Uploaded by User6687

Milli-Mücadele-Hazırlık-Dönemi-Slayt

advertisement
MİLLİ MÜCADELE
HAZIRLIK DÖNEMİ
Mustafa Kemalin İstanbul’a Gelişi:
• MONDROS sonrası Suriye de Yıldırım Orduları
dağıtılınca Mustafa Kemal 13 Kasım 1918’de İstanbul’a
gelir ve İstanbul’un itilaf devletlerince işgalini görür,
yanındakilere ‘’Geldikleri gibi giderler’’ der.
• Mustafa Kemal İstanbul’da 3 kurtuluş çaresinin ortaya
çıktığını gördü. Bunlar:
– İngiliz ve ABD mandası altına girmek
– Padişaha güvenip hareket etmek
– Bölgesel direniş başlatmak
- MİNBER gazetesinin çıkarılmasına yardımcı oldu
• Mustafa Kemal bunlardan hiçbirini kabul etmeyip,
ULUSAL BAĞIMSIZLIĞI savunmuştur
• SAMSUN’A ÇIKIŞ (16-19 Mayıs 1919)
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Pontus Rum
çeteleriyle, Türkler arasında çatışma olması ve
İngilizlerin bu çatışmaların durdurulmasını istemesi
üzerine İstanbul hükümeti Samsun ve çevresinin
güvenliğini sağlama görevini 9.Ordu müfettişi
olarak M. Kemal’e vermiştir.
• . 9. Ordu Müfettişliğinin görevleri:
– Orduları dağıtmak, silahları toplamak
– Direniş örgütlerini yok etmek
– Mondros’u uygulamak
– Bölgede huzuru ve sükûneti sağlamak
M. Kemal’in amacı ise
Ulusal bilinci uyandırmak,
Milli birlik ve beraberliği sağlamak,
 Yurdu düşman işgalinden
kurtarmak
Uyarı: Mustafa Kemalin Samsuna
çıkışı Milli mücadelenin fiilen
başlangıcı sayılır.
Samsun Raporu (20 – 22 Mayıs 1919)
• Bölgede karışıklığın temel sorumlusu Rum
çeteleridir.
• Yunanların İzmir’i işgali haksızdır
• Türklüğün manda ve himayeye tahammülü yoktur
• Türk milleti egemenlik ve bağımsızlığı elde etmede
kesin kararlıdır.
Uyarı:
Bu rapor milli mücadelenin ilk resmi belgesidir.
Mustafa kemalin Osmanlıdan aldığı son resmi
görev, 9. Ordu Müfettişliği görevidir.
Mustafa Kemal ilk kez IX. Ordu müfettişliği
görevinin dışına çıkmıştır.
Havza Tamimi (28 Mayıs 1919)
Amacı:
– Türk halkını işgallere karşı uyarmak
– Ulusal bilinci uyandırmak
– İzmir’in işgaline tepki gösterilmesini sağlamak.
Maddeleri:
İşgaller yurt genelinde mitingler ile protesto
edilmelidir.(Milli Mücadelenin ilk fiili adımı atıldı.)
Gösteriler sırasında Hıristiyan halka taşkınlık
yapılmamalıdır.(Yeni işgalleri engelleme- 7. Madde)
İstanbul hükümetine ve büyük devletleri kınayacak
telgraflar çekilmelidir.
•
•
•
•
•
ÖNEMİ VE SONUÇLARI
Genelge sonrası yurt genelinde 96 miting
düzenlenmiştir. İlki ise havzada yapılmıştır.
Bu mitingler sırasında İngilizler 67 Türk
aydınını Malta’ya sürgün etmiştir.
Mustafa Kemal İstanbul hükümeti tarafından
ilk kez bu genelge sonrası İstanbul’a geri
çağırılmıştır.
Havza genelgesi milli mücadelenin ilk
genelgesi oldu.
İstanbul Sultan Ahmet mitingine H. Edip, M.
E. Yurdakul, Nakiye Hanım, Selim Sırrı
katılmışlardır.
• AMASYA GENELGESİ (22 HAZİRAN 1919)
Çok imzalı yayımlanır:
• Genelgeye Eski Bahriye Nazırı Rauf Bey, Ali Fuat (XX.
Kolordu Komutanı), Refet Bele, Mersinli Cemal Paşa
(Konya II. Ordu müfettişi) ve Kazım Karabekir (15.
Kolordu Komutanı)onay verdi. Bu komutanların
onayının alınmasında:
Orduyu milli mücadeleye çekmek
Genelgeye güveni artırmak
Milli mücadeleyi kişisellikten çıkarmak
amaçlandı.
MADDELERİ:
1- Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı
tehlikededir.
– Kurtuluş savaşının gerekçesidir.
– Bölgesel direnişin değil yurt savunmasının önemi
– Ulusal bağımsızlık vurgulanmıştır.
2-İstanbul hükümeti aldığı sorumluluğun gereğini
yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi
yok olmuş gösteriyor.
– Kurtuluş savaşının ikinci gerekçesi açıklanmıştır.
– İstanbul hükümetine ilk açık tepkidir.
3-Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve
kararı kurtaracaktır.
Kurtuluş savaşının Amaç ve Yöntemi ortaya konulur.
Ulusal bağımsızlık ve Ulusal Egemenlikten birlikte
bahsedilmiştir. İlk kez bu yolla yeni bir rejimden
bahsedildi.
Bu durum milli mücadelenin hem işgalcilere hemde
Saltanatçılara karşı yapılacağını gösterir.
Var olan rejimin değişeceği üstü kapalı ilk kez dile
getirildi. (Ortam hazır değil)
 Bu da bu belgeyi İhtilal Bildirisi niteliğine taşıdı.
Bu madde Türk İnkılâbına evrensellik kazandırır.
Wilson ilkelerinin izlerini taşır.
4-Milletin içinde bulunduğu durum ve şartların
gereğini yerine getirmek ve haklarını gür sesle
cihana duyurmak için, her türlü baskı ve
kontrolden uzak milli bir heyetin varlığı
zaruridir.
 İlk kez yeni bir hükümet kurma fikrinden
bahsedilmiştir.
 Temsil Heyetinden ilk kez bahsedildi.
 Milli mücadelede kurumsallaşma vurgusu
yapılmıştır.
 İstanbul Hükümetine karşı çıkılır.
5-Anadolu’nun güvenli bir yeri olan Sivas ta bir kongre
yapılacaktır. Bütün illerin her sancağından milletin güvenini
kazanmış üç temsilcinin (isimleri gizli tutulacak) mümkün
olan en kısa zamanda yetişmek üzere yola çıkılması
gerekmektedir. Bu delegeleri Reddi İlhak, Müdafai Hukuk ve
Belediyeler seçecektir.
 Amaç halkın güvenini kazanmış kişilerin seçilmesini
sağlamaktır.
 Seçimin uygulanması demokratik yöntemlerin
kullanıldığını kanıtlar.
 Halk milli mücadeleye çekilmek istenir.
 Milli cemiyetler ve yerel idareler etkin duruma
getirilmek istenir.
6-Doğu illeri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da
bir kongre toplanacaktır. O tarihe kadar öteki
illerin temsilcileri de Sivas’a gelebilirlerse
Erzurum Kongresi'nin üyeleri de Sivas genel
kongresine katılmak üzere hareket ederler.
– Sivas kongresi için zaman kazanılmaya çalışıldı.
7- Askeri ve sivil milli örgütler dağıtılmamalıdır.
– Silahlı mücadele mesajı verilmiştir.
– Mondros’a tepki mahiyetindedir
Amasya Genelgesinin Önemi ve Sonuçları:
•
•
•
•
•
•
•
•
Türk kurtuluş savaşının amaç, gerekçe ve yöntemi belirlenmiştir.
Türk inkılâbının İhtilal evresini başlatmıştır.
Kurtuluş Savaşı resmen başlamıştır.
Ulusal egemenlikten üstü kapalı olarak ilk kez bahsedilmiştir.
Milli Egemenliğe dayalı Türk devleti yapılanmasının ilk adımıdır.
Ulusal hareketi düşünceden eyleme döken ilk resmi belgedir.
Mustafa Kemalin IX. Ordu müfettişi olarak yayınladığı son belgedir.
8 Temmuz 1919’da Mustafa Kemal askerlik ve müfettişlik görevinden
istifa etti ve SİNE-İ MİLLETE döndü. 29 Temmuz 1919’da Mustafa
Kemal ve Rauf Orbay hakkında tutuklama kararı çıktı.
• Mustafa Kemal İstanbul hükümetine çektiği telgrafta” İstanbul
Hükümeti Anadolu’ya hâkim değil tabi olmak zorundadır.” İfadesini
kullanmıştır
ERZURUM KONGRESİ
( 23 TEMMUZ – 7 AĞUSTOS 1919)
• Mustafa Kemalin ilk sivil çalışması Erzurum Kongresi
olacaktır. Kongre toplandığı sırada Kazım Karabekir’e
Mustafa Kemali tutuklama emri verildi. Fakat buna
uymadı.
• Mustafa Kemalin ve Rauf Orbay’ın üyeliği için Kazım
Yurdalan ve Cevat Dursunoğlu istifa etmiştir.
• Kongreye 5 doğu ilinden: Erzurum, Van, Bitlis, Sivas
ve Trabzon 62 delege katıldı. Diyarbakır, Elazığ ve
Mardin delegeleri hükümet baskısı nedeniyle
katılamadılar.
• Mustafa Kemal 38 oyla kongre başkanı seçildi. Bu
sayede kongrede ulusal kararların çıkışı kolaylaştı.
• Kongreye katılanlar partilerle ilişkilerinin olmadığına
yemin ettiler.
Kongreyi hazırlayanlar: Şark Vilayetleri ve
Trabzon Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri idi.
