Uploaded by User11131

atommodelleri

advertisement
KİMYA
Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi
KİMYA
ATOM MODELLERİ
Bugün bildiğimiz atom bilgisi, teorik ve deneysel konularda
yıllardır sürekli yapılan çalışmaların bütünüdür. Çalışmalar
sonucunda atomun varlığı kesin bilgi hâlini aldıktan sonra,
onları daha yakından tanımak, özellikleri ile ilgili araştırma ve
incelemeler yapmak için modeller tasarlanmaya başlanmıştır.
Model, bir konu ya da olayın anlaşılmasını kolaylaştırmak
amacıyla tasarlanır, ancak olayın gerçek niteliğini belirtmez.
Atom modelleri; Bilim adamları tarafından hayal edilmiş
tablolardan ibarettir. Bunlar atomu doğrudan doğruya
gözlemleyerek yapılan tasanlar Değildir. En sade atom
modelinde atomlar, içi dolu esnek küre olarak kastedilir.
KİMYA
1.Dalton Atom Modeli(1803)
Bileşikleri oluşturan elementlerin
belirli kütle oranı ile birleştiği ve bu
oranın sabit olduğunu bulmuştur.
Atom daha küçük parçalara
bölünemez; bir elementin bütün
atomları aynıdır; atomlar içi dolu
küreciklerdir ve farklı elementlerin
kütleleri aynı olabilir görüşleri doğru
değildir.
KİMYA
Dalton Atom Modeli
KİMYA
2.Thomson Atom Modeli(1897)
Elektroliz deneyleri ile maddenin
elektrik yüklü bir yapısının olduğu;
pozitif ve negatif yüklü tanecikler
içerdiğini ortaya koymuştur. Atomdaki
pozitif yük içerisinde negatif yüklerin
homojen olarak dağılması; atomun
yapısının çok büyük bir kısmını
protonların oluşturduğu görüşleri
doğru değildir.
KİMYA
Thomson Atom Modeli
KİMYA
3.Rutherford Atom Modeli(1911)
Alfa ışınları yayan bir radyoaktif
maddenin bu ışınlarını çok ince metal
bir levha üzerine göndererek meydana
gelen olayları inceleyerek atomun
yapısını temel olarak açıklamış; ancak
elektronların çekirdek çevresindeki
konum ve hareketlerinden hiç
bahsetmemiştir.
KİMYA
Rutherford Atom
KİMYA
4.Bohr Atom Modeli(1913)
Atomların yüksek sıcaklıklarda
oluştuğu spektrum çizgilerinden
elektronların çekirdeğe uzaklıkları,
yörüngeleri, enerji seviyeleri (temel
hal, uyarılmış hal) ve potansiyel
enerjileri ile ilgili bulgular ortaya
koymuştur.
KİMYA
Bohr Atom Modeli
KİMYA
Modern Atom Teorisi: Elektronların
yeri ve hızı aynı anda bilinemez.
Elektronların bulunma olasılığının
yüksek olduğu yerler orbitallerdir. Her
temel enerji seviyesinden n2(nkare)
tane orbital, 2n2(2nkare) tane elektron
bulunabilir. Alt enerji seviyeleri s, p, d
ve f ‘dir.
KİMYA
KİMYA
Utkucan©2013
M. Utkucan İSENLİK
Download