Uploaded by User6611

eğitim felsefesi5

advertisement
EĞİT İM F ELS EF ES İ
EF 1 0 3
EĞİTİM AKIMLARI 1
ÖZCÜLÜK
DR. M. EMİR RÜZGAR
TEKRAR VE ETKİNLİK
• Geçen hafta incelediğimiz felsefi ekollerden size en
mantıklı gelenini seçiniz. Seçiminiz ardından yatan
nedenleri açıklayınız ve bu ekolün eğitime olası
katkısını açıklayınız.
ÖZ KAVRAMI ÜZERİNE
• Ontolojik olarak her varlığın özsel ve ilintisel olmak üzere iki temel özelliği olduğu söylenir.
• Özsel: Bir nesneyi, o nesne yapan, türüne has özellik. (Evrensel)
• İlintisel: Başka nesnelerde de bulunabilen, değişmesi durumunda nesnenin veya varlığın yapısını
değiştirmeyen özellik. (Göreli)
• Örneğin, hareket etmek arabanın özsel özelliğidir; rengi, boyu, iç hacmi vb. ise ilintisel.
• Ağacın fotosentez yapması özsel özelliğidir; boyu, yaprak şekli ise ilintisel.
• İnsanın özsel ve ilintisel özellikleri neler olabilir?
FELSEFİ BİR KAVRAM OLARAK
ÖZCÜLÜK
• Özcülük işte tam olarak bu öz ile ilişkilidir.
• Özcülük, tek somut nesnelerin kendiliklerinden birtakım doğal türlere ayrıldıklarını, her nesnenin üyesi
olduğu türü veya sınıfı kesin ve belirli çizgilerle diğer nesne türlerinden ayırt etmenin mümkün olduğunu,
her varlığı veya nesneyi belirli bir nesne türünün üyesi yapan bir öz bulunduğunu savunan bir öğretidir
(Cevizci, 1999, s. 724).
• Gerçekliğe, şeylerin hakiki özüne, belirli bir varlığın ne olduğunu tanımlayan değişmez ve sabit
özelliklere olan inançtır.
• Özcülük; her varlığı tanımlar ve onu belirli bir grubun üyesi yaparak diğerlerinden ayıran
değişmez ve düzenli bir öz’ün var olduğunu kabul eder.
FELSEFİ BİR KAVRAM OLARAK
ÖZCÜLÜK
• Cinsiyet çalışmalarından örnek: Özcü görüşe göre kadını ve erkeği birbirinden ayıran ve her
birine özel özellikler vardır.
• Kadının duygusal, şefkatli ve evcimen doğası; ev işi ve çocuk bakımı.
• Erkekler ise rasyonel, güçlü ve rekabetçi; ev dışı roller.
• Bu bakış açısına göre öğretmenlik kadınlara daha uygun bir meslek midir?
• Diğer bir örnek: Türk insanı, Amerikan toplumu, Fransız kültürü vb.
EĞİTİMDE ÖZCÜLÜK
• Eğitimde özcülük akımı, kültürel özcülükten kökenlenir.
• Toplumsal grupları tanımlayan, üyelerini diğer grupların üyelerinden ayıran ortak temel nitelikler
olduğu görüşünü kabul eder.
• Bu bağlamda özcülükte eğitim, toplumun özünü oluşturan kültürel değerlerin, temel bilgilerin ve
o toplumda ihtiyaç duyulan yeteneklerin genç kuşağa aktarılması sürecidir.
• Ayrıca okul, kültürel mirasın, toplumsal birlik ve birlikteliğin devamlılığını sağlama amacı taşır.
EĞİTİMDE ÖZCÜLÜĞÜN DOĞDUĞU
BAĞLAM
• Eğitimde özcülük ABD’de ortaya çıkmıştır.
• Sanayi toplumunun oluşumu ve yoğun göç.
• Yeni gelen ve farklı farklı milletlerden göçmenlerin eğitilmesi.
• Amerikan kültürü ne olacak ve yeni gelenlere nasıl aktarılacak?
• Hızlı bir değişim ve ayrışma süreci içinde olan toplumu dengeye ve istikrara ulaştırmak ve aydınlanma
döneminin toplumsal ilerleme idealini yeniden tesis etmek.
• Özcülükten önce Platon’a dayanan mental disiplin.
• Ezbere dayalı eğitim ve insani olmayan koşullar.
