Uploaded by User7157

dolasim sistemi muayenesi

advertisement
13/12/2019
1
Dolaşım sistemi
2



Kalp
Arterler
Venalar
KARDİYOVASKÜLER
SİSTEMİN MUAYENESİ
Murat GÜZEL
SİSTOL ------DİASTOL
3
4
Terimler ve semptomlar
5
Terimler
6







Aritmi: kalp hızı, amplitüd veya her ikisindeki değişiklikleri kapsar.
Bradikardi
Tasikardi
Dispne: solunum güçlüğü
Nabız (ARTERİYEL):
Nabız açığı nabız sayısının kalp vuru sayısından az olmasıdır. kalp
aritmileri ile birliktedir.
Ven nabzı (v. Jugularis) bas normal pozisyonda iken boyunda
yukarıya doğru yayılan belirgin bir nabzı dalgasını (sağ
atriyoventriküler kapağın yetmezliğini gösterir.)




Kalp hastalığı
Kalp yetmezliği (konjestif kalp yetmezliği) kalbin
vücudun ihtiyacı kadar kanı perifere gönderememesi ve
venöz dolaşımın yeterli ve devamliıkan dolaşımı ile
sağlanamamasıdır.
Sol kalp yetmezliği pulmoner hipertansiyon ile birlikte
solunum sayısı artısı, öksürük ve akciğer ödemi ile
kendini gösterir.
Sağ kalp yetmezliği venöz hipertansiyona, perifer
ödeme, asitese ve abdominal organların büyümesine
neden olur.
1
13/12/2019
Terimler
7
Ödem
8



Ödem hücreler arasında sıvı birikmesidir. Ödemli
siskinlikler yumusak ve agrısız olup basınçla daima
çukurlasır.
Anazark (brisket) çene altı, presternal bölge ve
karın altında yoğun deri altı ödem tablosu
Akciger ödemi akcigerde interstisyel aralığında ve
alveollerde aşırı sıvı olup sol kalp yetmezliğinin
sonucu olabilir.

DOÇ DR. MURAT GÜZEL
Terimler
9
13.12.2019
Terimler
10
Kalp üfürümü (murmur) anormal kalp sesleri
Endokardial üfürüm (kapakcık)
 Perikardiyal sürtünme sesi yangılı ve prikardiyal efüzyon nedeniyle
kalp vurularına eşlik eden sürtünme sesidir.
 Perikardiyal sürtünme seslerine çalkantı sesleri de eşlik edebilir.
 Kapiller geri dolum zamanı (CRT) diş eti mukozasının parmakla
basılması ile oluşan beyazlığın, basıncın çekilmesi ile orijinal rengine
kavuşması için geçen süredir.
Normali 1-2 saniyedir. >2 sn uzadığını ifade eder.
 Kor pulmonale pulmoner hastalık veya pulmoner hipertansiyona
bağlı sekonder sağ kalbin iş yükünün artısından kaynaklanan sağ
kalp yetmezliği sendromudur.
 Öksürük akciğerlerden havanın ani ve sesli bir şekilde dışarı
atılmasıdır.








Terimler
11
Asites
Hidroperikardiyum
Hidrotoraks
Ortopne yatar vaziyette (gece) dispnedir.
Siyanosis kanda redükte (doymamış) hemoglobinin
aşırı konsantrasyonuna bağlı deri ve mukozaların
mavimsi renk almasıdır.
Egzersize intolerans
Terimler
12

Şok dokuların perfüzyon yetersizliği sonucu oluşan
dolaşım yetmezliği
Kardiyojenik şok
Hipovolemik şok
 Vazojenik şok vazomotor tonusun yetersizliğine
bağlıdır. Şiddetli beyin hasarı (nörojenik), endotoksik
şok, sistemik zehirlenme (toksik şok), bakteriyel veya
septik şoklarda olan durumdur.




