Uploaded by cyberking

hulyacakmak 16.12.2018 0U7G

advertisement
KÜTLE TRANSFERİ
DR. HÜLYA ÇAKMAK
Moleküler Difüzyon (Fick Kanunu)
Dr. Hülya Çakmak
Gıda Mühendisliği Bölümü
Bir akışkan içerisinde toplam konsantrasyon sabitse moleküler
difüzyon (Fick’in 1. kanunu) aşağıdaki gibi yazılır;
𝑑𝑐𝐴
∗
𝐽𝐴𝑧 = −𝐷𝐴𝐵
𝑑𝑧
burada JAz* A bileşeninin z yönündeki moleküler difüzyona ait molar
akısıdır (kg mol A/m2s), DAB A molekülünün B içerisindeki moleküler
difüzivitesi (m2/s), cA A bileşeninin konsantrasyonu (kg mol/m3) ve z
ise difüzyon uzaklığıdır (m).
Moleküler difüzyon veya moleküler aktarım her bir molekülün
akışkan içerisinde rastgele hareketidir.
Dr. Hülya Çakmak
Gıda Mühendisliği Bölümü
Moleküler Difüzyon (Fick Kanunu)
Şekilde görüldüğü gibi A molekülü B molekülleri arasında rastgele bir
rota takip ederek 1 noktasından 2 noktasına moleküler difüzyon ile
ilerlemektedir. 1 noktası etrafında A molekülü sayısı B noktası
etrafındakinden fazlaysa, 1 noktasından 2 noktasına A molekülü
difüzyonu, 2 noktasından 1 noktasına giden A moleküllerinden fazla
olacaktır.
Örneğin bir su bardağı suyun içerisine
kırmızı bir boya damlatıldığında, boya
molekülleri su içerisinde moleküler
difüzyonla yavaşça dağılacaktır. Boyanın su
içerisinde dağılım hızını arttırmak için su
kaşıkla karıştırılabilir, böylece konvektif
kütle aktarımı oluşacaktır. Isı aktarımındaki
iletim ve taşınım, kütle aktarımındaki
moleküler difüzyon ve konvektif kütle
aktarımı ile analojiktir.
Dr. Hülya Çakmak
Gıda Mühendisliği Bölümü
Moleküler Difüzyon (Fick Kanunu)
Moleküllerin difüzyonunda öncelikli olarak akışkanın tamamının
hareketsiz olduğu düşünülür. Moleküllerin difüzyonu konsantrasyon
gradyanına bağlı olarak gerçekleşir. A ve B’nin iki bileşenli karışımı için
Fick kanunu yazıldığında;
𝑑𝑥𝐴
∗
𝐽𝐴𝑧 = −𝑐𝐷𝐴𝐵
𝑑𝑧
burada c; A ve B’nin toplam konsantrasyonunu (kg mol A+B/m3)
göstermektedir, xA ise A ve B karışımı içerisindeki A bileşeninin mol
fraksiyonunu göstermektedir. c sabitse;
cA=cxA ve cdxA=d(cxA)=dcA olur.
Böylece toplam konsantrasyon sabit olduğunda;
𝐽𝐴𝑧 ∗ = −𝐷𝐴𝐵
𝑑𝑐𝐴
𝑑𝑧
olarak yazılır.
ÖRNEK
 He ve N2 gazlarının karışımı bir boru içerisinde 298K ve 1 atm toplam basınçta
borunun tamamında sabit olarak bulunmaktadır. Borunun bir ucu olan 1
noktasında He’nin kısmi basıncı PA1=0.6 atm ve borunun 0.2 m uzağındaki diğer
ucundaki kısmi basıncı ise PA2=0.2 atm’dir. He-N2 gaz karışımının difüzivitesi
kararlı halde DAB= 0.687ˣ10-4 m2/s ise He’nin kütle transfer akısını hesaplayınız.
