Uploaded by User14949

Yayinlari TYT Fizik Cikmis Sorular Son 10 Yil 2022

advertisement
FİZİK
1. Bölüm
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ
2.
TYT SORULARI
1.
I. Atomlar maddenin en küçük parçacıklarıdır.
Formula1 araba yarışlarını sunan bir spiker
yayın esnasında,
II. Cisimler hızlandırıldığında hızları ses hızını geçemez.
• En hızlı araba bir turu 2 dakikada tamamladı.
• Hava sıcaklığı 23°C’dir.
III. Newton, yaşadığı dönemin en ünlü bilim
insanıydı.
• Pistin uzunluğu 10 kilometredir.
yargılarından hangileri bilimsel hipotezdir?
gibi bilgiler vermiştir.
A) Yalnız I
Zaman
Sıcaklık
Uzunluk
A)
saat
Fahrenheit
derece
kilometre
B)
saniye
Kelvin
metre
C)
dakika
Celcius
derece
kilometre
D)
saniye
Celcius
derece
kilometre
E)
saat
Kelvin
metre
3.
•
A
Bağımsız değişken
Cisimlerin kütlesi
Sabit tutulan
değişkenler
Cisimlerin şekilleri,
hacimleri, yüzey
alanları ve hava
sürtünmesi
B) Cisimlerin kütleleri artarsa yüzey alanları
da artar.
C) Cisimlerin kütleleri artarsa yere düşme
süreleri de artar.
E) Cisimlerin yüzey alanları artarsa yere
düşme süreleri de artar.
(2013 - YGS)
4.
Bu hipotezin desteklenmesinde veya çürütülmesinde, yüzüğe ait aşağıdaki niceliklerden hangisinin kullanılması tek başına yeterlidir?
Evlerde kullanılan elektrik sayaçlarının,
tüketime ilişkin gösterdiği sayının birimi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) J (joule)
B) C (coulomb)
C) kW (kilowatt)
D) kWh (kilowattsaat)
C) Sıcaklığı
E) Ω (ohm)
E) Ağırlığı
(2012 - YGS)
(2017 - YGS)
TYT • Fizik
Cisimlerin yere
düşme süresi
D) Cisimlerin yüzey alanları artarsa hava
sürtünmesi de artar.
Kaan ile Zeynep, yolda yürürken bir yüzük
buluyorlar. Bu yüzük ile ilgili bazı gözlemler
yaptıktan sonra “Bu yüzük saf altından yapılmıştır.” hipotezini ortaya atıyorlar.
D) Özkütlesi
Bağımlı değişken
A) Cisimlerin kütleleri artarsa hacimleri de
artar.
E) I, II ve III
B) Hacmi
Değişkenin Adı
Bu tabloya göre, araştırmacının hipotez
cümlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
YGS SORULARI
A) Kütlesi
Bir araştırmacı, yapacağı deneysel çalışmanın değişkenleri ile ilgili olarak aşağıdaki tabloyu dolduruyor.
Değişkenin Türü
(2018 - TYT)
1.
C) Yalnız III
E) II ve III
(2016 - YGS)
(2020 - TYT) Y
A
Bilimsel bilgiye ulaşmak için;
Y
I
I. deney,
N
II. gözlem,
L
III. akıl yürütme
A
R
eylemlerinden hangileri kullanılabilir?
I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III •
D) I ve III
B) Yalnız II
D) I ve II
Buna göre, spikerin verdiği bilgilerdeki
birimlerin SI birim sistemindeki karşılıkları aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Fizik ile ilgili,
339
2. Bölüm
TORK - DENGE
YGS SORUSU
1.
Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuğa K ve L cisimleri şekildeki gibi asıldığında
yatay denge sağlanıyor.
K ile L’nin yerleri değiştirildiğinde L’nin
altına, L’ye özdeş kaç cisim daha asılırsa
yatay denge sağlanır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
(2012 - YGS)
•
A
Y
A
Y
I
N
L
A
R
I
•
340
10 Yıl Tüm Dersler
3. Bölüm
KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ
2.
YGS SORULARI
1.
Yerküre; şekilde gösterildiği gibi yaklaşık ola-
Bir yayın ucuna farklı ağırlıklardaki cisimler
asılarak yaydaki uzama miktarları aşağıdaki
tabloya kaydediliyor.
rak özkütlesi sabit, R yarıçaplı ve O merkezli
bir küre olarak kabul edilebilir.
Ağırlık (N)
Uzama miktarı (cm)
2
0,5
4
1
6
1,5
10
3
12
7
Bu yaydan bir dinamometre yapılırsa aşağıdaki ağırlıklardan hangisi doğru ölçülebilir?
A) 2
B) 10
C) 11
D) 12
E) 13
(2016 - YGS)
Şekildeki K, L ve M noktalarında yerçekimi ivmesinin değeri sırasıyla gK, gL ve
gM olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki •
A
aşağıdakilerden hangisidir?
Y
A) gK > gL > gM
B) gM > gL > gK
A
Y
C) gL > gM > gK
D) gK = gL > gM
I
N
E) gK = gL = gM
L
(2016 - YGS)
A
R
I
•
TYT • Fizik
341
4. Bölüm
MADDE VE ÖZELLİKLERİ - SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ
3.
TYT SORULARI
1.
Günlük hayatta karşılaşılabilecek;
I. yağmur damlasının küresel şekil alma
eğilimi,
İçi dolu küre şeklindeki özdeş 100 g’lık altın
bilyeler, başlangıçta her birinin içindeki sıvı
miktarı aynı olan üç adet özdeş dereceli silindirler içerisine şekildeki gibi bırakılıyor.
II. bazı böceklerin göllerdeki suyun yüzeyinde rahatça yürüyebilmeleri,
III. bir yüzeye pipetle bırakılan farklı cins sıvı
damlalarının farklı şekiller alması
olaylarından hangileri yüzey geriliminin
bir sonucudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Bu gözlemden elde edilen verilere göre,
altın için özkütle (d) - hacim (V) grafiği
aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
C) Yalnız III
E) I, II ve III
(2021 - TYT)
•
A
2.
M kütleli, homojen ve suda çözünmeyen katı
Y
bir cisim şekildeki gibi yüzüyor. Suyun içe- A
risine bir miktar tuz atılıp tuzun çözünmesi Y
I
bekleniyor.
N
L
A
R
I
•
(2019 - TYT)
4.
Sıcaklığın sabit olduğu bilindiğine göre,
tuz çözündüğünde cismin batan kısmının
hacmi ile cisme etkiyen kaldırma kuvveti
ilk duruma göre nasıl değişir?
Cismin Batan
Ahsen’in bu gözlemine göre;
I. K ve L cisimlerine suyun uyguladığı kaldırma kuvvetleri eşittir.
Cisme Etkiyen
Kısmının Hacmi
Kaldırma Kuvveti
Azalır
Değişmez
B)
Artar
Azalır
C)
Değişmez
Değişmez
D)
Azalır
Artar
E)
Değişmez
Azalır
A)
Ahsen, tamamen su dolu bir taşırma kabına
suda çözünmeyen K ve L katı cisimlerini ayrı
ayrı yavaşça bıraktığında; her ikisinin eşit
hacimde su taşırdığını gözlemliyor.
II. K ve L cisimlerinin hacimleri eşittir.
III. K ve L cisimlerinin özkütleleri eşittir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
(2020 - TYT)
C) I ve II
E) I, II ve III
(2018 - TYT)
342
10 Yıl Tüm Dersler
4. Bölüm
Madde ve Özellikleri - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
3.
YGS SORULARI
1.
I. Yerküre’nin atmosferi daha geniş olurdu.
Sırasıyla 25 N ve 30 N ağırlığındaki eşit hacimli K ve L cisimleri, özdeş dinamometrelere asılıyor. K cismi S sıvısına, L cismi de T
sıvısına tümüyle batırıldığında dinamometrelerin her ikisi de 15 N’yi gösteriyor.
