Uploaded by User15572

javaprogramlamabaskc4b13sorular

advertisement
EK-3 Java Programlama Çoktan Seçmeli Sorular
Bölüm-1
Programlama Dilleri ve Java Dili
1. “Bilgisayara ne yapması gerektiğini
söyleyen
bir
grup
komuta
(kod
topluluğuna) ______________,
bu
komutları veren kişiye _____________,
komutların
bütününe
ise
__________________ denir.”
Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırası ile
ne gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)
Program, Programcı, Programlama dili
Yazılım, Teknisyen, Programlama dili
Program, Programcı, Yazılım
Algoritma, Programcı, Yazılım
Program, Yazılım, Kod
2. Programlama dili ile yazılmış bir
programı makine dili ile yazılmış amaç
veya hedef programa çeviren yazılımlara
ne ad verilir?
a) Algoritma
b) Amaç program
c) Derleyici
d) Kodlayıcı
e) Yorumlayıcı
3. Java programlama dilinde yazılan bir
kaynak programın uzantısı nedir?
a)
b)
c)
d)
e)
.asm
.exe
.java
.class
.jar
4. Bilgisayarın sahip olduğu kaynaklar ile
bilgisayar kullanıcısı arasında arayüz
görevi yapan yazılımlara ne ad verilir?
a) Ofis yazılımı
b) Firmware
c) İşletim sistemi
d) BIOS
e) Programlama Dili
5. Aşağıdakilerden hangisi bir Java editor
programı değildir?
a)
b)
c)
d)
e)
JCreator
NetBeans
JBuilder
Eclipse
JDK
6. Java dili yazım kuralları olarak hangi
programlama dilinin gramer yapısını
kullanır?
a)
b)
c)
d)
e)
Pascal
Basic
C
PHP
C#
7. Bir java editörü ile yazdığımız kaynak
dosyamızı (.java uzantılı) derlediğimizde
(javac ile) dosya uzantımız ne olur?
a) byte
b) class
c) j
d) exe
e) com
8. Hangisi Java dilinde tek satırlık
açıklama (yorum) için kullanılan bir
operatördür?
a) ?
b) *
c) //
d)%
e) ;
9. Java dili günümüzde hangi firma
tarafından geliştirilmektedir?
a) Microchip
b) Microsoft
c) Oracle
d) Sun System
e) IEEE
10. Java programlama dili ile ilgili
olarak hangisi söylenebilir?
a) Mobil uygulamalar geliştirilebilir
b) Masaüstü uygulamalar
geliştirilebilir
c) Grafiksel uygulamalar
geliştirilebilir
d) Web tabanlı uygulamalar
geliştirilebilir
e) Hepsi
11. Aşağıdakilerden hangisi makineye
(bilgisayar donanımına) en yakın bir
programlama dilidir?
a) Assembly
b) Java
c) Basic
d) Pascal
e) C++
12 Aşağıdakilerden hangisi geçerli bir
Java editörü değildir?
a) Paint
b) Not defteri
c) Eclipse
d) NetBeans
e) JCreator
Bölüm 2
Veri Tipleri ve Operatörler
13. Aşağıdakilerden hangisi Java dili için
geçersiz bir değişken tanımlamasıdır?
a) Ada45
b) goto
c) ad_soy
d) _do
e) A123
14. Aşağıda verilen temel veri tiplerinden
hangisi bellekte en az yer kaplar?
a) String
b) integer
c) byte
d) float
e) double
15. Aşağıdakilerden hangisi Java dili için
geçerli bir değişken tanımlamasıdır?
a) float
b) goto
c) do
d) 24goto
e) Ben_Ve
16. Aşağıdaki program parçasının ekran
çıktısı ne olur?
float t, x;
t = 25 + 15;
x = t / 4;
System.out.println(x);
a) 10.0
b) 10
c) 40
d) 40.00
e) 4
17. Java dilinde değişkenleri sabit olarak
tanımlamak için değişken tanımının önüne
hangi deyim getirilir?
a) new
b) this
c) const
d) String
e) final
18. Aşağıdaki programın ekran çıktısı ne
olur?
String il = "Sakarya";
System.out.print(il + 5 + 4 + "\t");
a) 9Sakarya
b) Sakarya54
c) Sakarya9
d) Sakarya54Sakarya
e) Sakar54
19. Aşağıdakilerden hangisi Java için
geçerli
bir
karşılaştırma
operatörü
değildir?
a) >
b) <
c) >=
d) !=
e) =
20. Aşağıdaki programın ekran çıktısı ne
olur?
int x = 1, y = 2, r=3;
r *= x + y;
System.out.print(r);
a)
b)
c)
d)
e)
12
0
1
2
9
21.
Şeklindeki matematiksel
ifadenin Java dilinde kodlanması nasıl
olur?
a) a<=b && b >=2
b) (a<=b) && (b<=2)
c) (b>=a) AND (a<=2)
d) (a<=b) || (b<=2)
e) (a<=b) AND (b<=2)
22. Aşağıdaki program parçasının ekran
çıktısı ne olur?
int a = 4;
System.out.print((a >> 1)+(a << 2) );
a) 10
b) 4
c) 8
d) 18
e) 13
23. Aşağıdaki program parçasının ekran
çıktısı ne olur?
byte b = 0;
int a = b++;
System.out.print(a);
a) 0
b) 1
c) 2
d) 4
e) -1
24. Aşağıdaki program parçasının ekran
çıktısı ne olur?
int x = 2;
System.out.println(++x - x++ - x-- +
x++);
a) 0
b) -1
c) 4
d) 1
e) 2
25. Aşağıdaki programın eşdeğeri olan kod
satırı hangisidir?
t = t + i;
i = i + 1;
a) t += i++;
b) t++
c) t=+i;
d) ++t;
e) ++i+t;
26. y=4x2+2x+5 şeklindeki matematiksel
ifadenin
Java
dilinde
kodlanması
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
y=4*x*x+2*x+5
y=4x^2+2x+5
y= 5
y=4x*x+2x+5
y=4*x*x+2x+5
27. Aşağıdakilerden hangisi “X=X-2”
işlemi ile aynı işleve sahiptir?
a) X + +
b) X += 2
c) ++X
d) X-=2
e) X++2
28. Eğer m = −12 ve n = −5, ise m%n
işleminin sonucu ne olur?
a) −2
b) −1
c) −3
d) +2
e) 1,2
29. Aşağıdaki programın ekran çıktısı ne
olur?
int x = 0, y = -2;
System.out.print(Math.min(x,y));
a)
b)
c)
d)
e)
-2
0
1
2
9
Bölüm 3
Bilgisayar Ortamında Problem Çözme ve Giriş Çıkış işlemleri
30. Aşağıdakilerden hangisi ekrana “Java”
iletisini yazmaz?
a) System.out.println("Java");
b) System.out.print("Java");
c) System.out.printf("Java");
d) System.out.print("\nJava");
e) Console.writeln ("Java");
31. Aşağıdaki komut satırının sonucunda
ekranda ne görürsünüz?
