Uploaded by User11548

YILDIZ TEKNIK

advertisement
Çevre Görevlisi
Değil
ÇEVRE MÜHENDİSİ
[email protected]
.tr
Avrupa Birliği uyum sürecinde özellikle
Ülkemizde, bilim-teknoloji ve kamu yararı eksenli doğru bir
waste management gibi konular önem
çevre politikası olmaksızın, çevre mühendisliği eğitiminin ya
kazandıkça talebin artacağı mühendislik
da mesleğinin başarısından ve geleceğinden söz etmek olası
alanı. yine de arz talepten fazla olacaktır
görünmemektedir. Türkiye’nin ihtiyacı; ülkenin atıksu
ama
sorununu, katı atık sorununu, gürültü kirliliği sorununu,
kendini
özellikle
regülasyonlar
konusunda geliştiren çevre mühendisleri
deniz, akarsu ve göl kirliliği sorunlarını, toprak kirliliği
için
sorununu çözecek politikalar ve bu politikaları oluşturacak,
iş
fırsatlarının
düşünüyorum. 2007
çok
artacağını
uygulayacak çevre mühendislerini doğru alanlarda istihdam
etme sorunudur. 2009
sanayideki karşılığı genellikle isg uzmanı, karton, plastik veya
kimyasal atık toplama firmalarında satış uzmanı, ya da arıtma tesisi
firmalarında satış, proje, kontrol sorumlusu şeklinde olabilmektedir.
Geleceğin mesleği diye 20 sene önce seçtiğim, geleceğin mesleği
olmasına ömrümün yetmeyeceği meslektir aynı zamanda. 2017
Mevzuat
«Çevre Kanunu»
Çevre Görevlisi
Çevre Müh.
Eğitim ve Sınav
olmaksızın ücreti
karşılığında
2006
2010
Çevre Yönetimi
Hizmetleri Hakkında
Yönetmelik
Çevre
Mühendisleri
Eğitim
2014
2009
2013
Yön. Değişikliği
Çevre Müh.+ Fizik, Kimya,
Biyoloji ve Veterinerlik
Bölümü Mezunları
Eğitim +Sınav
Çevre Müh.
Eğitim +Sınav
2019
2018
Çevre Kanunu
Çevre Görevlisi:
Çevre Mühendisi
ÇYHHY: Çevre Mühendisi…
Çevre Yönetim Hizmetlerini yürütmek
Kanun ve ikincil düzenlemelere uygun
Faaliyet Raporu hazırlamak
İç tetkik raporu hazırlamak
Eğitim vermek
İşletme çalışanlarının ve sorumlularının
en az yüzde 60’ına eğitim vermek
Denetlemek
Uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde
bulunarak uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin
takibini yapmak
Mevzuata uyum
Çevre izin ve lisans belgelerinin
alınması
Beyan ve bildirimlerin yapılması
Geri Kazanım Katılım
Katkı Payı
Yönetmeliği - GEKAP
Sürekli bir çevre görevlisi istihdam eden veya çevre
danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti alan
veya çevre yönetim birimi kurma zorunluluğu bulunan
piyasaya süren işletmeler ile ödeyecekleri geri kazanım
katılım payı miktarı 50.000 Türk Lirası’ndan fazla olan
piyasaya süren işletmelerce bu Yönetmelik kapsamında
yapılacak bildirim ve beyannamelerine esas veriler 2872
sayılı kapsamında tanımlanan çevre görevlisi tarafından
incelenip onaylanır.
Çevre Mühendisi
Bankanın krediye esas olarak
İşçi Sağlığı-İş Güvenliği ve Çevre Mühendisi
değerlendirdiği projelerin çevre ve sosyal
İşçi Sağlığı-İş Güvenliği ve Çevre Müdürü
değerlendirmesini yapmak…
Çevre Uzmanı
Bitkisel atık yağların toplanmasını ve
Çevresel Etki Değerlendirmesi
taşınmasını koordine etmek,
Çevre Yönetim Sistem Uzmanı
Su ve Atıksu Arıtma Tesisleri
Çevre ve Kalite Yönetim Şefi
projelendirme ve tekliflendirme
Kalite ve Çevre Sistemleri Sorumlusu
İş Güvenliğine destek verebilecek & TAT-
Kalite ve Çevre Uzmanı
Belediye bölge çalışmasında deneyimli
Aranıyor….
