Uploaded by User7837

işletme hukuku sorular

advertisement
1)Aşağıda belirtilen tüzel kişilerden hangisi tacir değildir?
A) Kamuya yararlı dernek
B) Ticari işletme işleten dernekler
C) Anonim Şirket
D) Limited Şirket
2)Ticaret sicil müdürünün tescil talebinin reddine ilişkin karara itiraz ne
kadar sürede yapılmak zorundadır
A) 8 gün
B) 3 ay
C) 3 gün
D) 5 gün
E) 1 ay
3)Bir işletmenin mal veya hizmetlerini, diğer bir işletmenin mal
veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan işarete ne ad verilir?
A) Huzur hakki
B) Faydalı model
C) Patent
D) Marka
E) Peştamaliye
4)Tacir, rakibi olan bir başka tacirin faaliyetleri hakkında gereksiz ve
incitici beyanlarda bulunmuş ve ona zarar vermiştir. Tacirin bu davranışı
aşağıdaki haksız rekabet hallerinden hangisinin kapsamında yer alır?
A) yalan reklam
B) Sırları açıklama
C) Güveni kötüye kullanma
D) kötüleme
E) kendini reklam etme
5)Ticari işletmeyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Ticari işletmenin devri sözleşmesi, sözleşme serbestîsî ilkesi
uyarınca sözlü olarak da yapılabilir
B) Ticari İşletme devrinde alacaklıların rızası aranmaz
Devralan taraf ticari işletmenin önceki borçlarından sorumlu
değildir
D) Pasifleri aktiflerinden fazla olan ticari işletmeler devredilemez
E) Ticari işletmelerin devri, yalnızca Türk Ticaret Kanunu'nda
düzenlenmiştir
6)Adi şirket
II. Kamu yararına çalışan vakif
III. Ticari işletme işleten dernek
IV. Limited Şirket
Yukarıdakilerden hangisi tacir olmanın haklarından yararlanırken,
yükümlülüklerine de katlanır?
A) I ve II
B) III ve IV
C) Yalnız 1
D) Yalnız II
E) Il ve IV
7)Bir hak veya hukuki durumun varlığını üçüncü kişilere bildirmek
üzere yapıldığı durumlara tescilin hangi niteliğidir?
A) Bildirici / Açıklayıcı
B) Ortadan kaldırıcı
C) Olumlu
D) Olumsuz
E) Yaratıcı
8)Aşağıdaki durumlardan hangisinde ticari defterlerin teslimi
istenir?
A) İki taraf tacir olduğunda
B) Haksız rekabet durumunda
C) Şirket kurulduğunda
D)Şirket tasfiye ettiğinde
E) Ticari iş olduğunda
9)Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet halinde açılabilecek
hukuk davalarından biridir?
A) Tespit davası
B) Kambiyo davası
C) Alacağın nakli davası
D) Takas davası
E) Meşru müdafaa davası
10)Bağımlı tacir yardımcıları aşağıdakilerden hangisinde birlikte
verilmiştir?
A) Ticari temsilci-Ticari vekil-Pazarlamaci
B) Komisyoncu-Ticari temsilci-Ticari vekil
C) Ticari temsilci-Ticari vekil-Acente
D) Ticari vekil-Acente-Pazarlamaci
11)Adi şirketin işlerini yürütmek amacıyla dışarıdan atanan kişinin
hukuki sifatı nedir?
A) Ticari vekil
B) Komisyoncu
C) Genel yetkili ticari temsilci
D) Özel yetkili ticari temsilci
E) Simsar
12)Adi şirketin işlerini yürütmek amacıyla dışarıdan atanan kişinin
hukuki sifatı nedir?
A) Ticari vekil
B) Komisyoncu
C) Genel yetkili ticari temsilci
D) Özel yetkili ticari temsilci
E) Simsar
13)Ticari temsilci aşağıdakilerden hangisini genel yetkiye
dayanarak yapabilir?
A) Ticari işletmeyi bir başkasına devretmek
B) Ticari işletmeye ait taşınmaz üzerinde ipotek tesis etmek
C) Tacire karşı açılan babalik davasında taciri temsil etmek
D) Tacirin iflasını istemek
E) Ticari işletmeye ait taşınmazı kiraya vermek
14)Tacir yardımcılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Simsar ile tacir arasındaki ilişki süreklilik göstermez.
B) Acentelik sözleşmesinden kaynaklanan talep haklan
zamanaşımına uğramaz
C) Ticari vekil azledilirken ticaret siciline tescil edilmelidir.
