Uploaded by User10934

Elektrik Devreleri-Combine

advertisement
Elektrik Devre
Temelleri
Ders Kitabı
• Fundamentals of Electric Circuits,
Charles K. Alexander and
Matthew N. O. Sadiku
McGraw Hill, 5th edition
ISBN: 978-0073380575, 2013.
Yardımı Kitaplar:
1) Electric Circuits, by James W. Nilsson and Susan Riedel,
Prentice Hall, 8th edition (2007)
2) Schaum's Outline of Electric Circuits, by Mahmood Nahvi and
Joseph Edminister, McGraw-Hill, 4th edition (2002)
3) Introduction to Electric Circuits, by Richard C. Dorf and James
A. Svoboda, Wiley, 7th edition (2006)
4) Schaum's Outline of Basic Circuit Analysis, by John O'Malley
and John O'Malley, McGraw-Hill, 2nd edition (1992)
Ders İeriği
• 1- Temel Kavramlar
– Yük, Akım, Gerilim, Gü ve enerji, Devre Elemanları
• 2- Temel Kanunlar
– Ohm Kanunu, Düğüm, Dal, Çevre Kavramları, Kirchoff Kanunları,
Seri Diren ve Gerilim Bölme, Paralel Diren ve Akım Bölme, Y-
Dönüşümleri
• 3- Analiz Yöntemleri
– Düğüm Gerilimleri Yöntemi (DGY), Bağımlı/Bağımsız Kaynak
varken DGY, Çevre Akımları Yöntemi (ÇAY), Bağımlı/Bağımsız
Kaynak varken ÇAY, Yöntemlerin Karşılaştırılması.
• 4- Devre Teoremleri
– Lineerlik özelliği, Süperpoziyon, Kaynak Dönüşüm, Thevenin
Yöntemi, Norton Teoremi, Maksimum Gü aktarımı
Ders İeriği
• 5- İşlemsel Yükselteler (Op-Amps)
– İşlemsel Yükselteler, İdeal Opams, Eviren Yükselte,
Evirmeyen Yükselte, Toplayıı Yükselte, Fark Alıı
Yükselte, Kaskat Opamp devreleri
• 6- Kapasitör ve Enüktör
– Kapasitörler, Seri ve paralel bağlı kapasitörler,
Endüktörler, Seri ve paralel bağlı endüktörler
• 7- Birinci Dereceden Devreler
– Kaynaksız RC devreleri, Kaynaksız RL devreleri, RC ve
RL devrelerinin birim basamak yanıtı.
Öğrenme Kazanımları
• Yük, akım, gerilim, gü ve enerji arasındaki bağıntıları tanımlar.
• Temel kanunları elektrik devrelerinde uygular.
• Analiz yöntemlerini ve devre teoremlerini kullanarak elektrik
devrelerini özümler.
• Temel işlemsel yükselte devrelerini analiz eder.
• Birinci dereceden RC ve RL devrelerin geii ve kalıı durum analizini
yapar.
• Birinci dereceden işlemsel yükselte devrelerinin geii ve kalıı
durum analizini yorumlar.
Değerlendirme
Ara Sınav Notunun Başarıya Oranı
40%
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı
60%
Toplam
100%
BÖLÜM-1 TEMEL KAVRAMLAR
GİRİŞ
•
•
•
•
Gerilim ve akım hakkında temel bilgiler
Devre nedir?
Akım/gerilim kaynağı
Bağımlı/bağımsız kaynak
Devre Nedir?
• Elektrik sistemlerinde en temel kavram DEVRE dir.
• Çeşitli devre elemanlarının uygun şekilde bağlanmasıyla oluşan
kesintisiz akım yoluna Elektrik Devresi denir.
Devre Nedir?