II. Yerküre’nin atmosferi daha sıcak olurdu.
III. Yerküre’nin atmosferi daha büyük bir ortalama özkütleye sahip olurdu.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Diğer değişkenlerin sabit kaldığı varsayılacaktır.)
S sıvısının özkütlesi dS, T sıvısınınki de dT
olduğuna göre,
A)
2
3
D)
5
4
A) Yalnız I
dS
d T oranı kaçtır?
B)
3
4
C)
E)
Yerküre Güneş’e biraz daha yakın olsaydı,
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
(2017 - YGS)
4
5
4
3
(2017 - YGS)
•
A
2.
Y
A
Y
I
N
L
A
X küpü K sıvısı içine konulduğunda Şe- R
kil-I’deki konumda dengede kalıyor. X ve Y I 4.
•
küpü birbirine yapıştırılmadan L sıvısı içine
üst üste bırakıldığında ise denge konumu
Şekil-II’deki gibi oluyor.
Ağırlığı G ve özkütlesi 3d olan K cismi, bir dinamometre ile özkütlesi 2d olan bir sıvı içine
batırıldığında şekildeki konumda dengede
kalıyor.
Buna göre, cisimlerin ve sıvıların özkütleleri ile ilgili;
I. K sıvısının özkütlesi L sıvısınınkine eşittir.
II. X’in özkütlesi Y’ninkine eşittir.
III. X’in özkütlesi L sıvısınınkinden büyüktür.
Buna göre, dinamometrenin gösterdiği
değer kaç G’dir?
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
A)
E) I, II ve III
(2017 - YGS)
TYT • Fizik
1
3
B)
1
2
C)
2
3
D)
3
4
E) 1
(2013 - YGS)
343
4. Bölüm
Madde ve Özellikleri - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5.
6.
Eşit kollu bir terazi, sol kefesine K ve L, sağ
kefesine de M ve N cisimleri konduğunda
Şekil I’deki konumda; sol kefesine K ve M,
sağ kefesine de L ve N cisimleri konduğunda
Şekil II’deki konumda hareketsiz kalıyor.
Özkütleleri sırasıyla dX, dY olan ve birbirine
karışmayan X,Y sıvılarının bulunduğu bir kabın içine, türdeş K silindiri konduğunda silindir şekildeki gibi dengede kalıyor. Silindirin X
sıvısına batan kısmının yüksekliği hX , Y sıvısına batan kısmının yüksekliği de hY oluyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Bu kaba, X sıvısından biraz daha eklenirse hX ve hY için ne söylenebilir?
A) L’nin kütlesi M’ninkinden büyüktür.
(dX < dY dir.)
C) K’nin kütlesi L’ninkinden büyüktür.
hX
hY
A) Değişmez
Değişmez
B) Artar
Değişmez
C) Değişmez
Azalır
D) Artar
E) Artar
B) L’nin kütlesi N’ninkinden büyüktür.
D) K’nin kütlesi M’ninkinden büyüktür.
•
A
Y
A
Y
Azalır
I
Artar
N
(2012 - YGS) L
A
R
I
•
344
E) K’nin kütlesi N’ninkinden büyüktür.
(2012 - YGS)
10 Yıl Tüm Dersler
5. Bölüm
KATI - SIVI - GAZ BASINCI
2.
TYT SORULARI
1.
Çiftçilikle uğraşan Veli; şekilde görüldüğü
gibi yüklerini, traktörün arkasına bağladığı
iki römork ile çamurlu yatay bir zemindeki bir
bölgenin karşısına geçirmek istemektedir.
Erhan’ın annesi, bir cam şişenin içini kaynamış su ile çalkaladıktan hemen sonra, ağız
kısmına şişirilmemiş balonu Şekil 1’deki gibi
bağlayarak Erhan’ın oynaması için masanın üzerine bırakmıştır. Erhan, birkaç dakika
sonra balonun cam şişenin içine geçerek Şekil 2’deki gibi içeri doğru şiştiğini görür.
Fakat yüklü römorkların çamura saplanmasından endişe duyduğu için römorkların tekerlekleri ile yatay zemin arasındaki basıncı
azaltmak istemektedir.
Buna göre Veli, yükleri;
Erhan daha sonra cam şişeyi içinde buzlu
su bulunan bir kovaya, içine su girmeyecek şekilde yerleştirirse balonun son hâliyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru
olur?
I. römorkların yedek tekerleklerini de kullanarak şekildeki gibi karşıya geçirme,
A) Şişenin içinde daha fazla şişer.
B) Şişenin içinde biraz söner.
•
II. her bir römorkun yükünü yarıya indirip
A
şekildeki gibi iki seferde karşıya geçirme,
Y
A
Y
I
N
L
III. römorkları traktöre ayrı ayrı bağlayıp sı- A
R
rayla şekildeki gibi karşıya geçirme
I
•
C) Durumu değişmez.
D) İlk hâline geri döner.
E) Şişeden çıkıp dışarda şişer.
(2020 - TYT)
YGS SORULARI
1.
Her birinin kütlesi 10 kg olan, şekildeki özdeş
iki kutunun boyutları 0,1 x 0,2 x 0,5 m’dir.
eylemlerinden hangilerini yaparsa römorkların tekerlekleri ile zemin arasındaki
basınç, ilk duruma göre azalır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
(2021 - TYT)
Bu iki kutu tek başına veya birlikte kullanıldığında, kutuların yatay bir düzleme
uyguladıkları basıncın kilo-pascal birimindeki değeri aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
A) 2
B) 4
C) 5
D) 8
E) 10
(2016 - YGS)
TYT • Fizik
345
5. Bölüm
2.
Katı - Sıvı - Gaz Basıncı
Düşey kesiti şekildeki gibi olan sistemde,
sürtünmesiz ve sızdırmayan piston x seviyesinde dengededir. Pistonun üst yüzeyine etki
eden sıvı basıncı Psıvı alt yüzeyine etki eden
gaz basıncı da Pgaz dır.
3.
Bir buz kalıbı, kütle merkezinden geçen bir
iple ısıca yalıtılmış K kabının tabanına bağlanıyor. Bu buz kalıbı su içinde, şekildeki gibi
dengede kalıyor. K kabının içindeki su-buz
karışımı ısıl dengede iken buzun yere göre
potansiyel enerjisi Ebuz; suyun, kabın M noktasına yaptığı basınç PM oluyor. Bu karışıma
bir miktar ısı verilerek buzun bir kısmı her yanında düzgün olarak eritiliyor.
Piston y seviyesine kadar çekilirse Psıvı
ve Pgaz için ne söylenebilir?
Psıvı
––––––––––––
Pgaz
–––––––––––––––
A) Artar
Artar
B) Değişmez
Azalır
C) Azalır
Artar
D) Azalır
Azalır
E) Artar
Bu süreç içinde Ebuz ve PM değerleri için
ne söylenebilir?
•
A
Y
Değişmez
A
(2013 - YGS) Y
I
N
L
A
R
I
•
PM
Ebuz
A) Değişmez
Değişmez
B) Değişmez
Azalır
C) Artar
Değişmez
D) Azalır
Artar
E) Azalır
Azalır
(2012 - YGS)
4.
Düşey kesiti şeklideki gibi olan kabın içinde
V hacminde su vardır. Bu suyun kabın K noktasına yaptığı basınç P’dir.
V
2 , özkütlesi
Bu kabın içine, hacmi
1
3
2 g /cm olan bir plastik bilye konduğunda suyun, kabın K noktasına yaptığı
basınç kaç P olur?
(Suyun özkütlesi 1 g/cm3 tür.)
A) 1
B)
5
4
C)
4
3
D)
3
2
E) 2
(2012 - YGS)
346
10 Yıl Tüm Dersler
6. Bölüm
ISI - SICAKLIK
2.
TYT SORULARI
1.
Aşağıdaki tabloda çeşitli maddelerin ısı iletim
katsayıları verilmektedir.
