İTALYA

advertisement
T.C.
ROMA BÜYÜKELÇİLİĞİ
TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ
İTALYA’NIN GENEL EKONOMİK
DURUMU
VE
TÜRKİYE İLE
EKONOMİK-TİCARİ
İLİŞKİLERİ
Temmuz 2009
ROMA
İÇİNDEKİLER
SAYFA NO
1. GİRİŞ
1
2. SOSYAL VE EKONOMIK GÖSTERGELER
2
a. Ülke Kimliği
b. Sosyal Götergeler
c. Ekonomik Göstergeler
3. ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER
a. Kısa Tarihçe
b. Siyasi ve İdari Durum
c. Coğrafi Bilgiler Nufus Eğitim ve Sosyal Güvenlik
4. GENEL EKONOMİK DURUM
a. Genel Durum
b. Tarım ve Hayvancılık
c. Sanayii
d. Ulaştırma
e. Hizmetler
f.
Enerji
g. Doğal Kaynaklar ve Madencilik
5. EKONOMİK VE TİCARİ İLİKİLER
a. Genel Durum
b. Ödemeler Dengesi ve sermaye Hareketleri
c. Yıl İçinde Alınan Ekonomik Önlemler ve Uygulamalar
d. Dış Ticaret
e. Dış Ticaret İstatistikleri
6. TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER
a. Ekonomik İlişkilerin Genel Durumu
b. Ticari İlşikilerin Genel Durumu
c. Dış Ticaret İstatistikleri
d. Diğer Bilgiler
2
1. GİRİŞ
İtalya ile ikili ticaretimiz 2008 yılında 13,1 milyar avroya ulaşmıştır. İtalya, en önemli 3. ticaret ortağımız
konumundadır. Ancak İtalya’nın toplam dış ticaret hacminin 743 milyar avroya ulaştığı gözönüne
alındığında bu rakamın daha ust seviyelere çıkarılmasının imkan dahilinde olduğu görülmektedir.
Satın alma gücü paritesi ile yaklaşık 1.8 trilyon dolarlık bir GSYİH’ya sahip olan İtalya, AB’nin ve
Dünyanın başta gelen ekonomileri arasında yer almaktadır.
İtalyan ekonomisi, üretim ve tüketim biçimleri bakımından değerlendirildiğinde benzer büyüklükteki AB
ülkelerinin ekonomilerinde farklılıklar göstermektedir. KOBİ’lerin ülke ekonomisindeki ağırlığı; işçi
sendikaların gücü, bölgeselciliğin ve hatta şehirciliğin baskın olması; akdeniz ikliminin getirdiği, yaşama,
çalışma ve beslenme alışkanlıkları, geleneksel aile yapısının önemi, diğer kuzey Avrupa ülkeleri ile
karşılaştırıldığında İtalya’da kendine özgü tüketim trendlerin oluşmasına yol açmıştır.
Ancak, küreselleşme ile birlikte artan rekabet ve değişen nufus yapısı; İtalya’da da global eğilimlerin ağırlık
kazanmasına fırsat tanımakta; değişen aile yapısı ve göç ile artan yabancı nüfüs özellikle tüketimde
değişiklikler ve firmalar için yeni iş imkanları anlamına gelmektedir.
Gerek Prodi hükümeti zamanında yapılan piyasa ekonomisinin daha fazla günlük hayata yansımasına olanak
veren düzenlemeler ve gerekse Berlusconi hükümetinin liberal yaklaşımları ile birlikte; İtalyan firmaları,
içerde daha fazla rekabete mağruz kalmakta; ve uluslararası arenada da artan rekabete uyum sağlamak adına;
delokalizsyon ve joint venture yollarıyla üçüncü ülkelerde üretime ağırlık vermeye başlamaktadır.
Bahse konu hususlar; özellikle halihazırda var olan üretim ve tüketim kalıplarına bağlı olarak İtalya ile
ticarette bulunan firmalarımızın, değişen trendleri de gözönüne almaları gerektiğini ortaya koymaktadır.
AB’nin Ortak Ticaret Politikalarını uygulayan İtalya ülkemiz için AB pazarına girişte önemli bir kapıdır. RoRO seferleri ile Trieste Limanı üzeirnden yapılan karayolu taşımacılığının akışının düzenli bir şekilde
sağlanması; hem İtalya hemde diğer AB ülkelerine yönelik ihracatımızın sorunsuz bir şekilde devam etmesi
bakımında büyük önem taşımaktadır.
3
4
2 SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER
Devletin Adı
Resmi Dili
Dini
Başkenti
Para Birimi
Uluslararasi Telefon Kodu
Türkiye ile Saat Farkı
Ulusal Bayramlar
Internet Alan Adı
Yönetim Biçimi
Cumhurbaşkanı
Başbakan
2 A. ÜLKE KİMLİĞİ
İtalya Cumhuriyeti
İtalyanca
Hıristiyan Katolik (97,67%)
Roma
Avro
+39
1 saat (-)
25 Nisan (ulusal bağımsızlık); 2 Haziran (Cumhuriyet)
It
Politika
Parlamenter Cumhuriyet
Giorgio Napolitano
Silvio Berlusconi
Birleşme: 17 Mart 1861
Bağımsızlık İlanı
Cumhuriyet: 2 Haziran 1946
BM katılım
14 Aralık 1955
AB katılım
25 Mart 1957 (Kurucu Üye)
Yüzölçümü
Kara Yüzölçümü
301.338 km²
Deniz Kıyı Uzunluğu
7.375 km
Roma, Milano, Torino, Firenze,Venedik, Trieste,
Bari,Brindisi, Salerno, Genova, La Spezia, Livorno,
Büyük Kentler ve Limanlar
Napoli, Taranto, Porto Foxi, Porto Torres (Sardunya),
Savona, Augusta (Sicilya), Bagnoli, Milazzo, Gela.
