Uploaded by azizmurataslan

Yengi Tiyatro

advertisement
XX. Yüzyıl Özbek Tiyatrosu
1867 yılında Rus İmparatorluğu Türkistan'ı sömürgesi haline getirdi. Sömürge döneminde duygusal ve
estetik özellikleri bakımından yerel geleneksel tiyatrodan çok farklı olan Rus, daha sonra Tatar ve
Azerbaycan tiyatro toplulukları Türkistan bölgesine girmeye başladı. 1911 yılında ilk yazılı ulusal sahne
eserleri yaratıldı. M. Behbudiy'nin "Padarkush veya eğitimsiz çocuğun durumu", A. Samadov'un
"Mahramlar", Fıtrat'ın "Buharalı bir ferangi ile bir müderris arasındaki münazaralar" isimli piyesleri bu
eserler arasında yer almaktadır. Bunlardan milli bağımsızlık müjdecisi M. Behbudiy'nin "Padarkush" adlı
draması özellikle dikkat çekiciydi. 1914 yılında Behbudi önderliğinde Semerkant'ta kurulan ilk Özbek
amatör tiyatro topluluğu, "Padarkuş" oyunuyla faaliyete başladı. Aynı yıl Abdulla Avloni'nin Taşkent'te
kurduğu tiyatro topluluğu da "Padarkush" ile çalışmaya başladı. 1916 yılında Hamza Tiyatrosu'nun (şu
anda Ulusal Tiyatro) kurucusu Mannon Uyghur ve Özbek tiyatrosunun ilk oyuncusu Ma'suma Qoriyeva
(Saadiya) sanata ilk adımını attı. 1915'te Hamza, Koqan şehrinde amatör bir tiyatro kurdu ve 1918'de
Hamza, Argona'da "Zehirli Hayat ve Aşk Kurbanları" (1916) oyunuyla başlayan gezici bir siyasi topluluk
kurdu. M. Koryakubov, I. Egamberdiyev, H. Islamov, M. Kuznetsova bu tiyatronun gelişmesinde önemli
rol aldı. Aynı yıl Mannon Uygur, Taşkent'teki "Turon" derneğine bağlı tiyatroyu restore etti. Bu grup daha
sonra “Devlet Tiyatrosu” adını aldı. Abror Khidoyatov, Muzaffar Muhamedov, Obid Jalilov, Fatkhulla
Umarov, Sayfi Olimov, Masuma Qoriyeva, Bosit Qoriyev ve Ziya Said tiyatronun ilk oyuncularıdır. M.
Uyghur, F. Zafari, Chompon, A. Kodiri, Husayn Javid'in eserlerini sahnelemiştir. Özbekistan'da faaliyet
gösteren tiyatroların sayısı müteakiben giderek artmıştır. Andican'da (1919), Hive'de (1922) ve
Buhara'da (1922) tiyatrolar kuruldu. Buhara tiyatrosunun kuruluşunda Mannon Uygur'un katkısı büyük
olmuştur. 1920'lerde (1924-27) Moskova ve Bakü'de kurulan tiyatro stüdyolarında Mannon Uygur'un
önderliğinde eğitim gören çok sayıda sanatçı dönmüştür. Cholpon, bu stüdyoda edebiyat meslektaşı,
oyun yazarı ve çevirmen sıfatlarıyla çalıştı. Aynı zamanda Semerkant'ta merkezi seyyar bir topluluk olan
(yönetmen M. Mirokilov, baş yönetmen Kamal) faaliyet gösterdi. Bu grubun yaratıcı kompozisyonu esas
olarak Kokan ve Namuna gruplarının sanatçılarından oluşmaktaydı. 1927'de tiyatro, Moskova ve Bakü
stüdyolarından mezun olanlarla güçlenmiştir. 1929 yılında ise "Özbek Devlet Dram Tiyatrosu" statüsünü
kazanmıştır. Bu tiyatronun sanat yönetmenliğine Mannon Uyghur, baş yönetmenliğine ise V.