Toplam basınç P sbt ise c ideal gaz kanununa göre;
𝑛
𝑉
𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
𝑃
= 𝑅𝑇 = 𝑐
burada n kgmol A+B, V hacim, R ideal gaz sbt 8314.3m3Pa/kgmol.K, c; kgmol A+B/m3,
𝐽𝐴𝑧 ∗ = −𝐷𝐴𝐵
𝑐𝐴1 =
𝑛𝐴
𝑉
=
𝑑𝑐𝐴
𝑑𝑧
= 𝐷𝐴𝐵
𝑃𝐴1
𝑅𝑇
(𝑐𝐴1 −𝑐𝐴2 )
𝑧2−𝑧1
𝐽𝐴𝑧 ∗ = 𝐷𝐴𝐵
(𝑃𝐴1 −𝑃𝐴2 )
𝑅𝑇(𝑧2−𝑧1 )
PA1=0.6atm=0.6*1,01325*105Pa=6.08*104Pa,
PA2=0.2atm=0.2*1,01325*105Pa=2.027*104 Pa
∗
𝐽𝐴𝑧 = 0.687 ∗ 10
Dr. Hülya Çakmak
− 4 (6.08∗104−2.027∗104)
=5.63*10-6
8314.3∗298(0.2−0)
Gıda Mühendisliği Bölümü
kgmol A/sm2
Konvektif Kütle Transfer Katsayısı
 Bir akışkan katı bir cisim yüzeyi üzerinden zorlamalı taşınım
hareketiyle akmaktayken cisimden akışkana veya tam tersi
için konvektif kütle transfer hızını aşağıdaki gibi açıklayabiliriz;
𝑁𝐴 = 𝑘𝑐 𝑐𝐿1 − 𝑐𝐿𝑖
Burada kc kütle transfer katsayısını m/s, cL1 kütle halindeki
akışkan konsantrasyonunu kg mol A/m3 ve cLi ise katı yüzeyinin
hemen üzerindeki akışkan konsantrasyonunu göstermektedir.
Dr. Hülya Çakmak
Gıda Mühendisliği Bölümü
Dr. Hülya Çakmak
Gıda Mühendisliği Bölümü
GAZLARIN MOLEKÜLER DİFÜZYONU
1. Gazların Eşmolar-Ters Akım Difüzyonu
Bir boruyla bağlı olan iki geniş kapta
bulunan A ve B gazları sabit P toplam
basıncında kararlı halde moleküler
difüzyona sahip olduğunu düşünelim.
Her
iki
kabın
karıştırılmasıyla
konsantrasyonlar her bir kapta sbt
kalmaktadır. Kısmi basınçlar; pA1>pA2 ve
pB2>pB1 dir. A molekülleri sağdaki kaba
difüze olurken, B molekülleri soldaki
kaba difüze olmakta ve toplam basınç P
her yerde sbt olduğu için sağdaki kaba
difüzlenen A moleküllerinin sayısı
soldaki kaba difüzlenen B moleküllerinin
sayısına eşit olmak zorundadır. Eşit
olmasaydı toplam basınç P sbt kalmazdı!
1. Gazların Eşmolar-Ters Akım Difüzyonu
𝐽𝐴𝑧 ∗ = −𝐽𝐵𝑧 ∗ difüzyon yönü belli olduğu
için z indisi ortadan kaldırılır;
∗
Dr. Hülya Çakmak
Gıda Mühendisliği Bölümü
𝐽𝐵 =
𝑑𝑐𝐵
−𝐷𝐵𝐴
𝑑𝑧
P=PA+PB old. için; c=cA+cB ve her iki tarafın
türevi alınırsa; dcA= -dcB olur.
𝑑𝑐𝐴
𝑑𝑐𝐵
∗
∗
𝐽𝐴𝑧 = −𝐷𝐴𝐵
= −𝐽𝐵 = −(−)𝐷𝐵𝐴
𝑑𝑧
𝑑𝑧
ve dcA= -dcB old. için DAB=DBA olur.
A ve B gazlarının iki bileşenli karışımı için
A’nın B gazı içerisine difüzyonunu gösteren
DAB nin, B’nin A içerisine difüzyonu olan
DBA’ya eşit olduğunu gösterir.
Örnek
Amonyak gazı (A) 0.1 m uzunluğundaki homojen bir tüp
içerisinde 298K ve 1.0132*105Pa basınçta bulunan N2 gazı (B)
içerisine difüze olmaktadır. (Gazlar konu anlatımında bulunan
şekilde yerleştirilmiştir) 1 noktasında pA1=1.013*104 Pa ve 2
noktasında pA2=0.507*104 Pa ve DAB=0.23*10-4 m2/s ise kararlı halde
Dr. Hülya Çakmak
Gıda Mühendisliği Bölümü
𝐽𝐴 ∗ ve 𝐽𝐵 ∗ ’yi hesaplayınız.
