Uploaded by User7156

Cümle Türleri

advertisement
Cümle
Çeşitleri
Yüklemin
Türüne Göre
Cümleler
Yükleminin
Yerine Göre
Cümleler
Anlamlarına
Göre Cümleler
Yapılarına
Göre Cümleler
İsim Cümleleri
Kurallı Cümle
Olumlu Cümle
Basit Cümle
Fiil Cümleleri
Devrik Cümle
Olumsuz
Cümle
Birleşik Cümle
Eksiltili Cümle
Soru Cümlesi
Sıralı Cümle
Ünlem
Cümlesi
Bağlı Cümle
YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER
Bu cümleler, yükleminin isim soylu ya da fiil olmasıyla incelenir.
İSİM CÜMLELERİ
Yüklem isim ya da isim soylu bir kelimeden ya da kelime grubundan oluşuyorsa o cümle isim cümlesidir.
ÖRNEKLER
Gönlünün duvarında hiç kimse yok.
Surların çevresindeki handa, tatlı bir uykudaydık.
Bu müzik, gördüğüm en harika müzikti.
www.edebiyatveturkce.com
CÜMLE TÜRLERİ
FİİL CÜMLELERİ
Yüklemi, fiilden oluşan sözcüklerdir.
ÖRNEKLER
Şehrime geldiğinde her virane bir saraya dönüşür.
Bu yaptıklarını bir türlü aklım almıyordu.
UYARI
Ortak veya sesteş köklü kelimelere dikkat edilmelidir. Bu kelimelerin anlamları cümleye göre
değişecektir.
Yemekleri birbiri ardına tattı. (fiil cümlesi)
Hiç kimsenin istemeyeceği bir tattı. (isim cümlesi)
Oysa her şey istediğim gibiydi.
İnsanlardı sevdiğini dile getirirken yalan söyleyen.
Onun başardığı tek şey, üzülmektir.
Bizi ümitsizliğe sevk etmesinin nedeniydi korkusu.
Dikkat: Cümle, “değil” sözcüğü ile bitiyorsa o
sözcüğün önündeki kelimenin türüne göre
cümle türü belirlenir.
Seni anlamıyor değilim. (fiil cümlesi)
Sana hislerim yok değil. (isim cümlesi)
lll
ÖRNEKLER
UYARI: -makta eki şimdiki zaman kipinin yerini
tutarsa fiil cümlesi oluşturur. ÖSYM’nin bu konuyla ilgili çıkmış sorular bulunmaktadır ve bu
cümleler fiil cümlesi alınmıştır.
Uçan kuşlar, martılar…
Ah şu an aklımdan geçen denizler, hüzünler…
Şu şehrin ardında saklanan bir nehir…
Babil versiyonunu içeren en eski tabletlerin
MÖ ikinci bin yılın başında yazıldığı sanılmaktadır. (2015 KPSS – fiil cümlesi alındı.)
ANLAMLARINA GÖRE CÜMLELER
OLUMLU CÜMLE
Sümbülün verdiği cevap çiğdemin cevabına
karşılık gelmektedir. (2016 YGS – fiil cümlesi
alındı.)
Yüklemin bildirdiği işin gerçekleştiği veya gerçekleşeceği cümlelerdir.
ÖRNEKLER
YÜKLEMİNİN YERİNE GÖRE CÜMLELER
Şişelere deniz koy, gemiler batsın boğazımıza.
Hava, bir şehirlinin sürekli isteyeceği bir yapıdaydı.
KURALLI CÜMLELER
ÖRNEKLER
Zihninin ona sunduğu hediyeleri umarsızca bir bir
harcıyordu.
Bütün hatalarımı bugünlerde terk etmişim.
Tüm dertlerini yazar, bir huzursuzluk üzerine inşa
eder.
Bu kent, insanları bir daha geri dönmemek üzere
terk etmiş, zavallı ve ucube bir kentti.
DEVRİK CÜMLELER
Yüklemi başta ya da ortada bulunan cümlelerdir.
ÖRNEKLER
Türkü söyler içimdeki yalnız çocuk.
Resmini çiziyordu her gün rüyalar görerek.