Venöz (juguler) dolgunluk kanın kalbe geri
dönüşünün engellendiğinin (sağ taraflı kalp
yetmezliği veya göğüs girişinde kitlesel bir oluşum
gibi durumlar) göstergesidir.
Sinkop (bayılma) beyine geçici kan gitmemesine
bağlı bilinç kaybıdır.
2
13/12/2019
Kalp hastalıklarının klinik bulguları
13
Kalp yetmezliği
14









Dispne-solunum güçlüğü
Öksürük
Ödem-asites
Egzersiz intolerans
Sinkop (bayılma)
Gelişme geriliği veya vücut kondüsyon kaybı
Aralıklı ateş (endokarditis)
Topallık (tromboemboli) kedilerde hipertofofik
kardyomiyopati
Ani ve beklenmedik ölüm




Öksürük
Egzersize intolerans
15
Dokulara yeterince kan yollanamayınca bu durum
yetmezlik olarak halsizliğe yol acar
egzersiz intoleransı,
bayılma ve
periferal vazokonstruksiyon (mukozalarda
solgunluk, soğuk ekstremiteler, uzayan kapiller
dolma zamanı) olarak ortaya çıkar.
16


Solunum yolları ya da kardiyovasküler hastalığı
gösterebilir.
Her iki durumda, telafi mekanizmaları istirahatte
klinik belirtileri önleyebilirse de kardiyopulmoner
sistem zorlandığında işe yaramazlar.







Ödem
17
Öksürük, köpeklerde kalp hastalığının yaygın bir belirtisidir.
Kedilerde ise kalp hastalıklarında nadirdir. (kediler daha çok
dispnetiktir)
Sol kalp yetmezliği intratorasik kan volümü artar; sonuçta
pulmoner venöz basınçlar yükselerek pulmoner konjesyon ve
ödem oluşması kolaylaşır.
Bu nedenle, özellikle gece duyulan öksürük, kardiyak bir nedeni
akla getirir. (ortapne-gece öksürüğü)
Büyüyen bir atrium tarafından ana bronşun kompresyonu ile ilgili
öksürük,
Kardiyojenik öksürük genellikle içerikli olmayıp çoğunlukla sert ve
kesik kesiktir.
Buna karşılık, alt solunum yolları hastalıklarından kaynaklanan
öksürük daha yumuşaktır ve içerikli olabilir. Sonrasında yutkunma
refleksi oluşur
Klinik Belirtiler
18





1. Kapillerdeki hidrostatik basınç artışı (konjestif
kalp yetmezliğinde olduğu gibi)
2. Kanda onkotik basıncın düşmesi
(hipoalbüminemide olduğu gibi)
3. Lenfatik drenajda tıkanma
4. Kapiller duvarlarında hasar (yangıda olduğu
gibi)



Konjenital kalp hastalıklı bazı genç hayvanlarda
gelişme geriliği bulunabilir.
Edinsel kalp hastalıklı yetişkinlerde de vücut
kondisyonu düşer.
Akut kalp yetmezliği özellikle egzersiz veya
heyecanla birlikte olduğunda hayvanlarda ani
ölümün bir nedeni olarak ilk akla gelmelidir.
Tekrarlayan ateş periyodik bakteremi ve
endokarditisi düşündürücüdür.
3
13/12/2019
Bayılma
19
Kardiyovasküler sistem muayenesi
20



Kalp hastalıklı hayvanlarda bayılma yaygın
olmamakla birlikte olduğunda da kalp hastalığını
düşündürür.
Genellikle aritmik kalp hastalığının göstergesidir.
Bayılma, tam kalp blokunda meydana gelir;






Anemnez
Mukozaların muayenesi
Venlerin muayenesi
Arterlerin muayenesi
Kalbin muayenesi
Anamnez
İleri muayene yöntemleri
21
Tam bir fiziksel muayene
22





Radyagrafi (kardiyomegali, akciğer ödemi)
Elektrokardiyografi (EKG)
Ekokardiyografi (EKO)-Doppler
Kalp kateterizasyonu ve anjiografi
Serum biyokimyasal muayeneler







Yaş
Irk
Solunum güçlüğü
Taşipne
Öksürük
Egzersiz intolerans
Bayılma
Genel durum- inspeksiyon
23
24





Güçsüzlük- halsizlik
Dispne- solunum güçlüğü
Zayıflamış kas yapısı
Abdominal genişleme
Egzersiz intolerans
4
13/12/2019
Mukozalar
25
26



Solgunluk
Siyanoz
Kapillar dolum zamanın

Mukozalarım muayenesi
27
< 2 sn

Normal hayvan
1-2

Dehidrasyon
2-4

Dolaşım yetmezliği-Şok
5-6
Arter- nabız
28



Arter-nabız
29
Nabız Sayısı- kalp atım sayısı
Nabız Ritmi
Nabız karakteri
At
30


Nabız almak için üç parmaktan birinin ucu damarın
nabız dalgası hissedilinceye kadar hafifçe basılır.
Maksimal belirleme elde edilene kadar parmakla
basınçta değişiklik yapılabilir


