Uploaded by plto

ENERJİ YÖNETİMİ ÖRNEK SORULAR

advertisement
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Orman Fakültesi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
OREN3003 ENERJİ YÖNETİMİ ÖRNEK SORULAR
1. Ülkeler, enerji politikası konusunda aşağıdaki etmenlerden hangisinin sağlanmasını amaçlar?
A) Ekonomik büyüme – Enerji güvencesi – Çevre koruma
B) İnsan – Makina – Çevre
C) Enerji güvencesi – Ekonomik büyüme – Teknolojik gelişim
D) Çevre koruma – İnsan – Enerji güvencesi
E) İşgücü – Malzeme - Makina
Ülkeler, enerji politikasında; ekonomik (Economy) büyüme, enerji (Energy) güvencesi ve çevre
(Environment) korumasının (3E) birlikte sağlanmasını amaçlıyor.
2. Günümüzde fosil yakıtlar en çok kullanılan enerji kaynaklarıdır. Fosil yakıtların aynı tempo ile
kullanılmaya devam edilmesi durumunda aşağıdaki gelişmelerden hangisi gerçekleşmez?
A) Aşırı kuraklık,
B) Küresel soğuma
C) Deniz seviyesinde yükselme sonucu su baskınları,
D) Fırtınalar
E) Ultraviyolenin artması gibi küresel değişmeler sonucu, doğanın ekolojik dengesinin bozulması
Fosil yakıtların aynı tempo ile kullanılmaya devam edilmesi durumunda;
a) aşırı kuraklık,
b) deniz seviyesinde yükselme sonucu su baskınları,
c) fırtınalar,
d) ultraviyolenin artması gibi küresel değişmeler sonucu, doğanın ekolojik dengesinin bozulması
kaçınılmazdır.
3. “Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüketiminde Verimliliğin Arttırılması İçin Alacakları Önlemler“ adlı
yönetmelikte, aşağıdaki ifadelerden hangisi yeni kurulacak tesislerde uygulanacak ilkelerden
sayılmaz?
A) Yeni alınacak makinaların enerji verimliliği yüksek olan teknolojilerden seçilmesi
B) Tesisin ısı yalıtımı yönünden en verimli şekilde projelendirilmesi
C) Kuruluş aşamasında enerji verimliliğinin takibi için gerekli ölçüm cihazlarının temin edilmesi
D) Hava kirletici emisyonların minimumda tutulması için gerekli tedbirlerin alınması
E) Bileşik ısı-güç üretimi yerine bağımsız ve yerel ısı-güç üretimine önem verilmesi
Enerji yönetimi uygulamaları maksadıyla 1995 yılında “Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüketiminde
Verimliliğin Arttırılması İçin Alacakları Önlemler” adlı yönetmelikte
a) Yeni alınacak makinaların enerji verimliliği yüksek olan teknolojilerden seçilmesi,
b) Tesisin ısı yalıtımı yönünden en verimli şekilde projelendirilmesi,
c) Kuruluş aşamasında enerji verimliliğinin takibi için gerekli ölçüm cihazlarının temin edilmesi,
d) Hava kirletici emisyonların minimumda tutulması için gerekli tedbirlerin alınması,
e) Bileşik ısı-güç üretimine önem verilmesi gibi hususların göz önüne alınması istenmektedir.
4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi enerji yönetimini öncelleyen hususlar arasında değerlendirilmez?
A) Süreçlerin optimizasyonu
B) Üretimin planlanması
C) Kaliteli ve yeteri kadar enerji kullanımı
D) Ortaya çıkabilecek enerji krizine hazırlık
E) Yaşadığımız çevrenin korunması
Enerji yönetimini öncelleyen hususlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;
a) Süreçlerin optimizasyonu
b) Birim maliyetlerin düşürülmesi
c) Kaliteli ve yeteri kadar enerji kullanımı
d) Rekabetçi koşulların sağlanması
e) Tesis ömrünün arttırılması
f) Bakım giderlerinin azaltılması
g) Ortaya çıkabilecek enerji krizine hazırlık
h) Yaşadığımız çevrenin korunması
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi enerji etkin binanın özellikleri arasında değerlendirilmez?