Tikhonovich atanmış, tiyatro kısa sürede tiyatro kültürünün merkezi haline gelmiştir. Shakespeare'in
eserlerinden uyarlanan "Hamlet", "Othello" (yönetmen M. Uygur), Hamza'nın "Zengin bir adamın
hizmetçisi" (yönetmen Y. Bobojonov) ve 30'lu yılların ikinci yarısında tiyatroda sahnelenen oyunlar
kreatif topluluğa büyük şöhret kazandırmıştır. 20'li yılların sonunda cumhuriyette bir dizi tiyatro grubu
çalışmaya başladı. Bunların arasında çocuklara yönelik tiyatro grupları da mevcuttur. Özellikle 1928'de
Rus Çatıcılar Tiyatrosu, 1929'da da Özbek Genç Seyirciler Tiyatrosu kuruldu. 1930'lu yıllara gelindiğinde
bölge merkezlerinde de tiyatrolar açılmaya başlandı. Özellikle Fergana (1930), Namangan (1931),
Kaşkadarya (1932), Surkhandarya (1935) bölgesel tiyatroları ile onlarca şehir ve ilçe tiyatrosu kuruldu.
Taşkent'te M. Gorki'nin adını taşıyan Rus Dram Tiyatrosu (1934) ve Cumhuriyet Kukla Tiyatrosu (1939)
açılmıştır. 1939 yılında Devlet Opera ve Bale Tiyatrosu kurulmuş, aynı yıl Devlet Komedi Tiyatrosu (baş
yönetmen M. Mirokilov) tesis edilmiş ve 1 yıl sonra “Mukimi adını taşıyan “Cumhuriyet Müzikal Dram
ve Komedi Tiyatrosu” 'na dönüştürülmüştür. 1930'lu yıllarda Uygur, Buhara veya Tatar dillerinde faaliyet
gösteren özel tiyatro grupları da faaliyet gösteriyordu. Ancak tiyatro hareketi, komünist ideoloji ve
sınıfçılığın talepleri ile birçok oyun yazarı ve tiyatro figürünün baskı altına alınması neticesinde
engellenmiş, bu da sahne sanatının özgür gelişimini olumsuz etkilemiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında
Özbek tiyatrosunun temsilcileri, Moskova, Leningrad, Kiev, Kharkiv'den taşınan tiyatrolarla iş birliği
içinde bir dizi oyun yaratmıştır: "Mukanna" (H. Olimjon), "Jalaluddin Manguberdi" (A. Shaykhzoda),
"Omim baskinchilarga" (K. Yashin) ve daha birçok eser sahnelenmiştir. Müzikli dramalar arasında
"Nurkhan" ve "Oftobkhan" (K. Yashin; T. Jalilov) oyunları ün kazandı. 1950'li ve 1960'lı yıllarda Hamza
tiyatrosu ve diğer yaratıcı gruplar, Özbek seyircisine yakın olan kahramanca ve romantik performans
tarzının geliştirilmesinin yanı sıra görüntünün sosyo-psikolojik yorumuna da özel önem vermişlerdir. Bu
yıllarda, "Shahi Sozana" (A. Qahhor), "Mirzo U Lug'bek" (M. Shaykhzoda), "Julius Caesar", "Kral Lear"
(U. Shakespeare) komedileri anlam dolu ve zengindir. Felsefi gözlemleri ve sanatsal renk çeşitliliğiyle
izleyicinin ilgisini çektiği söylenebilir. 1968 yılında "Genç Muhafız" tiyatrosu (1990'dan beri Abror
Khidoyatov'un adını taşıyan Özbek drama tiyatrosu) kuruldu. Yönetmen E. Masofoev'in önderliğinde
gençlere hizmet veren bu tiyatro, repertuar, sahneleme ve performansta yeni yöntemler ve araçlar
aramaya başlamıştır. 1970'li yıllarda ve 1980'li yılların ilk yarısında Özbek tiyatrosunun tartışmalı bir