Bölge – Şehir – Belediye Sayısı:
20 (bölge) – 107 (şehir)- 8.100 (Belediye)
Nüfus
Toplam (01/01/2008)
59.619.290
Yoğunluk
198 kişi./km² (2008 yılı)
Erkek
28.949.747
Kadın
30.669.543
Yıllık Nüfus Artışı ( doğum-ölüm bakiye)
-0.81759108
Yabancı Nüfus
3.432.651
Ekonomik Veriler
GSİH (satın alım gücü paritesi) (2008):
1.786.429 milyon $
Kişibaşı GSİH (satın alım gücü paritesi (2008) 30.22O $
5
İTALYA
2.B. SOSYAL GÖSTERGELER
Ortalama Ömür:
Kadın
Erkek
Okur Yazar Oranı
Yüksek Öğretim Okul Sayısı
Hastane Sayısı
Bin kişi başına düşen doktor sayısı
Aşağıdaki ürünlere sahip ailelerin
yüzdesi (%)
Otomobil
Televizyon
Mobil Telefon
Bilgisayar
İnternet Bağlantı Sayısı
Gelen Turist Sayısı (yabancı)
Çıkan Turist Sayısı (Yerli)
Eğitim Harcamaları /GSMH
Sağlık Harcamaları / GSMH
Karayolu Uzunluğu
Demiryolu Uzunluğu
Yıllık Elektrik Tüketimi (Kwh/kişi)
Asgari Ücret
83,9
78,3
75,7
90
1.222 (2005 yılı)
2,11 (2005 yılı)
% 79,3
% 95,9
% 85,8
% 47,8
% 38,8
42.829.128 (2007 yılı)
%4,4
%9 (OECD)
175.442 km
16.356 km
5.366 Kwt (2005 yılı)
Kollektif Ulusal İş Kontratları (CCNL) ile belirleniyor
6
İTALYA
EKONOMİK
GÖSTERGELER
2.C
EKONOMİK
GÖSTERGELER
2006
2007
GSMH ((piyasa
Yerel Para
Birimi €) €)
1.479.981
1.535.540
GSMH
fiyatları/milyon
GSMH (Piyasa
Fiayatları
$) € )
1.266.420
1.284.868
(2000 yılı
baz/ milyon
GSMH (SAGP Göre) deflatori
116,9
119,8
GSMH
- Reel
1,84
1,45
Reel GSMH
GSMH Artış Oranı %
- Kişi Başına (GSMH-MG)
$
25.200
26.091
(GSİH-MG) €
ENFLASYON
1.246.123
1.285.779
MİLLİ
GELİRORANI
(net)
Toptan
Eşya Fiyat
Endeksi (yıllık artış %)
ENFLASYON
ORANI
Tüketici
FiyatFiyat
Endeksi
(yıllık
artışartış
%) %)
Toptan Eşya
Endeksi
(yıllık
İŞGÜCÜFiyat
(Faal
Nüfus)(yıllık artış %)
Tüketici
Endeksi
İşsizlik
Oranı
İŞGÜCÜ
(Faal(%)
İşgücü Nüfus) bin ünite
Yurtdışında
İşçi Sayısı
İşsizlik
OranıÇalışan
(%) ortalama
GSMH
GSMH (Sektörel
(Sektörel Büyüme
Dağılım) Hızları)
- Tarım
- Sanayi
- Hizmet
Sabit Sermaye Yatırımları (milyon €)
- Kamu
- Özel
($) cari fiyatlar
DIŞ TİCARET (€)
İhracat
- İhracat (mal – FOB)
İthalat
- İthalat (mal - FOB)
Denge
- Denge
Dünya Ticareti İçindeki Payı (%) İHR
Ülke Toplamı
Türkiye’nin
Dünya
Ticaretiİçinde
İçindeki
Payı (%) Payı
İTH
- –Türkiye
İhracat Dış Ticaret (€)
İtalya
İthalat (Türkiye 13.sırada-2007)
- İhracat
CARİ
DENGESİ
($)
- İŞLEMLER
İthalat (Türkiye
16.sırada-2007)
BORÇ
STOKLARIDENGESİ - milyon €
CARİ İŞLEMLER
İç BorçSTOKLARI:
Stoku
BORÇ
Dış
BorçStoku
Stoku- milyon €
İç Borç
Kısa Vadeli
Dış Borç Stoku - milyon €
Orta ve Uzun Vadeli
Kısa Vadeli - - milyon €
Sabit Yabancı Sermaye Yatırımları ($)
Orta ve Uzun Vadeli -- milyon €
Emisyon Hacmi (Mahali Para/ €)
Sabit Yabancı Sermaye Yatırımları
% 2,1
+ 4,5
+2,1
24.617
6,8
% 1,8
+3,1
+1,8
25.125
6,1
2008
1.572.051
1.276.438
123,2
26.252
% 3,3
+ 5,0
+3,3
25.098
6,7
28.081
361.394
936.628
313.325
304.936
8.389
28.341
380.134
972.925
327.749
310.230
17.519
28.442
381.287
1.002.987
328.376
324.225
4.151
332.475
343.012
-10.537
%3,4 (7.sıra)
%3,4 (7.sıra)
365.965
364.824
1141
%3,5 (7.sıra)
% 3,6 (7.sıra)
370.613
370.461
152
6.759.749.129
5.409.630.786
-38.346
7.192.208.089
5.339.718.863
-37.712
7.496.276.325
5.585.045.158
-53.597
1.582.009
1.598.975
1.663.650
1.584,1
122.307
1.163.789
31.278
1.690,6
127.869
1.190.057
29.373
1.672,9
147.371
1.235.778
11.623
7
İTALYA
EKONOMİK GÖSTERGELER (devam)
2006
2007
SEÇİLMİŞ ORANLAR:
- İhracat / İthalat
- İhracat / GSMH
- İthalat / GSMH
- Borçlanma/ GSMH
- Cari İşlemler Dengesi /GSMH
- Dış Borç / GSMH
-
İç Borç / GSMH
2008
0,97
0,27
0,28
-3,3
-0,025
0.001
106,5
0,99
0,29
0,29
-1,5
-0,024
0.001
103,5
0,98
0,28
0,29
-2,7
-0,034
1,06
105,8
700
5,8
324
31.787
9,1
128
18.863
5,9
514
33.063
8,0
162
16.369
5,2
552
39.949
7,6
562
22.583
ENERJİ:
-
Petrol Rezervi (baril)
Petrol Üretimi (milyon ton)
Ham Petrol İhracatı (milyon €)
Ham Petrol İthalatı (milyon €)
Doğal Gaz Üretimi (milyon ton)
Doğal Gaz İhracatı (milyon €)
Doğal Gaz İthalatı (milyon €)
Kaynak: İtalya İstatistik Enstitüsü (ISTAT) 2008 yılı Raporu
İtalya Merkez Bankası (Banca Di Italia) 2008 Yılı Raporu
İtalya Dış Ticaret Enstitüsü (ICE) 2008 Yılı Raporu
8
3. ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER
3.A. Ülkenin Kısa Tarihçesi
İtalya’nın Magna Grecia (Büyük Yunan Kültürü) ve Etrüskler başlayan tarihi, Roma Cumhuriyeti ve Roma
İmparatorluğu döneminde Bütün Akdeniz bölgesine egemen olmuş, Rönesans döneminde Avrupa sanatı,
kültürü ve felsefesine damgasını vurmuştur. Orta Çağ ve Yeni Çağ boyunca kent devletler tarafından
yönetilen İtalya ancak 1861 yılında birleşerek çağdaş anlamda bir devlet haline gelmiştir. NATO, AB,
OECD gibi örgütlerin kuruldukları tarihlerden beri üyesi olan İtalya günümüzde Avrupa'nın en gelişmiş
ülkeleri arasında yer almaktadır.
3.B. Siyasi ve İdari Durum
İtalya Cumhuriyetinin siyasi sistemi Parlamenter Cumhuriyet kurumlarının gerekliliği ile uyumluluk
içerisindedir. Bakanlar Kurulu’nun Başkanı yani Başbakan hükümeti yönetir. Güç ayrılığı ilkesi mevcuttur.
Hükümet “yürütme”, Parlamento “yasama” ve Yüksek Hakimler Kurulu “yargı” yetkisini elinde bulundurur.
En yüksek merci olan Cumhurbaşkanlığı ülkenin bütünlüğünü temsil eder.
İtalyan Cumhuriyeti’nin temel ve koruyucu yasası olan ”Anayasa” cumhuriyetin temel prensiplerini
vatandaşların hak ve yükümlülüklerini belirler. Anayasa’nın 70.maddesi gereği, Temsilciler Meclisi ve
Senato olmak üzere iki meclis arasında bölüştürülen yasama yetkisi Parlamento’ya aittir. Bazı hallerde
yasama yetkisi, referendum aracılığıyla, halk egemenliğine tanınır.Gerekli ve acil durumlarda hükümetin
yasa hükmünde karaname (decreto legislativo) çıkartma yetkisi vardır. Ancak bu yasa hükmündeki
kararname en geç 60 gün içerinde Parlamento tarafından onaylanmak zorundadır. Aksi takdirde geçerliliğini
kaybeder. Hükümet, Temsilciler Meclisi üyeleri ve halk (50 bin imza toplamak kaydıyla) yasa önerisi
girişiminde bulunabilir. Tüm yasalar Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmak zorundadır. Cumhurbaşkanı
anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bir yasayı, sadece bir defa için, “veto” etme yetkisine sahiptir. Bir yasa
kabul edilmiş olsa da, bu yasa hakkında herhangi bir mahkeme hakimi tarafından anaysaya aykırı olduğuna
dair bildiri yapılabilir.
Yürütme organı 3 bölümden oluşur: Başbakanlık; Bakanlar, Bakanlar Kurulu.2008 tarihli Mali Yasa (Legge
Finanziaria 2008) hükümetin en fazla 12 portföylü bakanı olabileceğini ve portföysüz bakanlar, bakan
yardımcıları ve müsteşarların toplam sayısının 60’ı geçemeyeceğini düzenlemektedir. Yüksek Hakimler
Kurulu tarafından yürütülen yargı yetkisi görevi tüm diğer güçlerden bağımsızdır ve özerk bir güçtür.