İş Tanımı
Kaynak: http://www.cmo.org.tr/resimler/ekler/2f92a32d9399be6_ek.pdf
En Öncelikli
ÖNLEME
MİNİMİZASYON
YENİDEN KULLANIM
GERİ DÖNÜŞÜM
ENERJİ GERİ KAZANIMI
BERTARAF
En Son
İnsanlar oldum olası, aletler icat etmekte aletleri akıllıca kullanmaktan daha başarılı
olmuştur. Üzerine baraj inşa edip nehrin akışına müdahale etmek, bunun ekolojik sistemde
yaratacağı karmaşık sonuçları öngörmekten daha kolaydır.
Geçmişte etrafımızdaki dünyayı şekillendirme, tüm bir gezegeni yeniden biçimlendirme
gücüne nail olmuştuk ama küresel ekolojinin karmaşıklığına vakıf olmadığımızdan yol
açtığımız değişiklikler, kasıtlı olmasa da tüm ekolojik sistemi bozduğu için şimdi
ekolojik çöküşle karşı karşıyayız. Önümüzdeki yüzyılda biyoteknoloji ve bilişim teknolojisi
sayesinde iç dünyamızı şekillendirme ve kendimizi yeniden biçimlendirme gücüne
erişeceğiz ama kendi zihinlerimizin karmaşıklığına vakıf olmadığımız için yol açacağımız
değişiklikler zihinsel sistemimizi arızaya sebep verecek ölçüde alt üst edebilir.
21. Yüzyıl için 21.Ders,
Yuval Noah Harari
“Söyler misin lütfen hangi yöne gitmeliyim?”
“Bu nereye gitmek istediğine bağlı…”
“Sanırım bu çok da umurumda değil…”
“O zaman ne yöne gideceğin hiç fark etmez!”
Kaynak: İSO Enerji Mini MBA, Stratejik Yönetim ve Kavramlar
ve Süreç, Doç.Dr. Pınar Büyükbalcı, 09.09.2017 Sunum
Lewis Carroll’s
“Alice in Wonderland”
İş görüşmeleri klişeleri
En zayıf yönünüz nedir?
En güçlü yönünüz nedir
Evet kravat takmak zorunlu
Son işinizden neden ayrıldınız?
Hangi burçsunuz
İstanbul’daki berber sayısı
Yetiştirmen gereken bir işe beş dakika başka bir iş geldi
naçizane
Evet siz Z kuşağısınız ama ceolar genelde otuz yıllık tecrübeyle geliyor o
makama !
Birlikte çalışacağız Win Win (sen benim tecrübemden ben senin teknoloji
bilginden)
İnsan ilişkilerini güçlendir. Web bilgi dolu
Ana dilin gibi İngilizce konuş
Mesleğine ve kendine güven
İş görüşmelerde kendine güvenin dozunu iyi ayarla 
Eğer akademik düşünmüyorsan notlardan çok kendine yatırım yap
Değişimi
tetikleyenler
Plastik
kullanımı
Katılımcı
demokrasi
Göç ve
İklim Krizi
Milliyetçilik
Asya’daki
Tüketim
Değişimi
Forum for the Future, https://www.forumforthefuture.org/
On-line
Hayatlar
Biyoçeşitliliğin
azalması
AB’nin 2050’ye kadar “karbon nötr”
İklim Yasası 2020’de yayımlanacak
Ulusal Katkı Planları AYD’ye göre revize
edilecek
Yeni yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği
AB Yeşil Düzen
Planı - AYD
hedefleri
AB ETS’ne yeni sektörler
Döngüsel Ekonomi
Tarladan Sofraya
Karbon Sınır Düzenlemesi
Küresel Ölçekte Eylem
Özel ve kamu fonlarından 10 yılda ilave 1
trilyon euro
Neden İnovasyon
1
2
İktisadi büyümenin %80’inden fazlası teknolojik
inovasyonlar sayesinde
İktisadi büyüme
(kademeli)
Refah sevisinde artış
Gelişmekte olan ülkelerin dünya pazarında
3
Bilim ve Teknolojiye verilen önem:
rekabet edebilmesi ve sanayi varlıklarını
Ar-Ge Harcamaları / GSYİH
sürdürebilmesi için: Teknolojik inovasyonda
Ar-Ge / GSYİH > Yüzde 2 : Gelişmiş
yetkinlik + bu yetkinliği kendi Ar-Ge ’lerine
dayandırmaları
Ülke
Bilim; Uluslararası
4
Teknoloji geliştirmek + Ar-Ge bilincinin
Kaynak: Ar-Ge Harcamalarının Ekonomik Büyümeye
oluşması; Ulusal
Etkisi: Bir Literatür İncelemesi, Bilal ÜNVERDİ, Yüksek
Lisans Tezi, Hacattepe Ünv., 2016
Çevresel performans…hangi etkenler?
