Uploaded by asagdic52

ANADOLU-T RK HALI SANATININ SER VEN -I[

advertisement
ANADOLU-TÜRK HALI SANA11NIN SERÜVENİ-l ı
r
-
mE ADVAN1URE Of 1HE ALU Of ANATOUAN-TURKlSH CARPEIS
Capets weaving which is one of the Turkish wltural products emerged in Central Asia with the Turks and
by coming to Europe through the Silk Road, it gained a great
signlfjcarıce
there. Since the spread of silk
weaving in Roman lands during the Göktürk period, the interest in the Turkish weaving had gradually
increased, and the Turks brought along
ttıeir
herltage of carpet weavlng from the Central Asia to Anatolia.
According to the accounts of the 13 th. century traveliers, carpet was not onlyone of the weaving products
of Anatolia, but aIso it became an export product. Today the precence of Seljul<ian carpts In Indla, and the
ottoman omes in European countries proves this daim.
The Turksh folloved the Central Asian Turkish Carpets weaving from tradltlon of the standpoints of materlal, dye technique, motives and type. AJthough most of the motives in today's Aatonan Carpets are based
on the traditlons of both Anatolian Seljukian and Ottoman Carpets weaving, they have the characteristlc of
the Central Asian Turkish Carpets. Despite $ome slight dlfferrences in their desingn, there are stil some similarites between the motives of the Turl<ish States and Communities and the ones found in today's Anatolian
Carpets from the perspevtive of their symbolic meaning,
Thus, this paper aims to study the adventure of the AnatoHan carpets which emerged in the Central Asia
with refurence to the similarites and differences between these two types of carpets and the symbolic mean~ngs of their motives.
~
Key Words: Carpet, The art ofIurkish Carpet. The Origin ofIurkish Carpets
Anahtar Kelimeler: Halı, Türk Halı Sanatı, Türk HalLlarının Kökeni
Düğümlü halı
dünyaya
Ortaasya'da, Türklerin
yayılmıştır.
Türklerin,
cicim, zili, sumak) ve keçe
halı,
yaşadığı
aynı çağlarda, halı dışında,
sanatı hakkında da
çıkmış
bölgelerde ortaya
bilgilerinin
düz dokuma
bulunduğunu, ev
düz dokuma yaygı ve keçe ile süslediklerini ele geçen buluntulardan
ve buradan
yaygı
ve
(kilim,
çadırlarını
öğrenmektey­
iz.
Kaynaklara göre
halı,
Ortaasya'da
örtü veya süsleme malzemesi
de, tarihin ilk
çağlarından
değil,
itibaren
yaşayan
Türk sülale ve devletlerinde, sadece bir
taht örtüsü olarak da
kuIlanılmaktaydı. Bu
halı dokunmaktaydı: Vıı-Vııı,
nedenle
yy. 'larda da Türkistan,
• Prof. Dr. Ege ÜniversItesI. Edebiyat Fakültesi. Sanat Tarıhı Bölümü Ög<etlm Üyesi.
1 Sözkonusu makale 30 Kasım - 2 Aralık 2004 rarihlerlnde. Bakü'de, UNESCO tara~ndan düzenlenen "Geleneksel Halı ÖmeklerLnln Konınup
saklanması
Egltiml Semineri" sempozyumUnda "The Advanture of The Art of
ancak henüz
Anatolıan-lurkısh Carpets"
adıyla
yayımlanmamışor.
i
bildiri olarak
sunulmuş.
OğuzeUeri,
Buhara. Uygur ve Hazar bölgelerindeki tüm Türk ülkelerinde
muştur ; "Çin kaynaklarından, Vii. yy.'da
Z
Hoten
halı
dokun-
şehrinde halı dokunduğunu öğreniy­
oruz3 , "Doğu Türkistan'da keçe halılar da dokunmaktaydı , Orhun Bölgesi'ndel<i Uygur
4
kağanlarının Çin imparatorlarına
gönderdikleri
yaygılar da
bu türden
dokumalardı. Doğu
Türkistan'da, Uygurlar devrinde (VIII-IX.yy.'larda) halı dokunduğu bilinmektedir"s,
Vi.
yüzyılda,
Kôk.-TQrkler devrinde
halı
ve
kumaş dokumaeıhğı çok yaygındı'
Bu tarih-
lerde Gök-türkler Ortaasya'dan Karadeniz'e kadar uzanan alanda söz sahibi idiler ve ipek
yolunun kontrolünü ellerinde bulunduruyorlardı. ipek ticareti konusunda Bizanshlarla
yapılan anlaşmayla (568), ipekli kumaş Bizans ülkesine ve Avrupa'dan İspanya'ya kadar
girmiş oldu
6
•
Kök-tOrk devrinden bir Çin masalında, Kök-TUrkIer'in veya kangıIı boylann,
şölen (toy) sırasında, çayırlara yün halılar serdikleri anlatılmaktadır , Yine, kaynakların
7
ifadesine göre, "miladi ilk
asırlarda,
vilayetinde bulunan ve eski
adı
bugünkü
Doğu
HC>-'hsl olan, Türkler
Çin'in
batısındaıd, şimdiki
arasında
Kan-su
Gesl-Gecsl diye söylenen
P'Ing-llang şehri Gök-Türkler'in önemli bir kültür çevresİ idi. P'Ing-lIang. İç Asya'da bilinen bir halı merkezine yakın idi. Gesl'nin (P'ing-Iiang) doğu komşusu !bir ilde, Çiniiierin
dediği
Tu-yO-hun
ve Türk
oldukları sanılan
bir kavim
halı
dokumakta ve hem
doğuya,
hem batıya satmakta idj"B. Yine, Kök-türk. Kangılı ve Uygur Kağanlıklan devrinde (745-
911),
Doğu
Türkistan' daki, Uygurların eski başkenti Koc;o bölgesi bir kilim ve halı üretim
merkeziydi 9 • L [sin, ..... Düğümlü hali ve kilim kalıntı/anmn çoğu, Uygur harfleri ile
Türkçe
yazı/ann bulunduğu
lerinde de halJ1ar tasvir
edilmiştir. A. Von
için çizilen ve mabOdun
ha/ı/ar bulunduğunu
bazısının
halılar
da
temsili
vardı.
ev ve han harabe/erinden
saraylnı
tesbit
veya
etmiştir.
Bu
Bey ve hatun resim-
Gabain Uygur/ularda bodhimanda/a (mürakebe
kainatı
manaları bakımından
çıkmıştır,
temsil eden
müşahede,
Türk
şekil)
olarak kullam/an küçük
hall1arımn
eski motif/erinden
çok ehemniyetlidir. Uygur/arda, aynGl büyük
Bunlar, büyük çapta ve sade motif/eri ile dikkati çeker, Le Coq, bu
haliların motiflerinde de, temşiJi manalar aramıştır" diye yazarlO.
Yine, kaynakların ifadesine göre, "VIII. yy.'ın ilk çeyreğinde, Ma-veraü'n-nehr bölgesinde. Buhara'da güzel halılar dokunmaktaydı. Buhara, İslamı devirde, halıeılık
2 N. Görgünay Kırzıoğlu, A!tay'lardan Tuna Boyu'na TOIk OOpyası'nda ortak MotUler. Ankara, 1995, 5. 39.
3 F.silmer," Anadolu'da Türk Halıcılığı'na Dair En Eski Tarihi Kayıtlar". TOIk OOnyası Araştırmaları, Türk Halıları Özel Sayısı, S.32, Eltim 1984,
5.44.
4 Muhtemelen
'halı
kastedIImektedir.
SF. Sümer, ~oI'u'da TOı1C Halıalıtı'na DaIr En Eskl TarIhT Kayıtlar, s. 44-45.
6 LAka."ipek Yolu Üzerınde [ran", Unesc.o ipek Yolları ,Denız. Araştınnaları Gez!sl KOrıfeCanSIaıJ, 30 eLCJm 1990 ızmır, Kültür Bakanlığı yayını,
Ankara, 1993,5.57-58.
'1 E. Esin,"lslamlyetten önceki Türk Kültür
Taı'ihi, ve Islam'a Giriş", TOı1< KWtOrO D Kıtabı -Il, C. i
i b'den
ayrı basım. Edebiyat Fakültesi
Matbaası, istanbul, 1978, S, 109: S. Tura!, Iımek'e Yansıyan Şıır: Halı-killm. Bilig Yayınları, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yardım Vakti Yayını,
Ank.ara, 1999, s. 38: N. Gögünay Kıızıoğlu. AJ..tay'lardan,Tuna llQyu'na, 5.40.8 E. ~in, "M,V·Vıı nci As!rlardan Tarihi ve Arkeolojlk Malzeme
ışığında Tasbar !(;ığan'm (M.572·81) Kültür Çevresi", TOIk KOItQı1l Araştırmaları, Prof. Dr. ibrahim Karesoğlu'nun Hatırasına Armağan. Türk
Kültürü Araştırmalan Enstitüsü Yayını, Y. XXIII i 1-2, Ankara 1985. s. 233. 236.
9 S,Tura!. !ımek'e Yansıyan Şllr:Halı-KJllm, s. 38: N. Görgünay Kırz.ogıu. a.g.e., 5.40.
10 L ESin,1:sıam1yetten öncekı TO!!< KOIIQrTJ:ı1h1 ve Islam'a GIriŞ s. 109; S. Tural, a.g,e.. s. 38: N. Gö~günay Kırzıoğlu, a.g.e., s. 40.
alanındaki
bu
şöhretini
X.'yy. a kadar
beğeniJen malları arasında halı (bişat),
sürdırırmüştür.