Toplanma amacı:
• Doğudaki Ermeni ve Rumlara karşı önlem
almak
• Bölgenin güvenliğini sağlamak
• Doğudaki milli güçleri birleştirmek
• Bölgedeki göçleri engellemek
UYARI: Kongre toplanma amacı bakımından
BÖLGESEL; kararları bakımından ULUSALDIR.
KARARLAR
1- Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
• İlk kez milli sınırlardan bahsedilmiştir.
• Bu madde Misakı Millinin de temelini oluşturmuştur
• Azınlıklara (Ermeni ve Pontus) ve işgalci devletlere
karşı tepki mahiyetindedir.
• Ulusal Bağımsızlıkla ilgilidir.
2- Kuva-yi Milliye'yi etkin, iradeyi milliyeyi hâkim
kılmak esastır.
• Koşulsuz olarak rejimin değişeceği ve ulusal
egemenliğe geçileceğinden bahsedilir.
3- Milli irade ve toplanan ulusal güçler padişahlık ve
halifelik makamını kurtaracaktır.
 Bu madde milli iradeye aykırıdır.
 Amaç milli birlik ve beraberliği korumaktır ve
Saltanat yanlılarının tepkisini çekmemektir.
4- Hıristiyan Azınlıklara siyasi hâkimiyetimizi ve
sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.
 Kapitülasyonlara üstü kapalı ilk kez tepki
gösterilmiştir.
 Eşitliği savunan, dış politika ilgili bir maddedir.
5- Manda ve himaye kabul olunamaz.
 Mandater yönetime ilk kez tepki gösterilmiştir.
 Koşulsuz tam bağımsızlık amaçlanmıştır
6- Mebuslar Meclisi'nin derhal toplanmasına ve
hükümetin yaptığı işlerin milletçe kontrolüne
çalışılacaktır.
 Temel amaç Damat Ferit hükümetini denetim altına
almaktır.
 Milli mücadele ulusal iradeye mal edilmek
istenmiştir.
7- Her türlü yabancı işgaline ve müdahalesine
karşı millet hep birlikte direniş ve savunmaya
geçecektir.
 Hükümetten umudun kesildiğini gösterir.
 Bu madde uyarınca doğudaki cemiyetler
birleştirilmiştir.
8- Milletimiz insani ve çağdaş amaçlara sahip
olup Sömürgecilik amacı taşımayan
devletlerden teknik, sanayi ve ekonomik
yardım kabul edilebilir
 Bağımsızlık ön şartı
Erzurum Kongresinin Önemi ve sonuçları:
• Doğudaki cemiyetler “Doğu Anadolu MHC” adıyla
birleşmiştir.
• Mustafa Kemal’in başkanlığında 9 kişiden oluşan
TEMSİL HEYETİ adı ile geçici bir hükümet kuruldu.
Bölgesel bir özelliğe sahiptir.
• Kongrede ilk kez:
– Milli Sınırlardan
– Milli İradeden
– Geçici bir hükümetten
– Manda ve himayeden
– Mebusan meclisinin toplanmasından
bahsedilmiştir
.
• BALIKESİR KONGRESİ (26 – 30 Temmuz 1919)
• Toplanma amacı: Yunan işgaline karşı Türk halkını
organize etmek ve kuvayi milliyeyi desteklemektir.
• Kongreye batı Anadolu’dan delegeler gelmiştir.
• Kongrenin başkanlığını Hacım Muhittin yapmıştır.
• Alınan Kararlar:
–
–
–
–
•
•
•
•
Yunan hareketi sürdükçe seferberlik devam edecek
Herkes askerlikle yükümlüdür
Asker kaçakları sürgüne veya Yunan tarafına gönderilecektir
Hareketi bir merkezden yönetmek için MERKEZ HEYETİ
kurulacaktır.
Kongrenin Özellikleri:
Her yönü ile bölgeseldir
Saltanata bağlılık bildirmiştir
Mustafa kemal katılmamıştır.
• ALAŞEHİR KONGRESİ (16 – 25 Ağustos 1919)
Erzurum ve Balıkesir kongrelerinin kararlarını
gözden geçirmek için toplanmıştır.
–Yunanlara karşı direnilecektir
–Askere alma işleri devam edecektir
–Yunanlara karşı gerekirse itilaflardan
yardım alınacaktır. (Ulusal Bağımsızlığa
aykırı)
–Başkanı: Hacım Muhittin
NAZİLLİ KONGRESİ (4 Haziran 1919)
• Bölgesel bir kongredir. İki defa toplanmıştır.
• Nazilli Yunan işgalinde olduğundan Muğla’da
toplanmıştır.
• Galip hoca takma adlı Celal Bayar da
katılmıştır.
UYARI: Bu kongreler dışında Edirne,
Lüleburgaz, Afyon ve Pozantı gibi kongreler de
vardır.
• M. Kemal Afyon ve Pozantı kongrelerine de
katılmıştır
SİVAS KONGRESİ (4–11 EYLÜL 1919)
Kongreye 38 delege katılmıştır. (Engellemeler, ulaşım şartları)
Kongre öncesi 3 sorun yaşandı.
– Ali Galip olayı: Elazığ valisi Ali Galip İstanbul hükümetinin
emri ile Sivas Kongresini dağıtmaya çalışmış fakat başarılı
olamamıştır.
– Kongre Başkanlığı Sorunu: Mustafa Kemalin kongre başkalığı
sorun oldu. Bu milli mücadeledeki ilk görüş ayrılığıdır.
– Manda ve Himaye Sorunu: ABD mandasını isteyenler bu
kongrede isteklerini dile getirmişlerdir. Fakat kabul görmemiştir.
• Kongrenin toplanmasını engellemek isteyenler:
– Elazığ valisi,Ali Galip
– Ankara valisi Muhittin Paşa
– Fransız Komutan Noel be Bruet
KARARLARI:
1- Erzurum Kongresinin ulusal kararları aynen kabul
edildi.
2- Yurttaki tüm cemiyetler ‘’Anadolu ve Rumeli
Mudafai hukuk Cemiyetleri’’ adıyla birleştirilmiştir.
3- Mebusan meclisinin toplanması istenmiştir.
4- Manda ve himaye son kez reddedildi.
5- Haftada iki gün yayınlanmak üzere İrade-i Milliye
gazetesi çıkarılacak
6- Ali Fuat batı cephesi komutanlığına atanacak
7- Temsil heyetinin sayısı 15’e çıkarıldı. Ve tüm yurdu
temsil eder hale geldi.
• Önemi ve sonuçları:
• Her yönü ile ulusal tek kongremizdir.
• Amasya genelgesin esasları ve Erzurum kongresinin
kararları tüm yurda mal edildi.
• Ali Fuat Paşa batı cephesine atandı. Temsil kurulunun ilk
yürütme faaliyetidir. İlk kez hükümet gibi davranmıştır.
• Temsil heyeti millileşti. Başkanı olarak seçilen Mustafa
Kemal ulusal lider oldu.
• İradei milliye gazetesi yayınlandı
• Damat Ferit Hükümeti istifa etti. Bu temsil heyetinin ilk
siyasi başarısıdır. Damat Ferit’in yerine daha ılımlı olan
Ali Rıza Paşa kabinesi kuruldu.
•
TEMSİL HEYETİ:
• Amasya genelgesinde ilk kez kurulması dile getirildi
• Erzurum kongresinde doğu Anadolu’yu temsil
edecek şekilde 9 kişilik kuruldu.
• Sivas kongresi sonrası ulusallaştı.
• Kuruluşundan kaldırılışına kadar Mustafa Kemal
başkanlığını yaptı.
• Hükümet gibi faaliyetlerini yürüttü.
• Ali Fuat Cebesoy’u batı cephesine atadı.
• Damat Feritin istifasını sağladı.
• Amasya görüşmelerine katılarak İstanbul
hükümetince HUKUKEN tanındı.
• TBMM açılınca görevi sona erdi.
AMASYA GÖRÜŞMELERİ (20 – 22 Ekim 1919)
• Sivas Kongresi sonrası kurulan Ali Rıza Paşa kabinesi milli
mücadeleye ılımlı olunca Mustafa Kemal Hükümetle irtibata
geçme kararı aldı.
• Amasya görüşmelerinde İstanbul hükümeti adına Salih Paşa
ve Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal katıldı. Mustafa
Kemalin yanında Rauf Orbay ve Bekir Sami Bey vardı.
• Mustafa Kemalin amaçları:
– Milli mücadelenin meşrulaşmasını sağlamak
– Sivas kongresi kararlarını İstanbul hükümetine kabul
ettirmek
• İst. Hük. ise milli mücadeleyi denetimi altına almak
istiyordu.
• Görüşmelerde üçü açık ve imzalı, 2si gizli ve imzasız 5
protokol imzalanmıştır.
Önemi ve Sonuçları:
• İstanbul hükümeti, Temsilciler kurulunu ve
ARMHC’yi hukuken tanıdı.
• İstanbul hükümeti ve Milliciler ilk kez ortak hareket
etmiş oldu.
• Temsil heyetinin 2.siyasi başarısıdır. Otoritesi
artmıştır.
• Osmanlı yönetimi Bu kararlardan sadece Mebusan
Meclisinin açılması ( İstanbul da) kabul etti. Diğer
maddeleri reddetmesinin nedeni kendi otoritesini
korumak istemesidir.
• İtilafların seçimlere müdahale etmeme nedeni
seçimleri saltanat yanlılarının kazanacağına
inanmasıdır.
SİVAS KOMUTANLAR TOPLANTISI
(16 – 24 KASIM 1919)
• Amasya görüşmesi sonrası Ali Fuat, Kazım Karabekir
ve Mustafa Kemalin öncülüğünde kolordu
komutanları ile yapılan toplantıdır.