Madde
Deniz suyunun homojen olduğu bilindiğine göre, deniz suyu ve kovadaki su ile
ilgili;
Isı iletim katsayısı
(W/m°C)
Çelik
40
Tahta
0,1
Cam
0,8
Hava
0,023
Poliüretan
0,024
Hava sıcaklığının deniz suyu sıcaklığından
yüksek olduğu bir yaz günü, Akdeniz sahilinde deniz kenarında oynamakta olan bir
çocuk, denizden bir kova su alıyor.
I. Bir kova su aldığı anda kovadaki suyun
öz ısısı denizdeki suyun öz ısısına eşittir.
II. Kovadaki suyun ısı sığası denizdeki suyun ısı sığasına eşittir.
III. Kısa bir süre sonra kovadaki suyun sıcaklığı deniz suyunun sıcaklığına göre daha
fazla artacaktır.
Maddelerin ısı iletim katsayıları dikkate
alınarak yapılan;
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
I. elimizin yanmaması için bir tencere sapının çelik yerine poliüretan malzemeden
yapılması,
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
(2018 - TYT)
II. pencerelerin ısı yalıtımı için tek parça kalın bir cam yerine aynı kalınlıkta olacak
şekilde arasında hava olan iki ince camdan imal edilmesi,
•
A
III. oturduğumuz yeri soğuk hissetmememiz
için soğuk coğrafyada açık havada yer Y
A
alan bir bankın tahta yerine çelikten yaY
pılması
I
seçimlerinin hangileri amacına uygun N
L
olarak yapılmıştır?
A
R
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
I
D) II ve III
E) I, II ve III
•
(2021 - TYT)
YGS SORULARI
1.
Isı ve sıcaklık ile ilgili;
I. Bir maddeye ısı verildiğinde sıcaklığı artar.
II. 40°C sıcaklıktaki bir maddenin sıcaklığı,
20°C’deki bir maddenin sıcaklığının iki
katıdır.
III. Soğuk bir günde, dışarıda bir süre beklemiş ve ısıl dengeye ulaşmış olan masanın, tahta ve demir kısımlarının sıcaklıkları aynıdır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
(2017 - YGS)
TYT • Fizik
347
6. Bölüm
2.
Isı - Sıcaklık
Kahve yaparken cezvedeki kahvenin ve
kahveyi karıştırmak için kullanılan metal kaşığın ısınmasına neden olan ısının en etkili
yayılma yolları, aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir?
Kahve içinde
Metal kaşıkta
A)
Işıma
Konveksiyon
B)
İletim
Konveksiyon
C)
Konveksiyon
Işıma
D)
İletim
İletim
E)
Konveksiyon
İletim
5.
(2016 - YGS)
Isı, sıcaklık farkından dolayı transfer edilen
enerjidir. Sıcaklığı 23°C olan bir odada, şekildeki gibi özdeş iki bardağa aynı anda 2m,
m kütleli ve 60°C sıcaklıktaki K, L çayları konuyor.
Buna göre,
I. K çayının ısısı L’ninkinden daha büyüktür.
3.
Tamamen yalıtılmış bir ortamda yalnızca iki
tane katı cisim bulunmaktadır. Kütleleri, ilk
sıcaklıkları ve yapıldıkları maddeler birbirinden farklı olan bu iki cisim birbirine temas
ettiriliyor.
Bu cisimlerle ilgili,
II. Yeterince bekletildiğinde K ve L çaylarının sıcaklığı aynı değere sahip olur.
III. K çayı, yeterince bekletildiğinde ortama L
çayından daha fazla ısı verir.
yargılarından hangileri doğrudur?
•
A
A) Yalnız I
I. Isı, sıcaklığı yüksek olan cisimden düşük Y
A
olana doğru aktarılır.
Y
II. Isıl denge durumunda iki cismin sıcaklığı
I
birbirine eşit olur.
N
III. Yeterince aynı ortamda kaldıklarında L
denge sıcaklığı, büyük kütleli cismin ilk A
R
sıcaklığına daha yakın olur.
I
•
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
(2013 - YGS)
C) I ve III
E) I, II ve III
(2016 - YGS)
4.
Sıcaklığı sürekli 80 °C olan bir saunada, tahta döşemeye dokunulduğunda hissedilen sıcaklık, aynı anda tahtaya çakılı metal çiviye
dokunulduğunda daha yüksek hissedilir.
6.
Buna göre dokunmadan önce,
Isıca yalıtılmış bir kaptaki sıcaklığı 0°C’nin
üstünde olan suya, sıcaklığı 0°C’nin altında
olan bir buz parçası ekleniyor.
II. Ahşabın sıcaklığı çivininkinden küçüktür.
Sistem ısıl dengeye gelinceye kadar geçen sürede, aşağıdaki yargılardan hangisi
kesinlikle doğru olur?
III. Ahşabın ısısı çivininkinden küçüktür.
A) Buzun tamamı erir.
I. Ahşabın sıcaklığı çivininkine eşittir.
IV. Ahşabın ısısı çivininkine eşittir.
B) Buzun sıcaklığı artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
C) Buzun sıcaklığı değişmez.
A) Yalnız I
D) Suyun tamamı donar.
B) I ve III
D) II ve III
C) I ve IV
E) Suyun sıcaklığı değişmez.
E) II ve IV
(2013 - YGS)
(2014 - YGS)
348
10 Yıl Tüm Dersler
7. Bölüm
GENLEŞME
TYT SORUSU
1.
YGS SORUSU
1.
Maddeler ısı alışverişi sonucu genleşebilmektedir.
Buna göre;
I. elektrik direklerinin arasına gerilmiş olan
tellerin yaz aylarında sarkması,
X, Y küreleri ile H halkasının ısıl genleşme
katsayıları sırasıyla mx, mY , mH olduğuna
göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
II. termostattaki doğrusal metal çiftinin sıcaklığının artması sonucu bükülmesi,
III. düzgün olan tren raylarının yaz aylarında
bükülmesi
olaylarından hangileri maddelerin ısı alışverişiyle genleşmesi sonucunda olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
A) mx= mY< mH
B) mx< mH < mY
C) mH< mX= mY
D) mH< mX <mY
E) mY < mH< mX
C) I ve II
(2012 - YGS)
E) I, II ve III
(2019 - TYT)
•
A
Y
A
Y
I
N
L
A
R
I
•
TYT • Fizik
T sıcaklığındaki X ve Y metal küreleri aynı
sıcaklıktaki H metal halkasından geçemiyor.
X küresi halka ile beraber ısıtılınca, Y küresi
de halka ile beraber soğutulunca halkadan
geçebiliyor.
349
8. Bölüm
DOĞRUSAL HAREKET
2.
TYT SORULARI
1.
Bir koşu parkurunda K ve L koşucuları, şekilde gösterildiği gibi farklı yarıçaplı çembersel
yollar boyunca, ok yönünde aynı anda koşmaya başlamışlardır. Çembersel parkurdaki
bir turu, ilk olarak K koşucusu daha sonra L
koşucusu tamamlamıştır.
Bir hareketlinin zamana göre aldığı yol, aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Yol (m)
0
5
10
15
20
Zaman (s)
0
1
2
3
4
Buna göre, bu hareketlinin sürat-zaman
grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
K ve L koşucuları parkurlarındaki bir turu
tamamlayıp koşuya başladıkları noktaya
ulaştıklarında K koşucusuna ait;
I. yer değiştirme,
II. ortalama sürat,
III. ortalama hız
•
A
niceliklerinden hangileri L koşucusununY
kinden daha büyüktür?
A
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III Y
I
D) I ve II
E) II ve III
N
(2019 - TYT) L
A
R
I
•
350
(2018 - TYT)
10 Yıl Tüm Dersler
8. Bölüm
Doğrusal Hareket
3.
YGS SORULARI
1.
Şehirler arası bir yolda hareket hâlinde olan iki
farklı otomobilin ön panellerindeki göstergeler,
90 km/h değerini göstermektedir.
