Uploaded by plto

hidrolik

HİDROLİK AKIM MAKİNELERİ DERS NOTLARI
3. POMPA TİPLERİ VE YAPISAL AYRINTILARI
Günlük hayatımızda ve sanayinin hemen her dalında sıklıkla kullanılan pompaların yüzlerle ifade
edilen sayıda çeşitleri geliştirilmiş durumdadır. Bunları çalışma prensiplerine uygun olarak iki
ana grupta toplayabiliriz.
3.1. Hacimsel(volümetrik) pompalar
Tarihi en eski olan pompalardır. Bu pompalarda sıvının bir yere nakledilmesi ya sıvının bir
şekilde taşınıma veya bir kap içerisinde yaratılan hacim değişimi sayesinde sıvının emilip
basılmasına dayanır. Pistonlu, esnek diyaframlı, dişli, paletli, vidalı, loplu pompalar bu gruba
girer.
a) Pistonlu pompalar
Şekil 3.1’de görüldüğü gibi pistonlu pompa aşağıdaki elemanlardan meydana gelmektedir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Silindir şeklinde gövde
Piston
Piston kolu (biyel)
Krank mili
Emme supabı
Basma supabı
Sızdırmazlık segmanları
Krank yatakları
Şekil 3.1 Tipik bir pistonlu pompa
Piston silindir içerisinde ÜÖN dan AÖN ya doğru ilerlerken üzerindeki hava basıncı düşer ve
emme supabı açılır, silindir içerisine sıvı akımı başlar. Bu sırada yay etkisi altında basma supabı
kapalıdır. Piston AÖN dan ÜÖN ya yükselirken sıvı basınç altına gireceğinden emme supabı
kapanır basma supabı açılır. Böylece silindir içerisine alınmış olan sıvı, basma supabı üzerinden
çıkış kanalına sevk edilmiş olur. Bu sistemlerde emme ve basma işleminin eş zamanlı olmayışı
sıvı akımının kesintili olmasına neden olur. Bu olumsuzluğun önlenmesi için pistonlu pompalar
1
HİDROLİK AKIM MAKİNELERİ DERS NOTLARI
çok kademeli olarak gerçekleştirilir. Bazı pistonlu pompalarda pistonun üst yüzü bazılarında ise
her iki yüzü de kullanılır. Buna uygun olarak pistonlu pompaya tek etkili ve çift etkili pistonlu
pompa adı verilir.
b) Esnek diyaframlı pompalar
Pistonun gel‐git hareketi yerine, elastik bir membranın elastikiyeti sayesinde hacim değişiminin
sağlandığı pompalardır. Bu sistemde emme ve basma supapları kullanılır. Şekil 3.2a'da
görüldüğü gibi AOBA esnek diyagramı yatay konumda iken kam milinin M0 noktasıyla üst
üstedidir. Kam mili saat ibresinin tersi yönde dönerken, çubuk şekildeki konumda ÜÖN gelmiş
olur ve V hacimli sıvıyı, basma supabı çıkış kanalına basmış olur. Çubuk MN0 üzerinden AÖN ya
inerken V hacimli sıvı emme supabı üzerinden silindire alınır. Böylece NN0 kam eğrisi üzerinden
yeni basma periyodu başlar. Böyle bir mekanizma yardımı ile kamın her 90o dönemsi sırasında
bir kere V hacminde sıvı emilir ve bir kerede basılmış olur. Otomobillerde yakıt deposundan
motora yakıt gönderen yakıt besleme pompaları kam mili tarafından çalıştırılan küçük diyaframlı
bir pompadır.
Şekil 3.2. Tipik bir pistonlu pompanın çalışma prensibi
Örnek bir diyaframlı su pompası Şekil 3.2b'de verilmektedir.
2
HİDROLİK AKIM MAKİNELERİ DERS NOTLARI
Şekil 3.2. Diyaframlı su pompası
c. Körüklü pompalar
Şekil 3.3 de görüldüğü gibi, kesik koni biçiminde ve içerisi boş elastik bir gövdenin, pistonlu
pompa gibi, emme supabı üzerinden alınan sıvı basma supabı üzerinden basılır. Bu olaylar
sırasında elastik gövdenin içeriye ve dışarıya doğru şişmemesi için, şekilden anlaşıldığı gibi
dairesel segmanlar konulmuştur. Bu segmanlar aralarında bağımsız olduklarından, krankın
dönmesi sırasında hiçbir karşı kuvvet doğurmazlar. Bu sistemde supaplar dışında hiçbir
sızdırmazlık problemi mevcut değildir. Sistemlerin ömürleri elastik malzemenin ömrüne bağlıdır.