D) Acente, ticaret siciline tescil edilmez.
E) Komisyonculuk sözleşmesinden kaynaklanan talepler 2 yıllık
zamanaşımı süresine tabidir.
15)Bir tacirin tüm borçlarının ticari sayılması esas olup bu duruma
doktrinde ne isim verilir?
A) Ticari iş karinesi
B) Ticari olgu
C) Ticari hüküm
D) Ticari örf adet
E) Ticari mesele
16)Belirsiz süreli bir acentelik sözleşmesinde tarafların en az ne
kadar süre önceden ihbarda bulunmak suretiyle sözleşmeyi
feshedebilir?
A) 30 gün
B) 3 ay
C) 10 gün
D) 20 gün
E) 2 ay
17)Aşağıdakilerden hangisi acente ile yapılan sözleşmeyi sona
erdiren sebeplerden biri değildir?
A) Hacir altına alınma
B) Haciz
C) Ölüm
D) İflas
E) Ehliyet kaybı
18) i.Emre değildir.
İL Ciro edilemez.
III. Karşılığı vardır.
IV. Protestosuz
Yukarıdakilerden hangisi menfi emre kayıtları arasında yer
almamaktadır?
A) II ve III
B) Hepsi
C) Yalnız 1
D) I ve II
E) III ve IV
19)Nama yazılı kıymetli evraklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Senedin nama yazdı olabilmesi için belli bir kişinin adına yazılı
olması yeterlidir.
B) Piyasada tedavülü en zor kıymetli evraklar nama yazık
olanlardır.
C) Nama yazık kambiyo senetleri alacağın temliki ve zilyetliğin
devri işlemiyle devredilir.
D) Nama yazılı senetlerde borçlu yeni hamile, eskisine karşı sahip
olduğu bütün defileri ileri sürebilir.
E) Banka bonosu, finansman bonosu gibi senetler nama yazdı
olarak düzenlenemezler.
20)Aşağıdaki defilerden hangisi senetteki taahhüdü geçersiz kılan
defiler arasında yer almamaktadır?
A) imza sahibinin temyiz kudretine sahip olmaması
B) imza sahibinin yetkisiz temsilci olması
C) İmzanın taklit edilerek yazılması
D) İmzanın parmak basılarak atılmış olması
21)Belli bir kişinin adına yazılı olup da onun emrine kaydını
içermeyen ve kanunen de emre yazılı senetlerden sayılmayan
kıymetli evrak .......... Senet sayılır”. Boşluğa uygun terim
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hamile yazılı
B) Sebebe bağlı
C) Emre yazılı
D) Nama yazılı
E) Kişiye özgü
22) Aşağıdakilerden hangisi nama yazılı olarak düzenlenemez?
A) Police
B) Hepsi
C) Çek
D) Bono
E) Finansman bonoları
23) Aşağıdakilerden hangisi emre yazılı olarak düzenlenemez?
A) Bonolar
B) Pay (hisse) senetleri
C) İntifa senetleri
D) Tahviller
E) Makbuz senedi
24) Kıymetli evraklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kambiyo senetleri kıymetli evraklar arasında yer almaktadır.
B) Kıymetli evrakın maddi unsuru nitelikli borç senedi olmasıdır.
C) Her menkul kıymet, kıymetli evrak olarak nitelendirilemez.
D) Kıymetli evrak içindeki hak senetten ayrı olarak ileri sürülemez.
E) Kıymetli evrakların gayri maddi unsuru parayla ölçülebilir hak
olmasıdır.
25) Kıymetli evrakın zayi olduğu veya ziyain ortaya çıktığı anda
senet üzerinde hak sahibi olan kişi, .............. karar verilmesini
isteyebilir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) senedin doğmamış sayılmasına
B) hiçbiri
C) senedin yeniden tanzim edilmesine
D) senedin iptaline
E) senedi elinde bulunduranın hak sahibi olmamasına
26) Kambiyo senetlerinde ehliyet İle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Medeni Kanun'a göre; evli kadınlar ancak kocalarının izniyle
kambiyo taahhüdü altına girebilirler.
B) Anonim şirketler yönetim kurulu aracılığıyla kambiyo senedi
düzenleyebilir
C) Kambiyo senetlerinde ehliyet sıkı hükümlerle düzenlenmiştir.
D) Kısıtlılar ve küçükler kanuni temsilcileri aracılığıyla kambiyo
senedi düzenleyemez.