Birbirine paralel iki rayda aynı yönde hareket
eden K, L trenlerinin konum–zaman grafiği
aşağıdaki gibidir.
Bu göstergelerin ikisi de doğru çalıştığına
göre;
I. İki otomobilin de sürati aynıdır.
II. İki otomobil de aynı yönde gitmektedir.
III. İki otomobilin de hızı aynıdır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Bu grafikten elde edilen bilgilere göre,
aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
(2017 - YGS)
A) K treni L’den daha önce harekete başlamıştır.
B) t1 ve t2 anlarında iki tren yan yanadır.
•
A
Y
A
Y
I
N
L
A
R
I
•
2.
Bir sporcu, koşu parkurunda bulunduğu noktadan önce güneye doğru 35 m, sonra doğuya
doğru 60 m, sonra da kuzeye doğru 115 m koşuyor.
Bu sporcu hareketini toplam 20 s’de tamamladığına göre, sporcunun sürati ve
hızının büyüklüğü kaç m/s’dir?
Sürat
Hız
A)
5
7
B)
7
5
C)
7
10,5
D)
10,5
5
E)
10,5
7
(2016 - YGS)
TYT • Fizik
351
C) t1 ve t2 anlarında trenlerin ikisinin de hızları aynıdır.
D) t2 anında L treni durmaktadır.
E) t2 anına kadar K terini L treninden daha
uzun süre hareket etmiştir.
(2013 - YGS)
9. Bölüm
BAĞIL HAREKET
YGS SORUSU
1.
Yatay düzlemde X, K, L, M araçları şekilde
belirtildiği gibi, eşit büyüklükteki sırasıyla
V X , VK , VL, VM hızlarıyla hareket ediyor.
Buna göre, X aracındaki bir gözlemci
K, L, M araçlarını hangi yönde gidiyormuş
gibi görür?
K'nin X'ten
görünen
yönü
L'nin X'ten
görünen
yönü
M'nin X'ten
görünen
yönü
A) Doğu
Güney
B) Güneydoğu
Güney
C) Güneybatı
Güney
D) Kuzeybatı
Kuzey
E) Güneydoğu
Kuzey
Y
A
Güneybatı
Y
I
Güneydoğu
N
L
Güneydoğu
A
Güneybatı
R
(2012 - YGS) I
•
•
A
Batı
352
10 Yıl Tüm Dersler
10. Bölüm
NEWTON’UN HAREKET YASALARI
TYT SORULARI
1.
YGS SORULARI
1.
Hareket hâlindeki bir otomobil, tren ve uçağın sahip oldukları hızlar ve bu araçlara hareketleri süresince etki eden net kuvvetlerin
büyüklükleri ile ilgili bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir:
K, L ve N cisimlerine uygulanan net kuvvet
ile cisimlerin kazandıkları ivmeler arasındaki
kuvvet-ivme grafiği şekildeki gibidir.
• Sabit 100 km/h hız ile hareket eden otomobile etki eden net kuvvetin büyüklüğü F1 dir.
• Hızı, durgun hâlden 200 km/h’e yükselen
trene etki eden net kuvvetin büyüklüğü F2
dir.
• Pist boyunca sabit 250 km/h hız ile hareket
eden uçağa etki eden net kuvvetin büyüklüğü F3 tür.
K, L, N nin kütleleri sırasıyla mK, mL, mN
olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisidir?
Buna göre F1 , F2 ve F3 net kuvvetlerinin
büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) F3 > F 1 = F 2
B) F3 > F2 > F 1
C) F1 = F 2 > F 3
D) F2 > F 1 = F 3
A) mL < m N < mK
B) mK < mN < mL
C) mK < mL < mN
D) mN < m L < mK
E) mN < mK < mL
E) F1 = F 2 = F3
(2021 - TYT)
2.
Freni bozulmuş olan bir otomobil, yatay düz
bir yolda hareket ederken kütlesi kendi kütlesinden çok küçük olan bir çöp kovasına çarpmıştır. Bu sırada kaldırımda otobüs bekleyen
Ahmet, Burçin ve Cevdet olaya tanık olmuş
ve otomobil ile kovanın birbirlerine temas
etmekte oldukları çok kısa süren çarpışma
süreciyle ilgili aşağıdaki yorumları yapmışlardır.
Y
A
Y
I
N
L
A
R
I
•
2.
• Ahmet: Otomobilin kovaya uyguladığı kuvvet, kovanın otomobile uyguladığından büyüktür.
• Burçin: Kovanın ivmesi, otomobilinkinden
büyüktür.
B) Yalnız Burçin
D) Ahmet ve Burçin
A) fK = fL = f M
C) fK < fL < f M
E) Burçin ve Cevdet
(2020 - TYT)
TYT • Fizik
Şekil II
Şekil III
Bu kutulardan hiçbiri hareket etmediğine
göre, tahta zemin ile kutular arasındaki
statik sürtünme kuvvetlerinin fK, fL, fM büyüklükleri arasındaki ilişki nedir?
Buna göre; Ahmet, Burçin ve Cevdet’in
yorumlarından hangileri doğrudur?
C) Yalnız Cevdet
Yatay tahta zeminler üzerinde duran m kütleli özdeş K, L, M kutuları, Şekil I, II ve III’teki
gibi F, 2F, 3F büyüklüğündeki yatay kuvvetlerle itilmektedir.
Şekil I
• Cevdet: Kovanın hızı, otomobilinkinden
daha büyük değişim göstermiştir.
A) Yalnız Ahmet
(2015 - YGS)
•
A
353
B) fM < fL < fK
D) fM < fK < fL
E) fL < f K < f M
(2013 - YGS)
11. Bölüm
İŞ - GÜÇ - ENERJİ
2.
TYT SORUSU
1.
Eşit kütleli katılımcıların performanslarını
sergiledikleri bir yarışmada; her birinin kütlesi 50 kilogram olan 10 adet çimento torbasını
10 metre yüksekliğe en kısa sürede çıkaran
katılımcı yarışı kazanmaktadır.
Yatay ve düz bir yolda hareket eden bir cisme; hareketiyle aynı yönde ve doğrultuda uygulanan FD dış kuvveti, hareket yönüne dik
doğrultuda ve yukarı doğru FN tepki kuvveti,
hareket doğrultusunda ve ters yönlü FS sürtünme kuvveti şekildeki gibi etkiyor.
Bu yarışmada, katılımcıların hangi fiziksel
niceliği dikkate alınarak kazanan belirlenmektedir?
A) Torbalara aktardıkları toplam enerji
B) Yaptıkları iş
Cisim yatay doğrultuda belirli bir miktar
yer değiştirme yaptığına göre, FD, FN ve FS
kuvvetlerinden hangileri, fiziksel anlamda
iş yapar?
C) Kütleçekimsel potansiyel enerji
D) Ortaya çıkarabildikleri güç
E) Yaptıkları işin harcadıkları enerjiye oranı
(2019 - TYT)
A) Yalnız FD
D) FD ve FS
YGS SORULARI
1.
B) Yalnız FN
3.
Ali, yaptığı deneyde bir lastiğin ucuna çeşitli
değerlere sahip kütleler asarak ölçümler ya•
pıyor ve ölçümlerden elde ettiği verileri kulla- A
narak aşağıdaki grafiği çiziyor.
Y
A
Y
I
N
L
A
R
I
•
C) FD ve FN
E) FD , FN ve FS
(2017 - YGS)
Kütlesi 50 kg olan Mete, düşey kesiti şekildeki
gibi olan sürtünmesiz bir pistin L noktasından
kaykayı ile durgun halden harekete başlıyor.
Pistin yer seviyesindeki A noktasında; Mete’nin yere göre potansiyel enerjisi P, kinetik
enerjisi K, toplam enerjisi E ve hızı ise v’dir.