Şekil 3.3 Tipik bir körüklü pompanın kesit resmi
d. Dişli pompalar
3
HİDROLİK AKIM MAKİNELERİ DERS NOTLARI
Şekil 3.4 de görüldüğü biri diğerini döndüren iki dişli bir hacimsel pompadır. Dönen ve
döndürülen dişler düz veya helisel formda olabilir. G girişinden diş boşlukları arasına alınan sıvı
çevresel olarak taşınır ve Ç çıkışına iletilir. Dişli pompalar yağ pompası olarak uygulamada yaygın
suretle kullanılmaktadır. Benzin ve dizel motorlarının, takım tezgahlarının yağlama devrelerinde
dişli pompalar kullanılır. Sağladığı yüksek basınç nedeniyle hidrolik devrelerde en çok kullanılan
pompalardır. Viskoz sıvıların ve ağır sıvıların emilip basılmaları yine dişli pompalarla
yapılmaktadır.
Şekil 3.4 Tipik bir dişli pompanın şematik resmi
e. Vidalı pompalar
Vidalı pompalar, hacimsel pompalar arasında, sıvının akımının dönme ekseni doğrultusunda
gerçekleştiği pompalar olarak özel bir yere sahiptir. Sıvı hareketli vidanın veya birbirleriyle
temas halinde dönen vidaların helisel kanalları içerisinde, emme kanalından basma kanalına
doğru hareket eder. Vidalı pompalar özellikle viskoz ve ağır sıvıların, emilip basıldığı çeşitli
sanayi kollarında geniş kullanım alanına sahiptir. Gemilerde, sentetik sıvıların üretilip
pompalandığı sanayi kesiminde, çeşitli kimya sanayi dallarında, ham petrol ve petrol ürünleri
sanayinde, çeşitli gıda sanayi dallarında ve bazı hidrolik devrelerde başarıyla kullanılmaktadır.
Vidalı pompalar Q=120m3/saat gibi yüksek devirlerde ve 3.5‐300bar arasında görev
yapabilmektedir. Vidalı pompalar tek vidalı ve çok vidalı pompalar olmak üzere iki grupta
toplanır(Şekil 3.5).
1. DÖNEL ÇARKTA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ:
(a)
(b)
Şekil 3.5. Vidalı pompanın kesit resmi (a) tek vidalı (b) iki vidalı.
4
HİDROLİK AKIM MAKİNELERİ DERS NOTLARI
Şekil 3.5c. Vidalı pompaya ait uygulama örneği
f. Elastik tüplü pompalar
Şekil 3.6'da görüldüğü gibi silindirik bir çeper boyunca yerleştirilen elastik bir tüp, piston O
merkezi etrafında dönerken, pistonun iki ucu tarafında dönebilen bilyalar yardımıyla, çepere
doğru sıkıştırılır. Böylece her an, G giriş kanalından sıvı tüpün içerisine alınmış olur; pistonun
ikinci ucundan sonraki sıvı da Ç çıkış kanalına sürekli basılır. Bu pompalar 50 Torr vakum
basınçlarına kadar inebilmekte ve 15 bar basınca kadar sıvı basabilmektedir. Elastik tüplü
pompalar genel olarak, su arıtma tesislerinde, ilaç ve kimya sanayilerinde, gıda sanayinde ve
inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. En büyük üstünlükleri emme ve basma işlemi
sırasında pompa içerisindeki sıvının pompa elamanlarına temas etmemesidir.
Şekil 3.6. Elastik tüplü pompanın kesit resmi ve çalışma prensibi.
5
HİDROLİK AKIM MAKİNELERİ DERS NOTLARI
Bunların loplu ve paletli pompalarda uygulamada yer alan diğer hacimsel pompalardır. İlgili
pompalara ait şematik resimler Şekil 3.7’de verilmektedir.