Bu
asrın coğrafyacıları
seccade (musalla-yi namaz) ile
Buhara'nın
diğer yaygılarını
zikretmektedir"". MaveraQ'n-nehr Bölgesi'nde Çag4nlyan'a bağlı Daızenll Kasabası'nda,
Dogu
Aran (Karabağ) ve
Anadolu'da halı dokunmaktaydııı. VlII - XI. yy'da, Doğu
Türkistan'da, Uygurlular devrinde halı ddkunduğu'3 , Koço yakınındaki bir Uygur Budist
tapınağındaki, ıX-Xıı.
Uygur
hatunlarının
yy.'larda
yapılmış
duvar resimlerinde,
aldığı
resimlerinin yer
göre, aynı çağlarda, Bargart (Van-Özalp),
düğümlü halı
üzerinde
kaynakların
ifadesine
söylenmektedir. Yine
ArdJ
(Erciş), Ahlat, Nahçıvan, Bıtlıs ve Khay
nüfusça kalabalık, önemli, gelişmiş ticaret şehirleriydi. Buralarda, kaliteli ztll dokumalar
yapılmaktaydı14.
Çin
kaynaklarından,
Türkistan ve Hazar Denizi'nin
batısındaki
Oguz Ellertnde
halı
dokunduğunu, Oguz.tar / TUrkmenlertn İslamiyetten önce 51- 428'deki Arşakldar çağı ve
sonrasında, halı
dokuduklarını
ve törenlerde halı kullandıklarını, Dede Korkut
Oğuznameleri'den öğreniyoruzis: XIV. yy.'da Oğuzların Azerbaycan Türkçesi ile yazıya
geçen ve Boy veya Oauzname adı verilen 12 tarih destanını konu alan Dede Korkut
(Korkut Ata)
kitabında, halı
ve
diğer
dokumalardan söz edilmektedir.
Türk Halı Sanatı hakkında ilk önemli buluntu, Rus arkeolog C. i. Rııdenko tarafindan,
1947-49 yılları arasında, Sibirya'da Altay Dağları eteklerinde, V. Pazınk Kurganı'nın da
(oda mezar) çıkartılan ve günümüzde Pazınk halısı diye bilinen halıdır. Bugün Lenlngrad
Ennltaj MUzesI' nde sergilenmektedir l6 • M.Ö. III-II, yy.' da, Asya Hunları tarafindan
dokunduğu kabul edilmektedir '1 .
Sir Aurel Stern tarafından, Pazınk halısının bulunmasından 45 yıl önce, 1906- ı 908
yıııarında, Doğu
Türkistan'da, Lou-Ian kuyu mezarında ve Lop-Nor'da bir Bu'dha
tapınağında (stupa) yapılan kazılarda, halı parçaları bulunmuşturıe, M. S. III - VI. yy.'lara
tarihlenen bu
halılar
bugün Hindistan'da Yeni Delhi ve Londra'da Brttlsh Museum'da
sergilenmektedir. 1913 yılında, Turfan Bölgesi'nde, A.Von Le
Koço
şehri yakınlarındaki KızıI'da
bir
coq
tarafindan Kuça /
tapınağın odasında halı parçası bulunmuştur.
Göktürkler dönemine ait bu halılar M.S. v-vı yy.'dan kalmadır. Bugün Bertln
Esertert MOzesl'nde sergilenmektedir. Bu
üzerine,
düğümlenerek dokunmuştur.
halı
Islam
yün malzemeyle ve alternatif çözgüler
Süslemelerinde geometrik desenlerin
yanı sıra
ejder fıgürü de görülür19 .
11
r. SUmer, a.g,e, , 5.
45,
t2 N. GögOnay KııZlo~lu, a.g.e.. 5. 40.
13 A.V. Gabain. DM Lebeo Irn UIgurlscIıen KonIgrecIh Von Qoco (850-1250). Wlesbaden, 1873, pp. 100-105 (N. GörgOnay Kırzıogıu, Altay'lardan
Tuna !layuna, s.40-4 i 'den naklen).
14 N, GörgOnay KITZJoj1;lu, a.g.e" s, 40.
ı 5 Genış bılgı ıçın
bkz.. N. GörgUnay
Kırzıo~lu,
a.g.e.. 5. 40-42.
16 T. T. RJce. AndentAm otCentml Asla, London, 1965, pp. 11-53: E. D. Philips. The RDYaI Horde:5, Nomad Peoples OfTheStıepPeS, London 1965,
pp.78-89: M. P, Gryaznov, The Andent
CMIwıtlon of
Southem Slbeda An Al\:haolQglai
Adve!ıtııre,
Geneva. 1969. pp. 158: N. Dlyarbel<1rll.
Hı.ın
Sanatı, 15t.'ınbul, 1942,5.132-154: N. Dlyarbeklrll, "Pa:ıınk Halısı". 11lıt<OOnya:sı ~nnalan. Türk Halılan Ö.el Sayısı,s. 32, Ekım 1984, s. 1·8: N.
Diyarbeklrll, '"The Ortgln Of The Tradltlon Or Carpet Weaving Am.ong Turkie Peeples And The Problem OrTh" Origln of The Carpet Rıund in pazınk
In The Altai Region", 11lıt< OQnyasl AIaıtırmalan, Türk Halıları Özel Sayısı. S. 32, Ekım 1984. s. 9-43; K. Je«mar. Art OfSteppe:s, The Eınslan Anımaı
Styte, London 1967. pp. i 14-138: 0_ A51anapa - Y. Durul, Setçuk!1I H.ııJan, 15tanbul. 1973, 5. 55: Ş. Yel!<in, TOık Halı Sanatı. Ank.ua. 1991, 5. 2.
17 0.A5Ianapa- Y. Durul, Selçuldu Halılan. 5, ss: Ş. Yetkin, TOrk Halı Sanatı, s, 7.
18 A. 5teln, Andent Khotan, OxtOrd, 1907, pp, 337: A. Steln, JLUInS otDe5ertCathily. Loıxlon, 1912, pp. 380-38t. 385. flg.16.
·19 F. 5<lrre- Th.Falkenberg, "[in FrOhe:5 Knüpftepplehfragment AU5 Chlnesisch Turkestan", Berliner Museen. XLII. 1921. pp, t LO vd.
i
Türk halılannın önemli bir buluntusu da AbbasUer döneminden kaldığı kabul edilen
halılardır.
Fustat'ta (eski Kahire) C.
J. Lamm tarafından yapılan kazılar sonrasında bulunan
halılardan Kahire Arap Müzesi'ndeki kOfi yazılı iki parçadan biri M. 8 ı 7/18 tarihlidiro. Bu
halılardan bir başka iki örnek lX.'yy.dan kalmadır. Biri isveç Gothebuıg Röhss MOzesI,
diğeri Stockholm MUlI MOzesl'nde (National Museum) sergiJenmektedi?l. Her iki halı
tarafından
da, muhtemelen, Türkler
Samerra'da
dokunmuş
ya da Türkler
tarafından
Asya'da dokunup Samena'ya getirilmiştir.
Türk
Halı Sanatı
çıkartılan halılardır.
tarihinde, önemli buluntulardan birisi de [ski Kahire'de (Fustat) ortaya
C. J. Lamm
tarafından bulunan
bu
halıların
100 kadar parçadan mey-
dana geldiği bilinmektedir. Bunlardan sadece 29 tanesi Lamm tarafından isveç'e
götürülüp, resim ve desenleriyle birlikte yayınlanmıştır. içlerinde Anadolu Selçuklu ve
Beylikler dönemi
halıları da
mevcuttur. Bunlardan büyük bir bölümü o dönemlerde Atina
BenakI ve isveç Stockholm Milli MOzesl'ne kaldırılmış, ilginç bulunan örneklerin bir kısmı
da New Yol'k. Metropolitan MOzesl' ne götürülmüştür. Atina'ya götürülen örnekler sonradan
kaybolmuştur.
halılar
Fustat'ta bulunan
tek
düğüm
tekniğiyle,
yünden
dokunmı.ıştur. Desenleri geometrik karakterlidi?z. Metropolitan Müze5i'ne götürülen
örneklerin Abbasi dönemi
halılarında daha gelişmiş bir
teknik
gösterdiği söylenmektedir.
Aynca, bu halılann, belki de, Abbasilerin dağılmasından sonra kurulan AhşJtler veya
l'ulun1u1ar devrinde dokunabilecekleri ıifade edilmektedirB.
XIII. yüzyılda, Suriye, iran, Irak, Anadolu gibi çok geniş bir coğrafyaya yayılan BOyOk
Selc;uklulann
yaygıiarı
ne
mimaı'l'
alanda çok büyük eserler vermelerine
yazıkki,
Moğollann Türk
günümüze kadar
gelernemiştir.
ülkelerini feth ettikleri dönemlerde,
rağmen, halı
ve düz dokuma
Kaynaklar bunun nedenini
mimaı1ye göre
daha dayanıksız olan
halı, minyatür ve tekstil ürünlerinin yağmalanmasına bağlamaktadı~. Ancak, bu dönem-
den günümüze gelen, istanbul Süleymaniye Kütüphanesi, [sat [fendi Kitaplığı 2916
numarada kayıtlı Makamat MlnyatOrlerl'nde halı resimleri görülmektedir.
Türk
halı sanatı,
Türklerin 1071
yılında
Anadolu'da sürdürmüştür: Anadolu-Türk
dayanır:
Anadolu'yu fethetmesiyle birlikte,
halı sanatımını temeli
Türkler Ortaasya'dan Anadolu'ya geldiklerinde halı
Ortaasya Türk
geleneğini de
gelişimini
halı sanatına
beraberlerinde
getirmişlerdir. Özellikle Arap seyyahıanndan, 1274 yıllannda ölen ıbn SaId, KJtAb bast
u')arz ft'ttQI ve') arz isimli eserinde, Bizans'a ait
Batı
Anadolu'dan söz ettikten sonra,
şu
bilgileri vermektedir: "Bu bölgenin batısında Türkmen Dağlan ve Türkmen ülkesi bu/unur.