Hakimler yargı görevini halkın egemenliği ilkesiyle yürütür ve hiçbir şekilde Adalet Bakanlığı denetimine
tabi değildir. Çağdaş İtalyan hukuk sisteminin temellerini Antik Roma Hukuku ve Napolyon Kanunları
oluşturmaktadır. Yargını en üst organı Yargıtaydır.
“Matarelle Yasası” yürürlükteyken küçük partilerin mevcudiyetiyle son derece karmaşık hale gelen İtalyan
siyaset tablosu, 2005 tarihinde çıkartılan “Calderoli Yasası” ve 2009 yılında seçim yasasında yapılan
değişiklerle (baraj sisteminin yürürlüğe konmasıyla) daha basit bir hale gelmiştir. Aktüel olarak
Parlamento’da koltuğu bulunan İtalya’daki büyük siyasi partiler ekte yer almaktadır.
Berlusconı Hükümetinin Bakan Listesi
Başbakan Yardımcıları:
Maliye ve Ekonomi Bakanı: Giulio Tremonti (Pdl-Fi)
Dışileri Bakanı: Franco Frattini (Pdl-Fi)
İçişleri Bakanı: Roberto Maroni (Lega Nord)
Adalet Bakanı: Angelino Alfano (Pdl-Fi)
Savunma Bakanı: Ignazio La Russa (Pdl-An)
Ekonomik Kalkınma Bakanı: Claudio Scajola (Pdl-Fi)
Çalışma, Sağlık ve Sosyal Poltikalar Bakanı: Maurizio Sacconi (Pdl-Fi)
Tarım, Gıda ve Orman Politikaları Bakanı: Luca Zaia (Lega Nord)
9
Çevre Bakanı: Stefania Prestigiacomo (Pdl-Fi)
Ulaşım ve Altyapı Bakanı: Altero Matteoli (Pdl-An)
Eğitim, Üniversite ve Araştırmadan Sorumlu Bakan: Maria Stelma Gelmini (Pdl-Fi)
Kültürel Varlıklar ve Faaliyetlerden Sorumlu Bakan: Sandro Bondi (Pdl-Fi).
Devlet Bakanları
Federalizm Reformlarından Sorumlu Bakan : Umberto Bossi (Lega Nord)
Kamu İdaresi ve İnnovasyon Bakanı : Renato Brunetta (Pdl-Fi)
Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Bakan: Elio Vito (Pdl-Fi)
Gençlik Politikalarından Sorumlu Bakan: Giorgia Meloni (Pdl-An)
Bölgesel İşlerden Sorumlu Bakan: Raffaele Fitto (Pdl-Fi)
Avrupa Politikalarından Sorumlu Bakan: Andrea Ronchi (Pdl-An)
Eşit Haklardan Sorumlu Bakan: Mara Carfagna (Pdl-Fi)
Bürokrasinin Basitleştirlmesinden Sorumlu Bakan: Roberto Calderoli (Lega Nord)
Hükümet Programları Faaliyetlerinden Sorumlu Bakan: Gianfranco Rotondi (Pdl-Dca).
Turizm Bakanı: Michela Vittoria Brambilla
Kaynak: İtalyan Temsilciler Meclisi
3.C. Coğrafya, Nufus, Eğitim ve Sosyal Güvenlik
İtalya, kuzeyde Fransa (488 km), İsviçre (740 km) , Avusturya (430 km) ve Slovenya (232 km) ile sınırlı,
geri kalan bölümünde ise denizlerle çevrili, Güney Avrupa’da, Akdeniz’in ortasında bulunan kuzeyden
güneye 1.300 km. boyunca uzanan bir yarımadadır. İtalya’da, en büyükleri Sicilya (25.426 km2) ve
Sardunya (23.813 km2) olan birçok ada bulunmaktadır. Toplam sahil şeridi 7.600 km’dir. En yüksek tepesi
4.810 metre ile Monte Bianco, en uzun nehirleri Po (652 km), Adige (410 km) ve Tevere (405 km)’dir.
Başlıca gölleri ise Garda Gölü (370 km2), Maggiore Gölü (170 km2), Como Gölü (146 km2)’dür.
Tablo 1: İtalya’nın Nüfus İstatistikleri
Büyüme
Oran (%)
Yıl
Toplam
1564
0-14
59.131.287
14,1
2006
59.619.290
14,1
2007
60.017.677
14
2008
Kaynak: İtalyan İstatistik Enstitüsü (ISTAT) 2008 Yılı Raporu
65 +
66,2 19,7
66 19,9
65,9 20
(65+)
80 +
Oran
(binde)
5,1
5,1
5,5
6,2
8,3
7,3
Yoğunluk
(kişi/km2)
195,6
197,8
199,1
Tablo 2. : Bölgelere göre nüfus dağılımı (01 Ocak 2008 tarihi itibariyle)
Nüfus
Kuzey İtalya
Orta İtalya
Güney İtalya
Toplam
27.116.943
11.675.578
20.826.769
59.619.290
Doğum- Ölüm Bakiye
2007 sonu itibariyle
-9.436
-9.812
12.380
-6.868
Nüfus Sicili Bakiyesi
291.297
144.806
58.768
494.871
Kaynak: İtalyan İstatistik Enstitüsü (ISTAT) “Italia in Cifre” Raporu
Tablo 3: Çalışan Nüfus
Çalışan
İş Arayan
Erkek
14.064
820
Kadın
9.341
872
Toplam
23.405
1.692
10
İşgücü
14.884
10.213
25.097
İşsizlik Oranı
5,5
8,5
6,7
Kaynak: İtalyan İstatistik Enstitüsü (ISTAT) “Italia in Cifre” Raporu
Tablo 4: Eğitim Verileri (Devlet Okulları) (2007-2008)
Okul/Kurum
İlköğretim Öncesi
İlköğretim
2.Seviye 1.Derece Öğrenim (Orta)
Lise ve Dengi
Üniversite
ÜNİVERSİTE
Kayıtlı öğrenci sayısı
Üniversite kayıt ve mezuniyet oranı
Okul Sayısı
24.727
18.105
7.939
6.649
90
1.Düzey
256.198
Öğrenci Sayısı
1.655.362
2.830.055
1.727.339
2.735.135
308.082
Öğretmen Sayısı
148.342
307.374
207.950
315.307
19.845 (doçent)
2.Düzey (uzman) Eski Eğitim Sistemi
47.952
3.356
Toplam
307.146
Yüzde (%)
40
18,1
Öğrenci
Kayıt yaptıran (19-25 yaş arası)
Mezun olanlar
SAĞLIK SEKTÖRÜ:
Devlet Hastaneleri Sayısı (2005 yılı)
Bölge
Kuzey
Orta İtalya
Güney İtalya
İTALYA
Kurum
414
294
514
1.222
Yatak Sayısı
Sayı
106.101
47.095
74.067
227.263
1.000 kişi için
4
4,2
3,6
3,9
Tablo.6 SOSYAL GÜVENLİK (EMEKLİLİK) VERİLERİ / 2007 YILI
IVS (Yaşlılık)
Malulen-İş kazası
18.642
977
Sayı (bin)
210.259
4.256
Toplam maliyet (milyon avro)
11.279
4.357
Yıllık Ortalama Maliyet (avro)
31,27
1,64
Harcama/GSMH
43,53
16,82
Emeklilik Oranı
Kaynak: İtalyan İstatistik Enstitüsü (ISTAT)
Hasta Kabul
Sayı
Yüzde
3.628.562
136,6
1.565.247
138,7
3.019.894
145,5
8.213.703
140,2
Sosyal Emeklilik
4.102
19.461
4.500
6,88
17,37
Toplam
23.721
232.976
9.821
39,79
37,9
4. GENEL EKONOMİK DURUMU
4.A. Genel Durum
İtalya, 2008 yılında, 1.572.051 milyon avro değerindeki GSMH ile dünyanın en önemli ekonomik
güçlerinden biridir: 2008 yılında kişi başına düşen gelir 26.252 avro olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılı
enflasyon oranı yaklaşık % 3,3 olmuştur. İtalyan sanayisinin en gelişmiş sektörleri arasında mekanik, yapı,
kimya ve taşıt araçları sanayi başta gelir. Turizmin rolü de oldukça önemlidir. UNESCO, İtalya’nın,
dünyanın en büyük kültürel mirasına sahip olduğunu açıklamıştır. İtalya’nın en önemli gücü diğer
sanayileşmiş ülkelere oranla küçük ve orta ölçekli firma sayısının fazlalığıdır: 4 milyondan fazla firmanın
%98’i 19 kişiden daha az çalışana sahiptir (firma başına ortalama 3,98 çalışan düşmektedir). Büyük ölçekli
11
firmalar daha çok Kuzey ve Orta İtalya’da toplanırken güney daha çok tarım ve turizm alanında faaliyet
gösteren küçük işletmelerden oluşmaktadır. İtalyan ekonomisinin bir diğer gücü ise “sanayi bölgeleri” olarak
adlandırılan ve aynı sektörde, her biri üretim aşamalarının başka bir dalında uzmanlaşmış birçok firmanın
sıkı ekonomik ilişkiler içerisinde bir arada bulunduğu alanların gelişimidir: bugün İtalya’da 200’den fazla
sanayi bölgesi mevcuttur.