Yalnızca bu grafikteki verilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Bu pistte L noktasından aynı kaykay ile
aynı şekilde harekete başlayan 60 kg kütleli Arda için A noktasında; P, K, E ve v
büyüklüklerinin Mete’ninkine göre değişimi, aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
A) Bu ölçümlerle lastiğin kopma sınırı belirlenemez.
B) Lastiğin 0,15 m uzaması için lastiğe 1,5
N’lik kuvvet uygulanmalıdır.
P
C) Lastiğe uygulanan kuvvet ile lastiğin uzama miktarı arasında doğru orantı vardır.
K
A) Değişmez Artar
B) Artar
D) Lastiğe 8 N’lik kuvvet uygulanırsa lastiğin
boyu 0,8 m uzar.
E
v
Artar
Artar
Değişmez Artar
Artar
C) Değişmez Değişmez Değişmez Artar
E) Uygulanan kuvvete bağlı olarak lastiğin
uzama miktarı incelenmiştir.
(2017 - YGS)
D) Değişmez Artar
Artar
E) Artar
Artar
Artar
Değişmez
Değişmez
(2016 - YGS)
354
10 Yıl Tüm Dersler
11. Bölüm
İş - Güç - Enerji
4.
Yerden h yüksekliğindeki bir noktadan ilk
hızsız olarak serbest düşmeye bırakılan
m kütleli bir top yere çarptığında, mekanik
enerjisinin bir kısmını kaybeder ve yukarıya
doğru zıplar.
7.
Bu zıplama sonunda top yerden en fazla
h
4 yüksekliğine çıktığına göre, mekanik
enerjisinin yüzde kaçını yere ilk çarpma
anında kaybetmiştir?
(Hava sürtünmesi önemsizdir ve topun çapı
h yüksekliğine göre çok küçüktür.)
A) 25
B) 50
C) 75
D) 80
Eşit kütleli K, L cisimleri bir makara düzeneğinde Şekil-I’deki konumda hareketsiz tutulurken serbest bırakılıyor.
E) 90
(2014 - YGS)
Bu cisimler Şekil II’deki konuma geldiklerinde
I. K’nin yere göre potansiyel enerjisi L’ninkine eşittir.
II. K’nin kinetik enerjisi L’ninkine eşittir.
5.
6.
•
Günde 12 saat çalıştırılan bir klima, 30 gün- A
de 360 TL’lik elektrik enerjisi tüketmektedir.
Y
Elektrik enerjisinin 1 kilowatt–saat’i 0,5 TL A
olduğuna göre, bu klimanın gücü kaç ki- Y
I
lowatt’tır?
N
L
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
A
(2013 - YGS) R
I
•
Kütlesi m olan bir vagon, şekildeki gibi bir ray
üzerinde K noktasından serbest bırakıldığında s yolunu katederek L noktasına ulaşıyor.
Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş, vagonun
K noktasındayken sahip olduğu enerjinin
en fazla yüzde (%) kaçı olabilir?
A) 0
B) 20
C) 25
D) 80
E) 100
(2013 - YGS)
TYT • Fizik
355
III. K’nin ivmesi L’ninkine eşittir.
yargılarından hangileri doğru olur?
(Sürtünmeler ve makaraların kütleleri önemsizdir.)
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I ve III
(2012 - YGS)
12. Bölüm
ELEKTROSTATİK
2.
TYT SORUSU
1.
İçi dolu homojen bir metal küre, elektriksel
olarak yükleniyor.
Elektriksel olarak nötr olmadığı bilinen K, L
ve M iletken küreleri ayrı ayrı birbirlerine yaklaştırılıyor. Küreler arası elektriksel etkileşmelerden dolayı K küresinin L küresini ittiği,
L küresinin ise M küresini çektiği gözleniyor.
Bu metal küredeki yüklerin dağılımıyla
ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
Buna göre, kürelerin yüklerinin cinsleri
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru
olabilir?
B) Küre yüzeyinde bir bölgede toplanır.
K küresi
L küresi
M küresi
A) Pozitif
Pozitif
Pozitif
B) Negatif
Negatif
Negatif
C) Negatif
Pozitif
Pozitif
D) Negatif
Negatif
Pozitif
E) Pozitif
Negatif
Negatif
A) Kürenin tüm yüzeyine homojen olarak
dağılır.
C) Tamamı küre merkezinde toplanır.
D) Kürenin tüm hacmine homojen olarak dağılır.
E) Kürenin yarıçapı ile orantılı olarak tüm
hacme dağılır.
(2016 - YGS)
3.
(2018 - TYT)
Aşağıdaki üç farklı durumda, cisimler elektrikle yüklenmeye çalışılmıştır.
I. İki nötr iletkeni birbirine temas ettirmek
II. İki nötr yalıtkanı birbirine sürtmek
III. Topraklanmış yalıtkan nötr bir küreye,
elektrik yüklü bir cismi değdirmeden yaklaştırıp topraklamayı kesmek
•
A
YGS SORULARI
1.
Y
A
Elektrik yükü bakımından nötr iletken bir küre Y
I
ile negatif yüklü bir çubuk, başlangıçta birbi- N
rinden yeterince uzakta ve etkiyle elektriklen- L
A
meye hazır hâlde, şekildeki gibi tutuluyor.
R
I
•
Bu işlemlerin hangilerinde nötr cisimler
yüklenebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
I. Küre, yüklü çubuğa uzak bir noktadan
topraklanır.
II. Yüklü çubuk, küreye yaklaştırılır.
C) Birinin yaprakları arasındaki açı azalırken
diğerininki değişmez.
işlemleri hangi sırayla yapılırsa kürenin
etkiyle elektriklenmesi gerçekleşir?
C) II – I – III – IV
D) II – I – IV – III
Elektrik yüklü, özdeş iki elektroskopun
topuzları birbirine iletken bir telle bağlanıp elektriksel denge sağlandığında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle gerçekleşmez?
B) Birinin yaprakları arasındaki açı artarken
diğerininki azalır.
IV. Yüklü çubuk, küreden uzaklaştırılır.
B) I – II – IV – III
E) I, II ve III
A) Birinin yaprakları arasındaki açı artarken
diğerininki değişmez.
III. Topraklama kesilir.
A) I – III – II – IV
C) I ve II
(2015 - YGS)
4.
Buna göre,
B) Yalnız II
D) Her ikisinin de yaprakları arasındaki açı
azalır.
E) Her ikisinin de yaprakları arasındaki açı
değişmez.
E) II – IV – I – III
(2017 - YGS)
(2013 - YGS)
356
10 Yıl Tüm Dersler
13. Bölüm
ELEKTRİK AKIMI
3.
TYT SORULARI
1.
Aşağıdaki tabloda şehir gerilimi ile çalışan K,
L ve M elektrikli ev aletlerinin güçleri ve günlük ortalama çalıştırılma süreleri verilmiştir.
Elektrikli
ev aleti
Güç
(Watt)
Günlük ortalama çalıştırılma
süresi (Saat)
K
1500
0,2
L
80
7
M
100
6
Buna göre;
I. Tüm anahtarlar kapalı iken bütün ampuller ışık verir.
Bu ev aletleri, fişleri doğrudan şehir şebekesine bağlı olan prizlere takılarak kullanıldığında bir ayda harcadıkları ortalama
elektrik enerjileri ( EK , EL ve EM ) arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) EK > EM > EL
B) EM > EL > EK
C) EM > E K > EL
D) EK > EL > EM
E) EK = EL = E M
(2021 - TYT)
2.
Özdeş ampullerden oluşan şekildeki elektrik
devresinde K ve L anahtarları kapalıdır.
II. Yalnız K anahtarı açıldığında sadece X ampulü ışık verir.
III. Yalnız L anahtarı açıldığında sadece X ve
Y ampulü ışık verir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
•
A
Y
A
Y
I
N
L 1.
A
Ayşenur, laboratuvarda bulunan K, L, M, N R
ve P ampullerini Şekil 1’deki gibi bağladı- I
•
ğında toplam 3 tane ampulün ışık verdiğini
fark ediyor. Daha sonra aynı ampulleri Şekil
2’deki gibi bağladığında ise toplamda yine 3
tane ampulün ışık verdiğini gözlemliyor.