A) İklime ve konuma uygun yerleşim
B) Mükemmel yalıtım
C) Yıllık enerji tüketimini maksimize edebilme
D) Güneşten pasif ısıtma veya soğutma yapabilme
E) Nitelikli cam kullanma
Enerji etkin bina, mimari tasarımın daha işin başında yapılacak planlamalarla aşağıdaki uygulamaları
imkanlar dahilinde olabildiğince kullanan binalara denir:
a) İklime ve konuma uygun yerleşimi olan,
b) Mükemmel yalıtılan,
c) Yeraltı sularından yararlanabilen,
d) Güneşten pasif ısıtma veya soğutma yapabilen,
e) Nitelikli cam kullanan,
f) Çift cephe sistemleri kullanan,
g) Doğal havalandırma gibi yöntemlerle, verimli ve alternatif enerjiye dayanan cihazların
kullanan,
h) Binanın tüketeceği yıllık enerji miktarını minimize eden.
5.
6.
7.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi ısıl konforu etkileyen başlıca faktörler arasında sayılmaz?
A) Ortam sıcaklığı
B) Ortamın nemi
C) Ortamdaki hava hızı
D) Dışa bakan duvarın iç yüzey sıcaklığı ile ortam sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı
E) Ortam basıncı
Aşağıdaki cihazlardan hangisi sıcak su veya buhar kazanlarında yakıt ile havayı birleştirerek
yanma işlemini sağlayan cihazdır?
A) Kombi
B) Brülör
C) Isı pompası
D) Hidrofor
E) Kojenerasyon
8.
Ayrıntılı bir enerji taramasında çeşitli ölçüm bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıdaki
ifadelerden hangisi bu bilgiler arasında sayılmaz?
A) İşletmede kullanılan yakıt miktarı ile cihaz verimleri
B) İşletmenin elektrik tüketimi ve kullanım verimi
C) Çeşitli akışkanlar (buhar, sıcak su, hava gibi) tarafından taşınan enerji
D) Çeşitli noktalardan dışarıya atılan enerji (buhar, kondensat, soğutma suyu, atık sıvı ve gaz
gibi)
E) İşletme enerjii tesislerinin yatırım tutarı
Aşağıdaki faktörlerden hangisi enerji ile ilgili ölçümlerde kullanılacak cihazların seçiminde
dikkate alınmaz?
A) Cihazın taşınabilir ya da sabit olması
B) Cihazın hassasiyet ve kullanım aralığı
C) Montaj ve demontaj kolaylığı
D) Cihazın yaşı ve koruyucu boyası
E) Cihazın enerji tüketimi,
Kullanılacak cihazların seçiminde de aşağıda sıralanan çeşitli faktörler göz önüne alınmalıdır:
A) Cihazın taşınabilir ya da sabit olması,
B) Cihazın hassasiyet ve kullanım aralığı,
C) Montaj ve demontaj kolaylığı,
D) Sıcaklık, korozyon, basınç gibi çeşitli şartlardaki kullanımlara yönelik dayanımı,
E) Cihazın maliyetine etki eden faktörler (satış fiyatı, montaj, eğitim, işletme ve bakım),
F) Cihazın enerji tüketimi,
G) Cihazın gösterge ve kayıt özellikleri
9.
10. Aşağıdaki etmenlerden hangisi ölçmeyi etkilemez?
A) Ölçü aletinin teknolojisi
B) Ölçü aletinin hassasiyeti
C) Ölçme zamanı
D) İşin hassasiyeti
E) Ölçme yapılan yerin ışık durumu
Ölçmeyi Etkileyen Faktörler:
a) Ölçü aletinin teknolojisi
b) Ölçü aletinin hassasiyeti
c) Ölçme işlemi yapılan ortamın, ölçü aletinin, ölçülen parçanın sıcaklığı
d) İşin hassasiyeti
e) Ölçülecek iş parçasının fiziksel özelliği
f) Ölçme yapılan yerin ışık durumu
g) Ölçme yapan kişiden kaynaklanan faktörler
11. 2013 yılı net ithalat miktarları ve ithal edilen yakıtların ısıl değerleri aşağıdaki gibi oluşmuştur:
Yakıt
Doğal gaz
Petrol
Kömür
Petrol koku
İthalat Miktarı
45 milyar m3
35 milyon ton
30 milyon ton
4 milyon ton
Alt Isıl Değer
8250 kCal/Nm3
10000 kCal/kg
7000 kCal/kg
6500 kCal/kg
Bu verilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Türkiye‘nin toplam enerji ithalatı 23.931.250 TEP kadardır
B) Türkiye’nin doğal gaz enerji ithalatı 371,250 trilyon kCal’dir
C) Türkiye’nin petrol ithalatı 350 trilyon kCal’dir
D) Türkiye’nin kömür ithalatı 210 trilyon kCa’dir
E) Türkiye’nin petrokok ithalatı 6 trilyon kCal’dir
CEVAP: ABEBCEBEDCE
Download