(a)
(b)
Şekil 3.7. (a) Loplu pompa (b) Paletli pompa
6
HİDROLİK AKIM MAKİNELERİ DERS NOTLARI
3.2. Dinamik Pompalar
Akışkana momentum aktarımı yapan ve çark kanatları rotor kanatları adı verilen döner kanatlı
üç temel pompa tipi vardır. Bu nedenle, dinamik pompalar bazen rotadinamik pompalar veya
basit olarak dönel pompalar adını alır. Bunun dışında jet pompalar ve elektromanyetik
pompalar gibi dönel olmayan bazı dinamik pompalarda vardır. Dönel pompalar akışın
pompadan çıkış biçimine göre sınıflandırılır: merkezkaç akış, eksenel akış ve karma akışlı
pompalar (Şekil 3.8). Merkezkaç akışlı pompada akışkan pompa merkezine eksenel olarak girer
ve pompa gövdesinin dış çapı boyunca radyal olarak terk eder. Bu nedenle merkezkaç
pompalara radyal akışlı pompalarda denir. Eksenel akışlı pompada akışkan pompa merkezine
eksenel olarak girer ve eksenel olarak terk eder. Pompa orta kısmının, motor, mil ve göbek
tarafından kapatılması nedeniyle bu akış tipik olarak pompanın dış kesimi boyunca gerçekleşir.
Karma akışlı pompa, merkezkaç ile eksenel arasındadır ve akış pompaya eksenel olarak girer,
radyal ve eksenel arasındaki bir açıyla pompayı terk eder.
Şekil 3.8. Üç temel pompanın çarkı (a) Merkezkaç akış, (b) Karma akış ve (c) Eksenel akış
a) Merkezkaç(Santrifüj) Pompalar
Merkezkaç pompalar endüstride en yaygın kullanılan dinamik pompa tipleridir. Şekil 3.9’da
merkezkaç pompanın kesit resmi ve çalışma prensibi verilmektedir. Akışkan çarkın oyuk
kısmından(göz) eksenel girer ve ardından dönel kanatlara ulaşır. Burada çark kanatları
tarafından yapılan momentum transferiyle akışkan teğetsel ve radyal yönde hız kazanır. Akış
7
HİDROLİK AKIM MAKİNELERİ DERS NOTLARI
salyangoz gövdenin içersine doğru radyal olarak dışarı savrulurken, hem basınç hem de hız
kazanarak çarkı terk eder. Şekilde gösterildiği gibi gövde; amacı çark kanatlarının çıkış
kenarlarını terk eden ve hızlı hareket eden akışkanı yavaşlatarak basıncını daha fazla arttırmak
ve kanat aralarından gelen akışları birleştirip genel bir çıkışa yönlendirmek olan salyangoz
biçimindeki bir yayıcıdır.
Şekil 3.9a. Tipik bir merkezkaç pompanın yan ve ön görünüşleri
Şekil 3.9b. Tipik bir merkezkaç pompa resmi
Merkezkaç pompalarda kanat geometrisi, geriye eğimli, radyal ve öne eğimli olmak üzere üç
farklı yapıdadır(Şekil 3.10). Geriye eğimli kanatlı merkezkaç pompalar en yaygın olanıdır.
Akışkanın kanat aralarına girmesi ve kanatları terk etmesi en az miktarda dönüşle
gerçekleştiğinden diğer kanatlı merkezkaç pompalara göre daha yüksek verime sahiptirler.
Sağladıkları basınç artışları ise diğer iki tipin arasındadır. Radyal kanatlı merkezkaç pompalar
geniş bir debi aralığında en yüksek basınç artışını sağlarlar. Ancak bu basınç artışı maksimum
verim noktasından sonra hızla azalır. Öne eğimli merkezkaç pompalar, radyal ve geriye eğimli
kanatlarla kıyasla geniş bir debi aralığında daha düşük olmakla birlikte sabit bir basınç artışı
sağlar.
8
HİDROLİK AKIM MAKİNELERİ DERS NOTLARI
(a)
(b)
(c)
(d)
Şekil 3.10. (a) Geriye eğimli kanatlı, (b) radyal kanatlı ve (c) öne eğimli kanatlı merkezkaç
pompa; (d) üç pompa tipinin net yüklerinin ve fren beygir güçlerinin karşılaştırılması.
9
HİDROLİK AKIM MAKİNELERİ DERS NOTLARI
b)
Eksenel akışlı pompalar
Eksenel akışlı pompalarda akışkan pompa merkezine eksenel olarak girer ve pompa çarkını
eksenel olarak terk eder. Dönen çark kanatları akışkanın momentumunu değiştirmek suretiyle
kaldırma kuvveti meydana getirerek akışkanın istenilen basınca ulaşması sağlar(Şekil 3.11).
