Uploaded by User8790

EMÜLSİYON 8.hafta

advertisement
EMÜLSİYONLAR
Prof. Dr. Ayşegül Karataş
Tanım: Birbiriyle karışmayan en az iki
sıvıdan birinin diğeri içinde bir
emülgatör
yardımıyla
damlacıklar
halinde dağılması ile oluşan, homojen
görünümlü heterojen sistemlerdir.
 Damlacıklardan (globüller) oluşan faza,
dispers faz yada iç faz; içinde dağıldığı
ortama da dispersiyon ortamı yada dış
faz denir.
 Damlacıklar; opak, beyaz ve 0.1-10 m
dir.

Emülsiyon bileşenleri
Yağ fazı
Su fazı
Emülgatör
Birbirleriyle karışmayan faz Bileşenleri

Polar yardımcı maddeler

Polioller





Gliserin
Polietilen glikoller
Propilen glikol
Su
Nonpolar yardımcı maddeler

Esterler




Yağlar
Lanolin
Sentetikler (izopropil miristat, palmitat, gliseril
monostearat)
Bitkisel yağlar

Eterler





Polioksipropilenler
Perfluropolieterler
Yağ asitleri
Yağ alkolleri
Hidrokarbonlar




Mineral yağlar
Vazelin
Skualen
Karışık

Halohidrokarbonlar


Perflorokarbon
Mumlar, bitkisel ve hayvansal yağlar
Üstünlükleri



Tadı kötü olan maddelerin, istenmeyen tat ve
kokularını maskelemek için.
Örn. Balık yağı, hint yağı, yağda çözünen
vitaminler (A, E)
Etkin maddelerin emilimini artırmak için;
Örn. İnsülin, heparin gibi makromoleküllü
maddelerin
GI
kanalda
absorpsiyonları
artırılabilir.
Etkin maddenin kimyasal stabilitesini artırmak
için.

Ayrıca;

Topik olarak uygulandıklarında deride ince bir
tabaka oluştururlar ve kolay yıkanırlar.
Tiksotropik emülsiyon formları deriden hızla
penetre olur.
Radyoopak emülsiyonlar teşhis amacıyla
kullanılırlar.


Emülsiyon tipleri
1- Klasik emülsiyonlar:
-Su içinde yağ tipi (yağ/su; o/w):Yağ
damlacıkları sulu fazda dağılmıştır. Daha çok
oral kullanım ve topik kullanım için
-Yağ içinde su tipi (su/yağ; w/o): Su
damlacıkları yağ fazında dağılmıştır. Topik
2- Çok fazlı (çoklu, multipl, çift)
Aynı anda her iki emülsiyon tipini birarada
bulunduran sistemlerdir. Su/yağ/su; w/o/w ve
yağ/su/yağ ; o/w/o.
3- Mikroemülsiyonlar
veya miseller
emülsiyonlar (damlacık çapı < 140 nm).
.
Emülsiyon tipleri
4-Kuru (dry) emülsiyonlar: Suda çözünen veya
çözünmeyen taşıyıcılar kullanılarak hazırlanırlar. Toz
taşıyıcılar içeren y/s emülsiyonun kurutulmasıyla elde
edilir.
Kurutulma sırasında su fazı uzaklaşırken katı taşıyıcı
madde, yağ fazını içine almaktadır.
*Toz halindedirler.
*İn vivo ortamda tekrar y/s tipine dönüşürler.
*Suda çözünen taşıyıcı olarak; laktoz, mannitol,
HPMC, MC
*Çözünmeyen taşıyıcı olarak; kolloidal silika sayılabilir
Emülsiyon tipleri
5-Kuru
adsorbe
emülsiyonlar:
s/y
tipi
emülsiyonlardan hazırlanan partikül büyüklüğü 1001000 m olan katı sistemlerdir.
Emülsiyonun her iki fazına uygun polariteye sahip
adsorban toz madde ilave edilir. Bunlar tablet şeklinde
basılabilir ve sert jelatin kapsüllere konabilir.
Hidrofilik adsorban olarak; silika, pektin, kitozan
Hidrofobik adsorban olarak; alkil grubu bağlanmış
silika kullanılabilir
Avantajları
1) Daha dayanıklıdır
2)Çözünürlüğü düşük, ışıktan ve oksidasyondan
korunması gereken maddelerin formülasyonları için
daha uygundur.
3) Etkin maddenin kontrollü salımı sağlanır.
Emülsiyon tipleri
6-Perflorakarbon emülsiyonlar: Kan yedeği olarak
ve
O2
taşınmasını
gerektiren
tedavilerde
kullanılmaktadır.
Perflorokarbonların; oksijen ve karbondioksit gibi
gazları çözme yetenekleri yüksektir,
Kimyasal ve biyolojik olarak geçimli ve inerttirler.
7-Lipit
submikron
emülsiyonlar.
Düşük
biyoyararlanım gösteren ve kısa yarı ömre sahip etkin
maddelerin
farmakolojik
özelliklerini
ve
biyoyararlanımlarını artırmak için son yıllarda tercih
edilen kolloidal taşıyıcı sistemlerdir.
•██ Faz I
•██ Faz II
•██ Surfaktan
•A. Karışmayan iki sıvı
•B. Faz II disperse edildi Faz I
içinde
•C. Stabil olmayan emülsiyon
•D. Faz I ve Faz I arasında yer
alan Surfactant . Stabil
emülsiyon Oluşması
EMÜLSİYONLARIN FORMÜLASYONU