Atlarda nabız eksternal maksillar arterden alınır.
Nabız almak için parmaklar mandibulanın ventral
kenarının medial yüzünde (insisura vazorum) arter
üzerine konur
5
13/12/2019
Sığır
Buzağı, koyun , keçi ve kedi-köpeklerde
31
32




Sığırlarda nabız fasiyal arterden ve
Ventral koksigeal arterden alınır.
Bu damar kuyruğun alt yüzünde orta hatta seyreder.
Dişilerde vulvanın başladığı hizada, erkeklerde de aynı
mesafeden (kuyruk kökünden 15-30 cm) alınır

Nabız Sayısı
Nabız ve kalbin birlikte oskultasyonu
33
Buzağı, koyun , keçi ve kedi-köpeklerde nabız
femoral arterden alınır
34


Pet hayvanlarında çoğu vakada kalp oskulte
edilirken femoral arterden nabız alınır.
Oskultasyondaki bulgularla nabızdaki şiddet ve
ritmdeki değişiklikleri ilişkilendirmek gerekir


Nabız Sayısı
Nabız açıklığı

Atriyal Fibrilasyon ve Ventriküler Prematür Kompleks
Her iki femoral nabızda palpe edilerek farklılık
olup olmadigina bakılır
Aortik tromboembolizm vakalarda bu tip
farklılıklara rastlanır.

Nabız sayıları
Nabız ritmi
35
36













At, yetişkin
Tay,1 hafta6 aylık
Sığır, yetişkin
Buzağı
Koyun, keçi
Domuz, yetişkin
Domuz yavrusu, <10 gün
Köpek, yetişkin, büyük ırk
Köpek, orta ırk
Köpek, yetişkin, küçük ırk
Köpek yavruları
Kedi, yetişkin
Kedi yavruları
28-44
60-100
60-84
90-100
70-90
60-90
100-120
60-140
70-160
80-180
110-220
120-220
160-240


Düzenli bir ritm, ardı
ardına gelen nabız
dalgaları arasında eşit
aralıklarla
karekterizedir.
Nabız en azından bir
dakika süreyle
alınmalıdır, zira
ritmdeki anormallikler
sürekli olmayabilir.
6
13/12/2019
Ritimdeki düzensizlik-aritmi
37
Nabız karakteri
38

kalbin vuruş gücü
Şiddetli bradikardi
Obesite
 Taşikardi
 Kap yetmezliği
 Prematüre atım



Köpekler fizyolojik aritmiktirler
Venalar
39
Venöz dolaşım
40



Yüzeysel büyük venler
V. jugularis
Vena subkutena abdominis-meme damarları
(sığırlarda).
V. jugularisin muayenesi kalbin sağ tarafının
fonksiyonu için önemli gösterge sağlayabilir.
 • Juguler dolum derecesi
Ayakta duran bir hayvanda v. jugularis kalpten daha
yukarıdadır ve normalde boş olduğu için görülmesi ve
palpe edilmesi zordur.

Juguler dolgunluk
41
Venöz durgunluk testi
42





Vena jugularisin dolgunluk derecesini santral venöz basınç belirler.

Normal yetişkin at ve sığırlarda vena jugularis kalbin bazisinin 5-8
cm yukarısına kadar kanla dolgundur.
Bu yüzden ayakta duran hayvanda baş normal pozisyonda iken
vena jugularis, juguler oluğun distal 1/4 mesafede dolgundur.
Başın pozisyonundaki değişiklikler bu oranı değiştirir. Baş, kalbin
hizasından aşağıda iken (otladığı zamanki gibi) juguler dolgunluk
mandibulanın ramusuna kadar yayılır.
Normal hayvanlarda kalpten daha düşük seviyede bulunan venler
(sütçü sığırlarda subkutanöz abdominal ven gibi) normal olarak
dolgundur.

