Uploaded by User12548

Ayt konu dağılımı

advertisement
AYT MATEMATİK
Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Bölünebilme Kuralları
OBEB‐OKEK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran‐Orantı
Denklem Çözme
Problemler
Kümeler – Kartezyen Çarpım
Mantık
Fonksiyonlar
Polinomlar
Permütasyon‐Kombinasyon
Olasılık
Veri – İstatistik
TOPLAM
AYT GEOMETRİ
Açıortay – Kenarortay
Doğruda‐Üçgende Açı
Özel Üçgenler
Üçgende Açı
Üçgende Benzerlik‐ Alan
Kare
Dikdörtgen
Çokgenler
Paralelkenar‐Eşkenar Dörtgenler
Dairede Alan
Çemberde ve daire
Yamuk
Konikler
Katı Cisimler
Analitik Geometri
Uzayda Düzlem Denk.
Uzayda Vektör ve Küre
Düzlemde Vektörler
Çemberin Analitik İnce.
Dönüşümler
TOPLAM
2018
4
1
1
1
2019
1
1
1
3
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
11
2
1
12
1
13
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
30
2
1
29
Konu Adı
Vektörler
Kuvvet, Tork ve Denge
Kütle Merkezi
Basit Makineler
Hareket
Newton’un Hareket Yasaları
İş, Güç ve Enerji II
Atışlar
İtme ve Momentum
Elektrik Alan ve Potansiyel
Paralel Levhalar ve Sığa
Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet
İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler
Çembersel Hareket
Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum
Kütle Çekim ve Kepler Yasaları
Basit Harmonik Hareket
Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar
Atom Modelleri
Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği
Radyoaktivite
Özel Görelilik
Kara Cisim Işıması
Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
1
2
11
1
1
1
1
1
1
30
30
2018
2019
2020
1
1
1
2
AYT FİZİK
2021
4
2
1
1
1
1
1
1
2020
2021
SORU SAYISI
2018
2019
2020
2021
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
14
1
AYT BİYOLOJİ
AYT KİMYA
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
3
1
4
2
1
1
1
1
11
8
1
Kimya Bilimi
Atom ve Yapısı
Periyodik Sistem
Kimyasal Türler Arası
Etki.
Kimyasal Hesaplamalar
Modern Atom Teorisi
Gazlar
Sıvı Çözeltiler
Kimyasal Tepkim Enerji
Kimyasal Tepkimede
Hız
Kimyasal Tepk. Denge
Asit-Baz Dengesi
Çözünürlük Dengesi
Kimya ve Elektrik
Organik Kimya
SORU SAYISI
2018
2019
2020
2021
Sinir Sistemi
2
1
1
1
1
1
1
14
14
2018
Endokrin Sistem
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
4
13
2
3
13
3
1
13
2
3
13
2019
1
Duyu Organları
Destek ve Hareket Sistemi
Sindirim Sistemi
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi
Solunum Sistemi
Üriner Sistem
Üreme Sistemi,Embriyonik
Ge
Komünite ve Popülasyon
Ekolojisi
Nükleik Asitler
Genetik Şifre ve Protein
Sentezi
Canlılık ve Enerji
Fotosentez ve Kemosentez
Hücresel Solunum
Bitki Biyolojisi
Canlılar ve Çevre
SORU SAYISI
2020
2021
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
3
1
13
1
1
2
3
1
2
1
13
13
1
1
2
1
13
AYT TARİH‐ 1
AYT EDEBİYAT KONULARI
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragraf
Metinlerin Sınıflandırılması
Şiir Bilgisi
Söz Sanatları
İslamiyet Öncesi ve Dönemi Türk
Edebiyatı
Halk Edebiyatı
Divan Edebiyatı
Edebiyat Akımları
Tanzimat Edebiyatı
Serveti‐i Fünun ve Fecr‐i Ati Edebiyatı
Milli Edebiyat
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
Toplam
2018
2019
2020
2021
1
1
2
1
3
1
1
4
1
2
1
3
1
1
2
2
1
2
3
2
2
1
1
5
24
2
4
1
1
1
1
2
24
2
6
1
2
1
1
3
24
1
3
3
1
1
5
1
3
1
1
4
24
AYT COĞRAFYA
Konu Adı‐ Soru Dağılımı
İklim ve Yer Şekilleri
Coğrafi Konum
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
Harita Bilgisi
İç ve Dış Kuvvetler
Ekosistem
Nüfus Politikaları
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar
Göç ve Şehirleşme
Türkiye Ekonomisi
Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri
Küresel Ticaret
İlk Uygarlıklar
Küresel ve Bölgesel Örgütler
Ülkeler Arası Etkileşimler
Bölgeler ve Ülkeler
Çevre ve Toplum
SORU SAYISI
2018
2019
2020
1
2
1
2
4
1
1
17
2018
2019
2020
2021
1
1
3
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
3
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
17
3
2
1
1
1
1
1
2
3
17
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
4
3
2
1
2
4
2
1
4
3
21
21
21
1
3
1
2
1
1
1
10
AYT FELSEFE‐PSİKOLOJİ‐SOSYOLOJİ
Konu Adı
3
1
1
1
1
2
1
1
2021
1
1
1
4
1
Konu Adı
Tarih ve Zaman
İnsanlığın İlk Dönemleri
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
İslam Medeniyetinin Doğuşu
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Beylikten Devlete Osmanlı
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
Dünya Gücü Osmanlı
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774‐1914)
Devrimler Çağında Değişen Devlet‐Toplum İlişkileri
Sermaye ve Emek
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
Millî Mücadele
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
II. Dünya Savaşı Süreci – Sonrası Türkiye ve Dünya
XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
TOPLAM
3
1
3
1
1
1
1
1
2
3
17
Felsefe ve Bilim
Bilgi Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Din Felsefesi
20. Yüzyıl Felsefesi
Mantığa Giriş
Klasik Mantık
Mantık ve Dil
Psikoloji Bilimini Tanıyalım
Psikolojinin Temel Süreçleri
Öğrenme Bellek Düşünme
Ruh Sağlığının Temelleri
Sosyolojiye Giriş
Birey ve Toplum
Toplumsal Yapı
Toplumsal Değişme ve Geliş
Toplum ve Kültür
Toplumsal Kurumlar
TOPLAM
AYT DİN KÜLTÜRÜ
2018 2019 2020 2021
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
3
2
1
1
1
12
12
2018 2019 2020 2021
Allah, İnsan İlişkisi
1
Dünya ve Ahiret
Siyer
2
Kur’an’da Bazı Kavramlar
2
Kur’an’dan Mesajlar
1
12
1
İslam ve Bilim
1
1
1
İnançla İlgili Meseleler
1
1
1
1
1
2
1
Anadolu’da İslam
1
Tasavvufi Yorumlar ve Mezhe
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
Konu Adı
2
1
Güncel Dini Meseleler
Hint ve Çin Dinleri
1
1
SORU SAYISI
6
6
6
6
Download