KASIM 2016 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 FARMAKOLOJİ
Hipolipidemik ilaçlar
Dr. H.AŞCI
09.30 - 10.20 FARMAKOLOJİ
Antitrombotik ilaçlar
Dr. H.AŞCI
10.30 - 11.20 FARMAKOLOJİ
Hemostatik, plazma hacmini genişleten ilaçlar
Dr. H.AŞCI
11.30 - 12.20 RADYOLOJİ
Toraks Radyolojisine giriş
Dr. H. AYDIN
13.30 - 14.20 BİYOKİMYA
Tromboembolide moleküler testler
Dr. D.K. DOĞUÇ
14.30 - 15.20 DERMATOLOJİ
Derinin yapısı, anatomisi
DR.İ. Erturan
15.30 - 16.20 DERMATOLOJİ
Derinin yapısı, anatomisi
DR.İ. Erturan
7
Serbest çalışma
16.30 - 17.20
15 KASIM 2016 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
FARMAKOLOJİ
Antitüssif ve ekspektoranlar
Dr. H. AŞÇI
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJİ
Bronkodilatör ilaçlar
Dr. H. AŞÇI
11.30 - 12.20
RADYOLOJİ
Girişimsel Radyolojiye Giriş
Dr. M. KAYAN
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları
Dr. Ş. BAŞPINAR
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
Restriktif akciğer hastalıkları
Dr. Ş. BAŞPINAR
15.30 - 16.20
Serbest çalışma
16.30 - 17.20
Serbest çalışma
16 KASIM 2016 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
Serbest çalışma
09.30 - 10.20
Serbest çalışma
10.30 - 11.20
DERMATOLOJİ
Elemanter lezyonlar
DR.İ. Erturan
11.30 - 12.20
DERMATOLOJİ
Elemanter lezyonlar
DR.İ. Erturan
13.30 - 14.20
KARDİYOLOJİ
Kardiyolojide kullanılan ilaçlar
Dr. A. ALTINBAŞ
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
Akciğer tümörleri
Dr. S.BİRCAN
15.30 - 16.20
Serbest çalışma
16.30 - 17.20
Serbest çalışma
17 KASIM 2016 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
TIBBİ GENETİK
Dolaşım sistemini etkileyen
hastalıklarda genetik ya.
Dr.N. Ş. CALAPOĞLU
09.30 - 10.20
TIBBİ GENETİK
Dolaşım sistemini etkileyen
Dr.N. Ş. CALAPOĞLU
8
hastalıklarda genetik ya.
10.30 - 11.20
KARDİYOLOJİ
Ateroskleroz ve risk faktörleri-1
Dr. Y. TÜRKER
11.30 - 12.20
KARDİYOLOJİ
Ateroskleroz ve risk faktörleri-2
Dr. Y.TÜRKER
13.30 - 14.20
PATOLOJİ
Plevra hastalıkları
Dr. S.BİRCAN
14.30 - 15.20
PATOLOJİ
Mediasten hastalıkları
Dr. S. BİRCAN
15.30 - 16.20
Serbest çalışma
16.30 - 17.20
Serbest çalışma
18 KASIM 2016 CUMA
PATOLOJİUygulama (B)
Akciğer tümörleri örnekleri
Dr. Sema Bircan
PATOLOJİUygulama (A)
Akciğer tümörleri örnekleri
Dr. Sema Bircan
13.30 - 14.20
1. Pratik ders grubu
14.30 - 15.20
2. Pratik ders grubu
15.30 - 16.20
3. Pratik ders grubu
KAN BASINCI SİMÜLATÖRÜ
Dr Atalay DOĞRU
İç Hastalıkları
Mesleki
Beceri
Laboratuvarı
Dershanesi
16.30 - 17.20
4. Pratik ders grubu
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
II. KURUL IV. HAFTA
21 KASIM 2016 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