Emülsiyon Tipinin seçimi

Oral emülsiyonlar:
Amaç:
 Tadı kötü olanların tadını maskelemek;
 Bazı etkin maddelerin emilimini ve biyoyararlanımın
artırmaktır.
 y/s tipindedirler. Sıvı parafin gibi laksatifler, yağda
çözünen vitaminler, yağlı besleme preparatları
 Emülgatör olarak genellikle noniyonik yüzey etkin
madde kullanılır.


Topikal emülsiyonlar: Losyonlar, linimentler




Çoğu kozmetik amaç için kullanılmaktadır.
Hem y/s (lokal etki için)
Hem de s/y (oklüsif etki ve cilt temizleyicisi)
Yararlılıkları penetrasyon yeteneğine bağlıdır.
Parenteral Emülsiyonlar





Yağda çözünen etkin madde uygun bir taşıyıcıda çözünür ve
karışım emülsifiye edilir.
Damlacık boyutu 1 m den küçük olmalıdır.
1) y/s tipi allerjenik ekstreler (SC)
2) s/y tipi Sürekli etkili depo preparatlar (IM)
3) y/s tipi besleme emülsiyonları (IV)
IV emülsiyonlar





%5-30 yağ içerir (soya yağı/ aspir yağı, doymamış
yağ asitleri (Besleyici)
Damlacık çapı 0.1-0.5 m
pH’ları 5.5-8.0 dir
y/s tipi
Emülgatör olarak %1.2 yumurta lesitini
(besleyici) ve poloksamerler (diğer)
kullanılmaktadır



A ve K vitaminlerin
Hormonların
Antineoplastik maddelerin IV emülsiyonları da bulunmaktadır
Yağ fazının seçimi

Oral veriliş




IV beslenme





Hint yağı
Yerfıstığı yağı
Balık yağı
Soya yağı
Ayçiçek yağı
Keten tohumu yağı
Aspir yağı
Topik kullanım



Hidrokarbonlar (sıvı, katı, yumuşak parafin)
Mumlar (karnauba mumu, beeswax)
Silikon yağları (dimetikon)
Emülgatörlerin emülsiyon oluşturma
mekanizması üç teori ile açıklanabilir.
Arayüzey gerilimini
düşürmek ve
termodinamik stabilizasyonu sağlamak
(Yüzey filmi teorisi)
 Bir
arayüzey filmi oluşturmak ve
koalesansa karşı mekanik bariyer
sağlamak
 Bir elektriksel çifte tabaka oluşturmak
ve elektriksel bariyer sağlamak


Arayüzey gerilimini
düşürmek ve
termodinamik stabilizasyonu sağlamak
(Yüzey filmi teorisi):

Ara yüzey gerilimi düşürülmesi (emülgatör ile)
ile dispersiyonun ara yüzeydeki serbest
enerjisi de düşer.
Damlacıklar yüzey gerilimi daha fazla olan
tarafa doğru bükülür (iç bükey şekil), o
taraftaki sıvıyı çevirir.




Bir arayüzey filmi oluşturmak ve koalesansa
karşı mekanik bariyer sağlamak:
Su ve yağ damlalarının yüzeyi üzerinde emülgatör
madde tarafından bir film oluşturulmaktadır.
Emülgatörler su-yağ arayüzeyinde monomoleküler
film oluşturarak adsorbe olurlar. Bu filmi oluşturan
monomoleküler emülgatörün suda çözünen katyon
taşıyıcı ucu su tarafına yönelir.
Tek emülgatör yerine birden fazla emülgatör (yani
sulu fazda hidrofilik yağlı fazda da hidrofobik
emülgatör) kullanılırsa. Ara yüzeyde kompleks bir film
oluşacaktır.
Stabil bir emülsiyon oluşturmak için
emülgatör oranları
ve tipleri çok
önemlidir.
 Hidrofilik tween ve lipofilik span değişik
oranlarda
kombine
edilerek
kullanılmaktadır.
 Polioksietilen
sorbiton monopalmitat
(tween 40) ve Sorbiton monooleat
(span 80) karışımı gibi