arıtma
mevzuat
azaltma
müşteriler
Geri
kazanım
Fayda
beklentisi
tasarım
Sosyal
sorumluluk
Çev.Yön
Sis
Kaynak: Agan, Y; Acar, M.F.; Borodin, A; Drivers of environmental processes and their
impact on performance: a study of Turkish SMEs, 2013
performans
HORIZON 2020
 Bilimsel bilgi , üniversite-sanayi işbirliği & AB ülkeleri ile aday ülke
arasında ortaklıklar
 Sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınma
 2014-2020 Horizon2020 Programı’ (Türkiye’de irtibat noktası TÜBİTAK)
 İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler (Climate
Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials) & Alan
toplam bütçesi 3,1 milyar Avro
 Ülkemizden bir başarı hikayesi: Yüksek Hacimli Belediye ve Araba
Atıklarının Geri Dönüşüm ve Tekrar Kullanımını Arttırıcı Eko-Tasarım ve
Döngüsel İş Modelleri
 Türk ortak: Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 12.3 Milyon
Avro otomotiv, mobilya ve inşaat sektörlerinde kullanılan kompozit
malzemelerin geri dönüşüm yüzdesini arttıracak iş modeli geliştirmek ve
uygulanabilirliğini göstermek
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
AB Döngüsel Ekonomi Politika Çerçevesi
• «Döngüsel
Ekonomiye
Doğru: Avrupa için Sıfır
Atık Programı» 2014
• 2030 için geri kazanım
hedefleri: Belediye Atıkları
%70; ambalaj atıkları %80
• 2025’e
kadar
geri
kazanılabilir atıkların çöp
deponi
alanlarına
alınmasının yasaklanması
• «Kapalı
Döngü:
Döngüsel
Ekonomi
için
AB
Aksiyon
Planı» 2015
• 2030 için geri kazanım
hedefleri:
Belediye
Atıkları %65; ambalaj
atıkları %75
• 2030’a kadar toplam
atıkların %10’u çöp
deponi alanlarına
Kaynak: Transition Towards a Resource Efficient Circular Economy in Europe: Policy Lessons From the EU and the
Member States, 2017, Domenech T.; Bahn-Walkowiak B.
Kaynak:Communıcation From The Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic And
Social Committee And The Committee of The Regions on a monitoring framework for the circular economy, 2018
iç
re
D İsv
an e
im ç
Ho a
ll a ra
A nd
lm a
an
B ya
Fin elç
la ika
A nd
vu iy
st a
ur
y
N
Lü o a
ks rv
em eç
b
İn urg
gi
lte
Fr re
Slo a ns
ve a
Es nya
to
n
İrl y a
a
Lit nd
va a
ny
İta a
Po ly a
lo
n
Po ya
rte
k
M Çe i z
ac ky
ar a
is
İsp tan
an
İ y
Bu zlan a
lg d
ar a
Slo i sta
va n
L e ky a
Hı ton
rv y
Yu ati s a
n a ta
n n
Ro i st
m an
a
G nya
.K
ıb
Tü rı s
rk
iy
M e
al
t
A a
B
28
İsv
Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Evsel Atıkların Yönetimi
(2016)
100%
6%
90%
9%
70%
40%
84%
30%
10%
Düzenli (+ Vahşi) Depolama
Yakma Bertaraf
Yakma (Geri Kazanım)
Geri Dönüşüm
Kompost
Diğer
2%
16%
80%
29%
60%
50%
25%
3%
20%
24%
0%
Grafik: Rifat Ünal
Sayman, 2018;
Veri Kaynağı:
Eurostat, 2018
Geri Dönüşüm
- 2016’da AB Ülkelerinde toplam 33.000 geri dönüşüm tesisi faaliyet gösteriyor.