• Radyo alıısı:
Temel Kavramlar
• Temel bir elektrik devresinde;
• Kaynak: Devreyi besleyen aktif
eleman
• Yük: Kaynaktan aldığı elektrik enerjisini harayıp başka bir
enerji türüne eviren eleman
• İletken: Kaynak ile yük arasındaki bağlantıyı sağlayan
eleman
• Anahtar: Devreyi aıp/kapamayan yarayan eleman
Temel Kavramlar
• Ölülebilir büyüklükler ile alışıldığından,
tanımlanmış birimlerin bilinmesi gerekmektedir
• Uluslararası ölüm dili SI (Int. System of Units) a
göre altı adet temel birim vardır
Temel Kavramlar
• Ön ekler:
1.3. Yük ve Akım
• Her madde atomlardan oluşmaktadır
ve bir atomda elektron, proton ve
nötronlar mevuttur.
• İletken malzemelerde normalde
hareketsiz duran serbest elektronlar,
devreye bir gerilim uygulanması
sonuunda hareket etmeye başlarlar.
1.3. Yük ve Akım
• Elektronların atomdan atoma sıraması ve elektrik akımının
oluşması:
1.3. Yük ve Akım
• Bir elektrik devresinde bilinen en temel
büyüklük elektrik yüküdür.
– Yün kazak ıkartırken oluşan elektrik yükü
• Yük: maddenin ierdiği atomik paraıkların
elektriksel özelliğidir ve coulomb (C) birimi ile
ölülür.
• Bir elektrondaki yük:
• Bir proton da aynı genlikte pozitif yük taşır.
• 1 C yük:
1.3. Yük ve Akım
• Yüklerin hareketi Akım olarak adlandırılır.
• Akım, birim zamanda hareket eden birim yüke
denir.
• Birimi Amper (A) veya Coulomb/s dir.
• Pozitif yük yönü akım yönünü verir.
Atomlar ieren iletken
(Elektromotor kuvveti kaynağı)
1.3. Yük ve Akım
• Elektrik Akımı: yüklerin zamanla değişim
hızıdır ve amper (A) ile ölülür.
• Akım - yük ilişkisi:
• Belli zaman aralığında yük:
1.3. Yük ve Akım
1.3. Yük ve Akım
• Akım zamanla değişmez (sabit) ise buna doğru
akım denir ve d (direct current) olarak ifade
edilir.
• DC’ de akım I ile gösterilir.
1.3. Yük ve Akım
• Akımın zamanla değişimi sinüzoidal ise buna
alternatif akım denir ve AC (alternating
current) olarak ifade edilir.
• AC’de akım i ile gösterilir.
1.3. Yük ve Akım
• Akımın işareti, pozitif yük hareketinin yönüne
göre belirtilir.
• 5 A akım seilen yöne göre pozitif ya da
negatif olarak gösterilebilir:
Örnekler
• 4600 elektron ile ne kadarlık bir yük oluşur?
• 2 milyon proton ile temsil edilen yük nedir?
1.4. Gerilim
• İletken üzerinde elektronu belli bir yönde
hareket ettirebilmek iin belli bir iş ya da
enerji transferi gerekmektedir.
• Bu iş harii bir elektromotor kuvveti (EMK)
ile gerekleşir.
• EMK, gerilim (voltage) ya da potansiyel farkı
olarak da bilinir.
1.4. Gerilim
• Birim yükü a noktasından b noktasına taşımak
iin gereken iş (enerji):
a ile b noktaları arasındaki gerilim
1.4. Gerilim
1.4. Gerilim
• Eşdeğer gerilimler:
Akım ve Gerilim
• Akım ve gerilim elektrik devrelerindeki iki
temel değişkendir.
• Akım ve gerilim elektriksel büyüklükleri bilgi
taşıma amaı ile kullanıldığında işaret (signal)
olarak adlandırılırlar.
• Elektrik akımı: daima bir devre elemanından
geer.
• Elektrik gerilimi: daima bir eleman üzerinde
ya da iki u arasında oluşur.
1.5. Gü ve Enerji
• Akım ve gerilim elektrik devrelerinde temel iki değişken
olmasına rağmen pratik uygulamalarda bir elektrik
devresinin haradığı gü önem kazanmaktadır.
• Gü: haranan ya da ekilen enerjinin zamanla
değişimidir. Birimi Watt (W)’ dır.
