Uploaded by ahmetonurpeker

Hafta 9

advertisement
Açık Drenaj Kanallarının Boyutlandırılması
Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK
Drenaj kanalları, drenaj alanına ilişkin en yüksek yüzey akış
debisi veya drenaj katsayısı ile belirlenen kanal kapasitesi
gözönüne alınarak boyutlandırılır. Boyutlandırmada kanal
kesitinin şekli, kanal şev eğimi, kanalda akan suyun hızı, kanal
taban eğimi, kanal derinliği, banket genişliği ve seddelerin
belirli projeleme ilkeleri içerisinde ele alınması gerekmektedir.
Açık Drenaj Kanallarının Boyutlandırılmasında
Kullanılan Eşitlikler
Chezy eşitliği
V = C R .J
şeklindedir.
Robert Manning tarafından geliştirilen ve günümüzde açık
kanallarda geniş çapta kullanılan eşitlikte Chezy eşitliğindeki C
katsayısının değeri aşağıda gösterildiği şekilde ifade edilmiştir.
1 1/6
C= R
n
Manning eşitliğindeki C katsayısı,
Chezy eşitliğinde yerine konursa;
V=
1 2/3 1/2
R J
n
Chezy ve Manning eşitlikleri gözönüne alındığında kanalda akan
debinin hesaplanmasında kullanılacak eşitlik şöyle olur.
1 2/3 1/2
Q = A. . R . J
n
Burada
Q = Açık kanalda akan suyun debisi (m3/s)
A = Kanalda akış kesit alanı (m2)
n = Kanal iç yüzeyinin pürüzlülük katsayısı
R = Hidrolik yarıçap (m) dir.
J = Kanal taban eğimi (%)
V = Akan suyun hızı (m/s) değerlerini göstermektedir
Manning Eşitliğindeki (n) Pürüzlülük Katsayıları
Açık Kanal Kesitlerinin Geometrik Elemanları
Kesit alanı (A) : Akış yönüne dik yöndeki ıslak kesitin alanıdır.
Islak çevre (P) : Kanal kesitindeki ıslak yüzeylerin toplam uzunluğudur.
Serbest su yüzeyi genişliği (T): Su yüzeyinin üst genişliğidir.
Su derinliği (h): Kanal tabanı
ile serbest su yüzeyi arasındaki
düşey mesafedir.
Hidrolik yarıçap (R): Kesit
alanının ıslak çevreye oranıdır
(R= A/P).
Hidrolik derinlik (d): Kesit
alanının serbest su yüzeyi
genişliğine oranıdır (d= A/T)
Kesit faktörü(Z): Kesit alanı
ile hidrolik derinliğin
karekökünün çarpılmasına
eşittir.
Yani Z= A.d0.5 = A.(A/T)0.5 dir.
Açık Kanal Kesitinin Şekli
Düzgün geometrik şekiller içerisinde belli bir alan değeri için en
küçük çevreye sahip olan şekil dairedir. Diğer bir deyişle daire
şeklindeki açık kanallar belirli bir kesit alanında diğer şekillere
göre en yüksek debili suyu taşırlar. Ancak arazi koşullarında kazı
ve dolgu yoluyla açılan sulama ve drenaj kanallarında dairesel
şeklin uygulanması oldukça zordur. Bu nedenle, arazide yapım
kolaylığından dolayı daire şekline en yakın olan yamuk (trapez)
kesitli kanallar tercih edilmektedir.
Kanal Şev Eğimi
Kanal yan yüzeylerinin yatayla
yaptığı
açının
tanjantına
kanalların şevi denir. Yatay
mesafe m düşey mesafe 1 olarak
ifade edilirse şev açısı tan = 1/m
olur.
Kanal Taban Eğimi
Açık kanallarda kanal taban eğimi arttıkça akış hızı artar. Eğer
kanaldan akan suyun debisi değişmiyorsa bu durumda kanal kesiti
küçülür. Bunun tersi olarak taban eğimi küçüldüğünde hız azalır
ve kanal kesiti büyür.
Toprak kanallarda kanal taban eğimi, kanalda akan suyun
hızını izin verilen maksimum akış hızını aşmıyacak ve minimum
hız sınırının altına düşürmeyecek değerlerde olmalıdır. Toprak
kanallarda maksimum akış hızı aşılacak olursa kanalların yan
yüzeyinde ve tabanında erozyon nedeniyle oyuntular ve çökmeler
meydana gelir. Minimum hız sınırının altına düşüldüğünde ise asılı
halde taşınan ince materyalin kanal içinde çökelmesi sonucunda
siltasyon sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle toprak drenaj
kanallarının taban eğimleri genellikle 0.0005 - 0.001 arasında
değişmektedir. Eğer kanal güzergahı üzerinde yüksek eğimli
kesimler bulunuyorsa kanal taban eğimi düşü veya şüt gibi eğim
kırıcı sanat yapılarıyla azaltılabilir.