- En fazla tesis kurulu AB üye ülkeleri
- Almanya 8.433
- İtalya 4.979
- İspanya 3.485
- Polonya 2.858
- İngiltere 2.700
- Geri kazanım amaçlı 3.270 atık yakma (R10) tesisi bulunuyor. (33.000 harici). Ayrıca düzenli
depolama, biyolojik arıtma vb. diğer geri kazanım ve/veya bertaraf tesisleri bulunuyor.
- 2016 yılı için Türkiye’de 919 geri dönüşüm tesisi bulunuyor.
Kaynak: Sayılarla Türkiye ve Avrupa’da Atık Yönetimi ,Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye, Sıfır Atık Zirvesi 1
Kasım 2018
İSTANBUL SANAYİ ODASI
Kuruluş: 1952
Üye sayısı: 20.000
Sanayi sektörü üretimindeki payımız: %37
Sanayi sektöründe yaratılan katma değerdeki payımız: %41
500 Büyük Sanayi Kuruluşundaki payımız: %33
Sanayi istihdamındaki payımız: %32
İhracattaki payımız*: %22
* 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu içindeki İSO üyelerinin ihracatının,
Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payı
İSTANBUL SANAYİ ODASI
MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ SANAYİİ
GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİİ
SektörÜRÜNLERİ
dağılımı
TEKSTİL
SANAYİİ
GİYİM EŞYALARI SANAYİİ
ORMAN, KAĞIT ÜRÜNLERİ, MOBİLYA VE BASIM
SANAYİİ
KİMYASAL ÜRÜNLER, PLASTİK VE KAUÇUK
ÜRÜNLERİ SANAYİİ
ANA METALLER SANAYİİ
MAKİNE, AKSAM VE METAL EŞYA SANAYİİ
ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT VE ELEKTRONİK
ÜRÜNLER SANAYİİ
KARA, DENİZ TAŞITLARI VE YAN SANAYİİ
4,31
6,63
10,25
22,68
9,86
12,44
4,40
16,84
9,02
3,57
İSTANBUL SANAYİ ODASI
ÜYELERİMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ
HİZMETLERİMİZ
Üyelik ve aidat
işlemleri
Kapasite
firstRaporu
Faaliyet
Belgesi
first
Ekspertiz
Raporları
Yatırım Teşvik
Belgeleri
Dış Ticaret
Dolaşım
Belgeleri
İş Makinesi
Tescil İşlemleri
Çıraklık, Kalfalık
ve Ustalık
Sözleşmeleri
Teşvik Masası
Türk Malı
Belgesi
Sayısal
Takograf
İmalatçı ve İmalat
Yeterlilik Belgeleri
İhale Durum
Belgesi
Yerli Malı
Belgesi
İSTANBUL SANAYİ ODASI
GİRİŞİMCİLİK
İSO KOZA Girişimcilik Hızlandırma Programı
•
•
Girişimleri bir sonraki aşamaya taşıyarak büyütmek
Sanayicileri, girişimciler ile buluşturmak
İTÜ Çekirdek işbirliği ile İSO Geleceğin Sanayicisi Büyük Ödülü
4 TEMATİK ALANDA GİRİŞİMCİLERE DESTEK VERİYORUZ:
NESNELERİN
İNTERNETİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİLERİ
HEDEFLER ve ÖNCELİKLER





İşbirlikleri ve Ağlar Kurma
İlk Müşteri Bulma
Sanayiciler için Açık İnovasyon
Scale-up mini MBA programı
Uluslararasılaşma ve Finansmana Erişim
ENERJİ
SAVUNMA
SANAYİ
İSTANBUL SANAYİ ODASI
DİJİTALLEŞME VE ENDÜSTRİ 4.0
İstanbul Sanayi Odası Dijital Dönüşüm Ofisi
•
•
•
•
•
Firmalarımıza fabrika ziyareti yapıyor size özel bire bir danışmanlık hizmeti veriyoruz.
Dijital olgunluk analizi yapıyoruz.
Eğitim/ Seminerler düzenliyoruz.