Joule/saniye
v
i
Anlık Gü (zamanla değişen)
1.5. Gü ve Enerji
• Pasif işaret kuralına göre:
– Akım, gerilimin pozitif
kutbuna (ucuna) girer
(p = + vi) (gü harcama)
– Eğer akım, gerilimin
negatif ucundan girer ise
p = - vi güü oluşur (gü
sağlama)
1.5. Gü ve Enerji
• Haranan Gü = - Sağlanan Gü
1.5. Gü ve Enerji
• Enerjinin Korunumu:
– Enerji: İş yapabilme kapasitesi (Joule = Watt x sn).
– Devrede haranan toplam enerji, devrenin sağladığı
toplam enerjiye eşittir.
– Belli bir zaman aralığında bir devre elemanında
haranan ya da sağlanan enerji:
Örnekler
• Bir enerji kaynağı, bir ampulden 10 sn boyuna
2 A sabit akım geirmektedir. Eğer 2.3 kJ ışık ve
ısı enerjisi şeklinde yayılıyor ise, ampul üzerine
düşen gerilimi bulun.
Örnekler
• q = 2 C / q = -6 C yükünü a noktasından b
noktasına taşımak -30 J gerektirmektedir.
vab gerilim düşümünü bulun.
Örnekler
• 100 W ampul 2 saatte ne kadar enerji harcar?
1.6. Devre Elemanları
• Devre elemanı elektrik devresinin en temel bloğudur.
• Devre elemanları Aktif ve Pasif olmak üzere ikiye ayrılır.
• Aktif elemanda enerji üretme kapasitesi varken, Pasif
elemanda bu yoktur.
• Pasif evre elemanları:
– Diren, Kondansatör, Endüktör vs.
• Aktif evre elemanları:
– Jeneratör, Pil, İşlemsel yükselte vs.
1.6. Devre Elemanları
• En önemli aktif elemanlar, bağlandıkları
devreye gü sağlayan gerilim ve akım
kaynaklarıdır.
• Kaynaklar bağımlı ve bağımsız olmak üzere
ikiye ayrılır.
• İdeal Bağımsız Kaynak:
– Devreye sağladığı gerilim ya da akım diğer devre
değişkenlerinden etkilenmeyen kaynaktır.
1.6. Devre Elemanları
• İdeal bağımsız gerilim
kaynağı:
– U gerilimini korumak iin
gerekli olan akımı
devreye verebilme
özelliğine sahiptir.
• İdeal bağımsız akım
kaynağı:
– Belirlenen akımı
gerilimden bağımsız
olarak devreye verebilme
özelliğine sahiptir.
1.6. Devre Elemanları
• İdeal Bağımlı Kaynak:
– Kaynak miktarı, diğer bir gerilim ya
da akım tarafından kontrol edilen
kaynaktır.
– Genelde elmas yapısında gösterilirler.
•
•
•
•
Gerilim Kontrollü Gerilim Kaynağı (GKGK)
Akım Kontrollü Gerilim Kaynağı (AKGK)
Gerilim Kontrollü Akım Kaynağı (GKAK)
Akım Kontrollü Akım Kaynağı (AKAK)
1.6. Devre Elemanları
• Bağımlı kaynaklar transistör, işlemsel
yükselte, tümleşik devre gibi yapıların
modellenmesinde kullanışlıdır.
AKGK (gerilim = 10i V)!
Örnek
• Aşağıdaki devrede her eleman tarafından
sağlanan/haranan güü hesaplayın.
(Enerji korunumu)
24.02.2015
Elektrik Devre Temelleri
2. TEMEL KANUNLAR
2.1. Giriş
• Bu bölümde
– Ohm Kanunu
– Düğüm, dal, çevre
– Kirchhoff Kanunları
– Paralel dirençler ve akım bölme
– Seri dirençler ve gerilim bölme
– Yıldız-üçgen dönüşümü
1
24.02.2015
2.2 Ohm Kanunu
• Malzemelerin elektrik yük
akışını engelleme özelliğine
veya yük akışına karşı
gösterilen zorluğa “Direnç”
denir (R).
• Bir malzemenin direnci,
uzunluğuna, kesit alanına
ve öz direncine bağlıdır.