Boyunun ortasında vena jugularise parmakla basınç
yapıldığında basınç yapılan yerin yukarıda kalan
kısmı kan birikiminden dolayı dolgunlaşır.
Aşağıda kalan kısım ise sonraki kalp vurumuyla
birlikte boşalır.
7
13/12/2019
Juguler nabız
43
Venöz stazis
44



İki taraflı vena jugularisi dolgun hayvanlarda, altta
seyreden karotis arterden nabızın vena jugularise
yansıması ile oluşan venöz nabız belirlenebilir.
Bunu gerçek juguler nabızdan kolayca ayırt etmek
için vena jugularis üzerine baş parmakla basınç
yapılır ve damar tıkanır.
Eğer nabızlar basınç yapılan yerin kraniyalinde
devam ediyorsa o zaman nabız karotis arterden
yansıyor demektir.

sağ taraflı konjestif kalp yetmezliği,
perikarditis,
endokarditis,
göğüs girişinde kitlesel oluşumlar (göğüs
kafesinde seyreden vena jugularis üzerine
basınç yapan abse, tümör gibi)
Anatomi
Kalbin muayenesi
45
İleri venöz stazis vakalarında parmakla bastırılan
kısmın aşağısındaki vena jugularis boşalamaz ve
basınç yapmadan önceki kadar dolgunluğu devam
eder. Buna da venöz stazis denir.
46


Kalp- anatomik yeri
47
Kalp, büyük
damarlarla asılı olup
göğüs boşluğunda
orta mediastinal
bölgenin önemli bir
kısmını işgal eder.
Kalbin apeksi
sternumun dorsalinde
orta hattın solunda
bulunur
Kalbin muayenesi
48
Atlarda ve köpeklerde 3 – 6
sığırlar ve koyunlarda 2 -5,



Palpasyon
Perküsyon
Oskültasyon
8
13/12/2019
Palpasyon
49
Kalbin palpasyonu
50



Hayvan ayakta ve dört ayağının üzerine basmalıdır.
Küçük hayvanlarda, iki elin ayası aynı anda biri bir
tarafta diğeri diğer tarafta kalbin anatomik
bölgesi hizasında göğüs duvarına hafifçe bastırılır.
Palpasyonun amacı, apeks vurumun (kardiyak
impuls) yeri ve karakterini belirlemek ve kalp
siklüsü ile birlikte başka titreşimlerin (tril) olup
olmadığını tespit etmektir.



Apeks vuru veya kardiyak impuls
51
Kalbin apeks atımları
 Sol tarafta 5.interkostal aralıkta, kosta-kondral birleşim
yeri hizasında
Apeks atımlarının belirtilen normal bölgeden
hissedilememesi yada yer değiştirmesi
 diyafram fıtkı
 büyük bir intra-torasik kitle
Kardiyak trill
 şiddetli üfürümler
 Perikardiyal efüzyon
 Kardiyomegali
Kardiyal titreşim-trill
52





Apeks vuru kaudale kayması kalp büyümesini akla getirir.
Daha az muhtemel nedenler, kalbin yerini değiştiren torasik
kitleleri ve kalbin yer değiştirmesine neden olabilen akciğer
lobu kollapsıdır.
Sempatik tonus artışında apeks vurunun şiddeti de artmakla
birlikte kardiyak hipertrofinin göstergesi de olabilir.
Apeks vurunun şiddetinde azalma, kalp kasılmasının
şiddetinin azalmasına bağlı olabilir.
Perikardiyal effüzyon, pleural effüzyon gibi kalp ve deri
arasında daha fazla sıvı veya pleura boşluğunda kitlesel
lezyonlar gibi daha fazla doku varlığında da şiddet azalır.



Thoraksın perküsyonu
53
İntrakardiyak veya intravasküler türbülans ile göğüs
duvarının palpe edilebilir titreşimidir.
Maksimal şiddet noktasının belirlenmesi, kalp
üfürümlerinin belirlenmesinde ve şiddetinin
değerlendirilmesinde diyagnostik öneme sahiptir.
Titreşimin maksimal şiddet noktası ilgili üfürümün
şiddet noktası aynıdır.
Perküsyon
54



Akciğer sahasının saptanması
Kalp boyutlarının saptanması



Perküsyon, kardiyak matlığın kenarını belirlemek için
kullanılabilir.
Bu kenar, kalp büyümelerinde (kalp hipertrofisi veya
dilatasyonu)ve perikardiyal effüzyonlarda perikarditis,
hidroperikardiyum, hemoperikardiyum) yer
değiştirebilir.
Kalp ve göğüs duvarı arasında daha fazla akciğer
dokusunun yer aldığı durumda (amfizem) kardiyak
matlık sahası küçülür.
Pleural effüzyon varsa kardiyak matlık sahasını
belirlemek imkansız olabilir,
9
13/12/2019
Kalbin Oskultasyon
Steteskop
55
56