Yerli Teknoloji İş Ortaklığını teşvik ediyoruz.
Sektörel Analiz Raporları hazırlıyoruz.
AR-GE Merkezi Danışmanlığı
•
•
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Merkezi başvuru dokümanlarının hazırlığı
Mevzuata uygun altyapı ve proje yapılanması
İSTANBUL SANAYİ ODASI
EĞİTİM, GELİŞİM, DANIŞMANLIK
•
Mini MBA ve Eğitim programlarımızla Sanayicimizin rekabet
gücüne destek oluyoruz.
•
İSO Akademi size özel eğitimlerle artık şirketinizde!
Mini MBA Programları
Eğitimler
Mini MBA Programları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dijital Dönüşüm
Girişimcilik
Dış Ticaret
E-İhracat
Kurumsal Finans
Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma
Enerji
Seminerler
•
•
•
•
•
•
Sektörel Tedarikçi Buluşmaları
Dijital Farkındalık
Teknoloji Odaklı Etkinlikler
Enerji ve Çevre Seminerleri
Dış Ticaret Toplantıları
Girişimcilik Konferansı
www.iso.org.tr/iso-akademi
Triz
Liderlik
Satış Yönetimi
Pazarlama Yönetimi
Dış Ticaret Eğitimleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
BT Yönetimi
H2020
Yapay Zeka
Nesnelerin İnterneti
Siber Güvenlik
Stratejik Yönetim ve Planlama
Proje Yönetimi
Agile Proje Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
164 Modül
492 Saat
350 Katılımcı
Sınıf Eğitimleri
•
•
•
18 Başlık
220 Saat
507 Katılımcı
Türkiye’nin köklü ve büyük eğitim
platformlarından İSO Akademi:
Yılda 100’e yakın program,
4.000’in üzerinde katılımcı,
%85 memnuniyet oranı
İSTANBUL SANAYİ ODASI
ÜNİVERSİTE VE SANAYİ İŞBİRLİKLERİ
İSO Sanayi Platformu
•
•
•
•
•
•
•
Boğaziçi Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi ve
Yıldız Teknik Üniversitesi
Erasmus+ Programı: Avrupa Staj Konsorsiyumu
İSTANBUL SANAYİ ODASI
YERLİ ÜRETİMİ VE YERLİ MALI ALIMINI TEŞVİK
• İSO Tedarikçi Platformu (http://www.iso.org.tr/tedarikciplatformu)
Firmalarımızı doğru iş ortakları ile buluşturuyoruz
• THY Teknik, Sağlık Bakanlığı, Üçüncü Havalimanı, TAI-TUSAŞ ve SAHA
İstanbul ile yerli ürün kullanımına yönelik etkinlikler
• Savunma Sanayi Zirvesi
• Savunma Sanayi Tedarikçi Günleri: İkili Görüşme Etkinlikleri
• Nükleer Güç Sistemlerinde Yerelleşme ve Rüzgar Enerji Santrallerinde
Yerlileşme çalışmaları
İSTANBUL SANAYİ ODASI
AB, ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ülke Günleri
İkili İş Görüşmeleri
1
2
3
Ur-Ge Projeleri
Sektörel Ticaret Heyetleri
4
5
6
Avrupa İşletmeler
Ağı Projesi
Hedef Pazar Araştırma
Danışmanlığı
İSTANBUL SANAYİ ODASI
ARAŞTIRMA VE YAYINLARIMIZ
Türkiye’nin Birinci ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
50 yılı aşkındır büyük titizlikle hazırladığı İSO 500
araştırmaları ekonomiye ışık tutmaya devam
ediyor.
İSTANBUL SANAYİ ODASI
ARAŞTIRMA VE YAYINLARIMIZ
İSO Türkiye ve İstanbul İmalat PMI
•
Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir
referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI raporlarımızı her ay kamuoyu ile
paylaşıyoruz.
