Uploaded by User8053

SEVDA NUR KARAHAN.4MAT

advertisement
4 MAT ÖĞRETİM MODELİ
Okulun Adı
Dersin Adı
Sınıf
Ünitenin Adı
Konu
Hasan Ünlükahraman Ortaokulu
Fen Bilimleri
8.Sınıf
Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
Asitler Ve Bazlar
Önerilen Süre
8 Ders Saati
Öğrenci Kazanımları/Hedef Davranışlar
 F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder.
 F.8.4.4.2. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir.
 F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur.
 F.8.4.4.7.Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar.Asit yağmurlarının oluşum sebepleri ve sonuçlarına değinilir.
1.ÇEYREK YAŞANTIYI KENDİNLE BAĞDAŞTIR
1. Adım (Sağ Mod) Bir Deneyim (Yaşantı) Oluştur
Asit ve Bazların anlaşılabilmesi için öğrencilerin günlük yaşantılarıyla ilişki kurmalarını sağlamak.
Etkinlikler
1.Öğrenciler ikişerli gruplara ayrılır ve her gruba “Asit mi Baz mı ?” başlıklı liste verilerek öğrencilerden listedeki her bir maddeyi okumaları ve
onlara göre “asit mi baz mı” kabul ettiklerini belirtmeleri istenir.Ayrıca seçme nedenlerini kısaca boşluklara not etmeleri istenir.(EK-1)
2.Öğrencilere “Asit Yağmurları” içerikli metin dağıtılarak cevaplandırmaları istenir(EK-2)
2. Adım (Sol Mod) Yaşantıyı Analiz Et
Öğrencilerin düşüncelerini paylaşmalarını sağlamak.
Etkinlikler
1.“Asit mi Baz mı ?” listesindeki her bir madde ayrı ayrı ele alınır.Bu aşamada öğrenciler aktiftir.Öğrencilerden görüşlerini bildirmek isteyenlerin
her birinin konuşmasına izin verilir ve her biri diğeri konuşurken müdahale etmemeleri konusunda baştan uyarılır.Öğrenciler listedeki her bir
maddeyi neden asit veya baz olarak kabul ettiklerini ve etmediklerini açıklarlar.
2.Daha sonra “Asit Yağmurları “başlıklı metinle ilgili öğrencilerin görüşleri alınır.Böylece farklı görüşlerin tartışmasına olanak sağlanır.
2.ÇEYREK KAVRAM FORMÜLLEŞTİRME
3. Adım (Sağ Mod) Kavramlarla Düşünceleri Birleştir
Öğrencilerin Asit ve Bazların günlük hayattaki olaylarla ilişkisini görmelerini sağlamak.
Etkinlik
1.Öğrencilerin verdikleri cevaplara dikkat çekilir.Bunlardan bazıları tekrar ele alınır.Her birinin Asit veya Baz olarak kabul etmek için bazı şartları
göz önünde bulunduklarını öğrencilerin fark etmesini sağlayacak şekilde öğretmen sınıfta tartışmaları yönlendirir.Böylece maddelerin asit veya
Baz olarak kabul edilebilmesi için bazı şartların gerekli olduğu fikri verilmiş olur.
2.Öğrencilerin günlük yaşamlarından yola çıkarak hangi maddelerin asidik hangilerinin bazik özellik gösterdiklerini hayal edip Zihnimizi yoklayalım
etkinliği yaptırılır.(EK-3)
4. Adım (Sol Mod) Teori ve Kavramları Geliştir
Öğrencilere Asit-Baz ve Asit yağmurları hakkında kuramsal bilgisi verilir.(EK-4)
3. ÇEYREK PRATİK YAPMA VE KÜRESELLEŞTİRME
5. Adım (Sol Mod) Tanımlanmış Kavramlarla Çalış
Fiziksel anlamda Asit - Baz konusunda öğretmenin rehberliğinde çeşitli etkinlikler yapmak.
Etkinlik
Öğrencilere “Çalışma Yaprağı”, “Bulmaca” ve “pH cetvelinin neresindeyim” etkinlikleri için süre tanınır.(EK-5)
6.Adım (Sağ mod) Öğrendiklerinle Denemeler Yap
Öğrencilerin öğrendikleri teorik bilgilerden yararlanarak el becerilerini kullanmalarını sağlamak.
