Uploaded by User13515

downloadfile

advertisement
1-Aşağıdaki kavramları tanımlayınız.
Hukuk: Bireylerin birbirleriyle ve toplumla ilişkilerinin düzenleyen emirler,yasaklar ve yetkiler
içeren, devletçe yaptırıma bağlanmış kurallar bütünüdür.
Özel Hukuk: Kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini,eşitlik ve irade serbestisi esasına göre
düzenleyen hukuk kurallarının bütünü olarak tanımlanabilir.
Kamu Hukuku: Bir devlet teşkilatını, bir devlet ile bir başka devlet ve bir devlet ile bireyler
arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür.
İş Hukuku: İşçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir hukuk dalıdır.
Kanun: Yasama organı tarafından kanun adı altında yapılan ve normlar hiyerarşisinde
anayasanın altında tüzüklerin üstünde yer alan, çoğunlukla genel soyut kurallar içeren hukuki
metinlerdir.
Tüzük: Kanunların uygulamasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara
aykırı olmamak ve Danıştay'ın incelenmesinden geçirilmek üzere Bakanlar Kurulu tarafından
çıkarılan hukuki metinlerdir.
Yönetmelik: Anayasanın 124. maddesine göre Başbakanlık, Bakanlıklar, ve Kamu Kurumları
kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulamasını sağlamak üzere ve
bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkartabilir.
İş Sözleşmesi: Bir tarafın(işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret
ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.
Toplu İş Sözleşmesi: İşçi sendikalarıyla işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren
arasında hizmet akdinin yapılması, muhtevası ve sona ermesiyle ilgili hususları içeren ve
tarafların karşılıklı haklarını ve borçlarını, sözleşmenin uygulanmasını ve denetimini içeren
sözleşmelerdir.
İşçi: İş kanununa göre hizmet akdine dayanarak herhangi bir ücret karşılığında çalışan kişidir.
İşveren: İş kanununa göre işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişi olmayan kurum
veya kuruluşlara denir.
İşveren Vekili: İşveren adına hareket eden, işin ve iş yerinin yönetiminde görev alan kimselere
denir.
Alt İşveren: Bir işverenden işletmenin ve işin gereğiyle uzmanlık gerektiren bir işi alan ve bu
iş için görevlendirdiği işçileri sadece bu iş yerinde çalıştıran işverendir.(Müteahhit- taşeron)
Çırak: Bir meslek dalında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerinde
geliştiren kişi olarak tanımlanır.
Stajyer: Bir işyerinde yapılan işleri öğrenmek ve uygulamayı izleyerek bilgisini geliştirmek için
işveren yanında çalışan kişidir.
1
Kısmi İş Sözleşmesi: İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli çalışan işçiye göre
önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda kısmi süreli iş sözleşmesi olarak bilinir.
Deneme Süreli İş Sözleşmesi: Tarafların sözleşmeyi devam ettirip ettirmeme kararını saklı
tuttukları bir başlangıç süresinin bulunduğu sözleşmelerdir.
Çağrı Üzerine İş Sözleşmesi: Yazılı sözleşme ile işçinin üstlendiği işle ilgili olarak kendilerine
ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı
sözleşmelerdir.
Ücret: İşçinin iş sözleşmesinden kaynaklanan iş görme borcu karşısında işverenin ödemekle
yükümlü olduğu karşılıktır.
Giydirilmiş Ücret: Ücret; çocuk zammı, aile yardımı, giyecek yardımı, ikramiye, prim gibi
aynen yada nakden ödenen ücret ekleriyle birlikle 'giydirilmiş ücret' olarak adlandırılır.
Yüzdelik Ücret: Otel, lokanta, eğlence yerleri gibi yerlerde toplam hesaba belirli bir oranda
işçilik ücreti eklenir ve bu ücret işçilere dağıtılır.
Fazla Çalışma: İş kanununa göre yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan
çalışmalardır.
İş Yeri Uygulamaları: Bir işyerinde mevzuat, toplu iş sözleşmesi veya iç yönetmelik ile
belirtilmeyen ancak işverenin tek taralı uygulaması ile veya uzun süre boyunca kendiliğinden
uygulanarak işçilerin uymak zorunda olduğu yada hak niteliğindeki beklentilerini ifade eden
kurallar bütünüdür.
Yokluk: Kurucu unsurun olmamasıdır. Kurucu unsur işlemi kurandır. Bir işlemin yada
sözleşmenin doğmamamsıdır.
Butlan: Kurucu unsur vardır. Ama çok önemli bir şart oluşmamıştır. Geçersizlik diyebiliriz.