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
(2019 - TYT)
YGS SORULARI
Özdirençleri aynı olan K ve N iletkenlerinin
boyları ve kesit alanları ile ilgili bilgiler, aşağıdaki tabloda verilmiştir.
İletkenin Adı
Boyu
Kesit Alanı
K
L
4A
N
3L
A
Buna göre;
I. K iletkeninin boyunu uzatmak,
II. K iletkeninin kesit alanını büyütmek,
III. N iletkeninin boyunu uzatmak,
IV. N iletkeninin kesit alanını büyütmek
işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa K ve N iletkenlerinin dirençleri birbirine eşit olabilir?
Ayşenur’un kullanmış olduğu ampullerden yalnızca bir tanesinin bozuk olduğu
bilindiğine göre bozuk olan ampul aşağıdakilerden hangisidir?
A) K
B) L
C) M
D) N
A) Yalnız I
E) P
C) I veya IV
E) II veya IV
(2017 - YGS)
(2020 - TYT)
TYT • Fizik
B) Yalnız III
D) II veya III
357
13. Bölüm
2.
Elektrik Akımı
Bir üreteç ve K, L, M, N ampulleri kullanılarak kurulan şekildeki devrede bütün ampuller
ışık vermektedir.
4.
Aylin, bazı ölçümler yapmak için devrede I,
II, III, IV ile gösterilen her bir noktaya, uygun
olup olmadığına bakmaksızın Ampermetre
veya Voltmetre’den birini ölçüm aracı olarak
bağlıyor.
Her birinin direnci R=1X olan 7 direnç şekildeki gibi bağlanıyor.
Buna göre, K ve L noktaları arasındaki eşdeğer (denk) direnç kaç X’dur?
A)
3
5
B)
5
3
C) 3
D) 4
E) 7
(2012 - YGS)
Ölçüm araçları şekildeki gibi bağlandıktan
sonra K, M, N ampullerinin ışık vermeye devam ettiği, L’nin ise artık ışık vermediği gözleniyor.
Buna göre Aylin I, II, III, IV noktalarına sırasıyla hangi ölçüm araçlarını bağlamış •
A
olabilir?
A) Ampermetre - Ampermetre - Voltmetre - Y
A
Ampermetre
Y
B) Ampermetre - Voltmetre - Voltmetre - I
N
Ampermetre
C) Ampermetre - Voltmetre - Ampermetre - L
A
Voltmetre
R
D) Voltmetre - Ampermetre - Ampermetre - I
Voltmetre
•
E) Voltmetre - Voltmetre - Voltmetre Ampermetre
(2016 - YGS)
3.
Şekildeki elektrik devresinin K, L noktaları
arasına bağlanan voltmetrenin gösterdiği değer VKL; M, L arasına bağlanan voltmetrenin
gösterdiği değer de VML dir.
5.
Özdeş lambalardan oluşan şekildeki
elektrik devresinde K anahtarı kapatılırsa
en çok kaç lamba ışık verebilir?
VKL
Voltmetreler özdeş olduğuna göre,
VML
oranı kaçtır?
A)
1
4
B)
1
2
C)
1
3
D)
2
3
(Üretecin içdirenci önemsizdir.)
E) 2
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
(2012 - YGS)
(2013 - YGS)
358
10 Yıl Tüm Dersler
14. Bölüm
MANYETİZMA VE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ
2.
YGS SORULARI
1.
Bir masa üzerindeki pusulanın ibresi ile
pusulanın etkilenmeyeceği uzaklıktaki sürtünmesiz başka bir masa üzerinde serbest
bırakılan çubuk mıknatıs, Şekil-I’deki gibi birbirine paralel ve Kuzey-Güney doğrultusunu
gösterecek biçimde duruyor.
Özdeş çiviler, özdeş üreteçler ve özdeş
toplu iğneler ile yapılan gözlemlerde elektromıknatıslık, çekilen toplu iğnelerin sayısı
ile ölçülmektedir.
Bir grup öğrenci, elektromıknatıslığın çivilere
sarılan telden geçen elektrik akımı ve sarım
sayısı ile ilişkisini araştırmak için Şekil I, II ve
III düzeneklerini kuruyor.
•
A
Y
A
Y
I
N
L
Çubuk mıknatıs, Şekil-II’deki gibi Doğu-Batı A
doğrultusunda ve Batı yönünde masadaki R
I
pusulaya doğru yaklaştırılıyor.
•
Çubuk mıknatıs, pusulayı etkileyecek kadar yaklaştığında pusula ibresinin masa
düzlemindeki hareketi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Saat ibresinin dönme yönünde bir miktar
sapar.
Bu gözlemlerden yararlanılarak aşağıdaki
çıkarımlardan hangisinde bulunulamaz?
A) Akım 2 katına çıkarsa elektromıknatıslık
da 2 katına çıkar.
B) Sarım sayısı 2 katına çıkarsa elektromıknatıslık da 2 katına çıkar.
C) Hem akım hem de sarım sayısı 2 katına
çıkarsa elektromıknatıslık 4 katına çıkar.
D) Elektromıknatıslık, hem akıma hem de
sarım sayısına bağlıdır.
E) Elektromıknatıslığı değiştirmenin
yolu, akım şiddetini değiştirmektir.
B) Hiç hareket etmez, bir değişiklik olmaz.
C) Sürekli çembersel hareket yapar.
tek
(2016 - YGS)
D) Saat ibresinin dönme yönünde 180° sapar.
E) Saat ibresinin dönme yönünün tersi yönde bir miktar sapar.
(2017 - YGS)
TYT • Fizik
Toplu iğnelere yaklaştırıldığında, her bir düzenekteki elektromıknatısın şekillerde görülen sayıda toplu iğneyi çektiği gözleniyor.
359
14. Bölüm
3.
Manyetizma ve Alternatif Akım Devreleri
Özdeş 8 mıknatıstan dördü K, L, M, P dinamometreleriyle tavana asılıyken diğer dördü
de şekildeki konumlarda birer uçlarından
yere sabitlenmiştir.
4.
Özdeş X, Y, Z çubuk mıknatısları, sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki konumda hareketsiz tutuluyor.
Mıknatısların üçü de aynı anda serbest
bırakılırsa hangileri ok yönünde harekete
başlar?
(Yerin manyetik alanı önemsizdir.)
A) Yalnız X
B) Yalnız Y
D) X ve Y
C) Yalnız Z
E) Y ve Z
(2012 - YGS)
•
A
K, L, M, P dinamometrelerinin gösterdiği
Y
değerler sırasıyla TK, TL, TM, TP olduğuna A
göre, bunların arasındaki ilişki nedir?
Y
I
(Düşey ve aynı doğrultudaki mıknatıs çiftleri
N
diğerlerinden yeterince uzaktadır.)
L
A
A) TK < TM < TL < T P
R
B) TL < T K < T M < T P
I
•
C) TM < T L < T P < T K
D) TM < T P < TK < TL
E) TM < T P < TL < T K
(2013 - YGS)
360
10 Yıl Tüm Dersler
15. Bölüm
OPTİK
2.
TYT SORULARI
1.
Penceresi açık olan odada bir merceğin
odak noktasına beyaz düz bir kâğıt konulduğunda dışarıdaki bir ağacın net görüntüsü
kâğıdın üzerinde şekildeki gibi oluşmaktadır.
Kâğıt ile K noktası ve K, L, M, N noktaları
arası uzaklıklar şekildeki gibi birbirlerine eşit
ve merceğin odak uzaklığı (f) kadardır.
Bir kişi hava ortamında düzlem aynaya bakarak kendi görüntüsünü görmüştür. Aynı kişi
hiçbir şeyi değiştirmeden aynı şekilde ayna
ile birlikte havuzda suya batıp aynaya bakarak kendi görüntüsünü görmüştür.