MİKROBİYOLOJİ
Pox virüsler ve diğer DNA virüsleri
Dr. B. ARIDOĞAN
09.30 - 10.20
MİKROBİYOLOJİ
Pikorna virüs ve Reovirüsler
Dr. B. ARIDOĞAN
10.30 - 11.20
MİKROBİYOLOJİ
Rhabdovirüsler ve toga virüs,
Dr. B.C. ARIDOĞAN
9
Tümör virüsleri
11.30 - 12.20
MİKROBİYOLOJİ
Para ve orthomikso virüsler-1
Dr. B.C. ARIDOĞAN
13.30 - 14.20
KARDİYOLOJİ
Kapak hastalıkları fizyopatolojisi-1
Dr. A. ALTINBAŞ
14.30 - 15.20
KARDİYOLOJİ
Kapak hastalıkları fizyopatolojisi-2
Dr. A. ALTINBAŞ
15.30 - 16.20
Serbest çalışma
16.30 - 17.20
Serbest çalışma
22 KASIM 2016 SALI
08.30
09.20
MİKROBİYOLOJİ
-
Para ve orthomikso virüsler-2
Dr. B. C. ARIDOĞAN
09.30
10.20
MİKROBİYOLOJİ
-
Aşırı duyarlılık reaksiyonları
Dr. B. C. ARIDOĞAN
10.30
11.20
MİKROBİYOLOJİ
-
Mikroorganizmalara karşı bağışıklık
Dr. B. C. ARIDOĞAN
11.30
12.20
MİKROBİYOLOJİ
-
İmmunolojik tolerans ve otoimmünite,
Dr. B. C. ARIDOĞAN
13.30
14.20
ANESTEZİYOLOJİ
-
Anestezi ve tarihçesi
Dr. P. KIRDEMİR
14.30
15.20
GÖĞÜS
HAST.
Pulmoner tromboemboli
Dr. R. DEMİRALAY
15.30
16.20
-
Serbest çalışma
16.30
17.20
-
Serbest çalışma
23 KASIM 2016 ÇARŞAMBA
08.30
MİKROBİYOLOJİ
-
Transplantasyon ve doku reddi
10
Dr. B.C. ARIDOĞAN
09.20
09.30
10.20
MİKROBİYOLOJİ
-
Aşılama
Dr. B.C. ARIDOĞAN
10.30
11.20
PEDİATRİ
-
Pediatride Kalp Yetmezliği
Dr. G.SANDAL
11.30
12.20
-
13.30
14.20
1.-Pratik ders grubu
14.30
15.20
2.-Pratik ders grubu
15.30
16.20
3.-Pratik ders grubu
16.30
17.20
4.-Pratik ders grubu
Serbest çalışma
YENİ DOĞAN İLERİ BAKIM SİMÜLATÖRÜ
Dr. GONCA SANDAL
(Pediatri)
Mesleki Beceri Laboratuvarı Dershanesi
24 KASIM 2016PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
GÖĞÜS HAST.
Bronşiyal astım ve KOAH
Dr. A. AKKAYA
10.30 - 11.20
GÖĞÜS HAST.
İnterstisyel akciğer hastalıkları
Dr. M. ÇAKIR
11.30 - 12.20
GÖĞÜS HAST.
Pnömoniler
Dr. M. ÇAKIR
13.30 - 14.20
1. Pratik ders grubu PEDİATRİK ENJEKSİYON
SİMÜLATÖRÜ (Pediatri)
14.30 - 15.20
2. Pratik ders grubu Mesleki Beceri Laboratuvarı Dershanesi
15.30 - 16.20
3. Pratik ders grubu
16.30 - 17.20
4. Pratik ders grubu
25 KASIM 2016 CUMA
11
Dr. Gonca Sandal
Serbest çalışma
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
GÖĞÜS HAST.
Akciğer kanseri
Dr. A. BİRCAN
11.30 - 12.20
GÖĞÜS HAST.
Akciğer tüberkülozu
Dr. A. BİRCAN
13.30 - 14.20
1. Pratik ders grubu
14.30 - 15.20
2. Pratik ders grubu
15.30 - 16.20
3. Pratik ders grubu
PEDİATRİK ENJEKSİYON MAKETİ
Dr. Gonca Sandal
(KAFA MODELİ) (Pediatri)
Mesleki
Beceri
Laboratuvarı
Dershanesi
16.30 - 17.20
4. Pratik ders grubu
II. KURUL V. HAFTA
28 KASIM 2016 PAZARTESİ
08.30
09.20
-
Serbest çalışma
09.30
10.20
-
Serbest çalışma
10.30
11.20
GÖĞÜS
HAST.