System.out.printf( "%S","AdA");
a)
b)
c)
d)
e)
aDa
SAdA
ADA
ada
Sada
32. Altta verilen ekran çıktısını elde etmek
için gerekli kod satırı aşağıdakilerden
hangisidir?
****
** *
**
*
a) System.out.println(“*\n**\n***”);
b) System.out.print(“****\n \n*”);
c) System.out.printf(“*\t**\***”);
d) System.out.print(“*” + “**” + “***”);
e) System.out.print("****\n***\n**\n*");
33. x=6 ve y=5 olduğuna göre hangisinde
x ile y içeriği doğru yer değiştirmiştir?
a) x=y; y=x;
b) y=c; c=y; x=y;
c) z=x; x=y; y=z;
d) x=5; z=x; y=z;
e) x=5; z=6; z=y;
34. Bir sorunun/problemin çözümü için
öngörülen
işlemlerin
mantıksal
ve
sembolik anlatımına ne ad verilir?
a) Program
b) Algoritma
c) Yaklaşım
d) Modelleme
e) Yazılım
35. Algoritma kelimesine adını veren kişi
kimdir?
a) El Harezmî
b) Albert Algorithm
c) El- Cabir
d) Ömer Hayyam
e) Fibonacci
36. Kaba program özetleri halinde yarı
Türkçe yarı İngilizce ifadelerden oluşan
algoritmaya ne ad verilir?
a) Akış şeması
b) Program
c) Pseudo kod
d) Metinsel ifade
e) Byte kod
37. Java’da birbiri ile işlev ve kullanım
açısından ilişkili sınıflar paket adı verilen
bir klasör/dizin altında birleştirilir.
Aşağıdaki komutlardan hangisi paket
oluşturma komutudur?
a) package;
b) import;
c) class;
d) new;
e) call paket();
38. Herhangi bir Java programı
derlendikten sonra çalıştırılabiliyorsa,
programın
belli
bir
metodundan
çalıştırılmaya başlanır. Bu metodun doğru
yazımı nedir?
a) public static void main(String[] args)
b) int main( )
c) static void main( String[] args)
d) void main( )
e) static main ( )
39. Hangisi Java dilinde komut satırını
sonlandırır?
e) Erzincan-Refahiye-Hanzar
44. Aşağıdaki komut satırlarından hangisi
ile tek karakterlik bir veri okunabilir?
a) ;
b) “
c) //
d) %
e) }
a) next()
b) nextByte()
c) next().charAt(0)
d) nextInt()
e) nextChar();
40. Java dili program yapısında hazır
kütüphane sınıflarını projemize eklemek
için hangi deyim kullanılır?
45. Klavyeden girilen tüm satırı okuyan
Scanner komutu hangisidir?
a) #include
b) import
c) call
d) package
e) enum
a) nextInt()
b) nextByte()
c) nextLine()
d) next()
e) nextChar();
41. Aşağıdaki program parçasının ekran
çıktısı ne olur?
System.out.printf( "%X", 16 );
a) 10
b) 16
c) 24
d) X
e) 20
42. Aşağıdaki program parçasının ekran
çıktısı ne olur?
System.out.printf( "%o", 16 );
a) 20
b) 16
c) 24
d) X
e) 10
43. Aşağıdaki programda klavyeden
“Erzincan-Refahiye-Hanzar”
cümlesi
girildiğinde ekran çıktısı ne olur?
Scanner tara = new Scanner(System.in);
System.out.print("Cümle Gir..:");
tara.useDelimiter("- ");
while (tara.hasNext()) {
System.out.print(tara.next());
a) Erzincan Refahiye
b) Erzincan Refahiye Hanzar
c) Erzincan
d) Hanzar
Bölüm 4
Kontrol Yapıları
46.
b)
c)
d)
e)
if (yasiniz>yasim)
{abi=siz;}
case 120:
case 140:
default;
switch (g);
else
{abi=ben;}
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki kod
satırının eşdeğeridir?
a)
b)
c)
d)
e)
abi=(yasiniz>yasim) ? siz : ben;
yas=(yasiniz<yasim) ?: siz || ben;
yas=(yasiniz<yasim) ?: siz % ben;
abi=(yasiniz>yasim) ? ben : siz;
abi=(yasiniz>yasim) ?: ben && siz;
47. Aşağıdakilerden hangisi ekrana
“Girilen not 50’den büyükse geçti
değilse kaldı” mesajını yazan bir Java kod
satırıdır?
a) System.out.print ( not>=50 then
“Geçti”: “Kaldı”);
b) System.out.println ( if (not>50) ;
“Geçti”: “Kaldı”);
c) if (not<=50) printf “Geçti” else
“Kaldı”;
d) if (not>50) println “Geçti” else
“Kaldı”;
e) System.out.println ( not>50 ? "Geçti":
"Kaldı");
48. Aşağıdaki programı çalıştırdığımızda
“tip uyuşmazlığı” hatasını hangi kod
satırında alırız?
byte g=100;
switch (g)
{
case 100:
System.out.print("ALİ");break;
case 120: System.out.print("OSMAN ");
case 140: System.out.print("ÖMER ");
default:
System.out.print("EBUBEKİR ");
}
a) case 100:
49. Aşağıdaki program parçasının ekran
çıktısı ne olur?