dönemden geçtiği söylenebilir: Bu süreçte bir yandan çeşitli tiyatro kongreleri düzenlenmiş, bazı
yönetmenler (Bahodir Yomdoshev ve diğerleri) ulusal miras ve geleneklere önem vermiştir. Bu olumlu
faaliyetlerin ve keşiflerin yanı sıra öte yandan toplumda hakim olan kibir, gerçeklerden korku, hayatı
boğuk bir şekilde gösteren tiyatro sanatının olanaklarını sınırlamıştır. Bu dönemde Özbek tiyatroları
tarihi tema ve klasik eserlerin yorumlanmasında birçok başarıya imza atmıştır. Hamza Tiyatrosu’nda
“Yaşayan ceset” (L. Tolstoy), “Othello” (Shakespeare) gösterileri bu kapsamda incelenebilir. Ancak
modern konular çoğu zaman egemen ideolojinin gerekleri çerçevesinde yorumlanmıştır. Sadece bazı
komediler halkın ruhuna ve değerlerine uygun olarak yaratılmıştır. Hamza Tiyatrosu'nun "Altın Duvar"
ve "Gelinler İsyanı" komedileri bunun örnekleridir. 1976 yılında "llhom" gençlik deneysel tiyatro
stüdyosu kurulmuştur. 1986 yılında Abdullah Kahhor'un adını taşıyan “Cumhuriyet Hiciv Tiyatrosu”
kurulmuştur. 80'li yılların ikinci yarısında toplumun şeffaflık ve demokratikleşme sürecinin etkisiyle,
tiyatro sanatında da durumun bir ölçüde değiştiği ifade edilebilir: yaşamın gerçeğe uygun sunumu,
mevcut eksikliklerin dürüst bir şekilde ortaya konulması, tiyatro sanatının çeşitliliği, tarz ve tür, eğlence
arzusu bu anlamda artmıştır. Bu dönemde “Abror Khidoyatov Tiyatrosu” lider konumdaydı. Bu tiyatro,
"Maysara'nın eseri", "Peçenin Sırları" (Hamza), "Kara kuşak", "Ziyafet" (Şükür Kholmirzaev), "İskandar"
(Shukhrat Rizaev'in Navoi destanına dayanan bir oyun) performanslarıyla, tarihi ve modern temaların
temsilinde çok çeşitli ulusal araçları kullanıyordu. Bu anlamda; söz konusu tiyatro sahne alanını
kullanma, performanslardaki tutkulara, müzik ve dans araçlarının yanı sıra sözlere de dikkat etme
konusunda büyük başarılar elde etmiştir. Bahadır Yoldoşev'in çalışması bu konularda anlamlıdır. Bu
yıllarda baskı altındaki yazarların eserlerine yeni bir bakış açısı getirilmesi sonucunda Fıtrat, Çolpon,
Abdulla Kadiri'nin bazı eserleri sahneye çıkarılmıştır. Özellikle Fitrat'ın "Ebulfeyz Han" adlı draması
Taşkent, Kaşkadarya ve Buhara tiyatrolarında sahnelenmiştir. Beruni, Babur, Nadira ve Ogahi tarafından
uzun süredir yasaklanan konularda sahne çalışmaları yapılmıştır. Özbekistan'ın bağımsızlığı döneminde
toplumsal yaşamın her alanında olduğu gibi tiyatro alanında da köklü değişiklikler yaşanmıştır. Tiyatro
sanatı, bağımsızlık fikirlerini tiyatro sanatı ile sunmak, genç kuşakların büyük atalarımızın mirası,
binlerce yıllık eşsiz kültürün mirasçıları olduklarını anlamalarına yardımcı olmak, bu zenginliği evrensel
temellere dayanarak korumak ve çoğaltmak maksadıyla bir araç olarak kullanılmıştır. Ayrıca, insani
yetenekleri ortaya çıkarmada ve dünya kalkınmasındaki başarılardan keyif alan, olgun, iradeli ve