İtalya güçlü ekonomik yapısını, daha çok aile şirketi olan ve bu aileler tarafından yönetilen, sanayi grupları
içerisinde biraraya gelmiş olan küçük ve orta ölçekli firmalara borçludur. Bu firmalar çeşitli kapital ve
tüketim ürünleri kategorilerinde uzmanlıklar geliştirmişlerdir. İtalya ekonomisinde üretim sektörü çok
güçlüdür. Ana sanayiler arasında otomotiv, gemi yapımı, kimyasallar, mobilya, giyim ve tekstil, deri eşya ve
ayakkabı, gıda prosesi, seramik ürünler, parçalar ve makineleri sayılabilir.
Ekonomik İşbirliği ve Gelişim Organizasyonu (OECD) İtalya’daki düzenleyici reformlar hakkındaki son
raporunda, kapsamlı özelleştirme, pazar serbestleştirme ve kamu sektöründeki reformlarla İtalya’nın
geçtiğimiz 10 yılda etkileyici bir ilerleme kaydettiğini belirtmiştir. Ekonomi daha az merkezleşmekte ve
tüketiciye odaklanarak büyümektedir.
4.B. Tarım ve Hayvancılık
Tarım, balıkçılık ve orman ürünleri üretm, toplam üreitimin %2.5’ni oluşturmaktadır. Ancak sadece tarım
sektoru toplam istihdam içerisinde % 5.5’lik bir paya sahiptir. Italya tarım ve gıda urunlerinde onemli bir dış
ticaret açığı vermektedir. Tarım uygulamaları moderndir. Özellikle sebze üretimde onemli bir üretim
potansyeli bulunmakla birlikte tarım alanlarının konumu, nufus için gerekli hububat, et ve süt ürünleri
üretimini sağlamaktan uzak bulunmaktadır. Ozellikel guney bolgelerindeki üretim halen zayıf ve verimsizdir.
4.C. İmalat Sanayi
İmalat Sanayi GSMH’nın yaklaşık %25’ine tekabul etmektedir. Bu diğer gelişmiş Avrupa ülkeleri ile
karşılaştırıldığında oldukça yüksek bir orandır. Halihazırda hizmetler sektoru genel üretim rakamları
açısından daha fazla bir yer tutsa da bu sektordeki faaliyetlerin çnemli bir bölümü de imalat sanayinde
gerçekleştirilen üretimin dağıtımı veya imalat sanayine verilen diğer destek izmetleri ile ilgili olmaktadır.
Italya, dünya pazarında özellikle orta seviyede teknoloji gerektiren tuketim ve yatırım malları açısından
onemli bir paya sahiptir. Ancak hızlı bir gelişme gosteren yuksek teknoloji gerektiren bilgi ve iletişim
sektorlerinde zayıftır. Benzer buyuklukteki Avrupa ekonomileri ile karşılaştırıldığında az sayıda büyuk
ölçekli ozel sektor firması bulunmaktadır.
FIAT grubu Avrupa’nın en büyük otomotiv üretcisidir. Ayrıca, grup sanayi araçları, mühendislik, tarım ve
inşaat makineleri, otomotiv yedek parça, motor, makine ve aletler tools (Comau) ve basım alanlarında da
faaliyet gostermektedir. Diğer bir onemli aile firması Pirelli lastik, sınaii kauçuk ürünleri, telekom ve enerji
kabloları ve ilgili hizmetlerin üretimi alanında yogunlaşmıştır. Italenergia tarafından satun alınan
Montedison, tarım kimyasalları ve enerji sektorunde onde gelen bir gruptur. Son on yılda konfeksiyon
alanında Benetton, testil ve konfeksiyonda Marzotto, gözlük üretiminde Del Vecchio ve şekerleme
ğretiminde Ferrero başta olmak üzere çeşitli gruplar onemli atılımlar sağlamışlardır.
Kuzey ve Orta İtalya’da yogunlaşan KOBI’ler Italyan ekonomisinin temel çatısını oluşturmaktadır. Italyan
KOBI’lerinin bir çoğu özellikle ihracata yönelik faaliyet gosteren sanayi bolgelerinde yogunlaşmıştır. Bu
bolgelerdeki üretici birlikleri ve yerel bankalar, cografik ve sektorel ihtisaslaşma gosteren sanayii
destekleyici bir nitelik arzetmektedir. Sassuolo’da seramik üreitimi, Prato’da yünlü tekstil, Como’da ipek,
Verona’da ayakkabı, Montebelluno’da spor ayakabı ve bot, Belluno’da gözlük, marche’de mutfak araç ve
gereçleri Biella and Bergamo’da tekstil ve tekstil makineleri üretimi yerel finasman sağlayıcıların, herbir
sanayii daha iyi inceleme ve ihtiyaçlarını daha iyi belirlemelerine olanak tanımaktadır. Guneyde de benzer
bolgeler gelişmektedir: Bari’de mobilya; Salerno’da seramik karo ve fayans; Napoli’de müzik aletleri ve
mücevherat, Taranto yakınlarında yer alan Martina Franca’da tekstil ve diğer bazı bolgelerde konfeksiyon
.
12
Özellikle kalite ve uretim esnekliği ile ülü olan İtalyan ihracat sanayilerinin bir çoğu son zamanlarda ÇHC ve
diğer düşük mliyeyetli ülkelerden kaynaklanan rekabet nedeniyle zorluklar yaşamaktadır. Ancak, belirli bir
yeniden yapılanma donemi sonrasında italyan firmalarının yeniden rekabet gucu kazandığı gorülmektedir.
Firmaların ar-ge yatıırmlarının arttığı, bir kısmının da, gerek joint venture gerekse delocalizasyon yolu ile
İtalya dışında üretime yoneldigi gozlemlenmektedir.
4.D. Ulaşım ve Altyapı
İtalya’nın konumu sayesinde kara, deniz ve hava ulaşım ağı oldukça gelişmiştir. Yurtiçi ulaşımda özellikle
hızlı trenler tercih edilmektedir (www.trenitalia.it). İtalya’dan dünyanın birçok şehrine farklı havayolu
şirketleri ile ulaşmak mümkün olduğu gibi Avrupa’nın önemli şehirlerine ekonomik uçuşlar (low cost) ve
tren yoluyla ulaşılabilir. İtalya’nın limanları da özellikle nakliye ve lojistik bakımından oldukça gelişmiştir.
Ülkenin tarihine bakıldığında ticaretinin gelişiminde limanların rolü büyüktür. Başlıca limanları Ancona,
Brindisi, Bari, Cenova, Gioia Tauro, Livorno, Napoli, Salerno, Trieste, Venedik’dir. Türk Hava Yolları ile
İstanbul’dan Roma, Milano ve Venedik seferleri yapılmaktadır. Yine İstanbul’a Milano ve Roma’dan
AllItalia’nın direk seferleri mevcuttur.