E) Kendilerine yasal danışman atanmış olanlar, danışmanları
olmaksızın kambiyo senedi düzenleyebilir.
27) Kambiyo senetlerinde ehliyet İle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Medeni Kanun'a göre; evli kadınlar ancak kocalarının izniyle
kambiyo taahhüdü altına girebilirler.
B) Anonim şirketler yönetim kurulu aracılığıyla kambiyo senedi
düzenleyebilir
C) Kambiyo senetlerinde ehliyet sıkı hükümlerle düzenlenmiştir.
D) Kısıtlılar ve küçükler kanuni temsilcileri aracılığıyla kambiyo
senedi düzenleyemez.
E) Kendilerine yasal danışman atanmış olanlar, danışmanları
olmaksızın kambiyo senedi düzenleyebilir.
28) Hamiline yazılı kıymetli evraklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi söylenemez?
A) Kamu güvenliğine sahip kıymetli evraklardandır.
B) Hamiline yazılı senetlerde senet kimin elindeyse o hak sahibidir.
C) “Hamiline" kaydının olduğu senetler hamiline yazılıdır.
D) Piyasada dolaşımı en kolay kıymetli evraktır
E) Hamiline yazılı olarak düzenlenebilen kambiyo senedi yoktur.
29) Aşağıdaki kıymetli evraktan hangisi hamiline yazılı olarak
düzenlenebilmektedir?
A) Tahvil
B) Makbuz senedi
C) Police
D) Bono
E) Varant
30) I.'YDS'den 60 puan alınca ödeyiniz" şeklindeki police II.
Düzenleyenin İmzasının bulunmadığı police III. Vade kısminin boş
bırakıldığı police IV. Ödeme yerinin yazmadığı police Yukarıdaki
poliçelerden hangisi geçersiz olmaktadır?
A) I ve II
B) Ive III
C) Yalnız!
D) Yalnız II
E) Il ve IV
31) I. Belirli bir tarih
II. Düzenleme tarihinden belii bir süre sonra
III. Görüldükten belli bir süre sonra ödenecek
IV. Görüldüğünde ödenecek
Yukarıdaki vade tiplerinden hangisinin varlığı halinde poliçeye faiz
şartı koyulabilir?
A) Yalnız III
B) Hepsi
C) Yalnız!
D) Ive II
E) III ve IV
32) Hamiline yazılı çekin cirosu hangi işlevi yerine getirir?
A) Temlik işlevi
B) Takip işlevi
C) Teminat işlevi
D) Teşhis işlevi
E) Devir işlevi
33) 6102 sayılı TTK asağıdaki sistemlerden hangisinin
benimsemiştir?
A) Objektif sistem
B) Subjektif sistem
c) Karma sistem
D) Modern sistem
E) Sinisal sistem
34) Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin unsurlarından
değildir?
A) Gelir sağlama amacı
B) Süreklilik
C) Esnaflar için öngörülen sınırı aşma
D) Büyüme
E) Bağımsızlık
35) Ekonomik faaliyeti sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına
dayanan kişi asagidakilerden hangisidir?
A) Tacir
B) Esnat
C) Müşteri
D) Patron
E) Iş adam
36) Aşağıdaki eklerden hangisinin ticaret unvanında
kullanılabilmesi için izin almak zorunlu değildir?
A) Cumhuriyet
B) Türkiye
C) Anadolu
D) Milli
E) Türk
37) İşletme adı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İşletme adı işletmeden ayrı olarak devredilemez.
B) Esnaflar işletme adı kullanabilir
C) İşletme adı kullanmak zorunlu degildir
D) İşletme adi bir işletmeyi diğer işletmelerden ayırt etmeye
yarayan addir
E) Tacirler işletme adı kullanabilir
38) Aşağıdaki ticaret unvanlarından hangisi yanlıştır?
A) Madencilik Limited Şirketi
B) Ahmet Belen
c) Ahmet Belen Bankacılık A.Ş.
D) Ahmet Belen Ithalat İhracat Anonim Şirketi
E) A. Belen Donatma iştirakı
39) Tacirin, tacir sifatı sona erse dahi ticari defterlere ilişkin hangi
yükümlülüğü devam eder?
A)Ticari defterleri takas etmeme
B) Ticari defterleri 10 yıl süreyle saklama
C) Ticari defterleri devretmeme
D) Ticari defteriori rehin birakmama
E) Defteri kasada tutma
40) Bir haksız rekabet eylemi aleyhine aşağıdaki davalardan
hangisi açılamaz?!