Türkmenler Türk soyun 'ndan büyük bır k.avim olup Selçuklular devrinde Rflm ülkesini feth
20 O. Aslanapa. 'Türk
Halı Sanatı 'nın
Tarihi
Gelişimi". Anş.
21 O. AsIanapa- Y. Durul, ~e., s. 57.
22 O. AsIanapa - Y. Durul. a.g.e., s. 57.
23 O. Aslanapa, 1tIrk Halı SanaIı'run TaılhI GeIIşlml. s.
2.4 O. Aslanapa. Lg.e.. s. 20.
_ _i
ıo.
Y.
ı.
S. 3,
Aralık
1997. s.
ıa.
etmişlerdir.
sık sık kıyılara
Bunlar
akınıarda
kadar giderek
bulunurlar, tutsak
aldıkları
çocuk/an İs/Jm tüccarlarına satarlar. Türkmen halılarını (el busut-Turl<manlyye) dokuyan
bu Türkmenlerdir. Bu
halılar
bütün ülkelere
kuzeyinde TogOla (Tonguzlu? -Denizli)
satıltr (el-meCıObetü ile 'I-bi/ad). Antalya'nın
Dağları vardır,
Bu dağlarda kendi/erine Uç denilen
Türkmenler yaşar. Bu Türkmenlerin 200.000 çadır olduğu söylenir
H,
ıbn SaId,
Aksaray ile
ilgili bilgiler verirken de, "bu şehirde güzel yün halılar (el-busutu'l muUah) imal
s
edi/diğini" bildirir .
1271-72 yıllarında Anadolu'dan
geçtiği
bilinen .Marka Polo'nun söylediklerinde göre,
"dünyanın en güzel haltları Anadolu'da dokunmaktaydJ"26.
arasında
Konya, Kayseri,
Kırşehir,
Aksaray gibi
şehirlerin adı
Bu dokuma merkezleri
geçmektedir.
Yine, XN. yy. başlarında Anadolu'yu gezen, ıbn Batuta verdiği bilgilerde, Aksaray'ı
mamur bir
biri
şehir şeklinde
zlkredip, Anadolu'nun en güzel ve en
şeklinde vasıftandırır ve
halılar dokunur.
" ... Bu
şehirde
Bu halıların hiç bir ülkede
kendi
eşi
adıyla
muhteşem şehirlerinden
(Aksaray)
anılan
koyunyünüyle
benzeri yoktur. Bu sebeple bu haltlar Suriye
(eş-Şam), Irak, Mısır, Hindistan, Çin ve Türk ülkelerine sevk olur" der' . Fustat'ta Selçuklu
ve Beylikler döneminden kalma, son yıllarda da Hindistan'da Selçuklu dönemi halılarının
bulunması bunu doğrulamaktadır • Yine kaynaklar, İbn Batuta'nın XLV. yy. başında, "...
28
Udik'te çok güzel
halıların yanısıra,
bordürleri
altın
teIJerle
dokunmuş,
kaliteli pamuklu kumaşlann bulunduğunuyazdığını" nakletmektedir
9
Anadolu Selçuklu döneminden kalma
bildiğimiz
halilanndan Hk sekiz örnek Konya Alaeddin Cami'nde
23
halı
çok
dayanıklı
ve
•
mevcuttur. Selçuklu
bulunlTlıışfur. Bugün
Istanbul Türk
ve İslam Eserleri Müzesi'nde bulunan bu halılar 1905 yılında, Alman konsolosluğunda
görevli Danimarkah Loytdved'in delaleti ile, İsveçli F. R. Martin tarafından keşfediimiştir.
F. R. MartIn bu halılan yayınlamadan, halıların resimlerini Loytdved' den temin eden
MartIn ise
Fredrich Sarre, halılan görmeden, bunlardan üç tanesini yayınlamıştır. F. R.
bunları,
1908 yılında, birincisi metin, ikincisi resimlerden meydana gelen
ikiı
cilt halinde
yayınlamıştırlo. Fustat'ta bulunan halılardan yedi tanesinin de Selçuklu halısı olduğu kabul
edilmiştir". Daha sonra
R. M. Riestahl
tarafındanll,
1930
yılında, Beyşehir Eşrefoğlu
Cami'nde üç halı bulunmuştur. Son yıllarda, Tibet'te beş halı daha keşfedilmişti~3. Bu
halılara
dayanarak Anadolu Selçuklu
halı sanatı hakkında
fikir edinmekteyiz (Res. 1).
Selçuklu imparatorluğu'nun, politik açıdan, ı 308 yılında yıkılmasından sonra ortaya
çıkan
ıs
Beylikler döneminde de,
f.sOmer, Anadolu'da mrk
HalıahAt'na Dalr
halı
ve düz dokuma yaygılar dokunmaya devam
En ük! Tarıhı
Kayıtlar.
etmiştir:
s, 46- 47,
'1b O. Aslanapa, Y, Durul, a.g.e.. ş. 58: M. Aktok-K.ışgarh. 1LILIC. Halıatıtm1n Evrensel HalıaJıAa katkısı", TOrk Soylu HaIklanıun Halı. IKllIm
ve odrn Sanati. Ulusla.rarası Bilgi ŞOIen! Btldlı11er, 27-3'1 Mayıs 1996 Kayserı, Ankara, 1998, s.30.
27 ibn Batula (Çe". i. Pamıaksızoıgıul,ıbn 8atuta SeyahatnAmesl'nden Se;meler, istanbul, 1971, s. 23, F.Sümer, a.g.e., s 47-48.
ıs
O. Aslanapa, ''Tür!<
Gellşimi",~.
Halı Sanatında
Y. I, S, 3.
Aralık
Yeni
Keşifler", ~, Y.ı.
S. 2, Agustos 1997, s. 10-17; O. Aslanapa, "Türk Hah
Sanan'nın
Tarihi
1997, S, 18-25.
19 N. GürsO, TOrk Dokumacılık. Sanatı, ÇaAIar Boyu Desenler, Redhouse Yayme"l, 1988.s, 29-30.
30 F.R. tll\ar:tin, A H1sfoıy OfOrlental carpets BeIOre 1800, Vienna 1908 (O.Aslanapa. Halının Bın Yılı. ıst. 1987. s.13'den naklen).
31 O.As1anapa-Y. Durul, a, g. e., s. 58; O. Aslanap.'l.1ll:rk Halı SanaI;ı'!lUl Bın Yıl.. ist. 1987,5.13-36, Ş. Yetkin, TOrk Halı Sanatı, Ankara, 1991,
5.7.
32 R. M. RJel'sthl, "Prtmlti"e Rugs of The Konya Type In The Mosque of 8eyshehlr", The Art BUlJetln, XIII, 1931, pp.1 76 "d.
33 O. Aslanapa, "Türk Halı Sanatında Yen; Gelışmeler", Sanatsal Mozik, Y.2, S' 19, Mart 1997. s. 54-57: O. ASIMap". TllıX Halı Sanatında
Yen! KeşIfler, s, 10-17; 0, Aslanapa, mrk Halı Sanatı'nınTarIhIGeI.lşIm1, s. 18-25.
Türk
Halı Sanatı
Halılan
Tarihinde Beyllkler Döneml
diye adlandırılan bu
halılar
Halılan veya
XN-XV. yy. Anadolu TOrk
genellikle hayvan figürleriyle süslüdür. Bu nedenle
Hayvan FlgOrlQ Anadolu HaWan diye de bilinir. Bu
halılar başlangıçta
ressamlarının tablolarına bakılarak
daha sonra Anadolu'da yeni örnek-
lerinin
bulunmasıyla
Selçuklıu
tayin
Beylikler Devri
dönemine ait
edilmişler,
halılan hakkında
olduğu sanılan
pekçok
halının
bilgiler
da
Rönesans dönemi
çoğalmış
xıv-xv.
yy.'dan
ve daha önce
kaldığı
ortaya
çıkmıştıf4. Ünlü örnekleri arasında bugün Konya Etnoğrafya Müzesi'nde bulunan horozlu
halı diye tanınan halı, isveç'in Marby Köyü'ndeki kilisede bulunan ve halıalar arasında
Maıby Halısı
xıv.
diye
yy.'da
tanınan
sayısı
örnekle, MJng
HaIısı
diye
tanınan
örnektir
(Res.ı).
onu geçen Anadolu Beylikleri'nin en önde gelenleri osmanb ve
KaramanogıJUan BeylIAl idi. Kendilerini Selçukluların varisi sayan Karamanoğullan,
Osmanlı hükümdarı ı. Murad'ı
o'na, adet
olduğu
üzere,
Balkanlarda
kazandığı başarıdan dolayı
değerli armağanlar göndennişti.
Bu
tebrik
etmiş
armağanlar arasında,
ve
dört
çifti büyük, beş çifti de küçük ebatta halılar da mevcuttu. Q.4I-1 ~ (Karaman
halısı) şekli~de
isimlendirilen bu
halıların, Karaman'ın
neresinde
dokunduğu
kesin bilin-
s
memekle beraber , günümüzde Karaman ve çevresi Anadolu'nun halı depolarından
birisi
durumundadır.
osmanh BeyIJA1, diğer kültür alanlarındaki gibi, halıcılıkta da Selçuklu geleneğini
devam ettirmiştir. Kaynaklaın ifadesine göre"36, Xııi. yy.'m ikinci yarısında, Orta
Anadolu'nun batı ucundayaşayarak,Söğüt ile Domaniç'te kışlak ve yaylak hayatı geçiren
osmanh Devtetl'nin kurucusu osman Bey'in oymağı da halı ve kilim dokuyordu. Osman
Bey yayladan dönerken, Bilecik Tekfuruna annağan olarak peynir, halı, kilim ve kuzular
gönderiyordu. Hatta Osman Bey komşu Bizans tekfurlarının düğünlerine okunduğunda
(davet edildiğinde) eYO halılarve idilmler ve sQrQyle koyunlar getiriyordu. Maraş-Elbistan
bölgesınde yaşayan ve sonra bugünkü Yo.ıgat bölgesinde de yurt tutarak oranın Boz Ok
adıyla anılmasını sağlayan Dulgadırlı TOrlanenleri' nin de halı dokuduklannı biliyoruz.