En Önemli Kısmını
 Sakin ve Sessiz Bir Odada
 Düşük ve Yüksek Frekans
Çan ve Diafram
 Thoraksın Her İki Tarafının ve
Özellikle Kapak Alanları







AMAÇ

Uzaktan yada Boğuk Sesler
 Obesite
 Perikardiyal /Pleural
Efüzyon
 Diafram Fıtkı
 Büyük İntrathorasik kitle

Kalbin Atım Hızınabız sayısı
Ritmi
Üfürümler
Kalp Seslerinin Yoğunluğu
Yakın yada Net Sesler
 Taşikardi
 Anemi
 Korku yada Heyecan
 Derin göğüs kafesli ve
zayıf köpekler

Kaliteli stetoskop tavsiye
edilir
Düz bir diyafram ve
konkav bir çan vardır.
Çan kısmı düşük
frekanslı sesleri
diyaframdan daha iyi
iletmekle
Yüksek frekanslı sesleri
geçirmek için diyaframın
deriye sert bir şekilde
itilmesi gerekir
Oskultasyon tekniği
57

1. Oskultasyona genellikle sol tarafta mitral
kapağın maksimal şiddet noktasında başlanır.
5.interkostal aralık interkotal aralıktan kardiak atımların en kuvvetli
hissedildiği nokta üzerinden


2. Sonra, aortik ve pulmonik kapakların maksimal
şiddet noktaları hizasından sesleri dinlemek için
stetoskop kalbin bazisine doğru kaydırılır.
3. Sağ tarafta muayeneye genellikle triküspital
kapağın maksimal şiddet noktasından başlanır ve
stetoskop sağ tarafta kalbin bazisi hizasında
dorsale ve kraniyale doğru kaydırılır.
58
___________________________________________________________________
Normal kalp seslerinin duyulduğu kapak yerleri
Kapak
Tek tırnaklı
Ruminant
Köpek
Normal kalp sesleri
Kedi
60
Pulmoner
Sol 3. interkostal yüzeyde,
aortik odağın
kraniali
Sol 3. interkostal yüzeyde,
aortik odağın
kraniali
Sol 2.-4. interkostal
yüzeyde,
sternumun hemen
üzeri
Sol 2.-3. interkostal
yüzeyde,
thoraxın alt
1/3’ünde
Aorta
Sol 4. interkostal yüzeyde,
mitral odağın
kraniali
Sol 4. interkostal yüzeyde,
Kosta-kondral
birleşimin 12 cm
kraniali
Sol 4. interkostal
yüzeyde,
Kosta-kondral birleşimin
hemen üzeri
Sol 2.-3. interkostal
yüzeyde,
pulmoner
kapağın biraz
kaudo-dorsali
Mitral
Sol 5. interkostal yüzeyde,
Kosta-kondral
birleşimin 10 cm
kraniali
Sol 4.-6. interkostal
yüzeyde, Kostakondral birleşimin
seivesi
Sol 5. interkostal
yüzeyde,
Kosta-kondral birleşim
seviyesi
Sol 4.-6. interkostal
yüzeyde thoraxın
alt ¼’ünde
Trikuspital
Sağ 4-5. interkostal
yüzeyde, Kostakondral birleşimin
7 cm kraniali
Sağ 4. interkostal yüzeyde,
Kosta-kondral
birleşimin 10 cm
kraniali
Sağ 3.- 5. interkostal
yüzeyde,
Kosta-kondral birleşimin
hemen üzeri
Sağ 4.-5. interkostal
yüzeyde,
thoraxın alt ¼’ünde
59
10
13/12/2019
İkinci kalp sesi (S2)
Birinci kalp sesi (S1)
61
62
Atrio-ventriküler kapakların
kapanması ile birlikte meydana gelir
Sistol’ün başlangıcını gösterir
EKG eşliğinde QRS de oluşmuştur
Yüksek frekanslı ses bir sestir (lubb’ )










En iyi mitral kapakların bulunduğu bölgeden
(Sol apeks üzerinden) duyulur


Birinci kalp sesinin ayrılması yada bölünmesi;
 büyük ırk köpekler hariç
 Ventriküler prematüre kasılmaları
 dal blokları