A) Önleme davası
B) Düzeltme davası
C) Icra davası
D) Maddi tazminat davası
E) Manovi tazminat davası
41) Ticari iş ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tüzel kişi tacirin yapmış olduğu tüm işler ticaridir!
B) Gerçek kişi tacirin yaptığı işler aksi anlaşılmıyorsa ticaridir
C) Ticaret kanununda düzenlenen tüm işler ticaridir
D) Bir ticari işletmeyi ilgilendiren iş ticari iştir
E) taraflardan bir için ticari iş niteliği taşıyan haksız fiiller diğer taraf
için de ticari iştir
42) Onceden mevcut hukuki bir ilişkiyi, önceden tespit edilmiş
hukuki bir sonucu saptamaya yarayan ve maddi ilişkiye tesir
etmeyen tescil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tescilin geçerlilik etkisi
B) Tescilin somut etkisi
C) Tescilin kurucu etkisi
D) Tescilin bildirici etkisi
E) Tescilin yenileyici etkisi
43) Aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketleri arasında ver almaz?
A) Kollektif şirket
B) Komandit şirket
C) Anonim şirket
D) Limited Şirket
44) Tacirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Вir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa işleten küçüğün cezai
sorumluluğu bulunmamaktadir
B) Ticari işletme actigini ilan araçlarıyla bildirenler bu işletmeyi filen
işletmeye başlamasalar bile tacir sayda
C) Kamu tüzel kişileri tarafından kurulmuş iktisadi teşebbüsler tacir
sifatina sahip degildir
D) Tacirler hem gercek hem de tüzel kişi olabilir
E) Ticari işletme işleten dernekler ve vakıflar tacir sayinlar
45) Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın yükümlükleri arasında
yer almamaktadır?
A) Basiretli iş adamı gibi davranma
B) Ticaret ve Sanayi odalarına kaydolma
c) Işletme adı kullanma
D)- Ticari defter tutmak
46) Ticari İşlerde faiz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Asıl borcun ödenerek sona erdiği hallerde faiz borcu da sona
erer
B) Ticari işlerde kural olarak bileşik faiz uygulanması mümkün
degildir
c)Faiz asıl alacağa bağlı ikincil bir alacaktır.
d)Asil borcu zamanaşimina uğradığı hallerde faiz borcu da
zamanaşimina uğrar.
E)Ticari işlerde kararlaştırılmasa dahi faiz yürütülür
47) Ticari işletmenin devriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
söylenemez?
A) Ticari işletmenin devri sözleşmesi yazılı şekilde yapılmalıdır
B) Ticari İşletmeyi devralan işletmenin kendisi tarafından
bilinmeyen borçlarından sorumlu değildir
C) Ticaret unvanı tarafların anlaşması halinde devir kapsamı
dışında tutulabilir
D) Ticari işletmenin devrini sağlayan devir sözleşmesinin ticaret
siciline tescilidir
Ej Ticari işletme kural olarak bütün unsurlarıyla beraber
devredilmelidir
48) Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin devriyle ilgili doğru bir
ifadedir?
A) Ticari işletmesini devreden tacir, devrettiği İşletmeyle rekabet
etmeme borcu altında değildir
B) Ticari işletmeyi devralan kişi, devredenin ticaret unvanını ancak
işletmeyi devraldığına dair bir ek koyarak kullanabilir.
C) Ticari işletmesinin devreden tacir devir tarihinden itibaren 2 yıl
boyunca tacir olmanın sonuçlarına katlanmaktadır.
D)Ticari işletmenin tacire ait olmayan bir taşınmazda faaliyette
bulunması halinde kiracılık hakkı devir sözleşmesinin tesciliyle
herhangi bir onaya gerek kalmaksızın devralana geçer
E) Devrolunan işletmedeki makineler üçüncü bir kişiye ait ise,
iyiniyetli devralan, bunlar üzerinde de mülkiyet hakkını
49) Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın sonuçlarıyla ilgili yanlış
bir ifadedir?
A) Tacirler iflasa tabidirler
B) Tacirler ticari örf ve adetlere tabidirler
C) Tacirler kararlaştırılan yüksek cezai şartin indirilmesini talep
edebilirler
D) Ticari işletmesiyle ilgili bir iş gören tacir kararlaştırılmasa dahi
ücret isteyebilir
E) Tacirler Ticaret ve Sanayi odalarına kaydolmalidirlar
50)Aşağıdakilerden hangisi sadece tacirlere uygulanan
hükümlerden biri değildir?