GAZLARIN MOLEKÜLER DİFÜZYONU
2. A ve B Gazlarının Difüzyonu ve Taşınım
Dr. Hülya Çakmak
Gıda Mühendisliği Bölümü
Şimdiye kadar Fick’in difüzyon kanununda akışkanın durgun olduğunu ve
iki bileşenli A ve B karışımının taşınımla akışının olmadığını kabul etmiştik.
𝐽𝐴𝑧 ∗ difüzyon akısı konsantrasyon gradyanına bağlı olarak oluşmuştu. A
moleküllerinin sağ tarafa doğru sabit bir noktadan geçerken ki hızı pozitif
akı olarak alınıp 𝐽𝐴𝑧 ∗ kgmol A/m2s’dir. Bu akı A bileşenlerinin difüzyon
hızına çevrildiğinde;
𝑚𝑜𝑙𝐴
𝑚 𝑘𝑔 𝑚𝑜𝑙 𝐴
∗
𝐽𝐴𝑧 𝑘𝑔 2
= 𝑣𝐴𝐷 × 𝑐𝐴
𝑚 𝑠
𝑠
𝑚3
burada vAD A bileşeninin difüzyon hızını (m/s) göstermektedir.
Eğer yığın halindeki sıvı sağa doğru hareket halindeyse veya konvektif akış
varsa;
Tüm akışkanın sabit bir noktada molar ortalama hızı vM (m/s) ile gösterilir.
A bileşeni hala sağ tarafa doğru difüze olmakta ancak ancak onun difüzyon
hızı vAD artık hareketli bir akışkana göre ölçülmektedir.
2. A ve B Gazlarının Difüzyonu ve Taşınım
Sabit bir yerdeki gözlemci için A bileşeni, yığın halindeki
akışkandan daha hızlı hareket etmektedir çünkü difüzyon hızı vAD,
yığın fazın hızına VM ilave edilmektedir. Matematiksel olarak;
durgun bir noktaya göre A bileşeninin hızı, difüzyon hızı ve
ortalama/konvektif hızın toplamına eşittir;
Dr. Hülya Çakmak
Gıda Mühendisliği Bölümü
𝑣𝐴 = 𝑣𝐴𝐷 + 𝑣𝑀
ve denklemin her iki tarafını cA ile çarparsak;
𝑐𝐴 𝑣𝐴 = 𝑐𝐴 𝑣𝐴𝐷 + 𝑐𝐴 𝑣𝑀
burada her üç terim de akıyı temsil eder ve ilk terim cAvA ,NA
akısını kgmol A/m2s göstermektedir. Böylelikle;
𝑁𝐴 = 𝐽𝐴 ∗ + 𝑐𝐴 𝑣𝑀 olur ve durgun noktaya göre tüm akışın toplam
akısı N olursa;
𝑁 = 𝑐𝑣𝑀 = 𝑁𝐴 + 𝑁𝐵
𝑁𝐴 +𝑁𝐵
𝑐
𝑣𝑀 =
𝑐𝐴
∗
𝑁𝐴 = 𝐽𝐴 +
𝑁 + 𝑁𝐵
𝑐 𝐴
2. A ve B Gazlarının Difüzyonu ve Taşınım
𝑁𝐴 = 𝐽𝐴 ∗ +
∗
𝐽𝐴 =
𝑐𝐴
𝑐
𝑁𝐴 + 𝑁𝐵
𝑑𝑥𝐴
−𝑐𝐷𝐴𝐵
𝑑𝑧
𝑑𝑥
ve
old. İçin;
𝑐
Dr. Hülya Çakmak
Gıda Mühendisliği Bölümü
𝑁𝐴 = −𝑐𝐷𝐴𝐵 𝐴 + 𝐴 𝑁𝐴 + 𝑁𝐵 bu denklik difüzyona ek olarak taşınım
𝑑𝑧
𝑐
olduğu durumda NA akısının genel denkliğidir.
Aynı denklik B bileşeni için yazılırsa;
𝑑𝑥𝐵 𝑐𝐵
𝑁𝐵 = −𝑐𝐷𝐵𝐴
+
𝑁𝐴 + 𝑁𝐵
𝑑𝑧
𝑐
Her iki denklikte NA ve NB akıları arasındaki ilişki bilinirse çözülebilir.