2.2 Ohm Kanunu
• Bazı malzemeler ve özdirençleri:
2
24.02.2015
2.2 Ohm Kanunu
• Ohm kanunu elektriğin temel kanunlarından
biridir.
• Bir direnç üzerindeki gerilimin, üzerinden
akan akım ile doğru orantılı olduğunu belirtir
(
).
• Bu oran devre elemanının akıma karşı koyma
direncidir ve ohm (Ω) cinsinden ölçülür.
2.2 Ohm Kanunu
3
24.02.2015
2.2 Ohm Kanunu
• Ohm kanunu uygulanırken, akım yönüne ve
gerilim polaritesine dikkat etmek gerekir.
• Pasif işaret kuralı!
2.2 Ohm Kanunu
• R değeri [0,∞) aralığında
değişebilir.
• R değeri 0 iken kısa devre;
∞ iken açık devre özelliği
gösterir.
• Kısa devrede:
• Açık devrede:
Kısa devre
Açık devre
4
24.02.2015
2.2 Ohm Kanunu
• Bir direnç sabit ya da değişken değerli
olabilir.
2.2 Ohm Kanunu
• Bütün dirençler Ohm
Kanunu sağlamazlar.
• Örneğin, diyot, ampül
gibi elemanlar da
doğrusal olmayan
karakteristiktedir.
Doğrusal Direnç
Doğrusal Olmayan Direnç
5
24.02.2015
2.2 Ohm Kanunu
• Direncin tersi iletkenlik olarak adlandırılır ve G ile
gösterilir.
• İletkenlik devre elemanlarının elektrik akımını ne
kadar ilettiğini gösteren bir metriktir.
• İletkenliği birimi siemens [S] ya da (mho) dur.
• Direnç üzerinde harcanan güç:
Örnek
• Bir elektrik ütüsü 120 V geriliminde 2A akım
akıtmaktadır. Direnç?
• Aşağıdaki devrede akım, iletkenlik ve gücü
bulun.
6
24.02.2015
2.3. Düğüm, Dal ve Çevre Kavramları
• DAL: Gerilim kaynağı, direnç gibi iki uçlu
elemanları ifade eder.
• DÜĞÜM: İki ya da daha fazla dalın birleştiği
noktalardır.
5 adet
dal
3 adet
düğüm
2.3. Düğüm, Dal ve Çevre Kavramları
• ÇEVRE: Bir düğümden başlanıp, diğer düğümlerden birer
kez geçilerek başlangıç düğümüne varıldığında oluşan
kapalı yoldur.
• Bir çevre başka çevrelerde bulunmayan dalları içeriyorsa
bağımsızdır.
• Bağımsız çevreler bağımsız eşitlik sistemleri oluştururlar.
Yandaki devrede her
ne kadar 6 ayrı çevrim
oluşturulabiliyor olsa da
bunlardan yalnızca 3 ü
bağımsızdır.
7
24.02.2015
2.3. Düğüm, Dal ve Çevre Kavramları
• b adet dal, n adet düğüm ve l adet bağımsız çevrenin
olduğu devre için:
• b=5, n=3 ise l=3 olur.
• NOT: İki ya da daha fazla eleman art arda bağlı ise aynı akımı
geçirirler ve bu elemanlar birbirlerine seri bağlıdır denir.
• NOT: İki ya da daha fazla eleman aynı düğümler arasında
bağlı ise üzerlerine düşen gerilim aynıdır ve bu elemanlar
birbirlerine paralel bağlıdır denir.
Örnekler
• Aşağıdaki devrede dal, düğüm ve bağımsız çevreleri
bulun. Seri ve paralel bağlı elemanları tanımlayın.
8
24.02.2015
Örnekler
• Aşağıdaki devrede dal, düğüm ve bağımsız çevreleri
bulun. Seri ve paralel bağlı elemanları tanımlayın.
2.4. Kirchoff Kanunları
• Ohm kanunu tek başına devre analizinde
yetersidir.
• Kirchhoff’un iki kanunu eklendiğinde bir çok
elektrik devresi kolayca analiz
edilebilmektedir.