int a
int b
int c
if (a
=
=
=
>
c
a
b
5;
9;
0;
b) {
= a;
= b;
= c;
}
System.out.println(b + "," + a);
a)
b)
c)
d)
e)
5,9
9,5
5, 5
0,5
5
50. Aşağıdaki program parçasının ekran
çıktısı nedir?
int sonuc = 75;
if (sonuc >= 70)
System.out.print("B");
if (sonuc >= 60)
System.out.print("C");
else System.out.println("D");
a)
b)
c)
d)
e)
B
C
D
BC
BCD
51. Aşağıdaki program parçasının ekran
çıktısı nedir?
for (int i = 2; i >-1; i--)
{
switch (i){
case 0:System.out.print("K");
case 1:System.out.print("L");
default:System.out.print("M");
} }
a)
b)
c)
d)
e)
52. Aşağıdaki programda ‘i’ en son hangi
değeri alır?
int i;
for (i=3; i>=0; i--);
a)
b)
c)
d)
e)
0
1
2
3
-1
53. Eğer x sayısı olarak klavyeden ‘3’
girilirse aşağıdaki programın ekran çıktısı
ne olur?
Scanner tara = new Scanner(System.in);
int x, y, z;
System.out.println("x..:");
x = tara.nextInt();
y = 1;
z = 2;
do {
y = y * z;
z += 2;
} while (z < x);
System.out.println(y + "," + z);
a)
b)
c)
d)
e)
2,
0,
8,
1,
8,
4
5
5
2
6
54. Aşağıdaki program ekrana kaç adet “*”
karakteri basar?
for ( int k=-1; k<4; ++k )
System.out.print("*");
a) 1
b)
c)
d)
e)
while (s>1)
{
System.out.print(s);
s--;
}
KLMLMNN
KLM
MLMKLM
KLMLMM
KLMKLM
2
3
4
5
55. Aşağıdaki program parçasının ekran
çıktısı ne olur?
int s=4;
a)
b)
c)
d)
e)
1
4
123
4321
432
56.
Aşağıdaki
program
parçasının
çalışmasından sonra ‘a’ en son hangi
değeri alır?
int a=2;
do
{
a=a+1;
}while (a<3);
a)
b)
c)
d)
e)
1
2
3
4
Sonsuz
57. Aşağıdaki program ekrana kaç adet yıldız
basar?
for (int k = 0; k < 9; k++)
{
System.out.print("*");
if (k == 3)
break;
}
a)
b)
c)
d)
e)
0
3
4
5
9
58. 7 den 77 e kadar olan sayılar, 7 şer 7
şer artıran komut satırı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) for ( int k=71; k>=1; k-=10);
b) for ( int i=7; i<=77; i+=7 );
c) for ( int i=1; i<=77; i+=7 );
d) for ( int i=77; i<=1; i-=7 );
e) for ( int i=7; i<70; i=+7 );
59. Aşağıdakilerden hangisi 3 den 15 e
kadar olan tek sayıları verir?
a) for (int s=3; s<=15; s++)
b) for (int s=3; s<=15; s+=2)
c) for (int s=1; s<15; s+=2)
d) for (int s=1; s<15; s++)
e) for (int s=3; s<15; s+=2)
60. Aşağıdaki program parçasının ekran
çıktısı ne olur?
for (int i=1; i<=2;++i)
for(int j=1; j<4; ++j)
{ if(i==1) continue;
System.out.print(i+j);}
a) 123
b) 234
c) 456
d) 345
e) 444
61. Aşağıdaki programın ekran çıktısı ne
olur?
int b = 0, c = 6;
do {
if (c < 4) {break;}
else if (c-- < 5) {continue;}
b++;
} while (b++ < 7);
System.out.print(b + "," + c);
a)
b)
c)
d)
e)
5,3
8,5
4,5
3,3
3,7
62. Aşağıdaki program parçasının ekran
çıktısı ne olur?
int s=1;
while (s<4)
{
System.out.printf("%d", s);
s++;
}
a) 1
b) 12
c) 123
d) 1234
e) 12345
63. Aşağıdaki programın ekran çıktısı
ne olur?
for (int k = 0; k < 6; k++)
{
System.out.print (k);
if (k == 4)
break;
}
a) 0123
b) 01234
c) 012345
d) 0123456
e) 123456
Bölüm 5
Matematiksel Fonksiyonlar ve Rasgele Sayı Üretimi
int x = 0, y = -1;
System.out.print(Math.max(x,y));
64.
m=(float) Math.sqrt(Math.pow(x, y));
Yukarıdaki fonksiyon hangi matematiksel
ifadenin bilgisayar ortamındaki ifadesi
olabilir?
a) 0
b) -1
c) 1
d) 2
e) -10
a) m= x2 + y2
b) m= (x2 + y2)1/2
c) m= √ (xy)
d) m=x1/2+y1/2
e) m= xy + yx
69. Aşağıdaki programın ekran çıktısı ne
olur?
65.
⁄
şeklindeki matematiksel
ifadesinin tam doğru kodlaması hangi şıkta
yapılmıştır?
a)
b)
c)
d)
e)
z= - (5*Math.pow (a,(1.5)) / 4);
z= (float) - (5*Math.pow(a,(3/2)) / 4);
z= - (5*Math.sqrt(a,(2/3)) / 4);
z= - (5*a**(2/3)) / 4);
z= - (5*a^(2/3)) / 4);
66. Aşağıdakilerden hangisi 1 ile 11 (11
dahil) arasında rastgele sayı üretir?
a) (1 + (int) (Math.random() * 10)
b) (int) (Math.random() * 11)
c) (1 + (int) (Math.random() * 12)
d) (1 + (int) (Math.random() * 11)
e) (int) (Math.rand()*11)
67. 1 ile 100 arasında rasgele tamsayı
üreten kod satırı hangisidir?
a) (1+(int)(Math.random() * 100));
b) (1+(int)(Math.random() * 10));
c) (0+(int)(Math.random() * 100));
d) (1+ (Math.random() * 10));
e) (0+ (Math.random() * 100));
68. Aşağıdaki programın ekran çıktısı ne
olur?
int x = 2, y = 3;
System.out.print(Math.pow(x,y));
a) 2
b) 4
c) 8
d) 16
e) 32
70. Math.random() komutu hangi
aralıkta sayı üretir?
a)
b)
c)
d)
e)
1 ile 10 arasında sayı üretir
0 ile 100 arasında sayı üretir
1 ile 9 arasında sayı üretir.