kendine güvenen insanlar olarak genç nesilleri yetiştirme görevini üstlenmiştir. Özbekistan
Cumhuriyetinin İlk Cumhurbaşkanı I. Kerimov "Özbekistan Tiyatro Sanatının Gelişimi Üzerine" (26 Mart
1998), Hamza Adını taşıyan Özbek Devlet Akademik Dram Tiyatrosu'na "ulusal tiyatro" statüsü verilmesi
hakkında 21 Eylül 2001 tarihinde Ulusal Tiyatro'nun yeni binasının açılışında yaptığı konuşmada, tiyatro
sanatının ve sahne yaratıcılarının karşı karşıya olduğu ve alanın geleceğini belirleyen görevleri açıkça
belirtmiştir. Tiyatrolar yalnızca yaratıcı değil, aynı zamanda organizasyonel ve ekonomik işleri de
bağımsız olarak çözmeye başlamışlardır. Tiyatro repertuarında, yaratıcılıkta günümüzde mevcut olan
tüm tematik yönleri, tüm yöntem ve araçları gözlemlemek mümkündür. Ülkenin tiyatroları, tarihi
temaların yaratıcı özümsenmesinde büyük başarılar elde etmiştir. Alisher Navoi (1991), Amir Temur
(1996), Imam Bukhari (1998), Ahmad Farghani (1998), Jalaluddin Manguberdi (1999) yıl dönümleri ve
Avesta'nın kitabının 2700. yıl dönümü ve “Alpomiş” destanının 1000. Yıl dönümü münasebetiyle
yarışmalar düzenlenmiş onlarca oyun sahneye koyulmuştur. 1996 yılında "Emir Temur: Büyüklük ve
İnsanlık" temasıyla tiyatro sanatları festivali düzenlenmiştir. Emir Timur'un yıldönümüne ithaf edilen
"Navroz-97" Tiyatro Festivali'nde sergilenen eserler arasında Ulusal Tiyatro'nun "Sahibqiron" (A.
Oripov) adlı oyunu, tarihi olayları derinlemesine yansıtmasıyla öne çıkmaktadır. Zahiriddin Muhammed
Babur'un hayatını anlatan "Har kimki vafa tarsa" (H.Muhammed) ve "Baburşah" (H. Davron) eserleri
Muqimi Tiyatrosu'nda sahnelenmiştir. Kaşkadarya tiyatrosunda "Sahibqiron" (A. Oripov), Harezm
tiyatrosunda "Celaliddin Manguberdi" (E. Samandar), Harezm tiyatrosunda "Avesto-el farzandi" ve
"Feruz" (Komil Avaz), Surhandarya'da "Sabir Termizy" (Nizom Parda) Fergana Tiyatrosu'nda "Al-Fargani"
(L. Süleyman) oyunları yaratılmıştır. 1999 yılında Abduhamid Cholpon'un anısına Andican'da bir tiyatro
festivali düzenlenmiş ve 5 oyun sahnelenmiştir: "Günsüz Geceler" (U.Azim, Ulusal Tiyatro), "Zincirlenmiş
Aslan" (Ziya Najmi, Andijan Gençlik ve Çocuk Tiyatrosu) gösterileri dikkate değer olarak incelenebilir.
Ayrıca, "Usman Nasır" (N. Rashidova, Ulusal Tiyatro), "Behbudi" (B. İslamov, Semerkant Tiyatrosu),
Oybek ve Gafur Ghulam doğumunun 100. yılı münasebetiyle, "Geçmişin Yuvarları" (Usman Azim, Devlet
Tiyatrosu), "Hasan Kayfi" (Mukimi Tiyatrosu), "Bir Yazarın Hayatı" (Usman Azim) piyesleri de sahneye
koyuldu. Dünya klasik tiyatrosuna olan ilgi bu dönemde de azalmamıştır. Shakespeare'in "Othello", "Kral
Lear", "Hamlet" trajedileri modern yorumlarla sahnelenmiştir. Ulusal Tiyatro'da Shakespeare'in
komedisi "Yaz Gecesi Masalı" ve Lessing'in draması "Bilge Nathan" ilk kez sahnelenmiştir. Tiyatrolar K.