Akışkan hareketi helisel bir form izlediğinden bu pompalara helisel pompa olarak da adlandırılır.
Şekil 3.11 Eksenel akışlı bir pompanın şematik resmi
3.3. Jet pompalar(Ejektörler)
Ejektölerde dönen hareketli bir parça yoktur. Başka bir kaynak tarafından sağlanan sıvı akışı ile
diğer sıvı sevk edilir. Şekil 3.12’de görüldüğü gibi 1 borusundan Qn debisinde bir sıvının geldiğini
düşünelim. 2 nozulundan su hızla fışkırırken Bernoulli denklemi gereği 3 haznesinde meydana
gelen basınç düşümü Q debisindeki akışkanın emilmesini sağlamaktadır. Transfer edilen toplam
debi Q+Qn dir.
Şekil 3.12. Jet pompanın (ejektör) resmi
10
HİDROLİK AKIM MAKİNELERİ DERS NOTLARI
4.TÜRBİN TİPLERİ VE YAPISAL AYRINTILARI
Türbinler hacimsel ve dinamik türbinler olmak üzere iki grupta sınıflandırılabilir. Hacimsel
türbinler çoğunlukla debi ölçümünde kullanılan küçük makinalardır. Dinamik türbinler ise
minyatür yapılardan devasal yapılara kadar farklı boyutlarda olup hem akış ölçümünde hem de
güç üretiminde kullanılırlar.
4.1. Hacimsel Türbinler
Hacimsel türbin, geriye doğru çalışan bir hacimsel pompa olarak düşünülebilir. Akışkan kapalı
bir hacim içinde itildikçe mili döndürür veya ileri‐geriye hareket eden bir biyel ile yer değiştirir.
Ardından, kapalı akışkan hacmi, düzeneğe daha fazla akışkan girdikçe dışarıya doğru itilir. Bu
sistemlerde net yük kaybı oluşmaz. Diğer bir ifadeyle enerji akan akışkandan çekilir ve mekanik
enerjiye dönüştürülür. Hacimsel türbinler genellikle güç üretiminde değil daha çok hacimsel
debi ve akış ölçümünde kullanılır. En yaygın örnekleri su sayaçlarıdır(Şekil 4.1).
Şekil 4.1. Yalpa diskli akışkan debi ölçeri (hacimsel türbin).
4.2. Dinamik türbinler
Dinamik türbinler hem akış ölçüm düzenekleri hem de güç üreticileri olarak kullanılır. Ders
kapsamında güç üretimi için tasarlanan büyük dinamik türbinler üzerinde durulacaktır. Dinamik
türbinler etki ve tepki türbini olmak üzere iki grupta sınıflandırılır. Etki türbinleri yüksek düşü ve
küçük hacimsel debi, tepki türbinleri ise düşük düşü ve yüksek hacimsel debi değerleri
gerektirir(Şekil 4.2). Düşüye göre su türbinlerinin sınıflandırması Şekil 4.3’de verilmektedir;
H0 300 m Yüksek basınçlı Su Türbini Tesisi,
400 m  H0 20 m Orta basınçlı Su Türbini Tesisi,
H0 50 m Düşük basınçlı Su Türbini Tesisi,
11
HİDROLİK AKIM MAKİNELERİ DERS NOTLARI
(a)
(b)
Şekil 4.2 (a) Çeşitli türbin tiplerinin düşü ve özgül hıza göre çalışma bölgeleri
(b) Çeşitli türbin tiplerinin düşü ve debiye göre çalışma bölgeleri
12
HİDROLİK AKIM MAKİNELERİ DERS NOTLARI
(a)
Francis
Türbini
Tesisi
(b)
(c)
Şekil 4.3. Düşüye göre su türbini tesislerinin sınıflandırması (a) Yüksek basınçlı Su Türbini Tesisi,
(b) Orta basınçlı Su Türbini Tesisi ve (c) Düşük basınçlı Su Türbini Tesisi
13
HİDROLİK AKIM MAKİNELERİ DERS NOTLARI
ÇİZELGE (4.1) Türbinlerin çalışma tarzlarına göre sınıflandırılması.