4.E. Hizmetler:
Milli üretimin %70’ini ve istihadamın 2/3’ünü hizmetler sektorü teşkil etmektedir. Onemli bir hizmet sektoru
olan bankacılık sektöründe lider konumda olan Unicredit dışında diğer bankalar daha çok milli ve bölgesel
nitelite bulunmaktadır. Sermaye piyasası ülke ekonomisinin ağırlığı ile karşılaştırıldığında yeterince
gelişmemiştir. Parakende satış sektörü GSMH’nın %20’sine tekabül etmektedir. Turizm onde gelen diğer bir
hizmet sektörüdür. İtalya Dünyanın en çok ziyaret edilen 5. ülkesi konumundadır.
4.F Enerji
2007 itibariye tüm enerji çeşitlerinde 197 milyon ton petrol eşdeğeri ithalat gerçekleştiren İtalya enerji
konusunda dışarıya oldukça bağımlıdır. Gelişen enerji krizleri karşısında güneş ve rüzgar enerjisi gibi
alternatif çevre ile uyumlu enerji kaynaklarının kullanımı konusunda yapılan yatırımlarda önemli artışlar
görülmektedir. Bunun yanı sıra, 1987 yılında yapılan referandum ile Nükleer santral inşaası yasaklanmış
olakla birlikte Berlusconi hülümeti 3-nesil nükleer santrallerin 2013 itibariyle operasyonel hale gelmesi için
çalışalarını yürütmektedir.
4.G Doğal Kaynaklar ve Madencilik
Maden üretimi ihmal edilebilir seviyededir (Mermer, lav taşı ve altın, üretimi bulunan madenlerdir). Bununla
birlikte maden işleme alanında, (özellikle petrol, kursun ve çinko rafinerileri) İtalya göreceli olarak daha
faaldir. Seramik karo üretimi, Avrupa’daki toplam üretimin yarısına, dünyadaki üretimin de %30’una
karşılık gelmektedir.
5. EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER
5.A. Genel Durum
2007 yılında %2.6 büyüyen Euro bölgesi, 2008 yılında %0.8’e, aynı şekilde önceki yıl %2.0 büyüyen ABD
ekonomisi , 2008 yılında %1.1 oranında büyümüştür.IMF, göre Euro Bölgesi 2009 yılında %4.2 , ABD
ekonomisi %2.8 ve tüm küresel ekonomi ise %1.3 civarında daralması beklenmektedir.
İtalyan mali piyasaları da bu olumsuz süreçten nasibini almıştır. Ancak, küresel mali krizden diğer gelişmiş
ekonomilere oranla daha az hasarla etkilenmiştir. Bunun temel nedeni, İtalyan ekonomisinde finans
13
sektöründen daha çok reel sektörün etkin olması , bankaların sermaye yapılarının güçlü olması ve kredi
kullandırmadaki ağır güvence koşulları ile daha çok yerel bazda faaliyet göstermeleridir. Ancak, İtalya’nın
dışa açık bankası olan Unicredit , Basel II kriterlerine göre sermaye yeterlilik oranının düşük olması
nedeniyle bu süreçte ciddi bir sıkıntı yaşamış, ancak daha sonra, ortakların sermaye arttırımına gitmeleri
nedeniyle bu krizin etkisi kısmi hisse kaybıyla sınırlı kalmıştır.
Bankacılık sektörünün aksine Milan borsası diğer tüm dünya borsaları gibi bu kriz sürecinden çok olumsuz
etkilenmiştir. Bu süreçte , Milan Borsa’sının yıllık kaybı %49 civarında olmuştur. Reel ekonomide bu
olumsuz atmosferden ne yazık ki nasibini almıştır. Sanayi üretimi, 2.dünya savaşından bugüne kadarki en
düşük değerde,yıllık %13 civarında daralmıştır.2.ve 3.çeyrek büyüme rakamları negatif olmuş ve ekonomi
fiilen resesyona girmiştir.
Enflasyon , yılın ikinci yarısında düşüş eğilimi gösteren petrol fiyatlarına paralel olarak düşmesine rağmen ,
yıl sonu gerçekleşmesi, son 12 yılın en yüksek rakamına yükselmiş, kamu kesimi borçlanma gereği ile net
kamu borç stoku artmaya başlamış,bunun dışında sanayi üretim endeksi, tüketici ve iş güven endeksleri gibi
temel göstergelerde de tarihi düşüşler kaydedilmiştir.
5.B. Ödemeler Dengesi ve Sermaye Hareketleri
Dönem
CARİ HESAPLAR
2006
-38.346
2007
-37.712
2008
-53.597
Mal
Hizmet
Gelir
Tek Taraflı Transferler
SERMAYE HESAPLARI
Dokunulamaz Faaliyetler
Tek tarafllı transferler
FİNANS (MALİ)
HESAPLARI
Direk Yatırımlar
*Yurtdışı
*İtalya
Portföy Yatırımları
Aktifler
Pasifler
Türevler
Diğer Yatırımlar
Resmi Rezervlerde Değişim
Hesap yanlışları ve Hatalar
-10.203
-1.272
-13.573
-13.298
1.826
-100
1.926
3.204
-7.115
-19.586
-14.214
2.258
-69
2.326
-743
-7.350
-29.477
-16.027
825
-13
838
25.404
-2.254
-33.532
31.278
44.342
-50.130
94.472
-416
-16.711
443
11.116
26.212
-36.953
-66.326
29.373
18.106
-656
18.762
385
46.198
-1.524
9.242
49.553
-18.305
-29.928
11.623
118.462
76.662
41.800
6.788
-51.816
-5.576
3.219
Kaynak: İtalya Merkez Bankası 2008 yıllık rapor
5.C. Yıl İçinde Alınan Ekonomik Önlemler ve Uygulamalar
Bu olumsuz göstergelerin önüne geçmek için İtalyan hükümeti, bankaların mali yapılarını güçlendirmek,
likidite sıkışıklığını minimize etmek ve reel sektör faaliyetlerini sürekli kılmak için üç farklı “Krize Karşı
Tedbirler” paketlerini onaylamıştır. İlki , AB ekonomi ve maliye bakanlarının ekim ayının ilk haftasındasi
toplantısında alınan kararlar çerçevesinde 09.10.2008 tarih ve 155 sayılı “ Dünya Mali piyasalarında devam
eden krizin firmalara ve tüketicilere olan kredi sisteminin akışı ve istikrarını korumak için acil tedbirler” adlı
kararname idi. Bu kararname ile üç acil eylem planı tanımlandı. İtalyan bankalarının sermayelerinin
güçlendirilmesi, likidite sorunlarının çözülmesi ve mevduatlara devlet güvencesi verilmesidir. İtalyan
bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi ile ilgili ekonomi ve finans bakanlığı yetkilendirildi.
14
Kararnameye göre, İlgili bankalar taleplerini, merkez bankasının onayını müteakip ilgili bakanlığa
sunacaklardır.
Aynı şekilde 12 .10.2008 tarihinde Paris’te yapılan AB hükümet ve devlet başkanları toplantısı akabinde de
önceki kararnamenin devamı niteliğinde 13.10.2008 tarih ve 157 sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile ikince bir
kararname yürürlüğe girmiştir. Bu iki kararname ile alınan tüm tedbirleri şu şekilde özetleyebiliriz.
Daha önce 103,291 euroya kadar olan banka mevduatlarının bankalararası fon ( Fondo Interbancario)
tarafından verilen garantiye 36 ay süreyle devlet garantisi verilmesi kararlaştırılmıştır.
Diğer AB ülkelerindeki sabit bir fon tahsisinin aksine İtalyan hükümeti , bankalar tarafından 31.12.2009’ a
kadar basılacak ve Merkez Bankasının da onayını alan azami 5 yıl vadeli yeni bonolar için devlet garantisi
verecektir.Sözkonusu garanti piyasa koşullarına uygun olacak.