0 ile Sonsuz arasında sayı üretir.
0 ile 1 arasında sayı üretir.
71.
kodlanır?
işlemi Java dilinde nasıl
a) A=Math.PI*Math.pow(r,2);
b) A=
;
c) A=
;
d) A=Math.PI* r^2;
e) A=PI*r^2;
72. Aşağıdaki kod satırının ekran çıktısı
nedir?
System.out.print(Math.ceil(9.4));
a) 9.0
b) 9.4
c) 9.5
d) 10.0
e) 0
Bölüm 6
Diziler (Arrays) ve String İşlemler
73. Aşağıdaki komutlardan hangisi A
dizisinin son elemanını verir?
a) A.length-1
b) A.length
c) UBound(A)
d) A(n)
e) A(n-1)
74. Aşağıdaki program parçasının ekran
çıktısı ne olur?
int A[][] = new int[2][3];
for(int i=0; i < 1; ++i) {
for(int j=0; j < 3; ++j) {
A[i][j] = j;
System.out.print(A[i][j]);
} }
a)
b)
c)
d)
e)
012
123
0
01
1234
c) 65
d) 5
e) -10
77. Aşağıdaki programın ekran çıktısı
nedir?
int A[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 };
System.out.print(A[5]);
a)
b)
c)
d)
e)
3
4
5
6
7
78. Aşağıdaki programın 2*2 boyutundaki
A dizisinin tüm elemanlarının toplamını
vermesi için boş bırakılan yerlere sırasıyla
ne gelmelidir?
75. Aşağıdaki program parçasının ekran
çıktısı ne olur?
int [][] A= new int[][]{{3,3},{4,4}};
int t=0;
for(int i=0;i<_____;i++)
for(int j=0;j<2;j++)
t=t+A[i][j];
System.out.println(_____);
int a [] ={2, 4, 6, 5, 7};
int [] b = new int[a.length];
System.arraycopy(a, 1, b, 0, 4 );
for(int i=0; i<4; i++) {
System.out.print(b[i]);
}
a)
b)
c)
d)
e)
a) 465
b) 246
c) 657
d) 4657
e) 2465
76.
İndis no 0 1 2 3 4 5
B
20 47 65 5 4 -10
Yukarıdaki dizi yapısına göre B[3] nın içeriği
nedir?
a) 2
b) 47
new, 2
2, t
A.length, “t”
new, 3
A, t
79. Aşağıdaki programın ekran çıktısı
nedir?
int A[] = { 2, 7, 6, 5, 4, -10 };
A[2] = -5;
int Toplam1 = A[0] + A[4];
A[5] = Toplam1;
A[3] = A[1] + Toplam1;
System.out.print(A[1] + A[3] + A[5]);
a)
b)
c)
d)
e)
26
37
99
114
131
80. Aşağıdakilerden hangisinde 5*5
boyutlu karakter türde bir B matrisi doğru
olarak tanımlanmıştır?
a)
b)
c)
d)
e)
char B[] [] = new char [5] [5];
char B[] [];
int B[5] [5];
int B[] [] = new int [5] [5];
String B[5] [5];
81. Aşağıdaki kod parçalarından hangisi
şekildeki ekran çıktısını verebilir? { Kod
parçalarının iç içe for döngüleri içerisinde
olduğunu varsayınız}
a)
if (sa==su || (sa+su)==4)
a[sa][su]='*';
else
a[sa][su]=' ';
b)
if (sa=su && (sa+su)<4)
a[sa][su]='*';
else
a[sa][su]=' ';
a) GalataSaray
b) GeleteSerey
c) SarayGalata
d) SereyGelete
e) GALATASARAY
83. Aşağıdaki programın ekran çıktısı ne
olur?
String s = "Ramezan";
System.out.print(s.substring(3,7));
a) Rame
b) e
c) Ramezan
d) ezan
e) eza
84. Aşağıdaki programın ekran çıktısı ne
olur?
StringBuilder sb = new
StringBuilder("BaBaM");
sb.deleteCharAt(0);
System.out.print(sb.reverse());
a) BaBaM
b) aBa
c) BaBa
d) aBaM
e) MaBa
c)
if (sa==su || (sa+su)==4)
a[sa][su]=' ';
else
a[sa][su]='*';
d)
if (sa<4)
a[sa][su]='*';
else
a[sa][su]=' ';
e)
if (sa==su)
a[sa][su]='*';
else
a[sa][su]=' ';
85. Aşağıdaki programın ekran çıktısı ne
olur?
String str = "heme ezost";
char B[]= str.toCharArray();
Arrays.sort(B);
System.out.print(B);
a)
b)
c)
d)
e)
eeehmostz
ehmostz
heme mostz
eeeh most
heme ezost
86. Aşağıdaki program parçasının ekran
çıktısı ne olur?
82. Aşağıdaki kod satırı ekrana ne yazar?
System.out.print
("GeleteSerey".replace("e","a"));
String s = "bayram";
System.out.printf(s.substring(0,3));
a)
b)
c)
d)
e)
bay
ram
bayram
y
m
87. Aşağıdaki program parçasının ekran
çıktısı ne olur?
StringBuilder sb =
new StringBuilder("Nur");
System.out.print(sb.reverse());
a)
b)
c)
d)
e)
Nur
ruN
nur
nurnur
run
88. Aşağıdaki program parçasının şifre
olarak girilen bir kelimeyi ‘*’ karakteri ile
maskeleyebilmesi için boş bırakılan yerlere
sırası ile ne gelmelidir?
String x="sakarya";
char b []=_____.toCharArray();
System.out.print("Şifreli hali:");
for(int j=0;j< ______.length;j++)
System.out.print((char)('*'));
a)
b)
c)
d)
e)
a,b
x,b
new, x
*, j
x, x
Bölüm 7-8
Sıralama ve Arama Algoritmaları
89. Aşağıdakilerden hangisi bir sıralama
algoritması değildir?