ETKİ TİPİ TÜRBİNLER
Ortak özellikleri çark atmosfer basıncında ve kısmi giriş var
Adı
Resmi
Dönel Çark
Serbest
hüzmeli
Çok sayıda çift taraflı
türbin
kepçe biçimli
(Pelton Türbini)
parçalardan oluşmuş,
teğetsel girişli ve
ayarlanamaz çarklı
Teğetsel giriş çıkışlı
tambur çarklı (Banki‐
Michell Ossberger Su
Türbini)
Yöneltici çark
Güce göre 1 ila 6
ayarlanabilir
püskürtücüden
oluşur ve hüzme
çelicili.
Tambur
tipi
basit Tek veya birden
radyal çark tipli. Su fazla yönelticili
çarktan iki kez geçer.
REAKSİYON TİPİ TÜRBİNLER
Ortak özellikleri, çarkın girişindeki basınç çıkışından daha büyük. Çalışma anında çark
kanatları tamamen su ile dolu
Adı
Resmi
Dönel Çark
Yöneltici çark
Francis
Tipi
Tek veya çift eğrilikli Ayarlanabilir
Türbin
radyal çark kanatlı.
radyal
Dıştan içe doğru akış yöneltici çark
söz konusu ve
kanatları
kanatlar ayarsız.
Kaplan Türbini
Taşıyıcı
kanat
teorisine
göre
çizilmiş
kanatlar,
eksenel akışlı ve
ayarlanabilir dönel
çarklı
Ayarlanabilir
radyal
veya
eksenel
yöneltici çark
kanatları
14
HİDROLİK AKIM MAKİNELERİ DERS NOTLARI
4.2.1 Etki türbinleri (Pelton türbini veya çarkı)
Şekil 4.4’de bir Pelton çarkının şematik resmi verilmektedir. Bir Pelton türbini ana bileşenleri;
(1)püskürtücü (enjektör), (2)çark, (3)iğne, (4)deflektör (çelici) ve (5)gövde şeklindedir. Cebri
borudan gelen su, geçiş kesiti bir iğne ile kontrol edilen püskürtücüden yüksek hızla bir su jeti
şeklinde fışkırarak (V=(2gH0)1/2, :boşalma katsayısı(0.98‐0.99)) çark üzerinde yer alan
kepçelere çarpar.
Şekil 4.4 Tek püskürtücülü Pelton türbini ana elemanları
Şekilde görüldüğü gibi kepçeler genellikle 2 bölümlü yapılır. Su jeti keskin kenar tarafından ikiye
bölünür ve yön değiştirir. Oluşan momentum değişikliğinin etkisiyle kepçeye çevresel bir kuvvet
etki eder ve bu etkileşim sonucunda çark üzerine Md=F.R’lik bir döndürme momenti aktarılır.
15
HİDROLİK AKIM MAKİNELERİ DERS NOTLARI
Lüleden fışkıran huzmenin çapı, iğnenin ileri‐geri hareketi ile büyültüp küçültülmek suretiyle
debi ve türbin gücü ayarlanır. Ani yük değişimlerinde sistem üzerinde yer alan deflektör, henüz
iğne durumunu almadan, harekete geçerek huzmeyi saptırır ve huzmenin çarka çarpmasını
engeller. Şekilde görüldüğü gibi çark tamamen suyun dışında bulunur. Pelton çarkları H400m
gibi çok yüksek düşülerde kullanılır. Verimleri %90 düzeyindedir. Genel olarak türbinler gücüne
göre 1’den 6’ya kadar püskürtücü ve 12’den‐40’a kadar kepçe bulundurur.
4.2.2 Tepki türbinleri
Enerji üreten bir başka temel hidrotürbin tipi, sabit kanatlar adı verilen sabit kılavuz kanatlar,
ayar kapakları denilen ayarlanabilir kılavuz kanatlar ve çark kanatları denen dönen kanatlardan
oluşan tepki türbinidir (Şekil 4.5). Akış türbine teğetsel olarak yüksek basınçta girer, spiral gövde
veya salyangoz boyunca hareket ederken sabit kanatlar tarafından çarka yönlendirilir ve
ardından yüksek bir teğetsel hız bileşenine sahip olarak ayar kapaklarından geçer ve çark
kanatlarına ulaşır.
Şekil 4.5. Bir tepki türbinin şematik resmi.