A) işletme adı seçme ve kullanma
B) basiretli davranma
C) Ticaret unvani seçme ve kullanma
D) ticari defter tutma
E) tacir çeki kullanma
51) Adi şirket ortakları hangi şartla tacir sayılırlar?
A) Tacir sayılmazlar
B) Tescil edilme şartı ile
C) Reşit olmaları şartı ile
D) Adi şirket araciligiyla bir ticari işletme işletirlerse
E) Rekabet etmemeleri şartı ile
52) Tüzel kişiliği olmamasına karşılık tacire ilişkin hükümlere tabi
olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Komandit şirket
B) Adi şirket
C) Kollektif şirket
D) Donatma iştiraki
E) Anonim şirket
53) Birden fazla kişinin, bir borç veya zararın tamamının ödenmesi
sorumluluğundan, zincirleme şeklinde ve tek başına sorumlu
olması haline ne denir?
A) Adi sorumluluk
B) Müteselsil sorumluluk
C) Ticari sorumluluk
D) Yasal sorumluluk
E) Mütemerrit sorumluluk
54) Ticari defterlerin sahibi aleyhine delil olmasına ilişkin aşağıdaki
bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Uyuşmazlik her iki tarafından defterlerine kaydı gereken bir
husustan doğmuş olmalıdır
B) Defterleri usulüne uygun tutulmuş olmalıdır
C) Her iki tarafın tacir olması gerekir
D) Defterlerdeki kayitlar arasında çelişki olmamalıdır
E) Defterlerdeki kayitlanın aksi defter sahibince başka kesin
delillerle ispatlanamamış olmalidir
55) Aşağıdakilerden davalardan hangisinde, Ticaret Kanununa
göre ticari defterlerin teslimi istenmez?
A) Miras davası
B) Mal ortaklığı davası
C) iflas davası
D) Şirket tasfiyesi davası
E) İsim tashihi davası
56) Aşağıdaki kıymetli evraklardan hangisi yatırım amacı
taşımamaktadır?
A) hisse senetleri
B) varantlar
C) ilmühaberler
D) tahviller
E) banka bonolar
57) Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetleriyle ilgili yanlış bir
ifadedir?
A) Kambiyo senetlerinde bulunması gereken zorunlu unsurlar
vardır.
B) Kambiyo senetleri yatırım amacı taşımazlar.
c) Kambiyo senetleri mücerret kıymetli evraklardandır.
D) Kambiyo senetlerindeki hak, senedin düzenlenmesiyle doğar.
E) Kambiyo senetlerinin kanunen kamu güvenliğine sahip değildir.
58) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kıymetli evrakın tedavül özelliği onun parasal değer ifade eden
bir hak içermesi dolayısıyladır.
B) Tedavül etmek kıymetli evrakın unsuru değil önemli bir
özelliğidir.
C) Kıymetli evrakta senette yer alan hak kamu hukukuna ilişkin bir
haktır.
D) Kıymetli evraka konu olan hak bazen senetle doğar, bazen de
senetten önce vardır
E) Kıymetli evrakta hakkın ileri sürülebilmesi için senedin borçluya
ibrazı ve devri için senet üzerindeki zilyetliğin devredilmesi gerekir.
59) Poliçenin kabulüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Poliçede yer kalmaması halinde alonja kabul yapılabilir
B) Poliçe bedelinin bir kısmının kabulü mümkündür.
C) Poliçenin kabulü kayıtsız şartsız olmalıdır.
D) Poliçe vadeye kadar kabule arz edilir
E) Poliçe muhatabın yerleşim yerinde kabule arz edilir.
60) 1.'Teminat içindir"
II, “Rehin içindir
III. "Vekalet içindir
iv 'Tahsil içindir"
Rehin cirosu yapılabilmesi için yukarıdaki kayıtlardan hangisinin
bulunması gerekmektedir?
A)Yalnız III
B) I ve III
c)i ve ll
D) Il ve IV
E) Hiçbiri
61) Poliçenin hukuki mahiyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözleşme
B) Havale
C) Kredi aracı
D) Ödeme vaadi
E) Ödeme aracı
62) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Вir tacirin borçlarının ticarî olması asıldır
B) Ticarî borçlara kefalette, aksi öngörülmemişse, kefalet
müteselsildir
C) Tüzel kişi tacirlerin her türlü işleri mutlak olarak ticaridir
D) Bir taraf için ticari sayılan iş, sözleşmeden doğuyorsa, her iki
taraf için de ticari sayılır.