Üçüncü kalp sesi (S3)
63
Pulmoner ve aortik kapakların kapanması sonucu
Ventriküler ejeksiyonun sonunu/diastol’ün başlangıcı
Yüksek frekanslı ses (dupp’ )
Sol bazis üzerinden en iyi duyulur.
EKG eşliğinde T dalgasının sonundan sonra oluşur
S2 in şiddeti genellikle kapaklarının
kapanma hızıyla ilgili
İkinci kalp sesinin ayrılması yada
bölünmesi
 pulmoner hipertansiyon
 pulmoner stenoz
 dal blokları
 ventriküler prematüre kasılmalar.
Dördüncü kalp sesi (S4)
64





Diastol’ün erken safhasında hızlı ventriküler
dolum (atriumların kasılmasından önce
atriumların yaklaşık %70’inin ventriküllere
dolmasıdır).
Düşük frekanslı
En iyi mitral kapak alanından veya kalbin
apex’inden duyulur.
S3 sesi Bazı atlarda yumuşak bir S3
normaldir
S3 sesi normalde köpek ve kedilerde
duyulmaz (duyulduğunda patolojikir)
S3’ün duyulması ventiküler dilatasyon






Şiddeti
65
S4 atriumların kasılmasının sonucunda kanın (atrial
diastolik kan volumün geriye kalan %30’luk miktarı)
ventriküllere dolması ile oluşur
Düşük frekanslı
Hemen arkasından S1 sesi
Pik seviyesi düşük olan bu kalp sesi en iyi pulmoner
ve aortik kapak alanlarından duyulur
Atlarda oldukça sık oluşur
 S4 yokluğu
 Atrial fibrilasyonda olduğu gibi atrial
kontraksiyon yetmezlikleri
Kedi ve köpeklerde normalde duyulmaz
 S4 sesinin varlığının tespiti
 Atrial veya ventriküler dilatasyon
Anormal kalp sesleri
66
Obezite,
perikardiyal ve plevral effüzyon,
 diyafram fıtkı veya büyük intratorakal kitleler,
kalp seslerinin şiddetinin azalmasına neden olur








tasikardi,
anemi,
Hipertofi kardiyomiyopati
heyecanlanma
ince ve derin göğüs yapisina sahip hayvanlarda kalp
seslerinin siddeti artmis olarak duyulabilir.



Gallop ritim
Kalp üfürümleri
Perikardiyal sürtünme
Perikardiyal çalkantı sesi
11
13/12/2019
Gallop ritim
67
Kalp üfürümleri
68
Her siklüste iki sesten daha
fazla ses duyulmasına
‘gallop ritm’ denir.

Üçüncü
ve
dördüncü
seslerin şiddeti birinci ve
ikincininkinden daha az olup
kompleks dulupp dupp
şeklinde tanımlanabilir.



Kalp üfürümleri kanın akış sırasında oluşan girdap
ve sürtünmesine bağlı titreşimlerin duyulmasıdır.
• yer
• şiddet
• süre
At ve sığırlarda üçüncü ve
dördüncü kalp seslerinin
meydana
gelmesi
kardiyovasküler
bir
anormalliğin
göstergesi
değildir.
Kardiyak üfürümler
Kalp Üfürümlerinin Zamanlaması
ve Önemli Kalp Hastalıkları
69

Sistolik üfürümler
HOLOSİSTOLİK
en yaygın
 S1 periyodun başlangıcında, ortasında ve sonunda


Diastolik üfürümler
nadiren rastlanılır
 S2 sesinden sonra


Devamlı üfürümler
hem sistol hem de diastol
 erken, geç, holo veya pansistolik olarak sınıflandırılır
Mitral yetmezliği
Ventriküler septal defekt
MESO(MİD) SİSTOLİK
Pulmoner stenoz,
Aort stenozu
Atrial septal defekt,
Fallot tetralojisi
PROTOSİSTOLİK
Bazı Mitral yetmezlikler
Pulmoner stenoz
TELESİSTOLİK
Bazı Mitral yetmezlikler
ve Pulmoner stenoz
DİASTOLİK
Aort yetmezliği
DİASTOLİK GURULTU
Duyulamaz
PRESİSTOLİK
Duyulamaz
DAĞINIK DEVAMLI
Aort yetmezliği ile birlikte
aort stenozu
DEVAMLI
Patent ductus arteriosus