Plevra hastalıkları
Dr. Ö. ÖZTÜRK
11.30
12.20
GÖĞÜS
HAST.
Solunum sistemi muayenesi
Dr. Ö. ÖZTÜRK
13.30
14.20
ANESTEZİYOLOJİ
Solunum Yolu Anatomisi ve hava yolu
Dr.F. SOLMAZ
14.30
15.20
ANESTEZİYOLOJİ
Zehirlenmeler
Dr. B.G. CEYLAN
15.30
16.20
-
Serbest çalışma
16.30
17.20
-
Serbest çalışma
12
29 KASIM 2016 SALI
08.30
09.20
09.30
10.20
10.30
11.20
11.30
12.20
MİKROBİYOLOJİ
UYGULAMA A
MİKROBİYOLOJİ
UYGULAMA B
-
Klinik
–
mikrobiyoloji uygulamasında
bakteriyel hastalıkların tanısında
kullanılan çeşitli serolojik tanı metodları
Dr. B.C. ARIDOĞAN,
Dr. Emel SESLİ ÇETİN)
Klinik
–
mikrobiyoloji uygulamasında
bakteriyel hastalıkların tanısında
kullanılan çeşitli serolojik tanı metodları
Dr. B.C. ARIDOĞAN,
Dr. Emel SESLİ ÇETİN)
13.30
14.20
ANESTEZİYOLOJİ
-
Kardiyopulmoner ve serebral
resüstasyon
Dr. F.A. SOLMAZ
14.30
15.20
ANESTEZİYOLOJİ
-
Preoperatif vizit, Hasta Değerlendirilmesi
Dr. B.G. CEYLAN
15.30
16.20
-
Serbest çalışma
16.30
17.20
-
Serbest çalışma
30 KASIM 2016 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
KARDİYOLOJİ EKG
Dr. Y. TÜRKER
11.30 - 12.20
KARDİYOLOJİ Aritmilerin fizyopatolojisi
Dr. Y. TÜRKER
13.30 - 15.20
PATOLOJİUygulama (B)
Pnömoni, tüberküloz
Dr. Şirin Başpınar
15.30 - 17.20
PATOLOJİUygulama (A)
Pnömoni, tüberküloz
Dr. Şirin Başpınar
13
1 ARALIK 2016 PERŞEMBE
08.30 - 12.20
Serbest çalışma
13.30 - 17.20
Serbest çalışma
2 ARALIK 2016 CUMA
08.30 - 12.20
Serbest çalışma
13.30 - 17.20
Serbest çalışma
II. KURUL VI. HAFTA
05 ARALIK 2016 PAZARTESİ
08.30 - 12.20
Serbest çalışma
13.30 - 17.20
Serbest çalışma
06 ARALIK 2016 SALI
08.30 - 12.20
Serbest çalışma
13.30 - 17.20
Serbest çalışma
07 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA
08.30 - 12.20
Serbest çalışma
13.30 - 17.20
Serbest çalışma
08 ARALIK 2016 PERŞEMBE
08.30 - 12.20
Serbest çalışma
14
Serbest çalışma
13.30 - 17.20
09 ARALIK 2016 CUMA
Saat: 9.30
DERS KURULU SINAVI
Saat: 9.30
11.30 - 12.20
Online ortamda yapılacaktır. Kurul sınavı bitiminde başlayacaktır.
Sınav
Kurul sınavına ilişkin sorular ve doğru seçenekler
değerlendirme öğrencilerle paylaşılacaktır. Öğrencilerin geri dönüşleri sağlanacaktır.
Saat: 14:00
PATOLOJİ PRATİK SINAVI
Saat: 14:00
Not: Ders saatlerinde güncel değişiklikler koordinatörlük tarafından yapılabilir. https://metinciris.com.tr/#!/url=program.php adresinden
değişiklikler takip edilebilir.
15
Download