Bir kömür dumanıyla tütsülenir akşamlarım.
www.edebiyatveturkce.com
Yüklemi cümlenin sonunda bulunan cümlelerdir.
Yüklemin ana ögesi de cümlenin sonunda bulunmalıdır.
Mümkündü bir anda zihninden geçenleri sıraya
koyması.
DİKKAT:
Cümledeki yüklemin iyi ya da kötü olması o cümlenin
olumlu olup olmamasına etki edemez. Değer yargılarına göre cümlenin olumlu ya da olumsuz olması
önem arz etmez.
Adamı bir kaplan çok feci şekilde öldürmüştü.
Fikirleri sorunluydu onun.
Bu iki cümle de anlamına göre olumlu cümledir çünkü
yüklemlerde geçen ifadeler gerçekleşmiştir.
OLUMSUZ CÜMLE
Yüklemin bildirdiği işin gerçekleşmediği, gerçekleşmeyeceği anlamına gelen cümlelerdir.
Yüklemde “yok, değil, -sız, -siz, -ma, -me” bulunulur.
ÖRNEKLER
Bu cümleler hiç de başarılı değildi.
EKSİLTİLİ CÜMLELER
Yüklemi bulunmayan, herhangi bir sonuca bağlanmamış cümlelerdir.
Beklemem sensiz geçen günlerin geri gelmesini.
Bu güler yüzlü insan ben değilim.
Bilinmiyor sözcüğü ile değil sözcüğü bir araya getirildiğinde ortaya biliniyor anlamı çıkacağından bu
cümle biçimce olumsuz, anlamca olumlu bir cümledir.
Sana karşı artık hislerim yoktu.
BİÇİMCE OLUMLU ANLAMCA OLUMSUZ
CÜMLELER
Bu cümlelerin yükleminde olumsuzluk bildiren hiçbir ifade bulunmaz. Ancak anlam olarak işin olmadığı, olmayacağı anlaşılır.
SORU CÜMLELERİ
Soru anlamı taşıyan cümlelerdir.
ÖRNEKLER
“Ne…ne” tekrarlı bağlacıyla veya soru yoluyla oluşturulur.
Şu köyün delisi kimdi acaba?
ÖRNEKLER
Kim açar kapımı bad-ı sabadan gayrı?
Ne hasta bekler sabahı
Ne taze ölüyü mezar
Ne de şeytan bir günahı
Seni beklediğim kadar.
Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var?
ÜNLEM CÜMLELERİ
Duygu, düşünce bildiren ifadelerdir.
Bu sözleri ben sana söyler miyim hiç?
Cümledeki yargıda olumsuzluk bildiren bir ifade yer
almadığı için biçimce olumludur ancak söylemem
anlamı çıktığı için anlamca olumsuzdur.
Dünya bu kadar meraka, heyecana değer mi?
Cümleden değmez anlamı çıkacağı için biçimce
olumlu, anlamca olumsuzdur.
BİÇİMCE OLUMSUZ ANLAMCA OLUMLU
CÜMLELER
İki olumsuzluk, sonuç olarak olumlu bir ifade ortaya
koyar. Şekil olarak olumsuzdur ancak anlam bakımından olumludur.
ÖRNEKLER
Sana karşı kötü söylemleri yok değildi.
Bu cümlede yok ve değil ifadeleri biçimce olumsuzluk oluşturur. Cümlenin anlamına bakıldığı zaman
vardı anlamı çıkar. Bundan ötürü de anlamca olumludur.
Soruların basit olacağı bilinmiyor değildi.
ÖRNEKLER
www.edebiyatveturkce.com
Görüntü olarak hiçbir olumsuzluk bildiren ifade yer
almasa da anlam olarak kimse beklemez anlamı çıktığı için biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir.
Şimdi yaktım çıranı!
Şşt, sus bakayım sen!
Eyvah, kimse kalmadı benimle!
YAPILARINA GÖRE CÜMLELER
BASİT CÜMLE
Tek yüklemden oluşan, içeriğinde yan cümle barındırmayan cümlelerdir.
ÖRNEKLER
Hiçbir zafer, amaç değildir.