Yine, Akkoyunlu hükümdar ve emirleriı pek çok büyük-küçük halıya sahiptiler, otağ ve
çadırlarını bunlarla süslüyoriardı.
XV-XVi. yüzyıl Erken osmanb Devı1 halıları'nı, xv. yüzyıl Anadolu haliları gibi,
Avrupalı ressamların tablolarındarı tanıyoruz ; Dört ayrı grupta ele alınan bu halılardan
her bir grup kendi içinde özellikler gösterir. O dönemlerde, ülkelerin kendi talepleri
sonucu Avrupa'ya ihraç edilen bu halılar Avrupa'da çok tutulmuştur. Belki bu nedenle
ressamlar yaptıkları resimlerde bu halılan fon olarak kullanmıştır. i. Grubu özellikle Hans
Holbein'in tablolarındagörülen bu halılann, II. grubu HoIbeln tarafından hiç resmedilme37
34 O. Aslanapa, 'Eln Anatolisdıernerteppich Von Ende Des ıs lahrhunderts", 8etillge zur Kuıısts~ ASIenS, In Memorlam Emest
Diez. L. O, Edebiyat Fakültesı' Sanatlarth; Enstıtüsü No, ı. istanbul, 1963, pp. ı 73-181; K. Erdm.ann (çev. H.Taner), DC!I" TQddSdıe
Des 15. j!ıhrtıundeıts (15. Asır Tüı1< Halısı), tL Ü. Edebiyat Fakültes.1 Yayını, istanbul (tarıhsiz).
35 F. SOmer, AnadoIu'da TlIıtt HaIJcıIıtı'na DaIr En &kı TadhI Kayıtlar. s. 49-50,
36 'f, SOmer, -.g.e, s. 49.
31 Ch. G. EHis., Ihe Oltoman Prayer Rugs",
TextlleMuseumjouınal,
Aıdıttıedure, London, 1971, New-Yoı1<, 1971,
Xi /4, December 1969, pp. 4-22; Oktay Aslanapa.,
Teppdı
TOdastıArtAnd
pp. 291-301, O. Aslanapa., Tllrlı.HaIı Sanıdı. istanbul, 1972: O. Aslanapa·Y, Ouru!., SeI9*IU
HaIıIan. !stanbul, 1973, s. 68-81; Ş.Yetkln., TIIrIı. Halı Sanatı, istanbul, 1974, s. 43-131; O.Aslanapa., HaIının Bın Yıl', Istanbul. 1984, s. 61-
lll: 6. Deniz,
"Osmanlı Dönemi
Halılan", Osmanlı,
i
KOltOr ve Sanat, Ed. G. Eren, Yeni Türkiye Yayınlan, C. ll, Ankara. 1999, s, 381-394.
diği,
tablolarında rastlandığı hakle,
Lorenzo Lotto'nun
XV-XVI.
yüzyıl
Erken
Osmanlı
Halılan'nın
Devri
Holbeln
(Holbein
Halılan adıyla tanınır.
Halıları)
birinci ve ikinci
grubunda zemin küçük karelere bölünür, karelerin içine yerleştirilen sekizgenler ve bunların arasındaki, kaydırılmış
eksenler halinde düzenlenen,
eşkenardörtgen şekilli
moti-
f1erle karekteristiktir (Res.3). Uşak çevresinde dokundukları kabul edilen bu halılar yün
malzemeyle ve Türk düğüm tekniğiyle dokunmuşlardır. Üçüncü ve dördüncü grup
örneklerde zemin iki, Oç veya dört
eşit
kareye bölünür. Karelerden her birine sekizgen-
lerden meydana gelen geometrik motifler
yıldız
ve bitki desenleri, bazen
hayvan figürleri
işlenir.
Kenar
yerleştirilir. Bunların
üslOplaştırılmış
sularında
da içerisine sekiz
köşeli
hayvanlar ve birbirleriyle mücadele eden
(bordür)
çoğu
kez, örgülü kOfi
yazılar
yer
alır.
Bergama (İzmir) çevresinde dokunduğu kabul edilen bu halılar şekil bakımından xıv-xv.
yy. Beylikler Dönemi
Erken
Osmanlı
yerleştirildiği
Halılarına benzer.
Devri Halılan'nın zemininin iki
eşit
kareye bölünüp, içine sekizgenlerin
üçüncü grubundaki örneklerinin benzerlerine,
XVııı-Xıx.
yy.
Ayvacık
ve
Ezine (Çanakkale) civannda dokunan halılarda da rastlanır: Günümüzde bu halılara, halk
arasında,
zemini süsleyen desenler çark (çerh-evren=ejder) veya elek (felek) motifine
benzetildiği için çarldı
farkla da olsa,
veya elekll
EZİne
ve
halı
Ayvacık
denilmektedir. Dördüncü grup örneklerine, küçük
(Çanakkale)
civarında
dokunan
Günümüzde, halk arasında altın tabak. halı diye adlandırılan örneklerin,
köy camiierinde bol
sayıda örneği vardır
halılarda rastlanır.
anılan yörelerdeki
(Res.4).
XV- XVi. yüzyılda, Erken Osmanlı Devri'nde karşımıza çıkan bir başka halı grubu da
kaynaklarda Geometrik Desenli Halılar veya Çengeııı Halılar diye adlandırılan örneklerdir;
Sözkonusu bu halılar, yanlış bir İsimlendirmeyle Flaman Ressamlann Tablolannda GörOlen
Halılar
diye de isimlendirilir. Bunlar özellikle, dönemin ressamlarında Jan Van Eyck ve
öğrencisi
Petrus Chı1stus ile Hans Memllllg'in resimlerinde görülür. Jan Van Eyck ve
öğrencisi
Petrus Chr1stus'un resimlerinde zemini
halılar
ünlüdür. Sekiz
şekilde birleştiği
ve
açısından Geometrık
imlerde görülen
köşeli yıldızların
ortalarında
sekiz
Desenli Anadolu
halılarda
ince
HalıJan'na benzer.
Bunların
motiflerle süslü
şeritlerle eşkenardörtgen şema
köşeli yıldızlarla dolgulandığı
da zemin, Erken
grubundaki gibi karelere bölünür.
eşkenardörtgen şekilli
Osmanlı
bu
Hans Memllng'in
Devri
halılarının
içerisine de sekizgen ve
verecek
halılar şekil
yaptığı
res-
birinci ve ikinci
eşkenardörtgenşekiI­
li geometrik desenler yerleştirilir. içleri ve dışları kıvrım (çengel) desenlerle bezenir38 •
Anadolu'da çengelll halı diye tanınan bu örneklerin XVi. yy. ejderU Azerbaycan
halılarının
açısından,
(ejderli Kafkas) öncüsü
olduğu
Azerbaycan'da 19. yy."a kadar
kabul edilmektedir: Bu
kullanıldığı, Doğu
halıların,
şema
Anadolu'dan, muhtemelen
Karadeniz yoluyla Avrupa'ya ihraç edildikleri bilinmektedir39 • Kaynaklar bu halıların Doğu
Anadolu ve Kafkas menşeli olduğunu söyler40 • Ancak, yukarıda ismini verdiğimiz iç
38 Ş.Yetkin.. lllıi< J-IaIı Sanatı, 5,73· 74.
39 teEıdmann, Der TIlrldsdıe Tepplch Des 15 Jalutıunderts, 5. 6 L-62; Ş.Yetldn.ltIri< Halı
40 K. Erdrnann. Der T1lrt<lsche Teppldı des 15 Jahrhunderts. 5. 61-62.
Sanatı.
5.74.
i
Batı
Anadolu Bölgesi ile
Anadolu Bölgesi'ndeki merkezlerde günümüzde hala dokun-
maktadır.
XV-XVı' yüzyılda Anadolu'da
halı
dokunup,
yabancı ressamların adıyla tanınan
bir
başka
grubu da C. CriveIH halılan'dır. Aslında motif açısından, geometrik deseniL veya
Çengelll halılar diye bilinen halıların içinde değerlendirebileceğimiz bu halılarda da
şema
geometrik bir
hakimdir. Sadece, geometrik kompozisyonlar
arasında
XV. yy.
halılarına özgü hayvan figürleri görülür. Budapeşte İpannQv~tl MUzeum'da
(Budapeşte
EI
Sanatları
Müzesi) bulunan bir
örneği
çevresinde bulunmuş birkaç örneği bilinmel<tedir
ile Anadolu'da Sivrihisar
(Eskişehir)
41
•
Osmanlı devri Anadolu-Türk halıIan XVi. yy.'da altın çağına erişir: Osmanlı devleti
büyük bir imparatorluk haline
imparatorluğun Doğuda
geltniştir.
Ekonomil<
açıdan zenginliğe erişmiştir.
Bu büyük
ve Batıda parlak zaferler kazandığı bu çağdaki halılar Klasik.
Osmanlı DeVrI Halılan adıyla bilinir. Bu yüzyılda, özellil<le İran ve Mısır ile meydana gelen
siyasi ilişkiler sonucu, İran ve Memlul< sanatını daha yakından tanıma imkanı doğmuştur.
İşte bu dönemde iki halı grubu ortaya çıkar. Bunlardan birincisi Saray Halılan, ikincisi
uşak. Haldan'dır.