93. Aşağıdaki algoritma, hangi sıralama
algoritmasının kodu olabilir?
a) Bubble Sort
b) Selection Sort
c) Merge Sort
d) Quick Sort
e) Binary Sort
90. Aşağıdaki algoritma, hangi sıralama
algoritmasının kodu olabilir?
“Aranan eleman (x) ile dizinin ilk
elemanı (A0) karşılaştırılarak işleme
başlanır. Eğer x==A0 ise aranan eleman
1. elemandır. Eğer eşit değilse (x!=
A1 ise), x ile dizinin ikinci elemanı
A1 karşılaştırılır. Eğer (x==A1) ise
aranan eleman 2. elemandır. Eğer eşit
değilse (x!=A2), x ile dizinin 3.
Elemanı
(A2)
karşılaştırılır.
Bu
işleme aranan eleman bulununcaya kadar
ya da dizide eleman kalmayıncaya kadar
devam edilir.”
for (i=0; i<n-1; i++) {
for (j=0; j<n-1-i; j++)
if (a[j+1] < a[j])
{
Bos= a[j];
a[j] = a[j+1];
a[j+1] = Bos;
} }
a) Bubble Sort
b) Selection Sort
c) Merge Sort
d) Quick Sort
e) Binary Sort
91. “Böl ve yönet mantığı ile çalışan,
sıralanması istenen dizinin belirli bir
karşılaştırma (pivot) değerine göre iki alt
diziye ayrıldığı ve sıralandığı” sıralama
algoritmasının ismi nedir?
a) Bubble Sort
b) Selection Sort
c) Merge Sort
d) Quick Sort
e) Binary Sort
92. Hangisi, sıralı olmayan n elemanlı bir
dizideki elemanlardan birinin aranması için
geçen zamanı gösteren notasyondur?
a) O(n)
b) T(n)
c) N
d) f(n)
e) Q(n)
Yukarıda verilen algoritma hangi arama
algoritmasına örnektir?
a)
b)
c)
d)
e)
Doğrusal arama
İkili arama
Dolaylı Arama
Hızlı arama
Seçmeli arama
94. Bir grup veriyi artan ya da azalan bir
şekilde art arda yerleştirme işlemine ne ad
verilir?
a)
b)
c)
d)
e)
Sıralama
Arama
Dizi
Dizge
Sayaç
95. Sıralı ya da sırasız listedeki bir elemanın
yerinin bulunması işlemine ne ad verilir?
a)
b)
c)
d)
e)
Sıralama
Arama
Dizi
Dizge
Sayaç
Bölüm 9
Nesne Yönelimli Programlama ve Temel Kavramlar
96. Nesnenin kendisini referans etmesini
sağlayarak
nesnelere
ait
global
değişkenlere erişmede kullanılan deyim
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
new
this
void
extend
super
97. Javada kalıtım (miras alma) ilişkisini
kurarken hangi deyim kullanılır?
a)
b)
c)
d)
e)
Inheritance
new
instance of
extends
import
98. Bir sınıftan new komutu ile bellekte
bir kopya oluşturulduğunda bu kopyaya ne
ad verilir?
a)
b)
c)
d)
e)
Nesne
Sınıf
Metot
Özellik
Paket
99. Aşağıdaki komut satırlarından hangisi
ile “SAU” isimli paket oluşturulur?
a)
b)
c)
d)
e)
package SAU;
import SAU;
class sau;
new sau();
call SAu;
100. Bir sınıfın, kendisiyle aynı pakette
olmayan başka bir sınıfı kullanabilmesi
için, sınıf(class) tanımından önce hangi
deyim kullanılmalıdır?
a)
b)
c)
d)
package
import
call
java.util
javax
101. Bir alt sınıf içerisinden üst sınıfta
tanımlı olan yapılandırıcı metodun
çağrılması için hangi deyim kullanılır?
a)
b)
c)
d)
e)
new
this
void
extend
super
102. Farklı kaynaklarda paketleme veya
kapsülleme olarak da isimlendirilen bir
sınıf içeriğinin, veri alanlarının saklanması
işlemine ne ad verilir?
a)
b)
c)
d)
e)
Inheritance
Encapsulation
Polymorhism
instance of
class
103. Aşağıdaki belirteçlerinden hangisi,
farklı paket ve sınıflardan erişilebilirliği
belirtir?
a)
b)
c)
d)
e)
public
private
protected
default
static
104. Aşağıdaki programın ekran çıktısı ne
olur?
class Araba {
Araba() {
System.out.print("Hacı Murat ");
} }
public class Oto extends Araba {
String renk="Kırmızı";
public static void main(String argv[])
{
Oto c1 = new Oto();
System.out.print(c1.renk + " bir
arabadır");
} }
a)
b)
c)
d)
e)
Hacı Murat
Kırmızı bir arabadır
Hacı Murat Kırmızı bir arabadır
Hacı
Hata verir
Bölüm 10
Java da Alt Program ve Fonksiyonlar
105. Fonksiyon veya metot geriye bir
değer döndürmeyecekse hangi tipte
tanımlanmalıdır?
a)
b)
c)
d)
e)
void
int
static
double
protected
106. Hangisi fonksiyondan geriye değer
döndürmede kullanılan bir komuttur?
a)
b)
c)
d)
e)
return
void
static
new
protected
107. Aşağıdaki karar isimli fonksiyonun x
parametresinin değeri 3 ise bu fonksiyon
hangi değeri döndürür?
static int karar (int x)
{
if((x%2) == 0)
return 1;
else
return 0;
}
a)
b)
c)
d)
e)
true
false
1
0
3
108. Aşağıdaki fonksiyon i=3 için geriye
hangi değeri döndürür?
static int as (int i) {
if(i<2) return 1;
else return (i*as(i-1)); }
a)
b)
c)
d)
e)
0
1
2
3
6
109. Soru 108’deki as() isimli fonksiyon
için hangisi söylenebilir?
a)
b)
c)
d)
e)
Özyinelemeli bir fonksiyondur
Parametresiz bir fonksiyondur
void tipte bir fonksiyondur
float tipte bir fonksiyondur.