İtalyan Merkez Bankası 16.10.2008 tarihinden başlamak üzere bir ay içinde 40 Milyar Euro ya kadar italyan
bankaları portföyünde bulunan devlet tahvilleri için yıllık %1 komisyon ile borç takası (debt-swap)
gerçekleştirecektir. Bu şekilde İtalyan bankalarının likidite sorunun çözümü için ECB kaynaklarından
yararlanmasına yardımcı olunacak.
İtalyan Merkez bankası İtalyan bankalarının likidite ihtiyacını karşılamak için ECB’ nin 8 ekimde aldığı
kararlar çerçevesinde bankaların ihtiyacı olan likidite limitsiz olarak %3.75 faiz oranıyla karşılanacaktır.
İtalyan Merkez Bankasından İtalyan bankalarının borçlanmaları için 1,000,000 euro olan asgari munzam
teminat (Minumum collateral guarante) alt limitini 500,000 euroya indirmiştir.
15 Kasım’da Vaşhington’da gerçekleştiren G20 üyesi ülkelerin Hükümet ve/veya Devlet başkanları zirvesi
sonuç bildirgesindeki genel çerçeveye uygun olarak İtalyan hükümeti,
krizin İtalyan ekonomisindeki
etkilerini hafifletmek amacıyla 29.11.2008 tarih ve 185 nolu en geniş kapsamlı 35 maddelik üçüncü bir
kararname yayınladı. Bu kararname ile daha çok düşük ve orta gelirli aileler ile küçük işletmelerin
korunmasını hedeflenmiştir.
Sözkonusu 35 maddelik kararname, bazı maddeleri için kanun değişikliği, bazıları için kararname ve
bazıları için ise yönetmelik değişikliğini gerektirmektedir.Tüketimi ve reel ekonomiyi yeniden canlandırmak
için hazırlanan yaklaşık 80 milyar euroluk kararnamede öne çıkan tedbirlerin özeti aşağıda verilmiştir.
Aileler İçin;
Çalışanlar ve emekliler için yıllık gelirlerine göre bir defaya mahsus olmak üzere nakit (Bonus) yardımı
yapılacak. Sözkonusu nakit yardımı ailelerin gelirlerine göre 200 ile 1000 euro arasında olacak. Yıllık
Geliri 20 bin euroyu aşmayan emekliler ve çocuklu işçiler de bu bonuslardan yararlanma hakkına sahip
olacaklar. Sözkonusu yardımlardan, yaklaşık 8 milyon kişinin yararlanması beklenmektedir.Planın maliyeti
yaklaşık 2,4 milyar avroyu bulacak.
Yenidoğan bebekler için 5 bin avroya kadar vadesi en fazla 5 yıl ve faiz oranı %4 ü geçmeyecek şekilde
ailelere kredi verilmesi öngörülmektedir.
Ocak 2009’dan itibaren ekonomik açıdan zor durumda olan aileler elektrik ve doğalgaz faturalarında bazı
tarife kolaylılarından yararlanma hakkına sahip olacak. Tüketimlerin kompanse edilmesi (max. %15 indirim
) farklı bölgelere - iklim koşulları dikkate alınmak suretiyle - ve ailedeki fert sayısına göre değişecek.
Otoyol tariflerindeki değişiklikler 2009 yılının ilk yarısında uygulamaya konulmayacak. 30 Haziran 2009
tarihine kadar hükümet tarafından tüm otoyol yatırım planlarını hızlandırmak için organik bir eylem planı
öngören karar onaylanacak.
Daha önce bankalar tarafından kullandırılan değişken faizli konut kredi faizlerinin üst limiti % 4 ile
sınırlandırılacak. Bu oranı aşan miktarlar İtalyan hazinesi tarafından karşılanacaktır. Yeni konut kredileri faiz
oranları ise Avrupa Merkez Bankası “Main refinancing ” oranlarına göre belirlenecektir.
Ocak ayından itibaren muadil ilaçlar üzerinden %7 indirim uygulamasına geçilecektir. Sözkonusu indirim
Eczacılar Odası tarafından 31 Mart 2009 tarihinde fiyatların yeniden belirlenmesine kadar devam edecek.
Ulusal bazda ilaç harcamalarına ilişkin çıta aşağı çekilecek.
İşletmer İçin
Şirketlere yönelik önlemler arasında geçici bir önlem yer alıyor: 2008 yılı aralık ayı sonuna kadar
tahakkuk edecek vergi matrahından kurumlar vergisi(IRES) oranının 3 puan indirilmesi öngörülüyor.
15
Ayrıca, Kurumlar vergisi matrahından Irap (Bölgesel Üretim Vergisi) vergi matrahının %10-15 arasında
bir indirim imkanı olacak.
Yıllık 35 bin avroya kadar olan gelirlerin (halen 30 bin avro olarak uygunlanmakta) verimlilik primi
maaşlarının vergiden muaf bırakılması uygulamasına ilişkin sürenin uzatılması onaylandı. Vergi
indirimlerinin uygulanacağı gelir dilimi 3 bin avrodan 6 bin avroya yükseltildi. Mesai ücretlerinin vergiden
muaf bırakılması uygulamasının süresi uzatılmadı. Primlerin vergiden muaf bırakılması uygulaması
güvenlik departmanlarında çalışan kamu çalışanlarına yayıldı. (bundan yaklaşık 500 bin kişi
faydanalanacak ) .
İtalya’ya geri dönen profesör ve araştırma görevlilerinin vergiden muaf bırakılması ile ilgili halen devam
eden uygulamanın süresi uzatılacak.
KDV’nin fatura bedeli kasaya girdiğinde ödenecektir.Sözkonusu uygulama cirosu 200 bin euroya kadar
olan şirketlere yönelik olması öngörülüyor.
Ekonomik mekanizmanın işlevselliğini devam ettirmek gecikmiş KDV iadeleri için 6 milyar avroluk
kaynak tahsisi öngörülüyor.
Halka açılan şirketler için bağlayıcı kurallar hafifletiliyor. Olası koruma önlemleri için birleşme yetkisi
(otorizasyon) sistemi değiştiriliyor. Yeni düzenlemede, ortaklar tarafından verilecek yetki için %30’luk bir
sınırlama öngörülüyor. Hisselerin halka sunumunun amacından sapmasını engelemek için olağanüstü
asamble tarafından onaylanması zorunluluğu kaldırılıyor.
Altyapı yatırımları: Ulusal çıkarları ilgilendiren stratejik altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi için kriz
karşıtı önlem paketine hız verilecek. Bunun için toplam 16.6 milyar avroluk kaynak ayrılacak. Öncelikle,
2009 yılı için yatırımlara 960 milyon avro fon oluşturuldu. 2009-2011 yılları arasındaki 3 yıllık dönemde
“demiryolu ve toplu taşımacılık hizmetlerini” garanti etmek için 480 milyon euroluk kaynak mevcut.
Sözkonusu kaynakların tahsisi yapılacak olan hizmet sözleşmelerine bağlı olacak. Geri kalmış bölgeler için
ayrılan fonundan(Fas - il fondo per le aree sottoutilizzate) kaynak sağlanacak. (2009 yılı için 1.440 milyon
euro; 2010 ve 2011 yılı için ayrı ayrı 480 milyon euro). Yatırımların %15’i Kuzey İtalya’yı %85’i Güney
İtalya’ya tahsis edilecektir.
Bankalar İçin:
Hükümet, reel ekonominin canlanması için bireysel tüketici kredi ve KOBİlere yönetik kredi musluklarının
yeniden açılmasını sağlamak üzere bankalara destek kararı almıştır. Buna göre İtalyan hazinesi, 31.12.2009
tarihine kadar bankaların talepleri doğrultusunda yaklaşık 12 milyar euroya kadar özel konvertibil tahvil için
aracı olacak. Bu operasyonla bankaların likidite ihtiyacı karşılanacak ve sermaye yapıları güçlendirilecektir.
Kobilerin kredi garantör kuruluşu olan CONFİDİ yeniden yapılandırılırak kredi işlemlerinin daha hızlı
yürütülmesi ile bürokrasi ve yönetim maliyetinin düşürülmesi sağlanacaktır. Ayrıca, AB direktifi
doğrultusunda işletmelerin Banka sermayelerinin %15 ninden fazlasına ortak olamaz şeklindeki 1993 yıl ve
385 sayılı “Bankacılık Kanunu”nun ilgili hükmü yürürlükten kaldırılacaktır.
