Uploaded by User14609

AVAMİL ALIŞTIRMALARI 4

advertisement
Avamil konu tekrarı 4-5-6
AVAMİL (....)
............
............
Asli(....)
..........
manevi(.....)
..................(....)
Semai(...)
....................(....)
.....................(....)
.....................(.......)
.....................(.....)
Merfuat
1.
2.
3..
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Mecrurat
1.
Meczumat
1.
..............
2.
1
1...........................
2..........................
Avamil konu tekrarı 4-5-6
Mansubat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Semai(...)
1.
2.
3.
4.
5.
1.
Kıyasi
(....)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
 Kıyasi amillerin ………….. muzaf isimdir. Muzaf isim (…………………..) ………….. yapar.
 Örnek:………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
(Not: Bütün örnekler Arapça ve Türkçeleri ile olacak)
 İzafet; …….. ve ………. olmak üzere ikiye ayrılır.
 İzafet terkibinin muzaf’ı eğer ……….. kelime değilse bu izafete ………. izafet denir.
 İzafet terkibinin muzaf’ı; eğer ……………. (ismi fâil, ismi mef’ul, sıfatı müşebbehe) veya sıfat
manasında ……… bir kelime olursa bu izafete …….. izafet denir.
 Lafzi İzafet örneği:
 Manevi zafet örneği:
2
Avamil konu tekrarı 4-5-6
 Kıyasi amillerin sekizincisi ……………………….. dır. Bu isim (temyizini) nasb eder.
 Örnek:
 Kıyasi amillerin dokuzuncusu …………………... Bu kendisinden ……. manası anlaşılan lafızlar
demektir.
 Örnek:
 Manevi amillerin birincisi ………. ve ……….. ref eden manevi amildir.
 Örnek:
 İkincisi ise ……….. ………… ……….. eden manevi amildir.
 Ör:
 Avamil kitabımızın ikinci kısmı …………… hakkındadır.
 Ma’m uller; ………….. ma’mul ve ………… ma’mul olmak üzere ikiye ayrılır. Tebei ma’mul
demek; irabı tabi olduğu kelimenin …….. gibi olan …………. kelimedir.
 Bir fiil cümlesi meçhul fiil ile başlıyorsa, cümlede ……. olmayacağı için, cümlenin mef’ulün
bihi , ……. yerine geçer ve …………………. adını alır.
 Fiil cümlesinde, fiilden sonra, fiille aynı kökten gelen ……………………………., mef’ulun
mutlak denir.
 Mef’ulun mutlak ….. farklı şekilde kullanılır.
 Cümlede fiili tekit etmek, pekiştirmek için kullanılır. Türkçe’ye; …………………, şüphesiz ki,
……………… şeklinde tercüme edilebilir.
 Ör:
 Fiille aynı kökten gelen bu mansub mastar, ………. tamlaması veya …………. tamlaması
şeklinde gelir. ‘……. veya ‘……….. lafızlarıyla tercüme edilebilir.
 Ör:
 Genellikle ………. binai merra kalıbından geldiğinde ise ……………………… bildirir.
 Ör:
 Fiile sorulan neyi,kimi, neye, kime gibi soruların cevabı, bize …………… gösterir. Harf-i cersiz
gelen mef’ulun bih’lere “…………………….” , harf-i cerli gelen mef’ûllere ise
“…………………………………………..” denir.
 Ör:
3
Avamil konu tekrarı 4-5-6
 Fiilin yapıldığı zamanı ve mekânı bildiren mef’ule; ………… ………. denir.
 Ör:
 Fiilin oluş sebebini, niçin yapıldığını bildiren mef’ule, …………………………. denir. Fiile
sorulan niçin sorusunun cevabıdır. …………………….tur.
 Ör:
 ………………………………………………………………………………… mef’ulun meah
denir.
 Ör:
 Fâilin, …………….. veya her ikisinin, fiilin meydana gelişi anındaki ………… gösteren kelime
veya cümleye ……….. denir.
 Hâl’in, durumunu açıkladığı kelimeye …………………. denir.
 Halin 4 türüne birer örnek veriniz:
 1.
 2.
 3.
 4.
 Kendisinden önce geçen ………….. (manası açık olmayan) bir ismin veya cümlenin manasına
açıklık getiren ……… mansub ………. bir isime …………….. denir.
 Ağırlık, hacim, alan ve sayıya delâlet eden isimlere ………… mümeyyez denir.
 Ör:
 Cümlede bulunan mümeyyeze ‘……………. mümeyyez’ denir.
 Ör:
 Atıf harflerinden önce gelen kelimeye …………….., sonra gelen kelime ya da cümleye de
…………….. denir.
4
Avamil konu tekrarı 4-5-6
 Atıf harflerini manaları ile yazınız:
 Tabi olduğu kelimenin (……………….) manasını kuvvetlendiren ve onunla aynı irabı alan
kelimeye veya cümleye tekit (…………..) denir. Tekit edilen kelimeye ise …………….. denir.
 Harfin, fiilin, ismin veya bir cümlenin tekrar edilmesi ile yapılan te’kide ………. te’kit denir.
 Ör:
 Tekid bildiren bazı özel kelimeler kullanılarak yapılan tekide ise ……….. denir Te’kitten, te’kit
edilen kelimeye (müekkede) bir …………… dönmesi şarttır. Bu tekid genelde şu kelimeler ile
yapılır: ………………………………………………………….
 Ör:
 Tabi olduğu kelimeyi açıklayan ve pekiştiren, irab bakımından tabi olduğu kelimeye (metbu’una)
uyan kelimeye ………… denir. Bedelin açıkladığı kelimeye ………… minh denir.
 Bedel ……… kısma ayrılır.
 1. Bedeli kül min’el-kül (bedeli ………..): ………………………………………..denir. Buna
……………..……. da denir
 Ör:
 2. Bedeli ba’z min’el-kül: …………………………………………………………. bedel
çeşididir. Bu çeşit bedellerde, ………….. mübdelün minh’e dönen bir ……… olması gerekir.
 Ör:
 Bedeli iştimal: ……………………… …………………………… ………… ……… …………
………………………. bedeli iştimal olur. Bu çeşit bedellerde de bedelden mübdelün minh’e
dönen bir ……. olması gerekir.
 Ör:
5
Download