Geriye bir değer döndürmez
110. Aşağıdaki programın ekran çıktısı ne
olmalıdır?
class EkranTest {
public static void main(String[] args)
{
Test(3);
}
static void Test(int i)
{
System.out.println(i^2);
}
}
a)
b)
c)
d)
e)
1
2
3
6
9
Bölüm 11-12
Applet Kavramı – Grafik Uygulamaları
111. Başka bir uygulamanın (genellikle bir
web tarayıcı) içerisinde çalışan Java kod
parçalarına ne ad verilir?
a)
b)
c)
d)
e)
Browser
Applet
Class
Fonksiyon
Program
112. Aşağıdakilerden hangisi Java ile
birlikte geliştirilen ilk temel grafiksel
kullanıcı
ara
yüzü
oluşturma
kütüphanesidir?
a)
b)
c)
d)
e)
AWT
SWING
EVENT
APPLET
GUI
116. Swing bileşen veya nesne isimleri
hangi harf ile başlar?
a)
b)
c)
d)
e)
117. Aşağıdakilerden hangisi geçerli bir
SWING bileşeni değildir?
a)
b)
c)
d)
e)
a) 80, 120, 40, 120
b) 80, 80, 40, 120
c) 80, 120, 40, 80
d) 120, 120, 40, 40
e) 80, 120, 80, 120
114. Hangisi bir applet uygulamasını
çalıştıran programdır?
a)
b)
c)
d)
e)
Applet
JApplet
Appletviewer
AppletRun
JavaApplet
115. Grafiksel ekrana yazı yazmak için
hangi komut kullanılır?
a)
b)
c)
d)
e)
drawOval()
drawLine()
TextBox.Text
drawString()
drawText()
JButton
JRadioButton
JCheckBox
JApplet
ComboBox
118. Aşağıdakilerden hangisi geçerli bir
Layout yöneticisi değildir?
a) FlowLayout
b) setLayout
c) BorderLayout
d) GridLayout
e) BoxLayout
113. Aşağıdaki program parçasının ekrana
kare çizmesi için boş satıra ne gelmelidir?
g.drawLine(40, 80, 80, 80);
g.drawLine(80, 80, 80, 120);
g.drawLine(_______________);
g.drawLine(40, 120, 40, 80);
S
A
W
J
G
119. Aşağıdakilerden hangisinde şekildeki
Swing bileşenlerinin eleman isimleri sırası
ile doğru bir şekilde verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)
Java, Matematik, Bilgisayar
JRadioButton, JCheckBox, JButton
JTextField, JFrame, JButton
JCheckBox, JRadioButton, JButton
Java, JMatematik, JBilgisayar
120. Bileşenleri “ Doğu, Batı, Güney,
Kuzey ve Merkez” olmak üzere beş alana
ayıran Layout yöneticisinin ismi nedir?
a) FlowLayout
b) SetLayout
c) BorderLayout
d) GridLayout
e) BoxLayout
121. Java Applet kodları, hangi komut
dizini ile başlar ve biter?
a)
b)
c)
d)
e)
<applet> … </applet>
<html> … </html>
<param> … </param>
<class …. /class>
<gui> …. </gui>
122. Grafiksel kullanıcı ara yüzü
oluşturmak ve uygulama geliştirmek için
hangi iki temel bileşen kümesindeki
paketler kullanılır?
a)
b)
c)
d)
e)
java.awt, jawax.swing
java.lang, java.awt
java.awt, java.util
java.applet, java.gui
javax.*, java.*
123. Grafiksel ekrana yazı yazmak,
çizimler yapmak için hangi applet metodu
kullanılır?
a)
b)
c)
d)
e)
init()
paint()
start()
destroy()
draw()
124. Hangisi paint() metodunu yeniler?
a)
b)
c)
d)
e)
paint()
repaint()
refresh()
destroy()
return()
125. Aşağıdaki
işlevi nedir?
program
parçasının
public void paint(Graphics g) {
g.setColor(Color.black);
for ( int i=1; i<=3; i++) {
g.fillOval (i*10, 10, 10, 10);
}
a) Siyah renkte içi dolu birbirine bitişik 3
adet daire çizer
b) Siyah renkte içi boş birbirine bitişik 3
adet daire çizer
c) İçi dolu birbirine bitişik 4 adet daire
çizer
d) Beyaz renkte içi dolu birbirine bitişik 4
adet daire çizer
e) Siyah renkte içi dolu ayrık 10 adet oval
çizer
126. Hangisi grafiksel ekrana “SAU”
yazar?
a)
b)
c)
d)
e)
g.drawRect(("SAU",40,40);
g.drawString("SAU",35, 35);
System.out.println("SAU");
printf("SAU");
g.drawImage("SAU",15,35);
Bölüm 13
Dosya İşlemleri
127. Java da veri akış (stream) sınıflarını
kullanabilmek için programın başında
hangi paketi çağırmamız gerekir?
a)
b)
c)
d)
e)
java.io.*;
java.lang;
java.awt.*;
java.stream;
javax.file.*;
128. Aşağıdaki programın işlevi nedir?
PrintStream dYaz;
dYaz= new PrintStream(new
File("Yaz.txt"));
for (int i=0; i<5; i++)
dYaz.println ("SAU");
a) ‘Yaz.txt’ isimli metin dosyasına 5 kez alt
alta ‘SAU’ yazar
b) ‘Yaz.txt’ isimli ikili dosyaya 5 kez alt alta
‘SAU’ yazar
c) ‘Yaz.txt’ isimli ikili dosyaya 4 kez yan
yana ‘SAU’ yazar
d) ‘dYaz.txt’ isimli metin dosyasına 5 kez alt
alta ‘SAU’ yazar
e) ‘dYaz.txt’ isimli random dosyaya ‘SAU’
yazar
129. Aşağıdaki
gibi tanımlanan
“random.dat” dosyası hangi amaçla
açılmış olabilir?
RandomAccessFile dRas= new
RandomAccessFile("random.dat", "rw");
a)
b)
c)
d)
e)
Yalnız okuma amaçlı,
Yalnız yazma amaçlı,
Hem okuma hem de yazma amaçlı,
Arama amaçlı,
Yalnız ekleme amaçlı
130. Aşağıdaki program parçasının işlevini
belirtiniz?