Sana her şey fedadır bu memlekette.
Galatasaray, başarıdan hiçbir zaman vazgeçmez.
Umudun adını sen koyacaksın bu gece.
BİRLEŞİK CÜMLELER
Bir yan cümle ile kurulan cümlelerdir. Yan cümleler
şu yollarla kurulur:
1.
2.
3.
4.
Fiilimsi ile
-se şart eki ile
Alıntı cümle ile
Ki Bağlacı ile
YAN CÜMLE NEDİR?
Bu cümle, 93 ÖYS sorusudur. Bu soruya göre yüklem,
“yarım yamalak bir öğrenim görmüş bir gençtir.” kısmıdır. Yüklemin ana ögesi “gençtir” ifadesidir. Bu
ana ögenin dışında kalan “yarım yamalak bir öğrenim görmüş” ifadesinde fiilimsi bulunur. ÖSYM bu
cümleyi birleşik cümle kabul etmiştir.
Türkçede yüklemler temel yargıdır. Bu temel yargının dışında yan yargılar bulunmaktadır. Bunlara yan
cümle denir. Yan cümleler belirli istisnalar haricinde
temel yargıdan önce gelir.
Gören kalp, insanın vazgeçilmezidir.
Yan cümle
Temel cümle
Sen kaçan bir ceylansın dağda.
Ben peşinde düşmüş bir canavarım.
Ben, bu anlattığın şeyleri bir daha duymayacağım.
Yan cümle
Temel cümle
Bu iki cümle de ODSGM testlerinde yer almakta ve
yukarıdaki cümlelerle aynı mantıkta birleşik cümle
alınmaktadır.
Bir daha böyle kötü davranırsa ona acımam.
Yan cümle
Temel cümle
B. ŞART BİRLEŞİK CÜMLE
“İstikbal, göklerdedir.” der Atatürk.
Yan cümle
Temel cümle
Yan cümlesi şart ekiyle kurulan cümlelerdir.
ÖRNEKLER
A. GİRİŞİK BİRLEŞİK CÜMLE
Yan cümlesi fiilimsi ile kurulan cümledir. Fiilimsi sayısı kadar yan cümle yer alır.
Galatasaray’ın kazanması, büyük bir umuttur bize.
Yan cümle
Beni üzdüğünden işleri bir türlü rast gitmiyor.
Yan cümle
Bize yalan söyleyenler, acı çekecektir elbet.
Yan cümle
www.edebiyatveturkce.com
ÖRNEKLER
NOT: Fiilimsiler; MEB, TEOG ve ÖSYM sorularına
göre fiilimsiler yüklemde ana öge dışında yer alırsa
da birleşik cümle oluşturabilir. Aşağıda verilen cümleler çıkmış sorulardan alınmıştır ve birleşik cümle
olarak kabul görmüştür.
Stebin esas bitkisi, kökleri derine inmiş kurakçıl otlardır.
Bu cümlede otlardır, yüklemin ana ögesidir. “Kökleri
derine inmiş” kısmı, yüklemin sıfatıdır. TEOG sorusunda bu cümle birleşik alınmıştır çünkü fiilimsi ana
ögenin dışında kalmıştır.
Bihruz Bey yarım yamalak bir öğrenim görmüş bir
gençtir.
Melih ÖZDAMAR – TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ
Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa tam
Yan cümle
hayata malik olamaz.
Bu toprağı terk edersem üzülürüm günlerime.
Yan cümle
C. İÇ İÇE BİRLEŞİK CÜMLE
Yan cümlesi alıntı cümleyle oluşturulmuş cümlelerdir.
ÖRNEKLER
O gün bana “Seni istemiyorum artık.” dedi.
Yan cümle
Pazardan satıcılar “Şeker bu karpuzlar.” şeklinde
Yan cümle
bağırıyordu.
“En uzun yola bir adım atarak başlanır.” denmiş.
Yan cümle
D. Kİ’Lİ BİRLEŞİK CÜMLE
Bağlaçla oluşturulan tek birleşik cümledir. Tartışmalı
bir cümle türüdür. Ki’nin bulunduğu cümlelerde
Türkçenin doğal yapısına aykırı olarak önce temel
cümle, sonra yan cümle gelmektedir. Türkçeye uygun bir yapıya dönüştürüldüğünde “ki” bağlacının
yerini bir fiilimsi alır. Bu nedenle birleşik cümleye
dâhil edilmiştir.