Gabin(Nispetsizlik): İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde karşılıklı edimler arasında
taraflardan birinin darda kalma halinden, tecrübesizliğinde yada düşüncesizliğinden istifade
edilerek oluşturulan açık oransızlık.
İş Sağlığı: Her meslekte çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönlerdeki iyilik hallerinin en
yüksek düzeye getirilmesi ve sürdürülmesidir.
İş Güvenliği: İşyerlerindeki çalışma koşularının sağlık ve güvenlik içinde olmasını temin eden
ve sonucunda iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltan ilimdir.
Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme
ihtimalidir.
Tehlike: İnsan, eşyaya ve ya tüm canlılara zarar verme potansiyeli olan her şeydir.
2
2- Hukuku tanımlayarak amaçlarını yazınız.
Bireylerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen emirler, yasaklar ve yetkiler
içeren devletçe yaptırıma bağlanmış kurallar bütünüdür. Hukukun amaçları;
•
•
•
•
•
Toplumsal düzeni sağlamak
Toplumsal ihtiyaçları karşılamak
Toplumsal güveni sağlamak
Adaleti gerçekleştirmek
Özgürlüğü sağlamak
3- İş hukukunun özelliklerini yazarak tanımlayınız.
•
•
•
•
•
İşçinin korunması ön plandadır; ekonomik bakımdan zayıf olan ve ücret gelirinden
başka bir geliri bulunmayan işçi işverene hukuki ve iktisadi bakımdan bağımlıdır. Bu
nedenle sosyal düzenin ve çalışma barışının sağlanabilmesi için işçi korunması gerekir.
İşçi lehine yorum ilkesi geçerlidir; sözleşmede açık olmayan ve çekişme konusu olan
hususların yargı organlarınca yorumlanması sırasında işçinin işveren karşısındaki
güçsüzlüğünden hareketle, belirsizliğin işçi yararına açıklığa kavuşturulması anlamına
gelmektedir.
İşçinin kişiliği önem taşır; iş hukuku işçinin sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmuş,
onun kişiliğine ayrı bir değer ve önem vermiştir.
Toplumsal denge kurmaya çalışır; iş hukuku temelde işçiyi koruma düşüncesini
yansıtmakla birlikte, işverenin silinmesini ve yok edilmesi düşüncesini reddeder.
Kurallar nispi emredicidir; nispi emredici kurallar, aksi ancak işçi lehine olmak şartıyla
kararlaştırılır.
4-İş hukukunun kaynaklarını yazınız.
a) Genel kaynaklar
•
•
•
•
•
•
•
b) Uluslararası Kaynaklar
Anayasa
Kanunlar
Tüzükler
Yönetmelikler
Bakanlar Kurulu kararları
Yargı kararları
Örf ve adetler
5- İş Kanunu hükümleri uygulanmayan iş ve iş ilişkilerini yazınız.
•
•
•
•
Deniz ve hava taşıma işlerinde
Ev hizmetlerinde
Çıraklar hakkında
Sporcular hakkında
3
c) Özel Kaynaklar
•
•
•
•
•
Rehabilite edilenler hakkında
507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 2. maddesinin tarifine uygun üç kişinin
çalıştığı iş yerlerinde
50'den az işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinin yapıldığı iş yerlerinde veya
işletmelerde
Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işlerinde
Bir ailenin üyeleri ve üçüncü dereceye kadar hısımları arasında dışarıdan başka biri
katılmayacak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı iş yerlerinde
6-İş Kanunu hükümleri uygulanan iş ve iş ilişkilerini yazınız.
•
•
•
•
•
•
Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan
yükleme ve boşaltma işleri
Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işlerde
Tarım sanatları il tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda
görülen işlerde
Tarım işletmelerinde yapılan yapı işlerinde
Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe
işleri
Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılmayan, denizlerde
çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili işlerde
7-İş sözleşmesinde bulunması gereken hususları yazınız.
•
•
•
•
•
•
Genel ve özel çalışma koşuları
Günlük yada haftalık çalışma süresi
Temel ücreti ve varsa ücret ekleri
Ücret ödeme dönemi
Süresi belirli ise sözleşmenin süresi
Fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümler
8- İş sözleşmesi türlerini yazarak tanımlayınız.
•
•
•
•
•
•
•
Sürekli ve süreksiz iş sözleşmesi
Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi
Tam süreli ve kısmi süreli iş sözleşmesi
Deneme süreli iş sözleşmesi
Çağrı üzerine iş sözleşmesi
Takım sözleşmesi
Geçici(ödünç) iş ilişkisi
9-İşçi ve işveren borçlarını yazınız.