E) Gerçek kişi tacirin yaptığı bütün işler ticaridir
63) i.Yatırım amaa taşımazlar.
II. Yalnızca alacaklılık hakkı taşırlar.
III. Dönemsel gelir getirirler.
iv. Serî halde çıkartılırlar.
Yukardakilerden hangisi menkul kıymetlerin özellikleri arasında
yer almaz?
A) II ve III
B) I ve IV
C) I ve ll
D) III ve IV
E) Hiçbiri
64) Aşağıdaki senetlerden hangisi içerisinde alacak hakkı
barındırmaktadır?
A) Varant
B) Tahvil
c)Konişmento
D)Hisse senedi
E) intifa senedi
65) Türk Ticaret Kanununa göre, acenteyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Acentenin faaliyeti süreklilik arz etmelidir
B) Acente yaptığı işi meslek haline getirmiş olmalıdır
C) Acente bağımsız bir tacir yardımcısıdır
D) Acentenin faaliyet gösterdiği yer veya bölge içinde mutlak
olarak tekel hakkına sahiptir. Bu hak sözleşmeyle kaldırılamaz
E) Ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi
veya bunları o tacir adına yapmayı üstlenen tacir yardımcısıdır
66) Aşağıdakilerden hangisi bağlı (illi) kıymetli evraklar arasında
yer almamaktadır?
A) Konişmento
B) Hisse senedi
C) Makbuz senedi
D) Nakil senedi
E) Şek
67) Aşağıdakilerden hangisi pazarlamacılığa ilişkin yanlış bir
ifadedir?
A) Pazarlamacı, ticari işletme için atanır
B) Pazarlamacıya tacir tarafından bir yetki belgesi verilmektedir
C) Pazarlamacının ücret hakkı vardır |
D) Pazarlamacı ile tacir arasındaki ilişki geçici bir ilişkidir
E) Pazarlamacı işletme merkezinin dışında faaliyette bulunur
68) Türk Ticaret Kanunu'na göre "satış mağazası memuru"
aşağıdakilerden hangisinin özel bir turudur?
A) Acente
B) Ticari temsilci
C) Ticari vekil
D) Komisyoncu
Ε) Tellal
69) Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu'na göre
acentenin unsurlarından biri değildir?
A) Belli bir bölgede faaliyette bulunması
B) Yaptığı işi bir amire bağlı olarak yerine getirmesi
C) Bağımsız olarak çalışması
D)Müvekkili ile arasındaki ilişkinin devamlı olması
E) Ticari işletmeyi ilgilendiren sözleşmelere aracılık etmesi
70) Tacir (1), işletmesi için kardeşi (K)'yı ticari temsilci olarak
atamıştır. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) (K), işletmede hizmet sozleşmesiyle çalışacak işçiler alamaz.
B) (T)'nin ticari temsilci ataması zorunludur
C) (K)'nın tam fiil ehliyetine sahip olması gerekir.
OD) (K) (1) adına çek düzenleyemez.
E) (K), (U)yi mahkemede temsil edebilir.
71) Ticari defterlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ticari defter tutma
zorunluluğunda değişiklik yapmıştır
B) Ticari defterleri tutma zorunluluğu, işletmeyi ticaret siciline tescil
ettirme yükümlüluğunun doğduğu andan itibaren başlar
C) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tutulması gereken
temel defterler olan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter da
tutulacak defterlerin hangisi olacağına Sermaye Piyasası Kurulu
karar verir.
D) Ticari defterlerin açılış ve kapanışları noter tarafından onaylanır
E) Ticari defterlerin zayi edilmesi halinde tacir, ziyai öğrendigi
tarihten itibaren 15 gunluk bak duşürücü sure içerisinde zayi
belgesi verilmesi için mahkemeye başvurmalıdır
72) Ticari temsilci ve ticari vekil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Tacirin ölümü ticari vekilin görevini sona erdirir.
B) Ticari temsilcinin temyiz kudretinin olması yeterlidir.
C)Ticari temsilci ve ticari vekil bağımlı tacir yardımalarındandır.
D) Ticari temsilci kambiyo taahhüdünde bulunabilir.
E) Ticari vekil özel olarak yetkilendirilmemişse tacir adına dava
açamaz
73) "Hacıbaba Baklava" ibaresi aşağıdakilerden hangisine
örnektir?