• Mebuslar Meclisinin toplanma yeri, Meclisin
toplanmasından sonra Temsil Kurulu ve millî
teşkilatın alacağı şekil ve çalışma yöntemi, Paris
Barış Konferansının bizim için olumlu veya olumsuz
bir karar vermesi halinde izlenecek yol görüşüldü.
• Toplantıda İstanbul’da meclisin açılışına razı
olunacağı, milli teşkilatların yayılacağı, askeri
güçlerin kuvvetlendirileceği ve temsil kurulunun
görevine devam edeceği kararları alındı.
• T. HEYETİNİN ANKARAYA GELİŞİ (27 ARALIK 1919)
– Coğrafi konumu
– İşgal edilmemiş olması
– Cephelere yakın oluşu
– Ulaşım ve haberleşme ağının sağlam olması
– Bölge halkının milli mücadeleyi desteklemesi
– İstanbul’daki gelişmelerin yakından takip
edilebilmesi
– Osmanlıdan kalma ordunun bulunması
UYARI:Temsil heyeti Ankara’ya geldikten sonra
Hakimiyeti Milliye gazetesini yayınlanmaya
başlandı bu gazete TBMM’nin yarı resmi gazetesi
olacaktır.
SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİNİN AÇILMASI ( 12 OCAK 1920)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mustafa Kemal meclis için Erzurum’dan vekil seçildi.
Meclisin toplanmasını İsteyenler ve amaçları:
Padişah: Otoritesini artırmak
İtilaflar: Barış antlaşmasını yasallaştırmak
Milliciler: Milli Mücadeleyi yasallaştırmak. İstanbul hükümetini
denetim altına almak. Milli mücadeleyi ulusal iradeye
dayandırmak
Mustafa Kemalin Meclise katılacak delegelerden 3 isteği:
Kendisinin Meclis Başkanı seçilmesi: Amaç Meclisin
dağıtılması halinde meclisi daha güvenli bir yerde açmaktır.
Fakat kendisi yerine Reşat Hikmet Bey seçilecektir.
Mecliste Müdafa-i Hukuk Grubunun Kurulması: milli
mücadeleyi mecliste etkili kılmak için bu istekte bulunuldu.
Fakat vekiller FELAHI VATAN adlı grubu kurdular.
Misakı Milli Kararlarını Kabul Ettirmek: 28 Ocak 1920’de bu
isteği yerine getireceklerdir.
MİSAKI MİLLİ KARARLARI (28 Ocak 1920)
Osmanlı Mebusan Meclisinde kabul edilen 6
maddelik ön barış bildirisidir. 17 Şubatta dünya
kamuoyuna duyurulmuştur.
• SINIRLAR: Mondros Ateşkesi imzalandığı anda işgal
edilmemiş vatan toprakları bütündür parçalanamaz.
• HALK OYLAMASI (PLEBİSİT): Batı Trakya ve Elviyeyi
Selase ve Araplar bölgelerinin geleceği halk
oylaması belirleyecektir.
• BOĞAZLAR: İstanbul ve Boğazların güvenliği
sağlanırsa Ticarete açılacaktır
• AZINLIK HAKLARI: Komşu ülkelerde Türk ve
Müslümanlara tanınan haklar kadar azınlıklara hak
verilecektir.
– Milletlerin eşitliği prensibine dayanır..
– Komşu memleketlerdeki Türklerin hakları korunmaya
çalışılmıştır.
– İç işlerimize karışılması engellenmeye çalışılmıştır.
• KAPİTÜLASYONLAR: Siyasi, asli ve mali gelişmemizi
engelleyecek her türlü ayrıcalık kaldırılacaktır.
Borçların ödenmesi de bu esaslara aykırı
olmayacaktır.
– Kapitülasyonların kaldırılacağı ilk defa misakı millide yer
almıştır.(tam bağımsızlık)
Misakı Millinin Önemi:
• Ulusal sınırlarımız kesin olarak çizilmiştir.
• Ulusal bilince erişildiği ortaya çıkmıştır
• Milli mücadele resmileşmiş, Yasallaşmıştır.
• Wilson ilkelerine uygun bir barışa hazır olunduğu
kanıtlanmıştır.
• Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar meclis
onayından geçmiş ulusa mal edilmiştir.
• Misakı millide ulusal egemenlikten bahsedilmemiştir.
• Milli mücadelenin temel hedefleri ortaya konmuştur.
• Milli mücadele yıllarında yapılacak barışların temel
şartları belirlenmiştir.
• Sınırlar demokratik esaslarla çizilmeye çalışılmıştır
İSTANBULUN İŞGALİ VE MECLİSİN DAĞITILMASI
• Bu kararlar basına 17 Şubat 1920’de duyurulmuştur.
Bundan rahatsız olan itilaflar Osmanlıya baskı yaptılar.
• İşgalci güçlerin baskısıyla Ali Rıza Paşa kabinesi istifa etti.
Yerine gelen Salih paşa da baskılara dayanamadı istifa etti
• İstekleri kabul edilmeyen itilaflar 16 Mart 1920’de
İstanbul’u resmen işgal ettiler. Daha sonra meclisi basan
itilaflar 150’yi aşkın vekili Maltaya sürgüne yolladılar.
• İstanbul’un işgali sonrası itilafların yayınladığı bildiri:
– İşgal geçicidir
– İtilafların amacı padişah ve halifeyi korumaktır
– Milli direniş durmazsa İstanbul Türklerden alınacaktır.
– Herkes saltanat makamının emirlerine uymak zorundadır
• İstanbul’un işgaline karşı alınan önlemler:
–
–
–
–
–
–
–
–
Hükümetin gönderdiği emirler geçersiz sayıldı
İstanbul hükümeti ile tüm ilişkiler kesildi
İstanbul’daki tutuklamalara karşı Anadolu’daki itilaf subayları tutuklandı
Vergiler İstanbul’a yollanmayıp Ankara’da toplanmaya başlandı
Geyve - Ulukışla demiryolu hattı tahrip edildi
İstanbul Hükümetince imzalanan tüm antlaşmalar geçersiz sayıldı.
Öğüt kurulları oluşturuldu
Ankara’da olağanüstü bir meclisin açılması çalışmaları hızlandı
• İstanbul’un İşgalinin sonuçları:
– Mustafa Kemalin haklılığı ortaya çıkmıştır.
– Mustafa Kemal milli mücadeleyi padişah adına yürüttüğünü söyleme
fırsatını yakaladı
– Milli kongre Cemiyeti dağıldı
– Birçok vekil ve aydın tutuklandı
– Bu gelişme TBMM’nin açılışına zemin hazırlamıştır.
– Bu olumsuz gelişme milli mücadeleye katılımı artırmıştır.
– Hükümet değişikliği yaşandı. Salih Paşanın yerine 5 Nisan 1920’de Damat
Ferit hükümeti kurulmuştur.
– 11 Nisan 1920’de Padişah Meclisi bir daha açılmamak üzere kapamıştır.
2.​ “Mustafa Kemal Paşa, Mondros Ateşkes
Antlaşması’ndan sonra Türk Ulusunu, tehlikelere karşı
uyarmak ve harekete geçirmek amacıyla Havza ve
Amasya’da genelgeler (tamimler) yayınlamıştır.”
Bu genelgelerin Türk Ulusu üzerinde etkili olduğunu
gösteren ilk belirti ne olmuştur ?
A)​ Anadolu’da İtilaf Devletleri’ne karşı protesto ve
mitingler yapılması
B)​ Osmanlı Mebuslar Meclisi kararlarının İtilaf
Devletleri’nin isteklerine uymaması
C)​ Amasya’da, Mustafa Kemal’in İstanbul Hükümeti
temsilcisi Salih Paşa ile görüşmesi
D)​ Erzurum ve Sivas’ta kongreler yapılması
E)​ İlk TBMM’ye, Osmanlı Mebusla Meclisi üyelerinin de
alınması
• ( 1981 / ÖSS )
• 3.​ “Son Osmanlı Mebuslar Meclisi, seçimle gelen
üyelerden oluşmuştu. Bu Meclis İtilaf Devletleri’nce
kapatıldı. Bunun üzerine bazı Meclis üyeleri yeni
kurulan TBMM’ye katıldılar.”
• Osmanlı Mebuslar Meclisi üyelerinin ilk TBMM’ye üye
kabul edilmeleri, TBMM’nin hangi kararına
dayandırılır?
• A)​ Meclis, yürütme yetkisini hükümet eliyle kullanır.
• B)​ TBMM’nin üstünde bir kuvvet yoktur.
• C)​ Yasama ve yürütme yetkileri TBMM’de toplanır.
• D)​ Vatanın geleceğini ulusal irade belirleyecektir.
• E)​ Meclisin başkanı, hükümetin de başkanıdır.
• ( 1981 / ÖSS )
• 4.​ Amasya Genelgesi’nin, Kurtuluş Savaşımızdaki
önemi en çok hangi özelliğinden kaynaklan-maktadır?
• A)​ Anadolu ve Trakya’nın her yanına duyurulmuş
olmasından
• B)​ Kurtuluş Savaşının gerekçe ve yöntemini
belirtmesinden
• C)​ İşgallerin başlamasını izleyen hazırlanmış
olmasından
• D)​ Halkı, düşmana karşı silahlı direnişe çağırmış
olmasından
• E)​ İstanbul Hükümeti’ne karşı bir hareket niteliği
taşımasından
• ( 1983 / ÖSS )
• 5.​ “İtilaf Devletleri, Erzurum ve Sivas Kongrelerinin
dağıtılması yönünde ciddi önlemler almazlarken, son
Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin Misak-ı Milli doğrultusunda
kararlar alması üzerine bu Meclis’i kapatmışlardır.”