• Bir müfettişin yaptığı araştırmaya göre, 500 çocuk işçiden 417’si okula dönmek istememiş.
EĞİTİMDE ÖZCÜLÜĞÜN DOĞDUĞU
BAĞLAM
İLERLEMECİLİK VS
ÖZCÜLÜK.
ÇOCUK ÇALIŞMALARI
HAREKETİ VS ÖZCÜLÜK.
ÖZCÜLÜK (ESASİCİLİKESSENTIALISM)
• Eğitim tarihi karşıt ikilikler arasında süregiden bir çatışma.
• Bireye karşı toplum, özgürlüğe karşı disiplin, ilgiye karşı çaba, oyuna karşı iş, kişisel deneyime karşı
insan ırkının deneyimi vb.
• Özcülere göre:
– Eğitimin kitleselleşmesi ve bu sürecin yarattığı baskı, standartların ve titizliğin gevşemesine neden oldu. Böyle bir
ortamda ilgiye, özgürlüğe, acil ihtiyaçlara, kişisel deneyime, psikolojik düzenlemeye ve çocuğun inisiyatifine önem
veren kuramlar doğal olarak oldukça popüler hale geldi. Bu kuramlar çabaya, disipline, uzak hedeflere, insan ırkının
deneyimine, mantıksal sıraya ve öğretmen inisiyatifine önem veren görüşleri değersizleştirdi (Bagley, 1938, s. 427428).
• Proje veya çocuğu temele almak yerine ‘sistematik, ardışık ve sürekli müfredatı takip eden
yönlendirme ve kontrol’
ÖZCÜLÜK’ÜN DAYANDIĞI TEMEL
KAVRAM VE VARSAYIMLAR
• Organik Toplum-Egoist Birey Karşıtlığı: Bireyden önce ve bireyin dışında gelişen ve bireyin yaşamını dikte
eden bir toplum kabülü.
• Toplumdan önce birey gelir.
• Toplumda süregiden bir çatışma vardır ve bu çatışmanın nedeni ise bireyci ve bencil duruş ve istekler.
• Toplumsal ilerleme için bireylerin topluma uyum sağlaması esastır. Diğer bir deyişle, bireysel bencilliği
veya egoizmi sınırlamak ve sosyal ilerlemeyi mümkün kılacak bir uyum ve iş birliği.
• Arı kolonileri.
• Okulun öncü bir işlevi olmalıdır. Okullar değişime cevap olarak kendisi de değişir ve bu değişimleri
karşılamaya çalışırsa öncü işlevini kaybeder ve takipçi konumuna geçer. Bu durum ise toplumu yıkıma
götürecektir.
ÖZCÜLÜK’ÜN DAYANDIĞI TEMEL
KAVRAM VE VARSAYIMLAR
• Değer, Bilgi ve Beceri ‘Aktarımı’ olarak Eğitim: Okulun temel görevi, geçmişin birikimini genç kuşağa aktarmaktır.
• Bu görüş kendi içinde tutucu bir bakış açısıdır. Okul öncelikle var olanı korumalıdır.
• Tek tip, sistematik ve sıralı bir yapıda hazırlanmış eğitim programları ile kültürel mirasın bilgi, beceri ve değerlerini
yeni kuşaklara aktarma ve bu şekilde bireyin gelecekteki eylemlerini daha etkin kılmak gerekir.
• Öğrencileri daha iyi insan yapacak alışkanlıkları ve erdemleri edindirmek.
• Demokrasinin gelişmesi ve yaygınlaşması için de ortak bir anlayışa gerek vardır. Bu ortak anlayış olmadan
demokrasiyi oluşturan temel yapılar zarar görür.
• İnsanlık mirasının en kıymetli unsurlarını temsil eden temel ortak fikir, anlam, anlayış ve ideallerin edindirilmesi.
• Temel bilgiler 3R, toplumun tarihi, sanat ve sağlık.