Eş molar ters akım difüzyon olduğunda NA= -NB olacaktır ve konvektif
kısımı içeren terim sıfır olur dolayısıyla denklik aşağıdaki hale gelir;
𝑁𝐴 = 𝐽𝐴 ∗ = -𝑁𝐵 = −𝐽𝐵 ∗
Dr. Hülya Çakmak
Gıda Mühendisliği Bölümü
GAZLARIN MOLEKÜLER DİFÜZYONU
3. A bileşeninin Durgun ve Difüze Olmayan B Bileşeni İçerisine
Difüzyonu (Özel Durum)
A bileşeninin durgun ve difüze olmayan B bileşeni içerisine difüze olması
durumu genellikle kararlı halde oluşur. Bu durumda difüzyon yolunun sınırında
sanki B bileşenine karşı geçirmez bir katman vardır. Şekil a’daki gibi saf bir sıvı
örneğin benzen (A) dar bir tüpün dibinde iken büyük miktarlarda inert veya
difüze olmayan hava (B) tüpün üstünden geçirilir. Benzen buharı (A) tüp
içerisinde bulunan hava (B) içerisine difüze olacaktır. 1 noktasındaki sınır
katmanı havaya karşı geçirmezdir çünkü hava benzen sıvısı içerisinde
çözünemez. Ayrıca 2 noktasında pA2=0’dır çünkü yüksek hacimlerde hava
geçirilmektedir.
GAZLARIN MOLEKÜLER DİFÜZYONU
3. A bileşeninin Durgun ve Difüze Olmayan B Bileşeni İçerisine
Difüzyonu (Özel Durum)
Dr. Hülya Çakmak
Gıda Mühendisliği Bölümü
Diğer bir örnek verilecek olursa Şekil b’deki gibi hava
(A) içerisindeki NH3 buharının (B), su içerisine nüfuz
etmesi incelenebilir. Burada su havayı geçirmez
özelliktedir, çünkü hava su içerisinde oldukça düşük
çözünürlüğe sahiptir. Dolayısıyla B difüze olmadığı için
NB=0’dır. A bileşeninin durgun ve difüze olmayan B
bileşeni içerisine difüzyonunu hesaplarken genel
denklikte NB=0 yazıldığında;
𝑁𝐴 = −𝑐𝐷𝐴𝐵
𝑑𝑥𝐴
𝑑𝑧
+
𝑐𝐴
𝑐
𝑁𝐴 + 0
konvektif akı
Toplam basınç P sbt. ve c=P/RT ve cA/c=pA/P old. için;
𝑁𝐴 = −
𝐷𝐴𝐵 𝑑𝑝𝐴
𝑅𝑇 𝑑𝑧
+
𝑝𝐴
𝑁
𝑃 𝐴
Denklem düzenlenirse; 𝑁𝐴 = −
𝐷𝐴𝐵 𝑃
𝑃−𝑝𝐴2
𝑙𝑛
𝑅𝑇(𝑧2 −𝑧1 )
𝑃−𝑝𝐴1
GAZLARIN MOLEKÜLER DİFÜZYONU
3. A bileşeninin Durgun ve Difüze Olmayan B Bileşeni İçerisine
Difüzyonu (Özel Durum)
𝐷𝐴𝐵 𝑃
𝑃 − 𝑝𝐴2
𝑁𝐴 = −
𝑙𝑛
𝑅𝑇(𝑧2 − 𝑧1 ) 𝑃 − 𝑝𝐴1
Dr. Hülya Çakmak
Gıda Mühendisliği Bölümü
𝑃 = 𝑝𝐴1 + 𝑝𝐵1 = 𝑝𝐴2 + 𝑝𝐵2
𝑝𝐵1 = P − 𝑝𝐴1
B bileşeni için logaritmik ortalama değer;
𝑝𝐵2 −𝑝𝐵1
𝑝𝐴1 −𝑝𝐴2
𝑝𝐵𝑀 =
=
ln( 𝑝𝐵2 𝑝𝐵1 ) ln(P − 𝑝𝐴2 P − 𝑝𝐴1 )
𝐷𝐴𝐵 𝑃
𝑁𝐴 = −
(𝑝𝐴1 − 𝑝𝐴2 )
𝑅𝑇 𝑧2 − 𝑧1 𝑝𝐵𝑀
𝑝𝐵2 = P − 𝑝𝐴2
ÖRNEK
Dar bir metal tüpün tabanında bulunan su 293K sabit sıcaklıkta tutulmaktadır
(Şekil a’daki gibi). Havanın toplam basıncının 1.01325*105 Pa (1 atm) ve
sıcaklığının 293K (20°C) olduğu bilinmektedir. Tüpün içindeki su buharlaşarak
hava içerisine difüzlenmekte ve difüzyon yolu z2-z1 0.1524 m olduğu
bilinmektedir. Kararlı halde suyun buharlaşma hızını kg mol/m2s olarak
hesaplayınız. Suyun difüzivitesi 293 K ve 1 atm basınçta 0.25*10-4 m2/s olarak
verilmiştir.