• İtilaf Devletleri’nin Erzurum ve Sivas Kongrelerine karşı
önlem almamış olmaları nasıl açıklanabilir ?
• A)​ Kongre üyelerinin tepkilerine karşı çok geniş önlemler
almış olmalarıyla
• B)​ Erzurum ve Sivas’ın İstanbul’dan çok uzak olmasıyla
• C)​ Anadolu Hareketi’nin önemini anlamaktan uzak
olmalarıyla
• D)​ Kendi aralarında ortak bir amacın sağlanmamış olmasıyla
• E)​ İstanbul Hükümeti’nin gücüyle bu kongrelerin
dağıtılacağına inanmalarıyla
• ( 1984 / ÖSS )
• 6.​ Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Doğu Anadolu
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şu kararları almıştır:
• I.​ Hiçbir şekilde göç edilmeyecek
• II.​ Bilim, iktisat ve din alanında örgütlenilecek
• III.​ Doğu vilayetleri gerektiğinde savunulacak
• Bu kararların başlıca amacı aşağıdakilerden hangisidir?
• A)​ Bölgedeki Türkleri azınlıklara oranla her yönden
daha güçlü tutma
• B)​ Benzer amaçlı milli cemiyetleri birleştirme
• C)​ Diğer Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri’ne kendi
gücünü gösterme
• D)​ Erzurum’da milli bir kongre yapılmasını sağlama
• E)​ Cemiyetin bölgedeki şube sayısını artırma
• ( 1985 / ÖSS )
• 7.​ Mustafa Kemal Paşa’nın, Kurtuluş Savaşı’nın
devam ettiği yıllarda Türk Ulusu’na “Ulusun
geleceğini, ulusun kendi iradesi belirleyecektir”
ilkesini benimsetmeye çalışmasının temel amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
• A)​ Saltanatı yabancı güçlerin etkisinden kurtarmak
• B)​ Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerini birleştirmek
• C)​ Mebuslar Meclisi’nin toplanmasını sağlamak
• D)​ Yönetim şeklini değiştirmek
• E)​ Padişahlığın yetkilerine ortak olmak
• ( 1985 / ÖSS )
• 8.​ Erzurum Kongresi kararları arasında, “ulusal
iradenin ve toplanan ulusal güçlerin Padişahlık ve
Halifelik makamını kurtaracağı” hükmü de yer almıştır.
• Ulusal egemenlik anlayışına ters düşen böyle bir karar
alınmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
• A)​ Ortamın böyle bir değişikliğe hazır olmaması
• B)​ İtilaf Devletlerinden çekinilmesi
• C)​ İmparatorluğun çökmesinin ödenmek istenmesi
• D)​ Osmanlı Hükümetinin desteğine ihtiyaç duyulması
• E)​ Halifeliğin gücünden yararlanmak istenmesi
• ( 1986 / ÖSS )
• 9.​ Türkiye'de, Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık
döneminde Mahalli Kongreler yapılarak TBMM
kurulmuştur.
• Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisi için bir
hazırlık sayılamaz?
• A)​ Yeni bir devlet kurma
• B)​ Ulusal egemenliği hakim kılma
• C)​ Demokratikleşme sürecini başlatma
• D)​ Ulusal bağımsızlığı kazanma
• E)​ Yerel yönetimlere ağırlık verme
• ( 1986 / ÖSS )
• 10.​ Son Osmanlı Mebuslar Mecisi’nde alınacak
kararların taslağını Mustafa Kemal Paşa hazırladığı
halde, sadece vatanın bütünlüğüne yönelik
kararlarda bu taslağa uyulmuş, diğerlerinde
uyulmamıştır.
• Mebusların böyle farklı kararlar almalarında
aşağıdakilerden hangisi en çok etkili olmuştur?
• A)​ Çoğunluğun Saltanat’a bağlı olması
• B)​ Kendi çıkarlarını koruma çabasına girmeleri
• C)​ Demokratik kurallara uymaya çalışmaları
• D)​ İtilaf Devletlerinin baskısından korkmaları
• E)​ Çoğunluğun manda taraftarı olması
• ( 1986 / ÖSS )
• 11.​ Misak-ı Milli belgesinde Batum, Ardahan, Kars ve
Batı Trakya için gerekirse serbest oylama yapılabileceği
görüşü yer almıştır.
• Bu yörelerin hangi özelliğinden dolayı serbest
oylamanın çıkarlarımıza uygun olacağı
düşünülmüştür?
• A)​ Stratejik bakımdan önemli bölgelerde olmaları
• B)​ Uzun süreden beri Osmanlı yönetiminde
bulunmaları
• C)​ Halkın çoğunluğunun Türk ve Müslüman olması
• D)​ Verimli tarım topraklarına sahip olmaları
• E)​ Temsilcilerinin Meclis-i Mebusan’da etkili olmaları
• ( 1987 / ÖSS )
• 12.​ Amasya Genelgesi’nde, Sivas’ta toplanacak kongre için
gelecek temsilcilerin seçimini Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye,
Reddi-i İlhak Cemiyeti ve belediyelerin yapması istenmiştir.
• Bu yolla ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden
hangisidir?
• A)​ Müdafaa-i Hukuk derneklerinin kurulmasını teşvik etmek
• B)​ Müdafaa-i Hukuk derneklerinin gücünü Türk halkına
duyurmak
• C)​ İşgal kuvvetlerinin dikkatini Sivas’ta yapılacak kongreye
çekmek
• D)​ Milletin güvenini kazanmış, Milli Mücadele taraftarı
kişilerin seçilmesini sağlamak
• E)​ Temsilcilerin can ve mal güvenliklerini sağlamak
• ( 1987 / ÖSS )
• 13.​ Osmanlı Mebusan Meclisi, dağıtılmadan önce
Misak-ı Milli’yi kabul ederek Türk yurdunun
parçalanmasına razı olmadığını ortaya koymuştur.
• Bu duruma rağmen Sevr Antlaşması’nı kabul
etmekle padişah, aşağıdakilerden hangisine ters
düşmüştür?
• A)​ Çoğunluğun görüşüne
• B)​ Azınlık çıkarlarına
• C)​ Monarşik anlayışa
• D)​ İtilaf Devletlerinin görüşüne
• E)​ Mondros Antlaşması hükümlerine
• ( 1987 / ÖSS )
• 14.​ Misak-ı Milli belgesinde politik, ekonomik ve
mali gelişmemizi köstekleyen ve hukuk alanında
hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazların ortadan
kaldırılması hükmü bulunmaktaydı.
• Bu hükümle aşağıdakilerden hangisinin ortadan
kaldırılması amaçlanmıştı?
• A)​ Dine dayanan devlet düzeninin
• B)​ Osmanlı saltanatının
• C)​ Aşar vergisinin
• D)​ Eski eğitim sisteminin
• E)​ Kapitülasyonların
• ( 1988 / ÖSS )
• 15.​ 1921 Anayasası ile “Güçler Birliği” sisteminin
kabul edilmesinin temel amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
• A)​ Meclisi, milletin tek temsilcisi haline getirme
• B)​ Ekonomik alanda kalkınmayı hızlandırma
• C)​ Mustafa Kemal’in meclis başkanı seçilmesini
sağlama
• D)​ Padişahın yetkileri ile TBMM’nin yetkilerini
dengede tutma
• E)​ Siyasal partilerin kurulmasını kolaylaştırma
• ( 1988 / ÖSS )
• 16.​ Osmanlı İmparatorluğunda, İtilaf Devletlerinin
aşağıdaki girişimlerinden hangisi doğrudan “milli
iradeyi” yok etmeyi amaçlamıştır?
• A)​ Boğazların yönetimine el koymaları
• B)​ Mebusan Meclisini dağıtmaları
• C)​ Osmanlı ordusunun büyük bir kısmını terhis
ettirmeleri
• D)​ Karadeniz kıyısındaki bazı önemli noktaları
kontrol altına almaları
• E)​ Ulaşım ve haberleşme sistemlerinin
işletilmesine el koymaları
• ( 1989 / ÖSS )
• 17.​ Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İstanbul
Hükümeti galip devletlerin etkisi altına girmiş ve
millete karşı sorumluluklarını yerine getiremez
olmuştur.
• Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu
değildir?
• A)​ Erzurum ve Sivas Kongrelerinin yapılması
• B)​ Yöresel direnişlerin başlaması
• C)​ Anadolu halkının, İstanbul Hükümetine olan
güvenini yitirmesi
• D)​ Anadolu halkının, Mustafa Kemal’in çevresinde
toplanması
• E)​ Gizli anlaşmaların yapılması
• ( 1989 / ÖSS )
• 18.​ Mustafa Kemal 23 Nisan 1920’de Meclise verdiği
önergede “Geçici kaydıyla bir hükümet reisi tanımak
veya padişah kaymakamı atamak doğru değildir”
demiştir.
• Mustafa Kemal bu sözleriyle aşağıda-kilerden hangisini
anlatmak istemiştir?
• A)​ İstanbul Hükümeti ile anlaşmaya çalışılacağını
• B)​ Halifeliğin kaldırılacağını
• C)​ Kendisinin meclis başkanı seçileceğini
• D)​ Hükümet ve meclis başkanlarının aynı kişi olacağını
• E)​ Meclisin, kararlarında bağımsız olması gerektiğini
• ( 1989 / ÖSS )
• 19.​ 1921 Anayasasına göre: Türkiye Devleti,
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından idare
olunur ve hükümeti “Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükümeti” adını taşır.
• 1921 Anayasasındaki bu hükümle ulaşılmak
istenen başlıca amaç aşağıdakilerden hangisidir?