Vergi Artışı: Bazı ödemeli (pay-Tv) televizyon ve dergi yayınlarında KDV oranları, %10’dan %20’ye
çıkarılacaktır.
5.D. Dış Ticaret
Bir önceki yıl %6,2 büyüyen dış ticaret, 2008’de %2,3 gelişme göstererek 743,1 milyar avro seviyesine
ulaşmıştır. Bu dönemde ihracat %2 büyüyerek 365,8 milyar avro; ithalat ise %2,5 büyüyerek 377,3 milyar
avro olarak gerçekleşmiştir.Sonuç olarak, İtalya’nın dış ticarette verdiği açık %21,5 artışla 11,5 milyar
avroya yükselmiştir.
Değişim
(milyar avro)
2006
2007
2008
2006-7
2007-8
16
İthalat
352,5
368.1
377.3
4.4
2.5
İhracat
332.0
358.6
365.8
8.0
2.0
Hacim
684.5
726.7
743.1
6.2
2.3
Denge
-20.5
-9.4
-11.5
-53.8
21.5
Dış Ticaretin Yıl İçindeki Seyri
Ocak, ağustos ve eylül aylarında önemli açık veren dış ticaretin, diğer aylarda genel olarak dengeli bir seyir
izlediği sadece temmuz ayında ticaret fazlası bulunduğu görülmektedir. Ağustos ayının tatil dönemi olması
nedeniyle doğal olan düşüşün yanı sıra özellikle ekim ayından itibaren dış ticaretin bir iniş seyrine girdiği
dikkat çekmektedir.
Genel olarak değerlendirildiğinde dış ticaret açısından 2007 yılında başlayan iyileşme trendin, mali kriz
nedeniyle uluslararası piyasalarda görülen negatif gelişmelerden olumsuz etkilenmeye başladığı
görülmektedir.
Ülkeler İtibariyle Dış Ticaret
İtalya’nın ülkeler itibariyle dış ticaretine bakıldığında halen Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere gibi AB
ülkelerinin ve ABD’nin onemli bir paya sahip olduğu görülmekle birlikte bu ülkelerin 2008 yılında
paylarında onemli gerilemeler izlenmektedir. Nitekim İngitere ile olan ticaret %7, İspanya ile olan ticaret %
8 azalmıştır.
Buna mukabil, ozellikle Rusya, Libya ve Cezayirin daha cok enerji hammaddeleri kaynaklı bir artıştan
dolayı öne çıkmakta olduğu görülmektedir. Bu ülkelerin yanısıra, ÇHC, Polonya, İsviçre, Türkiye ve Çek
cumhuriyeti de ikili ticarette onemli artışlar kaydedilen diğer ülkeler arasında yer almaktadır.
17
Değişim
Ticaret Hacmi
Ülke
2006
2007
2008 2006-7
2007-8
1
Almanya
103.040
108.402
106.996
5,2
-1,3
2
Fransa
71.859
74.191
73.264
3,2
-1,2
3
İspanya
39.481
42.113
38.688
6,7
-8,1
4
ABD
35.251
35.477
34.836
0,6
-1,8
5
İngiltere
32.805
32.943
30.602
0,4
-7,1
6
ÇHC
23.597
28.076
30.044
19,0
7,0
7
Hollanda
27.715
28.614
28.768
3,2
0,5
8
Rusya F.
21.217
23.933
26.555
12,8
11,0
9
İsviçre
22.953
24.532
25.745
6,9
4,9
10
Belçika ve
Lüks.
24.421
26.453
24.208
8,3
-8,5
11
Libya
14.058
15.643
20.029
11,3
28,0
12
Avusturya
17.483
17.138
17.119
-2,0
-0,1
13
Polonya
12.732
15.051
16.372
18,2
8,8
14
Turkiye
12.169
12.551
13.081
3,1
4,2
15
Cezayir
9.580
8.191
11.605
-14,5
41,7
16
Romanya
9.837
9.499
10.096
-3,4
6,3
17
Yunanistan
8.823
9.285
9.385
5,2
1,1
18
Japonya
9.924
9.697
9.280
-2,3
-4,3
19
Çek Cum.
6.494
7.742
8.192
19,2
5,8
20
İsveç
7.611
8.076
8.083
6,1
0,1
Ticaret dengesi açısından bakıldığında, AB üyesi ülkelerle ticarette görülen fazlanın arttığı, ancak AB üyesi
olmayan diğer ülkelerle olan açığın bu artıştan daha fazla büyümesi nedeniyle genel açığın büyümüş olduğu
görülmektedir. ABD, İngiltere, Fransa, İspanya ve Yunanistan ile toplam ticaret yaklaşık 40 milyar euro
fazla verirken; Almanya, Hollanda Belçika ve İrlanda ticarrette önemli açık verilen Avrupa ülkeleridir.
Özellikle imalat sanayi ürünlerindeki performansı ile İtalya pazarındaki payını her geçen gün arttıran
ÇHC’nin yanı sıra; doğal madenler ithalatı ile dikkat çeken Libya, Rusya, Cezayir, Azerbaycan, Irak ve
Kazakistan da İtalya’ya karşı onemli miktarda ticaret fazlası vermektedir.
18
AB 27
2007
2008
5.746
9.942
2007
2008
AB 27 Dışı
-15.193
-21.420
13.303 11.240
1
ÇHC
-15.453
-17.156
İspanya
10.861
9.107
2
Libya
-12.366
-14.752
3
Fransa
7.831
8.650
3
Almanya
-16.113
-13.706
4
İngiltere
8.635
7.866
4
Hollanda
-11.736
-11.648
5
Yunanistan
5.450
5.823
5
Rusya
-4.776
-5.616
6
BAE
4.119
4.771
6
Cezayir
-4.486
-5.589
7
İsviçre
2.295
3.221
7
Belçika Lüks.
-5.285
-4.501
8
HONG
KONG
2.833
2.816
8
Azerbaycan
-2.526
-3.950
9
Polonya
2.308
2.805
9
Irak
-2.833
-3.726
10
Meksika
3.019
2.251
10
Kazakistan
-1.594
-1.986
11
Portekiz
1.926
2.149
11
İran
-2.324
-1.750
12
Türkiye
1.864
1.911
12
İrlanda
-1.688
-1.631
13
Hırvatistan
1.410
1.737
13
Şili
-2.096
-1.603
14
Avustralya
1.495
1.679
14
Norveç
-1.021
-1.292
15
Slovenya
1.386
1.596
15
Güney Afrika
-1.181
-1.205
1
ABD
2
Mal Grupları İtibariyle İtalyanın Dış Ticareti
Uluslararası mal sınıflandırmasına (SITC) göre, ihracatta ilk sırada %38 ile makine ve ulaşım araçları grubu
yer almaktadır. İmalat ve diğer imalat sanayi ürünleri ise %20 ve %17 ile ikinci ve üçüncü sırada yer
almaktadır. İhracatta sadece %5’lik bir paya sahip mineral yakıtlar, %28,6 ile 2008’de ihracatı en fazla artış
gösteren ürün grubu olmuştur. İkinci önemli ihracat artışı, %11.5 ile gıda ürünlerinde olmuştur.