BufferedWriter dYaz=new BufferedWriter
(new FileWriter("D:/Yaz.txt",true));
String str="\nERZINCAN";
dYaz.append(str);
a) ‘Yaz.txt’
isimli
metin
dosyasına
‘ERZINCAN’ verisini ekler
b) ‘Yaz.txt’ isimli metin dosyasının içeriğini
siler ve ‘ERZINCAN’ verisini yazar
c) ‘Yaz.txt’ isimli metin dosyası yoksa
oluşturur.
d) ‘dYaz.txt’ isimli metin dosyasının içeriğini
siler ve alt alta ‘ERZINCAN’ yazar
e) ‘dYaz.txt’ isimli random dosyasını ‘str’
olarak etiketler.
131. Açık olan bir dosyayı kapatmak
için hangi komut kullanılır?
a) print
b) close()
c) exit
d) return()
e) seek()
132. Aşağıdaki programda olası hata
nasıl giderilir?
File d = new File("Dosya.txt");
FileWriter w = new FileWriter(d);
w.print ("veri yaz");
w.flush();
w.close();
a) print komutu yerine write komutu
kullanılmalıdır.
b) w.close() yerine d.close() deyimi
kullanılmalıdır.
c) Dosya.txt’nin yolu tam yazılmalıdır.
d) FileWriter
yerine
PrintStream
kullanılmalıdır
e) flush()
komutu
append()
kullanılmalıdır.
Bölüm 14
Hata Yakalama
133. Bütün istisnalar hangi ana sınıfın
altında bulunur?
a)
b)
c)
d)
e)
Error
Exception
Throws
Throwable
Java.util
134. Bir hata oluşma ihtimali varsa fakat
göz ardı edilmek isteniyorsa hangi deyim
kullanılmalıdır?
a)
b)
c)
d)
e)
finally
Exception
throws
try
catch
135. Bazen program, beklediğimiz çıktıları
üretmeyebilir veya programdaki bazı
komutlar, aslında başka şekilde çalışıyor
olabilir, bu komutların farklı şekilde
çalıştığını nasıl test edebiliriz?
a) Programı “adım – adım” çalıştırarak
hatalı kod satırı yakalanmaya çalışılır.
b) Yazım hatası yapılmış olabilir, editör
yardımı ile hatalı satır düzeltilebilir.
c) Try / Catch blokları ile hatalı kod satırı
yakalanabilir.
d) Programı farklı bir bilgisayarda
çalıştırarak
hatalı
kod
satırı
yakalanmaya çalışılır.
e) Hepsi
136.
“ArrayIndexOutOfBoundsException”
şeklindeki bir hata mesajının kaynağı ne
olabilir?
a) Girilen indis değeri tanımlanan dizi
sınırını aşmıştır.
b) Dizi tanımlaması hatalı yapılmıştır.
c) Sıfıra bölme hatası yapılmıştır.
d) Varolmayan
çalışılmıştır.
e) Kod
Tryalınmamıştır.
dosya
açılmaya
Catch
bloklarına
137. Bir işlemin hata olsun/ olmasın
mutlaka yapılması istendiğinde try/catch
bloğunda hangi deyim yer almalıdır?
a) try
b) catch
c) finally
d) default
e) continue
138. Aşağıdaki programın ekran çıktısı ne
olur?
public static void main(String[] args)
{
try {
if(args.length == 0) throw new
Exception(); }
catch (Exception e) {
System.out.print("Devam "); }
finally {
System.out.println("SAU");}
}
a)
b)
c)
d)
e)
Devam SAU
SAU
Devam
Exception
Derleme hatası verir
Bölüm 15-16-17
Kuyruk-Yığın-Bağlı Liste Yapıları
139. Java dilinde bağlı liste (LinkedList),
ArrayList ve Vector yapılarının hepsi
hangi sınıfdan türetilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)
Collection
Throwble
List
Map
Array
140. Java kuyruk yapısında yeni bir
elemanı kuyruğa eklemek için hangi metot
kullanılır?
a)
b)
c)
d)
e)
queue()
offer()
size()
insert()
addAll()
141. Parametresiz Vector tanımlamasında
dizi değişkenin boyutu ne kadardır?
a)
b)
c)
d)
e)
0
5
10
20
Sonsuz
142. Bir dinamik dizide listedeki
elemanların
sayısını
veren
komut
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
peek()
size()
length()
count()
element()
143. Eleman ekleme ve çıkarma
işlemlerinin dizinin en son konumuna göre
yapıldığı LIFO mantığı ile çalışan özel
yapıya ne ad verilir?
a)
b)
c)
d)
Stack
Queue
List
Array
e) Set
144. Aşağıdaki programın ekran çıktısı ne
olur?
int s1=4, s3=1, s2=s1+1;
Stack<Integer> stack= new
Stack<Integer>();
stack.push(s2+s3);
stack.push(s1);
stack.pop();
stack.push(s2);
System.out.print(stack);
a)
b)
c)
d)
e)
4,
4,
6,
6,
6
5, 6
5, 1
5
5, 4
145. İlk giren - İlk çıkar {First-In-First-Out
(FIFO)} mantığı ile çalışan ve ara
elemanlara erişimin doğrudan yapılamadığı
özel yapıya ne ad verilir?
a) Stack
b) Queue
c) List
d) Array
e) Set
146. Aşağıdaki programın ekran çıktısı
nedir?
import java.util.PriorityQueue;
public class Kuyruk {
public static void main(String[] args)
{
String[] ad= {"A","Z","S","B"};
PriorityQueue <String> liste = new
PriorityQueue <String>();
for(String s: ad)
{liste.offer(s);
System.out.print(liste);}
}}
a)
b)
c)
d)
[A][A,
[A, B,
[A, Z,
[A][A,
Z][A, Z, S][A, B, S, Z]
S, Z]
S, B]
Z][A, Z, S][A, Z, S, B]
e) [A][A, Z][A, Z, S]
147. Aşağıdaki programın ekran çıktısı
nedir?
