Uploaded by User11096

bina bildirim formu

advertisement
TABLO IV-BİNA BİLDİRİMİ
1
2
Bulunduğu köy veya mahallenin adı
3
Cadde veya sokağı (değer bakımından
farklı bölgede ise farklı bölgenin adı)
4
Kapı ve Daire No
5
Tapuda
Kayıtlı
Olduğu
TAPU BİL.
ADRES BİLGİLERİ
BİNAYA AİT BİLGİLER
Belediye sınırları veya mücavir alanlar
içinde ise Belediyenin adı
Pafta No.
Ada/Parsel No.
Cilt/Sahife No.
6
Binanın arsasının alanı (m2)
7
Binaya ait arsa payının oranı ve
metrekaresi
VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER
İNŞAATIN TÜRÜ (Çelik-Betonarme Karkas, Yığma-
8
Yarı Yığma, Ahşap, Taşduvarlı-Çamurlu, Gecekondu,
Basit)
İnşaatın sınıfı (lüks, birinci, ikinci, üçüncü,
basit)
Kullanış şekli (Mesken, İşyeri, Depo,
10
Fabrika, Hastane, Okul vs.)
9
11 İnşaatın bitim tarihi
12 İktisap tarihi
13 Kısıtlılık başlangıç tarihi*
14
Muafiyetinin başlangıç yılı ve uygulama
süreci
15 Bina hisseli ise hisse nispeti
Beyan tarihindeki rayiç bedel
(Hisseye isabet eden)**
Vergiden muaf olan miktar
17
(Hisseye isabet eden)
Vergiye tabi rayiç bedel
18
(Hisseye isabet eden)
16
ASGARİ BEYANIN HESABI
İnşaatın türü sınıfı ve kullanış şekline göre
19
m² maliyet bedeli
Binanın Dıştan Dışa yüzölçümü (m²)
ASGARİ BEYANIN HESABI
20 (Hisseli ise hisseye isabet eden yüzölçümü)***
Binanın inşaat maliyet bedeli
(19x20)
Varsa kalorifer % 8
22
(21x%8)
21
23
Varsa asansör farkı % 6
(21x%6)
24
Binanın kalorifer asansör, dahil inşaat
maliyet bedeli (21+22+23)
25 Aşınma payı indirimi
26
Asgari bina inşaat maliyet bedeli
(24-25)
Asgari ölçülere göre belirlenen arsa değeri
(hisseli ise hisseye isabet eden)****
Arsa dahil binanın asgari beyan değeri
28
(26+27)
27
1. BİNA
2. BİNA
3. BİNA
Download