Dr. Hülya Çakmak
Gıda Mühendisliği Bölümü
20°C’de suyun buhar basıncı PA1=0.0231 atm, PA2=0 atm
GAZLARIN MOLEKÜLER DİFÜZYONU
4. Farklı Kesit Alanlardan Difüzyon
Bundan önceki kısımlarda kararlı halde ve sabit yüzey alandan difüzyonu
incelemiştik. Ancak bazı durumlarda kesit alanı değişken olabilir;
Dr. Hülya Çakmak
Gıda Mühendisliği Bölümü
𝑁𝐴 =
A/s).
𝑁𝐴
𝐴
burada 𝑁𝐴 birim saniyede difüze olan kg mol A’yı gösterir (kgmol
Küreden Difüzyon: Bu difüzyon şekli bir sıvı damlasının buharlaştığı
durumda örneğin bir naftalin küresinin buharlaşması ya da sıvı içerisinde
bulunan küre şekilli mikroorganizmalara besin öğelerinin difüzyonu
sırasında gerçekleşebilir.
𝑁𝐴 =
𝑁𝐴
4𝜋𝑟1 2
𝑁𝐴
4𝜋𝑟 2
r2>>r1 ve 1/r2≡0 olduğunda
= 𝑁𝐴1 =
𝐷𝐴𝐵 𝑃
−
𝑅𝑇𝑟1 𝑝𝐵𝑀
(𝑝𝐴1 − 𝑝𝐴2 )
4. Farklı Kesit Alanlardan Difüzyon
ÖRNEK
Dr. Hülya Çakmak
Gıda Mühendisliği Bölümü
2 mm çapa sahip naftalin küresi 318K sıcaklık ve 1.01325*105 Pa basınçta
çok büyük hacimli ve durgun hava içerisinde asılı kalmıştır. Naftalinin yüzey
sıcaklığı 318K ve buhar basıncı 0.555 mmHg olarak kabul edilmektedir.
Naftalinin hava içerisindeki difüzivitesi 318K’de DAB=6.92*10-6 m2/s ise
naftalinin yüzeyden buharlaşma hızını hesaplayınız.
4. Farklı Kesit Alanlardan Difüzyon
Şekildeki gibi bir küre buharlaşmaya başladığında r
yarıçapı zamanla giderek azalacaktır. Kürenin
tamamının
buharlaşması
için
geçen
süre
hesaplanırken geçici bir kararlı hal durumu
varsayılarak difüzyon akısı denkliği çözülmektedir.
Dr. Hülya Çakmak
Gıda Mühendisliği Bölümü
𝑡𝐹 =
𝜌𝐴 𝑟1 2 𝑅𝑇𝑝𝐵𝑀
2𝑀𝐴 𝐷𝐴𝐵 𝑃 (𝑝𝐴1 −𝑝𝐴2 )
Burada r1 kürenin ilk çapı, ρA kürenin yoğunluğu, MA
da molekül ağırlığını göstermektedir.
Difüzivite değeri sıcaklık ve basınca bağlı olarak değişmektedir. Eğer belli
bir sıcaklık ve basınçta verilen DAB değerini farklı basınç ve sıcaklıkta
kullanmamız gerekirse;
𝐷𝐴𝐵 ∝ 𝑇 1.75 ve 𝐷𝐴𝐵 ∝ 1/𝑃
Download