4
a) işçi borçları
b) işverenin borçları
-İş görme/ hizmet borcu
- Ücret ödeme borcu
-Emir ve talimatlara uyma borcu
- İşçiyi koruma - gözetme borcu
-İşi özenle yapma borcu
- Eşit davranma borcu
-Sadakat borcu
-Yarışmama borcu
10-Fesih için geçerli bir sebep oluşturmayan hususları yazınız.
•
•
•
•
•
•
Sendika üyeliği ve ya çalışma saatleri dışında veya iş verenin rızası ile çalışma saatleri
içinde sendikal faaliyetlere katılmak
İşyeri sendika temsilciliği yapmak
Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idare ve adli
makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak
Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, din, siyasi görüş, ve
benzeri nedenler
74. maddede( analık halinde çalışma ve süt izni) öngörülen ve kadın işçilerin
çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek
Hastalık veya kaza nedeniyle 25. maddenin (1) numaralı bendinin (b) alt bendinde
öngörülen bekleme süresin işe geçici devamsızlık
11-İş sözleşmesi, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak, hangi süreler sonunda
feshedilmiş sayılır.
•
•
•
•
İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için 2 hafta
İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olan işçi için 4 hafta
İşi 1,5 yılda 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için 6 hafta
İşi 3 yıldan fazla sürmüş olan işçi için 8 hafta sonra
12-İşçinin haklı nedenlerle derhal fesih hakkını maddeler halinde yazınız.
•
•
•
Sağlık sebepleri
Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri
Zorlayıcı sebepler
13- Kıdem tazminatı anlatınız.
Bir işyerinde yada bir işverenin emrinde veya belirli bir meslekte uzun süre çalışmış bir işçinin
işini kaybetmesi halinde onun işyerine katkıda bulunmuş olması, işinde yıpranması, yeni bir iş
edinmede karşılaşacağı güçlükler göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık işveren
tarafından işçiye toplu bir para verilmesidir.
5
Kıdem tazminatı hak kazanabilmek için en az 1 tam yıl çalışması gerekir.Kıdem tazminatı
işçinin son ücreti üzerinden hesaplanır. Ayrıca işçiye ödenen ve sürekli bir nitelik taşıyan
ücretlerde kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. Kıdem tazminatı her 1 yıl için 30 günlük
ödenmesi esasıyla hesaplanır. Parça başı, akort, götürü ve yüzde usulü gibi ücretin sabit
olmadığı durumlarda ise; son bir yılda işçiye ödenen ücretler toplanıp, bu süre içinde çalışılan
gün sayısına bölünmesiyle suretiyle günlük ortalama ücret bulunur.Eğer son 1 yıl içinde işçinin
ücretine zam yapılmışsa işçinin işten ayrılma tarihi ile zam yapılan tarih arasında alınan ücretler
toplanır ve bu tarihler arasında çalışılan günlere bölünür.
14-Ücret türlerinin yazarak tanımlayınız.
•
•
•
•
Zamana göre ücret; çalışma süresine göre ödenen ücrettir.
Akort ücret; üretilen iş veya hizmetin sonucuna göre işin miktar ve niteliklerine
bakılarak hesaplanan ücrettir. Parça başı ücrette denilmektedir.
Götürü ücret; yapılan işin sonucuna göre hesaplanan bir ücret olmakla birlikte bazı
özellikleri itibariyle akort ücretten ayrılır. Birim tespitinin zor olduğu veya devamlılık
göstermeyip bir süre sonra biten işlerde işin sonucuna göre ücret verilmektedir.
Yüzdelik ücret; özellikle hizmet sektöründe yer alan otel, lokanta, eğlence yerleri veya
içki içilen yerlerde uygulanır. Bu yerlerde toplam hesaba belirli bir oranda işçilik ücreti
eklenir ve bu ücret işçiye dağıtılır.
15- Ücret ödeme yeri ve zamanını anlatınız.
Ücret kural olarak Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına
yatırılır.Ücret en geç ayda bir ödenir. Ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde işveren bir
neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.
16-İş hukukuna göre, işçinin günlük çalışma süresinden sayılan halleri yazınız.
•
•
•
•
•
•
Madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında ve ya su altında
çalışacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya
girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler.
İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere
gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler.
İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın
ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler.
İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya
bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini
yapmaksızın geçirdiği süreler.
Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler.
Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması yada onarım ve tadili gibi,
işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte
getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde
götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler.
6
17- Analık haklinde çalışma ve süt iznini anlatınız.
Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere 16 haftalık
süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak 8
haftaya 2 hafta süre eklenir.Ancak doktor onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç
haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası
süreler eklenir. Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre
doğumdan önce ve sonrasında gerekirse doktor onayı ile artırılabilir.Hamilelik süresinde kadın
işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. İsteği halinde kadın işçiye 16 haftalık sürenin
tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz
izin verilir. Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5
saat süt izni verilir.
18-Gece çalışmasını anlatınız.
Çalışma hayatında 'gece' en geç saat 20:00'da başlayarak en erken saat 06:00'a kadar geçen ve
her halde en fazla 11 saat süren dönemdir.İşçilerin gece çalışmaları 7,5 saati geçemez.
19-Fazla çalışmanın yasaklandığı halleri yazınız.
•
•
•
•
•
•
•
Sağlık kuralları bakımından günde en fazla 7,5 saat veya daha az çalışılması gereken
işlerde fazla çalışma yapılamaz
Gece çalışmalarında olağan fazla çalışma yapılamaz
Kadın işçilere ne sebeple olursa olsun gece döneminde fazla çalışma yaptırılamaz
Kısmi süreli iş sözleşmeli ile çalıştırılan işçiler fazla sürelerde çalışma yaptırılamaz
18 yaşını doldurmamış olan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz
İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile önceden veya sonradan fazla çalışmayı kabul
etmiş olsalar bile sağlıklarının elvermediği doktor raporu ile belgelenen işçiler
İş kanununun 88. maddesinde öngörülen yönetmeliklerde belirtilen gebe, yeni doğum
yapmış ve çocuk emziren işçiler
20-Yıllık ücretli izin hesabına katılan süreleri yazınız.
•
•
•
•
•
•
•
İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler
Kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları süreler
İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı
ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler( bu sürenin yılda 90 günden fazlası
sayılmaz)
Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok
tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın 15 günü(işçinin
yeniden işe başlamak şartıyla)
İş kanununun 66. maddesinde sözü geçen zamanlar
Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri
Röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım
günlük izinler
7
•
•
•
İşçilerin evlenmelerinde 3 güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeşlerinin,
veya çocuklarının ölümünde 3 güne kadar verilecek izinler
İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65. maddedeki kısa çalışma süreleri
Bu kanun uygulaması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi.
21-İzin süresini anlatınız.
İş kanununda işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi onların kıdemine göre düzenlenir.
Kanun yıllık ücretli izin sürelerinin alt sınırını belirlemiş olup, bu sürelerin iş sözleşmesi ve
toplu iş sözleşmeleri ile artırılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca kanuna göre; 18 ve daha küçük
yaştaki işçilerle 50 ve 18 yaşından büyük işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresinin 20
günden az olamayacağını emretmiştir. Kanunda belirtilen hizmet süreleri ve yıllık ücretli izin
süreleri şöyledir;
•
•
•
1 yıldan 5 yıla kadar( 5 yıl dahil) olanlara 14 gün
5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 gün
15 yıl dahil ve daha fazla olanlara 26 gün.
22- İşverenin iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yükümlülüklerini anlatınız.
•
•
•
•
•
Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması,
organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik
tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumunun
iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler
ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz
önüne alır.
Yeterli bilgi ve talimat verilenlerin dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan
yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
23- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işçinin hak ve yükümlülüklerini anlatınız.
•
•
•
•
Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki
talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten
etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle
yükümlüdür.
İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim
araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru
olarak kullanmak keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek
Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak
İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden
ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik
gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek
8
•
•
Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata
aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak
Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan
temsilcisi ile iş birliği yapmak
24- Yıllık ücretli iznin uygulanmasını anlatınız.
Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Bu iznin 53. maddede gösterilen süreler içinde
işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. Ancak 53. maddede öngörülen izin
süreleri tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak şartıyla en çok üçe
bölünebilir. İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya
dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilmez. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında
izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili, genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.
İşçi yukarıda belirtilen maddelere göre hak ettiği yıllık ücretli iznini, kullanmak istediği
zamandan en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirir.
25- Ara dinlenmesini anlatınız.
Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin geleneğine ve işin gereğine göre
ayarlanmak suretiyle işçilere ara dinlenme süresi verilir. Bu dinlenme süreleri en az olup
aralıksız verilir. Ancak bu süreler iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz
önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir. Dinlenmeler bir işyerinde işçilere
aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.
Kanunda sayılan ara dinlenme süreleri şöyledir;
•
•
•
4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika,
4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar(7,5 saat dahil) süreli işlerde yarım saat,
7,5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat.
9
Download