• A)​ Bütün yetkileri TBMM’de toplamak
• B)​ Demokratik devletlerin dostluğunu kazanmak
• C)​ İç isyanlara son vermek
• D)​ Çok partili hayata geçmek
• E)​ Yurtta ve dünyada barışı korumak
• ( 1989 / ÖSS )
• 20.​ Mustafa Kemal, anayurdun parçalanması
tehlikesi karşısında ülke çapında bir kongre yaparak
Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak cemiyetlerini
birleştirmiştir.
• Mustafa Kemal’in bu yolla ulaşmak istediği ilk
amaç aşağıdakilerden hangisidir ?
• A)​ Saltanatı kaldırmak
• B)​ Yeni bir anayasa hazırlamak
• C)​ Kurtuluş Savaşı’nı tek elden yönetmek
• D)​ Cumhuriyeti ilan etmek
• E)​ Halifeliği kaldırmak
• ( 1990 / ÖSS )
• 21.​ Sivas Kongresi’nde “manda” sorunu tartışmalara
yol açmış, bazı yurtseverler Amerikan mandasını
savunmuş, fakat sonuçta bu görüş reddedilmiştir.
• Manda yönetiminin reddedilmesinin nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
• A)​ İstanbul Hükümeti’nin manda isteğine tepkisiz
kalmak
• B)​ İstanbul Hükümeti’nin kongreye açıkça cephe
alması
• C)​ Manda yönetiminin iyi bilinmemesi
• D)​ İngiliz ve Amerikan mandası isteyenler arasında
görüş birliği sağlanamaması
• E)​ Manda yönetiminin ulusal bağımsızlığa ters düşmesi
• ( 1990 / ÖSS )
• 22.​ İlk TBMM, kendisinin üstünde bir kuvvet
tanımamakla aşağıdakilerden hangisini yok
saymıştır?
• A)​ Azınlık haklarını
• B)​ İtilaf Devletleri
• C)​ Osmanlı yönetimini
• D)​ Eski antlaşmaları
• E)​ Kuvayı Milliyeyi
• ( 1990 / ÖSS )
• 23.​ 1921 Anayasasına göre, TBMM’nin yetkilerinden
bazıları şunlardır:
• I.​ Hükümette görev alacak bakanları seçme
• II.​ TBMM başkanını, İcra Vekilleri Heyetinin (Bakanlar
Kurulu) tabii başkanı sayma
• III.​ Süre dolmadan TBMM seçiminin yenilenmesine
karar verme
• IV.​ Savaş ve barışa karar verme
• Bu yetkilerin hangilerinde, günümüze kadar bir
değişiklik olmamıştır?
• A) III ve IV B) I ve III C) II ve III
• D) I ve IV E) II ve IV
• ( 1990 / ÖSS )
• 24.​ İstanbul Hükümeti, Amasya Protokolü’nde yer alan
“Temsil Kurulu’nun rızası olmadan, düşmanlarla barış
görüşmelerine gidilmemesi” kararını reddetmiş,
”Mebusan Meclisi’nin toplanması” kararını ise kabul
etmiştir.
• İstanbul Hükümeti’nin, Temsil Kurulu’na verilmek
istenen yetkiyi kabul etmemekle ulaşmak istediği
amaç, aşağıdakilerden hangisidir?
• A)​ İstanbul’un işgal edilmesini engellemek
• B)​ Temsil Kurulu’nu Osmanlı Meclisi’nde etkili hale
getirmek
• C)​ İtilaf Devletleriyle ilişkileri geliştirmek
• D)​ Merkezi otoriteyi kurmak
• E)​ Milli birliği sağlamak
• ( 1991 / ÖSS )
• 25.​ Mustafa Kemal’in Son Osmanlı Mebuslar
Meclisi’nde Müdafaa-i Hukuk Grubu
oluşturulmasını istemesinin amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
• A)​ Vatanın bütünlüğünün korunması yolunda
kararlar almak
• B)​ Padişahın yetkilerini artırmak
• C)​ Hükümette değişiklik yapılmasını sağlamak
• D)​ Meclisin toplanabilmesi için gerekli çoğunluğu
sağlamak
• E)​ Yasama ve yürütme organları arasında uyum
sağlamak
• ( 1991 / ÖSS )
• 26.​ Amasya Genelgesi’nde, Sivas’ta toplanacak
ulusal kongreye katılacak üyelerin, Müdafaa-i
Hukuk-u Milliye cemiyetleri ve belediye başkanları
aracılığıyla seçilmeleri istenmiştir.
• Bu isteğin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
• A)​ Hilafet ordusunu yıpratmak
• B)​ Kararların, halkın istekleri doğrultusunda
alınmasını sağlamak
• C)​ Anadolu'da toplanacak kongrelerin sayısını
artırmak
• D)​ Yerel direnişleri başlatmak
• E)​ İşgal güçleri arasında görüş ayrılığı yaratmak
• ( 1992 / ÖSS )
•
• 27.​ Sivas Kongresi’nden sonra Temsil Kurulu, İstanbul
Hükümeti ile yönetim yönünden ilişkiye ve her türlü
haberleşmeyi kesmiş, İstanbul’dan Anadolu'ya atanan
komutan ve valileri kabul etmeyerek geri göndermiştir.
• Temsil Kurulu’nun bu tutumunun amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
• A)​ İtilaf Devletlerinin dostluğunu kazanmak
• B)​ Yerel yönetim birimi sayısını azaltmak
• C)​ İstanbul Hükümeti’ne bağlı olmadığını göstermek
• D)​ Düzenli ordu kurmak
• E)​ Anadolu'daki ayaklanmaları önlemek
• ( 1992 / ÖSS )
• 28.​ Milli Mücadele döneminde Türk Milleti kadını
ve erkeği ile birlikte çeşitli savunma dernekleri
kurmuş, siyasal mitingler ve gösteriler düzenlemiş,
işgal kuvvetlerine karşı harekete geçmiştir.
• Bu durum Milli Mücadele dönemiyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
• A)​ Laiklik anlayışının benimsendiğinin
• B)​ Seçim sisteminin değiştirildiğinin
• C)​ Direnişçilerin eğitim düzeyinin yüksek
olduğunun
• D)​ Direnmenin etkili hale getirilmeye çalışıldığının
• E)​ İletişimde güçlüklerle karşılaşıldığının
• ( 1993 / ÖSS )
• 29.​ Erzurum Kongresi’nde yalnızca iç politikayı
ilgilendiren ilkeler değil, bazı dış politika ilkeleri de
belirlenerek ilan edilmiştir.
• Erzurum Kongresi’nin bu tutumu aşağıdakilerden
hangisidir?
• A)​ Meclis gibi hareket edildiğini
• B)​ İstanbul Hükümeti’ne yardımcı olunmak istendiğini
• C)​ Ekonomik sorunlara siyasi sorunlardan daha çok
önem verildiğini
• D)​ Yabancı ülkelerle ilişkilerin arttığını
• E)​ İtilaf Devletleri’nin Anadolu harekâtına bakış
açısının değiştiğini
• ( 1994 / ÖSS )
• 30.​ Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde, Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına seçilen
mebuslar Cemiyetin adını taşıyan bir grup yerine,
Felah-ı Vatan adıyla yeni bir grup kurmuşlardır.
• Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir
göstergesidir?
• A)​ Ulusal Kurtuluş harekâtının başlatılmak istendiğinin
• B)​ Mebusların görüşlerini değiştirdiklerinin
• C)​ İşgal kuvvetlerinin Mebuslar Meclisi üzerindeki
baskılarının azaldığının
• D)​ İstanbul'un işgal edilmesinin engellenmek
istendiğinin
• E)​ Padişahın yetkilerinin sınırlandırıldığının
• ( 1994 / ÖSS )
• 31.​ Milli Mücadele döneminde İtilaf Devletleri, Mebuslar
Meclisi’nin toplanması için işgal altındaki bölgelerde yapılan
seçimleri engelleyecek bir harekette bulunmamışlardır. Fakat
Meclis’te Misak-ı Milli ilan edilince Meclisi basmışlar,
mebusların bazılarını tutuklayarak sürgüne göndermişlerdir.
• İtilaf Devletlerinin tutumlarındaki bu değişikliğin nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
• A)​ Türk halkına sempatik görünmek istemeleri
• B)​ Meclis’in İstanbul'da toplanmasına karşı olmaları
• C)​ Alınan kararları beklentilerine aykırı bulmaları
• D)​ İstanbul Hükümeti ile Anadolu arasında anlaşma
ortamının doğmasını istemeleri
• E)​ Türk halkının kendileri ile barış yapacağına inanmaları
• ( 1994 / ÖSS )
• 32.​ Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki
hükümlerinden hangisi, Türk inkılâbının evrensel
nitelik taşıdığının göstergesidir?
• A)​ Vatanın bütünlüğü tehlikededir.
• B)​ İstanbul Hükümeti, üzerine aldığı görevi yerine
getirememektedir.
• C)​ Ulusun bağımsızlığını ulusun azim ve kararı
kurtaracaktır..
• D)​ Delegelerin seçimi ulusal bir sır olarak
gizlenmelidir.
• E)​ Sivas’ta ulusal bir kongrenin tez elden
toplanması kararlaştırılmıştır.
• ( 1996 / ÖSS )
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
33.​ Ulusal mücadele döneminde:
I.​ İstanbul resmen işgal edilmiştir.
II.​ Osmanlı Mebuslar Meclisi dağıtılmıştır.
III.​ Misak-ı Milli ilan edilmiştir.
IV.​ İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal’e 9. ordu
müfettişliği görevini vermiştir.
V.​ İstanbul Hükümeti, Temsilciler Kurulu ile görüşme
yapmayı kabul etmiştir.
Bu gelişmelerden hangileri Türk milletinin İstanbul
Hükümeti’ne olan güvenini sarsmıştır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
E) II ve IV E) IV ve V
( 1996 / ÖSS )
• 34.​ Aşağıdakilerden hangisi, ilk TBMM’nin
otoritesinin güçlendiğinin bir göstergesi değildir?