Akışkan ile çark kanatları arasındaki momentum alış‐verişi sonucunda çark miline döndürme
momenti aktarılmış olur. Etki türbinlerinin tersine tepki türbinleri tamamen su ile doludur. Bu
nedenle bir tepki türbini; aynı çapa, net düşüye ve hacimsel debiye sahip etki türbininden daha
fazla güç üretir. Ayar kapaklarının açıları çarktan gelen hacimsel debiyi kontrol altına almak için
ayarlı yapıda yapılmıştır. Ayar kapaklarından çıkan akış, şok(çarpma) kayıplarından kaçınmak
amacıyla çark kanadının giriş kenarına paralel olarak yönlendirilir.
16
HİDROLİK AKIM MAKİNELERİ DERS NOTLARI
Francis ve Kaplan türbini olmak üzere iki ana tip tepki türbini vardır. Francis türbini genel yapısı
itibariyle ters akışlı bir merkezkaç pompa yapısına Kaplan türbini ise ters akışlı bir eksenel fan
yapısına benzer.
Akışın çarka girdiği açıya göre, tepki türbinleri;
(a) Radyal akışlı Francis türbini: Akış çarka radyal olarak girmektedir(Şekil 4.6a).
(b) Karma akışlı Francis türbini: Akış çarka radyal ile eksenel arası girmektedir (4.6b)
(c) Pervaneli karma akışlı‐türbin: Çark üzerinde bir kuşak yoktur ve akış çarka kısmen
dönmüş olarak girmektedir (Şekil 4.6c).
(d) Eksenel Akışlı Türbin (Kaplan):Akışkan çarka girmeden önce tümüyle eksenel olarak
dönmektedir(Şekil 4.6d).
Şekil 4.6. (a) Radyal akışlı Francis türbini, (b) Karma akışlı Francis türbini, (c)Pervaneli karma
akışlı‐türbin ve (d)Eksenel Akışlı Türbin (Kaplan)
Eksenel akışlı türbinler (Kaplan tipi) yüksek debi ve düşük düşülerde (80m) kullanılan pervane
tipi türbinlerdir. Klasik nehir türbinleri olarak da isimlendirilirler. 3‐8m dönel çark çapına kadar
kanatlar ayarlanabilir olarak imal edilirler. Ayar işlemi hidrolik servomotorlar ile sağlanır. Özel
durumlarda kanatların ayarlı olmasından vazgeçilebilir (Uskur tipi). 20 metre düşüye kadar
beton salyangoz veya boru gövdeli olarak imal edilirler(Şekil 4.7 ve 4.8). Daha büyük düşülerde
ise salyangoz gövde sacdan imal edilmelidir.
17
HİDROLİK AKIM MAKİNELERİ DERS NOTLARI
Şekil 4.7. Eksenel akışlı (Kaplan tipi) tepki türbini
Şekil 4.8. Nehirlerde uygulanan BORU TİPİ KAPLAN SU TÜRBİNİ tesisi, Escher Wyss firmasından.
1 Giriş Izgarası, 2 Yöneltici çark, 3 Dönel çark, 4 Dönel çarkı ayarlı türbin mili, 5 Salmastralar, 6
Konik dişli redüktör, 7 Jeneratör, 8 Kumanda panosu, 9 Kademesiz ayarlanabilen ayar pompası,
10 Emme borusu.
Radyal akışlı türbinler(Francis tipi) Pelton çarklarının yüksek düşüleri ile Kaplan türbinlerinin
düşük düşüleri arasında kalan düşüler (40‐600m)için en uygun türbin tipidir. Bünyesinde 16
veya daha fazla kanat barındırır. Verimleri %90‐95 düzeyinde olup 500MW’a kadar güç
üretebilirler (Şekil 4.9).
18
HİDROLİK AKIM MAKİNELERİ DERS NOTLARI
Şekil 5.8 Francis tipi su türbini tesisi.
Bu türbin tipinin Pelton türbinine göre avantajı, daha küçük boyutlarda imal edilerek, daha
yüksek dönme sayılarında çalıştırılabilmesidir. Yurdumuzda Devlet Su İşlerinin denetiminde
bulunan su türbini tesislerin büyük çoğunluğunda Francis tipi türbin kullanılmaktadır. Küçük
güçlerde örnek olarak 200 kW’a kadar olan güçlerde ve 5 m düşüden daha az yerlerde kamara
tipi denilen ve düşey eksenli Francis türbini kullanılır(Şekil 5.9).
Şekil 4.9. Düşey eksenli kamara tipi Franscis
türbini tesisi.
Şekil 4.10 Francis tipi dönel çarkı
19