Klasik. Osmanlı Devri Halılan'nın saray çevresinde dokunan ömekleri, Türk Halı Sanatı
Tarihinde, Saray Halılan adıyla bilinir: çözgü ve atkı iplerinde ipek, yün ve pamuk,
düğüm
kullanılan
iplerinde yün ve pamuk
bu
halılar,
halılarından farklı
Anadolu
olarak
İran düğümü (sine) ile dokunmuştur. XVi. yy.da özellilde, Yavuz Sultan Selim döneminde
11516 yılında Merddablk., 1517 yılındaki Rldanlye savaşlan sonrasında İran'dan pek çok
sanatçı getirilmişti • Hatta Kanuni Sultan Süleyman, 1520 yılında, babası Yavuz Sultan
42
Selim'in ölümünden sonra
başa geçtiğinde,
o günün siyaseti
gereği, "babası
tarafindan
Mısır'dan İstanbul'a getirilen 600 kadar tüccar ve ileri gelenleri serbest bırakmış, yurtlarına geri göndermişti. Ayrıca, Çaldıran Seferi'nden sonra Anadolu'yagetirilmiş olan
İranlı tacir ve zanaatkarların da ülkelerine dönmelerine izin vermişti"43. Yine, kaynaklara
göre, XVi. yy.'da sarayda da çok
kumaş
seramik,
yüzyılın
ve
halı
sayıda sanatçı
mevcuttu. Bu
deseni ürettikleri bilinmektedir.
insanların
Halılardaki
saray için çini,
bu desenlerin XVi.
süsleme sanatına bakılarak geliştirildiği anlaşılmaktadır.....
Osmanlı imparatorluğu'nun
dünya ipek ticaretini elinde
bulundurduğu
XVi. yy.'da
dokunmaya başlayan Saray halılan bir yüzyıl kadar devam etmiş, XVII. yy. 'da ipek ticareti
üstünlüğü iran'ın eline geçtiğinde de sona ermiştir. Üstelik bu halılar Anadolu'nun
gelenekli
gibi
halıları
yaşamak
Kula,
Uşak
gibi, bir
gelişim
sonucu
değil,
isteyen, özellikle de Manisa,
birdenbire ortaya
Uşak
gibi saraya
ve Milas yörelerinde, XVII. yy.'dan XX. yy.
çıkmıştır.
yakın
Ancak,
saraylı
çevrelerle, Gördes,
ortalarına
kadar
dokunmuş,
Smyma (izmir) halılan adıyla, izmir Limanından Avrupa'ya ihraç edilmiştir.
41 Crlvelll halıları hk.. f. Boatarl.. Ottoman Tur1cısh Carpels. Budapest. 1994. pp. ı 5. 95.
42 f. çllJlman - 1.. Tanındı. Topicapı sarayı MO%esllslam Mbıyatoderl. isı. 1979. s. 53: C. [rgene. "Türk Saray Halılan". Kllltllr ve Sanat DergisI. TOrkiye
Iş Bankası Yayını.Y.4.S.13.Mart 1992.5.27.
43 Y. Yücel. Muh~ TQrk Kanuni lle 46 YıL. Türk Tarıh Kurumu Yayını. Ankara. 1991. 5.6.
44 ş.Yetkln.• TQrk Halı Sanab. s. 107.
i
uşak
HaWan yün malzemeyle ve Türk düğüm tekniğiyle dokunmuştur. Motifleri
bakımından
Madalyonlu (sofra) Uşak Ha1ılan ve Yıldızlı Uşak Halılan adıyla iki gruba
aynlırlar : Madalyonlu uşak HaWannda Anadolu-Türk Halı Sanatı Tarihinde ilk kez
45
göbek-madalyon (sofra) deseni kullanılmıştır. O yıllarda İran ve Memluklu halılarında çok
kullanılan
gelişim
madalyon (sofra) motifi bir süre sonra gelenek halini
sonucu ortaya
saray
nakkaşlarınca
dokutturulmuştur. Başlangıçta
lama yoluyla
nedenle XVi.
çıkmamış,
yüzyıl başlannda
ortaya
geçtiğinde,
aradan birkaç nesil
çizilen motiflerine
tarafından
halk
almıştır.
çıkmış, yaklaşık XIX.
halılar
etmiştir.
bir
bakılarak, ısmar­
benimsenmemiş,
pek
yy.a kadar
yörede dokunmaya devam
Bu
sürmüştür.
Son
yıllarda,
bu
Ancak,
camii-
46
erde bulunan yeni örnekleri bunu doğrulamaktadır .
yııdızJı uşak Halılan
devam
etmiştir.
(sofra)
altında
Bu
XVi. yy. ortalarında başlayan gelişimi, yaklaşık XVIII. yy.a kadar
halılar,
sekiz kollu yıldız şekilli küçük
kaydınımış
ve üzerinde bulunan
eşkenardört'gen şekilli
halılannın kenar
süslemeler kaplar.
göbek (sofra) ve bu
göbeğin
eksenler halindeki, ylldl!Ll benzeyen,
Uşak
motinerle karakteristiktir. Kenar sulannda ise madalyonlu
suyuna benzeyen bitki süslemeleri yer
lerinde bozulmalar
bır
başlar, yüzyılın sonlarında
XVIıı.
yy.dan itibaren de
alır.
XVii. yy.dan itibaren desen-
ise yıldızların çevresini saç örgüsü tipinde
başka şekillere bürünür.
XVII. yüzyıl içinde Uşak'ta ejderli haldar adıyla tanınan yeni bir halı grubu daha ortaya
çıkar: Halı
zemini karelere veya eşkenardörtgenlerebölünür. Bunların da içleri bulut (Çin
bulutu) motifleriyle süslenir. Karelerin
köşeleri
veya
eşkenardörtgenlerinkenarları
bulut
motifleriyle doldurulur. Kenar suları ise yine bulut motifleriyle bezenir. Aynı halılar daha
geç dönemlerde Gördes ve Kula
halılannı
da etkiler. Günümüzde,
Uşak
yöresinde bu
motifler kullanılmaz ama Yunddağ (Bergama) çevresinde karabulut adıyla hAla dokunmakta ve örneklerine de karabulut halı adı verilmektedir.
XVII. yüzyılda Uşak halılan adeta Rönesans dönemi yaşar: Bu yüzyılda Beyaz Zeminll
veya Post zeminli
uşak Halılan
diye
anılan
yeni bir
zemin genellikle beyaz renklidir. Ancak içlerinde
Motiflerinde benek, kaplan postu görünümlü ve
halı
grubu ortaya
kırmız-ı
kuş şekılli
bu desenlere göre çeşitlilik gösterir: Kaplan postu desenli
denilen, dudak benzeri, motiflerle süslenir.
ifadesine göre,
padişahın
kuwetli. kudretli
Bu
halılarda
ve mor renkliler de
desenler görülür.
halılarda zemin
Padişahların giydiğl
görülen bu motif, o dönemlerde muhtemelen
çıkar.
vardır.
Halılar
kaplan
da
beneği
kaftanlar üzerinde de
kumaştan halıya aktanimıştır. Kaynakların
olduğunu sembolize
etmektedir.
Bazı
örnek-
47
lerde bu motiflerin arasına, günümüzde halkın kedlbastı , kedllzl ve köpek lzl ve Ismini
verdiği
Qç benek (çinternani) motifleri
işlenir.
45 B. Atalay. TQJ1< Halıalıgı ve uşak Halilan. Ankara, 1967, G.Samuk, "UŞak Halılarının Dünü ve 'Bugünü", TOrk Dünyası Araştırmaları, TQJ1< Halılan
Sayısı,
Ekım
ö2:d
1984, s. 107- 133; G. $amuk.. ''Tarihte Uşak Halılan". Kaynakı"', S. 3. 8alıar 1964, s. 40 - 44.
46 Ö. Barı~ta, ·19.yüzyıl~ Alt Türk Hahlarını;(anNevşehlr'de Bulunan Beş Örnek", 9. MlDederanısı TQık Sanlltlan Kongresı, 9th Internatıonal Congress
5.32.
OfTuılnsh Art. 23-27 E-ylaı 1991 !stanbul, Kültor BakanııSı Yayım. Ci, Ankara 1995, s. 265-274.
47 Y. Önge, "Eger örtOsO Olarak Dokunmuş Konya Halıı""", tarkOOnyası ~an, TOrk Halıları Ö2:dSayısı, 5.32, Him 1984, s. 63-72.
i
halıların, aynı
Post motifli
halı adı
örneklerine de Post motiftl
anılan
isimle
ama gerçek bir hayvan postuna benzeyen
verilmektedir. Bu desenin içi tamamen beneklerle
süslenir. Bu halıların XVI. yy.'dan önce ortaya çıktığı ve XVI-XVH. yy. boyunca gelişimleri­
ni
sürdürdüğü
halı
kabul edilme'ktedir. Desenleri hayvan postuna
halıların
diye bilinen bu
dokuma merkezi belli
değildir. XVıı-XVııı,
kabul edilen, ünlü örnekleri Uşak ve Konya yöresine aittir
48
Kuşlu halı
kuş
ismiyle
bağlayan
miştir.
tanınan halılarda
Halı
motifi yoktur.
zemin
için post motlftl
yy.a ait
olduğu
•
benzer desenlerle süslüdür.
Aslında
iri çiçeklerle bezenir. Çiçekleri
bırbine
yapraklar kuş şeklinde verilir. Bu nedenle de halılar kuşlu halı diye isimlendirilhalı
Desen sonsuzluk prensibi içinde tüm
XVII. yy.
kuşa
yapraklı
zemini çok
benzediği
Uşak
ve
Karapınar (Konya) halıları
yüzeyini doldurur. Kenar
sularında
ise,
için karakteristik hale gelen bulut (Çin bulu-
tu) motifteri bulunur.
XVI- XVIi.