• A)​ İstanbul Hükümeti’nin yaptığı ve yapacağı işleri
yok sayması
• B)​ Vatana ihanet edenler için yasa çıkarması
• C)​ Yasama, yürütme yetkilerini kendinde toplaması
• D)​ Üyeleri arasında gruplaşmaların olması
• E)​ Vergi oranlarını artırması
• ( 1996 / ÖSS )
• 35.​ Osmanlı Anayasası
• Hükmü: Osmanlı Mebuslar Meclisi’ni açma ve kapatma yetkisi
padişaha aittir.
• Durum: Seçimle gelen üyelerden oluşan son Osmanlı Mebuslar
Meclisi’ni İngilizler basmış, bazı milletvekillerini tutuklanmış,
tutuklanma-yanlardan bir kısmı Anadolu'da yeni açılan TBMM’ye
katılmıştır.
• Yukarıda verilen durumun Osmanlı Anayasasının hükmüyle
bağdaşmayan yönü aşağıdakilerden hangisidir?
• A)​ Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin Anadolu'da toplanmamış olması
• B)​ Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin seçimle gelen üyelerden
oluşması
• C)​ Osmanlı Mebuslar Meclisi üyeleri arasında fikir ayrılığı olması
• D)​ Osmanlı Mebuslar Meclisi üyelerinin vatanın kurtarılmasını
amaç edinmesi
• E)​ İngilizlerin, Osmanlı Mebuslar Meclisi’ni çalışamaz hale
getirmesi
• ( 1997 / ÖSS )
• 36.​ Erzurum Kongresi’nde “Milli Meclisin derhal
toplanmasına ve hükümet işlerinin Meclisin
denetimi altında yürütülmesine çalışılacaktır”
kararı alınmıştır.
• Bu karar aşağıdakilerden hangisini gösterir?
• A)​ Ulus egemenliğine önem verildiğini
• B)​ Anayasada değişiklik yapılması gerektiğini
• C)​ Hükümet üyelerinin meclis içinden seçildiğini
• D)​ İstanbul Hükümeti’nin Anlaşma Devlet-erine
tepki gösterdiğini
• E)​ Milletvekili seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini
• ( 1997 / ÖSS )
• 37.​ Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcına değin, Türk ulusu,
hanedancı ve ümmetçi bir tarih anlayışının etkisinde
kalmıştır.
• Aşağıdakilerden hangisi, bu anlayıştan farklı olarak ulusal
tarih anlayışı yolunda atılan bir adımdır ?
• A)​ İstanbul Hükümeti’nin Sevr Barış Antlaşması’nı
imzalaması
• B)​ Direniş derneklerinin kuruldukları bölgelerin Türklüğünü
kanıtlamaya çalışmaları
• C)​ Anlaşma Devletlerinin Türkiye'yi aralarında paylaşmaları
• D)​ İstanbul Hükümeti’nin Anadolu direnişine karşı çıkması
• E)​ Sivas Kongresi’nde bazı delegelerin ABD’nin
mandaterliğini istemesi
• ( 1997 / ÖSS )
• 38.​ Mustafa Kemal, Temsilciler Kurulu adına vilayetlere,
sancaklara ve kolordu komutanlıklarına gönderdiği bir
genelge ile, Ankara'da bir millet meclisi açılacağını;
İstanbul'un işgaliyle dağıtılmış olan Mebuslar Meclisi’nden
Anadolu'ya kaçabilen milletvekillerinin haklarının saklı
tutulduğunu ve açılacak olan millet meclisine onlarında
katılabileceğini bildirmiştir.
• Bu genelge ile aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi
olamaz?
• A)​ Ulusal iradenin kurumlaştırılmakta olduğunun
• B)​ Ulusal güçlerin etkin kılınmak istendiğinin
• C)​ Yeni meclisin geçici nitelikte olduğunun
• D)​ Ülkede birlik ve beraberliğin sağlanmak istendiğinin
• E)​ Temsilciler Kurulu’nun sivil ve askeri yöneticilerle birlikte
hareket gereksinimde olduğunun
• ( 1998 / ÖSS )
•
•
•
•
•
•
•
•
39.​ I. Yurdun bütünlüğünü sağlamak
II. Hilafet ve saltanatın devamını sağlamak
III. Ulusun iradesini egemen kılmak
IV. Hıristiyanlara siyasal egemenliği ve sosyal
dengeyi bozucu ayrılıkların verilmesine karşı
çıkmak
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda öne sürülmüş olan
yukarıdaki görüşlerden hangileri birbiriyle
çelişmektedir?
A) I ve II B) I ve III C) I ve IV
D) II ve III E) III ve IV
( 1998 / ÖSS )
• 40.​ Sivas Kongresi gündeminde yer alan maddelerden
bazıları şunlardır:
• I.​ Yabancı işgallere karşı direnme
• II.​ Tutuklanması için emir verilen Mustafa Kemal’i
kongre başkanlığına seçme
• III.​ Amerikan mandasını reddetme
• IV.​ Ali Fuat Paşa’yı Umum Kuvayı Milliye
Kumandanlığına atama
• Bu maddelerden hangileri kayıtsız şartsız bağımsızlığın
amaçlandığını gösterir ?
• A) I ve II B) I ve III C) II ve III
• D) II ve IV E) III ve IV
• ( 1998 / ÖSS )
• 41.​ Sevr Antlaşması’nın bir maddesine göre, Osmanlı
uyruğundaki herhangi bir kişi, Anlaşma Devletlerinin
vatandaşlığına geçebilecek, vatandaşlık değiştirdiği
tarihten itibaren kapitülasyonlardan
yararlanabilecekti.
• Aşağıdakilerden hangisi, bu yolla ulaşılmak istenen
amaçlardan biridir?
• A)​ Osmanlı ekonomik hayatında daha fazla etkinlik
kazanmak
• B)​ Yabancıların, ülkelerine dönmelerini çabuklaştırmak
• C)​ Merkezi otoriteyi kurmak
• D)​ Osmanlı Devleti’ni azınlıklar arasında eşitlik
sağlamaya zorlamak
• E)​ Kapitülasyonların kapsadığı alanları artırmak
• ( 1998 / ÖSS )
• 42.​ Erzurum Kongresi’nde,
• I.​ Mebuslar Meclisi’nin derhal toplanmasının gerekli
olduğunun belirtilmesi,
• II.​ Sömürge amacı olmaması koşulu ile dış yardım
alınabilmesi,
• III.​ Doğudaki direnme örgütlerinin birleştirilmesi,
• IV.​ Doğu Anadolu illerinde büyük çoğunluğu Müslümanların
oluşturduğunun belirtilmesi
• V.​ Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunun açıklanması
• kararları alınmıştır.
• Bu kararlardan hangileri, Erzurum Kongresi’nin yerel
olmaktan çok, ulusal bir kongre olduğunu gösterir?
• A) I, II ve III B) I, II ve IV C) I, II ve V
• D) II, III ve V E) II, IV ve V
• ( 1999 / ÖSS – İPTAL )
• 43.​ Amasya Genelgesi’nde “Milletin bağımsız-lığını
yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır”
maddesinin yer alması, aşağıdakilerden hangisinin
değişeceğinin bir işaretidir?
• A)​ Mebuslar Meclisi’ndeki üyelerin
• B)​ Ülkedeki egemenlik anlayışının
• C)​ İstanbul Hükümeti’nin
• D)​ Merkezden yönetimin
• E)​ Başka uluslarla yapılan antlaşmaların
• ( 1999 / ÖSS – İPTAL )
• 44.​ Sivas Kongresi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden
hangisi, Anadolu'da başlatılan Ulusal Kurtuluş
girişiminin bir hükümet gibi hareket edeceğine işaret
eden en açık kanıttır?
• A)​ İstanbul Hükümeti’nin karşı çıkmasına rağmen
toplanması
• B)​ Başkanlığına, görevinden azledilen Mustafa Kemal’i
seçmesi
• C)​ Kongreye katılan üyelerin İttihat ve Terakki Partisi
ile ilişkilerinin olmadığının açıklanması
• D)​ Ulusal direnişi sevk ve idare için Temsilciler
Kurulu’nu seçmesi
• E)​ Manda ve himayeye karşı çıkması
• ( 1999 / ÖSS – İPTAL )
• 45.​ 1919 yılında toplanan Alaşehir Kongresi’nde,
Afyonkarahisar-İnegöl hattının batısındaki bölgeden
düşman çekilinceye kadar savaşın devam ettirilmesi
sorumluluğunun özel bir idare şeklinde yüklenilmesine
yönelik kararlar alınmıştır.
• Bu bilgilere bakılarak, aşağıdakilerden hangi-sinin
Alaşehir Kongresi’nde alınan bu kararın nedenlerinden
biri olduğu söylenemez?
• A)​ Özsavunma gereksinimi
• B)​ İşgalin ortaya koyduğu tehdit
• C)​ Hükümete duyulan güvensizlik
• D)​ Mevcut yönetimden kopup ayrı bir devlet kurma
isteği
• E)​ Silahlı bir savunma gücü oluşturma gereği
• ( 1999 / ÖSS – İPTAL )
• 46.​ Mondros Ateşkes Anlaşması’na göre Osmanlı
Devleti’nin Hicaz, Yemen, Suriye ve Irak’taki kuvvetleri
en yakın Anlaşma Devletleri kumandanlığına teslim
olacaktı.
• Bu madde, Mondros Ateşkes Anlaşması’nın hangi
özelliğine bir örnektir?