Buna göre kişi tamamen su içerisindeyken görünen yeni görüntüyle ilgili,
I. İlk durumda oluşan görüntüye göre daha
büyüktür.
II. Aynaya olan uzaklığı, ilk durumdaki görüntünün aynaya olan uzaklığından fazladır.
III. Havuzdaki su, tuzlu su olsaydı boyu yine
aynı olurdu.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Şekildeki mercekle özdeş olan II. bir merceği
ve şekildeki beyaz kâğıdı K, L, M ve N noktalarından uygun olanlara yerleştirerek kâğıt
üzerinde ağacın düz, önceki ile aynı büyüklükte ve net bir görüntüsünün elde edilmesi
istenmektedir.
Buna göre, şekildeki merceğin konumunun sabit kalması koşuluyla II. mercek ve
kâğıt şekildeki noktalardan hangilerine
yerleştirilmelidir?
II. merceğin konumu
Kâğıdın konumu
A)
K
L
B)
K
M
C)
L
M
D)
L
N
E)
M
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
(2020 - TYT)
•
A
Y
A
Y
I
N
L
A
R
I
•
N
(2021 - TYT)
TYT • Fizik
B) Yalnız II
361
15. Bölüm
3.
Optik
Işığı yansıtmayan bir masanın üzerine şekildeki gibi O merkezli ve r yarıçaplı bir yarım
çember çizilmiştir. Bu yarım çember şeklinin
üzerine ise masaya dik olacak biçimde bir
perde ve perdeden r kadar uzaklıktaki K noktasına da noktasal bir ışık kaynağı şekildeki
gibi yerleştirilmiştir.
4.
Buna göre; perdenin tam ortasında bulunan dikdörtgen şeklindeki P bölgesinden
geçen ışık akısı ile ilgili;
Onur, ağaç kütüklerini kullanarak lokantasını işaret eden ve arka fonu siyah olan Şekil
I’deki gibi bir tabela yapıyor. Bu tabelanın lokantanın önünden geçen araç sürücüleri tarafından karanlıkta daha iyi fark edilebilmesi
için kütüklerle oluşturduğu harfleri boyamaya
karar veriyor.
Şekil I
I. Noktasal ışık kaynağı L noktasına getiri- •
A
lirse azalır.
II. Noktasal ışık kaynağı L noktasına getiri- Y
A
lirse değişmez.
Y
III. Bölgenin alanı büyütülürse artar.
I
N
yargılarından hangileri doğrudur?
L
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III A
R
D) I ve III
E) II ve III
I
(2019 - TYT)
•
Onur’un kullanabileceği değişik boya seçenekleri içerisindeki bütün boyalar; Şekil II’deki C (cyan), Mg (magenta) ve S (sarı) renk
veya bunların karışımlarından oluşmaktadır.
Otomobil farlarının ise Şekil II’deki K (kırmızı), Y (yeşil) ve M (mavi) renkli ışıkların farklı
oranlarda birleşiminden oluşan sarı renkli bir
ışık yaydığı varsayılmaktadır.
Şekil II
Verilen bilgilere göre; sarı ışık yayan otomobil farlarıyla aydınlatılan tabela, aşağıdaki renklerden hangisiyle boyanırsa
diğer renklerle boyandığı durumlara göre
fark edilmesi daha zor olur?
A) Mavi
B) Sarı
D) Kırmızı
C) Yeşil
E) Cyan
(2019 - TYT)
362
10 Yıl Tüm Dersler
15. Bölüm
Optik
5.
Aydınlanma ile ilgili kavramlardan; ışık şiddetinin birimi cd, ışık akısının birimi lm ve
aydınlanma şiddetinin birimi lüx’tür.
YGS SORULARI
1.
Buna göre;
I. kaynağın ışık şiddeti,
II. toplam ışık akısı,
Bir kalem, üzerine düşen beyaz ışıktan
sadece kırmızı renkli olanı soğurup diğerlerini yansıtıyorsa bu kalem hangi renkte
görünür?
A) Kırmızı
III. aydınlanma şiddeti
değişkenlerinden hangilerinin büyüklüğü
ışık kaynağına olan uzaklığa bağlı olarak
değişir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
B) Yeşil
D) Cyan
C) Mavi
E) Magenta
(2017 - YGS)
C) I ve II
E) I, II ve III
(2018 - TYT)
2.
6.
•
I ışık ışınının K ortamından L ve M ortamları- A
na geçişi Şekil I ve Şekil II’de verilmiştir.
Y
A
Y
I
N
L
A
R
I
•
Bir mum, esnek bir düz aynanın önüne Şekil-I’deki gibi konulduğunda mumun düz ve
sanal bir görüntüsü oluşuyor. Daha sonra,
mumun ve aynanın konumları değiştirilmeden ayna Şekil II’deki gibi bükülerek tümsek
ayna haline getiriliyor.
Buna göre I ışık ışını L ortamından M ortamına geçerken;
Buna göre, Şekil II’de oluşan görüntünün
büyüklüğü ve yönünün (muma göre düz
veya ters) Şekil I’deki görüntüye göre değişimi, aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
şekillerindeki yollardan hangilerini izleyebilir?
A) Yalnız I
B) I ve IV
D) I, II ve III
C) II ve III
E) II, III ve IV
Görüntünün
Büyüklüğü
Yönü
A)
Azalmıştır.
Değişmemiştir.
B)
Azalmıştır.
Değişmiştir.
C)
Değişmemiştir.
Değişmemiştir.
D)
Artmıştır.
Değişmemiştir.
E)
Artmıştır.
Değişmiştir.
(2017 - YGS)
(2018 - TYT)
TYT • Fizik
Görüntünün
363
15. Bölüm
3.
Optik
Işık, çok kırıcı bir ortamdan az kırıcı başka
bir ortama geçerken gelme açısına bağlı olarak az kırıcı ortama kırılmak yerine geldiği
ortama geri dönebilir. Bu olaya “tam yansıma” denir.
5.
Başlangıçta birbirine paralel olarak gönderilen I1 ve I2 ışınları; K, L, M ortamlarından
geçerken şekildeki yolu izliyor.
Buna göre;
I. balıkların, suyun yüzeyinde diğer balıkların yansımasını görmesi,
II. yakınsak bir mercekten bakıldığında
uzaktaki cisimlerin ters görünmesi,
III. ışığın fiberoptik kablonun içinden dışarı
çıkmadan iletilmesi
olaylarından hangileri, tam yansıma olayıBuna göre, ortamların kırma indisleri
nK, nL, nM arasındaki ilişki nedir?
nın sonucudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
E) II ve III
(2017 - YGS)
A) nM > nL > nK
B) nL > nK > nM
C) nL > nM > nK
D) nM > nK > nL
E) nK > nL > nM
•
A
(2014 - YGS)
Y
A
Y
I
N
L
A
R
I
•
6.
4.
Işığı oluşturan renklerle ilgili,
I. Tüm renkler birleştirildiğinde siyah renk
elde edilir.
II. Beyaz ışık altında mavi renkli görünen
bir kitap, yeşil ışık altında da mavi renkli
görünür.
Dikdörtgenler
prizması
III. Bazı ışıkları insan gözü göremez.
yargılarından hangileri doğrudur?
Beyaz ışık, şekildeki I, II ve III düzeneklerine gönderildiğinde mor ve kırmızı renklere ayrışması, hangilerindeki gibi olur?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
D) I ve II
(2016 - YGS)
M merkezli
yarım küre
B) Yalnız II
Üçgen
prizma
C) Yalnız III
E) II ve III
(2013 - YGS)
364
10 Yıl Tüm Dersler
15. Bölüm
Optik
8.
7.
Karanlık ortamda bir perde önüne top, K noktasal ışık kaynağı ve düzlem ayna Şekil I’deki gibi
yerleştiriliyor. Perdede Şekil II’deki gibi oluşan
yarı gölgenin alanı Syarıgölge, gölgenin alanı da
Gözü ile ayakkabısı arasındaki uzaklık 6h olan
bir adam, basamakları arasındaki yükseklik h
olan şekildeki merdivenden çıkmaya başlıyor.