Yüzyılda,
bütün bu gelişmelerin ardında, sessiz sedasız varlığını sürdüren,
halı merkezleri de vardır: Bunlar Translivanya Halılan
49
ile, Anadolu'nun hangi yöresine
ait olduğu bilinmediği için kaynaklarda Yörük Haıısı diye isimlendirilen örneklerdir:
halılan,
Translivanya
eskiden
Osmanlı toprağı
(Erdel) iken Macaristan'a
bağlanan,
günümüzde de Romanya sınırları içinde kalan Trasllvanya Böıgesrnde bulundukları için
bu isimlerle
turso.
tanınır.
Bugün özellikle Macaristan müzelerinde çok
sayıda örneği
mevcut-
OffiERLENOIRME VE SONUÇ:
Anadolu
halı
yaygıiarında en
ve düz dokuma
çok geometrik karakterli motifler, bitki
desenleri, insanların çevrelerinde gördüğü bitki, eşya ve hayvan tasvirleriı ile geleneklere
bağlı
motifler ve
yerleştirilmesiyle
dinı
halılarında
Anadolu Selçuklu
kullanılmış,
çok az
düz dokuma
semboller
kullanılır. Bunların yanında, farklı
değişiklik
yaygıiarda
görülen motifler, Beylikler ve
geçirerek günümüze kadar
zeminin karelere veya
halılarma Pazınk halısından
gelen bir Ortaasya
lanılan, meşk tarzındaki, kOfl yazıların
ok. adıyla
anılmaktadır.
Yine
aynı
bakımından
Beytlkler
gelmiştir.
Sözgelimi,
geleneğidir. Halıların
halı
kenar
veya
Selçuklu
sularında
arasında
halılarında görülen,
kilit (anahtar)
kul-
belki Türk
Halı Sanatı
rağmen,
Tarihi
Ortaasya Türk
kOR yazı
adıyla haıc!. dokunmaktadır.
elif harfine benzeyen bu süslemeler mihrap
Dönemı Halılan'nın
döneminde
eşkenardörtgenlere ayrılması,
bölgede, Selçuklu dönemi
aradan çok uzun zaman geçmesine
Osmanlılar
benzeri motifler, günümüzde, Çanakkale yöresinde
benzeri, kenar süslemeleri bugün halk
Süs'leme
renklerin yan yana
meydana getirilen yol-ç.ıbık desenleri ile yazı motif/er de görülür.
şekline
açısından
Halı Sanatı
benzer (Res.S).
en önemli
ile
yakın
yanı,
bir ben-
48 O.Aslanapa, "Türk Halılarında .Hayvan Postu Motifleri·, 60. DoAum Yılı Mllnasetıettyle Fuat KöprillD Annııganı, Melan,ge5 Fuat KöprOıa, istanbul,
1953. s.31-36.
49 J, Vegh - C Layer, Tapls Turcs. /'revenilllt des Egılses et Colledlons des Transılvanıe. Paris, 1925: r. Batarı' Otıcman Turkısh Caıpets. Budapest,
1994, pp, 20·23: T. P, Havıng, Islamıc Caıpets. The josph V. Mc. MuHalı CoIIectIon, Münleh (tarihsizI. Ciltalogue: 2 i: R. Ettlngbausen, AncIenl
Caıpets, L. A, Mayer Memorıallnstltute for Islamie Art, Jeru5alem, 1977, Ciltalogue:7,
50 F. Batan, ottoman Turkısh Caıpets, pp. 19-23: TII~ Koberc.e Osmanskt, Doby, Z 15-19. Stolettl, Ze Sbirek Umeleckoprümy.loveho Mu:tea V
Budapest;, Kveten-CelYen, 1986, pp. 140 - 142: G. Kilroly, Aszk~. Devısek. lmaszönyegek. (tarihsi,,). pp. 82-83, 85-87; B. Denı", "Macaristan
Mü:telerlnde Bulunan Osmanlı Dönemi Halıla"nın Anadolu-Türk Halı Sanatı içindeki Yerı", Balkarıllııda KQttarel Etkllesşlm ve TDık Mlmarlsl UJuslaıarası
Sempotyumu BUdltlletl. 17- 19 Mayıs ıo<ıo: Şumnu-8ulgarlstan. Ci, Atatürk Kültur Meı1<ezj. Başlcaıılıg. Yayını, Ankara 200 I. s. 289-309.
zeriik göstermesidir:
Pazınk halıs, 'nda
IX. yy.'da, Abbasilerin
Selçuklu ve Anadolu
nan
halılarda
başkenti
zeminin kare
Semarra'da bulunan
Selçukluları dönemine
da görülür. Bu tür
şekilli
halılar,
desenlere bölünmesi
halılarla,
geleneği,
büyük bir bölümü Büyük
ait olan Eski Kahire'de fustat'ta
Anadolu Selçuklulanndan itibaren
(Mısır)
bulu-
karşımıza çıkar.
Özellikle Batı Anadolu Bölgesi'nde, daha fazla görülür. Genellikle hayvan fıgürüyle süslenen örnekleri günümüzde
haıa,
devam etmektedir. Manisa ve
Manisa,
Aydın,
Aydın civarında
Konya ve Aksaray
civarında
dokunmaya
ise Inek., Konya ve Aksaray çevresinde
mik (köpek yavrusu) denilmektedir (Res. 6).
Anadolu'da, geometrik süslemeler içinde en
dört kollu
birleşimi
yıldız birleşiminden
diye
tanıtılan
sık
rastlanan motiflerden birisi sekiz ve
meydana gelen süslemedir: Kaynaklarda
yıldız-haç
halılarında,
Kazak ve
bu süslemenln benzerlerine Türkmen
Kırgız'lara ait mimarf süslemede de rastlanmakta ve
dört kollu diye
adlandırılmaktadırSI.
Kaynaklar bu motifi "fizik ötesini anlatması açısından cami veya kutsal amaçlı yerlerde,
maneviyatın pekiştirilmesineyardımcı olması maksadıyla yapılmış olduğu düşünülmek­
tedir" şeklinde ifade etmektedi~2.
Anadolu
halılarında bitki
motifleri
bül gibi motifler görülür. Bunlar
arasında daha
arasında
çok
ıaıe,
karanfil, gül,
menekşe, süm-
en çok Lclle dikkati çeker. U\ie Anadolu'da
ender rastlanan bitkilerdendir. Osmanlı döneminde, Ule Dönemı diye adlandırılan, bir
dönemin adını taşır. Bu dönemde, sarayın yertiştirdiği bir saray bitkisidir. L~ıe motifinin,
halk arasında, bu kadar çok
tutulmasının en
inanışa göre, Allahın bltllAJnl
önemli sebeplerinden biri de, halk arasındaki
ve gQzeIllAJnl sembolize etmenin yanısıra, "Ii\le kelimesinin
eski harflerle yazılışının, Ism-l Celal (Allah) harflerine benzemesinden ve halk tabiriyle
Allah IMzmm (Allah adının) ve İsli\miyetin sembolü olan hilal kelimesinin yazılışındaki eUf,
Ib harflerinin Iale kelimesinde de bulunmasındandolayı kutsal sayı!masıdır. Yine, AlDah
kelimesiyle Iale kelimesinin harfterinin ebced hesabıyla değeri 66 sayısına tekabül etmekte bu sayı ise Kur'an daki ayet sayısınin son iki rakamıyla benzerlik ifade etmektedir.
Ayn ca, Türk
edebiyatında
da çok
(kalp), yürek gibi lOO'den fazla
Anadolu -Türk
halı
kullanılan
sembolik bir dildir:
GönÜı,
dil (kalp), sine
adı vardır.
ve düz dokuma
yaygılarında en
çok
kullanılan
motiflerden biri de
hayat aA'aa motifıdir: Ağaç, Türkler arasında kutsal sayılan bitkilerdendır. Özellikle ardıç
ve kayın ağacı daha kutsal kabul edilir. Yine, Şaman inancında, ölünün ruhunun
gökyüzüne yükselmesi sırasında, o'na eşlik eden kuşlarla birlikte tasvir edilir. Ağacın dallarından her biri göğün katmanlarını sembolize eder. Aynı motifin, islamt dönemde de,
tarikatların derecelerini sembolize ettiği kaynaklarda belirtilmektedir (Res.7).
Anadolu halılarında kullanılan Göl veya sofra (göbek) motifi Türk Cumhuriyetlerinde
yapılan dokumalarda da görülür. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve
Türkmenistan'da dokunan
sı
halılar göl
(göbek)
şekline göre
isim
alır
ve bu isimlerle tanınır.
N. Görganay KırzıOSlu, AltlyIar'dan 1'unabcıyu'na TILrLt. DIlnyasında 0ı1ak MotIlIer. s.l 13.
52 B. Karam>.garalı. "Bır K.onya Halısı Hal<kında", ~, Y. ı, S. 3, Man 1997, s. 116.
1_-
inanışlanna
Türkmenlerin
şekiller
göre,
"dağlar, tanrıların dolaştığı
kutsal yerlerdir. Yuvarlak
gök sembolüdür. Yani. gök semavi alemi; daire, yörünge, küre, ülke,
bitkilerin türleri gibi
geniş anlamları
ki göl motifi kutsal
mandaıa'yı
ifade etmektedir. Bu geometrik figürler ve
etmektedir~.
temsil
Bu nedenle de.
halılarda,
halının ana motifi sayılmakta ve kutsal bir anlam ifade etmektedir
ülkelerine ait
halılarda
Ortaasya Türk
halılarının
kare, sekizgen,
s3
•
genişlik,
halılarda-
göl
motifı
Adı geçen Türk
eşkenardörtgen şeklinde işlenen
göl motifi
genel bir karakteridir.
Anadolu'da en çok kullanılan desenlerden biri de yıldız motifıdir. Yıldız mot1ft
Ortaasya'dan bu yana görülen ve Anadolu' da da çok kullanılan bir bezektir. Özellikle
Selçuklu
halılarında
çok
yaygındır.