A) Yöresel marka
B) Coğrafi işaret
C) İşletme adı
D) Patent
E) Ticaret unvain
74) Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabetin unsurları arasında
yer almamaktadır?
A) Dürüstlük kuralına aykırılık
B) Kusur
C) Aldatıcı davranış
D) Ekonomik ilişkilerin etkilenmesi
E) Rekabetin kötüye kullanılması
75) Ticari defterlerin sahibi aleyhine delil olmasına ilişkin aşağıdaki
bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Defterlerdeki kayıtların aksi defter sahibince başka kesin
delillerle ispatlanamamış olmalıdır
B) Uyuşmazlık her iki tarafından defterlerine kaydı gereken bir
husustan doğmuş olmalıdır
C) Her iki tarafın tacir olması gerekir
D) Defterleri usulüne uygun tutulmuş olmalıdır
E) Defterlerdeki kayıtlar arasında çelişki olmamalıdır
76) Tacir sıfatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Вir ticari İşletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişi
tacirdir
B) Var olmayan bir şirket adına işlem yapan kişi tacir sayılır
C) Tüzel kişiler tacir sıfatına sahip olabilir
D) Küçük ve kısıtlılara ait ticari işletmeyi bunların adına işleten
yasal temsilci tacir gibi sorumlu olur
E) Taciller tüm borçlarından iflasa tabidirler
77) Aşağıdakilerden hangisi ticaret siciline başvuru yapıldığı zaman
izlenmesi gereken yollardan birisi değildir?
A) Sicil memurunun kararı
B) Sicil memurunun incelemesi
C) Talepte bulunma
D) Mahkeme onayı
E) Tescil ve ilan
78) Aşağıdakilerden hangisi marka olarak tescil edilemezler?
A) Melodinin not
B) Renklerden oluşan sembol
C)Belirli bir kokunun formülü
D) Üç boyutlu resim
E) Coğrafi işaretler
79) Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın yalnızca yükümlüklerine
katlanmaktadır?
A) Ticari faaliyetlerle uğraşması yasak olmasına rağmen ticari
işletme kurmuş devlet memuru
B) Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten 15
yaşındaki kimse
C) Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten 25
yaşındaki kimse
D) Sağlık bakanlığının iznini almaksızın faaliyette bulunan eczane
işleten eczacı
E) Hukuken varolmayan bir şirket adına iyiniyetli üçüncü kişilerle
işlem yapan kimse
80) Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten 13
yaşındaki A'nın kanuni temsilcisi B ile bir ticari işletmeyi kısmen
dahi olsa kendi adına işleten C bir sözleşme yapmışlardır. Kanuni
temsilci B, C'nin sözleşmeden doğan yükümlüklerini yerine
getirmediğini ileri sürerek sözleşmeyi feshedecektir.
1. Noter aracılığıyla
11. E-posta aracılığıyla
III. ladeli mektup aracılığıyla
IV. Telgraf aracılığıyla
81) Olaya göre sözleşmenin feshi işlemi yukarıdakilerden
hangisiyle yapılabilir?
A) Il ve IV
B) Il ve Ill!
C) Ivell
D) Ive IV
E) Hiçbiri
82) Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet hallerinden biri
değildir?
A) Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma
B) Dürüstlük kuralına aykırı reklam
c) Satış kapasitesini artırma
D) Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek
iş sırlarını hukum
E) İş şartlarına uymamak
83) Cari hesapta, haksız olarak hesaba geçirilen kalemlere ilişkin
davalar kaç yılda zaman aşımına uğrar?
Α) 3 yil
B) 2 yıl
C) 1γιL
D) 4 yıl
E) 5 yıl
84) Bono ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bono hukuki niteliği açısında nitelikli havaledir.
B) Bonoda asıl borçlu düzenleyendir.
C)Bonoda düzenleyen ve lehtar bulunmaktadır.
D) Bono nama yazılı olarak düzenlenirse kamu güvenliğine sahip
olmaz
E) Bono başka bir dilde yazılmışsa bono kelimesinin de o dilde
yazılması gerekir.
85) Nama yazılı kıymetli evrakın devir usulü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Zilyetliğin devri
B) Ciro
C)alacağın temliki ve teslim
D) Sebepsiz iktibas
E) senet üzerinde yazıldığı şekilde
86) Hamiline yazılı kıymetli evrakın devir yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?