String[] ad= {"A","Z","S","B"};
List<String> liste = new
ArrayList<String>();
for(int i=0; i<ad.length; i++)
{
liste.add(ad[i]);
Collections.sort(liste);
}
System.out.print(liste);
a)
b)
c)
d)
e)
[A, B,
[A, B,
[A, Z,
[A][A,
[A][A,
S, Z]
S]
S, B]
Z][A, Z, S][A, Z, S, B]
Z][A, Z, S]
148. Aşağıdaki programın ekran çıktısı
nedir?
PriorityQueue ekle = new
PriorityQueue();
ekle.add("Bade");
ekle.add("Berat");
ekle.offer("Bulent");
System.out.print(ekle.size()+"
"+ekle.poll()+" ");
System.out.print(ekle.peek() + " " +
ekle.poll());
a)
b)
c)
d)
3 Bade Berat Berat
b)3 Bade Berat Bulent
c)2 Bade Berat
d)2 Berat Bulent
e) e)3 Bade Berat null
149. Aşağıdaki programın ekran çıktısı ne
olur?
Integer [] a = {3, 1, 4, 1};
Arrays.sort(a);
for (int i=0; i<a.length; i++)
System.out.print(a[i]+" ");
a) 3 1 4 1
b) 0 1 2 3
c) 0 1 2
d) 4 3 1
e) 1 1 3 4
Bölüm 18
Diyalog/İletişim Kutuları
150. Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıdan
bilgi almak için (String tipinde) kullanılan
bir iletişim kutusudur?
a)
b)
c)
d)
e)
showMessageDialog
showConfirmDialog
showOptionDialog
showInputDialog
showWindowsDialog
151. Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıya
bilgi vermek için (String tipinde)
kullanılan bir iletişim kutusudur?
a)
b)
c)
d)
e)
showMessageDialog
showConfirmDialog
showOptionDialog
showInputDialog
showWindowsDialog
152.
İletişim/Diyalog
pencerelerini
kullanabilmek için hangi sınıfı/paketi
program başında import etmek (çağırmak)
gerekir?
a)
b)
c)
d)
e)
154. Hangisi aşağıdaki mesaj kutusunu
verir?
java.util.Scanner;
javax.swing.JOptionPane;
java.awt.*;
java.dialog.*;
java.io.*;
153. Hangisi aşağıdaki kod satırının bir
eşdeğeridir?
System.out.println("Sayı Gir");
a) JOptionPane.showInputDialog ("Sayı
Gir");
b) JOptionPane.showMessageDialog
(null, "Sayı Gir");
c) JOptionPane.showOptionDialog
("Sayı Gir");
d) JOptionPane.showConfirmDialog
("Sayı Gir");
e) JOptionPane.show ("Sayı Gir");
a) JOptionPane.showInputDialog
("Selam");
b) JOptionPane.showMessageDialog
(null, "Merhaba");
c) JOptionPane.showOptionDialog
("Sayı Gir");
d) JOptionPane.showConfirmDialog
("Sayı Gir");
e) JOptionPane.showMessageDialog(null
,"Selam", "Merhaba",0);
Bölüm 19
Veri tabanı İşlemleri
155.
Aşağıdakilerden
hangisi
bir
veritabanı(database) programı değildir?
a)
b)
c)
d)
e)
MS Access
MS SQL Server
MySQL
Oracle
Java
156. Java da veritabanı işlemleri için hangi
paketi program başında import etmek
gerekir?
a)
b)
c)
d)
e)
java.util.Scanner;
java.sql.*;
java.awt.*;
java.stream.*;
java.io.*;
157. Veritabanı üzerindeki kayıtlarda
değişikliğe neden olan INSERT, DELETE
ve UPDATE gibi sorguları çalıştırırken
Statement
sınıfının
hangi
metodu
kullanılır?
a)
b)
c)
d)
e)
executeQuery()
execute ()
executeUpdate()
Query()
getQuery()
158. Java ile veritabanı arasında bağlantıyı
sağlayan komut satırını yazınız?
a)
b)
c)
d)
e)
Class.forName
DriverManager.getConnection
connection.createStatement();
JdbcOdbcDriver
Connection
159. Aşağıdaki SQL sorgusunun işlevini
açıklayınız?
SELECT * FROM Ogrenci WHERE NO = 1
a) Ogrenci tablosundaki bütün kayıtları
listele
b) Ogrenci veritabanındaki bütün kayıtları
güncelle
c) Ogrenci veritabanındaki bütün kayıtları
kaydet
d) Ogrenci tablosundaki No’su 1 olan
bütün kayıtları listele
e) Ogrenci tablosundaki No’ları sırala
160. Aşağıdaki SQL sorgusunun işlevini
açıklayınız?
INSERT INTO Personel (NO, AD) VALUES
(3, “Veli”);
a) Ogrenci tablosuna 3 kayıt ekle
b) Ogrenci
veritabanındaki
bütün
kayıtları güncelle
c) Personel
veritabanındaki
bütün
kayıtları kaydet
d) Personel tablosuna kayıt ekle
e) Personel tablosundaki 3 NO’lu kayıdı
sil
CEVAPLAR
1. A
2. C
3. C
4. C
5. E
6. C
7. B
8. C
9. C
10. E
11. A
12. A
13. B
14. C
15. E
16. A
17. E
18. B
19. E
20. E
21. B
22. D
23. A
24. B
25. A
26. A
27. D
28. A
29. A
30. E
31. C
32. E
33. C
34. B
35. A
36. C
37. A
38. A
39. A
40. B
41. A
42. A
43. A
44. C
45. C
46. A
47. E
48. C
49. B
50. D
51. C
52. E
53. A
54. E
55. E
56. C
57. C
58. B
59. B
60. D
61. A
62. C
63. B
64. C
65. B
66. D
67. A
68. A
69. C
70. E
71. A
72. D
73. A
74. A
75. D
76. D
77. D
78. B
79. A
80. A
81. A
82. A
83. D
84. E
85. A
86. B
87. B
88. B
89. E
90. A
91. D
92. A
93. A
94. A
95. B
96. B
97. D
98. A
99. A
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
B
E
B
A
C
A
A
D
E
A
A
B
A
A
C
D
D
E
B
D
C
A
A
B
B
A
B
A
A
C
A
B
A
D
C
A
A
C
A
A
B
C
B
A
C
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
B
A
A
A
E
D
A
B
B
E
E
B
C
B
D
D
Download