Uploaded by User15538

9. Endülüs Emevileri

advertisement
Hasan Efe Gültekin
10/C 116
ENDÜLÜS SUNUM
ENDÜLÜS
Arapların İspanya için kullandıkları terimdir. Endülüsün fethine tartışmalı
olmakla birlikte 711 yılında Tarık bin Ziyad tarafından başlandığı kabul
edilmektedir. 500 kişilik bir keşif birliği ile başlayan fetih hareketi, daha sonra
gönderilen birliklerle geliştirilerek devam etmiştir. Endülüs tarihi 6 bölüm
olarak ele alınmaktadır.
1. Valiler Dönemi (714-756 ):
İlk İslâm fetihlerinin son halkasını Endülüs’ün fethi teşkil eder. Târık b. Ziyâd
711 yılında Malaga, Elvira (İlbîre), Córdoba, Ecija (İsticce) ve Toledo’yu
(Tuleytula) fethetmiştir. 712 yılında Sevilla, Carmona (Karmûne), Niebla
(Leble) ve Mérida (Mârid) zaptedilmiştir. 713 yılında Leon (Liyûn), Galicia
(Cillîkıye) bölgeleri ve Lérida (Lâride), Barcelona (Berşelûne), Zaragoza
(Sarakusta) şehirleri hâkimiyet altına alınmıştır.
714 yılında Halife Velîd b. Abdülmelik’in emriyle, Mûsâ b. Nusayr’ın
Endülüs’ün idaresini oğlu Abdülazîz’e bırakıp yanına Târık’ı da alarak bol
miktarda ganimetle birlikte Dımaşk’a dönmesi üzerine Endülüs’te “valiler
dönemi” (asrü’l-vülât) başlamıştır. Bu dönem I. Abdurrahman’ın 756’da
Endülüs Emevî Devleti’ni ilânına kadar devam etmiştir.
2. Endülüs Emevileri Dönemi (756-922):
Abbasilerin iktidarı ele geçirmesiyle Suriye’den İspanya’ya kaçan I.
Abdurrrahman kısa sürede başkenti Kordoba olan Emevi devleti kurmayı
başarmıştır. I. Hişam (788-796) döneminde Malikilik devletin resmi mezhebi
olmuştur. Endülüs Emevi devletinin en parlak günleri II. Abdurrahman
dönemidir. Bu dönemde bölgenin ekonomik olarak geliştiği anlaşılmaktadır. II.
Abdurrahman 929 yılında kendisini halife ilan etmiştir. Bu dönemde Kuzey
Afrika’daki Fatimi (şii) yayılmasına karşı bazı Berberi kabilelerle birlikte
mücadele edildi ve kısmen bu yayılma durdurulabildi. Çıkan iç karışıklıklar
sonucu oluşan çok sayıda beylik 1031’de halifeliği kaldırarak Mülükü’t-tavâif
adı verilen dönem başladı.
3. Mülükü’t-Tavâif Dönemi (1031-1090):
Bu dönemde İspanya’da çok sayıda beylik oluşmuştur. Kastilya Kralı’nın
İspanyada ilerlemesini durduramayan bu beylikler Kuzey Afrika’da hüküm
süren Murabitler’den yardım istemişlerdir.
4. Murabitler Dönemi (10901147):
Murabitlerin bölgeye müdahalesi ile Hıristiyan yayılması bir süre
durdurulmuştur. Fakat beyliklerin tekrar birbiriyle mücadeleye başlamaları
üzerine Murabıtlar Endülüs’ü kendi yönetimlerine bağlamışlardır. 1147 yılında
Murabitler’in yıkılmasıyla bölgedeki Hıristiyan yayılması tekrar başladı.
Bunun üzerine Kuzey Afrika’da hüküm süren Muvahidlerin koruması
sağlandı.
5. Muvahhidler Dönemi (1147-1229):
Hiristiyan yayılası ilk başlarda önlenmesine rağmen, çıkan karışıklıklar
nedeniyle devamı sağlanamadı.
6. Gırnata Beni Ahmer Devleti (1238-1492):
İspanya’nın Akdeniz sahilindeki Gırnata’da hüküm süren Nasriler tarafından
kuruldu. Esnek bir politika izleyerek varlığını sürdürmeye çalışan emirlik 1492
yılında Kastonya Kralı Leon tarafından yıkıldı. Bölgedeki Müslümanların
korunması ve tahliyesi için Osmanlılar bazı seferler düzenlendiyse de başarılı
olunamadı. Böylece İspanya’da yaşayanlar sürülerek bölgedeki Müslüman
varlığına son verildi.
Kordoba/Kurtuba Ulu Camisi:
Yapımını 785 yılında I. Abdurrahman tarafından başlatılan yapı 987 yılına kadar
yapılan ilavelerle bugünkü plan ve boyutlarına ulaşmıştır.
I. Evre: Yapının ilk evresinin inşasına yılında I. Abdurrahman tarafından 785
yılında başlanmıştır. Harimi mihrap duvarına dikey on bir sahından oluşan
yapının kuzeyinde bir avlusu vardır.
II Evre: Bu yapıda II. Abdurrahman döneminde 833 yılında yapı onarılmış,
848 yıllında ise yapı iç sahın sıraları bozulmadan güneye doğru uzatılarak
mihrabın yer aldığı güney duvarı yenilenmiştir.
III. Evre: Yapı III. Abdurrahman döneminde 951-852 yılında bazı onarımlar
yapılmış, avlu duvarı kuzeye doğru uzatılarak bugünkü yerine taşınmıştır. Bu
onarımlarda yapının 1593 yılında İspanyollar tarafından yıkılan minaresi de
yapılmıştır.
IV. Evre II. Hakem 961 yılında ana plana sadık kalınarak yapıyı kuzeye doğru
on iki kemer bölmesi eklemek suretiyle genişletmiş ve bugünkü yerine
kaydırılmıştır.
V. Evre: Yapı 987 yılında II. Hişâm’ın veziri Mansûr tarafından doğu yanına
son bir ekleme daha yaptırılarak genişletilmiştir.
Kurtuba’nın 1236’da Hristiyanların eline geçmesinden sonra kiliseye çevrilen cami
üç asır boyunca aynen muhafaza edilerek kullanılmış, XVI. yüzyılda orta bölümüne
Rönesans üslûbunda bir katedral eklenmiş, XVIII. yüzyılda bazı değişiklikler
yapılmışsa da bina mimari özelliklerini korumuştur. 1882’de millî eser kabul edilen
yapı onarılıp koruma altına alınmıştır.
Günümüzdeki hali
TEŞEKKÜRLER
Download