Etkinlik
Öğrencilere akıllı tahta yardımıyla çeşitli animasyonlar gösterilir ve gerekli uygulamaları öğrencilerin yapmaları sağlanır.Bu etkinlikle laboratuvar
ortamını sınıfa taşıyarak deneyleri görsel olarak anlamaları sağlanmıştır.(EK-6)
4. ÇEYREK UYGULAMA VE YAŞANTIYI BİRLEŞTİRME
7. Adım (Sol Mod) Yaşantına Uygula
Öğrencilerin verilen ödevler hakkında araştırma yapmalarını sağlanır.(EK-7)
8. Adım (Sağ Mod) Kendi Kendine Ve Diğerlerine Öğret
Öğrencilerin öğrendikleri kavramları yeni uygulamalara adapte etmelerini sağlamak ve yaptıkları çalışmaları diğer öğrencilerle paylaşmalarına
fırsat vermek istenir.
Etkinlik
Öğrencilerden hazırladıkları ödevleri sınıfta sunmaları istenir.Öğrencilerin gerekli açıklamaları yaparken gelecek soruları ve eleştirileri
cevaplamaları için ortam oluşturulur ve seçilen ödevler sınıf panosuna asılır.(EK-8)
EKLER
EK-1 Asit mi Baz mı ?
EK-2 Asit Yağmurları
EK-3 ZİHNİMİZİ YOKLAYALIM
Yapılan aktivite ve tartışmaya dayanarak
zihninizde canlanan asidik ve bazik ürünleri
çiziniz.
EK-4 KONU ANLATIMI
EK-5 ÇALIŞMA YAPRAĞI- BULMACA ve pH CETVELİ ETKİNLİĞİ
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların kutusuna “D”, yanlış olanların kutusuna “Y” işareti koyunuz.
1. ( ) Asitlerin tatları acıdır.
2. ( ) Asit, baz ve tuzların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
3. ( ) Tuzlar, asit ve bazların nötrleşme tepkimeleri sonucunda oluşur.
4. ( ) Bazlar ele kayganlık hissi verir
5. ( ) Asitler tahriş edicidir.
6. ( ) Asitlerin pH değeri 7 den büyüktür.
7. ( ) Bazlar kırmızı turnusol kâğıdını maviye çevirir.
8. ( ) Kuvvetli olan asit ve bazlar suda çözündüklerinde tamamen iyonlaşır.
9. ( ) Suda çözündüğünde H+ iyonu veren maddeler asittir.
10. ( ) Asitlerin tatları ekşidir.
Sorular
1) Suya H+ iyonu veren madde nedir?
2) Suya OH- iyonu veren madde nedir?
3) Bazlar turnusol kâğıdını hangi renge çevirir?
4) Asitler turnusol kâğıdını hangi renge çevirir?
5) Kuvvetli asitlerin oluşturduğu tepkimenin adı nedir?
6) Kuvvetli bazların oluşturduğu tepkimenin adı nedir?
7) Asitlerin vücutla teması sonucu vücut ……. Olur.
8) Asit ve bazların çökelme reaksiyonun adı nedir?
Cevaplar
1)asit 2)baz
3)mavi
4)kırmızı
5)asidik
6)bazik
7)tahriş
8)titrasyon
pH CETVELİNİN NERESİNDEYİM?
Sınıftaki öğrencilerden pH değeri 0-14 aralığında olan maddeleri seçmeleri ve iyice çalışmaları istenir.Daha sonra sırası gelen
öğrencinin o maddeyi açıklar ve arkadaşlarına “pH cetvelinin Neresindeyim?” sorusunu sorar.Sınıf ortamında eğlnerek öğrenme
ortamı sağlanmış olur.
EK-6
https://wordwall.net/tr/resource/13097852/asitler-ve-bazlar-8sinif
https://wordwall.net/tr/resource/10868585/8-s%C4%B1n%C4%B1f-asitler-ve-bazlar
EK-7 ARAŞTIRMA SORULARI








EK-8
Asit ve Baz nedir?
Asit ve Bazların genel özellikleri nelerdir?
İndikatör nedir?
Sıvıların asit mi baz mı olduğunu anlamak için kullanılan maddenin adı nedir?
Asit Yağmurları nasıl oluşur?
pH çizelgesi hangi değerlikleri alır?
Meyvelerde bulunan asitlere örnekler veriniz.
pH kağıdını sirke ve sabunun için daldırınca oluşan renk değişimini açıklayınız.
Download