Çevre ve Enerji
Şubesi
Tarihçe
«Çevre»
Konusunda ilk
Çalışmalar
Çevre Teknik
Çalışma Grubu
Enerji Verimliliği
Kurulu
«Çevre ve Enerji
Şubesi»
1986
2004
2012
2015
1990
2012
2013
2015
Çevre Şubesi
Çevre İhtisas
Kurulu
Çevre Danışma
Kurulu
İSG ve Enerji
çalışmaları
Yeni Çevre İhtisas
Kurulu
Sanayi +
üniversite, STK ve
kamu kurum /
kuruluş
Çevre Yönetimi ve
Politikaları Kurulu
Enerji İhtisas
Kurulu
Çevre Bakanlığı’ndan
Önce
Faaliyet Alanları
Döngüsel Ekonomi
Enerji Temini
İklim Değişikliği
Türk & AB Çevre Mevzuatı
Yenilenebilir Enerji
İst. (Çevre Düzeni) Plan Çalışmaları
OSB (Mec. Çalışma Grubu)
Enerji Verimliliği
Afet (Deprem)
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
Maden Ruhsatı
Enerjide Yerlileşme
Nükleer Enerji
Çevre / Enerji Verimliliği Ödülleri
Hazırlık
 Kategori ve
kriterlerin
belirlenmesi
 Jüri tespit ve daveti
 Duyuru ve PR
Başvuruların
Alınması
Değerlendirme
 Belge kontrolü
 Dosya puanlama
 Konsept hazırlık
 Jüriyle
 Finalist sunumları
 Tören
paylaşılması
 Nihai
değerlendirme
Tören
organizasyonu
2019 Enerji Verimliliği Ödülleri
Değerlendirme
Jüri Dosya Değ., 25 Ekim
Sanayi
Kategorisi
Başvuru Sayıları
Enerji Verimli
Ürün
BÖİ: 4
Jüri Profil
Özel Kategori
Başvuru Sayıları
Tekno Park
Firmaları: 6
Kurum/Kuruluş: 8
23 Finalist Başvuru Sunum
Değ., 22 – 23 Kasım
Sanayi
(İSO Meclis/Meslek Komitesi)
4 üye
STB Sanayi ve Verimlilik Gen.Müd.1 üye
ETKB Enerji Ver.ve Çevre Dairesi 1 Üye
Enerji Verimliliği
Akademisyen
4 üye
Uygulama Projesi
TÜBİTAK Enerji Enstitüsü
1 üye
BÖİ: 23
Enerji Verimliliği Derneği
2 üye
KOBİ: 4
Enerji Ver.ve Yönetimi Derneği
1 Üye
Danışman
1 üye
Görüş Oluşturma / Lobi Gücü
Üyeler
 Çevre İhtisas Kurulu
Talep
Meslek Komiteleri
Sektörel
 Enerji İhtisas Kurulu
 Meslek Komiteleri
Kurum/Kuruluş
Görüş Oluşturma / Lobi Gücü
İSO Yeni Çevre Kanunu ve Sıfır Atık
1
Yönetmeliği Hakkında Görüş, Ocak 2019
«Yeni Çevre Kanunu Uygulamalarına İlişkin
2
Görüşlerimiz (Geri Kazanım Katkı Payı dahil)»,
Haziran 2019
İSO’nun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile
3
İlgili Konulara İlişkin Görüş ve Önerileri, Eylül
2019
Diğerleri: Çevre Görevlisi & Çevre Yönetim
4
Birimi (Mart’19), Tehlikeli Mad. Güvenlik
Danışmanlığı (Mayıs’19), Atık Yağların
Kontrolü (Ekim’19)
Eğitim
 Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Eğitimi, 4- 5 Mart 2019
 Güç Kalitesi ve Harmonikler Eğitimi, 28 – 29 Mart 2019
 Yangın Güvenliği Eğitimi, 16 -17 Nisan 2019
 Enerji Mini MBA, 10 – 28 Haziran 2019
Bilgilendirme / 2019
«Yeni Elektrik Piyasası» Bilgilendirme Toplantısı
 13 Mart 2019
 CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş.