Bir elektriksel çift tabaka oluşturmak



Birbirine
yaklaşan
damlalar
arasında
elektriksel itme kuvvetleri meydana gelir.
Bu durum, emülsifiye olan globüllerin
yüzeyindeki elektriksel yük grupları ile
elektriksel
çifte
tabaka
arasındaki
etkileşimden kaynaklanmaktadır.
Yüzey etkin maddelerin polar yapıları da
önemlidir.
Emülgatör
Emülgatörlerin taşıması gereken özellikler






Yüzey
gerilimi
10
dyn/cm’nin
altına
düşürebilmeli
Disperse olan damlacıklar etrafında adsorbe
olmalı, arayüzeyde film oluşturmalı ve
koalesansa engel olmalı
Emülsiyonun viskozitesini artırmalı
Düşük konsantrasyonlarda bile etkisi olmalı
(%1-5)
Suyu seven polar kısmı ve yağı seven
nonpolar ucu olmalı
Toksik olmamalı
Emülgatörlerin sınıflandırılması

Oluşturdukları film tipine göre




Monomoleküler film oluşturanlar
Multimoleküler film oluşturanlar
Katı partiküler film oluşturanlar
Yapısına göre

Sentetik






Anyonik emülgatörler
Katyonik
Noniyonik (iyonik olmayanlar)
Amfoterik
Doğal Kaynaklı
İnce öğütülmüş tozlar
Emülgatörlerin sınıflandırılması
(oluşturdukları film tipine göre)



Monomoleküler film oluşturanlar:
Yüzey etken maddeler
Yağ-su ara yüzeyinde
şeklinde film oluştururlar.
tek
tabaka

Multimoleküler film oluşturanlar:
Hidrofilik kolloidler
-Yağ damlacıkları etrafında
çok tabakalı,
koalesansa karşı çok sıkı, kuvvetli bir film
oluştururlar.
- Damlacıklara yük kazandırarak birbirlerini
itmelerini sağlarlar
-Emülsiyonun viskozitesini arttırırlar.
Bitkisel kaynaklı: Arap zamkı, kitre zamkı, pektin,
lesitin
Hayvansal kaynaklı: Jelatin, kolestrol
Yarı sentetik: MC, CMC
Sentetik: Karbomerler

Katı partiküler film oluşturanlar:
Yağ ve su fazları tarafından ıslanarak
emülgatör olarak etki ederler.
Katı partiküller hidrofilik ise su fazında,
hidrofobik ise yağ fazında disperse
olurlar.
Hidrokolloidler
Bentonit
Veegum
Emülgatörlerin yapısına göre
sınıflandırılması

Sentetik






Anyonik emülgatörler
Katyonik
Noniyonik (iyonik olmayanlar)
Amfoterik
Doğal Kaynaklı
İnce öğütülmüş tozlar
Anyonik emülgatörler



Etkin grupları anyon olup negatif yük taşırlar.
Haricen kullanılan (Topik) preparatlarda yer alırlar.
Uzun hidrokarbon zincirli karboksilik asitlerin (laurik
ve oleik asit gibi) K, Na NH3, Ca, Al, Zn tuzları ya da
bu asitlerin sülfonlanmış ya da sülfatlanmış
bileşiklerinin K, Na ve NH3 tuzları dır.
 1. Alkali metal ve amonyum sabunları. Yağ
asitlerinin, Na, K ve NH3 gibi tuzlar ile yaptığı sabunlar
olarak tanımlanir.
*Suda çözünürler, y/s tipi emülsiyon yaparlar.
*Alkali çözelti oluştururlar. pH 10’un üzerinde
emülsiyonları dayanıklıdır. İrritandırlar.
*Deterjan özellikleri vardır.
*Aynı zamanda in situ emülgatör oluştururlar.
Oleik asit ve
amonyum’dan oluşan sabun,
emülgatör etki gösterek beyaz linimentin stabil
olmasını sağlar.
*Çok değerli katyonlarla geçimsizdirler. Bu
nedenle
formülasyonlarda
deiyonize
su
kullanılmalıdır.
Potasyum laurat
 Sodyum stearat


2. Toprak alkali (iki ve üç değerli metal) sabunları: Yağ
asitlerinin, Ca, Mg, Al tuzları ile yaptığı metalik
sabunlar olarak tanımlanir. S/y tipi emülsiyon
oluştururlar.




Al-, Ca-, Mg-, Zn-stearat, Zn-oleat
Kireç linimenti (in situ oluşan emülsiyon; CaCl2 ve oleik asit)
Çinko krem (ZnO ve oleik asit)
3. Organik (amin) sabunları: Bir yağ asidi ile aminin
oluşturduğu tuzlardır.