Kanallarda Maksimum ve Minimum Hızlar
Kanallarda izin verilen maksimum akış hızı, toprağın bünyesine
ve bitki örtüsüne göre değişir. Genel olarak toprak kanallarda
maksimum akış hızının 1.5 m/s den yüksek olması erozyona neden
olmaktadır. Drenaj kanallarında en uygun hız 0.60 - 1.20 m/s
olarak kabul edilir. Herhangibir nedenle planlanan hızın
azaltılması gerekirse, ya kesit genişletilir veya hidrolik eğim
ayarlaması yapılır. Eğer bu önlemlerle uygun hız sağlanamazsa,
otlandırma, düşü ve şüt yapıları veya diğer emniyet yapıları
kullanılır.
Hidrolik Yönden En Uygun Kanal Kesiti
Açık drenaj kanallarının boyutlandırılmasında önce hidrolik
yönden en uygun kanal kesiti belirlenir. Daha sonra belirlenen
kanal kesitindeki akım hızı, kritik hız ve sürükleme gücü
yönünden kontrol edilir.
Belirli bir kesit alanında debinin maksimum olabilmesi için hidrolik
yarıçapın da maksimum olması gerekir. Aynı kesit alanı için
hidrolik yarıçapın büyük olması ıslak çevrenin ve dolayısıyle
sürtünme yüzeyinin küçük olması demektir.
Yamuk kesitli açık kanallarda hidrolik yarıçapın, kanalda su
derinliğinin yarısına eşit olduğu hesaplanmıştır (R= h/2).
Kanal taban genişliği ile su derinliği oranı b/h=1.5 olması idealdir.
Ancak drenaj kanallarından su alımı söz konusu olmadığı için b/h
oranı sulama kanallarına göre biraz daha fazla tutulabilir. Diğer bir
deyişle drenaj kanalları sulama kanallarına göre biraz daha derin
açılabilir. Bu nedenle drenaj kanallarında uygun b/h oranı 1 ile 1.5
arasında değişmektedir (b/h = 1 - 1.5).
Açık Drenaj Kanallarında Kritik Hızın Hesaplanması
Şekilde görüldüğü gibi sabit bir debi
değeri için özgül enerjinin minimum
olduğu bir tek derinlik vardır. Bu
derinliğe "kritik derinlik" (hk) denir.
Kritik derinlikte akan suyun hızına da
kritik hız denir. Şekilde A noktasından
yukarıya doğru çıkıldıkça derinlik ve
özgül enerji değerleri artmakta ancak hız
değeri azalmaktadır. Bu kısımdaki akışa
nehir rejimi veya kritik altı akış denir. A
noktasından aşağıya inildikçe derinlik
azalmakta buna karşılık özgül enerji ve
hız değerleri artmaktadır. Bu kısımdaki
akışa sel rejimi veya kritik üstü akış denir.
Sel rejiminde akan suyun hızı büyük olacağından kinetik enerjide fazla
olur. Bu nedenle toprak kanallarda erozyon sorunu ortaya çıkar. Buna
karşılık nehir rejiminde akan kanallarda hız küçük olacağından
kanalda sedimentlerin çökelmesi sonucunda sedimentasyon sorunu
görülür.
Bunun için kanalda akan suyun hiçbir zaman kritik üstü ve kritik
altı derinliklerde akması istenmez. Daha çok kritik derinliğe
yakın bir derinlikte akması istenir. Dolayısıyle kanalda akan
suyun ortalama hızı da kritik hıza yakın bir değerde olmalıdır.
Açık drenaj kanallarında genellikle kanalda akan suyun ortalama
hızının kritik hızın 0.90 katına eşit veya daha küçük olması
istenir.
2
(b + mhk )3 3
Q
=
hk
g (b + 2 mhk )
Vk=
Q
(b + mhk ) hk
Kritik derinlik 1. eşitlikteki hk yerine çeşitli rakamlar denenerek
Q2/g elde edilinceye kadar büyütülüp küçültülerek yani deneme
yanılma yoluyla bulunur. Daha sonra bulunan hk 2. eşitlikte
yerine konarak kritik hız değeri belirlenir. Kritik derinliğin
deneme yanılma yerine doğrudan bulunduğu bir abak (Leavy
abağı) mevcuttur.
Kritik derinliğin bulunmasında kullanılan Lavy abağı
Açık Drenaj Kanallarında Sürükleme Gücünün Hesaplanması
Açık kanallarda akıma karşı gösterilen direnç, yani kanal
yüzeylerindeki kayma gerilmesi, suyun hacim ağırlığı, hidrolik
yarıçap ve kanal taban eğimine bağlıdır. Oyuntuya karşı direnç
ölçüsü şeklinde kullanılan kayma gerilmesi sürükleme kuvveti
olarakta gözönüne alınabilir. Sürükleme kuvveti kanal tabanı ve
şev yüzeyleri üzerine etki yapmaktadır. Sürükleme kuvvetinin
birim alandaki etkisi sürükleme gücü veya sürekleme gerilmesi
olarak adlandırılır. Sürükleme gücü kanalda oyulma ve sediment
birikiminin olup olmayacağını göstermektedir. Sürükleme gücü
Du
Bois
tarafından
geliştirilen
eşitlik
yardımıyla
hesaplanmaktadır.