Sgölge oluyor.
K kaynağı ok yönünde hareket ettirilirse
Syarıgölge ve Sgölge için ne söylenebilir?
Syarıgölge
Sgölge
A) Değişmez
Değişmez
B) Büyür
Büyür
C) Küçülür
Büyür
D) Büyür
Küçülür
E) Küçülür
Küçülür
TYT • Fizik
Bu adam, merdivenin K, L, M, N, P basamaklarından hangisine çıktığında ayakkabısının düzlem aynadaki görüntüsünü ilk
kez görebilir?
•
A
Y
A
(2012 - YGS) Y
I
N
L
A
R
I
•
365
(Göz ile ayakkabının aynı düşey doğrultuda
olduğu varsayılacak ve ayakkabının yüksekliği önemsenmeyecektir. Merdiven saydam
bir maddeden yapılmıştır.)
A) K
B) L
C) M
D) N
E) P
(2012 - YGS)
16. Bölüm
DALGALAR
2.
TYT SORULARI
1.
Bir ucu duvara sabitlenmiş bir ipin serbest
ucu belirli bir kuvvetle gerilerek aşağı yukarı
hareket ettirildiğinde ip üzerinde frekansı f1
ve hızı v1 olan Şekil 1’deki dalga oluşturulmuştur. İpin gerilimini değiştirmeden serbest
uç daha hızlı hareket ettirildiğinde ise frekansı f2 ve hızı v2 olan Şekil 2’deki dalga oluşturulmuştur.
Merih bir gitar telini ortasından çekip bıraktığında telin detaylı hareketini göremediğini
ama telin Şekil 1’de gösterilen dalga biçimli
bir bölgeyi taradığını fark eder. Merih bundan
sonra Şekil 1’deki tele, gitarın tam ortasındaki perdeye temas edecek şekilde hafifçe
bastırır ve bu defa telin Şekil 2’deki gibi bir
bölgeyi taradığını gözlemler.
Her iki şekildeki bölmeler eşit uzunlukta
olduğuna göre aşağıdakilerin hangisinde
f1 - f2 ve v1 - v2 arasındaki ilişkiler doğru
olarak verilmiştir?
A) v1 = v2 ; f 1 < f2
B) v1 > v2 ; f 1 < f2
C) v1 > v2 ; f1 > f2
D) v1 < v2 ; f 1= f 2
E) v1 = v2 ; f1 = f2
(2021 - TYT)
•
A
Y
A
Y
I
N
L
A
R
I
•
366
Buna göre teldeki dalgayla ilgili,
I. Dalga boyu yarıya düşmüştür.
II. Frekans 2 katına çıkmıştır.
III. Dalga hızı 2 katına çıkmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
(2020 - TYT)
10 Yıl Tüm Dersler
16. Bölüm
Dalgalar
2.
YGS SORULARI
1.
caklıklardaki sürati verilmiştir.
Aynı maddeden yapılmış, eşit uzunlukta ve
kalınlıkları farklı olan K, L, M telleri aynı kuvvetle gerdirilerek iki uçtan bağlanıyor. Bu teller farklı genlikte çekilip bırakılıyor ve çıkan
sesler dinleniyor.
Madde
Hava
Hava
Hava
Su
Su
Su
Demir
Demir
Demir
Tellerin kesit çapları ve çekilme genlikleri
tabloda verilmiştir.
Teller
K
L
M
Çapları
(mm)
1
1,5
2
Çekilme genlikleri
(mm)
3
5
7
A)
B)
C)
D)
E)
En şiddetli
L
M
K
K
M
Sıcaklık
(°C)
0
20
100
0
20
100
0
20
100
Sesin sürati
(m/s)
332
344
386
1432
1463
2100
5000
5130
5300
Bu tablodaki verilere göre,
Buna göre en yüksek ve en şiddetli seslerin çıktığı teller, aşağıdakilerden hangisidir?
En yüksek
K
K
L
M
M
Aşağıdaki tabloda sesin farklı madde ve sı-
I. Ses, demirde en hızlı yayılır.
II. Ses, suda havaya göre daha hızlı yayılır.
III. Tablodaki üç madde için sıcaklık arttıkça
sesin o maddedeki yayılma sürati artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
•
A
A) Yalnız I
Y
A
Y
(2016 - YGS) I
N
L
A
R
I
•
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
(2015 - YGS)
3.
Bir radyonun sesi yükseltildiğinde işitilen
ses dalgalarının hangi özelliği artar?
A) Frekansı
B) Hızı
C) Periyodu
D) Dalga boyu
E) Genliği
(2013 - YGS)
TYT • Fizik
367
17. Bölüm
ASTROFİZİK - RADYOAKTİVİTE
YGS SORUSU
1.
Fiziksel veya kimyasal değişim sonucunda
maddenin çekirdek yapısı değişmez; fakat
radyoaktif elementler, çekirdeklerinde gerçekleşen tepkimelerle başka elementlere
dönüşebilir.
Buna göre aşağıdaki olayların hangisinde, maddenin çekirdek yapısı değişir?
A) Hidrojen atomlarının oksijen atomu ile birleşerek su molekülünü oluşturması
B) Ergimiş bakır ve kalayın karıştırılması sonucunda bronz oluşumu
C) Fotosentez sonucunda glikoz oluşumu
D) Kömürün uzun süre basınç altında kalması sonucunda elmas oluşumu
E) Hidrojen atomlarının füzyon reaksiyonu
sonucu birleşerek helyum atomunu oluşturması
(2016 - YGS)
•
A
Y
A
Y
I
N
L
A
R
I
•
368
10 Yıl Tüm Dersler
FİZİK
CEVAP ANAHTARI
1. Bölüm
TYT
Fizik Bilimine Giriş
1. B
2. E
YGS 1. D
2. D
3. C
4. D
2. Bölüm
Tork - Denge
YGS 1. C
3. Bölüm
YGS 1. A
Kütle ve Ağırlık Merkezi
2. A
4. Bölüm
TYT
Madde ve Özellikleri - Sıvıların Kaldırma Kuvveti
1. E
2. A
3. C
4. A
YGS 1. A
2. D
3. D
4. A
5. D
6. E
5. Bölüm
TYT
Katı - Sıvı - Gaz Basıncı
1. D
2. A
YGS 1. D
2. D
3. E
4. B
6. Bölüm
TYT
Isı - Sıcaklık
1. C
2. D
YGS 1. C
2. E
3. B
7. Bölüm
TYT
4. A
5. D
6. B
Genleşme
1. E
YGS 1. B
8. Bölüm
TYT
Doğrusal Hareket
1. B
2. C
YGS 1. A
2. D
9. Bölüm
3. C
Bağıl Hareket
YGS 1. B
TYT • Fizik
369
FİZİK
CEVAP ANAHTARI
10. Bölüm
TYT
Newton’un Hareket Yasaları
1. D
2. E
YGS 1. D
2. C
11. Bölüm
TYT
İş - Güç - Enerji
1. D
YGS 1. D
2. D
3. D
4. C
5. B
6. B
7. A
12. Bölüm
TYT
Elektrostatik
1. D
YGS 1. C
2. A
3. D
4. A
13. Bölüm
TYT
Elektrik Akımı
1. B
2. D
3. E
YGS 1. C
2. B
3. D
4. A
5. D
14. Bölüm
YGS 1. E
Manyetizma ve Alternati Akım Devreleri
2. E
3. E
4. E
15. Bölüm
TYT
Optik
1. D
2. C
3. D
4. A
5. B
6. E
YGS 1. D
2. A
3. D
4. C
5. C
6. E
7. C
8. C
16. Bölüm
TYT
Dalgalar
1. A
2. D
YGS 1. B
2. E
17. Bölüm
3. E
Astrofzik - Radyoaktivite
YGS 1. E
370
10 Yıl Tüm Dersler
Download