70
Yoğunluk
71
72






Derece 1: Dikkatli askultasyon. Hemen duyulmaz.
Derece 2: Yumuşak fakat steteskop thoraks’a temas
ettiğinde doğrudan duyulabilir
Derece 3: Normal kalp sesleri ile üfürüm yaklaşık olarak
aynı yoğunlukta
Derece 4: Normal kalp seslerinden daha gürültülü yada
daha yüksek yoğunlukta
Derece 5: Normal kalp seslerinden daha gürültülü yada
daha yüksek yoğunlukta Kalp titremesi (Tril) palpe edilebilir
Derece 6: Thoraxa temas etmeyen steteskopla yada kulak
ile duyulabilen çok yüksek yoğunlukta
12
13/12/2019
Kalbin Muayenesi-
Perikardiyal sürtünme
73
Radyografi
74



Yangıya bağlı perikardın viseral ve pariyetal
yapraklarının sürtünmesi sonucu oluşur
Çalkantı sesi ise perikar kesesi içinde sıvı (irin –
yangı yada efüzyon) birikmesi sonucu oluşur.


Pozisyon

Dorso-vental (DV)

Sağ taraf üzerine yatırılarak (sağ latero lateral-LL)
pozisyonda
İnspirasyon sonunda çekim
Inspiratory vs. Expiratory VD
Inspiratory - Expiratory Lateral
75
Kalp hastalığından şüphelenilen hastaların değerlendirilmesi

kalbin ve akciğer alanlarının görüntüsündeki değişiklikler

kalbin boyutları

akciğerlerin durumu

dolaşımındaki hacmin yükü (vasküler yapılar)
76
Notice size of triangle
Easy to see the difference in well
visualized lung
Kardiyak görüntünün normal boyutları
78




L-L röntgende
Boyutları
 önden arkaya genişliğinin mesafesi 2.5-3.5 interkostal aralık
 Kalbin yüksekliği göğüs boşluğu yüksekliğinin yaklaşık olarak 2/3
Trachea seyri
 Fıçı göğüslü ırklarda omurgaya paralel
 diğer ırklarda önden arkaya doğru omurgadan uzaklaşarak
D-V röntgende
göğüs boşluğunun 2/3
apexi orta hattın soluna doğru
13
13/12/2019
Radyografide Kalbin bölümleri
79
80
Kalp odacıkları genişlemesi
81
Sağ kalp büyümesi
82
Genel kalp büyümesi
83
84
14
13/12/2019
ŞEKER 10 YAŞ DİŞİ KÖPEK
85
86
Perikardiyal effüzyon
87
88
Jeneralize kardiomegali ve
interstisyel pulmoner
ödem
89
Dev kalp, triküspital
kapak displazi
90
Diafragmatik hernia,
Pulmoner kontüzyon,
Pleural effüzyon,
Pneumothorax
Pulmoner ödem
15
13/12/2019
Vertabra skala skoru
Vertabra skala skoru
91
92
93
94
TANSİYON


DİREK (İNVAZİV)
İNDİREKT (NON İNVAZİV)


OSİLOMETRİK
DOPPLER
Tansiyonun ölçülmesi gerekn durumlar
95
96

Rutin muayene /geriatrik check-up
hipertansion ile ilişkili hastalıklar

Kardiovascular hastalıklar

Böbrek yetmezliği

Göz hastalıkları( göz tansiyuonu, Kanama)

Hyperthyroidism

Cushing's sendrromu

Diabetes mellitus

Hipotansif acil durumlar


(shock, travma, perikardial effusion, zehirlenme , addison krizi, vb)

Yoğun bakım hasta monitarizasyonu


TABLE 1. Normal Arterial Blood Pressure Values in Adult Dogs & Cats5
BLOOD
PRESSURE
VALUES
DOGS
CATS
Systolic arterial
pressure
90–140 mm Hg
80–140 mm Hg
Diastolic arterial
pressure
50–80 mm Hg
55–75 mm Hg
Mean arterial
pressure
60–100 mm Hg
60–100 mm Hg
Kan basıncını düşürmek için kullanılan ilaçların etkinliğinin takibi (ACE
inhibitor, beta blockers, calcium antagonists, etc.)
Anaesthesia ve monitorizasyon
16
13/12/2019
Tansiyon
97
98
http://www.submedvet.com/Memoprint_frm.htm
Serum biyokimyası
99
100


cTroponin-I (cTI)
CK-MB
17
Download