• A)​ Osmanlı Devleti’ni güçsüz duruma düşürme
• B)​ Sınırları belli olmayan yörelerin, eski coğrafya
adlarını kullanma
• C)​ Osmanlı Devleti’nin hukuki varlığını tanıma
• D)​ Osmanlı Devleti’nin, müttefikleriyle bağlantısını
kesme
• E)​ Yerel direnişleri başlatma
• ( 1999 / ÖSS )
• 47.​ Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcında,
olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin oluşturulması
ile ilgili taslakta, adı ne olursa olsun Ankara'da
toplanacak meclisin dışında, üyelerini padişahın seçtiği
bir Ayan Meclisi’nin de oluşabileceği tezi öne
sürülmüş; ancak bu tez üzerinde durulmamıştır.
• Ayan Meclisi tezi üzerinde durulmaması
aşağıdakilerden hangisidir?
• A)​ İstanbul’un işgalini önlemek için zaman kazanmak
istenmesine
• B)​ Ulus egemenliği ilkesinin benimsenmiş olmasına
• C)​ İki meclisli bir sisteme geçilmek istenmesine
• D)​ İstanbul Hükümeti’nin karşı çıkmasından endişe
edilmesine
• E)​ İstanbul'daki ayan Meclisi’nin yeterli bulunmasına
• ( 1999 / ÖSS )
•
•
•
•
•
48.​ İlk TBMM’nin
I.​ İstiklal Marşı’nı kabul etmesi
II.​ Bazı vergileri artırması
III.​ Misak-ı Milli’yi ilke edinmesi
durumlarından hangileri ulusalcı niteliğine kanıt
sayılabilir?
• A) Yalnız I B) I ve III C) Yalnız III
• D) II ve III E) I, II ve II I
• ( 2002 / ÖSS )
• 49.​ 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen Teşkilat-ı
Esasiye Kanunu’nda “TBMM üyelerinin her biri, yalnız
kendisini seçen ilin milletvekili olmayıp bütün milletin
vekilidir.” maddesi yer almaktadır.
• Bu madde ile,
• I.​ Milletvekili seçiminde oyların sayımını kolaylaştırma
• II.​ Birlik ve beraberliği sağlama
• III.​ Ulus egemenliğini pekiştirme
• hedeflerinden hangilerine ulaşılmak istendiği
savunulabilir?
• A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
• D) I ve II
• E) II ve III
• ( 2002 / ÖSS )
• 50.​ Amasya Genelgesi’nde, Sivas’ta bir kongrenin
toplanması ve bütün illerin her sancağından, halkın
güvenini kazanmış üç delegenin bu kongreye
katılmak üzere hemen yola çıkarılması hükmü yer
almıştır.
Bu hüküm, Amasya Genelgesi’nin,
• I.​ Tüm ülkenin temsil edildiği bir kuruluşu öngörme,
• II.​ Gizli maddeleri olma,
• III.​ Birlik ve beraberlik çağrısında bulunma
• özelliklerinden hangileri için bir kanıt sayılabilir ?
• A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
( 2003 / ÖSS )
• 51.​ “Amasya’da yapılan görüşmelerin sonuçlarını içeren
tutanakların protokol olduğunu kabul ettirmek ve bunları
İstanbul Hükümeti’ni temsilcisi olan Bahriye Nazırı Salih
Paşa’ya imza ettirmek önemliydi.”
• Atatürk’ün, Nutuk’ta yer alan bu sözüyle aşağıdakilerden
hangisini vurgulamak istediği savunulabilir?
• A)​ Görüşmelere resmi nitelik kazandırılmasının önemini
• B)​ İstanbul Hükümeti’nin alınan kararları Mebusan
Meclisi’nin onayına sunmak istediğini
• C)​ Görüşmelerle İstanbul Hükümeti’nin zaman kazanmak
istediğini
• D)​ Salih Paşa’nın görüşmelerin yapılması için İstanbul
Hükümeti’ni yönlendirdiğini
• E)​ Anlaşma Devletleri’nin görüşmeler sırasında İstanbul
Hükümeti’ne baskı yaptığını
• ( 2003 / ÖSS )
• 52.​ İlk TBMM’nin yasama ve yürütme güçlerini
kendisinde toplamasıyla,
• I.​ Meclis’te fikir ayrılıklarından kaynaklanacak
gruplaşmaların önlenmesi,
• II.​ Meclis üstünlüğünün sağlanması,
• III.​ Meclis’te üye sayısının artırılması
• amaçlarından hangilerine ulaşıldığı savunulabilir ?
• A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
• D) I ve II E) II ve III
• ( 2003 / ÖSS )
• 53.​ İstanbul Hükümeti temsilcisi Bahriye Nazırı Salih Paşa,
Temsilciler Kurulu ile Amasya Görüşmeleri’nde Mebuslar
Meclisi’nin Anadolu-da toplanması konusunda anlaşmaya
varmış ve bu kararı İstanbul Hükümeti’ne kabul ettireceğini,
aksi takdirde görevinden istifa edeceğini belirtmiştir. Ancak,
Salih Paşa İstanbul Hükümeti’ne bu kararı kabul
ettirememiştir.
• Bu durum, İstanbul Hükümeti’yle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisinin bir göstergesi olabilir?
• A)​ Anadolu Hareketinin daha da güçleneceğinden endişe
duyduğunun
• B)​ Üyeleri arasında her konuda görüş birliği olduğunun
• C)​ Temsilciler Kurulu’nun yabancılarla siyasi ilişkiler
kurmasını istemediğinin
• D)​ Anayasada değişiklik yaptığının
• E)​ Seçim sonuçlarını beklemeyi uygun bulduğunun
• ( 2004 / ÖSS )
• 54.​ Kurtuluş Savaşı’nda milis güçlerinin sayıca
artmasının,
• I.​ işbirliği ve güç birliği sağlanması,
• II.​ TBMM Hükümeti’nin etkinliğinin yaygınlaşması,
• III.​ Kadınların cephede ve cephe gerisinde etkin
olması
• konularından hangilerinde sorun yarattığı
savunulabilir ?
• A ) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
• D) II ve III E) I, II ve III
• ( 2005 / ÖSS )
• 55.​ 1919’’da ülke çapında genel seçimler yapılmış, bu
seçimleri Mustafa Kemal’in de üye olduğu Müdafaa-i
Hukuk yanlıları kazanmıştır. Padişah seçimleri
İttihatçıların kazandığını ileri sürerek Mebuslar
Meclisi’nin toplanmasını geciktirmeye çalışmıştır.
• Padişahın bu tutumu, aşağıdakilerin hangisinden
endişe duyduğunu gösterir?
• A)​ Anadolu’nun işgal edilmesi
• B)​ İşgalci devletler arasında görüş ayrılığı çıkması
• C)​ Anlaşma Devletleri’nin Meclis’i kapatması
• D)​ Meclis’te padişah iradesinin etkisiz kalması
• E)​ Anlama Devletleri’nin birliklerinin İstanbul’a gelmesi
• ( 2005 / ÖSS )
• 56.​ Salih Paşa Kabinesi’nin 2 Nisan 1920 tarihinde
istifa etmesinden sonra Padişah, yeni kabineyi kuran
sadrazama verdiği buyrukta, “Milliciler” adı altında
meydana gelen ayaklanmalara katılanlardan pişman
olanlara af ilan edilmesini istemiştir.
• Padişahın bu buyruğu, aşağıdakilerden hangisinin
göstergesidir?
• A)​ Kuvayı Milliye’nin dağıldığının
• B)​ Yönetimin, ulus egemenliği ilkesini benimsediğinin
• C)​ Anlaşma Devletleri’ne güven duyulmadığının
• D)​ Hükümet değişikliklerinin çok sık olmasından
rahatsızlık duyulduğunun
• E)​ Saltanat ve hilafete olan bağlılığın güçlendirilmek
istendiğinin
• ( 2005 / ÖSS )
• 57.​ Mustafa Kemal, Damat Ferit’in yerine sadrazam olarak
getirilen Ali Rıza Paşa’ya çektiği telgrafta, yeni hükümetin
Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde saptanan ilkelere ve ulusun
amaçlarına uyması durumunda Kuvayı Milliye’nin hükümete
yardımcı olacağını belirtmiştir.
• Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılır ?
• A)​ İstanbul Hükümeti’nin Kuvayı Milliye kararlarına uyduğu
• B)​ İstanbul Hükümeti’nin Anadolu hareketine çekilmek
istendiği
• C)​ Kuvayı Milliye’nin giderek güçlenmesinden endişe
duyulduğu
• D)​ Yalnızca Kongre kararlarının geçerli olacağı
• E)​ Kuvayı Milliye’nin kongre kararıyla oluştuğu
• ( 2005 / ÖSS )
• 58.​ Birinci TBMM’nin,
• I.​ üyelerin iki yılda bir yapılan milletvekili
seçimleriyle yenilenmesinin kararlaştırılması,
• II.​ üyelerin çok çeşitli mesleklerden olması,
• III.​ yasama, yürütme ve yargı yetkilerine sahip
olması
• özelliklerinden hangilerinin, vergi almak ve asker
toplamak için otoritesini korumada etkili olduğu
savunulabilir?
• A ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
• D) II ve III E) I, II ve III
• ( 2005 / ÖSS )
• 59.​ Damat Ferit Hükümeti düşürüldükten sonra Ali Rıza Paşa
Kabinesi kurulunca, Anadolu’daki millicilerle uzlaşma yolları
arandı. Mustafa Kemal’in eski bir arkadaşı olan Abdülkerim
Paşa aracılığıyla ilişki kuruldu. Mustafa Kemal İstanbul
Hükümeti’yle görüşme önerisini teklifin İstanbul
Hükümeti’nden gelmesi koşuluyla kabul etti.
• Mustafa Kemal’in böyle bir koşul getirmesi, aşağıdakilerden
hangisine verdiği önemi gösterir ?