Aksaray yGresindeki köylerde, gece
yıldızlara
dua
edilerek, özellikle göz ile ilgili hastalıkları tedavi edeceğine inanılır. Sındırgı (Balıkesir)
civarında, yıldızlardan her
biri yörOk
obasını
temsil eder.
Anadolu halı ve düz dokuma yaygılarında insan fıgürü pek görülmez. Daha çok eUbelinde diye
anılan
süslemeler insan
fıgürüne
benzetilir. Selçuklu döneminden
üzere, elibelinde figürüne, her dönemde, çok
Beyşehır EşrefoAIu
işlenir.
Hatta, Selçuklu
halılarında,
Caml'nde bulunan ömekteki gibi, insan fıgürü geniş kenar suyunda
Fustat'ta bulunan Beylikler dönemi
de tasvir edilebilir.
sık rastlanır.
başlamak
Çoğunlukla geniş
eUbellnde, kız, aman kız54,
halılarındaki gibi, gerçeğine çok yakın şekilde
su üzerinde ve zeminde
tarak. kazan IwJpu gibi isimlerle
kullanılan,
yörelere göre
anılan süsleme günümüzde
Anadollj'nun hemen her yerinde görülür. Bolluk, bereket sembolü olarak kabul edilir
(Res.B).
İnsan uzuvlarn arasında el ve ayak bir motif olarak karşımıza çıkar: Anadolu halk
küıtüründe el;nazar, uğur işaretidir. İslam inancına göre, Fatma anamızın eli Peoçe--l Aıı
Aba'dır. Yani, nazar ve uğursuzluklaraiyi gelir. Ayrıca, beş parmağı açık bir el İslamın beş
şartını
bazen de, Hz. Muhammed, All, Fatma. Hasan. HOseyIn beşlisini simgeler. Taşpınar
(Aksaray)
ADalı.
halılarındaki
gibi,
bazı
dokumalarda el üç
parmaklı
da
işlenir.
Bu durumda da
Muhammed. All üçlüsünü sembolize eder. [!'In altıparmaklı işlendiği de görülür.
Bu durumda da
halıyı kötüıüklerden
(kem gözlerden) koruyan bir anlam ifade eder
(Res.9).
Kuş
sal
motifleri arasında özellikle kartal motlft dikkati. çeker. Ortaasya Türk inancında kut-
sayılan
kartal, tüm kültürlerde ve Türk mitolojisinde, kuvvet-kudret sembolü olarak
bilinir. Özellikle, Büyük Selçuklu dönemi seramiklerinde çok sayıda ömeği mevcuttur.
Anadolu Türk
sanatında
da çini,
taş,
maden, kilim,
kumaş vb.
malzemelerde
sık
görülür
53 Maya Cum.anızayova, "Türkmen halı,ı [vrenln Minyatürdeki Modelidir", WU5IararıısI DOrdtlnCO Tllrk KıIItQrQ KDngreI BUdlrUeJI, 4-7 Kasım 1977
AnIrara. C. I, Ankara, 1999, s. 143-147.
54 Y. Durul, "Anadolu Klllm Dokumalannd~' Aman Kız veya [ıibelinde Kız Mollfteri". ı. Wusa! El 5.Vıatlan Sempo"yllTTnı Bildiriler!- ıı. 18-21 i<asım ı 981
Izmıı. 9 [ylül ÜniversitesI. GQzel Snatl~r Fakültesi Yayınları, No:!8. izmir 1984,5.128-134.
•
ve Ortaasya Türk l<üHüründeki
anlamlarıyla karşımıza çıkar
ve
gerçeğine benzer şekilde
işlenir.
Halı
çok uzun ve renkli
Tavus
yaygılarda, kuş
ve düz dokuma
kuşu,
kuyruğu
eskiden
olduğu
ile
tanınır.
motifleri
Göz
alıcı
arasında,
tavus
kuşu'
da görülür. Dah
renkleriyle büyüleyici bir etkisi
semboıÜ
gibi, günümüzde de cennet
vardır.
olarak kabul edilmek-
tedir.
İslamı dönemde gUverdn, kumru gibi kuşlar da kutsal sayıımıştır. Özellikle güvercin
Hz. Muhammed'i, Mekl<e'den Medine'ye Hicreti (göç) sırasında, düşmanlarından
koruduğu için kutsal kabul edilir. Kumru, tıpkı, Şaman inancındakI gibi, ruhu göğe yükselten, haberci, iyi haberler getiren bir fi.1gür olarak görülür.
Halı
yaygılarda
ve düz dokuma
Akrep ftgQrQ de çok
Döşemealtı halılarındakinebenzer şekilde,
halı
tipi olarak
kuııanılır.
Halk
arasında,
işlenen
bir motiftir. Antalya-
hem bir motif ismi, hem de "akrepli
akrebin
halıyı
halı"
gibi,
koruyan bir motif olduğuna inanılır
(Res. lO).
Aslan, tüm kültürlerdeki gibi, Türklerde de kuwet ve kudret sembolü olara!< bilinir.
Pazınk
Ortaasya'da,
Kurganlarında çıkan,
Anadolu'da ise, özellikle Milas,
si
halılarında
karşılıklı
rastlanır.
Kırşehir,
Kırşehir
duran aslan çifti halinde
kilim teknikli, dokumalarda da görülür.
Kayseri, Sivas, Erzurum, Erzincan ve Kars yöre-
halılarındakine
işlenebilir
(Res. ı
kocabaş gibi
Köpek. motlft genellikle, köpek,
Yaylacılık
yaparak
.
anılır.
isimlerle
jisinde kutsal ve sadık bir hayvan olarak kabul edilir
56
adeta poz verir gibi,
ı).
anılsa
ne kadar günümüzde it vb. isimlerle, kötü anlamda
Kıtm.lyr şeklinde geçer
şekilde,
benzer
55
,
Halk
da,
arasında köpek,
Moğol
her
ve Türk mitolo-
Kur'an da köpeğin adı Kelb ve El
Bunun için kutsal sayılır (Res. ıZ).
yaşayan
bir insan için koyun ve keçi önemli bir
hayvandır. Halı
ve
düz dokuma yaygılarda koyun ve keçi figürleri gerçek şekilleriyle ifade edilir. Bazen
koçbaşı,
koçboynuzu diye
adlandırılan süslemeler
de görülür. Kaynaklarda
"doğurganlık
ve üreme sembolü" olarak değerlendirilir57 • Halbuki Türk küıtüründe koyun, koç gibi hayvanlar
"doğurganlık
Ortaasya Türk
inancında
kÜıtütünde, tanrılara
değil
ve üreme"
hayvan ata kültü olarak görülür.
koyun kutsal bir
sunulan kurban
hayvandır.
Yine,
hayvanıdır. Ayrıca,
isıa.miyetten
Dolayısıyla
önceki Türk
ölüm sembolü olarak da kul-
lanılır. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesrnde koç şekilli mezar taşlarının bulunması. M<.-
5S
koyunlu, Kara-koyun1u sülaleleriyle özleştirilse bile, bunu doğrulamaktadır. Ayrıca, AkKoyun1u, Kara-KoyunIu gibi Türk
boyları
ile Tekell,
Osmanlıların
mensubu
oldukları
Karakeçili oymaklarının adıdır. Oğuz Boylarından YlVa boyu'nun damgasıdır. İsıa.miyet'le
beraber kurban
hayvanı
olarak
görülmüş,
daha da bir anlam
kazanmıştır.
Bugün
55 B. Ögel,TOı1<.MJtolojlsl-1 (Kaynakla" ve Açıklamala" Ile Destanlar). Ankara. 1993. s. 561-68.
56 Kur'an'da köpekle Ilgili ayetler ıçın bkz. Kehf Swesl (18) ayet, 9-21: raatr swesl (35). ..yet.B.
S7 M. Erbek, a.g.e.. s. 30-45.
58 B. Ögeı. TQık KJl/t1lı(1nOn Gelişme ç.aı.,,- n. s. 35-39, H. Tanyu, TOrIderde T~ı .. lııııu Inanışlar. Ank.ara. 1968. s. 9S, Görgllnay, Oıuı ~
ve Gllktllık HoJlleılnln El Sanatlanmw;iaki 1zıer1. Ank.ara. 2002.
•
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan da mezar taşlarıı ve mezarlıklara
koçbaşı,
koçboynuzu dikilmesi ölüm sembolü olarak
kullanıldığı şeklindeki
fikrimizi daha
da kuvvetlendirmektedir. Ayrıca, Azerilerde bolluk ve bereket sembolü olarak da
görülür.
EJder fLgÜrO (evren), Ortaasya Türk
Sanatından
Anadolu-Türk
Sanatına geçmiş
SQ
motiftir. Bolluk. bereket, kuvvet, kudret, sağlık ve şifa sembolü olarak bilinir
halı ve
bir
Anadolu
düz dokuma yaygıiarında ejder fıgürünün en çok kullanıldığı yöreler Gördes, Kula,
Kırşehir.
8u1ut
•
Kayseri,
motifı
Niğde
başka
gibi merkezlerdir. Ejder motifinin bir
biçimi gibi görünen
ise Türk Sanatında, özellikle XiV. yy. Timur dönemine ait Herat EkolO miny-
atürlerinde, Anadolu'da ise XIV. yy.da Fatih Sultan Mehmet ve
oğlu
ll. Bayezid döne-
60
minden itibaren görüıür • XVi. yy.da, Çin'den, Osmanlı hükümdarlarına hediye gelen
porselenler üzerindeki ejder figürlerine bakılarak geliştiği ve Çın bulutu adını aldığı kabul
edilmekteyse de
halılarında,
doğru değildir.
Yuntdağ
(Bergama)
karabulut adıyla hcilc1 dokLlnmaktadır (Res. 13-14).