Goldoni, K. Gotsi, Molierre'in eserlerine dayanarak yaratıcı araştırmalar yapmıştır. Firdavsi, Umar
Hayyam, Alisher Navoi, F. Attor, Byron, Goethe, L. Tolstoy gibi büyük yazarların eserleri, Özbekistan
tiyatrosu sahnesinde çok sayıda özgün ve benzersiz sahne eserinin yaratılmasına yol açmıştır: "İskender"
( A. Hidoyatov Tiyatrosu), "Çin Malikasi" (Özbekistan Rus Akademik Dram Tiyatrosu), "Habil ve Kabil",
"Raksu samo'" (Eski Machit tiyatro-stüdyosu) bunlar arasında yer almaktadır. Uygun ve I. Sultan'ın
"Alisher Navoi" adlı draması, M. Shaykhzoda'nın "Mirzo Ulugbek" trajedisi yeni bir yorumla Ulusal
Tiyatro'da sahnelenmiştir. Cedidlerin yasaklanan oyunları; "Padarkuş" (Behbudi), "Müdafaa Kolay mı"
(A. Avloni), "Bahtsız damat" (A. Kadiri), "Türkistan Hekimi" (M. Uygur), genç yönetmen ve sanatçılar
tarafından sahneye koyulmuş olması olumlu bir hadise olarak değerlendirilebilir. Modern temalı sahne
eserlerinin oluşturulması konusunda sürekli çalışmalar yapılmıştır. Kendilerini takip eden oyun yazarları
ve tiyatro grupları, yeni dönemin olaylarını yansıtırken önce yerel konulardan başlayıp, daha sonra
toplumsal konulara yönelmiş ve yavaş yavaş uyuşturucu bağımlılığı, dini aşırılık, terörizm gibi evrensel
sorunları sahnedeki sanatsal görüntülerle aydınlatmaya başlamışlardır. "Kabahat tuzağı - XXI"
(Özbekistan Gençlik Tiyatrosu), "Osmanın bağrı geniş" (Mukimiy Tiyatrosu), "Ustasi Farang" (Andijan
Gençlik ve Çocuk Tiyatrosu), "Yaşlandın canım" (Surkhondarya, Kashkadarya, Jizzakh tiyatroları), "Zehirli
Damlalar" (Genç Seyirci Tiyatrosu) modern temaları derinlemesine yansıtan sahne eserleridir. "Jabbi
Khojak'ın Hilesi" (Khorazin Tiyatrosu), "Banyo taptık", "Kellik ayı", "Andishali Gelin" (Ulusal Tiyatro),
"Yaşlı bir kadın bulabilir miyim, babacığım?" (Surkhondaryo, Fargona tiyatroları), "Super kaynana"
(Muqiiniy tiyatrosu) ve halk sanatıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı performanslar geniş bir izleyici
kitlesi arasında ün kazanmıştır. Günümüzde görev yapan tiyatro yönetmenleri arasında N.
Abdurakhmonov, N. Ansatboev, V. Bagramov, V. Brodyansky, U. Bagoev, B. Yomdoshev, Q. Yo'ldoshev,
R. Ma'diev, B. Nazarov, A Niyazov, Ch. Nurmonov, N. Otaboev, M. Ravshanov, O. Salimov, V. Umarov, V.
Shapiro, M. Yusupov, R. Khamidov ve diğerlerinin çalışmaları dikkate değer olarak gösterilebilir.
Dramatik tiyatrolarda çalışan oyuncular arasında Y.Abdullaeva, T.Yusupova, M.Abdukunduzov, R.Avazov,
Sh.Azizova, H.Arslonov, Y.Ahmedov, J.Zokirov, G.Zokirova, R.Ibrokhimova, E.Kornilov yer alıyor. Z.
Muham Madjonov, T. Mominov, E. Nosirov, H. Nurmatov, S. Rametova, A. Rafikov, Kh. , S. Umarov, S.
Yunusova, M. Yusupov, L. EItoeva'nın yaratıcılığının etkili olduğu söylenebilir.
Download