Hiçbir zaman hatırımızdan çıkmasın ki Cumhuriyet;
Temel cümle
sizden fikri hür, vicdanı hür nesiller ister.
Yan cümle
Her dert, bir gün bitecektir; bir gece unutulacaktır.
Özne
ZT
Yüklem ZT
Yüklem
Bu cümle yapısı Türkçeye uygun bir hâle getirildiğinde şöyle bir sonuç ortaya çıkacaktır:
Bu cümlede öge sıralaması altı çizili şekilde verildiği
gibidir. Bitecektir ve unutulacaktır ifadesinin ortak
ögesi öznedir. Yani bu cümle için “öznesi ortak bağımlı sıralı cümle” denebilir.
Cumhuriyetin sizden fikri hür, vicdanı hür nesiller
istediği, hiçbir zaman hatırımızdan çıkmasın.
Acılar bir bir geçiyor, artık mutluluk bizi bekliyor.
Özne ZT Yüklem ZT Özne N Yüklem
Görüldüğü gibi “ki” bağlacının yerini fiilimsi tuttu ve
yan cümle, temel cümleden önce geldi. Bu nedenle
ki’li cümle, birleşik cümleye alındı.
Bu örnek cümlede de görüldüğü gibi hiçbir öge ortaklığı bulunmamaktadır. Bu nedenden ötürü bu
cümleye “bağımsız sıralı cümle” olacaktır.
Gördüm ki beni hiç hatırlamamışsın.
Yan cümle
BAĞLI CÜMLE
En az iki yüklemden oluşmuş, yüklemleri bağlaçlarla
bağlanmış cümlelerdir.
Bu ifadeyi Türkçeye uygun bir hâle getirdiğimizde
karşımıza çıkan ifade şu olacaktır:
Bazı kaynaklarda “mi”li birleşik cümle ifadesi
de geçmektedir. Bu cümle türü de ki ile aynı
mantıktadır. “mi” zarf-fiil ile benzer anlam
katınca birleşik cümle oluşturur.
Güldü mü cenazeye benzerdi.
Gülünce cenazeye benzerdi.
ÖRNEKLER
www.edebiyatveturkce.com
Beni hiç hatırlamadığını gördüm.
Yan cümle
SIRALI CÜMLE
En az iki yüklemden oluşmuş ve yüklemleri virgül ya
da noktalı virgülle ayrılmış olan cümlelerdir.
ÖRNEKLER
Önce ardına bakıyor, kimse olmayınca da gülümsüyordu.
Geldim, gördüm, yendim.
Huzur, birçok insanın aradığı şeydir; bulmak istemediği şey değildir.
Falcao topu aldı, Feghouli’ye bıraktı.
Not: Sıralı cümlelerde öge ortaklı varsa buna bağımlı
sıralı cümle, yoksa bağımsız sıralı cümle denir.
Melih ÖZDAMAR – TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ
Ne sen sor ne ben söyleyeyim.
Hem beni bir daha aramayacağını söylüyorsun hem
de sürekli arıyorsun.
İnsanoğlu çok vefasızdır çünkü başka insanlar, onlar
için araçtır.
Bu konuyu bir daha anlat ya da alacağın notu şimdiden düşünmeye başla.
Not: Sıralı cümlelerde olduğu gibi bağlı cümlelerde
de öge ortaklığı söz konusu olursa bu cümlelere bağımlı bağlı cümle, öge ortaklığı söz konusu olmazsa
bağımsız bağlı cümle denir.
UYARI: Eğer bir cümle, iki yüklemden meydana gelmişse o cümle içerisinde fiilimsi, şart eki, alıntı
cümle bulunması bir şeyi ifade etmez. Bu cümleler
artık sıralı veya bağlı cümlelerdir.
Kısacası şöyle bir sıralama yapabiliriz:
Basit cümle < Birleşik cümle < Sıralı/ Bağlı cümle
Download