Trietanolamin stearat.



In situ olarak y/s tipi emülsiyon oluştururlar. (Trietonalamin ve
bir yağ asidi)
Daha az irritandır. Nötral pH oluşturur.
Daha çok kozmetik ürünlerde kullanılır.

4. Sülfatlanmış bileşikler: Yağ asitleri ile sülfirik
asitin sabunlaştırılmasından elde edilir.




Sodyum lauril sülfat. Şampuanlarda tercih edilir. Y/s tipi
emülsiyon oluşturur. Islatıcı özellikleri vardır.
Sodyum lauril etersülfat
Mono-di-trietanolamin lauril sülfat
5. Sülfonlanmış bileşikler: Yağ alkolleri ile sülfirik
asitin sabunlaştırılmasından elde edilir. Emülgatör
olarak daha az kullanılırlar. Islatıcı ve deterjan ajan
olarak tercih edilirler.


Sodyum setil sülfonat
Sodyum dodesil benzen sülfonat
Katyonik emülgatörler





Etkin grupları katyondur, pozitif yüklüdürler.
Dezenfektan ve koruyucu özellikleri vardır.
Emülsiyonlarının pH’ları 4-6 dır.
Emülsiyon oluşturma özellikleri zayıftır.
Anyoniklerle geçimsizdirler.

Kuaterner amonyum bileşikleri.


Benzalkonyum klorür
Setil trimetilamonyum bromür (Cetrimide)
Noniyonik emülgatörler






Uzun zincirli yağ asitlerinin polihidrik alkollerle
olan esterleri ile bunların etilen oksitle olan
esterleri ve eterleridir (Poliol esterleri)
Hem y/s hemde s/y tipi emülsiyonları stabilize
ederler.
Toksisite ve irritan özellikleri düşüktür.
Bazıları oral ve parenteral ürünlerde
kullanılabilir.
pH değişikliklerine ve elektrolitlere daha az
duyarlıdir.
Daha pahalıdırlar.

1)Yağ asitlerinin polihidrik alkollerle olan
esterleri. s/y tipi emülsiyon oluştururlar.

Gliserol esterleri:
Gliseril monostearat
 Gliseril monooleat
(“Self emulsifying” gliseril monostearat Y/s tipi emülsifier)


Sorbitan esterleri:


Sorbitan monolaurat (Span veya Arlecal 20),
Sorbitan monooleat (Span veya Arlecal 80)

2) Bunların etilen oksitle olan esterleri ve eterleri:
y/s tipi emülsiyon yaparlar

Spanların polioksietilen esterleri (polisorbatlar):
Polioksietilen sorbitan monolaurat (®Tween 20)
 Polioksietilen sorbitan monooleat (®Tween 80) (polisorbat 80)
*Polisorbatlar anyonik, katyonik ve noniyoniklerle geçimlidir.
*Nötral pH oluştururlar. Sıcaklık pH değişimi ve elektrolit
konsantrasyonuna dayanıklıdırlar.
*Toksisiteleri düşüktür, hem parenteral hem de oral kullanım için
uygundurlar.


Yağ alkollerinin polioksietilen eterleri


Polioksietilen stearil alkol (Cremophor A)
3)Polioksietilen/polioksipropilen blok kopolimerler

Poloksamerler
Amfoterik emülgatörler
Aynı molekül içinde hem anyonik hem
de katyonik grup içerirler.
 Düşük pH larda katyonik, yüksek pH
larda anyonik özellik gösterirler.



Sodyum N alkil amino propiyonat
Lesitin
Doğal Kaynaklılar
Bitkisel veya hayvansal kaynaklıdır.
 Genellikle y/s tipi emülsiyon oluştururlar
 Mikroorganizma üremesine neden
olabilirler






Arap zamkı
Jelatin
Agar
Kitre zamkı
Kolesterol gibi
İnce öğütülmüş tozlar



Çok küçük katı partiküllerden oluşur
Globüllerin etrafında her iki faz tarafından
ıslatılabilen katı partiküler bir film oluştururlar.
S/y ve y/s tipi emülsiyon oluştururlar.




Bentonit (Alüminyum silikat)(haricen)
Veegum (Magnezyum aluminyum silikat) (haricen)
Hektorit
Kaolin (dahilen)
Yüzey etkin madde moleküllerinin belli bir
konsantrasyonun üzerinde kendi oranlarında
oluşturdukları agregatlara misel denir.
 Misellerin
oluşmaya
başladığı
konsantrasyona kritik misel konsantrasyonu
(cmc) denir. Cmc’nin üzerinde misel oluşumu
artar. Miseller tek bir molekül gibi hareket
ederler.

Download