Anadolu'da özellikle
çıntamant,
Sözkonusu bu motif günümüzde
xvı-xvıı.yy. Osmanlı
Dönemi
pars beneAl. Oç top gibi isimlerle
dudağa benzeyen
ayrı işlendiği
ve kaplan
beneği
diye
anılan
gibi, bir arada da dokunur. Türk
kullanılmıştır.
halı
anılan,
ve
kumaşlarında, çlntemant·
yan yana üç yuvarlak motif ve
süslemeler görülür. Her iki süsleme
sanatında
ayrı
bolluk, bereket, güç, kuvvet.
arasında,
benek. köpek lzl. kedi
iz! ve kedi bastı diye bilinir. Kaynaklara göre, Türkmenlerde, yuvarlak motifler mandala'yı
sembolize eder. Küre, ülke, genişlik, bitkilerin türleri gibi çok büyük anlamlar taşıyan
mandala motifi. Türkmen halılarının pendl göl motifini de simgeler61 •
kudret sembolü olarak
Günümüzde, halk
Deve ve deve ile ilgili motifler deve. deve boynu veya deve tabanı
karşımıza çıkar.
Erken tarihli
çok, katar (sürü) halinde
halılarda üslOplaştırılarakverilir.
işlenir. Döşemealtı halılarında
isimleriyle
XIX. yy. örneklerinde, daha
kenar suyunda oturur hc1lde
dokunur. Düz dokuma yaygılarda, Yozgat ve Aydın yöresindeki gibi, boynu ean (deve
boynu) adıyla, yatık (S) biçiminde resmedilir. Benzer örnekleri iç Anadolu !Bölgesi'nin
diğer
dokuma merkezleriyle, Toroslar'da
yapılan
dokumalarda da mevcuttur (Res. 1S).
Kaglumı>aaa ve kertenkele kilim türü dokumalarda kullanılır. Özeııikle Kula, Selendi
(Manisa) ve Kütahya yöresi kilimlerinde çok görülür. Elibelinde motifine benzeyen,
geometrik
süslemedir.
birı
desen halinde
işlenir.
Şaman inancında, kainatı
Ortaasya Türk
sembolize
Sanatı'ndan
ettiği
61
ise nazara karşı kullanılan bir motif olduğu söylenmektedir
saydığı
Anadolu'ya gelen bir
kabul edilmektedir. Anadolu'da
•
Göktürklerin de kutsal
bu fıgOrün en görl<emli örneği Tonyuk.uk Abldel'erl.'ndedir. Kaplumbağanın
59 G. Öney, "Anadolu Selçuklu Sanatında [ider Flgilrlerl·. 1IeIIetıen, XXXIII. S. 130. 1969, s. 171·216: G. inal, ·Susuz Han'dakl EJderll Kabartmanın
Asya KAltAr Çevresıiçindeki Yeri", saııırt Tarıhı YıllJlıı. S. LV. 1970-71. s. 153-184: B. Deniz, "Le Motif du Dragons Dans Les lıssages D'Anatolle·lurc
/ Anadolu-Turl< Dokumalarında Elder Motlfı·. TQık Soylu HoIldaım Hab, KJIIm ve 0CIm Sanatı BDgI ŞOIenl Bndlıl1ert, 27-31 Mayıs 1996 Kayserı, Ankara
1998. pp. 87-106.
60 A. Dolıanay, "Bulut Motlfl ve Osmanlı Sanatındaki ilk Örnekleri". DIvan, iımı Araştıımol;ıı', Aynbasım. S. 6, 1999/ I, s.225- 234.
61. Maya Cumanıyazova, TOıIanen Halısı Evronln Mlnyatllldeld Modelldır, s. -143·147.
62 S. ıı..ytam. "Vakıflar Genel MildOrtlllıü Halı Müzesi'nde Bulunan Hayvan 'FlgOrta Halılarda Ejder-Kaplumb"ga-Akrep-Kertenkele FlgOrü", TlIrt<.~u
HalIdann HoIı. KlIIm ve CIdm sanatı BUgt şaenı Blldlrtlert. 27-31 Mayıs 1996 Kayserı, Atatürk KAltAr Merkezi Başkanlılı' Yayını, Ankara 1998, S. 6S75.
63 Oıbun i O!lUıon, ıllrk lşblrlllıl ve Kalkınma Alansı (nKA) Yayım, Ankara, 1995, S, 13.57; K. Ullurlu, Orhun Anıtlan, Ahmet Ye>evl V.ıl<fı Yayını.
Ankara. Mayıs 1998, s. 16-17.
•
bugünkü Mogollar arasında hala kutsal kabul edildiği söylenmektedir
63
At ve
eşek
figürleri
eşkenardörtgen şeklinde
•
ve elibelinde motifine [benzer biçimde
tasvir edilir. At, Şaman inancında, ölülerin ruhlarına yol gösteren bir hayvandır. Oğuzlar­
da, at ölen sahibiyle birlikte gömülmekte,
tadır.
At, Türkler için adeta, bir
at'ın
yaşama
sahibini cennete
biçimidir. Tüm
götüreceğine inanılmak­
DU
nedenlerle at kutsal
sayılmıştır»",
Anadolu'da, özellikle seceadelerde, kandU motiflert
işlenir.
kandıı
Kaynaklara göre,
i1ahT ışığı sembolize eder. Kuran da kandil cam bir fanusa benzetilir
65
•
Tek başına kul-
lanıldığı gibi, ibrik, hayat ağacı ve çiçek demetleriyle birlikte de işlenebilir, İslam
inancında, ibriğin
mihrap
66
dir
nişinde
bedensel
temizliği,
bulunan bir demet
hayat
çiçeğin
ağacı
de
motifinin sonsuz
bağ-ı
iremi sembolize
yaşamı
ettiği
ve cenneti,
söy[enmekte-
,
Sonuç olarak, Anadolu'da,
halı
ve düz dokuma yaygı dokumak bir gelenektir. Bu
gelenek Ortaasya'dan bu yana devam etmektedir.
Aynı
gelenek Asya'da bulunan
diğer
Türk Devletlerinde de görülür,
ipek yolu ve göçler sayesinde tüm dünyaya yayılan Türk halıları Çin, Hindistan ve
Avrupa'ya kadar
gitmiş
buralarda ressamlara ilham
olmuştur.
Günümüzde bu
özelliğini
Mla sürdürmektedir.
Anadolu halı ve düz dokuma yaygılanyla Asya'daki Türk Devletlerinin halı ve düz
dokuma yaygılan, malzeme, renk, teknik ve motif açısından birbirine benzemektedir.
Ancak, bu kadar geniş coğrafya ve uzun zaman içinde meydana gelen değişmeler neticesInde, özellikle, motif açısından,
lar
bal<ımından
fark yoktur. Türk
bazı farklılıklar da
halı
görülür. Ancak ifade
ve düz dokuma
Ortaasya'dan beri devam eden Türk kültür
ettiği
yaygılarının taşıdığı
anlam-
geleneider,
zenginliğini göstermektedir.
64 At kOltorüyle ılgılı genış bılgııçın blu. f.5Umer, TOrlderde Alçılık ve BInkUIk, ist~nbul, 19B3: TQrIC. Kll!tQı(lnde At ve W~ Alçılık, Ed. Prof. Dr.
Emine COrsoy Naskall, Resim Matba.ıohk A.Ş. Ist~nbul 1995.
65 BIu.En-1lW' S1lı'e51 35, Ayet.
66 Ü. BUgln,"XIX. YOZyıI Secc.>deleri", SaııatDlln)'amız, Y.6, 5.17. [ylül 1979, s.lB·22 (ing,23.2S).
•
,ResIm 1- Selçuldu dönemi halıs., XliI.
yy, T-i LM,
(Gönül Öney arşivi).
ReSIm 2- "Horozlu halı", xıv-xv. yy. Konya-Koyunogıu Müzesi (G.Öney arşivi).
i
ileslm 3- [rken dönem Osmanlı halısı (I.grup), XV-XVl.yy. T.LLoM. (G.Öney arşıvı).
Resim 4-
Altın
!abak
halı,
XVIIJ.yy. Ayvaol< (Çanakkale)- Burgaz Köy(} Cami, 130 x 186 cm. b.denlz. 1990.
i
Resim 5-- saf seceade
(namazlıl(}. XVııı-Xıx.
yy.
Ereğli
(Konya) Ulu CamI. b. denlz.
lLe5Im 6- Enikli kilim, enik (kopek yavrusu) morifi, ayrıntı, XX.yy. başı,
Aksaray-Milletbahçcsi C"mi, 400 x 165 cm. b.deniz. t 982.
__1-
ı 985.
Resim
1-Hataplı
(deve semer!)
Resim 8- Somya
Arısma
halı.
halısı,
XVII-XVIII.yy. Esldl-Aksaray Ulu Cami. b.denlz. 1984.
kenar suyu, ,Insan motlft, XX.
(Aksaray) Köyü Cami, b. deniL 1979.
ortası,
Resm ~
Parmaklı
kUIm. el motif!. Selendi
Besm to- Yasbk halIS'. akrep motffi. Ansama Köyü
i
(Manısa),
b.
denız.
1985.
(Alısatay). xx.yy.~I.
b.denIz. 1979.
ReSIm 11- Secc.3.de
hallsı, XX.yy.başı.
Sivas, b.deniz. 1988.
'1teSIm ıı- Yaslik hallsı, kôpek fıgürü, XX.yy. başı, Arısama (Aksaray), ıbo deniz, 1979.
1_-
~ I~Karabulut halı, XVIII-XIX.)'}'. Yunddai! köylerI (izrnir), b.deniz, 1985.
AeSIm 14-Kula halısı, yılan rnotlfl, XVııı-Xıx. yy. Kula (Manısa) Kuışunlu Cami. b.den~. 1984•
•
Resim 15- Karbulut
halı. detay, deve motlfl, XVIlI-XIX,yy. Yunddağ Köyleri (ızmır), b.deniz, 1985.
•
Download