• Kirchhoff’un Kanunları:
– Kirchoff Akım Kanunu (KAK)
– Kirchoff Gerilim Kanunu (KGK)
9
24.02.2015
2.4. Kirchoff Kanunları
Kirchoff Akım Kanunu
• Bir düğüme giren
akımların cebirsel
toplamı sıfırdır.
N
i
n 1
n
0
• KAK kapalı sınırlara da
uygulanabilir:
10
24.02.2015
Kirchoff Akım Kanunu
• KAK’ın en basit uygulaması
paralel bağlı akım kaynaklarıdır.
•
•
•
NOT: Bir devrede iki farklı akım
kaynağı I1=I2 olmadığı sürece seri
bağlanamazlar.
Aksi takdirde KAK dikkate
alınmamış olur.
Akım kaynaklarının seri
bağlanması pratikte yüksek akım
gerektiren uygulamalarda
kullanılır.
Kirchoff Gerilim Kanunu
• Bir çevredeki gerilimlerin cebirsel toplamı sıfırdır.
• Devredeki çevre için KGK:
•
•
NOT: Çevrenin yönü
keyfi olarak seçilebilir
Elde edilecek eşitlik
değişmeyecektir!
11
24.02.2015
Kirchoff Gerilim Kanunu
• Gerilim kaynakları seri olarak bağlandığında,
toplam gerilimi bulmak için KGK kullanılabilir.
12
Elektrik Devre Temelleri
3
TEMEL KANUNLAR-2
ÖRNEK 2.5
• v1 ve v2 gerilimlerini bulun.
(KGK)
PROBLEM 2.5
• v1 ve v2 gerilimlerini bulun.
ÖRNEK 2.6
• v0 ve i’yi bulun.
(KGK)
Örnek 2.7
• i0 ve v0’ı bulun.
(a düğümüne KAK uygulandığında)
Örnek 2.8
• Şekildeki devre iin gerilim ve akımları
bulunuz.
KAK (a düğümü)
KGK (1 evresi)
KGK (2 evresi)
2.5. Seri Direnler ve Gerilim Bölme
Çevrede KGK uygulandığında:
2.5. Seri Direnler ve Gerilim Bölme
Bu denklem devrenin eşdeğer direni ile de yazılabilir:
2.5. Seri Direnler ve Gerilim Bölme
Seri bağlı direnlerin eş değer direnci er bir
direncin toplamı ile bulunur.
• Devredeki er bir diren üzerindeki gerilim;
2.5. Seri Direnler ve Gerilim Bölme
• Dikkat edilirse gerilim, direnler arasında
büyüklükleri ile doğru orantılı olarak paylaşılmıştır.
• Daa büyük diren değerli eleman iki uu arasında
daa fazla potansiyel farkına saiptir.
• N elemanlı bir devre iin:
Gerilim bölme kuralı olarak adlandırılır.
2.6. Paralel Direnler ve Akım Bölme
• Devredeki direnler a-b düğümleri
arasına paralel bağlanmıştır
• Dolayısı ile aynı potansiyel farkına
sahiptirler.
veya
• a noktası iin KAK yazıldığında:
2.6. Paralel Direnler ve Akım Bölme
• Req paralel bağlı direnlerin eşdeğeri ise:
• Paralel bağlı 2 direnin eşdeğer direni:
• N adet paralel bağlı direnin eşdeğer direni:
2.6. Paralel Direnler ve Akım Bölme
• Not: Paralel bağlantıda Req daima en küük
direnten daa küük değerlidir!
• Eğer direnler eşit ise:
• Paralel bağlı direnler ile alışırken diren
yerine iletkenlik ile alışmak daa uygun
olabilir:
2.6. Paralel Direnler ve Akım Bölme
• a düğümüne giren toplam
akım bilinmekte ise i1 ve i2
akımlarını nasıl bulabiliriz?
Akım Bölme Kuralı
2.6. Paralel Direnler ve Akım Bölme
• Kısa devre ve aık devre
durumlarında:
– Kısa devre:
– Aık devre:
Örnek 2.9
• Req =?
Örnek 2.10
• Req =?
Örnek 2.10
• i0, v0, p0 =?
ya da
Örnek 2.17
Download