İhracat
Pay
Değişim
2006
2007
2008
2008
2007-8
0-Gıda Ürünleri
15.2
16.5
18.4
5.0
11.5
1.İçecekler ve Tütün Mamulleri
4.6
5.0
5.1
1.4
2.4
2. Hammadde-yakıt hariç
3.8
4.1
4.1
1.1
-0.2
3, Mineral yakıtlar yağlar
12.2
14.1
18.2
5.0
28.6
4. Hayvansal ve bitkisel yağlar
1.7
1.4
1.6
0.4
9.2
19
5.Kimyasal ürünler
35.0
36.8
36.8
10.1
0.1
6. İmalat Sanayi ürünleri
71.3
76.2
75.3
20.6
-1.1
7. Makine ve Ulaşım Araçları
123.8
137.2
139.0
38.0
1.3
8, Diğer imalat Sanayi
60.5
63.0
62.7
17.1
-0.6
9. Diğer
3.9
4.3
4.7
1.3
8.6
Toplam
332.0
358.6
365.8
100.0
2.0
2008 yılında en fazla ithalat %26,2 ile makine ve ulaşım araçları grubunda gerçekleşmiştir. İkinci sırada
%20,2 ile mineral yakıt ve yağlar, üçüncü sırada ise, %16,5 ile imalat sanayi ürünleri yer almaktadır. Mineral
yakıt ve yağlar ile bitkisel ve hayvansal yağlar ithalatı bir önceki yıla göre sırasıyla %26 ve %22 artış
göstermiştir. Makine ve ulaşım araçları ithalatı %4, imalat sanayi ithalatı ise %6 azalmıştır
İthalat
Pay
Değişim
2006
2007
2008
2008
2007-8
0-Gıda Ürünleri
23.4
24.2
25.2
6.7
4.1
1.İçecekler ve Tütün Mamulleri
3.2
3.4
3.4
0.9
-0.5
2. Hammadde-yakıt hariç
16.0
16.1
16.2
4.3
0.7
3, Mineral yakıtlar yağlar
61.6
60.5
76.4
20.2
26.3
4. Hayvansal ve bitkisel yağlar
2.4
2.3
2.8
0.7
22.4
5.Kimyasal ürünler
45.0
47.2
47.0
12.4
-0.4
6. İmalat Sanayi ürünleri
59.8
66.2
62.4
16.5
-5.8
7. Makina ve Ulaşım Araçları
100.2
105.8
101.6
26.9
-4.0
8, Diğer imalat sanayi ürünleri
37.0
38.0
38.4
10.2
1.0
9. Diğer
3.8
4.4
3.9
1.0
-9.6
Toplam
352.5
368.1
377.3
100.0
2.5
6. TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER
6.A. Ekonomik İlişkilerin Genel Durumu
Türkiye’de faaliyet gösteren İtalyan şirketlerin sayısı 696’dır. (genelin %3,2’si). Türkiye Merkez Bankası
tarafından sunulan resmi verilere göre İtalya,’nın Türkiye’deki direk yatırım stokları 4,7 milyar dolar
civarındadır. (bu rakam Türkiye’deki toplam direk yabancı yatırım stoklarının (105,5 milyar dolar
değerindeki) %4,4’üne tekabül etmektedir). 2007 yılında İtalya’nın Türkiye’deki yatırımları 73 milyon dolar
değerindeyken, 2008 yılında bu rakam 219 milyon dolara yükselerek önemli bir artış kaydetmiştir.
20
2008 yılında İtalya Türkiye’deki devlet ihalelerine katılan yabancı ülkeler arasında ilk sırada yer almaktadır
(2007 yılında 2.sırada idi). Ülkededeki önemli stratejik sektörlerde, özellikle de ulaşım altyapı
çalışmalarında, Astaldi ve Ansaldo (Finmeccanic Grubu’na ait) firmaları rakiplerini geride bırakmıştır.
İtalya bankacılık ve enerji sektörlerinde de Türkiye’nin en önemli ticari ortağı konumundadır. Enerji
sektöründe Eni ve Edison enerji şirketleri, bankacılık sektöründe Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, Intesa
San Paolo ve BNL/BNP gibi önemli İtalyan bankaları Türk bankalar ile ortaklık
kurmuştur.Telekomünikasyon sektöründe ise Telecom Italia 2000 yılında Türk piyasasına girmiş ancak 2006
yılının Haziran “Avea” Telekomünikasyon şirketindeki %40’lık payını 500 milyon dolar karşılığında
satmıştır.
6.B. Ticari İlişkilerin Genel Durumu
İtalya’nın Türkiye ile Ticareti
Eurostat verilerine göre, avro bazında İtalya ile Türkiye arasındaki ikili dış ticaret hacim, 2008 itibariyle bir
önceki yıla oranla %4,2 artarak 13,1 milyar avro seviyesine gelmiştir. Bu bakımdan Türkiye, İtalya’nın en
önemli 14. ticaret ortağı konumundadır. Bu dönemde İtalya’nın ülkemize olan ihracatı %4 artarak 7,5 milyar
avroya yükselirken, Türkiye’den yapılan ithalat ise %4,2 artışla 5.59 milyar avroya ulaşmıştır. İtalya‘nın
ülkemiz ile ticaretinde verdiği fazla bu dönemde %2,6 artarak 1,91 milyar avroya çıkmıştır.
Mal Grupları İtibariyle Türkiye-İtalya Ticareti
İtalya’nın Türkiye’den ithalatında en büyük paya % 37,8 ile makine ve ulaşım araçları sahip bulunmaktadır.
İmalat sanayi ürünleri ise %25,4 ile ikinci sırada yer almaktadır. Gıda ürünleri ithalatının payı % 6,1
seviyesindedir. İthalatta oransal olarak en fazla artış, %231 ile mineral yakıt ve yağlarda meydana gelirken;
içecekler ve tütün mamullerindeki %23,8’lik artış dikkat çekicidir.
İtalya’nın Türkiye’ye ihracatında makine ve ulaşım araçlarının payı %40’dır. İmalat sanayi ürünlerinin payı
%20,2’dir. Diğer imalat ürünlerinin payı %12, kimyasalların payı ise %11,7 olmuştur. Mineral yakıt ve
yağlar grubu ihracatı, bir önceki seneye göre %145 artarken diğer önemli artış gösteren mal grupları ise %60
ile içecek ve tütün mamulleri ve %35,1 ile gıda ürünleri olmuştur.
6.C. Dış Ticaret İstatistikleri
Değişim
(milyar avro)
2006
2007
2008
2006-7
2007-8
İthalat
5,41
5,34
5.59
-1.2
4.5
İhracat
6,76
7.21
7.50
6.6
4.0
Hacim
12,2
12.6
13.1
3.1
4.2
Denge
1,4
1.86
1.91
38.0
2.6
21
Ürün Bazında İkili Ticaret
İhracat
İhracat
İhracat
Pay
Değişim
2006
2007
2008
2008
2007-8
0-Gıda Ürünleri
67
91
123
1.6
35.1
1.İçecekler ve Tütün Mamulleri
2
3
5
0.1
60.3
2. Hammadde-yakıt hariç
96
97
91
1.2
-6.6
3, Mineral yakıtlar yağlar
332
358
881
11.7
145.7
4. Hayvansal ve bitkisel yağlar
1
2
1
0.0
-68.3
5.Kimyasal ürünler
819
841
867
11.6
3.1
6. İmalat Sanayi ürünleri
1,413
1,591
1,514
20.2
-4.8
7. Makina ve Ulaşım Araçları
3,122
3,234
3,004
40.1
-7.1
8, Diğer imalat sanayi
766
870
899
12.0
3.4
9. Diğer
9
8
7
0.1
-14.5
Toplam
6,760
7,207
7,496
100.0
4.0
İthalat
İthalat
İthalat
Pay
Değişim
2006
2007
2008
2008
2007-8
SITC Sınıflaması
0-Gıda Ürünleri
424
361
338
6.1
-6.3
1.İçecekler ve Tütün Mamulleri
2
3
3
0.1
23.8
2. Hammadde-yakıt hariç
197
193
195
3.5
0.8
3, Mineral yakıtlar yağlar
466
141
469
8.4
231.4
4. Hayvansal ve bitkisel yağlar
62
19
4
0.1
-81.3
5.Kimyasal ürünler
214
200
229
4.1
14.6
6. İmalat Sanayi ürünleri
1,465
1,515
1,418
25.4
-6.4
7. Makina ve Ulaşım Araçları
1,868
2,099
2,111
37.8
0.6
8, Diğer imalat sanayi
707
810
808
14.5
-0.2
9. Diğer
6
3
9
0.2
191.7
Toplam
5,410
5,344
5,585
100.0
4.5
22
23
Download