• A)​ Abdülkerim Paşa’nın kişiliğine
• B)​ Anadolu’daki milli hareketin İstanbul Hükümeti’nce
tanınmasına
• C)​ Sorunların kısa zamanda çözülmesine
• D)​ Padişahın Anlaşma Devletleri’nin etkisinden
kurtarılmasına
• E)​ İstanbul Hükümeti’yle her türlü ilişkinin kesilmesine
ortam oluşturmaya
• (2006 / 1 )
• 60.​ Mebuslar Meclisi'nin İstanbul dışında toplanması
sağlanamayınca, Mustafa Kemal'in girişimiyle, Tem​silciler
Kurulu merkezinin Sivas'tan Ankara'ya taşın​masına ve
burada mebuslar1a gruplar halinde görüşülmesine karar
verilmiştir. Ancak İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal'in
mebuslarla görüşmesini engelle​meye çalışmıştır.
• İstanbul Hükümeti'nin bu tutumunun aşağıdaki​lerden
hangisinin bir sonucu olduğu savunula​bilir?
• A)​ Anlaşma Devletleri'nin azınlıkları desteklemelerinden
rahatsız olmasının
• B)​ Doğu illerinin örgütsüz kalmasını istememesinin
• C)​ Anlaşma Devletleri'nin İstanbul’u işgal etmelerinden
korkmasının
• D)​ Mebusların Ankara'ya gitmekten çekindiklerini
düşünmesinin
• E)​ Yasama gücünün etki altında kalacağından kay​gı
duymasının
• (2006 / 1 )
• 61.​ Atatürk Erzurum Kongresi sırasında “Anadolu,
savunmasıyla yalnızca kendi hayatıyla ilgili görevi
yerine getirmiyor, belki bütün Doğu’ya yönelik
saldırılara set çekiyor.” demiştir.
• Atatürk’ün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini
savunduğu söylenebilir?
• A)​ Anadolu savunmasının işgallerin hemen ardından
milis güçlerine başladığını
• B)​ Sömürgeciliğe karşı koymanın, hedef olabilecek
diğer ülkeleri de koruyucu etkilerinin olduğu
• C)​ Anadolu savunmasının dünyada pek çok örneği
bulunduğunu
• D)​ Uluslar arasındaki siyasi, ekonomik ve askeri
ilişkilerin giderek öneminin azaldığı
• E)​ Sömürgecilik hareketlerinin yeni başlamış olduğunu
• (2007 / 1 )
• 62.​ Dokuzuncu Ordu Müfettişi göreviyle Havza’da bulunan
Mustafa Kemal, kendisine bağlı komutanlıklar ve
valiliklerden: sadrazam hatta padişaha, Paris Barış
Konferansı’na gidecek delegelerin ulusun tam bağımsızlığı ve
yurtta çoğunluğun azınlıklara feda edilmemesi ilkelerini
savunacak kişiler olması gerektiğini belirten telgraflar
çekmesini istemiştir.
• Mustafa Kemal’in bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin bir
göstergesidir?
• A)​ Mustafa Kemal’in, yetkileri çerçevesinde hareket ettiğinin
• B)​ Mustafa Kemal’in, yetkileriyle ilgili talimatı kendisinin
yazdırdığının
• C)​ İstanbul hükümetinin ulusal çıkarları koruyamayacağından
endişe edildiğinin
• D)​ Milletin padişaha bağlılığından çekinildiğinin
• E)​ Tüm vali, ve komutanların Mustafa Kemal’i desteklemek
zorunda olduğunun
• (2007 / 1 )
• 63.​ Amasya Genelgesi’nde milletin özgürlüğünü ve
devletin bağımsızlığını sağlamak amacıyla Sivas’ta bir
kongrenin toplanacağı belirtilmiştir.
• Bu kararın aşmadakilerden hangisinin bir göstergesi
olduğu savunulabilir?
• A)​ Seçimlerin yenilenmesine gerek duyulduğunun
• B)​ Yerel cemiyetlerin kurulması gerektiğinin
• C)​ Mebuslar Meclisinde Misakımillî’nin ilan edildiğinin
• D)​ Yurt çapında baka kongrelerin değişik zamanlarda
toplandığının
• E)​ İstanbul Hükümetinin sorumluluğunu yerine
getirmediğinin
• (2008/1)
• 64.​ Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Ethem, Batı
Anadolu’da Yunanlıların ilerlemesinin kısmen
engellenmesinde, TBMM’nin kurulması ve
ayaklanmaların bastırılmasında etkili olmalarına
rağmen, daha sonra TBMM’ye karşı ayaklanmışlardır.
• Ayaklanmalarının nedeninin aşağıdakilerden hangisi
olduğu savunulabilir?
• A)​ Milis güçlerin düzenli orduya bağlanmak istenmesi
• B)​ Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
• C)​ Damat Ferit’in sadrazamlık görevinden çekilmesi
• D)​ İstiklal Mahkemelerinin kurulması
• E)​ Kuvayımilliye şeflerinden Topal Osman’ın
öldürülmesi
• (2009/1)
• 65.​ Yunanlıların Anadolu'ya asker çıkarması ve
An​laşma Devletlerinin İstanbul'u resmen işgal
etme​si gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisine
ne​den olduğu savunulamaz?
• A)​ Anlaşma Devletleriyle Mondros Ateşkes
Anlaşması'nın imzalanmasına
• B)​ İstanbul Hükümetine halkın desteğinin azalma​
sına
• C)​ Anadolu'da ulusal hareketin güçlenmesine
• D)​ Anlaşma Devletlerinin İstanbul Hükümetine bas​
kısının artmasına
• E)​ Anadolu'da işgal edilen yerlerin genişlemesine
• ( 2010 / YGS )
• 66.​ Erzurum Kongresi'ni, İstanbul’da bulunan İngiliz ve
Fransız temsilcileri ihtilal olarak nitelendirmiş ve
Osmanlı saltanatı aleyhine sonuçlar verebilecek
gelişme olarak değerlendirmiştir.
• Bu değerlendirmenin Erzurum Kongresi'nin,
• I.​ ulusal istencin egemen kılınması,
• II.​ yabancı bir devletten teknik ve ekonomik yardım
alınabilmesi,
• III.​ Mebuslar Meclisi (Meclis-i Millî)'nin hemen
top​lanması ve merkezî hükümetin aldığı kararları
Meclisin denetimine sunması
• kararlarının hangilerinden kaynaklandığı savunu​labilir?
• A) Yalnız l B) Yalnız II C) l ve II
• D) l ve III E) l, II ve III
• ( 2010 / YGS )
• 67.​ Ahmet:
• Erzurum Kongresi kararlarının birinci maddesi "Doğu
vilayetleri ile Trabzon ve Canik (Samsun) sancağı bir​birinden
ayrılmaz ve Osmanlı topluluğunun bir parçası olmak üzere
bir bütün teşkil eder." şeklindedir, demiştir.
• Onur da bu maddenin,
• I.​ Arap,
• II.​ Ermeni,
• III.​ Rum
• azınlıklarının. bölgedeki yıkıcı faaliyetlerini önlemek
amacıyla konduğunu söylemiştir.
• Onur, yukarıdaki azınlıklardan hangilerini söyleseydi
Ahmet'e doğru bilgi vermiş olurdu?
• A) Yalnız II B) Yalnız III C) l ve III
• D) Yalnız l E) II ve III
• (2011 / YGS)
• 68.​ 30 Aralık 1919’da İtalyan Epoka Gazetesi’nin,
Mebuslar Meclisi açılır açılmaz Kuvayı milliye’nin dağılıp
dağılmayacağı sorusuna Mustafa Kemal “Milletin bu
konudaki istekleri Sivas Kongresi’nin resmî bildirgesinde
açıkça belirtilmiştir. Teşkilat, bu istek gerçekleşene
kadar görevini yerine getirecektir.” demiştir.
Mustafa Kemal'in, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini
vurguladığı savunulabilir?
• A)​ Mebuslar Meclisinin barışı sağlayacağına inanıldığını
• B)​ Millî cemiyetlerin birleştirilmesinin gerektiğini
• C)​ Düzenli ordu kurulmasının gerekliliğini
• D)​ İstanbul Hükûmetinin desteğinin amaçlandığını
• E)​ Vatanın bölünmez bütünlüğüne yönelik tehlikenin
bütünüyle yok edilmesinin hedeflendiğini
• (2012 / YGS )
• 69.​ Misakımillî sınırları içinde TBMM
Hükûmetinden başka bir hükûmet olamayacağının
aşağıdakilerden hangisine temel gerekçe olduğu
söylenebilir?
• A)​ Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılmasına
• B)​ Hıyânet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasına
• C)​ Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılmasına
• D)​ Halifeliğin kaldırılmasına
• E)​ Saltanatın kaldırılmasına
• (2012 / YGS )
YANIT ANAHTARI
1.​ A
15.​ B
29.​ B
43.​ D
2.​ D
16.​ E
30.​ C
44.​ D
57.​ C
3.​ B
17.​ E
31.​ C
45.​ A
58.​ B
4.​ C
18.​ A
32.​ A
46.​ B
59.​ E
5.​ A
19.​ C
33.​ D
47.​ C
60.​ B
6.​ D
20.​ E
34.​ E
48.​ E
61.​ C
7.​ C
21.​ C
35.​ A
49.​ D
62.​ E
8.​ E
22.​ A
36.​ B
50.​ A
63.​ A
9.​ A
23.​ D
37.​ C
51.​ B
64.​ A
10.​ C
24.​ A
38.​ D
52.​ A
65.​ D
11.​ D
25.​ B
39.​ B
53.​ C
66.​ E
12.​ A
26.​ C
40.​ A
54.​ D
67.​ E
13.​ E
27.​ D
41.​ C
55.​ E
68.​ E
14.​ A
28.​ A
42.​ B
56.​ B
Download
Study collections