S =  .R.J
S = Sürükleme gücü (kg/m2)
γ = Suyun hacim ağırlığı (genellikle 1000 kg/m3)
R = Hidrolik yarıçap (m)
J = Hidrolik eğim (%) değerlerini göstermektedir.
Sürükleme emniyeti yönünden S < So olmalıdır. Yani
S = γ.R.J < So kontrolu yapılmalıdır
So (kg/m2)
Toprak cinsi
İnce kum, kumlu tın
Siltli tın, tın
Kil, ince çakıl
Silt ve çakıl karışımı
Sert kil, çakıl
Temiz su
0.15
0.25
0.35
1.20
1.50
Kolloidli su
0.35
0.75
0.75
2.20
3.30
Açık Drenaj Kanallarında Hava Payının Hesaplanması
Hava payı, kanaldaki serbest su yüzeyi ile kanal banket düzeyi
arasındaki düşey mesafeyi göstermektedir. Kanallarda kapasitenin
üzerinde bırakılan suyun taşınması, rüzgarla dalgalanmalar ve
kanal dönemeçlerindeki kabarmalar nedeniyle kanallarda su
taşmalarını önlemek amacıyla su derinliğine % 10-20 oranında
hava payı eklenir.
Ya da şekilde verilen abak
yardımıyla
hava
payı
hesaplanarak su derinliğine
eklenir. Uygulamada hava
payları kanal derinliği 5 cm
nin katları olacak biçimde
düzeltilmektedir.
Açık Drenaj Kanallarında Seddelerin ve Banketlerin Projelenmesi
Açık drenaj kanallarında kanal kazısından çıkan toprak
yığınlarının şevleri ve üst yüzeyleri düzeltilerek sedde haline
getirilir. Seddeler işletme ve bakım yolu olarakta kullanılabilir.
Seddelerin şev eğimleri 1:3 ile 1:1.5 arasında değişmektedir.
Kanal şevi ile sedde şevi arasında bırakılan
mesafeye banket denir. Banketler kazı malzemesinin
kanala geri gelmesine engel olur. İşletme ve bakım
yolu olarakta kullanılabilir. Banketler elle açılan
kanallarda 1-2 m, makina ile açılan kanallarda 4-6
m genişliğindedir.
Debi
(m3/s)
0-1
1-5
5 - 60
> 60
Banket genişliği
(m)
0.00
0.50
1.00
1.50
Yamuk Kesitli Drenaj Kanallarının Projeleme Aşamaları
1. Kanal kapasitesi maksimum yüzey akış debisine göre belirlenir.
2. Kanal taban eğimi kanalın fonksiyonuna ve arazinin topografik
yapısına göre tayin edilir (genellikle % 0.1 - 0.05).
3. Kanal pürüzlülük katsayısı kanala göre Çizelge 4.4 den alınır.
4. Kanal şev eğimi, toprak cinsine göre Çizelge 4.6 dan alınır.
5. Kanal taban genişliği ile su derinliği arasındaki oran seçilerek
Manning eşitliği yardımıyla kanalda akan su derinliği ve kanal taban
genişliği bulunur. Yamuk kesitli kanallarda 1/1.5 ve 1/2 şev eğimleri için
hazırlanan abaklar şekil 4.9 ve şekil 4.10 da verilmiştir.
Genellikle
abaklardan su derinliği cm cinsinden hassas olarak okunamaz, bunun
için Manning eşitliğine göre,
Q.n
Z=
J
= A. R2/3
arasındaki ilişkiden yararlanılır. Abaklardan bulunan b ve h değerleri A
ve R yi veren eşitliklerde yerine yazılarak A.R2/3 hesaplanır. Bu değerle
Q.n/J0.5 kesit faktörü arasındaki fark minimum oluncaya kadar su
derinliği (h) cm cinsinden değiştirilerek bulunur.
Kesit faktörünün hesaplanmasında kullanılan abaklar (m=1.5) a) h=0.50 m - 3.50 m b)0.10 m - 0.60 m
6. Kanal boyutları bulunduktan sonra (4.19), (4.20) nolu eşitlikler
veya Şekil 4.7 deki Lavy abağı yardımıyla kritik derinlik ve kritik
hız bulunarak kanalda akan suyun ortalama hız değeri kritik hız
değerine göre kontrol edilir (Vort < 0.90 Vk).
7. Kanaldaki sürükleme gerilmesi kanalda akan suyun temiz veya
kolloidli olmasına göre Çizelge 4.7 de toprak cinsine göre belirlenen
emniyetli sürükleme gücü değerleri ile kontrol edilir (S < So).
8. Hava payı ya kanaldaki su derinliğinin % 10-20 artırılması yada
şekil 4.8 deki abak yardımıyla hesaplanır. Kanaldaki su
derinliğinin hava payı ile toplanması sonunda kanal derinliği
bulunur.
Download