Uploaded by User12355

Emsile ödevi, A3

advertisement
mütekellim
Biz
Ben
muhâtaba (2. şahıs dişil)
siz
kadınlar
siz
ikiniz
(kadın)
sen
kadın
muhâtab (2. şahıs, eril)
siz
erkekler
siz ikiniz
(erkek)
sen erkek
gâibe (3. şahıs, dişil)
o kadınlar
o iki kadın
o kadın
gâib (3. şahıs, eril)
o erkekler
o iki
erkek
o
erkek
(‫ )نصر‬fiilinin
çekimini
yapınız.
(tabloyu aynen
yazınız)
Emsile
(Muhtelife
ve
Muttaride)
yardım etti
Fiil-i mâzi
yardım edildi
yardım
ediyor/eder
Fiil-i muzâri
yardım
ediliyor/edilir
yardım
etmek/yardım
yardım eden
Masdar
(gayr-ı mîmî/
mimsiz)
İsm-i
Fâil
yardım edilen
İsm-i
Mefûl
yardım etmedi
Fiil-i muzâri
cahd-ı
mutlak
yardım
edilmedi
henüz yardım
etmedi
henüz yardım
edilmedi.
yardım etmiyor
yardım
edilmiyor
yardım
etmeyecek/+et
mez
yardım
edilmeyecek/
+edilmez
asla yardım
etmeyecek
asla yardım
edilmeyecek
yardım etsin
Fiil-i muzâri
cahd-ı
mustagrak
Fiil-i muzâri
nefy-i
hâl
Fiil-i muzâri
nefy-i istikbâl
Fiil-i muzâri
tekîd-i nefy-i
istikbâl
Emr-i
gâib
yardım edilsin
yardım etmesin
Nehy-i
gâib
yardım
edilmesin
Tabloda geçen mükesser (kırık/düzensiz) çoğulları da yazın. Ama dikkat
edilmeli ki bu çoğullar sözlükten öğrenilir. Bir kelimenin birden fazla çoğulu
olabilir. İsm-i mefuldeki mükesser çoğul müzekkerin değil müennesin
çoğuludur. Her kelimeden mükesser çoğul gelmesi veya burada verilen
bütün kalıplardan gelmesi zorunda değildir. Burada kalıplardan haberdar
olunması için verilmiştir.
yardım et!
Emr-i hâzır
yardım edil! /
birileri … yardım
etsin!
Yardım etme!
Nehy-i hâzır
Yardım edilme!
kimse … yardım
etmesin!
Emsiley-i muhtelife’de mechuller sayılmaz. Buraya emsile-i muhtelifeyi kelime anlamları veya Türkçe’deki karşılıkları ile birlikte yazınız: 1) fiil-i
mâzi (geçmiş zaman) 2) fiil-i muzâri (geniş ve şimdiki zaman) …
Emsile Arapça’ya yeni başlayanlara önce pratik sonra teorik mantığı ile yazılmış Sarf’a giriş
mahiyetinde bir eserdir. Bazı maddeler müstakil bir kelime türü değildir ve kelime türleri
buradakiler ile sınırlı değildir. İsm-i fâil (ve sıfat-ı müşebbehe), mübalağalı ism-i fâil ve ism-i âlet gibi
bazı kelime türlerinin tek kalıbı yoktur. Bunlar aşama aşama öğretilir.
Buradaki 24 kelime türünden fiil-i muzâri cahd-i mustağrak, masdar binâ-i nevꜤ ve teꜤaccüb fiilleri
âyet-i kerime ve hadîs-i şerifler de dahil literatürümüzde az miktarda geçmekte ama modern dilde
neredeyse kullanılmamaktadır. Zira bu anlamlara gelen başka ifade şekilleri de vardır. Masdar binâ-i
nevꜤ tek başına değil muzaf veya mevsûf olarak kullanılır. Teaccüb fiillerinin sonundaki zamirler
meful değil fail olarak tercüme edilir. Fiillerin aksine isimlerin çekiminde 1/2/3. şahıs ayrımı yoktur.
Mimsiz masdarın fethalı verilmesi zorunlu olduğundan değil cümle içerisinde sıkça meful-i mutlak
olarak kullanılmasından dolayıdır.
Öğr. Gör. Enes VELİ
yardım etme
zamanı/yardım
etme yeri/
yardım etmek
yardım etme
aleti
İsm-i zaman/
ism-i mekan/
masdar-ı mîmî
bir kere yardım
etmek
masdar-ı binâyı merre
… gibi yardım
etmek
masdar-ı binâyı nevꜤ
küçük bir
yardım
İsm-i tasgîr
yardımla ilgili
(ait/tâbi/…lı)
İsm-i mensûb
Çokça yardım
eden
Mübâlağalı
ism-i fâil
daha çok/en
yardım eden
İsm-i tafdîl
ne kadar da/ ne
de/amma da/
ne yardım etti !
Fiil-i teꜤaccub-i
evvel ve sânî
İsm-i âlet
mütekellim
Biz
Ben
muhâtaba (2. şahıs dişil)
siz
kadınlar
siz
ikiniz
(kadın)
sen
kadın
muhâtab (2. şahıs, eril)
siz
erkekler
siz ikiniz
(erkek)
sen erkek
gâibe (3. şahıs, dişil)
o kadınlar
o ikisi
(kadın)
o kadın
gâib (3. şahıs, eril)
o erkekler
o ikisi
(erkek)
o
erkek
‫علم‬
fiilini çekiniz,
bu sütuna da
manalarını
yazınız. Orta
harekeye
dikkat!
Emsile
(Muhtelife
ve
Muttaride)
Fiil-i mâzi
Fiil-i muzâri
Masdar
(gayr-ı mîmî/
mimsiz)
İsm-i
Fâil
İsm-i
Mefûl
Fiil-i muzâri
cahd-ı
mutlak
Fiil-i muzâri
cahd-ı
mustagrak
Fiil-i muzâri
nefy-i
hâl
Fiil-i muzâri
nefy-i istikbâl
Fiil-i muzâri
tekîd-i nefy-i
istikbâl
Emr-i
gâib
Nehy-i
gâib
Emr-i hâzır
Nehy-i hâzır
İsm-i zaman/
ism-i mekan/
masdar-ı mîmî
İsm-i âlet
masdar-ı binâyı merre
masdar-ı binâyı nevꜤ
İsm-i tasgîr
İsm-i mensûb
Mübâlağalı
ism-i fâil
İsm-i tafdîl
Fiil-i teꜤaccub-i
evvel ve sânî
Download