A ) Teslim
B) Alacağın temliki
c) ciro
D) Noter
E) Hiçbiri
87) Ticari işletmenin devri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Ticari işletmenin devir sözleşmesi yazılı olarak yapılmak
zorundadır
B) Taraflar anlaşarak Ticaret Unvanını devir kapsamı dışında
tutabilirler
C) Ticari işletmenin devrinde tescilin etkisi bildirici etkidir
D) Ticari işletmenin devri Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiştir
E) Ticari işletmenin devrinde aktif ve pasifler birlikte devredilmek
zorundadır
88) Ticaret şirketleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ticaret Kanunu'nda düzenlenmişler
B) Kanunda sınırlı sayıda sayılmışlar
C) Tacir sifati şirketin tüzel kişiliğine aittir
D) Tasfiye aşamasında da tüzel kişiliklerini korurlar
E) En az iki kişiyle kurulurlar
89) Aşağıdakilerden hangisi azınlık pay sahiplerinin
haklarındandır?
A) Genel kurulu toplantıya davet ve gündeme madde ekletme
B) şirkete yeni ortak aldırma hakkı
C) denetçiden şirketi denetlemesini talep etme
D) yönetim kurulu üyelerini belirleme
E) şirketin süresinin uzatılmasını talep hakkı
90) Ticari işletmenin devri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Ticari işletmenin devir sözleşmesi yazılı olarak yapılmak
zorundadır
B) Ticari işletmenin devrinde tescilin etkisi bildirici etkidir
C) Ticari işletmenin devri Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiştir
D) Ticari işletmenin devrinde aktif ve pasifler birlikte devredilmek
zorundadır
E) Taraflar anlasarak Ticaret Unvanın devir kapsam dısında
tutabilirler
91) Aşağıda komisyoncu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Komisyoncunun tacir ile arasında dolaylı temsil ilişkisi vardır
B) Komisyoncu ucret isteme hakkına sahiptir
C) Komisyoncu sozleşmesi ucret karşılığı olur
D)Komisyoncu müvekkilinin çıkarlarını korumak zorunda değildir
E)Komisyoncu ve tacir arasındaki ilişki sürekli değildir
92) Ticarî vekil, kendisine özel yetki verilmeden aşağıdakilerden
hangisini yapabilir?
A) Tacir adina bono düzenlemek
B) Vekil olarak atandığı ticari işletmede çalışan işçinin hizmet
sözleşmesini feshetmek
C) Tacir adına ticari işletmeyle ilgili olması şartıyla dava açmak
D) Ticari işletmeye ait bir taşınmazı satmak
E) Tacir adina bankadan kredi çekmek
93) Ticari işletmenin devri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Ticari işletmenin devir Sözleşmesi yazılı olarak yapılmak
zorundadır
B)Ticari işletmenin devrinde tescilin etkisi bildirici etkidir
C) Taraflar anlaşarak Ticaret Unvanını devir kapsamı dışında
tutabilirler
D) Ticari işletmenin devrinde aktif ve pasifler birlikte devredilmek
zorundadır
E) Ticari işletmenin devri Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiştir
94) Tacirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Ticari işletmeyi başkası adına işleten kişi tacirdir
B) Adi şirketler tacir sıfatı şirkete aittir
C) Anonim şirketlerde tacir sıfatı şirkete aittir
D) Limited Şirketlerde tacir sıfatı şirket ortaklarına aittir
E)Tacir sifatı ancak ticaret siciline tescil ile kazanılır.
95) Mermer fabrikası işleten Ahmet, İşletmesini Mehmet'e
devretmiştir. Taraflar aşağıdakilerden hangisini devrin kapsamı
dışında bırakabilir?
A) Mermer delme teçhizatını
B) Mermer parlatıcı eşyaları
C)Mermer kesme makineleri
D) Mermerlerin stoklandığı depoyu
E) Fabrikadaki masa ve sandalyeleri
100) Aşağıdakilerden hangisinde şirket ortaklarından en az birinin
ad ve soyadı ticaret unvanında zorunlu unsur olarak bulunur?
A) Kollektif Şirket
в) Kooperatif
C) Donatma iştirakı
D) Limited Şirket
E) Anonim şirket
101) Ticaret şirketleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tacir sifatı şirketin tüzel kişiliğine aittir
B) En az iki kişiyle kurulurlar
C) Kanunda sınırlı sayıda sayılmışlar
D) Tasfiye aşamasında da tüzel kişiliklerini korurlar
E) Ticaret Kanunu'nda düzenlenmişler
Download