işbirliğinde
 İstanbul Beylikdüzü OSB, 30 katılım
«Sıfır Atık Yönetmeliği»
Bilgilendirme Toplantısı
 11 Eylül 2019
 İl Çevre ve Şehircilik
Müdürlüğü, 180 katılım
«Döngüsel Ekonomiye Doğru:
Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm
Sektörü» Toplantısı
 1 Ekim 2019
 Erema Plastic Recycling
Systems, PAGDER, ÇŞB, BÜ,
ÇEVKO, STB, PLASFED,
TÇMB, İSTAÇ; 123 katılım
«Kimyasalların Kaydı,
Değerlendirilmesi, İzni ve
Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik (KKDİK)»
Bilgilendirme Toplantısı
 10 Ekim 2019
 ÇŞB, 200 katılım
Üye
«Temel Afet Bilinci»
Toplantısı
 20 Kasım 2019
 BOSB, 25 katılım
«Yeni Çevre Kanunu ve Sıfır Atık»
 25 Nisan 2019
 TOBB Ambalaj Meclisi
İç/Dış
Paydaş
«Akkuyu Nükleer Güç
Santralleri İhale Şartları»
Toplantısı
 6 Aralık 2019
 ETKB
«İstanbul Metropolitan Alanında
Sanayi Alanlarının Dönüşümü»
 20 Kasım 2019
 Mimar Sinan Üniversitesi
«İstanbul ve Sanayi»
 26 Kasım 2019
 İBB Meclis Üyeleri
Meclis Hazırlık
 Çevre ve Şehircilik Bakanı
(Haziran)
 İstanbul Valisi (Eylül)
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Başkanı (Ekim)
Proje Geliştirme – Proje Yürütümü
Nükleer Güç Santralleri için İhracat
Odaklı Yerelleşme Projesi
UrGe, 2017-2019
Rüzgar Türbini Ekipmanları URGE
Projesi
UrGe, 2018-…
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş
(STM)
Rolls Royce (RR)
İstanbul Enerji Verimliliği Merkezi
İSTKA, Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek
Programı 2014
Yıldız Teknik Üniversitesi
Go Green
Leonardo Da Vinci, 2010-2012
Online Eğitim Modülü
http://www.gogreenproject.eu
How Green is My Firm
AB – Türkiye Oda Forumu (ETCF), 2009-2010
Ortaklar: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Valencia
Ticaret Odası (İspanya)
İşbirliği Yapılan Kuruluş:Türkiye Kimya Sanayicileri
Derneği
Hedef Kitle: Kimya Sektörü
Yayın
Temsil – İşbirliği
Kurul Üyelikleri
İBB, 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese İşyeri
Açma ve Çalışma Ruhsatı Kurulu
İstanbul Valiliği Maden Ruhsat Kurulu
İş Sürekliliği Planlama
Projesi
Sosyal Sorumluluk
İSO 20.000 Üye Ormanı, 2019
Farklı kurum kuruluşlarla 1994’den
bu yana
Ekibimiz
Erbil BÜYÜKBAY
Müdür
İTÜ Çevre Müh., 1998
Yüksek Lisans, İTÜ Çevre Müh, 2002
Bilgi Üniversitesi MBA, 2006
2001’den bu yana İSO’da.
Yetkinlikler: Proje Koordinasyon
Sorumlusu, Görüş Oluşturma,
Araştırma, Organizasyon
Çalışma Alanları: Türk / AB Çevre
Mevzuatı, Enerji Verimliliği,
Yenilenebilir Enerji, Elektrik Piyasaları,
İSG Mevzuatı, Afet, Planlama
Ömer İNAN
Müdür Yardımcısı
Berk GÜNGÖR
Mühendis
Marmara Ünv. Çevre Mühendisliği, 2003.
Yeditepe Ünv. Makine Müh.
Yüksek Lisans, Marmara Ünv Müh.Yönetimi,
Y.Lisans California State University
Tecrübeler: İzmir Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.de
Y.Lisans Konuları:
İSG ve Bakım Sorumlusu, 2006/07
Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilirlik
Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş.’de Proses
NASA destekli lab. Çalışmaları
Mühendisi, Ocak / Ekim 2007
Aile işi Güngörler Ticaret A.Ş’de akaryakıt sektörü
Yetkinlikler: Proje Yürütme/Raporlama, Görüş
ve ihracat deneyimi
Oluşturma, Araştırma, Organizasyon
2016’da Unit International S.A’de Proje Müh.
Çalışma Alanları: Türk / AB Çevre Mevzuatı, İSG
Çalışma Konuları: İran ve Hırvatistan’daki Doğal Gaz
Mevzuatı, Afet, Planlama
Kombine Çevrim Santralleri, Rüzgâr Enerji Santralleri,
Güneş Enerjisi Sant., Biokütle santralleri
Download