ÖZCÜLÜK’ÜN DAYANDIĞI TEMEL
KAVRAM VE VARSAYIMLAR
• Disiplin ile Gelen Özgürlük: Bagley, 1938, s. 432:
– Amerikan eğitim kuramı disiplin terimini sözcülüğünden uzun bir süre önce çıkardı. Olgunlaşmamış öğrencinin
bile ne öğreneceğini seçme hakkını göklere çıkarıyorlar. Öğretmen tarafından dayatılan tüm öğrenme
görevlerini otoriter olarak kınıyorlar, sistematik ve insan ırkının şimdiye kadar ve bedeller ödeyerek öğrendiği
değerleri derslerin sistematik ve sıralı olarak çalışılıp öğrenilmesine hiç değer vermiyorlar. Öğrencinin ilgisini
çekmediği için bir görevi reddetmesini anlayışla karşılayıp rasyonalize ediyorlar. En az direnç ve en az .abanın
yaşandığı bir ortam sunuyorlar. İtaat onlar için bir zayıflık işareti olarak kabul ediliyor. Bütün bunlar demokrasi
ve özgürlük gibi sihirli sözcükler adına yapılıyor.
ÖZCÜLÜK’ÜN DAYANDIĞI TEMEL
KAVRAM VE VARSAYIMLAR
• Disiplin ile Gelen Özgürlük: İlerlemeciler zayıf, feminen ve belirsiz (cinsiyetçi söylem!). Özcülük ise güçlü, erkeksi ve
pozitif.
• Disiplin azaldığı için temel akademik becerileri kazanamamış bir öğrenci nüfusu oluşmuştur.
• Eğitim öğrencinin ilgi, isteğine ve iradesine göre şekillenen tesadüfi bir süreç değildir.
• Aksine zorlu ve disiplinli bir çalışma süreci gerektirir. Bu sebeple sistematik ve ardışık bir programları takip
etmelidir.
• Bu programları uygulamaya koyan öğretmenler yetkin ve sempatik ama aynı zamanda güçlü ve sıkı olmalıdır.
• Öğretmenler eğitim sürecinde denetimde olmalı ve öğrencilere rehberlik etmelidir.
• Akademik başarı standartları önemli ve gereklidir. Seviye yüksek tutulmalıdır. En üstte ideal insan vardır.
• En ideal insan ana akım kültüre en iyi uyum sağlayan ve toplumun rekabet gücünü koruyandır.
• Ölçülebilen bilgi değerlidir. Standart testler!
ÖZCÜLÜK’ÜN DAYANDIĞI TEMEL
KAVRAM VE VARSAYIMLAR
• Olgunlaşmamış Çocuk ve Çocuğun Öğretim ve Disiplin İhtiyacı: Çocuğun okula gitmesindeki amaç,
kendisinden önce ve kendisinin dışında var olan dünyayı kendi ilgisi doğrultusunda değil, var olduğu
şekliyle tanımaktır.
• Öğrenci olgunlaşmamıştır. Rehberliğe ve yönlendirmeye ihtiyacı vardır.
• Sadece ilkel toplumlar disiplini elden bırakır ve gençleri memnun etmek için çalışır ve gençleri
şımartırlar.
• Disiplinin bazen eğitimcilerce kötüye kullanılabildiği doğrudur. Esas olan öz disiplin geliştirmeye
odaklanmaktır.
• Olgunlaşmamış ve hayvani dürtülerinin davranışlarını yönettiği çocuk, rehberlik ve disiplin için olgun
olana (öğretmen-yetişkin) bağımlıdır.
KISACA ÖZCÜLÜK…
• Hem idealizme hem de realizme dayanır.
• Eğitimin amacı, bireyin zihinsel yetilerinin geliştirmektir. Toplumun mevcut yapısını korumak ve temel
insan değerleri yeni kuşağa aktarmak için sistematik ve disipline dayalı bir öğretim uygulanmalıdır.
• Öğretmen alanında uzman kişidir. Öğrenci, henüz olgunlaşmamıştır. Dolayısıyla öğretim öğretmen
kontrolünde olmalıdır. Öğretmen merkezli. Sınıfta disiplin.
• Konu alanına güçlü vurgu yapar. Konu alanı özümsenmelidir. 3R vb.
• Öğrenme disiplin gerektirir. Sıkı çalışma ve zorlanma.
• Geçmişten gelen doğru bilgiler sonraki kuşaklara aktarılırsa yeni kuşak daha üst bir uygarlık kurabilir.
SIRA SİZDE
• Bir okulda öğretmensiniz ve Özcülük’e inandığınız
için sunduğunuz öğretim hizmetini Özcülük’ü esas
alarak sunuyorsunuz. Bir gün okulunuza bir denetmen
geldi ve neden Özcülük’ü tercih ettiğinizi sordu.
Neden Özcülük’ü tercih ettiğinizi nasıl açıklarsınız?
SORULAR?
• Etkin katılımınız için teşekkür ederim.
Download